Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1941

A DONDERDAG 17 JULI 1941 Opbrengst directe belastingen Ergste deel van den oorlog nog voor on Duitschland beschouwt Syrisch gebied als vijandelijk uihSHJITEND MILITAIRE WAPENSTILSTAND In politieke kringen der Rijkshoofdstad zoo verneemt t A N P van welingelichte Duitsche zijde acht men het begrijpelijk dat van Fransche zijde de onderteêkening van het wapenstilstandsverdrag in Syrië met verbittering wordt opgenomen niettegenstaandei een aantal belcrdigende voorwaarden die oorspronkelijk door de Engelschen werden gesteld tenslotte zijn vervallen Volgens de DuitsclTe opv tlting blijftondanks alles het feit bestaan dat deBritten In de Wilhelfestrasse beschouwt men de bewerir ën van de Britsche In het vervolg vün zijn rede In eerste halfjaar verdubbeld Totaal f 128 525 794 v j 65 939 298 eischte nog meer en grooter inspan Doch og meer is t gunstige resu ning van alle krachten van Engeland l f A ll f Ll L Moreele verwording in de Sovjet Unie Practijken van deG ROe BUITENLAND DE LUCHTOORLOG SdVEN N 419M DOODES en 52678 GEVONDEN IN EERSTE HALFJAAR Het D N B meldt uit Berign Ab Kcvolg van den door Churchill Ditcelokten Inehtoorlos liJn in Engeland naar uit een offcieel Reuterbericht blijkt in drc eerste zes maanden van dJt Jaar 4L900 peraooen redood en 5Z 67t gewond Bseh van Vansittard De voornaamste diplomatieke raadsman van het Britsche mmistsne van Biutenlanjjsche Zaken Vansittard heeft in een persgesprek volledige vernietiging van het Duitscpe volk geeistht Hetgeheele Duitsche volk aldus leidfe hij wfoordehjk en met alleen de nat soc partij moet vernietigd en onder toezicht gesteld worden ipidat de wereld na den oorlog zeker is van vrede Vereenigde Staten helpen de Sovjet s MET MACHINES 1 IEGT0IGEN EN SCHEÏIEN jaren van het federale PU der V 3 medegedeeld VoIgensaÈÉemational New Service hcbb produAii dat de hulp der Vereenigde Staten aan de Sovjet Unie waarschijnlijki ieërlei vorm zal hebben Jn de eerste plaats zullen v ij groote Sovjet orders voor machines Voorts IE men voornemens Ameri kaansche sthepen naar Wladiwostok te laten varen Ten lotte zou een deel der Brilwhe bestellingen in Amcnka aan de Sovjet Unie worden overgedragen De stakingen Naar Asseclaled Press uit Galveston Texas mtldt Mjn 15Üt arbeiders van de Todo Ua vestond Drydock Company in staking gegaan De firma is be ig in opdracht van de Federal Shippmgbbaord vi richt boo ten te repareeien waaronder het door de Amerikaansthe rvgcer ng m be ag genomen Ital aan clie sch p Colorado Deze staking ireft de gehee e nachtploeg Mutaties bij de gencraliteit Het Ameiikaansche ministerie vanOiïlog htrt f Ven reeks mutaties bij iic tAinenkaar fche ginei ihteit bekend gemaakt om IS de be eihebber van delurhtverdetiiging in de Caribische zee genei aal niajotir Andrè s ber oenid totbevelheblMr van alle daar gelegenveide ligii g sr stallaties met inèegiipyan de kaï aulzone Onder Andreus zijnalle lander luchtstnjdlvrachten geplaal t tMarine reservisten blijven in dicnat De minister van Marme Knox heeft volgens n bericht van Ui ited Press bevoleii dat d op het oogenblik m actieVen dienit zijnde manr e re ervisten vtM r den duur an de cii jis in actic cr dienst blnlen Het betreft in totaal rond 37 OIK n an Critiek op bet Amerikaansche eongre In een h ofdartikel Daitocbe en Italiaansebe eon b ait de V S vertrokken Het St Westpoint is met de door de Amenkaansche regeenng uitgewezen Diiitsche er Italiaansche consuls aan bodrd Woensdagmiddag uit New York naar Ussabfir vertrokken Cubaansche regeering afgetredeil Volger een Heuterbericht uit Havanna IS de Cubaansche regeering afgetreden E KOMINTERN IN FRi NKRUK Een speciale correspondent Van de M a 1 1 n meldt Bit Vichy dat de Konintem ir Frankryk 30 000 bezoldjgde aKenten had van wie er reeds 2S 00O onschadelijk zijn gemaakt Na het Vertak der Sovjél ambaskade is in het ambassadegebouw een huiszoeking ver richt Wiaarbü kisten met documenten zijn gevonden weÖce bewezen dat de Sovjet onder bescherming van hun diplomatieke onschendbaarheid een reusachtige bolsjewistische propaganda voeroen In eenkelder vond men de overbliifselen van een geheimen zender Ofschoon het ambassadeperspneel al zeer uitgebreid was waren er bovendien nog 80 handelsatt ache s in de veifschillende industriestreken Ongeveer 19 000 der bezoldigde komintemagenlen zijn thans gearresteerd 60C0 bevindch zich voprloopige hechtenis f Korte Herichten Het d ajt mcnt Van Builenlandsch Zaken der V 8 heeft bekendgcmaiikt dat df Ver St t n een overeenkom hebben gevielen met Cocta Ric over i itzer ding van e r Amerjkaanache n ïïïtaire missie naar dit land voarlooi voor er jaar propaganda nlf dat Engeland aan de Syriëis de vrijheid zal bren gen als een even leugenachtige phrase als de beloften die men tijdens den Vorigen wereldoorlog aan de Arabieren heeft gegeven om hen achteraf toch te bedriegen Volgens meening in officieuze kringen te Berlijn beschouwt men te Vichy don Syrischen wapenstilstand als een uitsluitend militaire kwestie evenals ook van Duitsche zijde de opvatjing bataat dat alles wat daar werd toeg even door milij iren druk v an de Ffanschen is afgeperst zoodat van eeti overeenkomst tii schen twee partiien geen sprake kan zijn In de Wilhelmstrasse noemde men het in dit vefband dorhnlvo vanzelf spr ekend dat than ook ciit gebied van Duitsche zijde als vijandelijk wordt beschouwd Volgens berichten uit Bagdad hebben Arabische vrjifeeids trijders bij Rutba een dee1 van den weg Bagdad Haifa met dvnamiet in de lucht laten vlieren l fajonr Glub de commandant van de Transjordaansche striidkrachten is met een gemotoiMseerde colonne uitgerukt om de Arabische vrijheid strijders op te sporen WEYGANU GOrVERNErRGENERAAL VAN ALGIERS Officieel wordt te Vichy bekend gemaakt dal generaal Weygand als opvolger van admiraal Abrial benoemd is tot gotiverneurgeneraal van Algiers terwijl hij zijn functie als algemeen gedelegeerde voor Noord Afrika bli ft bekleeden Tot plaatsvervangend gouvernrui generaal van Algiers is de secretaris generaal Chatel benoemd die de e functie sind s 10 October j 1 bekleedt Op zim plaats komt sccret hs gei eraal Ettori Vraaggesprek met een in Rusland geboren Nederlander Een redacteur an de VPB had een viaaggesprek met den secretaris voor Nederland van de Volksmo fiarchistische partij die Zich inden loop der jaren als een der felste anti bolsjeu istische over de geheele wereld verspreide orgar isaties heeft doen kennen den heer G lan Dalen Gilhuys te Voorburg een Nederlander die in Ribjand geboren de perste jaren varrhet communistir sche Sovjet r egiitiaiHeeft medegem aakt als aijibten r aan een der Sovjet departemgjpen i Hoewel aanvaiffielijk als idealist geloovend in de thesen van Marx en Lenin werd hij door de wfrkeliikheid van het Sovjet paradijs spoedigbekeerd Zi n liefde voor het Russische volk in welks midden hij zoo lang verkeerd heeft deed hem echter den gang van zaken in Oost Europ met de grootste belangstelling gadéslE in IN HET SOVJET PARADIJS ULOEIT DE SLAVENHANDEL Het zal u wellicht bekend zijn aldjus de heer Van Dal n Gilhuys dat ik voor Nederland secretaris ben van de Volksmonarchistische partij Deze partij die zich als een der voorntamste tegenstanders van de Sovjets heeft doen kennen werd gesticht door Iwan Solonewitch een jurist die langen tijd onder den druk van het communisme in zijn vaderland heeft geleefd maar ten slotte met liet op spel zetten van zijn leven ontvluchtte naar Bulgarije waar hij zijn partij stichtte die vél Russen omvat die hun geboorteland van het roode gevaar willen bevrijden en bovendien talrijke builenlanders die met dit strejjen sympathiseeren Bij ons streven om in Sovjet Rusland betere toestanden voo r de bevolking te scheppen dan de erbarjnelijke en menschonteerde waarin zij nu moeiten leven steunen wij op het volk zelf al kunnen wij h et zeldeh rechtstreeks bereiken Wij weten dat er door de dne en twintig jAgjj van knechtjng door óe potentaten n Mo skou groote ontevredenheid onder het volk is ontstaan Wij begrijpen dat op het oogenblik het Sovjet leger wanhopig verzet biedt tegeiX den Duitschen stormloop maar u dienvvooral niet te vergeten dat het de jongeren zijn die nimmer iets anders dan het communistische systeem gekend hebben Jonge menschen die helaas van hun jeugd af VERKLABING VAN LORD ALEXANDER De eerste Lord van de Britache Admiraliteit Alexander heeft gisteren ter gelegenb van een maaltijd waaraan o a de Sovjet ambassadeur Maisky en die van de Tsjoengking regeering Wellington Koo deeln men een rede gehouden over den slag op den Atlantischen Oceaan De Brilsche berichtendienst meldt volgens t D N3 over de re4ft van Alexandej dat hij om te beginnen van de buitenlandsche gasten vooral den Sovjet ambassadeur welkom heette en daarna o a v klaarde dat GroofBrittannië in Juni 1940 door Frankrijk in den steek was gelaten Maar thans heeft de Sovjet Unie zich aan Engelands zij gesteld Destijds was Frankriik in slechts enkele weken verslagen terwijl de Sovjet Unie thans na meer dan drie weKen oorlog aldus Alexander sterker dan f te voren is kende Alexander dat het ergste de van den oorlog nog voor ons ligt e Voorts verklaarde hij van den Atlantischen Oceaan hangt ons leven af en als wij de duikbooten en de vliegtuigen met roote actie radius onder den duim kunnen krijgen zal onz kracht staag toenemen en ten slotfe overweldigend worden Tot slot van ziin weinig hoopvolle uiteenzetting aualifioeerde Alexander de actie van de Vereenigde Staten tegen IJsland aks een hoogst bolajigrijkp gebeurtenis en vervolgde Ik koester de overtuiging dat de Vereenigde Staten door d 7e onderneming in staat zullen ziin hun uitgesproken bedoeling nl bcsolienning yan het Westelijk halfrond met de grootste doeltreffendheid te ver ezenlijken De Noonche schecpsverliezen In de eerste zes maanden van dit jaar ziin volgens e n bericht van het Woorsche telegraaf agent schap 71 NodV sche in dienst van Engelatid varende schepen met een gezamenIilken inhoud van 246 000 brt verloren gegaan Hierbij zijn 587 zeelieden wöarnnder 291 Noren om het leven gekomen terwijl 321 man worden vermist STEkKE AARDBEVING IN JAPAN Een tei ke aardbeving had Dinsdagavond kwart voor twaalf in het Noordelijke gfbied van het district Nagano plaats Hierbij kwamen 5 persoifen om het leven terwijl 12 gewond werdeit Meer dan dertig huizen stortten in Het spoorwegverkeer tusschen de districten Nagano en Niigata erd tijdelijk onderbroken verkeerd voorgelicht en bedrogen zijn jonge mannen die meenen dat het Rusland van de Sovjets een heilstaat is vergeleken bij alle andere stateA van Europa waar volgens de beweringen van hun leiders doorloopend de vreeselijkste plagen heerschen waar de menschen als beesten geëxploiteerd worden Wij verwachten evenwel dat binnenkort overal ernstige onlusten zullen uitbreken Wanneer Stalm en zijn helpers zich genoodzaakt zullen zi n de gedunde gelederen aan te vullen door het oproepfen van oudere lichtingen Rongermood U zult er zich moeilijk een voorstelling van kunnen vormen hoeveel ijieneshen reeds als slachtoffer gevallen ziin van dit duivelsche regime Zelf heb ik de rampspoedige jaren van 1920 1921 meegemaakt toen cjoor het mislukken van den oogst miUioenen om het leven zijn gekomen In het Wolga gebied heb ik de rtienschen zien liggen m et opgezwollen ledematen De tweede groote ramp kwam in de jaren 1932 1933 Door de coUectiviseerifig was geen zaaigraan aan de boeren verschaft zoodat het giaangebied bij de Zwarte Zee dat anders bijna de geheele wereld kan voeden nu nauwelijks iets opleverde Ruim tien millioen menschen vielen als slachtoffer Het aantal ter dood gebrachte Russen of wel tot dwangarbeid veroordeelden die hun leven beten in een der 300 concentratiekampeh wordt becijferd op ruim acht millioen Het streven v n de Sovjets was er op gericht in de eerste jaren de menschen broo eloos temateen om hen daardoor te vermurwen Toen de beyolking eenmaal weerloos was werden de baantjes uitgedeeld Geld kreeg men echter voor Zün arbeid niet in handen alleen een bonnetje waarop men zeer schaarsche levensmiddelen nauwelijks genoeg voor het eigen levensonderhoud kon verkrijgen ia de staatswinkels U moet zich niet voorstellen dat wij zoomaarjïen glas of een tandenborstel kondeji Sanschaffen Ontaarde kinderen Zoodoende kwam er van het gezinsleven liet terecht De kinderen werden van staatswege op de scholen gevoed De toestanden op die Scholen waren allerbedroevendst Een beschaafde Westerliijg kan zich eenvoudig niet indenken dat wat ik nu ga zeggen ook werkelijk kon gebeure i Wanneer de leeraar zijn leerbngcn vermaand de klas te verlaten dan kwgm er een brytaal antwoord doe het zelf En de politieke commissaris gaf den leeraar steeds ongelijk Nog erger Wie het brutaalste was er h hoogste woord had kreeg gelijk De Aan het overzicht van den stSnd der rijksmiddelen op ultimo Juni jl wordt het volgende ontleend Pirecte belastingen De totale opbrengst van deze groep van belastingen was tot en met Juni van dit jaar ƒ 128 525 794 tegen ƒ 65 939 298 het vorig jaar eèn vooruitgang derhalve van ruim 62 4 milIroen gulden een accres dat in hooge mate tot voldoening stemt Zooals we reeds bij vorige overzichten hebben opgemerkt speelt de gewijzigde regeling van d h4ffing der opcenten op de grondbelasting bij dit mooie resultaat een groote rol fliracht de grondbelasting het vorig jaar ƒ 10 472 498 op thans is deze opbrengst gestegen tot ƒ 3 958 752 of bijna 26 i millioen hooger ïielastingjaar ingevoerde win tmg welke tot dusver 36 2 i nstbelas tmg welke tot dusv er ƒ 36 275 135 heeft bedragen op welk bedrag evenwel in mindering moet worden gebracht de negatieve opbreng st van de dividend en tantièmebelasting ad bijna 2 milboen Voorts hebben de opcenten op de gemeentefondsbelasting ten bedrage van ƒ 11 206 630 ruim 2 14 millioen meer opgebracht dan het vorig jaar Daarentegen is in de lot de vorige maand geconstateerde stijging van de opbiengst der inkomstenbelasting een stilstand ingetreden hetgeen te verklaren IS u t h t f it dat thans vrijw el geen beiasmiger meer worden betaa d als gevolg vrn de ontheffingec in verband met de irge oerde loon bplasting Tot einde Juni werd aan inkoms en belasting ont angen 3 i856S32 of a millioen minder d het vorige jaar Do beide andere belastingen van deze groep de vermogensbelasting opbrengst ƒ 7 002 694 en de De overige middelen Ook de opbrengst van deze b lastmgpioep kan alleszins bevredigend worden genoem d Everwls de Thans bedrafgt de rpbre gsl k rKieren ontaardden op onherstelbaiew ij e Muar wïaiom heeft de bevolk ng deze tyrann e verdragen De etrste twee drie Jaar heeft het Sovjet stelsel aldi sde heer van palen zijn ware gezicht n et ve toond Wat de bolsjew eken w iiJen bleek na den Pp t aftd die gele i werd d oor de zoogenaamde witte beweg ng liet begon toen ae Tsjecho SUnvaaksche krijgsgevangenen uit Siberië zolid r repair jeèi 011 Zii hadden wapens gekregen voor den terugtocht maar geb u kten d 7 tijdens muiterii op grooie schagl tegen de Sovjet aiitoi ite ten Dat was de ke n van den epstand Hieruit ontstond a ras de W tte bewec ng waarvan adm ra il Knltcjac eeh f ér le ders ua Aanvankelijk h d deze witte beweg ng wel succes maar ZIJ oei ng een Methoden der G P OE Wist u dat het aantal bolsjewieken in Rusland ten hoogste vijf procent van de totale bevolking bedraagf Deze menschen lyranni eer n door hun weczinvvekkondp methoden de geheele bevolking die absoluut weer Jöos IS en eigenliik een groot leger van gevangenen vormt in eigen Tand Wie zonder toestpmming het land iiacht te vrrlatjer wordt onverbiddelijk tel dood veroordeeld Verder exploiteeren de Sovjets ophandige wiize het stelsel van de gratiswerkkiachten Hicibii speelt de gevi t e de GPQt een belangrjike rolDeze organisH heeft overal haar ver takkingen op lettei Iijk al e deskbare gebieden Inder het beheer vandeze organisatie Vtaan de enkele honderden concentratiekampen die overliet geheele land verdeeld zijn maar altijd juist daar opgericht zijn iwaare n belangrijke industrie of iets vandien aard gevestigd is Vo r hetminste of geringste kan men gearresteerd worden Dat ziji dan meestalde saboteurs die of veroordeeld worden tot tien jaar gevangenisstraf langer is niet mogelijk of wel ge fusiileerd worden Slavenhandel Ondekt de GPOE dat een bekwaamgelegde niet lid is van de parlij danwordt hij gearresteerd Ook hij is ensaboteur De ware reden is echter datmen zijn kennis noodig heeft voor heteen of andere bedrijf waar de geleerde zich niet vrijwillig aan heeftwiflen verbinden Is hij eenmaal inde macht van de GPOE dan leentdeze hem eenvoudig aan zoo n fabriekof onderneming uit dat is dus nietmeer of minder dan zuivere slavenhandel Wanneer het communisme pfrmaa ten val gebracht zal zijn aldus besloot onze zegsman dan wachten ernstige problemen Zeker is dat door het binnenrukken der Duitsche vveermacht het uur der bevrijding voor de gropte schare bezifloozen s aat iVoor hen zal het leven Jveer waard zijn geleefd te worden ƒ 51 829 757 ot bijna 3 6 millioen minder dan in Mei van dit jaar Voor het eerst is m dit overzicht opgenomen de nieuwe commissarissen bêlksting welke in Juni j L ƒ 264 844 heeft opgebracht Wat de opbrengst over de eerste zes maanden van J et loopende jaar betreft kan worden medegedeeld dat deze ƒ 305 630 121 heeft bedragen of bijna 103 millioen meer dan in het eerste halfjaar van 1940 Daarvan bedroeg de optwrengst van de loonbelasting ƒ 53 458 250 Slechts twee middelen hebben in dit tijdvak minder opgebracht dan het vorig jaar en wel de rechten op den invoer welke al gevolg van de ingevoerd grensfadKteiten nog slechts ƒ 11 921 071 opleverden en dsarnjede ruim y millioen bij het vorige war ten achter bleven en het slati stiekrecht dat bij een opbrengst van ƒ 727 065 ongeveer 283 OOO minder opbracht Alle overige middelen wjayi hooger dan in 1940 en wel de ïccijns op zout bijna 9 ton de accijns op geslacht 3 4 ton die op wijn ruim 3 ton die op gedistilleerd bijna 3 millioen de accijns op bier ruis 3H mjUioen evenals die op suiker De accijns OQ tabak had een opbrengst van ƒ 56 963 570 en steeg daarmede büna 36 millioen boven het resultaat van het vorig jaar Ook de omzetbelasting gat een enormen vooruitgang te zien en wel van bijna 26 3 m iUioen waardoor dit middel th ns kwam ot een opbrengst van ƒ 70 724 287 Ten slotte zij vermeld dat de motorrijtuigen belastng over het eerste halfjaar heeft opgebracht ƒ 4 493 128 tegen ƒ 9 246 214 het vorig jaar BINNENUND Nederlanders te wapen Aan hei Oostelijk front daar bulderen de kanonnen daar ratelen de machinegeweren daar giei en de Stuka s door het luchtruim daar denderen de pantserwagens langs de wegen daar strijden nillioenen dappere kerels Aan he Oostelijk Iront daar worden de barbaren rden van Stalin daar wordt het boisjewistische beest teruggeslagen door de legerscharen die zich inzetten voor de SVestersche beschaving Teruggeslagen wordt hit Sovjetmo nster maar dit is met voldoende Zoolang de wereldpest die con unis me heet niet totaat tmietigd is zo jlang IS het uitgesloten dat de opbouwvan het rieuwe Europa er een zijn zal die een vr de voor honderden jarenwaarborgt Aan het Oostelijk front woedt de strijd die beshsien zal over de toekomst van Europa Daar wordt gestreden door Duitsche su daten schouder aan schouder met strijders uit alle bp =chaaf ie landen van Europa Zij vormen het front der beschav ing zij trekken op en zij zullen ze vernietigen de duivelsche maclilen ontketend door de misdad gcrsbend in Moskou In dat front Nederlanders is ook uw p aa s Het is uw p icht tegenover uw vnik en uw vader and uw plicht als Christen bovenal u in te zetten opdat de plaats van ons land straks in het r euwe Europa f en éfervolle p aats zal ziin Nederlanders te wapen Op voor Christendom beschaving en cultuur De tiid van praten s voojbij er wordt een d a a d van u verwacht en daarom Meldt aan bij het Vrijwilligertlegioen Nféderland wg HOOFDKWARTIER VRIJWn LIGERSLEGIOEN NEDERLAND KONINGINNEGRACHT 22 DEN HAAG Algemeen reglement bedrüfsorganisatie voedselvoorziening GELDT NIET VOOft VAKGROEPEN GEORGANISEERD DOOR COIMMISSIE WOLTERSOM Op 1 April jl is gepubliceerd het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 Dit besluit omvat de vv e telijke grondslagen waarop de vertu ca op te bouwen bednjfsjjrganisatje voor de vof oselvoor ieniiig zal worden gpbareerd Zooals gemeld is zuilen vcoir de economische verzorging var sllt prodLcten van de voedselvoorziening en van den landbouw bedrijfsor an atiès Trden ingesteld D t zal bijv orbeeld gejjfeuren voor de productiegrcep vee ertfrtfee sch voor de prolucfie groep zf jpe enz Deze bedriifsorganisatles zoomcde de eventueele daaronder staarae ondert cdrijfsorganisa ies voor verschillende producten afzonderlijk omvatten zoowel de producenten in den landbouw en de visscherij als handel en industrie Onder de oedrijfsorganisaties en onderbedrijtsorganisaties zullen de onderscheidene vakgroepen voor handel enindustrie komen te ressorteeren Deze worden thans georganiseerd door de7gn commi ssieWoltersom vjfelke degehee e handel en industrie in horizon tale geledingen organiseert Indienzulks voor de economische jregeling vaneen product wenscheüjk is zullen tweeof meer van zulke vakgroepe n tot eenvakorganisatie kunnen worden samen gevoegd Deze bedrijfsorganisatie voor de voedselvoorziening zal geleidelijk tot stand komen Thans woeden bij de verschillende centra e crisis organisaties commissies ingesteld bestaand uit deskundige venegenwoordigers uit het bedrijfsleven die tot laak hebben voor een bepaald product de totstandkoming van een bedrijfsorgar ijaiie co onder bedryfaorganisatie voor t bereiden Zoo ia bü de Nedwlandiche Zuivelcen trale dezer dagen een cefnunissie inge steld voor de voorl ereiding van ee i organisatie voor consumptiemelk welke de regeling van dit ptoduct voor het geheele land op zich zal nejnen In het organisatiebesluit Voedsel voorziening is bepaald dat de secre tarisgeneraal van het departement van Landbouw en Visschery een algemeen reglement betreffende de samen steUing inrichting enjievoegdheid van organisaties ingesteld op het gebited der voedselvoorziening zal vaststellen Dit algemeen reglement zaï dan gelden voor alle in te stellen bedrijfsorganisaties pnderbedrijfsorganisaties en vakorganisaties dus niet voor de vakgroepen georganiseerd door de commissie Woltersom is in de staatscourant van 16Juli l941 gepubliceerd Enkele belangrijke bepalingen daarvan volgeji hieronder De leiding der orgafiisaties Irarust bij een bestuur en een voorzitterVllet besluier doet zich bijstaan i3oor een commissie van bijstand De voorzitter wordt al dan niet uitde leden van het bestuur benoem d door den sepretaris generaal op eennietbindende voordracht van het bestuur Hij maakt v ïn het bestuur deeluit Het bestuur stelt de verordeningenvast maar kan de regeling van een ofmeer onderdeden of van bepaalde aante wijzen onderwerpen aan aSi pvporzitter opdragen De voorzitter is in het bijzonder belast met de coördinatie van de werkiaamheden der organisatie Voorts is hij belast met de uitvoering van beslu ten en verordeningen Een ber it of een verordening die naar zijn meening in strijd is met de belangen welke de organisatie tnoet behartigen of met het algemeen belang brengt hij met tot uitvoering De commissie van bijstand moet behoudens spoedeifchendc gevallen over alle verordeningen worden gehoord Het organisatiebesluit Voedselvoüt ziening 1941 bevat omtrent het op d organisatie uit te oefenen ambtelijke toezicht reeds eenige bepalingen die n het algemeep reglement nog nader zijn uitgewerkt Het bestuur hiaikt elk jaar een begrooting op gehoord de commissie van bijstand De secretaris generaal k de begrooting wijzigen en daarin eventueel ook een post opnemen voor algemeene voedselvoorziening sdoeleinder Financieele controls oi de gesties oer organisatie door een of meer accountants die onder goedkeuring van de secretaris generaal door het bfstuur worden beroemd is voorgeschreven DEBONNENLIJST AARDAPPELEN A 26 reserve t m 20 Juli 3k g BLOEM BI 19 t m 10 Aug 50 gr l brood of Vi rantsoen gebak of 35 gr meel bloem BOTER MARGARINE Bo 24 en 25 t m Airg f 250 gr boter Vetkaart idem met reductie BROOD GEBAK Br 2 t m 20 Juli één rantsoeij EIEREN 26 t m 20 Juli een ei GORT MODT GROTTEN 45 t m 10 Augustus Vi pond HAVERMOUT VLOKKEN ENZ 44 t m 10 Augustus V4 pond JA MS cd f 1 3 t m 10 Aug 1 pond KAAS 6 en 79 t m 27 Juli 2 en 27 t nt 27 Juli 10 Aug 1 crs KOFFIE THEE 46 t m 20 Juli p koUiesurrogaat of 40 gr thee KOLEN Kookdoeleinden letter M en N Bon No K F 31 Juli VerwarDting 02 03 haarden en kachel i 01 t m 04 haarden en kachels K 01 t m U centrale verwarming één eenheid vaste brandstoffen 05 W 07 haarden en kachels i 05 t m OS haarden en kachel K een eenheid turt Geldig l m 31 Dertmber MACARONI VERBDCELU ENZ S4 t m 10 Augustus 1 ons MAIZENA ENZ 55 t m 10 AifgustiM 1 ona MELK 2 t m 20 Juli ï k liter PAP voor kinderen geb na l 7 37 A rijst papkaart 3 1 A havermout papkaart B 1 t m 10 Aug U p rijst haverm e a PEULVRUCHTEN Niet aangewezen v PETROLEUM Per 11 t m 10 Aug voor keuken 2 1 RUST 102 t m 10 Aug pond sohÈerzeeb K textiel t m 31 Aug 1 rantsoen SUIKER 101 t m 3 Augustus 1 k g VLEESCH VI 25 t m 17 Juli Vi ranstoen vleesch vleeachwaren Vleewhwarf VI V t m 17 Juli Vt rantsoen of verduurzaamd gevalgte Z P 3S t m 3 Augustus 1 ranUoen VERKLARING A a rdappclen Me melk B bloem Bo böter Br brood Per periode VIvleesch Geen toevoeging is Alg Bonitaart