Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1941

TWEEDEN BLAD DONDERDAG 17 JUU 1941 Qm d ampioenschappen ring Gouda N Z B gemaakt terwül op sommige num mers uiterst vinnig werd gestreden alle bekendeRf o m van Vliet Derksen O ITftDSmEOWS Examens VEREEWOWG VAN tEEBAMN Voor het in Juni i l voor de Ver J nï van Leeraren m de HandeU tenKhappen afgenomen examen zgn aaed ome stadgenooten MeiA C Brouwer voor Duitsdie uindelicorrespondentie mej J Cia C J de Hertog H Nieveld D Waai en A van der Ben voor NeSahtohe Han lscorrespondentie en Bonsel voor Engelsche Handelscorpspondentie Het H B S kamp trekt morgen uit I M DEELNEMERS STERS Het HB S kamp dat telken jare onder leiding van dr W Zuydam uit rakt en den H B S ers zulk n zonnige vwuiüe bereidt heeft dit jaar Leer um als kampplaats Morgen vroeg trekt de heele stoet van jongens en Ljjjjes een 80 a 90 deelnemers sters er per et is een mooie tocht van ca 55 K M Ondanks distributie moeilijkheden lal het toch wel lukken om de kamppcriode weer tot vreugdevolle dagen te maken Verhuizingen binnen de gemeente M C Hortensius van Achter de Vischmarkt 9 naar Kon Wilhelininaweg 251 A Broekhuijzen van Westerkade 13 naar Woudstraat 7 F A Clasie van Krugerlaan 61 naar Sophiastraat 55 G vn NieuwpoOrt van Krugerlaan 41 naar Jan van Renesseplein 22 A van Balgoij van aan boord naar Hoemer Visscherstraat 4 A Jongerius van Vlamingstraat 2 naar Raam 272 J Hooimdoorn van Wilhelminastra t 18a naar Staringstraat 1 C Zonneveld van jsn van Renesseplein 22 naar Sophiastraat 61 P de Jong van Houtmansplantsoen 23 naar IJssellaan 145 wed G V d Horst van Turfmarkt 42ben naar Graaf Florisweg 99 G JV de Haan van Lange Tiendeweg 7 naar Sophiastraat 43 L J vn Eijk van WalvisItraat 32 naar Pretoriaplein 45 M E Oomers van Fluweelnsingel 58b naar Coi n Ketelstraat 21 KAWrONGERECHT DUUR KALFSVLEESCH Ter zitting van den kantonrechter heerschte ook gisteren nog een va Cantie sfeer Niet alleetf waren er maar weitug verdachten verschenen m ar ook werden de behandelde lakcn vlot en met weinig woorden gewerkt Een tweetal overtreders van de vleeschkeuringswet hadden zich het eerst te verantwoorden en ervan een inwoner van Nieuwerkerk a d IJssel had vier processen verbaal opleloopen hij had een kalf geslacht zonder vergunning het vleesch niet laten keuren dien tengevolge ongekeurd vleesch in zijn bezit gehad en bovendien vleesch vervoerd Dat mag niet jm kost je geld jrtekl6 de kantonrecKler mr A J M Conmcx vest Het eenige dat de man tot zijn verweer aanvoerde nl dat hy het vleesch Baar zijn zuster vervoerde was weiBig terzake dienende De ambtenaar van het O M vorderde f x ƒ 15 subs 4X6 dagen p Nieuwerkerker merkte op dat hÜ dat nifat kon belal en De kantonrechter maakte er daarop 4 X ƒ 10 subs 4x4 dagen van NOQ EEN VLEESCHSMOKKELAAR Ook een inwoner van Bergambacht had vleesch in voorraad gehad Ik hid h t van mijn vader ge regen verklaarde hij Je weet nooit of zoo n dier ziek merkte de kantonrechter op Maar f vleesch was goedgekeurd verzekerde de man Dan mag je t nog niet lii voorf ad hebben zei de kantonrechter De ambtenaar vroeg ƒ 25 subs 10 gen hetgeen de man veel t veel vond De kantonrechter verminderde net tot ƒ 10 usbs 4 dagen AT 1 AAR ANNEBIt 1 W Tot ZS Juli 8clia l elM riw Bnrg Marteossingel 72 Inschrijving Gem Midd Handelsavondsschool 5 j c 18 1 Juli 9 IC uur Inlevering van metalen aan de in den oproep van den burgemeester aangegeven adressen 17 Juli 7 3t uur Vrije Evangelisehe Gemeente Bijbellezing en bidstond 1 7 Jnli 7 3 uur Leger des Heils f Heilïgmgsdienst U Juli 2 uur Openbare CL O school Afmarsch dames en heeren voor examens H L O 19 JuU 7 uur Coneondia Feestavond j kampioenschap Ie elftal Goudsche Sportvereeniging 21 JuU 11 uur Oe Zalm Openbare verkooping van onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 26 Juli 3 uur Openbare lagere scliool ne 2 Ëlisabetli WoUfstraat Afscheid C de Bode als hqofd school voor buitengewoon lager pnderwüs 4 uur afscheid voor belangstellenden 26 JuU 8 nur Sociëteit Ons Genoegen Tuinconcert Goudsche Orkestvereeniging en Schoonhovens Kamerorkest 0 1 v Gijsb Nieuwland 31 Juli 8 uur Sint Janskerk Orgelbespeling H C J de Man met medewerking van Maria Struycken Van den Adel sopraan Den Haag Th de Groen tenor Den Haag Lucien Louman Haarlem een koor van de Goudsche Muziekschool en het orkest Euterpe uit Den Haag VAN TWEE JONGE JONGENS EN EEN OUDE KOE Een Waddinxveensche veehouder had het vervoer van een koe toevertrouwd aan twee jongens van resp 8 en 10 jaar Toen ze het beest over den Westhaven voerden werden ze door een agent van politie opgemerkt met het gevolg dat de Jongers een procesverbaal kregen Ik wist met dat t niet mocht luidde het verweer van den veehouder Zulke kinderen hebben toch geen macht over een koe was des kantonrechter s antwoord Och t was een oud beestje en zegaan er dagelijks mee om verweerdede man zich nu Het verweer hielp niet f 4 sub 2 dagen vorderde de ambtenaar Dat vind ik ontzettend veel zeide Waddinxveerer 11 zal in aanmerking nemen dat t bi vergissing gedaan is ƒ 2 o £ 1 da besliste de kantonrechter DE RIJWEG OP ntS KLEIWEG VOOR VOETGASTGERS VERBODEN Een inwoner van Nieuwerkerk a d IJsel had zich te verantwoorden omdal hij op de Hoogstraat óp het voor J et rijverkeer bestemde gedeelte had geloopeni Ik had groote haast op t trottoirwas t druk en daarom maakte ik evenvan den rüweg gebruik om op te kunnen schieten Er liepen daar nog meermierschen en als Nieuwerkerker wistik niet dat deza politieverordeningbestond antwoordde de man op devraag van den kantonrechter hoe hetgekomen waj Hij had dat ook tegenden agent gezegd verklaarde hij endien gevraagd waa om hij juist hembekeuren moest terwijl zooveel anderen die t zelfde deden ongfemocidbleven De agent die aar het denhaastigen Nieuwerkerker was voprgekomen vrij zenuwachtig was hadhem gevraagd of bij t wilde schikken Maar dat wilde ik juist niet verklaarde de ftan wai t ik verw acht te dat een rechter meer rekening zouhouden met het feit dat ik alsNieuwerkerker niets van die Goudsche verordieriing wist dan die agentdeed De kantonrechter verzekerde hem echter dat dat niet mogelijk was De ambtenaar vroeg ƒ 4 subs 2 dagen Dat is heel veel voor zoo n onbenullig feit meende de betrokkene welke Qjee iing hij vruchteloos evenwel handhaafde nadat de kantonrechter er de helft had afgedaan Uit rroeger tüf n DB OODDSCHE COITBAMT MELDDE 75 JAAR GEJLeOEN Burgemeester erf Wethouders der gemeente Goud waarschuwen een ieder en Vooral thans bij het hecrschen der Cholera geen fruit te gebruiken dat niet rijp is en noodigen ouders uit hun kinderen te gelasten dit alsmede niet te doen 3 JAAR GELEDEN De rekening van het Hoogheemraads hap De Krimpenerwaard dienstjaar 1890 91 welke in bevoegde vergadering op 5 Augustus a s behandeld zal worden bedraagt aan ontvangsten ƒ 59 602 26 aan uitgaven ƒ 47 672 96 batig slot alzoo ƒ 11 929 35 25 JAAK OELE EIV Door de Batafsche Petroleum Maatschappij te s Gravenhage is bij enkele onderhandsche opdracht aan de N V tot aanneming van Werken v h H J Nederhorst alhier opgedragen het bouwen van een ketelhuis met twee bijbehoorende gebouwen op haar terreinen aan de Hembrug voor ƒ 44 814 Door de N V Reederij de IJsel v h C G van der Garden is aanbesteed het bouwen van een kantoorgebouw met pakhuis en bovenwoning aan de Laakhaven te s Gravenhage Laagste inschrijver J H de Wilde te Gouda met ƒ 18942 Burgerlijke Stand Geboren y 14 Juli Jacoba Margaretha Elisabeth dr van J Brenkman en J Krijnberg Boschweg 23 Clasina Maria dr van L F Verdon ck en E de Keizer Vossen burchkade 120 Juli Johanna Theodora Irene dr van J de Groot en Th M Dijkman 2eKade 3 Juli Catharina Willem in a Irene dr van W G J van der Linden en C Boot Ie Kade 4 Getrouwd 16 Juli M B van As en G Boef C W F Hofman en G A Meijer P F Caelers en M J Groeneweg A Veldhuizen en T C Dazler I BALDADIGHEID OF DIEFSTAL 4 Uit een tuintje aan den VoorwiUens behoorend aan een in de Joubêrtstraat wonende kantoorbediende zi h in den nacht van Dinsdag op Woesndag eeni fe aardappelplanten weggenomen De pohtie heeft een onderzoek ingesteld De heeren A J Verhoef en N Prins slaagden voor Fransche Handelscorrespondentie SPORT t SPANNENDE WEDSTRUDEN Gisteravond werden in het zwembad te Bodegraven de kringkampioenschappen van den Kring Gouda van den Ned Zwembond verzwommon de organisatie was in handen van de Bodegraafsche Zwemen Poloclub Een talrijk publiek was aanwezig de wedstrijden hadden een zeer geanimeerd verloop en werden vlot afgawerkt Er werden behoorlijke tijden Een der meest aantrekkelijke jiummers van het programma was de 50 M schoolslag vcfer heeren boven 16 jaar waarbij de strijd hoofdzakelijk ging tusschen onzen stadgenoot J T Gravesteyn G Z C en W van Aelst van de Bodegl aafsche Zwemen Poloclub Uiterst spannend was deze kamp die ten slotte met gering verschil door Gravesteyn werd gewonnen De 3 X 50 meter wisselslag EstafetteHeeren leverde eveneens een feilen strijd op tusschen de ploegen vaft GZC en Boskoop 1 met slechts één seconde voorsprong wisten de Gouwe naars hier de overwinning te behalen Na afloop van de zwemwedstrQden aven enkele deeljiem y demonstra ties in afhoonspringen en duiken waarna nog een polo wedstrüd werd gespeeld tusschen de zeventallen Elfhoeven I en G Z C IIL Eerstgenoemie ploeg wist met 2 1 de overwinning te behalen Hieronder volgen de gedetailleerde uitslagen Bij de nummers boven 18 jaar behaalden de eerstgeplaatsten tevens het kampioenschap voor den kring Gouda 50 M borstcrawl dames van 13 16 jaar 1 C v d Berg B Z C 40 8 sec T v d Hoorn Boskoop 42 4 sec A de Jongh O Z V 43 2 sec 50 M borstcrawl dames boven 16 jaar 1 L t Hart Boskoop 38 sec 2 C Graatsma Boskoop 39 sec 3 M V Bergen Brfskoop 40 sec 50 M borstcrawl heeren boven 16 jaar 1 W de Beor G Z C 30 sec 2 Bob Alers Boskoop 30 8 sec 3 G van Wijngaarden B Z C 31 9 sec 50 M borstcrawl heeren van 13 16 jaar I K v d Bijl A Z C 34 4 sec 2 G Verkaaik G Z C 36 sec 3 J V Brummcn A Z C 36 1 sec 50 M rugcrawl dames van 13 16 jaar 1 M Booy Boskoop 53 6 sec 2 C Mijdcrwijk de Gouwe 55 3 sec 50 M rugcrawl dames boven 16 jaar 1 C Graatsma Boskoop 46 7 sec 2 A Wcsscnburg O Z V 50 3 sec 3 A de Jong de Gouwe 52 sec 50 M rugcrawl heeren van 13 16 jaar 1 K v d Bijl A Z C 47 3 sec 5ü M rugcrawl heeren Ijoven 16 jaar 1 G v Wijngaarden O Z V 39 sec 2 v Wijngaarden O Z V 39 6 sec 3 G v d Geur Boskoop 40 5 sec 50 M schoolslag dames van 13 16 jaar 1 L Hogcnes O Z V 50 sec 2 on 3 R Müderwijk de Gouwe H Trapkan Boskoop beiden 51 sec 50 M schoolslag dames boven 16 jaar 1 G v Dijk O Z V 45 5 sec 2 M V Bergen Boskoop 46 sec 3 S V d Horst G Z C 46 3 Sec 50 M schoolslag heeren van 13 16 jaar 1 P Oosterwijk Boskoop 46 sec 2 R Booy Etoskoop 46 4 sec 50 M schoolslag heeren boven 16 j ar J T Gravestqyn G Z O 38 sec 2 W v Aelst B Z P C 39 sec 3 A Vermey Boskoop 41 sec 3 X 50 Meter wisselslag Estafette Dames 1 Boskoop I 2 mm 13 3 sec 2 OZ V 2 min 16 sec 3 A Z C 2 min 17 sec 3 50 Meter wisselslag Estafette Heeren 1 G Z C 1 min 51 4 sec 2 Boskoop I 1 mm 52 4 sec 3 Boskoop n 1 min 59 3 sec 5 X 50 Meter Boratcrawl Esta fette Dames 1 Boskoop 3 min 29 6 sec 5 X 50 Meter Borstcrawl Estafette Hoeren 1 G Z C 2 min 41 4 sec 2 Bosokop I 2 min 51 1 sec 3 A Z C 3 min Polowedstrijd Elfhoeven I GZC iri 2 1 WIELRENNEN DE NEDERLANDSCHE WIELERKAMPIOENSCHAPPEN Op 19 en 20 Juli in Olympisch Stadion In con persconferentie onder leiding van jhr van den Berch van Heemstede voorzitter van de Nederlandsche Wiclren Unie heeft de voorzitter der sportcommissic de heer John Stol cenige mpdcdeelingen gedaan omtrent de Nederlandsche baankampioenschappen die op 19 en 20 Juli in het Olympi sch stadion te Amsterdam zullen worden gehouden Medegedeeld werd dat in verband met de tijdsomstandigheden de afstand van de achtervolgingswedstrijdcn van 5 tot 4 k m en die van den wedstrijd achter groote motoren van 100 k m tot 75 k m was teruggebracht In tataal zullen 62 renners deelnemen t w 20 bcrpepsrenners 7 onafhankelijken 28 amateurs en 7 stayers Bij de beroepsrenners vmdt men V d Vijver v d Voort van Nek Pellenaars Boeyen v Amsterdam v d Heide Kouter Groenewegen bij de onafhankelijken zien wij o a Ever v d Linden Pronk Kxemer terwijl de amateurs naast den kampioen Remkes Faanhof v Gelder v Bohemen P SmiU Bijster De Best Moeke zelfs weer Bernard Leene in de baan brengen Voor bet stayerskampioenschap dat in één rit van 73 km zal worden verredon fijn de volgende combinaties gevormd Van Amsterdam van der Bom Bikker Sinker Bosland Bustrun Groenew gen v d Burght Motké De Graal TV rVoort Kaeser tn Wals Wiersma De wedstrijden beginnen zoowel Za terdag als Zondag te 1 30 uur Zuinigheid met gas en electriciteit is een nationale plicht PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop M V L O EXAMEN Diploma B Bij de te Hillegerjberg voortgezette examens voor het M U L O diploma is geslaagd onze plaatsgenoot L J Zwartendijk EXAMEN NED MIJ VOOR TUINBOUW BOUWEN PLANTKUNDE Het diploma 2e knecht hetwelk door de Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkund wordt beschikbaar gesteld is uitgereikt aan de heeren D Ellerbroek Jac Blauw Mar Bakhuijzen C Streng W C Streng J W van Tol P Koetsier allen te Boskoop en P de Vogel te Hazerswoude In tegenstelling met de meeste andere e famens is dit examen geheel afgenomen in de praktijk en wel in de kweekerijen kassen en pakloodsen van verschillende kweekers te Boskoop Dit is de eerste keer dat dit examen te Boskoop is afgenomen en de voorzitter sprak er bij het uitreiken der diploma s zijn voldoening over uit dat er over t algemeen door de candidaten zulke goede resultaten zijn bereikt De heer J Zwartendijk hoofd der cursus raadde den jongelui aan om met dit diploma niet tevreden te zijn maar door te gaan en zich op te geven voor het e amen Ie knecht COÖP VEREENIGING J E BOSKOOPSCHE VEILING Rozen per bos E ie Poulsen 28 42 et Butterfly 14 19 et Rosalandia 13 20 et Rosa Mundi 46 54 et Juweeltjes 60 et Gloria Mundi 36 48 ctj Pechtold 36 49 et Edith Helen 2g 45 et Hadley 2i=a2 ct Bnarelif 2 3 37 et Orange Triumpiii64 102 et Dorus Rijkers 50 80 et August Noach 18 24 ct Polyantha rozey 40 55 et Inquar Olsson 42 52 c Gemengde rozen 15 20 et Diveisen per bos Clematis Prins Hearffik 70 110 et idem Mevr Ie Coultre 100 et Camponula 22 et Clematis Durandi 31 Si et Leeuwenbekken 20 et LIJKJE OPGEHAALD Gisteravond half tien is in de Gouwe nat ij de Nieuwstcaat het lijkje opgehaald laii de 4 jarige Ali Pijnenburg Het meisje werd sedert gistermiddag half vier vermist Nieuwerkerk a d IJssel VRACHTWAGEN MET DUBBELE BESPANNING TE WATER GERAAKT Woensdagmorgen geraakte een waget bespannen met 2 paarden en beladen met veilingkisten aan de Ie Tochtweg te water De voerman K wilde de brug oprijden bij de gebroeders v d Berg hierbij geraakten de beide paarden bezijdende brug na veel inspanning geluktehet de beide paarden die onder denwagen terecht waren gekomen op hetdroge te brengen waarna wagen enlading eveneeins op den kant werdengetrokken groote behoefte aan Drinkwater In den geheelen ZUidpIaspnlder is groote behoefte aan drinkwater Met wagens en auto s halen de bewoners drinkwater van Nieuwerkerk en Moordrecht Ook de slooten zijn op verschillende plaatsen droog zoodat ook het vee in sommige gevallen van drinkwater moet wprden voorzien Rceuwijk ntACTUKOIPLOMA BOEKBOVOKN De heer Jvk van Bodegraven i Sluipw ijk slaagde te Rotterdam voor het practijkdiploma boekhouden vaa de Verecniging van Leeraren in de Handelswetenschappen VOOS BENOEMING BEDANKT De heer G T Otten uit Nijverdal die benoemd was tot onderwijzer aan de Chr Nat School alhier heeft voor deze benoeming bedankt DE WERKLOOSHEID Over de afgeloopen week werd aan 5 wërkloozen steimuitkeering verstrekt 23 wërkloozen zijn werkzaam in de centrale werkverschaffing GEVONDEN VOOBWÈRFRN Een damesportemonnaie te bevr by den heer N van Arkel Platteweg een portefeuille te bevr bij den gemeenteveldwachter J Wondergem een fietsUsch te bevr bij den heer C Slappendel Brug E 19 een kano te bevr bi den heer Van Bodegraven sGraven broekscheweg BURGERLUKE STAND Geboren Gerry Teuntje JusUna dr van A M Vink en A van Vliet Ida Catharina Maria dr van den Jong en M A Streefland Getrouwd H Nagtegaal 32 en L Meijlink 30 j Overleden Jacobus Marinui da Kamper 4 j zn van J C de Kamper en C Zappeij LOOP DER BEVOLKING Ingekomen L Lammers uit Ciouda in Platteweg H 251b M Davidson uit Gouda in Weth Venteweg H 128 L Hoogerbrugge uit Zwammerdam in Oudeweg G 18 W A C den Brave uit Ter Aar in Tempel C 15 Vertrokken M S Mertens naar Zuilen Koolh renstraat 68 P J Schellen naar Zuilen Koolhovenstraat 68 H V i Star naar Zwammerdam Kooldijk D la A Vermeulen naar Woerden Braustraat 7 M van Hnaswijk naar Zwammerdam Kooldijk D la J J Alosenj naar Waddinxveen Bodegr Straatweg 27 H van Es raar HoenJM op No 22 C E den Elzen naar Zoetermeer Schoonhoven GESLAAGD De heer T Keriemans alliier is t Amsterdam geslaagd voor het theoretische eri practische einddiploma van de Amsterdamsche Grafische School voor palroonszoons FRÜITVEILING I Kersen 40 et per k g doperwten 16 et per k g peulen 16 et per k g vroege aardappelen ƒ 6 50 per 100 k g wortelen ƒ 8 per 100 bos M ü L O EXAMEN Diploma B Voor het M U L O examen diploma B is geslaagd T D Macdaniël te Willige Langerak INLEVERING VAN METALEN Beoordeeling ran kunstwaarde In verband met de iftlevering van metalen is de heer L Bosch directeur van de Rijksvak en Kunstnijverheids school alhier benoemd tot museumdeskundige voor de gemeenten Schoonhoven Langerak Nieuwpoort GrootT Ammers Streefkerk NieuwLekker land Lekkerkerk Bergambacht VHst Stolwijk BerkenwouHe en Ouderkerlc aan den IJssel Dit Iwteekent dat de heer Bosch l eftte beootdeelen of de in te leveren metalen voorwerpen kunstwaarde hebbet of niet Verder kan nog worden medegedeelddat thans ook in pchoonhoven eenaanvang zal worden gemaakt met d inlevering Reeds zijn de oproepingen aan de bewoners van straten waarvande namen beginnen met een A B C D E of H t BURGERLUKE STAND Ge boren Bemhard zoon van A EI l senaarwi M de Jong Overleden Cornelia van der Pauw oud 83 jaar l I FEUILLETON Otodrak nrbodML De Vuurtorenwachter 88 Hü was blootshoofds met alleen en Wollen trui en een korte broek aan en roeten staken in linnen schoenen Om zooveel mogelijk vrijheid van Beweging te hebben had hij de zware wtrustmg die iemand die zich aan Kevaren van een wildo zee gaat wotstellen eigenlijk niet missen kan rsmaad De meisjes In haar doffen doods ngst waren zich flauw bewust van en druk heen en weer toopen op de aaiiT = l het er op a V i J hadden haar geheele m H J gestadig nader koin d V P 5 e s =hua ging o diepte vtn een golf dan weer 8 opgenomen werd op den rug er f j roeiers ook mochten zijn Mhenen volkomen te vertrouwen Smm 3 8 hun dapperen mmandant Zenuwe van staal Wun t e trouwe ew gen tadhf n roeiden k n en J P f o kij v draaikolk kwa ♦ rlorcn h i = regelmaat O iiaaide Björn Aagaard een pagaai te voorschijn waarmee hij denvoorsteven van de boot deed meewenden met de verschillende draaistroomen Heel langzaam volgde de sleepboot in het kielzog van de sloep Ze was er met een stevigen kabel aan verbouden zoodat de stoomlxiot eventueel te joister tijd zou kunnen helpen voorkomen dat de Ideine boot in de diepte verdween Opeens gebeurde er ten wonder ejfii wonder van verstand eq vernuft To n de boot nog maar op een driehonderd meter afstand was deed Olserf die tot op dat oogenblik van de galerij af zwijgend en onbewegelijk als een steenen beeld haar nadering had gadegeslagen plotseling alsof hij door een boozen geest bezeten werd Volg roe scbreeuwde hi allemaall Hij rende de lantaamkèmer binnen en liet zich pmsnel door Jiet trapgat op de trap glijdeK Geëlectriseer4 door zijn nerveuze activiteit liepen de mannen hem achterna Ze wisten niet wat er aan de hand was maar de leider op wiens oordeel en beleid ze vertrouwden ging voor en zij volgden hem Ze renden naar beneden met halsbrekende vaart holden ze de steile trappen af tot ze de oliekamer bereikten waar duizenden gallons olie in groote taniis waren opgeslagen Er stonden leege bussen in de immer die door het vooi raadschip bU zijn volgend bezoek moesten worden meegenomen Olsen wrong het deksel van het dichtstbijzijnde reservoir al en schepte een bus vol olie Brengt alles wat jelui dragen kunt schreeuwde hij en hij was al weer de bergplaats uit Hij handelde iet een energie en een vitaliteit welke wonderbaarlijk mocht heetenvoor een ma van middelbaren leeftijd die uren achtereeft zooveel uitputtende ontbering had doorstaan Ze begrepen Waarom had niemand van hen daar eerder aan gedacht In de granieten ingewanden van den vuurtoren lag het to bvermiddel verborgen dat de furie van de zee het zwijgen kon ppleggenl De eerste die achter Olsen weer op de galerij kwam was Payne Hij zag dat de ander handen vol olie uitstortte zoover all de wind de dikke vloeistof maar wilde dragen Vlug riep Okcn Niet uitgieten het moet zich verspreiden De colza olie viel in de schuimende ruimte beneden en voor Aagaard met zijn boot de helft van den afstand tot den toren had afgelegd hielden de woeste golven om de rots op haar gele manen zoo heftig te schudden Olsen s middel stilde de monsters Het was A gaard s plan geweest op een i etrekkelijk kalm moment tusschen twee hoogè golven in door te glippen Hij voelde zich vrij veilig omdat hij een buitengewoon geoefend zwemnng r n duiker was en was vast overtuigd dat hij er in slagen zou één van de ijzeren sporten van de ladders te grijpen en zich staande houdend in het geweld der overspoelende gol ven zich als een mossel tegen de rots naaf boven te kunnen werken Op hetzelfde oogenblik zouden de mannen op de sleepboot daarbij gesteund door een manoeuvre van de beide roeiers de sloep achteruittrekken en zoo verhinderen dat deze te pletter sloeg tegen de rots Dat was ook de reden dat Bjom Aagaard de voorkeur had gegeven aan dit rankgeboiiwde bootje boven de lompe moeilijk te besturen reddingboot De sloep zou daarop teruggaan en hij zelf zou mét zijn ifjn die de verbinding met de wereld en haar schatten van eten en drinken bracht op den toren blijven Hij had zijn plan tot in alle details uitgewerkt maar Olsen s gedachte om de woedende golven met olie te kahneercn stelde hem voor een nieuwe situatie Met zijn snelle zeemansintuitie begreep hij dat mj van deze nieuwe en onverwachte gelegenheid gebruik moest maken zijn oorspronkelijk plan laten varen en de mannen op den toren w aarschuwen dat z hem een lijn toe moesten gooien De veranderde omstandigheden tengevolgen van Olsens ingrijpen maakten het hem mogelijk langer in de buurt van de rots te blijven dan hij had durven hopen Als hij er in slaagde een lijn uit den toren te pakken was dat ik in elk geval minder riskant dan zijn oorspronkelijk lan om op de ladder te springen Hij wuifde met zijn rechterarm om den mannen in de opening van den toren te kennen te geven dat ze zich gereed moesten houden met het touw De wind was nu de voornaamste hindernis maar dat moest iij riskeeren Flink trekken riep hij over zijnschouders den roejers toe toen eengolf over het rif sfoeg en den torenomhulde Zijn mannen deden wat hü gevraagd had De boot danste op de kruin vad de golven en een vreeselijke afgrond opende zich voor zijn ock gen die de met zeewier bedekte onderste laag metselwerk van den toren bloot legde De boot gleed omlaag tot de deur van den toren opeens jammerlijk veraf scheen te zijn Maar spoedig Jcwam het vaartuigje weer omhoog en met één oogopslag zag Aagaard dat het nu het moment was om zijn kans waar te nemen tusschen de golf die aan het wegvloeien was en de nieuwe die uit de verte naderde Optrekken comjyiandeerde hij De boot schoot vooruit Krachtig en regelmatig gingen de riemen op enneer De roeiers hun rug gekeerdnaar wat een plotsehnge en vreeselijkedood kon beteekenen bleven onverschrokken en onbewogen hun plichtdoen Gooi riep Aafaard naar dendoodsbleeken tweeden officier die inde deuropening boven herv stond Terwijl de l oot steeg op dl golve suisde het touw door de lucht en dekronkel trof Aagaard vlak in het gezicht tNooit werd een kaakslag met meerjblijdschap aanvaard Terug riep hij de roeiers toe enop hetzelfde moment begonnen zaaan boord van de sleepl oot waai ze wat er bij den toren gebeurde nauwkeurig volgden en de veranderde situatie ook onmiddellijk begrepen hadden aan den verbindingskabel te trekken éia de sloep tegen een botsing metde rdts te beschermen Aagaard knoopte het touw dat van den toren was uitgegooid handig aan de lus om zijn fhiddel Hij gooide de saamgebonden touwen overboord Gelukkig zuchtte hij terwijl hiiomhoog staarde naar den toren waarmen de verbonden lijnen die uitkomst brachten begon op te trekken Door de dikte van den hnuur waarin het keukenvenster zlich bevond en de ligging niet heel ver boven het zeeniveau konden de meisjes de tioot niet meer zien toen deze op een metei of tachtig van de rots gekomen was Toen zij uit het gezicht verdween kon Dagmar de spanning niet langer verdragen Ofschoon haar tong bijna aan haar verhemelte kleefde uitte ze een wanhopigen kreet Hitóur schreeuwde ze leunuit het venster Het is jouw plaats Ik kan niet ik kan niet HU zalged ood borden Dagmar nam het jongere meisje dal half krankzinnig van angst wa in haar sterke armen Dit was geen moment voor kleinmocdigheid fWordt 01 l VOl0d 7