Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1941

TWEEDE BLAD DONDERDAG 17 JULI If Gelegenheid tot mleverfng bestaat Dagen Datunt Uren van openstelling der bureaux Vrijdag Zaterdag 18 Juh 1941 19 Juli 1941 9 U uur idem Advertsatffo Luitenant generaal Seyffardt over het VRIJWILLIGERSLE6I0EN Het eerste contingent vertrekt nog deze maand Umgt itun weg bduic ik mjn hartd ken dank aan H H Doktoren en verplegend personeel van hel Vaa Itcraoa Ziekenhuis voor t goede behandehag tijden Blln Mat 4a ziekte en overlUdcB ondcrronden en ook rnüa bartct kea daak ta nUn buurtgeaootca en kennissen voor de betoonde belangstelling dezer dagen ondervoRden Uit aller naam Mevrouw de Weduwe R DOMPERS O 2290 19 Vele Jonge Nederlanders die het nog net geheel met zichzelf eens zijn zouden een voorbeeld kunnen nemen aan het eer groote aantal oud gedienden en gep militairen dat zich reeds aanstonds spontaan meldde en van wie velen door hun iioogen leefttjd tot rayn spijt geen deel van het legioen kunnen uitmaken Ten aanzien van de verzorging van achterblijvende gezinnen zeide de generaal dat ete regeling m voorbereiding IS waarmede de vrijwilligers naar zijn meenmg ongetwijfeld zullen kun nen instemmen Hetzelfde geldt voor de gevallen indien men gewond of invalide wordt dan wel sneuvelt Verder wordt binnenkort ver wacht dat een verordening wordt uitgevaardigd waarbij wordt be paald dat personeel m overheids dienst 85 pet van hun salaris als mede hun betrekking behouden Generaal Seyffardt eindigde het on derhoud met uiting te geven aan de hoop dat df toeloop zoo groot zal zyn dat het Nederlandsche volk later wanneer de eindstrijd is gestreden ich tegenover andere Europeesche volke ren niet behoeft te schamen en dat hel dan niet wordt aangekeken voor een volk van thuisblyvers dat anderen de kastanjes uit het vuur laat halen Dr Schokking HUIDARTS Houdt Vrijdag geen spreekuur In iiet V berson Ziekenhuis en in de Wijkverpleging V G 2291 10 loleveriog van Metalen DE BURGEMEESTER VAN GOUDA maakt bekend dat oproepingen tot het inleveren ztjn verzonden voor Straten 1 Kattensingel 2e gedeelte Spoorstraat Crabethstraat 2 Mieuwehaven 4e gedetlte Korte Dwarsstraat Lange Dwara traat Blauwstraat J Lemdulsteeg 2e gedeelte HoIwarsteeg J Kottensleeg Hoog traat Paradijs Wilhelmmaitraat Ussellaan 3e gedeelte Dijkatraat A Vlackstraat De L vWqngaardenstraat F W Reitzitiaat Derde Kade 2e en 3e gedeelte 6 Tollensstraat 2e gedeelte Vos lusstraat Boschweg Ie gedeelte 7 Snoijstraal 2e gedeelte Prins Hendrikstraat Ie gedeelte BINNENLAND BEKENDMAKING Van den commissaris Sreneraal voor het Veilig heidswes en De commis aris generaal voor het veihgheidswezen S S Gruppenfuhrer Rauter heef de volgende bepaling uit gevaardigd i Op grond van de veroidening van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden o 20 41 wordt bepaald 1 Het houden van marschen in ge sloten kolonnes nrwaarbij de deel neiKrs zijn gekleed in uniforme kleedij zoawel te land als Ie water xiin tat 1 September 1941 verboden Dit verkod heeft geen betrekking op tochten en wandelingen van ScholCD al iocbten waarvoor een bijzondere tocsftemmiBg is verleend Z Het Biet nakomen van dit verbod is een overtreding ea wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste £ maanden en met geldstraffen tot 1M gulden afwd een van beide vaar laavcr uet volgens andere bepattngeo een hoogere straf wordt opgelegd i De verordening treedt net haar afkondiging in werking De bekendmaking gesihiedt door middel van publicatie in dempers De statuten van den Nederlandschen Wandeibond verbieden het deelnemen van politieke organisaties in uniform aan wedstryden De WA en de N S B hebben derhalve besloten dit jaar niet deel te nemen aan wandel marschen Het grootste deel van de wandeteport vereenigingen dat zich er steeds op Zie verder de oproepingtkaarten vooral wat betreft het daarop aangegeven tuds ip van inlevering WAAKSCHVWING Het niet ontvangen van en oproeping ontheft met van de verplichting tot mlevenng De Burgemeester voornoemd DE WITT WIJNEN lo B Cïouda 16 Juh 1941 O 22Si 100 Teratond gevraagd een nttc OaidieRstlioiie goed kunnende werken 16 18 j van 8 5 u Zatérd en Zond vr Aanmelden bq Mevr dr Uani Pc pentr 26 Zaterdagavond na 7 uur Q 2289 9 voor de onder 1 vermelde categorie v3n personen dus arbeiders die vui len arbeid verrichten worden ingediend door den werkgever Kapper die m aanmerking wenschten te komen voor scheerzeep n zeep voor hun bgdryf dienen een aanviaag formulier MD 269 eveneens voor 26 Juli as af te halen en op het hiertoe vastgestelde tijdstip wederom bu e distnbutiediensten ir te leveren Hier by dienen de kappers de loonlusten van hun personeel over te leggen Alle bovengenoemde groepen van personen dienen met de extra zeep uit te komen tot 1 Tebruari 1942 makkelijker voor hem geweest zou zijn J hoogst d cTwas d om geen oproep Ie plaatsen en even t v eens maar af te wachten pohtiek verre te houden van de sport heeft op dit besluit van de W A en NSB geanlwooid door zooveel mogelykden vryen loop te laten aan de poli tieke slroomingen welke zoowel tegen de bezettende macht als tegen de N S B zyn gericht Er was dan ook bijna geen marsch waarbij geen anti nationaal socialistische liederen werden ge on gen enkele deelnemers niet versche nen in uniformen of onderdeelen hier van van verboden oijganisaties of geen pohtieke insignes droegen Zoo werden deze marschpn bijna lederen keer mis bruikt voor politieke demonstraties Nu de N S B van haai zyde besloten heeft de politiek niet m de sport te brengen kon in alle opzichten worden verlangd dat dit niet wordt gebruikt als aanleiding om op gioote schaal een politiek te voeren welke gericht is tegen de belangen van de bezettende macht De hoogere S S en Polizeifuhrer ziet zich derhalve genoodzaakt bm boven genoemde redenen onmiddellijk tot 1 September ISCtl alle marschen in gesloten verband of in uniforme kleedy in het bezette Nederlandsche gebied te verbieden KERK EN SCHOOL Via het ANP wordt ons het volgende gemeld Uit de officieele jnededeclmg betreffende de distibutie van vlecsohblukt dat ons vleeschrantsocn metonbelangrijk verhoogd wordt eenmedtdeeling welke met groote instemming ontvang zal worden tVanneer men het bcVi ht van d bonaanwii in voor vl ch leest zal menwellicht met zoo onmiddellijk zienhoe groot de verhcoging vin hetrantsoen is In het kort komt het hierop neer Tot nn toe kwam ons rantsoen neer op 2S0 gram in 8 dagen Het wordt tiians Verhoogd tot lOt gram in 7 dagen Met deze verhooging gaat tevens nbg een wijziging gepaard en wel in den termijn voor welke het rantsoen gejdt Dezen termim wil men laten samenvallen met de kilendi r p Dit IS gemakkelijker ook voor de huisvrouw Zij kan dan rekenmgj hotiden met een geldigheidsduur van den bon van precies een wieek en weet dus dat bij den aanvang van elke nieuwe week ook een nieuwe vlecschbon ingaat De huisvrouwen zullen echter verstandig doen dit rantsoen nu niet in eens te koopen doch over den geheelen termim te verdeden Er bestaat thans geen enkel gevaar dat de slagers het verhoogde rantsoen niet zoudenr kunnen leveren Elk gezin kan ziin vleeschverbruik jndeelen precies zooaLs dat gewenseht wordt De aanmerkelijke vergrooting van ons vlepKchrnntSorn Komt niet onver wacht Fenige maanden geleden reeds i er op gpwezen dat de vocdcrpositie een vermindering van de J vectanell oodzakelijk maakte en dat het ACAUI MISCIIE fcXAMENiS Leidrn Candtdaau £ en eftkunde 2 mej SM biccema te Waüscnaar cum latide mejF H de BruMi U Kdiwijk aan Zee cuiiIaud mei Th H Neumann t Dm Haasen de hceren M C e Bruijr te Den Haat J Schouten te V iSrMngen J J Prick te DenHaaR P J Kuiter te Den Haas cu i hiartE Hammc Inirg te Hott rd m f Geven 1 V uibu g J A Noordijk Je Den Haafi E LNïftiih Ie Leiden P J van Leeuwen te DtHaag J P M Trouw te HlIleRer berg I van TeiterocJe ie Leiden D 8 Mortsco liRMtc dam J VerhuKt te Den Ifaag C KW vam rvommelen te Dtn fiaag cum ïaude P KootJ te Den Haaf W S Cramer te tHaait H J A Lair ners te Den Haag J A Crezee te Rijsoord J P Hoeneveld Ie Jïflterdam J C Wesdorp t Ridderkerk eiitaude M L Levic te Den liaag I V dSh is te Den Kaag en A J J M I Indner U Den Haag Amsterdam Candid als examen Er el tï laai en ïetterkunde de heet R Vleenltruijer BEROEPFN BFNOEMINGI N ENZ Gerno ineer4lc kerken AarwEenomen n Lobith cand J C Streefkerk thans ifulppredfker mlóamt Tvieetal te LeQirf barden 5e piedikantftpUat i ds O HaipriM te Asprrefk en d J Vroitjk te Epe Beroepen te 0 t card J Boe ttiant hulp prediker ald i Clir gereff mee rt e hert Beroepen te Cti embtM g d E du Marctiie van VoorThu5 7en te Urk llerttcld Evang LatH kerk Beroepen f Am terfïam d J r Me ners te Den He c tn Praeparatotr exaisen Card C van Ommeren i Biurii legde me goed gevolg voor de cla Amer fo i der gerefortneerde kerken het prarp ratoi exanen ai Neécrlantftclir BemriBAc kerk Beiixpf n Ie Od hi k Jiie precttkartl plaat rt H W fiteur te fhtd A bïii Aalf Gc1tf d A Vroeclndewcii te JjBt op Zard De confectle industrie REGEUNG VAN VACANTIEDAGEN Het College van Rijksbemiddelaars heeft met ingang van 16 JuU de vol genoe fegebng vastgesteld van vacan tiedagen van werkjiemers m de con fectieindustne Artikel 1 confectie industrie de werknemers ti 1 September 194 gever te bepalen achtereenvolgend te geven n zijn verpl ven voor zoover door werkgever in de gerechtigd aan 15 Juni en r den werk gedurende zes vacantie ze te ge overeen komstig het bepaalde in artil tievergoeding moet worden v Artikel 1 Onder wef wordt verstaan ieder die in Nederiai Naast mondelinge stroomen schnlteJijfce aanmeUingen in acn niet t telpen vloed bo de vencJullende bureaux binnen zoodat ik vol vertrouwen ben dat wu met een behoorlyk legioen voor den dag zuUen komen zoo verklaarde dezer dagen de gep luitenant generaal H A Seylfardt oud chef van den generalen staf tijden een onderhoud met een verslaggever van het ANP De oproep in de dagbladen zoo gmg hu verder heeft in breede lagen Vdn het Nederlandsche volk weerklank gevonden Dit stemt ons tot groote biijd chap Kunt u mededeelen wie het M initiatief tot de vorming van het legioen heeft genomen Ja en nee De idee is een spontaneuitmg geweest van eenige goed nationaai voelende Nederlanders van uiteenlo ipend polrtick inzicht die den nieuwen tijd begrijpen en onafhankelijkVon elkaar hun weg naar mij vondenDaarop heb ik met den Rykscommissaris besprekingen gevoerd Dr Seys Inquart wonde groote belangstellingen vooraraan zijn daadwerkelijke medewerking is het te danken geweestdat reeds aanstonds de vorming vaneen vrijwilligerslegioen ter hand konworden genomen De Riikscommissarisheeft tevens uiting gegeven aan denwensch dat dit legioen een zuiver Nederlandsrh karnkter zal dragen en dathet een uitdrukking zal zijn van Nederlandsche kracht zooals trouwensook in mijn oproep staat Ik ontvang dagelijks een overstel pend aantal bneven zoo ging de generaal verder Ik ontvang ze van oud kameraden ook van het Nederlandsch Indische leger en van onbekenden dia spontaan hun geestdriftige mftem ming te kennen geven Ook ontvang ik nonieine bnevpn die ik echter niet lees maar die ren bron van belangstel ling en soms van hilariteit vrrmer onr myn bureau personeel Ik heb ue smedeliiilen met déze verdwaalden die m machteloo e woede naar de pen grijpen omdat ij niets van het groote wereldgebeuren begrijper De Duitsche leqerbenchten me den lederen dag groote succesfer Steeds dieper dringen de Duit che troepe i ar het Oosten Bestaat niet f logelijkheid dat ons vrij willigefsKorps Ie laat komf Deze vraag wordt mij niet voorde eerste niaa gesteld Inderdaad hebben de Duit che legers de bol ewi li che Iwrden voor een belangrijk deelvernietigtnd verslagen Maar de striidis nog niet ten einde Het is het werkvan de vrijwilli erslegioenen uit allelanden v art Europa en dus ook vanonze vriisfharen zich op te maken omde even groote als grootsche taak derDuitsche legiers eenigszms Ie verlichten DATA VAN VMITREK Kunt u reeds mededeelen wan neer het Nederlandsche legioen gereed IS èn vertrekt Een deflniUcve datum kaa ik M Biet Bacmen Maar er waHK aai gewerkt Bet ligt in de iMdocnmt dat liet eerste contingent neg dexc maand naar sijn ftanditlaata achter het OmtfrMt lal verirekken an aldaar een spocdniileiding u vaigcn Het tweede contingent aal enhcle wrkca later volgen Sprekendf over d zg afwachters zeide d generaal dat het zooveel ge Maar tegen dat afwachten zoo sprak de oppeorfficier komt mijn geheele gemoed en mun Nederlandsche hart in opstand Er moet iets gedaan wolden om te toonen da wy nog een volk ziin waar pit in rit dat wij een volk zi n dat voelt en begrijpt dat wij in het groot moeten denken dat wij moeten denken aan de onvermijdelijk komende groote BXiVopeesche statengemeenschap waai van wij toch met eere een deel willen uitmaken HTen volk van echt Germaansphcn stam zooa v Nederlanders zal een belangrijk en zelfstandig deel daarvan kunnen vormen wanneer hej zich dat waardig maakt En dat kan het Nederlandsche volk niet doen duor afwachten maar alleen door daden Duitschland en Ne derland geheel Europal trouwens heeft op dit oogenblik een gemeen chappelyke vyand Een vuand dien men zich niet vreesehjker en afschu welyker kan voorstellen Deze vijand lo de bolsjewiekenhtirde die zich reeds had opgemaajit de Europeesche be chaving en cultuur te gaan vernietigen en Furopa dus ook Nederland Bfin de afzichtelvke e lende van het bolsjewisme te onderwerpen MARKTBERICHTE VFEWARKT OOUDA Annzrvocrd In t iUal Mt stukl msz v rk n X f Z3 per 17 JuHiwanwK as nin14 bok uk J2 bixüïn t Id TU per uuk d ren 2B nuchtere kalvrren NVC ll n n zrit n f IS 35 per tuk Handel alle soorten vtus KAAZMABKT GOUDA n Julf 19 partijen ka Prljaen t kml fsiwKZM a kwal M o 6oa HimM vtuf JCIEIÜCNlIfAKKY GOIDA 1 Juli 750 ïtuka kipeieren Il z erine irljwn CENnt IP 71 in HOIMNDSCHF FIFBrN I VFBIJOOPVUtFFNufiVr TF GOI BA 17 Juli Aanvoer igsm klp l r n Beg rineaprOten belzu zelfstandig bctz in loon doch dan voor zoover werkende met minctens dn hulpen éen of meer der navolcende artikelen confectionneert t w beeren jongensen kinderkleedmg dames en kindermantek mantelcostuums mantdcomplets lingeries daaronder begrepen onder en nachtUee diBf peignoirs bad en strandkle iingichorten lakenc en sloopen en babyartikelen japonnen japonnencomplets kiiKlerjurken damesen meisjetblou es costuumrokken bont regenklee ding bednjfskleeding sportkleedmg uniiormkleeding en overhemden een en ancter van welk matenael ook vervaardigd en telkens in den ruimsten zm des wooröt Onder werknemer wordt verstaan ledere mannelyke en vrouwelyke werknemer die m dienst is van den werkgever hetzy in dient werkplaats hetzy daar buiten als hoedanig geldt elke thuiswerker met ten hoogste twee hulpen ter medewerking aan de vervaardiging van eenig m het vong lid genoemde artikel tw machinestikkers en machinestiksters handwerksters struksters knipsters plakkers en plak sters persers opleggers uitsnijders foumeerders opteekenaars controleurs en controleuses en eventueele met deze categorieën naar functie gelyk ie stellen werknemenfneenMten Artikel 3 Voor elke maand onafgebroken dioi wordt tot eoi maximum van zes dagen eei ha ve dag vacantievergoeding verleend welke wordt uitbetaald op den laatsten werkdag vóór de vacantie ook in geval van eerdere beëindiging der dienatbetrekking tenzu deze beëindiging geachiedt op grond van een dringende reden als bedoeld in artikel 1639 B W in welk geval het recht op vacantieverfoedinf vervalt A r t 1 k e 1 4 De vacantievergoeding bednagt per halven dag een twaalfde deel van het weekinkomen als hoedanig geldt 1 52 van het totale lo i m de laatste 52 weken der dienstbetrekking of bi kortere dienstbetrekking een overeenkomstig deel van het totale loon in die kortere penode zulks met dien verstande dat ziekteweken bij deze berekening buiten beschouwing bluven en Ajt de vacantievergoeding per halven d g niet kan dalen beneden een twaalfde deel van 36 uur loon Daarenboven zaJ voor nieuw m t vak komende leerlingen beneden zestien jaar de vacantievergoeding niet kunnen dalra beneden 36 uur loon Verhooging van vleeschrcmtsoen Na 27 Juli worden per distributieperiode 7 dagen 3 rcmtsottiMii p r persoon beschikbaar gesteld G n verkoop von vleeBch met ingang van 28 Juli op Maondag en Dinsdog Ontrooming von de melk De secretaris generaal van het de part ment van Landbouw en Visscheiy maakt het volgende bekend met betrekking tot de distributie van vleeech Gedurende het tijdvak van Vr ijdag 18 Juli tot en met Zaterdag 2S Juli ajt geeft elk der met 27 vieesch gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van een half rant soen vieesch of een half rantsoen vieesch waren De met 27 vleeschwaren gemerkte bon geeft gedurende genoemd tydvak recht op het koopen van een rantsoen vieesch of een rantsoen vleeschwaren In totaal wordt dus op de met 27 genummerde bonnen drie rantsoenen vieesch verstrekt Bovendien geeft gedureude het tijdvak van Vrijdag 18 JuIi tot en met Zaterdag 26 Jah de met 26 vleeschwaren gemerkte bon recht op het koopen van een rantsoen vieesch of een rantsoen vleeschwa ren De met 26 vieesch gemerkte bonnen kunnen vernietigd worden De aetaiUisten die de met 27 vieesch gemerkte bonnen in ontvangst nemen dieneiï deze bonnen op afzon derluke opplakvellen te plakken n rantsoen vieesch bedraagt 100 gram been inbegrepen Een rantsoen vleeschwaren voor de hierna te noe men soorten het daarachter vermelde aantal grammen gerookt of g ookt varkens rund kalfs paardenen schapenvleeschgerookte worstsoorlen 75 gram gekookte worstsoorten rolpeps enknak worst 100 gram leverartikelen tongenwont en mer 125 gram 150 gram met het voo ande wordt er de aandacht op gevestigd dat a 11 e bonnen van de vleeschkaart dus zoowel de met vieesch alsmet vleeschwiren gejnerkte bonnen in den vervolge recht geven op hetkoopen van vieesch of vleeschwaren Na 27 Jnli a s xnilen de distnbutieperioden seven dagen dnrenDan zullen per kalenderweek perpersoon drie rantsoenen besciukbaarworden gesteld Het koopen in winkels van vieesch en vleeschwarenxal van 28 Jali af op Maandag enDinsdag verboden i n vieesch hetwelk hierdoo beschikbaar zou komen een verruiming van het rantsoen mogelijk zou maken Deze verwachting is thans bewaarheid In het afgeloopen voorjaar is de weersgesteldheid voor de vlee chvoorziening in dien ti d een tegenvaller geweest De warmte heeft lang op zich laten wachten Daardoor werd de hoop dat de koeien genoeg voeder in het weiland zouden vinden om voldoende in gewicht toe te nemen aanvankelijk niet vt wezenliikt En hier heeft men tevens het antwoord op de vraag waarom in de achter ons lig gende maanden niet overa in het land op alle vleeschbonnen vieesch be schikbaar was In de la Jte weken begon de natuur echter mee te werI en en een ieder heeft de groote vertieterlng kunnen conslateeren welke op dit Dunt ingetreden was Na de verhoaging van het aard appelrantsoen komt thans de verruiming van de vlecchpositie De groote beteckenis welke dit heeft voor de voedselvoorziening van ons volk zal niemand on n schatten DE MELK Thans nog enkele mededeehngcnover een andere aangelegenheid HetIS noodzakelijk dat wij onze vetpositie zoo veel mogelijk op peilhouden brood bloedworst hl verband Om dit te kunen doep is men ge naodiaakt tot volledige ontrooming v n de melk over te gaan Naar men weet i hei vetgehflte van de melk welke thans vn rekt wordt vrastge steld op 2 5 Ir begin Augustas zal dit vet eruit gehaald worden en zal dos pr ietiseh slechts laptemelk beschikbaar lijn Indien w1 dit met zonden doen uu ons vretrantsoen bezwaarlijk gehaaAaafd kannen worden Deze ontrooming nem men vooral niet te tragisch Ook laptemelk he t een uitstekende voedingswaarde De eiwitstoffen zim uit voedingsoogpunt van groot belang en deze blijven in de melk aanwezig Daarbii wordt voor kinderen bene den 14 jaar voor moeders die een oaby verwachten of een bafey voeden voor zieken en voor arbeiders in bepaalde bedrnven melk beschikbaar ge steld van het tegenwoordige vetge halte Tn het algemeen is het echts r nood zakelijk dat wij het vet uit de melk znov eel mogehjk benutten om m boter om te zetten Zoo komen Aangename en onaangename tudingen tezamen Laten w i met dankbaarheid kennis nemen van de aangename mededeeling laten wij de onaangename aanvaaidcn in de over fuiging dat ze onvermu SeIuk zim DISTRIBUTIENIEUWS Distributie van zeep pe secretaris generaal vnn het depar tomenl van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat pcrso nen die in aanmerking meenen te kunnen komen voor extra rarflsoenen zeep op grond van de omstandigheid dat zi doof hun werkzaamheden aan bijzondere verontreiniging van het lichaam of de kleeding zijn blootgesteld of doordat extra zeep voor hen uit hygiënisch oogpunt noodzakelijk is voor Zaterdag 26 Juli as dci iarvraag formulieren MD 80 by de plaatselijke distnbutiediensten dienen af te halen De data waarop deze formulieren moeten worden afgehaald en weder ingeleverd zullen door de distributie di sten nader worden bekend ge maakt De navolgende groepen van personen komen in aanmerking voor extra rantsoenen zeep Zij die vullen rbeid verrichten Practiseerende lyrtsen tandartsenen veeartsen 1 Gediplomeerde bakert en kraam Zooals bekend moeten aanvragen j OFHCIEELS PUBUCATIE VAN BET DBTARTBMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART CTcaxMrnjt ArrARATEN K B De bekendmaking van den directeur van de Sectie Grafische Industrie van het Rbksbureiu voor Verwerkende Industrieën opgentmien als officieele publicatie tn de dagbladen van 15 Juli jl betreffende de verplichting tot het aani rengen van een kennummer op alle producten vervaardigd op bovengenoemde apparaten of soortgelyke vermenigvuldigingsapparaten dient in dien zin te worden aangevuld dat de bezitters vaa dergelijke apparaten met ingang van 22 JuU 1941 ook kunn volstaan met het aanbrengen van hun firmanaam op deze producten Indien dus de firmanaam wordt aangebracht behoeft geen kennummer te worden aangevraagd 4123 32 Inlevenngsbureau gevestigd Rotterdamsche Veer no 4 Spienngstr at no 1 Weeshuis Gebouw Minderbroedersteeg no 6 Gymnastiekfadtaal Rqki Hoogere Burgerichool ingang Krugerlaan Centrale Koptchool ingang A G de Vrqestraat Gebouw Vondelttraat 63 Gymnastieklokaal school 7 8 aan de 2e Schoolstraat iV Circulalrez of andere drulc erken Ingezonden op adver enues waann wordt verxocbt sneven te zenden aaU OM bureau worden door onu administratie niet doorgezondeo Gedurende één maand td Jvea lezer stukken ter beiehikking van da atxendert daarna laJ evenall van de niM affebaalda brleveB tot vemicti iiC daarvan worden overgegMa De op raiieM der Finnetu Allioewel de Pinnen nof feen aneeng filoten front hebl en zoo l de Dultachen M cenbraal SovjetRus and g jn hun operafMt die zij In vter al w4t nijke coionne u tvofl ren niet zonder bcteekenls g b even Duor de tna ne van Sallji U het i geweken dat de 8uv eUi 4ooi rint nd i M Fleswhen hats tweede front konde amnleggeii De grenj maakt a daar een Kprlnirende hoek het gevaar wa denkhee dig dat dt bovjela via Rovanietn BotniAche golf konden bereiken Door de neming van Uklua en Repola twee l el rijke igremplaatsen moeten de Soviet tro per zich op Kandalax terugtrekken De groot te druk oefenen de Finnen i op het malle landiw ïeetle ten No M feti va het IJKlogameer mer hebben d Sovjei eenijfe plaat er n oe1 n prh geven en uikM de k art aangeeft Jnaken de Pinnen f ixTvtrekkende beweg ng langi het meer In het h wige Noorden hebhen e Pip I eenlee vorderingen ge aakt In de rfrt An h I Mr en an k gebied Cartoffnifivh bureau voor de Ifrd lantï ehe C ghledper Ff frf erfac e r J G We ttpr H Chefrfcdaeleiir voor Gouda en j mKtr J r Tletet Gouda