Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1941

EÉRStE BLAD DONDERDAG 17 JULI 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FtmDSEN NMsrUuM I MtM ioom JJ ÜM M la f tl la Itn M W I MM s bu uu Wtl lltM iA O r aal aas alic iVi Can iaa i I Oraalkaak akL S MM iSN S IMl Mi a 1S USS I f a CartUlaataB a Or a a lW at aM S ISM IMW I IN Sl im bi ii f Ito t ISO ladiS IM A I US MS IM ra nt mt 5 w 87 87 7 5 7 5 117 WK Sit Na4 Handalab Mad lUad U3k 96 t 9h 96 t 95 9714 BEURSOVERZICHTa RADIONI WS Hoewel iSc handel op de Amsterdaméctie efiectenbeur lich m ka me paden bewoog veiooiuakte een enkele afdeeling toch nog ïooveel beweginc dat daardoor een cachet van vivacitelt op de markt werd gedrukt De stemjBin Mai goed prijshoudend btj de ope ning werd meerendeeU pp een ichlelijk verhoogd peil gehandelu uaarna ren kteine Inzinking Intrad maai per saldo legde de mat kt toch een groot weerstands rniogen den dag en de koerswinitten welke dezer ctageii konden woideti gemaakt konJen over het algemeen gemakkeiiik gehandhaafd blUven terwijl in veischeidene gevallen zeWi noK een k eine verbetering kon worden geconstateerd Ook gistel en voerden de Industricelen verreweg den boventoon en dSverüe specialiteiten werdrti In ruime open hoeken verhffndcld Aku s ravtm gcifgeld vri djukke affalic te zipn en daatbij hewfx g de koert zich In hoofdzaak rondom 150 procent UnlieverB die eergisteren vrij nel naai bovt t waren geloopen konden zith nufi er der vftheteitn en stegen zelfs lot rsC waarna pchtir een react e mtrad lot IM j Ifller op den nUdda g volgde liteiop een k n heihiei De F iiipsaandee en zakten na vaMe opening een paar punten In maai EJn en luidlen weei iels naai boven Vo ii namelnk schomme e de kdci s tuftxchen 233va tot 23673 In Ca v DeUt werd tamelijk druk zaken gedaan op een ic w elAjk veihoogd peil zelfs werd er een note ng van 93V bereikt De affaire in Van BerkCTj bevond zi rh voor een groot gedeelte In handen van h ri ep liandelaien Ook hier kon de koer lel honger komen met noteermgen van M M Voor Java Boach was de animo aterk hekoeld en de koera t gmg ond geen verderen vooit ang De nundcif courante indu tricclen hadden et n kalme markt maai waren door elkander genomen goed prijirfïoudend In ver icheidene fvallen ieti beter Van de eiiltuurrubrleken gaf de uikera4deelng ertng affaire te zien l n HVA met koeiMchommellngen van 43 4 VorrtrnUnden waren een tikje hoogcr De tabakken weren wederom goed gedlanonefrrd De Deli aan leelen weiden vwjrna r k afgedaan op orpeveer het peil van de ige topprljzen De rubiwrmarkt wan til Atristerdam rubbern waren goed prijshoudend Me koernswrhomme mipen tusMhen 2f3 285 De minder cburaWe toort n rokken wemlg attet tie de koeren waren m iendeeN niet veel veranderd De handel In icheepvaartaa deelen wa vSn klieften om VrUdag It Jult HlLVKRgUM I ilS S i 4S Granuitounmuz SO Ochtendkymnastiek 3 0 Gramufoonmuz T 45 Ochienqevmna ek m BNO Nieuwsberichten 15 Schriftleiln en n diUtle Voorbereid door del Chi RadioStichtlng R 25 Gewijde muziek gr pi 8 45 GiainofocMiiniïziek 9 15 Vooi de hulsvrouw 920 Giamofoonmuuek IIOO Aitlabile aexiet 12 00 Omroeporkest 12 40 Ainikju i 12 45 BNO Nieuws en econorniJ chJp berlchten Orgecgnceit lt 30 Muuetlekoi k BTt Le gars de Pans en giamofaonmüiiek 2 00 Amhemache oikeatvereenlging dn soliste en gi ajnoïoon inuziek 4 10 Cursus Een doinlné over de keik Voorbet eid tkxir het VilJz Prol Kerkcomlté 4 20 Grambfooniniiziek 5 1S BNO Nlfuws economische en bcursbeilchteu 5 19 Voor de Jeugd 545 Nieuw IIongaeTMTh strijkkwartet 4 30 Sporiwetens waardigheden 4 40 Orgelcoroerft 7 K BNO Vnagen van d n f j 7 15 Vooij de klcutei 7 25 Gramorooninit iek 7 30 Onze cui iJ ïoton ifie 7 50 GrainofoonrtiU7 iek tl 00 BNO NieuwHberlctiten J5 Spiegel k an den dag g 0 Ainu e nenti orkest Omroeporkest en w Ijüt f 3e Berichten EnU 45 £ NO Nieuvi berichten lO O U 15 BNO Uilïetiding in de KngeliKtie Ual BILVEKIUM n 301J 45 Gramofoonmuz t so Ochteidgymnastiek 7 g GramofoonmuK T 49 Ochte idgymnaitlck lot BNO NieuwBbertchten B IS Gramofoor ItW Pianovoordtacht gr pM 11 00 Voor de kleuter II M Zang met piano e eleidlng en j r fliiofootMnuzlek 12 00 Benei ten 12 15 ïnwernble Bundi Balogh 12 45 BN 3 Nleu en econonwache berlchU n I OO Gevarieerd middapprogramiïtfli 3 00 Vooi de vrouw 3 45 Grain foonmuziek 4 10 Voor de Jrugd 5 00 Giamotoonmuiiek S I5 3NO Nieuws economi che en beursberichten 5 M CTgelcorwert en lang tJO Caiwe le Het heldendom aia godsriiei i Vooi bereld door de Chr RadioStiohUng 15 Klaai van Be k en zfln orkest 4 45 Toeristische raad e ppri 7 00 BNO ► onom vrag m van den dag 7 15 PranfichIlallaaruich muilekprograinim B OO BNONieuwsberichten 15 Utrecïitwh Stedelijk orke l iSOO 9 20 Boekbe rpreWlngi 0 45 BNO Nieiivftberlchten 10 00 AvordU Ijdmg Voor bereid door hel Vrij Piotfj Kerkcomtt lO tS lf 15 Gramofoonrtiuiiek ifta ga 4 30 1433 iCwitaaracna raaoa 3M vang Sdieepvaart Unie kwamen m eer een f Pranacba Cranaa S 7SS kleltlgli lednaar boven en bewogen ilrh taia chi n i a Ook eenige andere oHeo woren at bater De petro eurrmaïkt rlLsIlg olie Mkicn r a op 2M te jiir Ir re t een pf ar punten in Voor tl belegginsïmarkt werd alarbta maUge belangetelling getoond Ned landache rtaat fbllBalln konden rich meercnrfeel vri aardig h naliaven In enkele gevallen kon een fractloneea v r wakklng w f genomea OeveenlelUke en pr x itj ningen waren IM me gelnge J brieven miregHmallg met tvrrmrnt awanie è NEVKIILANDSCli CLÜABINGINSTITDIJT 0 igava I atat ultbetaalda B4tmmarfl par pn IS Juli IMl Clearing m t Oultaehland Laatst uitbetaald nuir mar tagan gulilanavordrringen tegm R lchfmarltvord rlng pn 64 303 38 51 Claartng met Chili Laatkt uitbetaald nummer ITS Clearing mal TurhUa Laattt uitbetaald nummer algemaana alearlngrekenlni 47M blindere elearlrfrrrkmlng f43la Clearing nat lulK Laatal ultbauald mimmar klenie afwIjklBXen Prolongate StIlNEIILAND yONOPOLIEBESLUIT VOEDSELVOOR Z IENING Bepalingen betreffende jg monopoliehouder en de heffingen Sttatscourant van 18 Juli bevat hrtluit van den lecretarij generaal Landbouw en Visschery onder Taam Monopoliebealuit iiB ï dtelvoTï wa Iwt volgende wrordt bepaald u t besluit versUat onder monopo1 1houder e k als zoodanig door den urisgeneraal aangewezen rechU Lonlnkhi id bezittend lichaam Mndten f utvoer van een product een mo oliehou lci is aangewezen is de Sér o d uitvoer van dit product i hU toegtttaan w dien monopoUeknud r die den invoer of den uitvoerhfjü i werl SteUigen hetzij SLn kan i cliieden door een ibtigde voor xtjn Itoiten en risico jTdoor drn monopoliehouder gegeven machtiging geMMtn Indien ten aanzien van den voer of den uitvoer van een monopolieproduct n heffing is vastgesteld i de invoer jj uitvoer anders dan door denLnopoliebouder itechts toegestaan en wordt d machtiging door den monoMüehouder liechu afgegeven indien Sjor of namens den gemachtigde hetj fjj der heffing J voldaan of voor lebetaling len genoegen van den mojopoliehoude r onderpand is gesteld ofhiervoor een ig andere naar het oordeel van den mo opoliehouder genoegzame Rkerbeid bestaat De monopoliehouder stelt t bedrag ter heffing vast onder goedkeuring van den directfur generaal van de Voed Ivoorziening Het bedrag der heffing kan verschillend worden vastgesteld naar gelang vftn a het land van oorsprong of beitem T ing der raonopolieproducten b de onderscheidene kenmerkende er producte i c den dag waarop de gemachtigde ie producttn heeft gekocht dan welverkocht d den dag van aanvraag der mach e den dag waarop de üer dan wei de uitvoer geschiedt De secretaris generaal kan vereifchten steiion waaraan een gemachmachtigde moet voldoen om in aanmerking te komen voor het verkrygen van een machtiging De gemachtigde is verplicht om In jpval van uitvoer naar genoegen van den monopoliehouder voldoende waarborgen te geven dat de monopolieproducten m het door hem opgegeven Imd werkcliik niUen worden ingevoerd De monopoiiehouder Is bevoegd het afgeven van een machtiging te weigeren of aan het afgeven daarvan bülonder voorwaarden te verbinden mtrgingsbcpaUiigvn Voor zoover krachtens het crisismonopohfbesiuit 1933 prijsverichillen by invoer en uitvoer zijn vastgesteld gelden deze prijsverschillen als heffingen in den zm van dit besluit Monopohf overeenkomsten invocrraachtigingtn en uitvoermachtigingen welke vóór het tijdstip van het in werliing treden van dit besluit krachtens het Crisii monopoliebetluit 19Ï3 zijn afgfslolen of afgegeven blijven indien de invoer of de uitvoer der betreffende produet n öp g noemd tydstip nog niet heeft plaats gehad van kracht tenzij zij door den monopoliehouder uitdrukkelijk worden geannuleerd of ingetrokken D bepalingen van dü besluit dat gutoten 15 Juli in werking ia getreden zün van toepassing by den invoer of den uitvoer van luiers mdien ten genoegen v n den nionopoliehouder wordt aangetoond dal de ir te voeren of uit te voeren P rttl een monater uitmaakt by den invoer of den uitvoer van moaopol ieprod ucten net een door den secretaria geneMJI aan te wyzen bestemming o met mach peming van een door oen secretarisgeneraal te bepalen UM van verzending of vervoer een en andtr tot door den secretarishtH Polp maximum hoeveelneden en met inachtneming van door m te stellen regelen u4 erschlllende de handels eiJ Alf monopoliehoudster voor den n J n bollen van hyacinten van il en van narcissen en voor den u ttoer van bollen en knollen van 3 wassen van boomkweekerydnJ bloemkweekerii pro iet inbegrip van wortelstokï a e planten is aanMnS e Ned SierteeltV wnbpoliehouditer voor den inv 1 kalfssoh P en en paardevleesch varïï hapenvleesch varkens en S S tf S aangewezen de whitag Jied VeehouderUt tr le monnilrl worden verjchllle jwopol besluiten togen TOfn van verschillend itichn etrohken É OBN int AUTOBDB UXEN IN GEDOOD fi k heeft rich gUte Umuiden voorgedaan nge E ft leerUng van de lUuTvoo Ign lingen van dit liiPer tJ bijzondfcr lager onderwijs SSlc i v onopgehelderde auioh achterdeur van eS Kevallen en met iK n fh i lbaiiisfractuur opge k h J Anlhonlus l cMoiSfeï ov le l het Wankele goudbatis tSM GULDEN mUTGEBAAKT Een bewoner van d Spaamdagomerbuurt te Amsterdam wai in connectie gekomen met een 25 arice jongeman die hem een veilige belefging voor zijn spaarcenten had aangeraden De joai man wist n L een adrei op de Boutmankade waa tü tegen eea ndit prijsje een hoève d goud op den kop kon tikken ta tnt ter wereld zou in deze onxdwre tqden een veiliger belegging bieden dan dit edele metaal De tmier as a o onvantandig op deze aanbie Ung in te gaaa ea stelde den pudcomniiisionnair eoi bedrag van SOO gulden ter hand om dat in goud om te zeitan Of de jongeman dit aldan niet gedaan heeft is nog niet opgehelderd maar in ük geval zag de spaarder noch goud noch zijn duiten terug Veiligheidshalve was hij nog wel voor het t ewuste perceel blyven wachten maar toen na enkele uren zyn Jeugdige kennis nog niet ler fg was gekomen waarichuwde hij de politie Niemand in het huis wist echter iets van de zaak af en dus ligt het vermoeden voor de hand dat de goudhandelaar in ipe via het dak naar enn ander perceel iï gegaan en zich met het geld ut de voeten heeft gemaakt De politie zal nu trachten den jcmgionan en het geld te achterhalen KEVUNO VOOR BET VRIJWILLIGBSSLEGIOEN NEDERLAND Voor het Vrgwilligerslegioen Nederland wolden o m keuringen verricht op de volgende data en plaatsen 16 Juli van 10 18 uur in Amsterdam School lepenweg 13 10 13 uur in Utrecht Deutsche Haus Juli 10 19 uur in Rotterdam Deutsches Haus yolkspark Juli 10 18 uur in Amsterdam school lepenweg 13 10 19 uur inDen Haag Koninginnegracht 22 Aangenomen worden Nederlandaehe onderdanen van 17 tot 40 jaar die wel of geen militairen dienst hebben verricht met een minimum lengte van 1 65 meter Voor officieren bestaat geen leeftijdsgrens Voor de gezinsleden van de aangenomenen wordl gezorgd voor zoover het kostwinners betreft Een vrijbiljet voor 4 r is van de woonplaats naar het keuringsbureau kan afgehaald of aarnevraagd worden by het Vrijwilligerslegioen Nederbnd Den Haag Koninginnegracht 21 resp bij de hierboven genoemde bureaux Een vrijbiljet voor de terugreis wordt by de keuring onverschillig of de candidaat wordt aang omen of niet uitgereikt STEUNREGELING FABRIEKSTURF In de Nederlandsche Staatscourant is opgenomen een beschikking van den secretarisgeneraal van Landbouw en V fscherü genaamd Steun en inleveringsbesluit 1941 fabrieksturf Hicrbü worden de producenten van fabrieksturf verplicht de door hen m 1941 geproduceerde en te produceeren fabrieksturf ter beschikking te stellen van en in te leveren by het verkoopkantoor fabrieksturf N V te Assen Uit het LandbouwGcisisfonds zal ter beschikking van het verkoopkantoor worden gesteld een bedrag van ten hoogste ƒ 283 000 om aan producenten ƒ 76 33 per dagwerk 45 M goed gestuwde luchtdroge turf uit t betalen en aan de federatie van Nederlandsche vervcnersbonden te Emmen ƒ 0 17 per dagwerk DOOR TREIN OvkRREDEN EN GEDOOD Gistermiddag ongeveer 5 uur wilde de 56jarige vwduwe W Ji Baljon van Weenen de treinbaan van de R T M te R itterdam oversteken juist ophet oogenblik toen een trein naderde Zij werd door den trein gegrepen en op slag gedood WINTERHÜLP NEOERUND NBUWK OITTEN TUdenf Ito periode van M Juni t m 9 Juli IMl iljn bU WInterhuip Ncdt and d volgende giften blnncitg konven NN Arnhem f 2000 NJ Brede 1000 N V Kwatt Breda I 1000 Opvarenden derRoode KruUachepen der N Z R D Schevenirigtn 475 Artliur Ulbrich tn Co Amkleldarrv f 250 ALumintJtn wals en persbedrijvenN V Oudervryii 1100 99 Wed P Smits en ZnUtrecht f 100 H t K EnKhede f 100 WedJ Q B GTABingen 100 N B Groningen 1 100 Schllderilenverloting Leeuwarden I 598 N N Nijmegen 100 NV Vink vruchtenconservenfabrtek Dodewaard f 100 N V frintverkoopkanttoor NUmcgen 100 J Slmomut Nllm gen 100 NV Hotel M Bilderberfi Wolf zen Oocterbeek i 100 Zaanlamdiche cacafrfabf lek Nljkerk f 250 NVChocolade Lido Nijkerk 280 H v W H ZlUphen 30O HecderiJ N Pailev iet Katwijk 100 O B NoordwIJk 100 N N Schiedajn 1117 75 jCoflp Boerenleenbank Wateringen 100 Celco koelkafiten abrl fek Woerden f lOOj N N Capei e a d IJs cl f lOS G V Boilegraven t 100 A E D HlUegeri b r f 100 P 8 Hllagenberg 100 NV MOInduaUla HUIcfersbers lOO a J Lauraya n Zn St JanaWen IOC NV P en J Tiberghlen Olnse 1 100 L J van Brleck Nw Namen lOO N V Centrale Suiker mi Suvrni Gent Saua vffl Gent f 100 N V Lonka Bt da f 100 N V I G B Breda 00 NV Centrale tulker mij Breda 100 NV Biarbrouwcrt J e drie Hoeftlzars Breda HKt N V V Mlerlo en Zn Breda 100 N N Breda fSOO NV Verfwarenfabrlek Breda 100 A S Breda 100 N V Zwanenberg abrieken Oss 500 NV Hartog labneken Ossfieo N V Boe Owrce garentabrleken V Idhovm IMW Ned Schoen unie Block enStibtw WHlwtJk f 200 restlvitelKn en voor Mllngcn OtniMken BM n N V trtcotage tabnek Oaleen 0 n ttM Staataimjnen In Uml urg Oeieen 160 NV TexiirlMtortok JHial 1iolf PoalarhoK 100 Uitvomnc Vo f ndaaI M P en M v Gasa U Venio flOO Aanncmenbedrljf Sttabag Venio f 100 Aaftnemerabedr LUrken VenIo1 100 Bouttundel v Lieabergen Venio f 100 la Oiir en Hammes Schiedam f 100 N V V Amalefdam 20 M NV Kleedlni b drU Qo d en goedkoop Amsterdam 100 Gebr thlten Amnterdam loé Victoria Bron N V Am erdam f 100 Bra ch en Roth etnAm lrrdjMn f150 W C J NW n enkimr tlardelmtj NV Amsterdam 225 75 Rebholl Eff enkan1oor Am lerdam SSfi PersoneelK Albert da Bary en Co Am erdam W Personeel abattoir Amsterdam flOl aS Per au pee De Arbe1der per Amsterdam f IW H Albert d Bary en Co Am erdam f 200 A Z Amaurdam f 1 N V Heerfur Amtatardvm flM NN Dm Haag f 100 Aan giften beneden bondard gulden kwafntWivren I mUTI Het Iota op het hoofdkantoor en de pro vtnciale kantoren ortvane n bedrag aan giften fi drrlMlra f 2tJIZ t RECHTSZAXER THEEDIEVEN STAAN TERECBT Gisteren stond een 5 t il UtrechtCTS terecht wegens diefstal respectievelijk heling van een partij thee ter grootte van ongeveer 140 kg gepleegd ten nadeele van een der Utrechtsche filialen der firma P de Gruyter Door den officier van justitie mr Oamphuys werden nadat t vijftal danig aan den tand gevoeld was de navolgeode lang niet malsche straffen geMldjt tegcTi den 28 jarigA chauffeur J V en den 27 jarigen fabrieksarbeider C S C van V die zich door inbraak toegang tot de opslagplaats van het bedoelde filiaal hadden verschaft één jaar gevangenisstraf tegen den 24jarigoi fabrieksarbeider M K die voor doorlevering van de thee zorgde 8 maanden gevangenisstraf tegen den 26 jarigen fabrieksarbeider J B die bü het vervoer naar den kooper een handje hielp één maand gevangenisstraf en tegen den 45 jarigen Itoopman J B die de partij voor ƒ 1701 kocht 3 maanden gevangenisstraf De uitspraak werd door mr Pruin den president van de rechtbank bepaald op 25 JuU VOOR DE VROUW Tegen bederf van jam ONVERFAKT NIET LANG HOUDBAAR Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft Den laatsten tijd is er veel jam verkocht in kistjes tonnetjes glazen potten zonder binnendeksel potten die gesloten zijn met een cartonncn deksel of gedeeltelijk cartonnen deksel Ook worden cartonnen bekers met jam in den hindel gebracht Verschillende winkeliers verkoopen de jam onverpajtt en wegen haar voor de klanten af Daar de onverpakte jam geregeld met de lucht in aawralting omt zal er vrij spoedig Iwderf op kunnen treden De verpakte jsfm is eenige maanden houdbaar doch op den duur zal vooral wanneer de jam op eenigimns vochtige plaatsen bewaard wordt schimmelvorming niet Uitblijven Degenen die in vrerband met de huidige omstandigheden eenigen voorraad jam hebben opgedaan die aldus verpakt i of die een verpakking heeft welke niet gestereli eerd is doen verstandig deze jam niet langer dan eenige maanden te bewaren en ze geregeld te controleeren Alleen als de jam in potten met binnejidekse gummiring en schroefdeksel of m weckgla eii gestereliseerd wordt is deze jam langer houdbaar Bij de bereidmg van eigengemaakte jam wordt dikwijls zuivere pectine als opecta pcnjel of een dergelijke pectine houdende stof gebruikt Het voordeel hiervan is dat door het toevoegenvan pectine de kooktijd van de jam bel ngriik korter wordt waardoormen een zuiveren vruchtensmaak houdt brandstof bespaart weinig verliest bij het inkoken en bij de bereiding vaste voorschriften kan opvolgen Toch kan deze bereiding twijyr niet onverdeeld worden aanbevolen Ook deze jam loopt gevlaar na eenigen tijd te beschimmelen WETENSCHAP BELANGWEKKENDE OPGRAVINGEN Door h t Rijksmuiteum vin OiMllwdcn 1 Leiden meiden onder leiding van den coniiervator dr F C Busch op een ttnein in defMngeviim v n Dori ge l kort grled n opgravingen gedaan Hlci Hart n nl biok lukken van Gerniaansch aa de erk aaifg fen die v K r de kienni van on voorgeslacjitvan grooïA bet ekenl blijken Mvn had nAaial spoedig bhsek tm dofn met een Germaansche ne lerz tUnc uit h t begin onz i Jawit liing Homeinsch aardewerk kwam filedit weinig voor Wel wrrdf n nog gehtel gavtGermaainsche kruiken gevonden terwijl npopen in den bo I m op nwnscheiijkc b wt nlngwezen Het b an rijkste dat de opKavln aan h l dagUctit bracht was echter en aaipial pulten die uit blokzodrn waren opgebouwd op i manl r van halfetf rw metselwerk Sofninlge putten hadöen een fundcenng van b iuten raderren And rr opgravingen o a ond er Vaa vn en in de omfievin v n Zelhem brachten we r geheel andere vondsten In Vaawit n weixJeii eenige giafheuvels ontdekt wrfarvan er lw € Ig koepeigraven waren in een d rde heuv i werden lijkkirten en skeletoverbUjfselen gevonden Deze heuvels daleeren van 1800 vrwr Chr de lijkkisten en andere vooruerpt n van plm 500 voor Chr D w t m chap van d spade i zoover gevorderd dat men reedv een diiid Iik be d heeft vei4frregcn van de verM hii en Ie tjjdperken en kulturen die men te7 a m rnei het woord voorg ch cdenlï andtiidT KtRK EN SCHOOL ALGKMf ENE SYNODE DER NED HERV KEHK Glitttren kwam d AIgeTief n S no lc ck i Nederl ndftch Ifcrvoni de kerk lot het ho uden van haar latetc veigadennc te VGravenhage bijeen U t oudste pr dikaniU l in daenf ijaien d P Bokma van Schiedam opent d 1 zitting en gaat voor In gebed A n cte orde tt d verkiezing van den pr ftldent vic pr tident een fcecundub vicepre tdent Geko7 n worden re pect veilJk ö J W J Addink ds P de Bruijn en dn J Boonslra Db r e Bruijn Is afwezig Ds J W J Addmk ds J Boonyira nemen hun benoeming a n D Matste fungeert aU vicef e8i dent De president het presidium overnemende dankte de tytwée voor het in hem gewielde Vertrouwen Hierna vjndt plaats de vas l rielimg van hetreglement vah orda en de aanxniIiiAg va de agenda De president dee t mede dat rijn de 1 alttln higekomnt voorstel en van niet leden d9 synode nriet m er In behandeling zullen worden genomen en dat de leden Ter spra ke komen diverse aangetegenheden van aliri meen kerkelijk belang waarover ge wichtige besluiten worden genomen Vervo gena komen de rappo iifn van den ecnei ri van den J ugdraad er den ereerv e nifMaa ter tafel Van een en ander wordt met grootr beian elUn kennii genomen p lapjporter worden verder ter In jtgc voor de ed n i daarvM r bei temde plaati gedeponeerd Mr he oog op de berfK mijig van Ie eon hil nc voor de stukken ter behandeilrtg eni uJt de president de tilting en verdAari veriadering UA Donderdagmorgen M uw Nolcerintcn vin 16 luli OBUQATUa T iitaltaafcgaa L K 9H lOO 100 9914 994 V K iMO la r 100 WO HH l li J2 MO 14 A IMO la 600 UM a U m VL I m 4 1 40 Sa f 100 ItM kif r i 4 1941 bif f 100 4 1941 bit MO 1930 100 i N W WIJ 38 93 m K 8J 90 M aoo s i n uw 1 nt m 1 im 100 1 in 93li Wt t 3l f iO I 1939 01 t too 31 1935 01 too 31 UI7 O I I 100 i tM7 01 MO t 107 AO I I 10 I IM7 AO I SO r Il2 i 96 96 H 96 1 iS 93 95 97H Mh 7 07 93 e3 i M W lli 3 OW tHH 9114 MM W VZH 97 MH 96 99H ft eii 9UH Pr T e Oam taenlagaa A dam ina k Oiio 1 itJl II ApaM la TI t Arnlxni UIS 1 OWrentei 1 20 Oordr M Si a Indh tSJt li i O o 3e Ig 27 l Gald M r 3 0 llelg 38 2 O olO J Ie lg 38 2 BOrhage Ittl t DIta II3t i Dito IITI I 31 Dito Sf Ii i Sronlng 1930 31 CIto la 1I3S 3 Haarlem IIIS 3 Dito 111 l Halm ltl7 r i M b isn Si i Bllvara IMt 3V Dito 101 U tMUW U3a 3 Laldw 1 17 gl i H Hollaiut 31 i KH 96W 9 4 lOH 96 S 77h 97 H iH OOh 99 M M Dito t M l a V Sa lO j St i NUm lal 3711 n dara igis 37 4 D o 1 ao 3 37 31 Dito 1 I03t 31 Dito l M 31 I trhiad Ie I 17 H Tllb l 37 31 Utr Pr 17 il O o g m 17 31 Zaaland 1137 3 Z Holl 1937 I tk la L ina 1 Dito Ia Ig 3t DvNG 2e l I7 H Dit mg I D Onr E 37 Oei Crad te 001 aaooo o r Dlta M4 1 1000 1 rn I M Baktnat I a T UlagaB ypotkack kaakaft AU rr Hrp b m i Tarpl ultL Pandbr 3i a A II bier XY 31 0 H WH r HH 961 A dam Hjp 1 i UUj latu Dllo IV i Kh Amk n B Sar EJr P br 9SH Bat B7P b NJ p p 4 tii mn Dlta CD Ii i 96 S Dr RB d o IVt tOH rr Gron Hyp Dank Pd 4 103h lUS Da Da an Va IV Wl atl i 96 KH 951 lOOH 7H D a p b Il t iCraTHB d oIV Or HjrgBPb 3i 101 7 m a Pur A c Dito aar BD IV 96li 99 4 96 4 9 H mn WH 9 H 98 li non 96h 98 99H lllOt 51 7H 97 4 g alIByp Bdlto 4 Ita aar K tV 100 n p k V Ned ar U 31 latul HrpJi aar AB AA BB 4 D a aar T TA 3t Ml V Crad Paadbr 4 D a aa 3 verpi ultk 31 N Bjrp b d o 3V N Ilyp b Vaand awie K 01 3 D a 31 1 dlta t Noordw Hyp b Pasdbr 31 Ovargaa H b d o 4 Rolt Byp b d 4 4 M dlta 31 tad Oypk aer K L IV Ulr nyp k 4 DUO Mrla K 4 Dlta aarie E 31 1 DIM 1 TsrpL ultl 31 a Waatl Hyp k EB IT IV Z waeha RpBk It Snider Bjrpb I UlU 4 M D aar KO t i MM MM ZH Hypb oui verpl ultl H a MH HM arata Nad Bak var 4 9TM Ra lek By b 4 97H Dlta M laitiati aa4anamlaga k O Mm 9S M i 3ft ubh AJC O obl Vft VOH U6M Bergh s an Jurs Fvd ObL V a Sarkal a Pat ft Obl 4 lm n Saap MB ObL 7 Warkap HV ta in ObL 4 mt 101 1 WUtOB 4Vt ia H Umb SteanJEJB ObL 4 101 Bat P HD J 41 93H ld rd Obl r SM 7 Nedert Obl 41 1ÜIJ lOlJi Moormaiui CllH Oa Obl Ï7M H Arnit Orb b I 16 MUUar I M 99 8OM 74H 3 31 H SOM Nat Gr bat U I UdM Idam 193 4 97 Nad Orbb 4 Nad Ind Sp Utl 1901 obl li a Ulaa Kana an Ti 0 Java St Obl l damarani Joana im iioi ld 4 A dam U74i0 t ld A dam Olymp 116 L 100 I ié W Kr NHV Hat ttM 77 M Baak aa CradtaUnitaUlatan A d Bank aand ii M 11914 Holl Bantu dllo 103 lOSh nc Bank dito 118 118H lêv B f 100 T a 281 238 Kaavaraan dlta 118 IIIM N I Cac m dlta 7 Nadarl BankA ia6H IKM NB V ZA SOOd lll H 113M N a MD 3M a r Bvtt B Var aan 134 137it TwantachaBA A 132 ladaat aa araamlnfaa Alf Norlt aw A JUS A df Dr tq a 235 M A d Supart a IXi 13 Aut Scraw W a 1I4K 116 Bat Mar rabr 116 V d B MO 0 0 C A 163M 165 T d B pwAtOOe 110 Dito B 1000 106H Berk a Pa Affa 7H at e V aand 86 C an P r Scbolta 156 Gouda ataar dlta 4 1 Gruytar en Zn A praf aand 147 160 Dito B wlnatd p 151 62 Haamat aand 16S 161 Halnak aand 304 Hero Cona aan4 itu Holl 8t m I a 17ÏH 176 HoUandla aand 326 Holl Bat Mtj A 331 146 HoU dr an k A aso i58 Hon KunMl t A 17014 172 tnt Ga B dlta 11 lU Intam Viae A 9fiM 97K K r BaynaadUo Rlü 146 Kon N I m b a a 81 SIM Dito praf sii K N HoofoT do 129 4W 36414 Kon N Zout 1 A 4TÜ K Br Sthaem da Ml Koranachoof 130 NV de dito 130 Lav Br an O C 100 c pr aand 119 4 lam Ulto loooc T prA 118 iïjjj Do 100 enCpr A 115 nJlJ 1161 Dol000 Cpr A 115 Lyampf U an Ml l M Maall d Nad B C V a 26 H 268 N O an S T 407 tlu Nad Kaball dllo 4UJ 406 H Schfb mil dito 1 84 i89 N StJF Kayaar A jjt 210 Phil Gloell Mï affeat C V A Ron D Ml dito 320 ISIIH Smlti tranaf 4 1 Stakv 60 4 IM Schalde K M iJt iu9t uuSchollen dito 163 131J 2afi stokv 900 1000 a lui st aplnn Sp do 123 Stork dito rj Twljnltra Pref A 144 Utr Aapk OA HW 262 Var BI k aand 217 Var Ck aaad liSit 133lt Dito pret 134 13 1 164 i m Ver OU N B VA 161 Ver K V Gelder 160 Dito dllo p aand inu Ver N R ab a 169s 17U Ver Touw dlta H3 146 M Vllaalnlen K t d i i Waataraulkar dito WütoB IMiaw A Dllo c pr T A Wraca I au AiB Chiyatal Aoi Baaalttac C V A StaM Br C T KA Am TM Cy a V A 3 a n j OH M N 286 384 3H IM 2H M6 MO IM i Cat Ca lOAan Gan ïl Cy Cv i t B a HiHia MCC B n Kaaap Me T PI Corp C A N St CvO A R n Unit St Rubbaa C V 10 I a A M 1 1 Ml A Dito Nat B V a NX Gaa UH A Dito N Bai T a Tw C St vla a Am Tal Tr K C A aadatavataaalfMcaB MH IN 11 1 M 19B 71 Bom S H A DaU At B M 4 Gun an Scb K I Cr anHaJt A LiUiOa an Tavaa a Nad Wol M K MUakaawaniaraaatlafaa Bil ut la rub A 613 Olto a A 464X 4 Boatan M Mtt a 33 SUKkap Tm3 a 178 m PatroL oadamaaalata Ord Ptr l CvA 23 394M K N Patr MR 104 Ond A 2494i MOM dito C V A 260 Moeara Enim A 270 Tarakan PM A OMM MO SUnd Ott 10 I M C T A 37M Rnkkaraadaraamlasam 1 igen 74 TtH 77 M IM 148 W Maaaa Rubbar a 143 144 Ind Rubb C 180 Java caoutcb Praaniar R MU Rottard Tab SalatrfPlairr Wal Sumatra Zuid Praaniar tckaapvaartaaattckappllaB rumaaa SaiiAM 147 110 MU Zaev aand MM 104 NIav Goudr A 390 389 M DaMaaaCvA 129 IMH Ml Ooiliaa A 1 Handalar A dan 433 437 CnlIaanaaatackappIlaB 171 181 100 M6 77M 78 Krtan Sulkai A 90MPaiotun A IN Suiker C t Ml A 189 T aweni I aatort 99 ArandiburiBeaoakl Soak Undb A 1U2 108 Amit Thae C A 388 Ban Tbaa Ru A 29M MM Goa para Cu MU 406 PanKkeotam Thea ISl PjalrNanlkaC MU 410 Runiia Undb A 180 Sadep Cult A 388 SIndanfl Cult A IM 194 Telagi Patenfan 100 W JavaTheaC MU 63 lm Cult Syndic 68 KallTalloCull MU 3WM MIchlelr Ara 188 180 W JavaKlnaC MU 139 DIvaraaa Blauwh Vnaa A 84 M BIjankott A 176 Gem C W an W J38 DHo Pre W A 91 Gouda Kaaak MU 88 Houth AlbarU A Houth Joniaa A 131M 180H Houlh Pont A 26S 138 Mullal W H A 3SM 56 Do 92001 71000 A NM V Havw A ZSab lOlMCvA 110 lU Woolwortb aa Co Spoor aa Trajnwafam Dell Spool A 99 t M m aSM 3 1514 80 41 IsSr Spw MU A Alch T C V A KaniCS C v g A K CSoutkR CaIdam praf a IB Dito Cert V 4 A Un Pac C A Gald Tram MU 140 Kadlrt StU MU Mad Stopmtr A 16 UiS 4 HI 3I 7H 18 16 16n 2 4 2 t Dllo praf A Malant Sl lr A O Java St tr A Sam Joana A Sara Charlboa A Boerajoedal St tl ProloaiaUa M MM Crad last 1 7 H IMN ISM 1 M 134 UBK Indwtrisla Als ICii ala l a Uwa i47 ltOM 1U 14SM arkai a Pataait sh Hm as K CalT olta C taar Wi nH MN HM Caali taikar SjSm 21 i raUar Ui UB Larar Braa aa Onla 1 1 1K IKM 1 2M nvt rar Ast lU PkUlpa O A XM M4 MtM Mi DIU Prat w A 1 7 U M All Uidl t C U a B a Aan aaabars AC i M SA Aaa pra a Aaa Car aaë r C Aand Ny Aaa Cnka C t ld Aaa Copp C UL Balkl t C MUL ai ClUTal Carp C A Cwtlaa Wr Caav C V Maa Caaaral Uolar Maaa Utam Ktakal Cy C IS a m Kaaaaa C C f A 4 ni t m Nartk Aia Av C V A C HortA Aaa S A C A S Ra Staal C A $ Ua autaa taai IA at Sanr C C 3X C Si Sautk C tr M A u a Nortk A Cj C A Uk Radlp Corp C t A ui Oo l Sornaa Mt A IM Maaa pra Aaad Mt 300 Patt OaSaraaaüataa Dard Pati ÜX I O Aand 223 236 Kon Pau tui Idam u s 3t3M JM 3eaM A Coat OU Cy C U Idam 1 M r Uld ConllaaDlal Pat i C A loa PUI Pal C ISM 33 f Shall Un C a 10 UL SH tN T rat Aaa OU C T It léam HA SaMapvaartaualaatapptlaa Ualt Am LoaAana ilï llï 118M MJava Chlaa apan LQa Idam UI159 164 Kd NaO St MUId l 6H igSM II 168 Kon Pakotv MU ld 243H 344 Nad SctaepT Un M ITS lUK IIIM IO Rattard Uoyd Idem 14 I46M Stoomv MU Nad M ltt 14 M 147 Int Mare Mti Cr C M A SalkaraaSaraaaUaiaa Handeinr Amat A 431 436 432 4n Javaacba CulJnt ld iU HU Nad Ind 8 Ua ld 1110 344M Var Varat C M M ltO A 126 127M 13II MI Takakaaniaivamlagaa DcU BaUT Ml A mn ZÜ SSlMrMlDaU Mll t f ItOt C a Idam 2II6M 3S4 28S aN Sanarobab MU Idam 234 3W Saw IMM WUaoB Ce C t Spaarwagatt alUm and Obla C f Idam SA M Skaa It Okla C T U I 3t a 40N lUlnoU Cant C trJd 6 t H N york Ccntr C v ld U Paaaarl R 10 s c V A H nn South Pae Cr Idaia IM M Ld Rallwar O faw Idam WM Canid Pac C v ld 3 4m Ka b baroBdaraamtngaau Amaterdam R Ciüt Aand rn mn 386 MaM Bandar Bub mil ld 334 m DaU Bat R MU M 3 3K Kandang Lamboa Rub Idam IW Majanglandan Oost Java Rubbar UU Idam Oaatk a taoC M Sarbadjadl urn Idam USM Dllau Sum Rubbar @ MU Idam lie Sum Rubb Cult Id 24U Var Ind CtUt Ond Idam IW mn hatare Rubbar CarV 1 Jétm 3ii 4 Baiaaaaa laadtaa atat kataiBgTarklarlaK o groatk p 1 a t f 1 M M p INl a 11 1 ld ld p l a a 11 17 ld ld pMWatil f7 14 14 p l Ma t f 1 n m ld ld p ItU a t rl 14 14 pl Wa rI 17 14 14 p IMl a f 1 tn 14 14 p t M a t r 1 M oavarsloaa kaaaa akL WH 31to Naua Auaf okl 71 Parbanma 10 1 C 0 117 iCall Srn4 4 t 10 1 M Olto M IOO 7 WinlaiinaU obl l a r rbanlnd IIO C A H U3 Ver Korklnd C A 113 0m ulUahl Barl aO M 0 i H Suhrr T Vi fl 0 tl t Dllo 1 i a a O 1 1 m 0 Itantanbank M 1 UH Var D fta onl O 1 Bart Hri an w Pb M 1 Ut 90H D Unolaumw 0 f laanki Bargw Obl 1 RD Ilarpanar Bargbau ObL OM mm Phoanlx Akt Oaa OM 1 8S Rk Klba Unlaa ObL 1 aM RukraMmIa A O OM t 1H Slamana an Halaka Obl f t V SUhlararka ObL T H V 1 1 DUO aarla A OM t MM Victor Oaw Obl a Vogal O a K OM f nn Rliala w BI M Obl 1 46H MB Dito TI Obl t H 51 m rarbanlndiiatrta aaa4 Ha m Slamana an Ralaka aand M Vat OtanaatoM Pakt aan4 lat BB ROKRIKM NRDKRLANDiCa CI RAMIIO INITITUDT Koereen 4jor toitlniKen op 17 $ VM lt4l tagen verplichtingen luid nda In Urea S l Daanaeha fcronan SOJT Nouraeha kronen iM Zwaedeoha rooar 44 PInaeha mark J3 Omar ouOe V Dinar nieuwe aehtilden TJ Tarkacna pondaB 1 4 tCSgo S d f i L PangS oiauwa aebuldanj MJ Zloty oilda achuidatii ziotT lUaiiwa achuldenl II I el I 3 U SlowaakaUa kionan I M Varaan 14 74M 78 77