Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1941

EERSTE BLAD tX NDERDAG 17 JULI Toe wees nu niet boos zegt Vktorientje Toe Kgt Victorieotje wees nu niet boos wanneer U met altijd zoo veel Viaona biscuitt kunt krijgen als U wel wilt De fiibnek doet wat zij kan en Viaorientje doet dat óók maar de tijdsomstandigheden nopen nu eenmaal tot allerlei noodzakelijke beperkingsmaatregelen We maken ervan wat we kunnen doet U dat nu ook En laten we otu troosten met de gedachte dat dat alles heusch wel weer verandert En de Viaona biscuitjes die er zijn nou die zijn fija o 2279 231 RKUNI GOUDA TELEFOON Wl ISSI 10 JAAR REUNIE l Vanaf VRI DAG 18 JULI tot a met WOENSDAS 23 JULI 1941 p ena TeenasI een Revue Sho getiteld FEESTKLANKEN met het populaire SHOW OANSORKEST THE SORR EXPEUERS 7 personen KEES MAHOEKS ADA OIUEWAA HENKIE WLLEWAARD MIA HOR Onze Jubileum hoofdlilm IDA WIST THEO UHaEN R RlMANOWSKY m SAMNE PETERS k ARTISTENPENSION foHi voer Mena ltafll ATTENTIE VRUDAS 746 UW BAU VOORSTEUINB Verdere weekdagen aanvang 815 Zaterdag vanaf 6 uur doori Zondag vanaf half vier doorloopcDil Cassa steeds één uur voor d aanvang geopend Plaatsbesprf ken dringend aanbevolen ZONDABNHTEND motmi tO 30 i PAuu wEuar U EPISODK ZATEII0A8IMD0A8 t lar FEEST MATINEE nMT 4t nHOEREN Op CM TMMal OON KEES mtt 0 POPPINSriL NlMnraafMrtwMl FlhMMVirlili I LnImrI O 2282 THALIA HEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Ooudl Vajuf Vrijdig 18 Juli t e m DINSDAG 22 ll vertoonen w Dt katb IMfrlaatalM Mieeiiflia SUIKER FREULE naar het Tooneelaluk en den Roman van HENRI VAN WEfl KERKEl Regie ipi VAN PESO In de hooidrollen Aal RsHbar Jah nsensahn Anaia vaa Duin Lauia aral Laala ds Bras Hans saa MssrM Muziek Max Tak I iedertckst Alsa da Haaa TOEGANG voor JONG en d ir ét pspalairs satrss ft f GRATIS kIlWIH fiTALI IN i O 2281 Uvertiert in dit bl Prt iocMle pttblicifie ▼ n het Departement nu Uoflbeuw a ViMcherq nnvDBunuiEr tan m ttwmauuaacmÊ TBKHOÖniBU CKNmALE BETItKFFENDE HET SLACHTDf VAN VOOB INVBIEZING BESTEMDE BDNDEREN Oe Provinciale Voedselcommissaris voor Zuid Hplland brengt ter kanoi vui belanghebbenden dat door de Neaerlandache Ve itouderiiCentrale het volgende Bestuursbesluit is genomen Het DafeUjksidi Bestuur van de Stichting Nederlandsche Vee houdertjOientrale gevestigd te s Gravenhage in vergadermg bqe n Al 7 JuU IMl verwegend dat het gewenscht is condities vast te ttellen voor het slachten van voor mvriezing bestemde runderen HEEFT BESIX TEN t bepalen Ia volgt ALGEMEENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze conditie wordt verstaan onder Centrale de Stichting NederUndsche Veehouderu Centrale gevestigd te s Gravenhage Contractant degene wien de Centrale vriesninderen heett toe gewezen om op deze condities te doen slachten Tnesrundaten door ot vanwege de Centrale aan contractant toegezonden voor mvriezing bestemde rundeden PTC de door of vanwege de Centrale ingestelde Plaatse luke Taewi zinc Commissie Onthouden vnesrunderen vleesch of afvallen welke door vriesninderen den Keuringsdienst niet zun afgekeurd doch niet vleesch of voor mvriezen geschikt worden geacht afvallen Artikel 2 L De Centrale zal tenzij anders schriftelijk mocht zun overeen gekomen slrëhts vriesninderen doen slachten op de voorwaarden m déze condities vermeld 1 De Centrale zal slechts vriesrui S én toewijzen aan a by h ar georganiseerde naaffifiar oordeel daarvoor m aanmerking komende verzeSlgrossiers en vleeschwarenfabrikanten i b naar haar oordeel daarvoor m aanmerking komendje Open bare Slachthuizen c naar haar oordeel daarvoor in aanmerking komende P T C s mits deze contractanten zich schrifteluk hebben verbonden het bepaalde in deze condities te zullen nakomen 3 Indien de Centrale zulks verlangt is contractant op eerste aanvrage der Centrale verplicht om voor de nakoming van de verplichtmgen welke voor contractant uit deze condities mochten voortvloeien een naar het oordeel van de Centrals genoegzame zekerheid te stellen Artikel 3 1 Door contractant zullen slechts vriesninderen welke als AA A of B zijn geclassificeerd mogen worden geslacht 1 Alle vriesninderen en daarvan afkonjstig vleesch afvallen hulden en andera deelen bleven het eigendom der Centrale Vnesrunderen welke niet m ke AA A of B klassen zijn geclassificeerd dan wel onthouden vnesrunderen vleesch of afvallen ot uitgebeend vJeesch zullen ter beschikking van deCentrale moeten worden gehouden De Centrale kan de m Art 2 lid 2 onder en e bedoeldecontractanten verplichten de onthouden vnesrunderen vleeschof afvallen alsmede alle andere niet m te vriezen afvallen inmindering van hun normale distributie toewuzingen over tenemen tegen de in deze ctbditie vastgestelde voorwaarden envergoedingen AHBtell 1 Contractant i verplicht zich te houden aan de voorschriften welke door of vanwege den Directeur der Centrale tan aanzien van de uitvoering van d door contractant te verrichten Werkzaamheden worden gegeven t Contractant mag gedurende den tud dat m opdracht van de Centrale runderen worden geslacht en bewerkt om te worden mgevToren bonder haar toestemming m dat gedeelte waar deze bewerkmg geschiedt alsmede gedurende deze bewerkmg geen andere wetkzaamhèden verrichten of doen verrichten of eigen voorraden voorhanden hebben t Contractant is tegenover de Centrale aansprakelyk voor alle schad welke voor de Centrale mo t ontstaan uif het door contractant met of niet behoorlijk nakomen van eenig m ot krachtens deze condities vastgestelde voorschrift 1 VAN DE LEVEBING VAN VRIESRUNDEREN VOOB DE CENTRALE Artikel 5 Indien niet anders schnftelyk is overeengekomen geschiedt de laveruyt van vnesrunderen a mdien per sPOor wordt geleverd franco losplaats van contractant of mdien deze geen eigen losplaats met spooraan b indien per boot wordt geleverd sluitmg heeft franco het naastbijgelegen station franco losplaats van contrac tant ot mdien deze met aan groot vaarwater is gelegen franco de naastljjuzynde aan groo vaarwater gelegen los plaals indien per as wordt geleverd mdien te voet wordt geleverd t franco bedryf van contractant af markt indien het bedryf van contractant is gevestigd Jer plaatse waar de vries runderen door de Centrale op de markt zijn overgenomen of franco bedrijf van contractant mdien deze niet m de markt plaats mocht zyn gevestigd Artikel S J Door de Centrale zal Hjd aan contractant worden bericht op welken dag uit welke plaatsen en op welke w ze een daarbu op te geven aantal runderen naar zijn bedrijf zal worden aangevoerd 1 Contractant is verplicht direct na aankomst der VTiesrunderenof mdien deze niet op zyn bedrijf worden geleverd direct nabencht van aankomst op de desbetreffende leveringsplaats devnesrunderen voor zyn rekening en risico te lossen naar zijnliedruf te voeren en aldaar te stallen en te verzorgen J Artikel 7 Contractant is na ontvangst verplicht de aangebrachte oormerknummers te vergelijken met de oormerknummers vermeld op de slachtvergunnmgen en geleidelysten en by verschillen de Centrale hiervan onverwijld zoowel telefonisdj als schriftely m kennis te stellen It mgeval C en D dan wel ohthouden vnesrunderen zijn aangeleverd hiervan de Centrale onverwijld zoowel telefonisch als schriftelijk kennis te geven de slachtvergunnmgen niet door een bank te doen afteekenen doch daarop te vermelden vnesrunderen d de vrachten van vnesrunderen tot leveringsplaats of nota s van kosten op den aankoop der runderen vallende niet te vo doen doch belanghebbende naar de Ctntrale te vprwyzen de runderen behoorlijk te sUUen en deze M orens tot s achten over te gaan een behoorlijke rust te geven ArtiketS L De vnesrunderen ziyn vanaf het tijdstip waarop aan contractant bencht van aankomst op leveriBgop aats is gegeven voor risico van contractant die vanaf dat tydstip aansprakebjk is voor de vnesrunderen en het daarvan afkomstig vleesch afvallen en andere deelen Hg is er mede voor aansprakelijk dat een en ander in goede conditie verkeert 2 Het nsico voor brand en molest is echter voor rekening van deCentrale VAN DE SLACHTING iArtikel 9 I 1 De vnesrunderen moeten vakkundig worderi geslacht heelkop 1 Na slachting mog en bloed en ander vuil op het vleesch te iien zun B j het schoonmaken van den hal moeten alle bloeddeelen goed verwijderd worden 3 Ten hoogste 10 der huiden mag worden versneden Schade ontstaan door versnijdmg van meer dan 10 komt voor rekening van contractant 4 De voor ilachung verschu di e keurlobneh en anderszins zullen me inachtnemihg van de m of krachten deze condities corüract gegeven voorschriften door conVactant dienen t worden voorgeschoten en met de Cejitrale te worden verrekend Artikel U De vnesrunderen mogen niet warm worden afgestoken Den dag na slachting moeten de runderen recht wordoi afgestoken op het 7e lid van bovenaf de snede moet van tug nur buik horizontaal verloopen terwyl de nbbeenderen moeten worden doorgezaagd De balsknokken moeten zoodanig warden afgesneden dat liet bloederige vleesch van den hals waar de halssnede ii toegebraAit tot en met de eerste wervel wordt afgesneden Artikel 1 De runderen moeten na het afsteken onder toezicht van e n door de Centrale aan te wyzen ambtenaar met staart nierbedden middenrif hartvet en ziel worden gewogen alamede de V de runderen afkomstige afvallen Artikel 12 N de weging moet het middenrif en hartvet uit de voorvorten en de zielen en de staarten van de achtervoeten worden fe neden De voorvoeten moeten van een stevig touw worden voorzien waaraan zu kunnen worden opgehangen Dit touw moet worden aangebracht op de scheiding van klapstuk en rib en wordoi doorgestoken bu de tweede rib van bovpna De classificatie moet met blauwe meritmkt of blauw potlood op de vier voeten worden aangebracht terwyl tevens aan lederen voet een label met naam en adres van contractant moet worden gehecht Alle gave levers tongen met strot harten en staarten moeten goed schoongemaakt worden Artikel 13 De voor en achtervoeten met koker en niervet der vne runderen alsmede de in art 12 lid 4 genoemde afvallen moeten door contractant voor verzending worden gekoeld totdat een inwendige temperatuur van + 2 graden Celsius is bereikt Artikel 14 Los slachtvet en hartvet alle huiden en pooten zullen overeenkomstig dotir of vanwege den Directeur der Centrale tegeven aanwijzingen ter bestemder plaatse namens de Centraledienen te worden mgeleverd Alle inlev nnsgbewuzen en verantwoordrogsstaten dienen zoo spoedig mogelyk éan de Centrale te worden toegezonden Hetzelde geldt ten aanzien van met geslachte vnesrunderen ofniet ter mvriezmg bestemd vleesch of afval VAN DE VERZENDING NAAR DE VRIESHUIZEN Antkel 15 De Centrale zendt nader bericht aan contractant naar welkevrieshuizen het voor mvriezen be temde vleesch en afvellenmoet worden verzonden De voeten moeten na koeling stuk voor stuk worden gewogen waarna het gewicht bij de classiticatieletter met blauwe meikinkt of blauw potlood moet worden aangebracht Ar ikel 16 Indien niet anders nader schriftelijk mocht zijn overeengekomen geschiedt de verzending per spoor m koelwagens Contractant draagt zorg voor een juiste verzending en verladmg Hu bluft aanspral ehjk voof de ingeladen hoeveelheid alsmede voor de kwaliteit daarvan Alle op de inladmg en verzenduif vallende kosten zyn voor rekening van contractant Het vervoor geschiedt franco als vrachtgoed ten name van de Centrale De vra atkosten zijn voor rekening van de Centrale Artikel 17 De koelwagens dienen schriftehjk aan het station te wordenaangevraagd namens de Centrale Een afschrift der aanvragedient aan de Centrale Afd Vervoer aoo spoedig mogelijk teworden toegezonden De wagens dienen door contractant goed te worden schooofemaakt 3 Per wagon moet voor rekening der Centrale 2000 kg i t gordenbugeladen en Wel zoodanig dat 1500 kg den avond vödr dendag van verzendmg en 500 kg onmiddellyk vóór verladmgwordt bugeladen 4 Met de inladmg moet zoo laat mogeiyk en derhalve zoo kort mogeluk voor het vertrek worden aangevangen 9 De voeten moeten zoodanig in de wagen worden ehangen dat zg niet met den bbdem in aanraking korSen terwul de beschikbare ruimte zooveel mogelijk moet worden benut De itt art 12 sub 4 bedoelde afvallen moeten tegelyk met de voeten m manden verpakt worden verzonden Artikel 18 Onmiddellijk na verzending dient telefonisch het vrieshuis biervan door contractant te worden bericht welk bericht door eenschrifteluk verzendadvles onverwijld bevestigd moet worden In het verzendadvies zullen het g icht en aantal der mgeladengoederen nauwkeurig vermeld moeten worden De Centrale ontvangt v an dit verzendadv les tw ee afschr tten VAN DE VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN WAAROP NIET TER INVRIEZING GFZ DEN VRIESRÜNDFREN VLEESCH OF AFVALLEN DOOR PTC VEKZENDGROSSIER OF VLEj SCHWARtNBEDRUI MOET HORDEN OVERGENOMEN Artikel 19 1 Vnesrunderen welke voor slachtirg ongeschikt bluken t tun om te worden ingevroren zullen door cortractant worden overgenomen tegen den pnjf welke als eindbedrag o i de slachtvergunnmgen staat vermeld Door de Centrale zal contractant worden belast met de doorhaar betaalde vracht en aankoopkosten Op de slacjitver unning dient niet te worden vermeld hetwoord vnesrunderen De koopprijs dieht binnen 2 x 24 uur aan de Centrale te worden betaald Artikel 20 Indien na slachting blukt dat vnesrunderen onthouden vriesninderen mochten zyn dan zullen deze door contractant wordenovergenomen tegen den prys welke als emdbedrag op de slacfatvergunnmg staat vermeld In dat geval zullen keurloon accuns en bu deze condities vastgestelde slachtgeldej i niet aan de Centrale m rekening worden gebracht Door de Centrale zal contractant worden belast met d doorhaar betaalde vracht en aankoopkosten De kostprus dient bmnen 2 x 24 uur aan de Centrale te wordenbetaald 4 Indien deelen van het onthouden vriesrund zun afgekeurd danwel voorwaardeluk zyn goedgekeurd zullen aanspraken opverzekeringspenningen door contractant van de Centrale worden overgenomen en zelfstandig op den verzekeraSr wordenverhaald Artikel 21 1 Jndien een rund geheel mocht worden afgekeurd zal het afkeu ringsbewus aan de Centrkle moeten worden toegezonden 2 Dit geldt mede ten aanzien van afgekeurde afvallen Artikel 22 1 De Centrale voor de door contractant verplicht over te nemende hieronder vermelde vergoedingen mclusiet omzetbelastingin rekening brengen koppen met been ƒ 0 30 per kg beenderen ƒ O 04 opknaplever ƒ 105 stel kg kg stel stuk stel 4 stuk 4 stuk kg stuk kg nieren ƒ 060 uier o 30 keeldarm mét vleesch ƒ 0 90 middenrif longhaas longvleeSch ƒ 0 90 balsknokken zonder been ƒ O O ƒ 004 ƒ 010 ƒ 0 75 Olé ƒ 065 ƒ 006 0 25 milten darmen magen penzen 2 23 blazen irtet hals klieren ovahas en placentas pooten I bloed i zwezerikken l pluimen pancrasklieren aetant voorgeschoten kosten zal ge 2 Verrelcenipg van dioor contscbieden in rekening couraèt AUikei 23 Wannéér na lachtmg blijkt dat runderen en of deelen daarvan met geschikt zijn vodr mvneking moet dit op de ge eideluit en op de slachlvergunning van hjft betreffendi rund m de daarvoor jestemde ruimte worden aangèteekend BISCUITS VAM DE OVERIGE VEBCiOBDiNGEN Artikel 24 Aan keurloaneii zal door de Centrale worden vergoed een nader door of vanwege de Centrale met het Gemeentebestuur ter plaatse overeen te komen keurloon hetwelk schriftelijk door de Centrale aan den betreffenden contractant zil worden mede gedeeM Voor de overige werkzaamheden welke volgen deze condities voor rekenmg van contractant zun wordt mclusief gebruik van gebouwen gereedschap stallen materialen koelmnchtmg voor vooikoelmg enz een vergoeding van ƒ 3 50 per geslacht en naar vnesmnchtmg verzonden rund betaald Voor bijgeladen t s in koelwagen wordt vergoed ƒ 10 per 100 kg Voor zoover contractant beschikt over eigen koelwagens en deze koelwagens aan de eischen voldoen kaït Wj voor die verzendmg hiervan gebruik maken De vergoedmg welke hiervoor m rekeniiig kan warden gebracht bedraagt 7 50 per reis per wagon hieronder te verstaan heenen terugreis Artikel 25 Contractant u verplicht bu verantwoording aan de Cehtrale vande door heiö verplichte werkzaamheden van de door hem aaflde Centrale verschuldigde bedragen wegens overgenony lnrunderen en afvallen alsmede bu opgave van de door heiwinrekening te brengen vergoedmgen en voorschotten gebruik temaken van door of vanwege den Directeur der Centrale voorgeschreven foimulieren welke door een door de Centrale aante wuzen ambtenaar moeten worden medegeteekendVerantwoording dient te geschieden per partu geslachte nmderen Hiertoe worden gerekend de runderen welke geluk t jdic van ién levenngsplaats aan contractant zun toegezondenDe rose geleideUjsten dienen geteekend en voorzien van eventueele bemeikingen over de ontvangst aan de Centrale teworden tMFBgoezonden Artikel 2 De betaling van door de Centrale veraehuldigde bedragen vujdt plaats na ontvangst van juist ingevulde veiantwoordmgsstaten en daarbu behoorend documaqten Dit Besluit zal ter kennis v4ai belanghebbenden worden gebracht door plaatsing m de vakbladen voor den vee en vleeschhandel en m he Weekblad van den Eoonomischen Voorlichtmgsdienst Het treedt in werkmg op 7 JuU 1941 en kan worden aangehaald als slachtconditie runderen 1041 4128 7S0 XHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vaaaf Vrijdag 18 Juli t m Maandag 21 Juli DE AMUSANTE HOLLANDSCHC FILM iDiESIP€€ ttirRIHl JAN MU5CH FIENTJE DE LA MAR LOUIS BORELL ADOLPHE ENGERS NiCO DE JONG o a VROOLIjK SPANNfMD en ORIEZELIO Teegaaa b a 14 aar VrUrfagavaaitf MPa alr prUaen AANVANQ DER VOORSTELLINGEN 8 uur 15 ook Zaterdags Zondag vaaaf 3130 30 en 8 uur 15 doorloopend ♦ O mparaluur in ena saai la li rtl li li I ♦ 2280 60