Goudsche Courant, vrijdag 18 juli 1941

ffitïSX BLAD VRIJDAG 18 JULI 1941 STAISilEVV gylw Hoogere ftirffer chooL nlTSLAG EINDEXAMEN IMl Tfrf eindexamen van de R HB S afd 7wis en Natuurkunde is met gun5 i eevolg afgelegd door de volgende i Jy te Nie mej M Mulder P Stewwir kel J Versteeg C van terne W van As mej G Bruyn zTc Gravesteijn W Grevenatuk F Slïchemöller mej W Klaarenbeek r Bulten en mej H Weijl allen te Ji oda mej W d n Duyf te Oudcr ka d Ussel J Goris en J van Ma iren beiden te SchoonhovMi mej M Itooi té Stolwijk H de Looj en P van Nel belden te Boskooii H Oskam en r Éwoldl beiden te Bergambaclit J Ouwerkerk te Nieuwpoort mej A de IL y en mej C v d Berg beiden te B mxveen B gtreefland te LekItrkerk en K v d Torren tt Zeyen 8 candidaten R H B S kamp in Leertum H DEELNEMERStSTERS FER FIETS ER OP VIT Vanmorgen in de vroegte het was et uur stond ende H B S ers die dit ia r weer onder leiding van Dr W Zuydam een Goudsch H B S kamp lan betrekken voor den tocht gereed 3ie hcn zou voeren naar de hun welkekende boschrüke streek by Leerfusn waar zü reeds een kamp hadden opgeslagen Het was een heele troep Jongens en meisjes allen met de fiet5 en bepakt met het noodige wat meegenomen moest worden buiten datgene wat in de koffers z J En dat is rog heel wat Want in dezen tijd brengt de huishouding en verzorging van zoo n groote schaat levenslustige jongelui nog heel wat meer bemoeiingen met zich dan in normala omstandigheden Maar Dr Zuydam en zijn helpers tün in het kampeeren geroutineerd en tien nooit tegen moeiten en moeilijkheden op en dus is ook thans alles weer in orde voor zoover dit mogelijk b De ervaring van andere jaren dat de jongelui den kamptijd een fjjne vacanlie vinden zal ook nu wel weer werkelukheid worden als het weer wil meewerken Aan den goeden Sfeest ItlEeft het nooit ontbroken En die is er ook tlians weer Welgemoed en blij trok de troep vanmorgen te kwart ver zes met prettig weer weg om via Utrecht naar Leersum te peddelen en afstand van rond 55 K M De tenten worden opgeslagen op de plaats waar reeds tweemaal het H B S tentenkamp stond In tegenstelling van vorige malen zal nu Worden overnacht in de alle deelnemers bekende boerderij van Van Bennekom Brieven kunnen worden gericht aan dit adres Kamp R H B S Gouda te Leersum Examens FRANSCHE HANDELSCORRESPONDENTIE Na gehouden examen vanwege deVerecniging van Leeraren in de Hanielswetenschappen werd het diplomaPransche Handelscorrespondentie verleend aan mej B v d Voort en dekeeren C A de Groot A J Verhoef l N Prins allen alhier 4 Gevonden voorwerpen REERENHORLOGE MET KETTING GEVONDEN Een wielryder van eldefs meldt ons ven kuiten Gouda een heerenhorloge Biet ketting te hebben gevonden Wie dat verloren heeft wordt verlocht daarvan mededeeling te doen aan n bureau of aan de Politie alhier TABAK EN SIGAItEN DOOR DE POLITIE OPGESPOORD Ten huize van een 47 jarigen sigaWnmakaï aan de Vossiusstraat vond de politfe een partijtje ruwe tabak en garen afkomstig van diefstal uit de Issehaan Tegen den man die be nde il proces veibaal opgemaakt AAR f ANJIEER BiMCoop Gala voorstelUng 10jarig bestaan hoofdfilm Artistenpension met Ida Wöst Theo Lingen R Romancwsky en Sabine Peters en Revue Show Feestklanken Vrijdag aanvang 7 45 uur Schouwbwc Bloseoop De Spooktreln met Jan Musch Fientje de la Mar Louis Borel Ad Engers en Nico de Jong Aanvang 8 15 uur Thalia Theater Suikcrfreule met Aaf Bouber Joh Elsensohn Annie van Duin Louis Borel Louis de Bree en Hans van Meerten Aanvang 8 15 u Tot 25 Juli Schoolgebouw Burg Mattansaincel 72 Inschrijving Gem Midd Handelsavondsschool 5 j c 19 Juli 9 16 uur Inlevering van metalen aan de in den oproep van den burgemeester aangegeven adressen 18 Juli 2 nar Openbare lI L O sehool Afmarsch dames en heeren voor examens H L O 19 Juli 7 nur Coneondia Feestavondkampioenschap Ie elftal GoudscheSportvereeniging 21 Juli 11 uor De Zalm Openbare verkooping van onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 26 Juli 3 uur Openbare lagere school no 2 Elisabeth Wolffstraat Afscheid C de Bode als hoofd school voor buitengewoon lager onderwijs 4 uur afscheid voor belangstellenden 26 Juli 8 uur Sociëteit Ons Genoegen Tuinconcert ïoudsche Orkest verecniging en Schoonhovens Kamerorkest o l v Gijsb Nieuwland Zl Juli 8 uur Sint Janskerk O elbe spetiftg H C J de Man met medewerking van Maria Struycken Van den Adel sopraan Den Haag Th de Groen tenor Den Haag Lucien Louman Haarlem een koor van dé Goudsche Muziekschool en hel orkest J uterpe uit Den Haag Uit vroeger tijden DE GODDSCHE COURANT MELDDE 15 JAAR GELEDEN Burgemeester en Wethoudeit van Gouda geiet op de bepalingen van art 30 der verordening van jPolitie brengen ter algemeene kennis dat by deze door hen vérgunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve voor dic in de laatste twee maanden zün vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zaterdag den 27en en 28en Juli 1866 tot des voormiddags elf yur Verder herinneren zu aan de eigenaars of bruikers van gebouwen enerven hunne verplichting om de straten riolen en goten vóór achter en terzyde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks te doen reinigen enschoonhouden op de nakoming waarvan door de politie streng jal wordentoegezien 5 JAAR GKLEDEN Burgemeester en Wethouders van Gouda gelet op het Raadsbesluit van 21 Januari 1890 no 9 brengen in herinnering dat voortaan in de gemeente Gouda geene waterstoepen of scheppen door particulieren meer mogep worden gemaakt vernieuwd of hersteld en dat de bestaande waterstoepen of scheppen moeten worden opgeruimd Daar waar zich geen kaaimuren of voldoende besohoeiïngen bevinden kunnen de beslaande waterstoepen of sdieppen met tijestemming van Burgemeeïter en Wethouders worden behoifden evenaKs die welke tot algemeen gebruiüc zün 25 JAAR liELEDET Te Utrecht slaagde i Oor het apothekersexamen de heer dr Opudswaatrd te Reeuwijk Ongeveer 200 leerlingen van school 2 hoofd de heer G D Hey hebben met hunne geleiders een schoolreisje gemaakt naar Amsterdam waar een bezoek Werd gebrachf aan Artis het Palei op den Dam en de speeltuin Schinkelhaven Een groep van de Haag che Volksuniversiteit bezoekt Gouda en Oudewater Een groep leden van de Haagsche Volksuniversiteit heeft heden een bezoek gebracht aan Gouda en Oudewater ter bezichtiging van de merkwaar dige gebouwen en de curiosa die er in beide gemeenten vele zijn Het bezoek gold allereerst het stadhuis waar de gemeente secretaris de Keer G J J Pot de bezoekers een toelichting gaf bij datgene wat uit een oogpunt van historie en kunst een nauwkeurige beschouwing waarid is Vervolgens maakte het gezelschap onder leiding van den heer Bert C Helbers conArvator van de Stedelyke Musea alhier een wandeling door de stad waarbij len bezoek werd gebracht aan het Weeshuis en aan de Werkinrichting waarna tot besluit het Pijpten en AardewerKmuseum De Moriaan werd bezichtigd In den namiddag begaven de deelnemers aan deze excursie zich naar Oudewater waar onder leiding van den burgemeester en den secretaris dier gemeente de merkwaardige gebouwen en curiosa dier gemeente werden aanschouwd en libegelicht RIJWIELEN NERGENS VEILIG Ten nadealo van een 52 jarigcn reiziger wonende aan de Meidoornstraat is een rüwiel ontvreemd dat hy onbeheerd en onafgesloten voor het Postkantoor had neergezet SPORT WATfcRPOLI G Z C Xwemlust 5 1 G Z C WAS lETXSTERKER EN VEEL prodü tiever Wsut de Boer scoorde viermaal Het was een vlot partijtje tet G Z C en het met 3 invallers uitkomende Zwemlust speelden Er werd zeer snel gezwommen en vrij goed gespeeld Wel deden de Gouwenaars het iels beter waardoor zij eenig overwicht hadden doch dat was met groot Het spel was zoodoende afwisselend en levendig Den grooten voorsprong dankte G Z C aan haar grootere productiviteit Aan den Utrechtschen kant werd vrij slecht en ook met weipig geluk gescholen Ook bij de thuisclub was niet ieder schot een eendvogel maar Wüut de floer die midvoor lag benutte elke gelegenheid en zijn ontzaggelijk harde worpen waren steeds goed gerich Hoewel de invaller doelman der gasten zich kranig weerde wist het Goudsche kaNon he m viermaal te passeeren waarvan eenige malen met zoo n harden worp dat hij niet eens wist of de teruggestooten bal die hem dus tweemaal gepasseerd was nu gezeten had df met Direct ontw kkelt zich èen vlJg spel Wout den Boer lost al spoedig e n paar harde schoten die echter door een der verdedigers reeds onderu e worden gekeerd De thuisclub is het meest in den aanval maar haar midvoor stelt zich Wat te veel naar voren op waardoor alle hem toegespeelde ballen door zijn bewaker worden opgevangen voor ze hem kunnmi bereiken Bij een tegen attaquü van Zwemliist wordt de bal listig over Meulman heen geworpen hij kóml evenwel voor het doe terecht en kan tijdig worden weggewer tt Een verrassende achlerwaart che worp van Wout den Boer belandt in het uiterste hoekje van t Utrrehtsche doel doch de keeper weet den bal verdienstelijk te keercty Goed opzwemmen van Jo Gravensteijn doet daar Wout den Boer zich handig Ueeft vnjgezwommen een Goudsch doelpunt verwachten in plaats van dien het leder toe te spelen schiet hij echter zelf en zijn worp mislukt Als Jo Gravensteijn echter even later Wout den Boer den bal wel goed aangjeft weet ieie met een schijnt eweging zyn bewaker te misleiden om daarna met een hard schot van flinken afstand de sèore te openen 1 Onmiddellijk na het draaien bedreigen de Gouwenaars weer het Utrechtsche doel Eenige yrije worpen zijn bet gevojg van dat offensief Na een daarvan belandt het leder bij deh geheel naar re ts gezwommeri Wim den I Geen vacantie I zonder Goudsche Courant Nu de vacanties weer begonnen ïijn wordt er de aandacht weer J op gevestigd dat men de Goudsche Courant zonder extra f kosten toegezonden kan krijgen J mits eenige dagen tevoren het i vacantieadres wordt opgegeven aan ons bureau Markt 31 I waarbij ook het gewone adres I moet worden vermeld Juist in f dezen tijd zal men gaarne op t de hoogte blijven van alles wat i er op cje wereld gebeurt en daarvoor Is de GOUDSCHEJ COURANT onmisbaar J Boer lïandig speelt deze het door haar Van Weelde die op zyn Jieurt keurig naar Wout den Boer plaatst deze scoort van dichtby ónhoudbaar 2 0 Niet ontmoedigd onderneemt Zwem lusb eenige tegenaanvallen Uit een daarvan wordt tegen de paal geschoten Een volgenden beter gerichten worp stopt Meulman Aan den anderen kant knalt ook een schot van Wout den Boer tegen het houtwerk Even later krügt Wout den Boer een strafworp te nemen waarbij de Zwemlustdoelman geen schün van kans krygt 3 0 Direct daarop ondernamen de Gouwenaars een snellen aanval Wout den Boei kru den bal vrij en scoort 4 0 De Utrechtsche doelman bemachtigt een wat slordig geplaatsten bal ook zijn plaatsen is onzuiver hét leder belandt by Wim den Boer die met een fraai schol van uit het middenveld den stand op 5 O brengt De bezoekers geven het nog niet op Uit een goed geplaatsten vrijen worp Schiet Potasse bliksemsnel in Meuleman tofaa verrassend 1 Daarbg biyft het De overige uitslagen luiden Ned Zwembond GZC II Zwemlu st II 2 1 Goud sche Zwemkring G Z C IV Boskoop lil 0 0 ATHLETIEK GOUDSCHE ATHLETEN NAAR ALPHEN Aan de a s Zondag door Alphia te Alphen aan den Rgn te houden athletiekuedstrijdcn zullen ook Goudsche athlelcn van de vereenigmgcn Achilles en Vires et Celeritas deelnemen PLAATSELIJK NIEUWS AmmerstoL M V L O EXAMEN Voor het M UJj O examen diploma A is geslaagd onze plaatsgenoot J M Hoejenboa Bergambacht M DE HAAN TUDELIJK VELDWACHTEft IN AMMERSTO De Commissaris der provincie ZuidHolland heeft oen gemeenteveldwach ter den heer M den Haan alhier belast met het politie toezicht in de gemeente Ammerstol zoolang er in de vacature van veldwachter dier gemeente niet IS voorzien UITZENDING VAN KINDEREN De plaatselijke afdeelmg van B i n a b u alhier die in verband met de lUdsomstandiglieden geen gelden had ingezameld voer uitzending van kinderen heeft toch nog een kind uit kunnen zenden uit het saldp van vorige jaren PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 7 30 uur Ds Ewoldt Ger Kerk v m 10 en n m 6 uur Leesdienst Uitgetredenen Ned HerV Kerk v m 10 en n m 7 uur Leesdienst Berkenwoude een ANGSTIG RITJE DAT NOO GOED AFLIEP Toen een dochter van den landbouwer R op het rijpaard van haar zuster een ritje zou maken sloeg het dier op hol en rende met zeer groote snelheid over het dorp naar den Kerk weg Halverwege de Kerkweg kon mej R zch niet meer houden en sloeg zij van het aard Zy kwam via de berm in een naast den weg leggende sloot terecht waaruit zy zichzelf kon redden Het paard hield eiegener beweging halt Gelukkig hebben de berydster moch het paard eenig leteel bekomed EEN KONIJN VAN DRIE DAGEN IN DE FAN Maar niet voor de consumptie Etet er een konOn ih de pan terecht komt is niets bijzonders Menige langoor IS daarin verhuisd om te worden gebraden öm daarna te voorden opgepeuzeld Maar nu doet zich hier het merkwaardige geval voor dat een jong konyn in een pan zit die op een petroleumstel is geplaatst niet om te braden maar om te worden opgefokt Het is een diertje van drie dagen oud dat tloor moeder konün verstoeten is en uit het nest is geworpen Toeri dat gebeurde is het tjeestje opgepakt en is in een pannetje een keurig nestje gemaakt van hooi en watten om te trifchten de verstootenc in het leven te houden Dat pannetje is op een petroleflmstel geplaatst waarvan zoo nu en dan een pit wordt aangestoken warit het baby konijn moet op temperatuur worden gehouden En nu moeder konyn haar spruit met meer voedt krügt de baby melk uit een poppenzuigfleschje Het jong bevindt zich wél bij deze wel heel bijzondere verzorging het diertje ztet er goed uit en zal wellicht het leven houder het booze moederkonijn ten sput BURGERLIJKE STAND Overleden Aaltje Bensohöp echtgen van A Oom 5 oud 71 j PREDIKBEURT Zondag 20 Juli Ned Herv Kerk v m 10 30 uur Ds M J W Zevenboom Bodegraven De jongste tandarts van Nederland Donderdag slaagde de heer H Th Kooy Gzn aan de Rijksuniversiteit te Utrecht V90r het tandarts examen Door zijn zeer snelle beëindiging van dczi studie kan onze plaatsgenoot er thans op bo gen do jongste tandarts van Nederland te zijn PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv Kerk v 10 en n m 6 i ir Ds Klusencr H A Geref Kerk v m 10 uur Ds Zwaan uit Zwammerdam n m 6 uur ds Dam El Luth Kerk v m 10 uur ds Gmnloh uit Deventer Geref Gem v m 10 en n m 6 uur leesdieijst DIPLOMA BOEKHOUDEN Voor het diploma boekhouden van de Vereen v Leeraren in de Handelswe onschappen slaagden onze plaats gcnoüten mej M J Ranke en de heer A V d Poll POPULAIR CONCERT Zaterdag hoopt de Muziekvereen Crescendo op de Nieuwe Markt een concert te geven waarvoor een programma IS samengesteld bestaande uit populai t e muziek EINDEXAMEN CHR H B S Donderdag slaagde aan de Chr H B S te Alphen a d Rijn voor het eindexamen 5jarige cursus mej L O Maaskant alhier MOND EN KLAUWZEER In onze gemeente is een geval van mond en klauwzeer onder een veestapel geconstateerd Bo ko qi PKEDIKBEURTEN VOOB ZONOAa Ned Herv Kerk v m half 10 ea n m 6 uur Ds Jacobs Geref Kerk v m 10 en n m 6 uufl de heer Van der Stoel Chr Geref Kerk v m 10 én n m uur Ds KIciaen Rem Geref Gem vA 10 uur Du N Blokker uit Utrecht CJeref Gem v m 10 en n m 6 uufl Le dienst ZONDAGSDIENST DOKTOREN Voor Zondag 20 JuU zal de Zondaffdianst worden waargenomen door Sv C H Film telef 38 COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING Rozen per bos Bujterfley 17 24 et Else Poulsen 60 70 ct Rosalandia 15 18 et Briarelif 14 29 ct r PecMold 26 46 et August Noach 16 19 et Wilh Koides 12 et Florex 37 63 et Polyantharozen 36 48 et Dorus Rükers 64 et Had ley 25 40 et Orange Triumph 40 90 et Mac Keiler 10 et Inqar Olsson 54 68 ct Juliana 44 et Diversen per bos Cleritatis Durandi 35 67 et idem Mevr Ie Coultre 100 120 et idem Prins Hendrik 90 110 st Perziken per stuk 6 8 et Gouder k PREDIKBEURTEN Zondag 20 Juli Ned BSrV Kerk v m 10 en n m 7 uur de heer G Mouw godsdienstonderwuzer Haastrecht PREDIIfBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 30 u v m Ds W de Voogd V d Straaten Ned Herv Geref Ev 10 u v m en 7 u n m de heer de Jong Oudshoorn Geref kerk 10 30 u v m en 7 30 u n m Ds J F W Erdmann Nieuwerkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN Zondag 20 Juli Ned Herv Kerk v m 10 en n m 6 uur ds A H C Vollenweider Geref Kerk v m 10 n m 6 uur ds U H Rijkscn Geref Gemeente v m 10 en n m 6 uur Leesdienst U L O EXAMEN By t te Hillegersberg gehouden M U L O examen n voor diploma A geslaagd P M Sterk alhier Schoonhoven VREEMDELINGENVERKEER Zelden heeft Schoonhoven zoo in de belangstelling gestaan van de vacantiegangers als dit jaar ledere dag bezoeken grootere of kleinere groepen onze stad om de oude monumenten als het stadhuis en de Groote Kerk en andere bezienswaardigheden te bezichtigen Schoolreisjes gezelschappen en individueele bezoekers trekken tlians voor een reisje van één dag naar Sclioonhoven Woensdag 23 Juli b v komt er weer een extra boot van de Reedefü op de Lek vanuit Rotterdam naar Schoonlioven met een Dames en een Kinderkoor Dit gezelschap zal s middags eeivige liederen in de muziektent ten gehpore brengen Ook bezoeiïen vele VTeemdelingen Schoonhoven doordat onze gemeente IS opgenomen in de Sternt door Utrecht en t Gooi uitgeschreven door de Provinci Jc Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer te Utrecht waarby men verplicht is ruim 40 plaatsen m Utrecht en t Gooi bene vens Oudewater en Schoonhoven aan te dien M U L O DIPLOMA Voor het M U LO diplom a A slaagde de heer N van Walsum alhier leerling van de Chr U L O school alhier A N W B FIETSTOC0 Door Zuid Holland s Polderland Zondag 20 Juli a s organiseert de A N W B een fietstocht met onbekende be U mming door het Polderland van Zuid Holland Ten ca 11 uur zal het gezelschap in Schoonhoven arriveeren a te FEUILLETON Dè Vuurtorenwachlet m Als ik van een man hieM riep ze en hij stond op het punt zijn leven w verliezen om mijnentwU zou Ik er roem in vinden hein zóó te zien Irven leB PP fe woorden gaven Hildur van haar zelfbehecrsching terug Dagmar had gelijk Zij zou naar aard biyven kyfcen zoolang hü r oog stond met den dood al zou f haft ook atilsiaan aU hét einde Wam Geholpen door haar zuster opende het venster en stak haar hoofd naar wi Het drong tot haar haUver dc hersens door dat de ziee haar z ï f hracWng verteren had de boot naar voren schieten r wachten haar weg el vervol ze zag het touw uitgooien en den J P leggen tu sschen de lijn uit d n ïe deTli achteruitstoof zag h r kfn r 8 at hH 1 2i n d Iets beiden r hefeéfst den n hhk ll afleiding om een snel Men nu mt è aUcrgevaarüjkste zone HUdur herkende de roeien on middellijk Dagmar anikte ze hij heeftons gered Kyk naar buiten Je zulthem zien ik ka n niet meer Bevend en adeniloos terwijl zé de tranen van haar gezicht veegde kwam ze toch weer naar voren om de boot nog eens na te kijken Voor haar schemerige oogen was de sloep niet meer dan een vage vlek Dagmar zei Hildur zeg datalles goed is Ja lieveling alles is goed hij isin veiligheid En weet je Wie bij hem waren Ik zag hun gezichteni Niels Stro m enLijnne En de boot is de Ingebjorg Ik weet het Kker en Björn moet methen dat plan hebben uitgebfoed Zezijn ontkomeö en wij wij zullen ookgered worden Het is God s werk f HOOFDSTUK XV Hildiir s nienwe naam De strengen van gevlochten hennephadden wel riectrlsche draden vanbuitengeworte gevoeligheid kunnenzijn te oordeelen naar de uitwerking welke het tot stand brengen van deverbinding liad Vele ijverife handen l Men d a lyn voorzichtig in tot de knoop kon wdrdeB losgetn akf eh hef uifcinde veilig vastgemaakt aan het touw dèt de galery verbondfSnet dèn ingang Toen dit was gedaan werd een matroos naar Axel Olsen gestuurd ort dezen mee e deelen dat hg zich gereed kon houden voor het volgende bedrijf van het drama De ruwe zeebonk Was een boodschapper van den hemel voot de schipbreukelingen die op elke verdieping reikhalzend wachtten op nieuws Overal waar hij kwam had hij een opwekkend woord en een kwinkslag voor de menschen en er kwam een gevoel van diepe dankbaarheid en onzegbare opluchting over de bevolking vtin don vuurtoren want ze waren nu valst overtVigd dat het grootste leed geleden was de redding nahij De vuurtor rachter zelf zei niet veol toen hem het goede nieuws bereiktei hy was te ontroerd om woorden te vinden maar de vochtige glans in zyn oogen was welsprekend genoeg Tben Björn zyn moedig meesterstuk had volbracht gilden de stoomfluiten van de booten hfm een ovatietoe en de eerste die zijn hand greep toen tiü voet aan boord van hetdicnstvaartuig zette wal Cyrus J Train Goed gedaan jongen zei hijmet van ofttroering gesmoordesteni Ik Was bang dat het misging met je Het viel méé tenslotte Ik zouniet precies kunnen zeggen wal et isgcbeur Hct wad alsof de hand yan een toovenaar de zee opetsqs kalmeerde Kijk nu weer eenjn De zee brak weec met dezelfde woede als tevoren N egen de rots maar eén van de ambtena i van de kustverlichting za dat eeA weeke olie achtige substantie door de golven langs de boot werd gevoerd Kyk schreeuvtde de man fihsen is op het goede moment te hulpgekomen Vtif hééft een paar gallonscolzaolie in zee gegooid TraiU een magere slanke man van rfieer dan middelbaren leeftijd met leen bruin gezicht en diepliggende qfcgen onder zware wenkbrauwen op Niels Strbih en Knut Lynne toe die hielpen bij het ophüschen van de Ingebj irg in de davits Ik heb gezegd vijfhonderd dollar voor jullie Samen zei hij zakclyk Als het touvt houdt en de driemenschen vtior wie il me interesseer veihg het land bereiken zal iker vijfhonderd voor jullie allebei vanmaken Niels Strom j oogen werden wijd van verbazing in zgn mahonieiklcttrig gezicht maar hy gaf geen antwoord Knüt echter grinnikte U kent den baas niet meneer Hij zat iederéén redden nu M e maal een fijn aén boord heefti an boord van ide sleaplx t en op de galerü Van den vuurtoren hadden ze geen tyd om te praten De boot kon bij heef voorzichtige navigatie vier uui blijven op de plaat waar ze was m dien tyd moest een massa worden gedaan Het sterkste touw de beste draadkabel kan tenslotte maar een bepaalde spanning verdragen en van de boei af naar den toren zou by deze gesteldheid van wind en zee alleen een sterke ketting h t hebben uitgehouden Daarom moest van dichterby worde geopereerd en was de sleepboot de gevaarszone Jngcstoomd Ean sterke touwkabcl werd bevestigd aan de lijn welke Björn Aagaard naar den vuurtoren had gebracht D Nk werd hy aan een boei vastgcm TiiS en verankerd zoodat hy gcmakkelyk kon worden opgevischt als de dunnere hjn waarmee hy aan hot touwwerk op den toren verbonden was mocht afbreken Dit werkje in enkele simpele woorden ve tcld was echter verre van gcmakkelyk het eischtc heel wat handigt4id n krachtsinspanning van de mannen op de sleepboot en op den toren en een kostbaar uur wés verstrektn voor et n sterke Vcsrbin ding welke et tegen den wind lïon uithouden tot stand was gebracht Björn liep ongediildig op de Ijrug van het dicnstvaartuig heen cn weer ofschoon niemand beter wist dan hy dat de mannen geen oogenblik hadden laten verloren gaan Tenslotte kon de seiner aan boord Wat zullen we het eerst sturenT En het antwoord luidde Water melk en brood Den heelen nacht door haddetl blik slagers en loodgieters doorgewerkt om voedsel en kleeren in waterdichte cylinders geschikt voor dit vreemdsoortig transport te soldeeren endeze blinkende bagage begon nu haar reis over de woelige zee vanden voorma st van de sleepboot naarde hooge galery van den toren Toende eerste zending de rots bereikte gilden de stoomfluiten opnieuw haartriömfkrcet en daverde een krachtighoera over de golven Bjorn AagaartI kon zich preciesvoor itpllcn hoe achter de grimmigegranieten muren Dagmar en Hildurmpt vele anderen die hy niet kende Iicfderyke gaven zouden uitreikenaain uitgeputte vrouwen en kinderenen halfverdoofde rnannen zichzelfhet loatsi bedienend en nauwelyks in staat om den cylinder met acht gallon water te ledigen vóór een gclykohoeveelheid melk al gereed wa voor distributie En dan kwam er brood gebraden vleesrh in schijven gosnpden en soep in tlik en flesschen wyn want Traill had de leiding van de vbedselvoorziemne oa zich genomen èp hij iwa s gewoon dfn wat hU deed goed te doen Welk èe feest wat eert kosl li k geschenken voor een menigta men chen die op den rand waren vaa den hohgcrdMdl tWi dt wn oled