Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1941

CCUBANT GOUDSGHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Zaterdag 19 Juli 1941 Jarg fc No 20684 Duitsche opmarsch tot voorbij Smolensk gevorderd Nog geen teekenen van een groot scheepsch Sovjet tegenoffensref Verbitterde tegenstand gebroken Bolsjewistische defensie stort langzaam maar zeker ineen onafhankelijke Nieuwe Japansche regeering gevormd Admiraal Toyada minister van Buitenlandsche Zaken Derde kabinet Konoje zal op totale landsverdediging x n ingesteld WEEST ZUINIG mET ELECTRICI TEITENGAS Bedenkt Ut he eleetriclteitiea l v brulk b f enui M ne rd IMt durom Mereen slle in l l irerk moet tellen om dat natMen niet t overschrijden pat bovendien overtredinK kan worden festraW met boete en f lBiün van den toevoer Zttinie kan men o a i jn door niet onnoodi lloht te laten branden Vooral in deaen zomertijd kan verlichting vrijwel geheel MbtrrweKe blijven Het moet niet voor omen dat men bij daglicht In hotels restaurants winkels ni overvloedig licht ontstoken liet Ook in particuliere woningen moet het licht tot het allernoodnltelijkste beperkt worden Door uw radiotoestel af te jttllen indien u toch niet luistert Door het WMm waterverbruik voor koken wassehen en baden te beperken Dit kan o a worden bereikt door Geen kleine vlammetje doorloopend te laten branden onder keuken of badgeyser Groenten en aardappelen met zoo mbi mogelUk water te koken Houdt bij het koken steeds de deksel op de pannen Zoodra damp uit pan of ketel komt kan uw gasbrander klein worden geiteld Voor bet etten van thee of koffie niet meer water te koken dan noodig Is Het vaatwerk éénmaal per dag a te wassehen BIJ het baden niet meer warm water te gebruiken dan strikt j noodsakelijk is I BEPERKT UW VERBRUIK I I Het is een algemeen belang en daarbij oo k i uw eigen belang want het bespaart u boeten j en afsnijding van den i toevoer Leert daarom xoo spoedig mo eelijk uw meter zelf op te nemen De volgende week zullen hieri over inlichtingen worden ver strekt Zoo noodig kunnen ook de electriciteits en gasbedrijven u i liierover voorlichten 1 I Gisteren heeft Prins Konoje een uw kabinet gevormd dat als volgt nnengesteld Eerste minister Prins Konoje wns minister van Justitie Minister van Buitenlandsche Zaken Mmiraal Toyada Minister van Binnenlandsche Zaken nabe lid van het Hoogerhuis vroe minister voor het Verkeer in het bmet Hiranoema Minister van Pmanciën Oegoera irecteurgencraal van het Soemi omoconcem tot dusver minister onder portefeuille Minuter van Oorlog luibe ant ge aal Tojo eVenals tot dusverre mister van Marine admiraal awa evenals tot dusverre Saponj mi al Minister van Verkeer en Spoor en Mgerata evenals tot dus g i Welv rt generaal ee heerbd Koizoetó der T aK ministers zon portefeuille in het kabinet zit Het opperbevel van de weermacht maakt bekend m De doorbraak door de zwaar versterkte Stalinlinie tusschen Mogtiow en Witebsk is tot voorbij Smolensk vergroot Smolensk zelf is door den vijand taai verdedigd op 16 Juli genomen Alle pogingen van den vijand om deze stad te heroveren zijn mislukt Over de bezetting van Smolensk verneemt het D N B nog de volg r de bijzonderheden Terwyl in den vroegen ochtend yan den leden JuJi nog een heftig artillenegevecht rondom Smolensk werd gevoerd drong een Duitsche afdeeling in een bliksemsnellen aanval de stad binnen en bezette de buitenwijken Gepantserde verkenningswagens en motorrijders waren de stad genaderd en korten tijd later kwamen ook groepen infantene die in weerwil van de langs den hoofdweg ontploffende grahaten de huizen steeds dichter naderden Zij gingen met machinegeweren en granaatwerpers in stelling om de nesten van tegenstand die de bolsjewisten in de huizen hadden ingericht stelselmatig onder vuur te nemen Daarna kwamen verscheidene pantserwagens die in den heksenketel binnendrongen Na een kwartier had de infanterie reeds een huizenrij t ezet en geleidelijk viel de eene straat na de andere In Duitsche handen Nieuwe Duitsche troepen bezetten ten slotte de geheele stad Sovjet Verdediging stort ineen Naar het D N B van bevoegde zijde verneemt heeft de geweldige strijd ten Oosten van de Stalm lmie thans een zelfde verlooip als de gevechten na de doorbraak der bolsjewistische grensstellingen in het bcgm van den oorlog De strijd speelt zich af in een zone die soms meer dan 100 km diep is Terwijl de voorhoede der Duitsche pantsercolonnes onophoudelijk de operatiedoelen aanvalt zijn de daarachter volgende divisies infanterie en pantser wagens er in geslaagd de Sovjetaf deelingen te versplinteren en vaak te omsingelen zoodat de e bosjewistische araeelmgen hun vernietiging tegemoet gaan In deze zone van ruim 100 km diep woedt de strijd en men heeft den indruk dat de verdediging der Sovjets langzaam maar z ker ineen stort Het Sovjetcommindo heeft zijn afdee HPi ting Baron Hiranoema tot dusverre minister van Binnenlandsche Zaken luitenant generaal Yanagawa tot dusverre minister van Justitie lui tenantgeneraal Soezoeki teven evenals tot dusverre chef van het bureau tot het ontwerpen van plannen In functie bleven de staatssecretaris van de Rijkskanselarij Tomita de chef van de grondwetsafdeeling Moerase en de chef van de afdeeling voor de inlichtingen Ito Cüsteravond is het derde kabinetKonoje door den Tenno p plechtige wijze geïnstalleerd In aansIuitiBg hierop is bet nieuwe kabinet in eerste zitting bijeengekomen VERKLARING VAN KONOJE Minister president Prins Konoje heeft gisteravond in 7 n eerste mondelinge verklaring gezegd dat door de snelle veranderingen in den interna tionalen toestand de missie van Ja pan steeds möeiUlker wordt en dat de geheele nati zich solidair moet verklaren De politiek van Japan om het hoofd lingen blijkbaar niet mee geheel in de hand Het lUkt er op dat deze afdeelingen oip eigen verantwoordelijkheid het dreigende onheil trsichten af te wenden Er zijn tot dusverre geen teekenen geweest voor ji grootscheepsch tegenoffensief Het Duitsche commando is niet alleen nauwkeurig onderricht van het verloop der verschillende gevechten het heeft ook de groote doelen der operalies geenszins uit het oog verlorjn en doet zijn geweldigen druk op de steeds zwakker Daar in dezen oorlog de vijandelijke propaganda steeds weer tracht haar volken moed m te spreken door vergelijkingen met den wereldoorlog is het wenschelijk dat er met nadruk op gewezen wordt dat in den wereldoorlog het leger van den tsaar wel meermalen terrein Ijon w nnen doch nooit een beslissend succes heeft weten te behal De centrale mogendheden slaagden er herhaaldeiyk in de Russische aanvaKen af te slaan en haar tegenstander aanzienlijk te verzwakken doch zij beschikten nooit over voldoende strijdkrachten om een vernietigende en beslissende overwinning tê behalen te bieden aan dien moeilijken internationalen toestand is reeds bepaald en moet thans snel en vastberaden ten uitvoer worden gelegd Dienten gevolge moet ook de inwendige structuur van het land aan deze groote lijn worden aangepast Prins Konoje verklaarde ten slotte nog dat hy met steun van de honderd miUioen Japanners zijn taak zal irervullen Admiraal Toyada de nieuwe minister van Buitenlandsche Zaken heeft gisteravond verklaard dat hij vastbesloten is zijn zaak als soldaat te vervullen Toen het driemogendhedenpact werd gesloten was ik zoo verklaarde de minister plaatsvervangend minister van Marine en zoodoende Was ik van den toestand geheel op de hoogte Japans politiek blijft onveranderd waarbij indien dit noodig mocht aijn de diplomatie aangepast zal worden aan den internationalen toestand t GEEN WIJZIGING DER BUITENL rOLFCIEK Naar Domei meldt ia men in welingelichte kringen te Tokio van meening dat de Japansch buitenlandsche politiek geen enkele wijziging zal ondergaan Indien derde antiJapan sche mogendheden zouden trachten munt te slaan uit de regeeringswisseling en de propaganda te verspreiden dat een verandering der buitenlandIsche politiek te wachten zou zijn zou slechts blijken dat deze mogendheden een verwachting armer worden De buitenlandsche politiek zal geconcentreerd blijven op het met succes beëindigen van het Chineesche conflict ledere twyfel aan de duidelijke politiek van Japan zou onmiddellijk weerlegd worden door het feit dat Konoje wederom aan het hoofd der regeering staat Het tweede kabinetKonoje heeft een einde gemaa kt aan de afhankelijkheid van Engeland en de Vereenigde Staten het derde zal Bovendien kon het tsaristische commando steed weer door meesterlijke terugtochten dergelijke beslissende gevechten voorkomen In dezen veldtocht echter zijn reeds beslissende overwinningen behaald door den dubbelen slag van Minsk en Bialystok en door het b Mlwmgen van de Stalin linie in den tijd van nauwelijks vier wekken Men kan aannemen dat ten Oosten van de Stalin linie binnenkort nieuwe beslissingen zullen worden afgedwongen Honderden pantsermagens vernield Cfisteren ontstond ten Noorden van Krasniyi een treffen tusschen meer dan driehonderd Sovjet pantserwagens en Duitsche pantserwagens In korten tijd verloren de Sovjets by dezen verbitterden strijd 210 wagens De rest werd raet zware verliezen voor den vijand teruggeslagen De opmarsch naar St Petersburg Tijdens het oprukken van de Duitsche troepen in de richting van St Petersburg is een Sovjetstnjdmaeht in een klein stadje ingesloten en deels onschadeliik gemaakt deels gevangen genomen De Duitsche opmarsch kwam zoo verrassend dat eenige duizenden gevangeneh een groot aantal lichte veldhouwitsfers batterijen luchtafweergeschut vierduizend paarden en meer dan honderd transportauto s werden buitgemaakt De verliezen van de bolsjewisten bedroegen meer dan 1000 man By den opmarsch naar St Petersburg stiet een Duitsche afdeeling bijhet Peipsimeer op bolsjewistischentegenstand aldus het D N B In korte verbitterde gevechten leden de Sovjetsbloedige verliezen vijftienhonderdbolsjewisten werden gevangen genomen Deze gevahgenen bleken menschen te zyn die tot tuchthuisstrafveroordeeld waren Op bevel van depolitieke commissarissen waren zij uitde tuchthuizen ontslagen onder voS waarde dat zU tegen de Duitschéfizouden vechten Eveneens bij den ppmarsch naar S Petersburg oijtmoetten Duitsche troe pen georganiseerde bandietenbenden van het z g vemietigingsbataljon Po pof f die zich in de bosschen schuil hadden gehouden en ineens een moor dcéfl vuur op de doortrekkende Duit sche troepen wilden openen De Duit sche soldaten maakten met deze bandieten korte metten beschoten ie bosschen en zuiverden eenige nesten met handgranaten Zoo werd het bataljon Pbpoff dat de vernietiging der Duitschers op zijn banier had geschre ven zelf vernietigd Slechts enkele boljswistep vielen levend in Duitsche handen Behalve met machinepistolen enandere vuurwapens waren zij voorzien van bijl dolken en flesschen metbijtende zuren De gevangenen vertelden dat zij waren opgeleid in eenSovjet school die m 1 0 was gevestigd in een klooster te Petsjorry mEstland Het waren over het algemeenjonge communisten die door de partijiunctionarissen nauwkeurig waren onderricht in de bolsjewistische moordmethoden tot taak hebben de politiek te versterken DE JAPANSCHE POLITIEK De diplomatieke taak van Japan is volgS ns het oordeel in politieke kringen te Tokio met het oog op den internationalen toestand slechts dan met succes te volbrengen wanneer de buitenlandsche pol tiek zich baseert op de totale landsverdediging Derhalve acht hien het geheel vanzelfsprekend dat prins Konoje besloten heeft met uitschakeling van door partijpolitiek l elemmerde krachten een nauw contact tot stand te brengen tusschen regeering en weermacht In dit verband wBrdt zeer veel aandacht geschonken aan verklaringen welke gisteravond in kringen der weermacht ziJn vernomen en waarin tot uiting kwam dat de groote richtlijnen van de staatspolitiek zooais zij door den Tenno uitdrukkelijk zijn goedgekeurd onveranderd en onafhankelijk van de kabinetswisseling ten uitvoer zullen worden gelegd Het reorganiseeren van de regeering in een werkelijk oorlogskabinet beteekent zoo wordt in dezelfde kringen van de weermacht verklaart dat alle leden der regeering in volledige harmonie aaneengesloten dienen te staan om de structuur van het land door de krachtigste bewapening aan te passen aan den toestand GlINSTIGK PERS VOOR HET DERDE KABINET KONOJE Het nieuwe kabinet Konoje wordt door de geheele pers en in politieke kringen gunstig ontvangen Men geeft uiting aan de overtuiging dat Konoje bij de versterking zijner politiek dezelfde successen zal hebböi als tot dusverre De keuze der nieuwe ministers vindt een gunstig onthaal omdat zij beantwoordt aan den wcn ch van het volk dat Japan naar binnen en naar buiten sterk wil zien om het doel een op politiek en economisch gebied onafhankelijk Japan te bereiken De pers toont zich vooral voldaan over het feit dat de buitenlandsche politiek onge Finnen forceeren doorbraak Het Finsche staatspersbureau deelt mede dat de aanval der Finsche weermacht in Ladoga Karelie die op 10 Juli werd ingezet feeds thans tot resultaten van beslissende beteekenis heeft geleid De Finsche troepen hebben de aanvankelijke plaatselijke successen tot een volledigen doorbraak uitgebreid Voor aanzicnlyke vijandelijke strijdkrachten is de terugtocht afgesneden Bij deze operatie hebben eenige Finsche afdeelingen in zes dagen een opmarsch van 150 km volbracht Het veroverde gebied wordt thans gezuiverd Sovjei treinverkeer ontwricht De voortdurende Duitsèhe luchtaanvallen op de verkeerswegen der Sovjets hebben de laatste dagen groote vernielingen aan de spoorwegen m het achterland veroorzaakt aldus het D N B De gevolgen daarvan zijn te belangrijkei waar het verkeer in hel oinnenlar der Sovjet Unie reeds ir nrrmale t j pn zeer onvoldoende wasTerwij door het onderbreken der spoorlijnen overal de transportcolonnes opstuwen worden de weger bovendien verstopt door de massa i vluchtelingen zoodat het vervoer van troepen e materiaal met de grootste moeilijk iejden gepaard gaat ledere beweging jvan troepen in Westelijke richting Svord belemnierd dooi den onordelijkénl ocM dei vluchtelingen naar höt Oosten Naar het D N B van bevoegde zijde verneefrif zijn bij de verovering van Libau dé werven die weinig schade hadden geleden in Duitsche handen gevalfen Bovendien kon men Ijezit nemen van vier Sovjet duikbooten en van den mijnveger Lenin De Sovjetverliezen bij de gevechten om Libau worden in bevoegde kringen op ongeveer het dertigvoud van de Duitsche verliezen geschat Aanvallen op Sovjet oorlogsschepen Eergisteren hebben Duitsche gefvechtsvliegtuigen ten Oosten van het eiland Oesel een aanval op Sovjetoor logsschepen gedaan Reeds bij den eerstan aanval werden twee torpedojagers iwaaV beschadigd Bij een tweeden aanval werden drie andere jagers met succes getroffen Verklaringen van Sovjet kolonel Bij de zuivering in het gebied van Kisjinev zijn op 17 Juli nog duizenden Sovjet soldaten gevangen genomen onder wie de kolonel Gawrilow Deze kwam met een aan flarden gescheurd uniform bij een Duitschen staf aan en vertelde Na een vlucht van dagenlang heb ik Ijesloten mij virijwillig by de Duitschers te melden Ik kon de wilde geruchten welke de politieke commissarissen over de Duitschers verspreid hadden niet gelooven en pleegde daar om niet zooais zoovele andere officieren zelfmoord Op de vraag welken indruk hij van de oorlogshandelingen der SovjetUnie had gaf hy het vol wijzigd blijft Zij legt er den nadruk op dat de nieuwe minister van Buitenlandsche Zaken en Koloniën groote ervaring heeft op het gebied van Marine en Oorlogsindustrie en opgewassen zal zijn tegen de taak die de Japansche regeering in Oost Azië heeft GEEN VERKLARING VAN HET KABINET Naar te Tokio wordt vernomen zal het nieuwe kabinet geen formeele verklaring over de richtlijnen van de te volgen politiek afleggen aangezien de nationale politiek van Japan reeds door het tweede kabinet van Konoje was vastgelegd Daarenboven werden op de keizerlijke conferentie van 2 Juli j l teh opzichte van de buitenlandsche politiek reeds de maatregelen getroffen die noodig waren teneinde rekening te houden met de internationale positie HONDA AFGETREDEN De Japansche ambassadeur te Nanking Honda is vanochtend te Tokio aangekomen Hij heeft bU den minister van Buitenlandsche Zaken zyn ontslag ingediend De plaatsvervangende minister van buitenlandsche Zaken Chasji heeft vanochtend by admiraal Tojada ziJn ontslag aangeboden lm op 5 41 ooder 21 50 Maan op 2 45 onder 18 23 Men if verplicht te verdobteren vao conaondergang tot consopkoiBst Lantaarns van voertni en moeteo nor na consonder Itani2 oBtüloken worden Bwcaa MARKT U TWU tlU PMtoekeiitai MM Caicfr Ucteun F TOSTER Gouda GEVAARLIJKE BETOOGINGEN Een waarschuwinjir aan alle Nederlanders De bevelhebber der weermaeht ia Nederland generaal der Vliegen Fr Christiansen deelt mede In verband met de talrijke vijandelijke vliegtuigen welke in den laatsten tijd boven Nederlandsch gebied uiniaag zijn geschoten is het herhaalde malen voorgekomen dat bij bet wegvoeren van de gevangen genomen Engelsche leden der bemanning de bevolking sympathiebetoogingen jegens den gevangenen heeft gehouden Dergelijke betoogingen voor den vUand welke vooral werden gehouden op de stations en in de straten hel ben in ieder geval het karakter van een brutale provocatie van de Duitsche weermacht De terughoudendheid welke de Duitsche weermacht tot nu toe in dergelijke gevallen in acht heeft genor men schijnt door dwaze betoogers als zwakte te worden beschouwd De bevolking wordt derhalve biermede nogmaals gewaarschuwd Deze waarschut ing geschiedt omdat de weermacht thans opdracht heeft ta dergelijke gevallen op te treden en loo noodig van Jc wapens gebrutk te maken De gevolgen moeten dan door de betoogers zelf worden gedragen gcnde opmerkelijke antwoord De oorlog was voor ons geenszins een verrassing Sedert Stalin voorzitter van den Raad van volkscommissarissen was geworden wisten wij dat de oorlog voor de deur stond Deze oorlog tegen Duitschland moest de inleiding tot de verovering der geheele wercM door het communisme worden De commissarissen in Sovjet weermacht De Sovjet soldaat tusschen tweevuren aldus schrijft de An grif fboven n commentaar op de invoeringvan het stelsel van politieke commissarissen in de Sovjet weermacht Hetblad zegt dat deze maatregel een kijkgeeft op het gevechtsmoreel der bolsjewistische troepen Qe opperste raad derSovjetUnie schuift den strijdendentroepen politieke commissarissen opden hals die een onverbiddelijkenstrijd tegen lafaards paniekzaaiers ennvetloopers moeten voeren de discipline moeten versterken en het verraadmoeten onderdrukken Onvrijwilligsteunt Moskou daardoor de Duitscheomsingelingsstrategie De Sovjettroe penzijn gedoemd vanalle zijden ondervuur te worden geaPmen Van vorenbedreigt hen het vernietigende vuurder Duitsche wapens van achteren isdé revolver der Gepoe op hen gericht De Boersenzeitung schrijft Klaarblijkelijk hebben de methoden van leiding en commando in de bolsjewistische weer n acht en onder het bolsjewistische regime niet voldaan Het gaat in het rijk van Stalin nu eenmaal nietSionder het pistool der Gepoe en de zweep van t bolsjewisme die de soldaten tot plichtsbetrachting moeten drijven Dit is een bijzonder ondubbelzinnige illustratie van de onhoudbaarheid van een regime dat onder beschermheerschap van Roosevelt van de wereld een paradijs moet maken De Amerikaansche pers schenkt zeer veel aandacht aan het bericht uit Moskou over de t enoeming van militaire commissarissen in de Sovjetweermacht DeNewYorkT imes merkt op dat het belangrijkste bericht over de wanorde in de Sovjet weermacht merkwaardig genoeg door de Sovjets zelf wordt gegeven Indien deze maatregel werkelijk noodzakelijk is en niet slechts een uiting van Stalins chronische argwaan beteekent is het bericht van heel wat meer beteekenis dan elk ander dat van het Oostelijk front komt Ook de militaire deskundige van de New York Times noemt de invoering van het stelsel van commissarissen een zeer ontmoedigende ontwikkeling gezien van het standpunt der Sovjetweermacht Vele Sovjet commandanten hebben hun oppositie tegen het bestaande systeem met hun leven betaald Als Stalin het noodig acht controle te oefenen op de betrouwbaarheid van zijn generaals is dit voor Hitler slechts een opwekkend bericht HITLER VERLEENT ONDERSCHEIDINGEN De Führer en opperste bevelhebbervan de weermacht heeft luitenantkolonel Galland ocmmandant van eenjachteskader en kapitein Oesau commandant van een groep J negtuigen ontvangen en hun het eikenloof met de zwaarder behoorcnde bUhet ridderkruis van het ijzeren kruisoverhandigd