Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 19 JUU r i Mrfcatftwsf 1 MM ma tmtlm l ko m t êmiwmm NVnteU WENKENi Nmm m Ier kmt ê Iw üw aigtn Uumgt r NurncE wsNtm Gymnastieklokaal school 1 8 aan de Ze Schoolstraat rAS OP VI OR MOTSCBADB timckt C m M ff ii r g ln llg V Bmng gmmm UmmdingluUim im lmm DE NEDERLANDSCHE HUISVROUW is altijd beroemd geweest om baar kundigheid in bet buishoudeu baar handigheid en haar cuinigheid Dese goede eigeaschappea zullen haar io dezea lijd bijzonder goed te pas komeo Het Departemeat van Handel Nijverheid eu Scheepvaart streeft in samenwerking met de Rijksbureaux en het ijentraal Dietributiekaotoor naar een billijke verdeeling der goederen en tracht prijsopdrijving tegen te gaan Wil dit lukken dan is bel noodig dat een ieder meewerkt Wij doen dus een beroep op iedereen en op de huisvrouw in bet bijzonder HUISVROUW ZORG DAT ALLES WAT U HEBT EN KRIJGT ZOO ZUINIG EN ZOO DOELMATIG MOGELIJK WORDT GEBRUIKT Er zijn tal van kleinigheden waarop kan worden gelet zonder dat dit veel extra moeite veroorzaakt Stel U in op de zuinigheid die U loudt betrachten wanneer U wist dat alles wat wij thans hebben niet meer te vervangen niet meer aan te vullen en niet meer te repareeren coo tijn U bevoordeelt daarmee Uzelf in de eerste plaats en U helpt mee om de taak van de Nederlandsche Overheid te verlichten Uaal wootmel mmgelijk uit I w VOEDING ipéruik Uu KLEEDING Uu BRANDSTOFFEN em Uw HUISRAAD too doelmatig mogtl k Naasi de practiwfae voorlicliliiie die door verschillende officiaeie insiellingeii zomls de Ecoaomiscbe Voorliclüingadieiist wordt g geven ijn er versciUltende bnchure verkrijgbsv die J goedea raad geven op venchiliende gebieden Dit voorliciilende al woideo oiifefareid Doe Uw voordeel mee jS KEN SPAARBRANDKK groemimm 9m msrdappeUm t l m ek u tm kakam fcf wrf vhmKh kafl A Umtm wImmiÊutja uddmt hmÊ gmmr I0NGEN9 PAAR JB PIETSl Bêkjm pmm r den m ttt m It mttoJr$mm4mt $ 9 pfi mn l Êlmchi wmmr hmm j mt ntf c limm éttttr an chmmrmk Ltmt ftWUCAni VAlf flST D£PASTEMFM VAN BAIVOCU fOlYSUUOD BN SCBSEPVAART Voor Teer Carbolinenm Asplult Uw adres JAN POSTMUS Raam 142 Tel 3720 Te huur gevraagd 2 leege kamers V w en kookgelegenli id op goeden stand liefst by JK of Isr gezin Br met prysopg no 1162 bureau van dit blad Gevr een mooi HUISORGEL Br met omschr en prüs no 1163 bureau van dit blad Een BENEDENWONING te huur Netten stand voor klein gezin Br no 1164 bureau van dit blad Te koop Goud Horloge met Ketttng goed loopend Br no 1166 bur van dit blad WEETU dat de Alg Coöp Befrtfenit Verecnifing U A tt Oouda h l MHrft Mraa Isvooreea rato kiM Mitriut of crtnatie tagan haalpria dui tonder wlnalb lai t Bel bij e n tterfgeval No 8726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt inlichtingen aan f CA Uti maa Z iit aMtrM O 116 IT gelM M M Uut Oai moéidaa JMa l t Uw sciioenen fuist passend aan den voet H LORJÉ Spoorilroat 21 23 Tel 2338 O 2307 20 SpuM mal ieyen muao mieren motten Ftaoen i Vi IXer 7S cent bli Anton Coops Dragiai Wlidalraal 31 Tel 24S2 Q2318 Tandpasta SOLIDOX 35 Cf IVOPOL 40 et CHIORODONT 45 et PENTO Z2K et PENK 37H et t U5 § o oc o M A WEGENWIJS WUDSTRAAT 6 G 2317 20 WISKUNDE lessen aangeboden op zeer billijke voorwaarden voor leerlingen H B S en Gymnasium voor candidaten BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door P S DAUVILLIER Q 114 10 Een Permanent Wave lilaarverven Modern Watergolven Onduieeren in alle gewenschte modelene kapsels bij JAC SCHAAP Gouda flROENENDAAL 3 Tal £ 819 Oroote flacons BEENBRUIN vanaf 30 et DAONETJES ZIJKAlVtMEN O 2324 15 Er biedt zich aan een net meisje voor dag en nacht Oud 21 jaar Uelst omgeving Oouda Brieven No Q 2320 bureau v d blad 6 Terstond gevraagd een Hitte Dngilieutlioile goed kunnende werlien 16 18 j van 8 5 u Zaterd en Zond vrij Aanmelden bij Mevr de Gans Peperstr 26 Zaterdagavond na 7 uur O 2289 9 Gevraagd te Wassenaar in KLEIN CZIN een NET MEISJE S oor dag en nacllt Zelfst kunnene werken werkster aanwezig Loon f 39 i 40 per maand Aanm tan Swietenstraat 22 Gouda Q 2319 9 P LATEELBAKKERIJ Z ZENITH vraagt een JUFFROUW voor het Magazijn Aanmelding PRINS HENDRIKSTRAAT 99 Q 2321 10 WIIIKEUOFFIIOUW gevraagd Bakkerij VAN AALST OOUWE 170 0 2332 10 loleveriog van Metalen Inleveringsbureau DE BUHGEMEESTEB VAN GOUDA maalct bekend dat oproepingen tot het inleveren zün verzonden voor Straten Rotterdamsche Veer no 4 Spieringstraat no ï Weeshuls Gebouw Blinderbroedersteeg no 8 Krugerlaan Centrale Kopschool ingang A G de Vrüestraat Gebouw Vondelstraat 93 Lazariusteeg Verlorenkost Rot terdamsehe Veer Konnenwater Aaltje Baksteeg L Willemsteeg Vest Ie gedeelte Vrouwevestesteeg Vrouwensteeg Slapperdel G den Buitsteeg Turfmarkt Ie gedeelte Speldemakersteeg Cappenersteeg Stoofsteeg A de Kerk Molenwerf Korle Tiendeweg 4 Pretoriaplein Dr Leidsstraat Gymnastieklokaal Ryka HooChr de Wetstraat Fourieweg gere Burgerschool ingang de la Reijla n Herzogstraat Van Persünstraat W Tombergstraat Com Ketelstraat Boschweg 2e gedeelte R Visscherstraat Helmeratraat Gerard Leeustraat Van der Palmstraat Prins Hendrikstraat 2e gedeelte Westerkade Gelegenheid tot inlevering bestaat Maandag 21 Juli 1941 van 9 16 uur Dinsdag 22 Juli 1941 van idem Zie verder de oproepingskaarten vooral wat betreft het daarop aangegeven tijdstip van inlevering WAARSCHUWING Het niet ontvangen van een oproeping ontheft niet van de verplichting tot inlevering De Burgemeester voornoemd Gouda 18 Juli 1941 DE WITT WIJNEN lo B ft G 2336 90 Provinciale publicatie van bet Departement van Landbouw en Visscherij De Provinciale Voedselcommissaris voor Zuid Holland deelt den varkenshouders uit zijn werkgebied mede dat de na 1 Juli 194 1 nog niet verbruikte biggenmerken voor 75 benut mogen worden zulks in afwijking van het op 25 Februari 1 1 in de pers gepubliceerde dat na 1 Juli tot 50 zou worden gemerkt De biggen welke vóór 1 Juli 1 41 geboren zijn e waarvan vóór 2 Juli aangifte ter merking is geschied zullen voorzoover de toewijzingen hiervoor nog ruimte laten gemerkt worden De daarna nog niet verbruikte biggenmerken zullen tot 75 worden teruggebracht Een uitzondering hierop kan worden gemaakt voor jonge boeren die pas korten tijd in het bezit zijn van een toewijzing biggenmerken en voor georganiseerden die door overmacht b v ziekte onder den varkensstapel vóór 1 Juli geen biggen ter merking konden aangeven Voor iederen georganiseerde zal indien hij zich hierop met gegronde redenen kSn beroepen nagegaan worden nè welken datum het nog niet aangebrachte aantal merken tot 75 zal worden teruggebracht Voor fokkers van uitsluitend stamboekvarkens blijft de biggenmerken toewijzing op 100 handhaafd evenals voor houdersvan sterzeugen De z g garantietoomen zuUln na 1 Juli tot een maximum van 10 stuks volgemerkt worden Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen dient de georganiseerde tijdig dat is minstens 8 dagen voordat de zeug vermoedelijk zal werpen aan den Plaatselijken Bureauhouder van zign district mede te deelen dat hü een drachtige zeug in zijn bezit heeft De hierboven uiteengezette regeling geldt voorloopig tot 1 October as 6007 70 De Provinciale Voedselcomrnissaris voor Zuid Holland deeltallen belanghebbenden in zijn werkgebied mede dat jiegenen dieVoor het seizoen 1941 1942 als handelaar in pootaardappelen inaanmerking wenschen te komen en van de Vereeniging ter behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel V B N A noggeen enquêteformulier omtrent hun omzetten van poters ontvingen zich zoo spoedig mogelijk dienen op e geven bij deNederlandsche AkkerlxJuwcentrale Bezuidenhoutscheweg 15 sGravenhage Afdeeling Binnenland 6008 18 OEficieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij WUZIGING INLEVERING WEHRMACHTMARKEN De Secretaris Generaal van Ti t Departement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bSl en4 Met ingang van 22 Juli a s zal er een wijziging komen in de inlevering van Wehrmachtmarken Met ingang van bovengenoemden datum moeten de Wehrmacht marken niet meer tegen rantsoenbonnen tij de distributiediensten worden ingewisseld De detaillisten grossiers en instellingen dienen de door hen ontvangen Marken op opplakvellen MD 268 te plakken één bon per Iwee vakjes dus honderd bonnen op één vel en tezamen met edn ontvangstbewijs MD 201 MD 201 A B C of E in te leveren evenals voor gewone consumentenbonnen het geval is Zij zullen dan rechtstreeks toewijzingen voor deze bonnen ontvangen Op de opplakvellen dient aan de bovenzijde duidelijk vermeld te worden welk artikel de opgeplakte bonnen vertegenwoordigen waarbU de met Nahrmittel aller Art gemerkte bonnen uitsluitend ingeruild zullen worden tegen toewijzingen voor ryst terwül de met Kaffee oder Tee gemerkte bonnen zullen worden ingeruild op basis van het rantsoen koffiesurrogaat De aandacht wordt erop gevestigd dat in verband met de grootte van de in omloop zijnde coupures een aantal bonnen moet worden ingeleverd dat met de gewichtshoeveelheid of een veelvoud van de coupures zooals deze in onderstaande tabel zijn aangegeven overeenkomt In te leveren door instellingen Uit te reiken toewijzing Artikel Door detaillisten of grossiers in te leveren hoeveelheid of veelvoud daarvan 50 kg bloem of meel 10 r gebak 10 r boter 10 eieren 100 r vleesch vleeschzegels 10 r vleesch waren 10 r koffie of thee 10 r aardappelen 10 r kaas 10 r tarwebloem 10 r gebak 10 r melk 10 r rü t 10 r suiker 6509 126 68 kg 1000 gr asoo gr 10 St 10000 gr 1090 gr 2500 gr koffie 30 kg 1000 gr 2800 gr 700 gr 17 H liter 2500 gr 10 kg inleveren bü bakker inleveren bij leverancier 2250 gr inleveren by leverancier Brot Butter Oder Pett Ei 900 gr Fleisch oder Fleischwaren Kaffee oder Tee Kartoffeln 900 gr Kase Mebl Milch Nahrmittel aller Art Zucker Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz GOUDA 0119 10 i Na veel moeite = S ishetonsgelulit 5 2 het n ieu wste s Z pe rmanent wave roestel uit Weeï nenteoMtvangen I first N A M I E in dit systeem 5 S zi jn de laatste S S nieuwste vin dingen toegepast en t werlit ook geheel stroomloosophet hoofd WH snllea U rug II loUck liagea t b Bel U ven r HIS riIST n A H 9 roiinl I 7 M iJWeAACDBI FUUA ilroomlooi i 4 Q 2326 36 Notaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maanda g 21 JalJ 1941 vjn eU uur in Hotel de Zalm aan de Markt aldaar publiek verkoopen de volgende te of bü Crouda gelegen ONROERENDE GOEDEREN IViikelhuls met Afi Bovenkab en werkplaats Raam 276 176 a Vrijte aanvaarden nPi woonliiiiaen Weth Vente weg 170 17J 174 178 178 180 182 184 186 188 Per week verhuurd 170 en 188 elk voor 4 75 en de overige elk voor 4 25 Zeven landhiMzen Weth Venteweg 137 1 147 ips 159 161 163 Per week verhuurd 137 en 145 elk voor ƒ 4 75 147 voor 1 4 153 en 158 elk voor ƒ 4 50 161 en 163 elk voor ƒ 5 De perc zUn ta bezi t oi de laatste 3 werkdagen voor verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 en op dien dag van 9 tot 11 ze zün te aanv op den betaaldag 20 Augs a s Breeder bü notifies graiU b d notaris verkrijgbaar O 2155 33 Wt TKEKEN IN IfV GEHCUGSft U ZULT HET MEKB DEN G 230S 360 DE KWARTJES RUBRIEK Ver v VrUi Ned Hervormdeli Zondag a s v m 10 30 u spreekt in de Kleine Kerk aan de gep straat 128 Ds ARIS van Amsterdam Eiken Zaterdag plaatsen wij in de Kwartjeg nibriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent bü vdomitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Inzending tot Vrydagsmiddags 2 uur Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 uur Zaterdags van 9 1 nnr Koopt tüdig nieuwe gloeila JAN 8PEB Walestraat 12 Tel 2826 Verzamelaar vraagt goed onderhouden VEBZAMELING POSTZEGELS te koop Br met prijs onder no 1170 bureau van dit blad PRIMA WERKSCHOENEN voorradig t m 48 Van Maaren s Seboenliaodeli Vüverstraat 10 Gevraagd een nette KOSTGANGER Te koop BEEBENFIETS in goeden staat Adres J P Heyestraat 5 Br no 1189 bur van dit b HCERENRUWIEL te koop Zwarteweg 2 Wie helpt de V VJl aan Wandel wagentje voor een R terdamsehe vluchteling c tegen vergoeding Aanbieding Ridder van Cataweg 49 a BKEBENRUWIEL te koop in goeden staat Turfsingel 37 Ruime keuze nesten schalen DE KLEINE WINST Gevonden Bruin lederen Heerenportemonnaie met inhoud Te verkregen tegen betaling van advertentiekosten by M van BeuzekcHn Goukade 28 Gouda Nieuwe Haven 17 Brillanten en Gondwaren voor aller hoogste waarde te koop gevraagd Aanvragen no 1166 bur v d bl Te koop aangeb MsaUef eikes Bureau met StoeL IV bevr na uur Sophia v d Goudestraat tl Gevraagd wegens teleurstelling flinke DIENSTBODE goea kunnende werken en koken v g g v Mevr Kool v Bergen Uzendoompark 1 Te huur gevraagd een niet K groote lwvenw niBf of iiMfi Te koop losse Piek Up B T H ƒ 7 50 gekost hebbende ƒ 13 50 Ussellaan 92 voor gezin van 2 personen Br no 1179 bureau van dit blai Te koop gevraagd Roeilboot en Tenttaaisje ongeveer 3 x 4 m Brieven met prüs enz Gravin Jacobastraat 42 Aangeb vrUe Slaapk m o z pension voor net pers of juffr Prüs billijk Jan Philipsweg 83 Abonneffiwitsprijs Dame zoekt gem Kamer s met of zonder pension Mooie omgeving per 16 Aug Br no 1180 bureau van dit blad Te koop gevr een goed compleet ZcU aiMU Sjarp of lol Const Huygensstr 72 Gouda In Gouda per kwartaal St per maand ƒ 075 per week 18 cti buiten Jouda 19 et er wseK per post put kwartail 3J Te koop twee z g a n l PITS GASSTELLEN Te bevr Bleekerssingel 25 Jongedame zoekt aansluiting bU teiuüsclab voor gevorderden Br no 1181 bureau v d blad Te koop een modem WANDEL WAGENTIE Dikke banden Kleiweg 50 Advtrtentistartof 1 5 regeU 1 1 10 elke regel nw 0 21 Ingezonden Mededeeling BoakMadOTtt D v LEEUWEN Turfslngel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken Jaargangen en muziek 1 3 regels ƒ 1 31 elke regel me ƒ 0 42 Bij overeenkomst gereduceef Gevraagd een WEBK8TER 3 halve dagen per week Graaf Florisweg 139 prüzen Te koop 1 pr cbromnL damcasehoenen nieuw kl maat 38 ƒ 2 50 St Jozefstraat 67 Zaterdags kleine advertentJ in de kwartjesrubrlék 1 3 gels 0 26 elke regel meer f OJ Maximum grootte f regels HEEBENBUWIEL te koop Adres Vorstmanstraat 32 NET MKI8JE gevraagd van half negen tot 4 uur Loon ƒ 4 Adres Zoutmanstraat 60 Adverteeren doet verkoopen