Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 19 JULI 1 De dubbele slag van Bialystok en Minsk Een beschouwinir vaq luitenantkolonel Soldan De bekende militaire auteur luite nant kolonel Soldan beschrijft in den Völkijchen Beobachter voor den eer ten maal in groot trekken de richtlijnen volgens wrlke de dubbele iliig van Bialystok en Micjk werd uitgevochten De in het midden van het aanvalsfront uitgegeven richüynen voor de opening en uitvoering der operaties zoo chryft Soldan verrasten door hun grootschheiü en koenheid De eerste indruk dien bestudeering van deze richtlijnen wekt is dezelfde als die welken de richtlijnen vow de opening van den veldtocht m het Westen heeft gewekt Wederom wordt een nieuwe weg ingeslagen Er is gebroken met de tot dusver ais prmcipieel beschouwde leer In de grensbocht om Bialystok tonden zooals men precies wist zeer sterke vijandelijke strijdia achten gereed vooir den aanval Tea behoeve daarvan was de grens do de Sovjets gedeeltelijk zeer sterk gefortifieerd D Sovjet Russische bunkerstellrngen teen artikel De luchtmacht In den Oostelij ken veldtocht Hij zegt dat de eerste en meest indrukwekkende mededeeling door het opperbevel der weermacht na e i week van spanning gepubliceerd de luchtmacht gold Op den Susten Juni werd bekend gemaakt dat de luchtmacht in minder dan 24 uur 1811 Sovjetvlieg tuigen had vernietigd en zelf slechts 3 $ toestellen had verloren Op den zevenden dag van den oorlog was het aantal vernietigde Sovjet vliegtuigen gestegen tot 4107 en op den 18den dag tot 6733 waarmede reeds verreweg het grootste deel volgens voorzichtige schattingen bijna 75 pet der Sovjetluchtmacht uitgeschakeld was In nog grooter omvang en wonderbaarlijker tempo dan in de vorige veldtochten heeft de Duitsche luchtmacht Ie voorwaarden geschapen voor de grootsche en stelselmatige ten uitvoerlegging der operaties In de eerste plaats heeft zij het vijandelijke commando beroofd van zijn oogen en van de belangrijkste wapens voor den stryd op een afstand het meerendeel der ge P htseskaders De Duitsche luchtmacht heeft het vormden wat groepeenng bouwwijze strijdgebied en het luchtruim boven er gebruiksmateriaal betreft vergeleken met alle tot dusverïe gevonden versterkings installatjes een in het oog loopende vooruitgang Wanneer nu in hoofdzaak bevtien wrd eenvoudig langs vijandelijke legers en vestingen liings grensverspemngen en bunke heen of snel er doorheen te stooten ter slond met gemotoriseerde en pantserdivisies twee wiggen ver het land van den vijand in tot in den streek van Minsk te drijven en zelfs daar voorbij dan beteekende dit in stijjd met alle tot duiver geldende beginselen dat men eenvoudig geen rekening hield met de aanwezige sterke vijandelijke strijdkrachlen Daarbij schijnen in een stoutmoedigcn gedachtengang hier de uiterste mogelijkheden gebruikt te zyn welke konden voortvloeien uit de intosschen verder vooruitgegane motoriseering van sterke deelen van het Duitsche leger Na zeven dagen was een groote ring om den vijand getrokken Een in omvang ondenkbare omsingeling was reeds toen een feit De buitenomtrek van den cirkel bedroeg gemeten aan de lijn van de insluiterNSe troepen in het begin rond 1000 k m De rlngfaangehaald Doordüt de troepen grawjdelijk naar binnen trokken vermind foe deze omvang echter zeer spoe De druk werd daar natuurlijk cmT den vijand bijzonder merkbaar waa zeer spoedig ook hét aanvallende intantenerorps den strijd aar bond Om den anderen vijand kon m het begin slechts losjes een ring van gemotoriseerde en pani ertroepen gelegd worden In het bestek van de nagestreefde omsingeling j ontstonden nu een reeks gevechten die fen slotte den omvang van uitgebreide veldslageh aannamen Al deze veldslagen zyn van Duitsche zijde uitgevochten van het standpunt dat de vijand niet uit den cirkel mocht ontsnappen Aan den anderen kant werden de aanvallen der Sovjets des te verbitterder ja ten slotte wanhopig bSe duidelijker zü hun toestand inzagen Ten slotte zag de vijand zich zelfs nog gedwongen uit het Oosten nog strijdkrachten naai binnen in den ring die steeds nauwer weid te werpen om den zwaar strijdenden troepen lucht te geven Duitscbland voor de Sovjet vliegers vrijwel afgesloten en massale aanvallen gedaan op de achterwaartsche verbindingen berichtencentrales en stafkwartieren van den vijand waardoor het doorgeven van bevelen geheel ver lamd werd De Duitsche luchtmacht heeft echter ook in groote mate den Duitschen opmarsch beveiligd Hoewel de vijandelijke luchtafweer nog niet uitgeschakeld was was het gevaar voor de Duitsche vliegtuigen toch aanzienlijk verminderd De Duitsche vliegers hebben in het volle besef van het reusachtige belang van hun arbeid in dit moeilyke gevechjsterrein gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die tiun geboden werden Eerst een latere geschiedschrijving zal kunnen vaststellen hoe veelzijdig en belangrijk juist de operaties van afzonderlyke Duitsche vliegtuigen waren bij het vorderen der operaties in het reusachtige gebied der Sovjet Unie NIEUWE ITALIAANSCHE AF0EELINGEN NAAR HET OOSTELIJK FRONT Gisteren zijn nieuwe Italiaansche afdeelingen naar het OosteJJjl front vertrokken Op het station w rd haai door verschillende autoriteiten uitgeleide gedaan De bevolking juichte de soldaten langdurig toe De Argentijnsche politiek GERICHT OF WEDERZUDSCHE STEUNVERLEENING De geheime raad van Ar ntinië heeft gich in eer geheime vergadering die twaalf uur duurde bezig gehouden met de belangrijkste vraagstukken van binnen en builenlandsche politiek Gisteren is door den Senaat een communiqué uitgegeven waarin de minister van Builerlandsche Zaken de houding der Argertijnsche regeering als volgt samenvat Onze buitenlandsche politiek is gebaseerd op de volgende beginselen Verdediging van souvereiniteit vrijheid en onafhankelijkheid doorverdediging der republikeinsche enparlementaire instellingen De regeering is vastbesloten deverdediging te versterken opdat deveiligheid van het and volkomengewaarborgd is Handhaving van het beginselvan neutraliteit en goede betrekkingen met alle staten Met het oog opden bestaanden toestand der Amerikaansche landen tegen een eventueelen aanval van elders Versterking der Amerikaanschesolidariteit handhaving van denvrede en de eendracht tusschen deAmerikaansche landen en economische en financieele samenwerkingin het belang van het interAmeri kaansche ideaal De cirkel die de Duitsche troepen om hen hadden gelegd kon echter niet meer losgemaakt worden do h werd integendee nauwer en nauwer eerst in de streek van Bialystok in het Westelijk deel van de groote omsmgelmg waar de hoofdmacht van den vijand zat Hier werd door ineendrukken van den vijand op den weg naar Wolkowsky de eerste kleinere omsingelde ruimte gevormd De Duitsche gemotoriseerde troepen werden meer en meer door de infanterie afgelost en konden toen gebruikt worden voor het nauwer afsluiten van den grooten ring Zij verhinderden hier allereerst een ontwijken van den vijand naar het Oosten en begonnen ook toen van hun kant het Oostelijke deel van de omsingelde ruimte steeds meer ineen te drukken Daaruit ontstond geleidelijk aan een tweede omsingelde ruimte tusschen Minsk en Nowogrodek Hier hielden de gemotoriseerde formaties den jggesloten vijand vast totdat zij door oe infanterie die intusschen had afgerekend met de westelijke afgesloten ruimte geleidelijk konden worden afgelost Terstond richtten zij ziek naar het Oosten ter uitvoering van i ieuwe taken terwijl de infanterieformatie nu ook afrekende met de in het tweede omsingelde gebied opgesloten vuand Soldan noemt een vergelijking van dezen slag met dien van Tannanberg dwaas Reeds de omvang van beide veldslagen kan niet vergeleken worden Tanncnberg was ook geen beslissende slag Het beeld van de dubbele slag BialystokMinsk zal daarentegen in de geschiedenis geboekstaafd worden als een beslissing van wercldhistorische beteekenis NU WATER EN BOSSCHEN LOKKEN in een Krans van groen waar oude stadjes droomen van vroegere welIwaart en glorie waar de vogels darstelen in de weilanden Soms zocht hü meer de intimiteit van de kleine plassen waar bekoorlüké eilandjes waarop de vlieren en de kamperfoelie geuren het wüde uitzicht breken Dan ging hg naar de Kaag of de Loosdrechtsche Pèassöi die bovendien het voordeel hebben betrekkelgk in de nabüheid der groote steden te liggen Soms zocht hü zyn verpoozing op de Noorden ZuidHollandsche wateren of op het Paterswolderen Zuidlaardermecr soms zocht hij de stilte op de Boulakker en Belterwüde Ons land biedt vele mogclükhedien voor den watertoerist hetzü dat hü alleen wil genieten van de schoone natuur en het prachtige landschap hetzü dat hü daarnevens gezelligheid en vermaak zoekt Ook nu no nu beperkingen in acht genomen moeten worden Laten deze beperkingen u echter niet weerhouden want gü hebt juist in dezen tüd uw vacantie dirbbel en dwars noodig En Nederland biedt zoo n overvloed van natuurschoon dat er onnoemelük veel te genieten valt Wie dit jaar zün vacantie op het water wil doorbrengen moet er om denken in den nacht een dak boven zün hoofd te hebben want het zeil van zijn tent noch de beschutting vaA de kajuit isün ttians voldoende Een andere goede raad voor wie nMt vacantie gaat houdt den wenk in niet te gaan zwerven van plaats tot plaats omdat daardoor de voedingsproblemen van hotels en restaurants in W9ar üacantiegan ers rekening mede moeten houden Van bevoegde zijde schrijft men Mijn vriend de toerist had den gehcelen dag over het water gezworven In den vroegen n iorgen had hij zijn boot in orde gemaakt het noodige proviand voor zijn twaalfuurtje zoowel als zijn badgoed daarin geborgen en zoo vas hij gereed om heel den lieven dag te profiteeren van wind zon eu water Want waar is het beter verkoeling te zoeken als de zon haar zendende stralen over fens uitzendt dan op Neerlands wijde wateren waar de geoefende zwemmer vrijwel overal over boord kan springen om te genieten van een verfrisschend bad waar in den avOnd als de wind is gaan liggen de boot rustig voortdrijft inaar waar het ook kan spoken zoodat van den schipper alle losnnis en vaardigheid worden geëischt Mijn vriend de toerist zwierf nu al jaren elke vacantie op het water en nimmer verveelde het hem hü lachte wat om de menschen die spraken over eentonigheid en verveling en was gelukkig want hij kende de ryke verscheidenheid die het landschap voor den watertoerist heeft Oogen Jcacdige ewninnirten in Serjct weemiaclit Bil de gevechten ten Oosten van het Peipusmecr hebben Duitsche infanteristen vier compagnieën jonge communisten gevangen genomen Dezen waren voor het meerendeel 16 of 17 jaar De m cesten hadden maar een of anderhalf jaar onderwtjs genoten slechts enkelen konden hun naam schrijven In Februari Jiadden zü een uniform gekregen waarna zü drie weke i in den wapenhandel geoefend waren Hoe de Sovjet luchtmacht uitgeschakeld werd I schünlük steeds hetzelfde in werke In de Deutsche Allgemeine lykheid altyd anders Nu eens bevoer Zeitung publiceert kapitein Renner hü de wateren van Frie Friesland waar Roosevelt kondigt boodschap aan BIRNENURO OPROEP DRUK VAN MOSKOU OP ZWEEDSCH HNSCHE Slachtoffers der Cep De foto pagrna fi der couranten bn l gen u de foto s van de afschuwe verminkte slachtoffers der Gepeoe helaas deze foto s geven nog i een vêag beeld van de gruwclda bedreven door de beruchte gehpi litie der sovjets De misdadigers der Gepeoe i u eens in dtit ook uw vrouw en g kinderen uw vader en uw moeder slachtoffers zouden worden En zü zouden in handen vallen deze monsters indien het communis den strüd zou winnen Zü zouden weerlooze dieren worden afg door de roode terreuroenden an s lin en zyn sadistisdie handlange is ij dien daar aan het Oostfront met tmillioenenleger stond waarin de been dapperste sol afèn ter wereld strij den samen met de legioenen gevormi door vastberaden kerels uit alle b schaafde landen van Europa Tot dit lef ioimeri til straks ook het Vrijw ligerslegioen Nederland behooren en iff dat legioen zullen duizenden dapper Nederlanders de tanden op kaar tiljten met de wjipenen in dj Vuist optrekken eri ntót rusten voor dat het gevaar be oré en de stnjd geëindigd is met de Jalg hee p veraie tiging van de Moskouache moord benden Wanneer moeten pd liek rechtelu ke lichamen omzetbelalting betalen BEZE niNG VAN USLAND WIEK TES SPRAKE Op de gistereo gehouden persconferentie heeft presidoit Roosevelt aangekondigd dat hü in de komend week een boodschap aan het Congresl al uiteenzetten dat het leger derVereenigde Staten niet door het ont ilaum van de recruteiv die voor eenjaar hebben geteekend ontwricht mag word i Op de vraag boe of hij den zeeweg naar IJsland dacht open te houden antwoo rdde Roosevelt met de opmerking dat zgn desbetreffende boodschap volledige op heldering zal verstrekken toodat hij voor gissingen waarschuwt Volgens de opvatting van alle n i litaire instanties die van de noodzakelijkheid om het Westelijk Halfrond te verdedigen op de hoogte g steld zijn zou een bezetting van IJsland door n onvriendelijke mogendheid een ernstige bedreiging vormen Op een andere vraag hoe de bezetting van IJsland door Ameriköansche troepen verder zal geschiedeh verklaarde Roosevelt dat hij hierover niets kon zeggen Nu echter IJsland bezet is kan mien onmogelijk de daar liggende troepen onbeschermd en zonder ravitailleering laten Derhalve moet de toevoer van materiaal on levensmiddelen alsmede de verbindingsweg daarheen opengehouden worden Dit geldt voor de Bermudaeilanden evenzeer als voor Newfoundland en IJsland Deze beschermingsmaatregel is b temd tegen een dreigenden aanval In dit verband meende Roosevelt dat niemand ook hij zelf niet eigenlijk zou kunnen definieenen wat een dreigende aanval is doch het zou doelloos ziJn zich hierover in gissingen te verdiepen Op een vraag naar de zwarte lijs ten voor den handel met SpaanscliAmerika antwoordde Roosevet dat deze lijsten niet definitief d w z be t BETREKKINGEN Neiging tot samenwerking bleef bestaan RICHTLUNEN VAN DEN DREIGEMENT VAN MOLOTOF De Zweedsche pers publiceert een mededeeling van het Zweedsche ministej ie van Builenlandsche Zaken naar aanleiding van het Fmsche blauwwitboek waaruit duidelijk de druk blijkt die d Sovjet Unie op Finland heeft uitgeoefend na het einde van den Finsch Russi scben winteroorloj VU dece mededeeling bUjkt dat reeds ia het begin van 1940 meer dan eens het vraagstuk omtrent een ZweedschFinsch defensief paet onder de oogea wordt gezien De Zweedsche rehearing nam een positieve houding aan leni aanzien van de Finsche voorsteflen De gedachte aan een defensief pact lokte echter naar uit de publicatie blijkt den tegenstand van Moskou aft aangezien een dergelijk defensief verbond in tegenstrijd zoa zün met de neutraliteitspolitiek van de Zweedsche en Finsche regecringea terwijl het pact slechts tegen de Sovjet Unie zou zijn geri bt Het belang voor een ZweedschFinsche samenwerking bleef evenwel bestaan SEC RETABIS GENERAAL VAN FINANCIEN De waarnemende secretaris generaal van Financiën heeft een circulaire gezonden aan den directeur der directe belastingen enz betreffende de omzetbelasting ten aanzien van de publiekrechtelijke lichamen Aan deze circulaire is het volgeade ontleend Publiekrechtelijke lichamen behooren niet als ondernemer te worden aangemerkt voor zoover zij handelingen verrichten ter uitvoering van de aan hen als overheid opgedragen taak In gevallen echter waarin zij in het algemeen aan het maatschappelijk ver keer deelnemen op denzelfden voet als andere niet publiekrechtelijke licha men moeten zü worden geacht als on dememer op te treden Wat niet als overheidstaak wordt bescbBawd Hard za de strüd züifl maar Oo b strüders van de Sovjctpest zullen ovw wjnnen en in deze overwinning mo en zal ons legioen een eervol aandeel hebben Geen slachtoffers van de Gepeoe m Nederland nooit Dus Meldt u aan bü het Vrüwillige j legioen Nederland Koning innegracfat 22 te a Or ven hage w g HOOFDKWARTTF VAK HET VRUWILLIGERS OEGIOEN NEDERLAND Tc aanzien van de hierna te noemen vergoedmgen behoort steeds belastingheffing plaats te vinden ook al zou de dienst ter ake van welken zij worden voldaan op een plaatselijke belastingverordening berusten In September en October 1940 kwam de gedachte ten opzichte van een nauwe samenwerking opnieuw naar voren Dit keer echter niet alleen ten aanzien van de verdediging maar ook op het gebied der buitenlandsche politiek en op bepaalde economische onderdeelen Pmde October kon men constateeren dal de regeeringen in Stockholm en Helsinki geneigd waren de kwestie van een nauwe samenwerking nader te onderzoeken De reactie van de Sovjet Unie bleef evenwel de zelfde als bij het begin van het a vergoeding ter zake van bezoekenvan gemeentelüke musea historisdhegfebotiwen monumenten cd schouwburgen ijsbanen badinrichtingen stadions b begrafenisrechten c wecgloonen voor gebruik gemeentelijke waag HmsvrouvKn attentie Zondag is het de laatste £ el£j4 heidsda vao Bon 26 aardappelen Bon 46 koHie en tbee Bon 26 brood gebak Bod 26 ctercn Bon 26 m Ik paalde namen zullen misschi r door jaar De Russische volkscommissaris gehaald en andere liieraan toegevoegd voor Builenlandsche Zaken Molotof worden Met betrekking tot de uitlating van generaal Ma shall dat men voornemens iS steunpunten voor de luchtvloot aan te leggen ook in andere LatijnschAm rikaansche landen weigerde Roosevelt bijzonderheden mede te deelen en beperkte hij zich ertoe te eonstatMriin dat dergelijke maatregelen voor alle strategische punten zijn voorbereid Critiek van afgevaardigde In het Huis virt Afgevaardigden heeft d republikein Robinson de regeering aangevallen over de bezetting van IJsland IJij noemde dit een openlijke schendin g zoowel van de Amerikaansche groHdwet als van een door het federale congres aangenomen wet Minstens 85 procent van het Amerikaansche volk keurt zoo verklaarde de afgevaardigde iedere stap welke Amerika in den oorlog zou kunnen ver Hkkelen af Robinson spoorde het Congres aan te denken aan zijn volmaciiten en zich te vcrzettian tegen de pogingen der regeering en haar hsndlangtrs om Amerika in den orlog te brengen nep 6 December om een uur s nachts de Finsche gezant naar het Kremlin en beweerde tegenover hem dat een verdrag in voorbereid ing was waardoor de buitei landsche politiek van Finland van Stockholm afhankelijk zou worden Dit zou volgens opvatting der Sovjet Unie het einde beteekenen van het vredesverdrag tusschen de SovjetUnie en Finland De Sovjet Unie zag zich derhalve gedwongen de Finsche regeering te verioekpn aan de gevolgen te denken die het sluiten van een dergelijk verbond met den buitenlandsche mogendheid met inbegrip van Zweden met aich zou medebrengen Een op 14 December ondernomen stsn van den Zweedschen gezant in Moskou n emde de Scvjetregeermg van het r ijuist ingenomen standpunt te overfu gen bleef zonder resultaat Men Vflrw ees den gezant slechts naar de aat Finland gegeven mededeeling Ook Quitschland werd 05 de hoogte gebracht Wan de SweedschFinsche plannen naW uit het Zweedsche memorandum bli kt Van Duitschen kant geeft men den raad gezien de delicate va houding tusschen Finland en de SovJet Unie pnder de tegenwi ordige omstandigheden de ZweedschFinsche plannen niet ten uitvoer te brengen d vergoeding ten behoeve van degemeentelijke slachtplaats wegens stalling en voeding van vee het gebruikenvan de gelegenheid tot slachten tot hetopslaan van vleesch tot het reinigenvan pens en darmen tot het wegenvan levend en van geslacht vee vet afval en huiden wegens het gebruikvan de koelcellen en van het verkoelhuis van de gelegenheid tot het steriliseeren van vleesch va stooni en vanwarm water en van ruimte up het terrein der slachtplaats e d e vergoeding voof het gebruik vanhjet gemeentelijke veilinggebouw vande plaatsen p de tribune van deboxen en van het buffot in dat gebouw f vergoeding voor hst gebruik vanden gemeentelüken v sch 5slag g vergoeding voor het gebruik vande rijwielbergplaatsen bij inrichtingenvan onderwij en dergelijke DEBONNENLIJST h vergoeding voor het aanbrengen van reclame aan gemeentegebouwen lantarenpalen en tramwagens A 27 reserve t m 26 Juli 3 kg BLOEM BI M t m 10 Aug 50 gi brood ol 4 rantsoen gebak of 85 gr meel bloem 1 BOTER MARêAKINE Bo 24 en 25 t m 3 Aug 2S0 glii boter Vetkaart idem met reductie BROOD GEBAK Br 87 t m 26 Juli één rantsoen Br 27 4 rants t m 26 Juli 4 ranj EIEREN 7 Vm 36 JViU een ei GORT MODT GRUTTEN tS t m 10 Augustuj tt pond BAVEBMOVT VLOKKEN ENZ M t m 10 Aufuitu pond JAMS e d 103 t m 10 Aug 1 pond KAAS 69 en 79 t m 27 Juli 26 en 27 t m 27 JuU 10 Aujl 1 ons i vergoeding voor den aanleg van stralen verschuldigd door particulieren bij overneming door de gemeente AARDAPPELEN van gronden bestemd voor stratenaanleg j commissieloon voor door temiddeImg van de gemeentelijke b ink van leer ing onderhands verkochte panden oe aan de bank verschuldigde kasten van adminisfratieloon en bewaarloon k de door de bank van leening gemaakte opgelden bij veilingen DE FRANSCHE SCHEPEN IN DE HAVEN VAN ALEXANDRETTE In welineeüchte kringen te Vichy wordt bevestgjd dat te kara op hel üogenblik tusschen Turkije en de Fransche regeerin g wordt onderhandeld over de vraag of de 12 Fransche hulpscheen die n de haven van Alcxandrette liggen moeten worden beschouwd als oorlogsschepen Van de beslissing over dit punt hangt het af of de schepen in beslag zullen worden genomen GENERAAL VON SCHRODER UCHT GEWOND De Duitsche bevelhebber in Servië de generaal van het luchtdoelgeschut Von Schroder is gistermiddag toen hij van een dienstvlucht terugkeerde bü de landing te Belgrado met zyn Fieseler Storch gevallen doordat heti toestel inK ruw weer m aanraking 1 De Valera wenscht strikte neutraliteit VERDEDIGING TEGEN lEDEREN AANVAL Verklaring van de Valer Naar Associated Press uit Dublin meldt heeft de lersehe minister president de Valera in het parlement het voorstel dat Ierland zijn neutraliteit moet opgeven en met Engeland en Amerika moet samenwerken op de meest energieke wijze van de hand gewezen De Valera verklaarde dat Ierland in geval van een aanval zal strijden onverschillig vah welke zijde hij komt Ierland dient zichzelf op een s dergplijken aanval voor te bereiden kwam met een hoogspanningsleiding Jlet is echter vastbesloten zijn eigenDe generaal is lidit gewond leven te leiden en te verdedigen Naast de levering van gas en electriciteit als ondtmemer worden genoemd de leveringen van catalogi van het gemeente archief gemee htemusea e d programma s en boekenlijsten van gemeentelyke inrichtingen van onderwijs het gemeenteblad het gemeenteverslag het verslag van de handelingen van den gemeenteraad van de gemeentebegrooting en van de begroolingen der bedrijven vuil puttenbeer paardemest e d door den gemeentelijken reinigingsdienst ijs door de gemeentelyke slachtplaats en gekapt hout door den gemeentelijken plantsoenendienst KOFFIE THEE 104 t m 16 Aug p koffiesurro gaat of 40 gr thee KOLEN Id geen geval mag heffing plaats vinden ten aanzien van het verstrekken van wekelijksche opgaven uit de loopende registers van den burgerlijken stand uitreksels uit de kerkelijke doop trouw en begrafenisboeken en uittreksels en afschriften ter voldoening aan enig wetteUJk voorschift Onderw jk Kookdoeleinden letter jtl en N Bm N 3 KJr SI JalLVerarming 01 02 03 baarden enkachels J I t n N haarden eakachels K 01 t m 11 centrale ver warming één eenheid vaate brandstoffen W M VI haarden eakachels J 5 t ai Juiarden enkachels K een eenheid turt GekOg t m 31 Oeetmber Het verstrekken van onderwü door de gemeente moet steeds worden aangemerkt als overheidsdienst het de wijdte is die lokt en verrukt ernstige mate in gevaar gebracht waar de hooge wolken zich koepelen zouden kunnen worden terwijl men orfi de prachtige Friesche stelphoeven dan zelf het risico loopt als ongekrans van groen waar nurlp 1 vven Me gast te worden be houwd Vestig u daarom op een bepaald punt Ten aanzien van het verrichten van interne leveringen door een bedrüf of dienst der gemeente moet worden onderscheiden tusschen goederen welke het bedrgf of de dienst zelf heeft vervaardigd en andere Voor leveringen van zelf vervaardigde goederen is in alle gevallen omzetbelasting ver M t m 10 Augustus I ons HAIZENA ENZ SS t m 10 Auguatu 1 ana MELK 27 t m 26 JuU 1 liter PAP voor kinderen geb na l 7 37 A rust papkaart B 1 A havermout papkaart B 1 t m 10 Aug t p rü t haverm A PEULvaucirRN Niet aangewezen PETBOLEVM Per U t m lo Aug voor kenken 2 1 BUST 102 Vm 10 ug pond SCHEERZEEP K tezUel t m 31 Aug i rantsoaa SDIIIER I ll t m 3 Aagmtw 1 k f VLEESCa VI 27 t m 26 Juli één rantsocö viceach vteesenwaren Vleeaehwarti VI 26 en 27 t m 26 Juli één rant loen of verduurzaamd gevogelte fs ZEEP Vü x ta 3 Augnittts 1 raataeett VEKKUUUNU A a rdappelen Me melk BI bl Bo boter Br brood Per periode vleesch Geen toevoeging u Alg kaart schuldigd b v levering van cokes door MACARONI VERMICELU ENZ het gasbedrijf aan gemeentelüke scholen en maak van daaruit uw dagtochten Zorg verder vooral voor distributiebonnen want ronder deze is er ook op het platteland niets te krügen Ja in sommige gevallen ftl het zelfs aanbeveling rdienén zijn bonhen vooruit op te zenden opdat de hotel en pensionhouders voor voorraad fiinnen zorgen en vooral reserveer tüdig in hotel of pension zoodat de noodige voorbereidingen voor uw komst ietroffen kunnen worden Ten aanzien van niet zelf vervaardigde goederen is het mogelijk dat omzetbelasting moet worden betaald doch ook het tegendeel Meterfauur De door erectriciteits g4s en waterleidingbedrüven in rekening gebrachte meterhuur en de vergoeding voor onderhoud en aanleg vaa leidingen worden niet aangemerkt als vergoeding voor een dienst doch als een bestand nn Ai 4 den voor het afnemen van Met het departement van Sociale Zaken is een regeling getroffen ingevolge welke de omaetbelasUng welke door de gemeente is verschuldigd terzake van het aan werkloozen en armlastigen verstrekken van het door het Kyk in distributie gebrachte goedkoope levensmiddelen niet dow de gemeenten zelf doch namens haar door gsioemd departement wordt voldaan om van uw vacantie te genieten en Zuinig met gas en electriciteit Is een plicht van dezen tijd deze door te brengen in een derschoone oorden die ons land allerwegen biedt De schoonheid is in zulkeen overvloedige mate aanwezig dptge misschien voorlichting wenscht Welnu de V V V s er zün er meerdan 300 over het land verspreid zün u graag behulpzaam bü het ontwerpen van uw vacantieplannen zijverstrekken u alle inlichtingen over tochtjes bezienswaardigheden zwemtbaden kortom over alles wat vanbelang ia om een vacantie zoo aangenaam mogelük te maken En om u ookbü bet aanvragen van uw inlichtingenbehulpzaam te zyn verstjiekken deA N V V Parkstraat 38 Den Haag ende plaatselijke V V V s op Aanvraageen iüst van inlkhtingenadressen Bedenk daarby dat een goed voorbereide vacantie dubbele vreugdegeeft en realiseer u hoe schoon onsland is I