Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1941

y TWEEDE BLAD ZATERDAG 19 JULI 19411 ZOET ROGGEBROOD Vw hakker levert het U GtOr Ttll HDElE tMH HAAQ ROmmPAM STADSNIEUWS ONZE BIOSCOPEN Reunie Bioscoop De rieunie Bioscoop jubileert Tien jaar bestaat jiu dit theater en 4it eest wa voor de directie aanleiaing e n speciaal feestprogramma men t stellen d t in deze feestweek wonit vertoond 0 jubileerende directeur T J V d Tooren Foto G C Dat er ieU tfgzonde aan d hand b daaraan zaf niemand twijfelen die den ingang van de Beunie betreedt want met een schat van bloemen en bloeiende planten is de entree versierd terwijl ook in de zaal nog enkele bloemstukken prijken Voor de gala voorstelling van gisteravond bestond enorme belangstelling zoodat geen plaats onbezet bleef En het moet gezegd het programma is het waard Een groot aantal artisten werkt er aan mee en een alleraardigIte hoofdfilm wordt vertoond fti de ten tooneole gebrachte revue Feestklajiken brengen de jeugdige zanger Henk DlUewaard de zeer jonge actace Ad 0illewaard de cabarettipfe Mia Homa en de humoristconferencier Kees Manders nu eens afzonderlijk dan weer tezamen een aantal vrooiyke en meer ernstige liedjes en scènes die bijzonder insloegen Vooral Kees Manders met zijn zebra veroorzaakte daverende lachsalvo s Het welbekende dans en showorkest The Sorrow Expellers onder leiding van Andre Sir e bracht oude en Bieuwe dansmuziek en kreeg voor zyn goede prestaties applaus De geestige en zéér geslaagde decors bij deze revue waren vervaardigd door Tom Manders Bij een jubileum behooren huldigingen en zoo was Kees Manders de eerste die den heer Van den Tooren geluk wensohte met datgene wat hij in het verloop tn deze tien jaren had berei t Hij richtte zich ook tot het personeel van het theater dat hij uit naam van de directie dank bracht voor hun werk waarbij hü aan ieder lid een prachtig geschenk als blijk van waardeering overhandigde Hierna complimenteerde de voorzitter van de sociëteit Reunie de heer Hupkes den heer Van den Tooren mpt zijn jubileum en sprak daarbij den wen sch uit dat de goede samenwerking tusschen Reunie Bioscoop en ReunieSociëteit nog vele jaren bestendigd zou mogen bliiven Het oudste lid van het personeel de operateur der bioscoop de VöorSl sprak namens het personeel woordéh van hielde en dank tot den jubileerenden directeur en overhandigde dezen namens het gezamenlijke personeel een fraaie electrijsche klok De heer Van den Tooren dankte daarop de verschillende sprekers met een hartelijk woord waarbij hü de toezegging deed ook in de toekomst lijn beste krachten te zullen geven om de Réunie ioscoop og steeds hooger peil te brefigen Na deze huldigingen en het zeer geslaagde revueprógramma werd de hoofdfilm vertoopd Artisten pension 18 een goede keuzs geweest voor dit pragramma Het is een luchtige en vlotte film waarin Ida Wüst R RoJnandwsky Sabine Peters en lest best zouden we haast zeggen Theo Lmgen da hoofdrollen vervullen Het is een programma dat de naam feest programma zeker verdient en en waardige herdenking vormt van neunie s tienjarig bestaan w AT 0 AAR f ANNEER Reunie Biaaeo tp Artisten pension met Ida Wü t Theo Lingen R Rotnanowsky pn SaBine Peters en ftevue ShoV Feestklanken Zaterdag vanaf 6 utiT Zondag vanaf 3 30 uur andere dagen aanvangen 8 15 uur Sehonwburir Bioscoop De Spooktrein met Jan Musch Fientje de la Mar Louis Borel Ad Engers en Nico de Jong Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Thalia Theater Suikerfreule met Aaf Bouber Joh Elsensohn Annie van Duin Louis Borel Louis de Bre en Bans van M eTten Aanvang 8 15 ti Zondag vanaf 3 30 u Tot 25 JuU Schoolgebouw Burg Martfnssiivel 72 Inschrijving aem Midd Handelsavondsschool 5 j c 21 en 22 lull S 16 uur Inlevering van metalen aan de in den oproep van den burgnneester aangegeven adres en U Juli 7 niu Concondia Feestavond kampioenschap Ie elftal Goudsche Sportverecnlging 21 iuU 11 nor De Zatau Openbare erkooping van onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 2 Juli 3 nnr Openbare lairere school o 2 Elisabeth Wolffstraat Afscheid C de Bode als hoofd school voor buitengewoon lager onderwijs 4 uur afscheid voor telangstellenden M JnU 8 nur Sociëteit Ons C eno f Tuinconcert Cïoudsche Orkestvereeliiging en Schoon hovens Kamerorkest o l v Gijsb Nieuwland 26 Juli 2 30 uur O N A terrein Uitvoering Gymnastieken Athletiek Ver Excelsior 31 JuU 8 uur Sint Janskerk OrgelNspeling H C J de Man met medewerking van Maria Struycken Van den Adel sopiaan Den Haag Th de Groen tenor Den Haag Lucien Louman Haarïem een koor van de Goudsche Muziekschool en het orkest Euterpe uit Den Haag ZONDAGSDIENST DOKTOREN Van Zaterdag tot en met volgende week Vrijdag zal den avond nacht en Zondagsdienst worden waargenomen door J H F Remme arts Fluweelensingel 59 telefoon 3003 N Tom arts Burg Marentssingel 89 telefoon 3809 AFOTHEKGR8DIENST Van Zaterdag tot en met volgende week Vrijdag zal den avond nacht en Zondagsdien worden waargenomen door Apotheek Grendel Prins Hendrikstraat 15c telefoon 2898 Des nachts alléén voor recepten Thalia Theater DE SUIKERFREULE Thalia brengt deze week als hoofdnummer de voornamelijk in Indië spelende Hollandsch film De Suikerfreule vervaardigd naar een roman en Doneelsufc van Henri van Wermeskerken waarvait de kern een amusante verwikiïeling is n l deze Dirk van der Röoy rrste machinist op de suikerfabriek Toeloerig Baroe is tijdens een van zijn vacanties in Holland getAuwd met Betje een winkelierster die hem te kennen heeft gegeven dat ze nooit de tweede vrouw van een man met kinderen zou willen ziJn Nu was Van der Kooy voorheen reeds getrouwd doch zijn vrouw was bü de geboorte van een dochter gestorven Hij had dat zyn Betje vaak willen maar nooit durven vertellen en toen zij onverwacht naar Indië overstak was ze nog steeds onkundig en kon v d Kooy nog den moed niet vinden zijn bekentenis te doen Dolly de dochter een schat van duizend weken wordt daarom aan haar stiefmoeder voorgesteld als de dochter van Schuit v d Kooy s collega en iboezemvriend Een schriftelijk huwelijks aanziek aan Dolly als juffrouw V d Kooy gericht beschouwt Betje als voor haar bedoeld Dit heeft eaD dol komische verwarring tenge Deze geestige intrige is echter niet het eenige waarom men in deze vlotte film moet lachen er zun nog tal van andere vermakelijke bijkomstigheden en tal van andere voorvalletjes Bovendien wordt de film voortreffeluk gespeeld de verschillende hoofdfiguren worden zeer raak getypeerd Betje A Bouberten Hoope is een echte klein burgerlijkek Amsterdamsche ondanks al haar koddige pogingen 0J i een Indische mevrouw te schijnen Van der Kooy Johan Elsensohn het juiste type van een echtgenoot in moeilijkheden met goede voornemens maar zonder de durf ze op te lossen Schuit Louis de Bree een wat onhandige uiterst komische Joris Goedbloed en Dolly Annie van Duijn precies zoo n meisje als in deze geschiedenis past lieftallig guitig en een tikje sentimen teel Met de vele uitstekende bü figuren maken deze dat men zich met deze rolprent kostelijk amuseert i chouwburg Bioscoop E SFOOKTREIN Met spoken ea geesten is het een eigeniaardi geschiedenis Wie is er die durft zeggen dat hij nog aan hun l esitaan gelooft En toch wanneer een goed verteller een spookverhaal ópdischt voorgedragen met plotselinge stemverheffingen en fluisterend uitgesproken passages en met vermelding van de gebruikelijke sinistere geluiden dan doorhuivcrt onwillekeurig den toehoorder een angstige gespannenheid ook al gelooft hy al lang niet meer aan die onstoffelijke verschijningen Zoo ook krijgt een film die evenals de rol prent welke deze week in de Schouw burgBioscoop vertoond wordt een spookgeschiedenis tot thema heeft al spoedig een spannend karakter mits de regisseur voldoende gebruik heeft gemaakt van de filmische mogelijkheden die e n dergelijk gegeven in zich bergt Nu Karl Lamac heeft zich wat dit betreft in de film De Spooktrein niet onbetuigd gelaten Naarstig is er gewerkt met onverwachte geluiden als neervallende regendruppels dichslaaode deuren en plotseling rinkelende bellen met in den donkeren nacht voortijlende treinen irtet hun door het vuur verliehte stoomflarden met knarsende remmen en anp Uen Daardoor en a door het i eiende gegeven volgt men van he begin tot het einde deze film nvet groote spanning Gelukkig echter zijn er tal van vermakelijke scènes ingelasch die het geheel zoodanig temperen dat het wel uit te hou den is Blen aantal reizigers missen op het eenzame stationnetje Valkenrade hun jTansluiting en moeten den nacht doorbrengen in dit ongezellige gebouwtje waar zich dan schokkende gebeurtenissen gaan afspelen De stationschef Jan Musch bereidt hen daarop voor met het verhaal van den spooktrein Twintig jaar geleden is zijn voorganger plotseling door een hartverlaniming in eengezakt Een nachttrein die moest passeeren is daar de brug over het kanaal niet dichtgedraaid was ver ongelukt Sindsdien komt s nachts de spooktrein en de oude stationschef loopt dan als spook op het perron met den lantaarn te zwaaien Zoo gaan de gestrande reizigers den nacht in En elk naar zijn aard ondergaan zij de vele onverwachte gebeur tenissen die volgen Bijna alle spelers in deze HoUandsehe film welke tot stand kwam mat medewerking van de Ncderlandsche Spoorwegen geven zeer goed spel te zien Behalve Jan Musch treden het mees top den voorgrond Louis Borel als de energieke jongeman die niet in den spooktrein gelooft Adolphe Enggers als de goochelaar Cissy van Bennekom als diens assistente en Fientje de laMar als de zoogenaamd zenuwzieke freule terwijl Thris Booy een groot deel van het lachsucces voor zij o rekening neemt In het voorprogramma naast de journaals een komische eenacter getiteld De rose bril Een 30 jarige reputatie woorborgt U een vertrouwde en uititekende behandeling alt U ons Uw Verhuizing en Diaristver richtina opdrOaat MEUBElBEftGPlAATSEN L N Poldervaart TURFMARKT TELEF 25S4 GOUDS Ingez Mcd G 2327 8 Uit rroeger tüden DB OOUOSCHB CUDBANT MELDDE 7S JAAJt GELEDEN Uit de vergjadering van den gemeenteraad van Jouda van Vrijdag 20 July onder leiding van den burgemeester Mr A A van Bergen IJzendoorn B en W stellen voor aan de Burgeravondschool aan te stellen een directeur tevens onderwijzer in de natuur en scheikunde op een traktement van ƒ 600 een leeraar in de meetkunde me chanica en technologie op een traktement van ƒ 500 een leeraar in te Nederlandsche taal en geschiedenis op f 15tf een leeraar in het handteekenen en in het rechtlijnig of bouwkundig teeken 3n ieder op ƒ 500 Voorts een leeraar in het rekenen op ƒ 150 epn leeraar in de staathuishoudkunde op ƒ 100 59 JAAR OELEDEN De kolonel Vogel commandant van het 4e Regiment Infanterie bezocht het garnizoen tot het houden eener inspectie over het 5e Bataljon Met hetzelfde doel worden ook door dien hoofiJófficier de detachementen te Woerden en Wierickerschans bezocht 25 IA 4iR iBLEDETV 1 De Rozentientoonstelling die door een 16tal kweekers in den Haagschen Dierentuin is georganiseerd en die op schitterende wijze toont wat Boskoop s rozenkweekers kunnen presteeren had reeds op den eersten dag een overweldigend bezoek Onder de zeer talrijke bezoekers behoorde de burgemeester van Boskoop tot een der eersten Gedurende de volgende dagen was het bezoek ook zeer groot en er wer den goede zaken gedaan Fees t by O N A HULDIGING VAN HET 2DE ELFTAL In het vereenigingsgebouw aan de Heerenstraat heeft de voetbalvereeniging O N A gisteren een intiemen feestavond georganiseerd t r viering van de promotie van haar 2de elftal naar de reserve 2de klasse O N A s voorzitter de heer L de Wij beschouwde in zyn toespraak de prestaties van het 2de elftal mede in verband met de te bereiken plaats van het eerste Hij bracht hulde aan het gepromoveerde team waarbij hij een overzicht gaf van de verrichtingen in vorige seizoenen en constateerde dat het dit jaar na o m twee beslissingswedstrijden gelukt is tooh de hoogere afdeeling te bereiken Sprel cr wenschte spelers en reserves gelijk met hun bijzondere prestaties Hij deed een beroep op alle overigen zich aan hun voorbeeld te spiegelen Na dit min of meer officieele gedeelte begon het eigenlijke feest Daarbij verleenden medewerking de accordeonist Jan Vergeer en de humorist L Bameveld die er toe bijdroegen dat er den ganschen avond een sfeer van vroolijkheid heerschte Oplichting VAN EEN RIJWIELHANDELAAR Een reiziger die voorgaf namens een bekende Botterdamsche firma te komen bood een rijwielhandelaar hier ter stede een aantal torpedo remnaven te koop aan Daar de naven er ais nieuw uitzagen en ook de verpakking geen reden tot argwaan wekte kocht de rijwielhandelaar er zes Later bleek echter dat ze geheel waardeloos waren daar ondanks de blinkende buitehkant het binnenwerk totaal vergaan was De politie is er in geslaagd den reiziger te achterhalen tegen wien thans pro cesverbaal is opgemaakt DE BENOEMING VAN Dr NOORDIJK TOT INSPECTEUR VAN HET ONDERWIJS Zooals elders in dit blad gemeld is dr D G Noordijk door den secretaris van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherraing benoemd tot inspecteur van het onderwijs in algemeenen dienst Dr Noordijk was van 1914 tot 1924 leeraar aan de Rijks H B S ea het Gemeentelijk Gmnasium hier ter stede DIPLOMA HUISHOUDKUNDIGE Aan de Huishoudschool Laan van Meerdervoort te s Gravenhage is voor het diploma huishoudkundige geslaagd mej L M Kortenoever alhier Examens DIPLOIVLA BOEKHOUDEN Voor het diploma boekhouden van de Ver v Leeraren in de Handelswetenschappen ziJn geslaagd de heeren J HoUebeek alhier en onze oudstadge npot de heer J de Kleyn te s Gravenhage en voor het Mercurius diploma de heer Runge Stedelijk Gymnasium UITSLAG VOORTGEZET EXAMEN Na verlengd examen zijn nog ge slaagd de Candida ten L van Dijk Lekkerkerk H P Nieuwenliuisen cn D A Slager beiden te Schoonhoven Eén eandidaat is afgewezen KOEPOKINENTING EN HERINENTING Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat op den eersten Vrijdag van eVof maand des voormiddags te 9 uur ia het St Catharina Gast of Bestedelingenhuis aan de Oosthaven no 10 voor ieder die zich daarvoor aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos te doen inenten of herinenten Predikbeurten ZONDAG 20 JULI Rcmonstr Kerk V m 10 30 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver V Vrijz Hervormden V m 10 30 uur ds B Aris Amsterdam Lnttaersche Kerk V m 10 uur Prop A J Meyer van GdUda Ond KathoUeke Kerk V m 10 30 uur Pastoor G P Giskes Geret Kerk V m 10 en n m 5 uur httlpprediker A de Groot Garet Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds A de Blols Chr Geret Gemeente V m 10 en n m 5 uur Ds A Dubois Ned Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds Joh van Welzen Woensdag v m 10 en n m 7 30 uur Biddag voor den nood der tijden n m 7 30 uur Doopsbediering Vrije ETangelische Gemeente V m 10 en n m 5 30 uur Ds H C Leep Donderdag n m 7 30 uur Bybellezing en Bidstond Ver CalT n V m 10 en n m 5 uur Ds H A Leenmans van Ede Nederlandsche Geloofsgemeenschap Het Leger des Heiis V m 10 uur Heiligingsdienst n m 7 uur Verlossingsdienst Leiders der bijeenkomsten de heer en mevr W Hoenderken Donderdag n m 7 30 uur Heiligingsdienst schele hooldpqn maken behoorlijk watkan onmogelijk I Neem een AKKERTJE even hggen Daarna weer iriich Ingez Med O 2304 13 Ingez Med Q 2229 20 Burgerlijke Stand Geboren 18 Juli Jacoba Germonda Alida d van P L Hofstede en J Keijmel Vierde Kade 2 Juli Antje Suzanna d van J van der Speld en S Kempers Staringstraat 8 Cornelia Dina Margaretha d van J W van Braband enA O Hanse J van Henegouwenstraat 8 Caspar Jan z van C J Kok en D Rens O de Boompjes 38 Juli Catharina Johanna MariaTheresia d van J van Eijk en J St raver Westerkade 17 Ondertreawd 17 Juli F J P van Deursen te Rotterdam en H van Slingerland Veerstal 1 J Schlingmann Winterdijk 13 en M Rocloffs Winterdijk 13 A C Verboom Fluw singel 19 en J van Achthoven Markt 49 C van Wingerden BLsingel 13 en A E de Kroon K Wilh weg 251 W de Bruin L Dwarsstraat 22 én M A Broer Raam 44 C Moor Jansstraat 32 en M V Quivooy Gansstraat 32 f i r SPORT VOETBAL K F O NIET IN DE COMPETITIET Afwijzend advies van tbestnnr der Onderafdeellnc Gouda Het bestuur van de onderafdeelinf Gouda van den N V B behandelde in zijn laatstgehouden vergadering het verzoek van de vereeniging K B O der Goudsche Machinale Garenspin nerij am met vermoedelijk drie elf tallen St de competitie van de onderatdepMg te mogen worden totge laten fl beslissing op dit verzoA berust by den N V B aan wien de onderafdeeUng advies moet uitbrengen Het genoemde bestuur besloot het N V B bestuur te adviseeren de ver eeniging K B O niet in t competitieverband toe te Jaten KOMT ER EEN ZATERDAGMIDDAG COMPETITIET Het bestuur der a d Gouda van den N VjB heeft een Conunissie ingesteld die onderzoeken zal pt in het district Gouda in het a s seizoen een Zater dagmiddagcompetitie voor senioren kan worden georganiseerd Deze Commissie bestaat uit de heeren G Van Tilburg secretaris der afdeeling M Kolster en J de Weger commissarissen HANDBAL EXCELSIOR VELOCITAS Donderdagavond j l speelde de G V Excelsior een handbalwedstrijd tegen de G V Velocitas Deze zeer goede wedstrijd eindigde in een 3 2 overwinning voor Excelsior Ruststand 2 L De leiding was bij den heer Ph Bomin goede handen WATERPOLO PROGRAMMA KOMENDE WEEK Het programma voor volgende weelc luidt Ned ZwemboDd Dinsdag Star G Z V Star II G Z V II De Gouwe A Z V Zwemkring Gouda Maandag Boskoop II G Z C III Dinsdag Bodegraven S Z en P C Bodegraven II S Z en P C n De Gouwe II A Z C II Woensdag S Z en P C Elfhoeven A Z C dame i Boskoop dames A Z C in Boskoop III A Z C II G Z C lU Donderdag G Z C ni Elfhoeven Vrijdag De Gouwe II G Z C IV feüil eton Oiadnik vbodaD De Vuurtorenwachter 30 De uren vlogen voorbij en tenslotte semde de sleepboot dat zU nu de verbmding noest verbreken en maken dat ze van het rif wegkwam et geüj liep Westwaarts en het zou weldra gevaarlijk worden hier in de buurt In ieder geval was de bevol mg van den vuurtoren voor de eerstvolgende 48 uur van het noodige vdorzienl Olsen seinde dat ze niet Woesl trachten de verbinding te herspellen in de donkere uren van het norgengety Met luide afscheldssifenalen voer 00 kleine vtoct naar Christiansand h telegraafkantoor daar a oen heelen nacht open opdat de wnrlirf l euwa dorstende Mik 9 spoedig mbgeUK alles OU weten van de dramati de Lr P versmachtende 8 van den vtnirtoren op To Ï wanaar t l ondingen welke be at r waren komen zeilen kleerl warme wollen voor de vrouwen en kinderen maar ook een dikken bundel brieven en telegranunen Payne fungeerdp als brievenbesteller Er waren ntinstens twintig brieven voor de meisjes A een heele stapel voor Axel Olsen van vrienden en kennissen aan de kust Er was natuurlijk een brief van Train voor zijn neef en een voor mevrouw Vansittart Payne ging naar de keuken om zijn brief te lezen waar hij tot de ontdekking kwam dat Dagmar en Hildur er in geslaagd waren zich met gedistilleerd water te wasschen Zij maakten sandwiches en trachtten tegelijkertijd haar correspondentie te lezen Hij boog met ironische beleefdheid en zei Ik zie dat de dames klaar zijnvoor het feest Hij vormde inderdaad een sterk contrast met haar Zijn gezicht was bedekt met zout van het zeewater en zwart van vuil en transpiratie Zijn handen zagen eruit als die van een schoorsteenveger en waren boven dien vet van olie die ook vlekken had gemaakt op zijn mouwen tot aan zijn ellebogen Zijn kleeren waren gescheurd en vol vlekken zijn boord was een lauw gevallen doorweekt en verrafeld vod en zijn vest kon niet meer dicht sinds hij bij het klimmen in den mast was blijven haken en de knoopen pr waren afgerukt O arme jongen zei Dagmar 1 wat moet je ons benijdenl Hier heb fe een ketel warm water De handdoek is niet veel moois maar de zeep is uitstekend Toen hij zich had opgefrischt ging bij den brief van zijn oom lezen terwijl de meisjes zich met heiar correspondentie bezig hielden en telkens allerle vroolijke opmerkingen maakten over de mededeelingen die haar door allerlei kennissen werden gedaan Er was V9or Hildur ookjj en vriendelijke brief bij van niemand minder dan mevrouw Aagaard Meneer Payne riep Hildur plotseling Hebt u slecht nieuWs HiWur s angstig verbaasde uitroep was een gevolg van de eigenaardige manier waarop de jonge Amerikaan naar haar stond te kijken Buitengewoon opwindend nieuws moest hem van zijn gewone humoristischstoi cynsche kalmte hebben becoofdl Hij leunde met de eene hand op de keukentafel in e andere hield hij den brief van zijn oom omklemd Dagmar stond vlak bij hem Dat zoo n kalm nuchter type als Payne ten prooi scheen aan zulk èen hevige emotie ontstelde haar Ze greep zijn arm Meneer Payne zei ze zacht als het werkelijk sfechte berichten zijn die u ontvangen hebt doethet ons leed voor u Hij richtte zich op en keek Dagnhar aan met een blik die baar haastig haar hand deed terugtreldcen kreeg het gevoel alsof hij op het punt stond haar in zijn armen te nemen zonder een woord te zeggen Maar opeens scheen de betoovering gebroken hij begon te glimlachen zoo zacht en innig verheugd dat haar vrees verdween Kinderen zei hij langzaam ikheb een oogenblik in een parachuteen tochtje d6or de oneindige ruinate gemaakt Maar ik ben nu weer heelemaal in ordel Weer heelemaal inorde Maar ik ben wat dof in mijnlV ofd door de reis in de parachute Als ik terugkom en ik ben mijn naamvergeten en de pliiats waar ik hetlaatst heb gewoond bedenkt dan dames dat ik u eens heb bemind En daarmee wandelde liij de keuken uit Die brief was vai zijn oom denkik zei Hildur verschrikt Er moet iets heel dramatischin staan antwoordde Dagmar dathij zoo vreemd doet Waarom is hijweggeloopen Was hij bang om hetons te vertellen Er was een ongewone klank in Dagmar s stem die haar zuster s oor niet ontging Dagmar zei Hildur rustig zoozeker als Björn van mij houdt zoo leker is hij verliefd op jou t Hildur I Maar het andere meisje lachte hartelijk haar natuurlijk gevoel voor humor scheen geheel teruggekeerd met de verbeterde omstandigheden Waarom keek hij anders daarnetzoo vreemd naar je Dacht je ook nietdaC hij op het punt stond om je om denhals te vallen Wees eens eerlijk Het was niet naar mij dat hijzoo keek Niet op de manier die ik bedoel Naar mij keek hij alsof ik een spookverschijning was Toen jij zijn armaanraakte ontwaakte hij Het was ofhij geslapen had en jou opeens vlakbij zich zag Het verwondert me dat hij niet zei geef me een kus liefste dan zal ik er zeker van zijn dat ik niet droom Dagmar had weinig lust om verder op dit onderwerp door te gaan Heb je een brief van Björn gekregen dat je zoo uitstekend Inmt vaststellen wat er in het gemoed van andere menschen omgaat vroeg ze ontwijkend Neen Bjom heeft niet geschreven En ik weet nu ook waarom Zijn moeder schrijft dat zij hoopt dat hij dé eerste zal zijn om haargelukwenschen over te brengen Vader wist het en meneer Payne ook Daarom deden ze zoo geheimzinnig I Payne had de keuken verlaten om linea recta naar Axel Olsen te gaan maar toen hij het verblijf van mevrouw Vansittart passeerde vond hij deze dame toevallig In de deur staan V hebt een brief van mijn oomgeliad hè zei Fayne onverschillig Ja een heel hartelijke briet Maar Ik begrijp er eigenlijkniet veel van Hij schrijft dat iets heelbelangrijks pn verbazmgwekkendshem in Christiansand zal vasthouden nadat wij daar aangekomen zijn Hebjij eenig idee wat dat kan zijn Hijheeft jou toch zeker ook geschreven Heeft hij er Jou niets van verteld Ik heb maar een kort briefje vanhem gekregen Eigenlijk alleen maareen vriendelijken groet Maar neemtu mij niet kwalijk ik moet even naarmeneer Olsen Ik ben benieuwd watdat voor verrassing zal zijn als wein Christiansand komen En met een vriendelijk knikje vervolgde hü zijn weg naar boven In het dienstvertrek vond liij Axel Olsen bezig om rustig en methodisch sen lamp schoon te maken De heele zending uit de sleepboot was naar beneden geëxpedieerd en de sleutel van da v K rraadkamer was weer aan den purser ter hand gesteld Ik ben blij dat je even hierkomt begroette de vuurtorenwacbter den jongen Amerikaan Doe me eea plezier en ruim die kast even leeg enbreng de levensmiddelen die ik geleend heb weer terug Als de purser om een verklaring vraagt vertel hem dan dé waarheid IWordt vertiolird JS