Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1941

HAAK MANNEN WERUEN IMK R DE SOVJETS DOODGESCHOTEN In de talrijke dorpen ensteden welke de Duitscbe troepen in het Oosten bezetten moesten de Duitsche soldaten vaststellen dat de Sovjets vele honderden en duizenden menschen brutaal en volgen echt bolsjewistische martelmethoden vermoord hadden Ook m dit dorp in het Oosten was dit zoo Hier vertellen Poolscheboerinnen wier mannen door de Sovjets kort voor hun vlucht doodgeschoten waren den Duitschen Ij soldaten over de gruweldaden ScheTl Polveooti STOOTTROEP BIJ DE INNEMING VAN EEN SOVJET VERSTERKINGSWERK LANGS DRAADLOOZEN WEG WORDEN VECHTWAGENS TEH VERSTERKING AANGEVRAAGD t At anl c Hoüawi EERSTE HULP VOOR iJE GEVANGEN GENOMEN SOVJET RUSSEN GRETIG DRINKEN ZIJ HET I II 1 HUN AANGEBODEN WATER Atlantic floUond HET HUIS VAN DEN AFSCHUW VROUWEN HERKENNEN IN DE VER NIEUWE POSTZEGELS IN NOORWEGEN MINKTEN MEESTAL SUSCHTS AAN DE KLEEDINGSTUKKEN HAAR tgegl ter g e2rhe rvan tet MANNÏ3J EN VADERS PJJ Z foll oo j 50 j i bestaan van bet ReddJngswezen C Tromp ï 4 0 0 4 A Spoel 3 1 1 3 A Tillemans 1 1 2 VA M Lugtenburg 0 2 2 1 J Gerhards 2 0 3 2 A V Jaarsveld 1 0 3 1 SCHAKEN Ifficieele pnliiicitie m den leiacltiidi m ie prijzei VASTGESTELDE MAXIMITMPRUZEN Bericht No 15 De volgende pryzen mogen ten hoogste aan het publiek in rekening worden gebracht Iniaafcflaifii I Ned fabrikaat Buitenl fabrikaat per stuk per stuk L inhoud ƒ 0 18 ƒ 0 22 4 L inhoud 0 20 0 24 1 L inhoud 0 22 0 26 1 L inhoud 0 26 6 30 2 L inhoud 0 28 0 32 e deksels van de inmaakglazen van Nederlandsch fabrikaat dragen dit jaar als enoierk den naam Vegla Hrt vrafca vaa kaaccre prijun is strafbaar Bewaar deae ufgne en gebruik liaar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken 6030 42 Goudsche schaakkring WEDSTRIJDEN OM DE PERSOON LUKE KAMPIOENSCHAPPEN De beslissingen beginnen than te vallen in de wedstrijden om de per coonlijke kampioenschappen van den Gouditchen Schaakkring De resultaten in de verschillende klassen luiden deze week als volgt Eerste klasse A F Eynwachter B A de Jong O 1 Hier duurt de stryd om de eerste plaats tusschen de heeren J M Naerebout en G de Bruyn dus nog voort Eerste klasse B H Meyer W E de Jong O 1 Zooals naen uit onderstaande stand ziet is mede door deze uitslag en ook door het feit dat de beer P Spieringshoek uitgevallen is de heer W E de Jong kampioen van de eerste klasse B waardoor hy overgaat naar de hoofdklasse ïesp Gew Gel Verl Pnt W E de Jong 4 3 0 13 P Spieringshoek 4 3 0 13 A Bruggeman 4 2 112 J J Jager 3 0 12 H Meyer 3 0 0 3 0 Tweede klasse A P Broer K v d Gaarden 1 0 De stand aan de kop luidt thans P Broer 40 44 O O 4 K V d Gaarden 5 4 O 1 4 A M Nieveld 4 2 0 12 Tweede klasse B J Tom H Oostermeyer 1 0 W v Vuuren L Straver afgebr Hier IS alles nog mogelijk wat de bezetting van de eerste plaats betreft Derde klasse A J Verbey A Ver meer Sr 1 0 De leiding is hier thans in handeff van de heeren J Verbey en Chr Boot die nog geen enkele verliespunt hebben Derde klasse B W v d Hey A Schefters 0 1 A v d Berg J Tol 0 1 Door deze uitslagen zUn de twee eerste plaatsen definitief bezet De stand is Gesp Gew Gel Verl Pnt J Tol 5 5 O O S A v d Berg 5 4 0 14 A Seheffers 5 3 0 2 3 A V Maaren 4 10 3 1 M Benninga 4 10 3 1 W V d Hey 5 0 0 0 0 Derde klasse C A v Jaarsveld M Lugtcnburg uitgest A Spoel A Tillemans 1 0 C Tromp J Gerhardsl 10 Ook Jiier is de beslissing thans gevallen zooaUv uit den onderstaanden stand blijkt Gesp Gew Gel VerLPnt Messemaker Voor de bekerwedstrüden zün in de froeW volgende partijen ge I Overleden Aaltje Tuinenburg 4 j A Hoogendoom wed van Th Kaptein 66 j A van Gelderen wed van C de Leede 43 j Maria Geertuida van Leeuwen 28 j COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING Rozen per bos Edith Helen 20 et Inqar X lsson 42 7 2 et Hadley 50 cl Gloria Mundi 56 96 et Juliana 62 et Mac Keiler 22 et Sweet Heart 48 2 et Juweeltjes 74 114 et Else Poulsen 34 46 et Orange Triun ph 92 110 et Rosa Mundi 98 et Briarclif 17 36 et Butterfly 21 40 et Rosa lajidia 14 25 et August Noack 20 et Florex 58 3 et Better Times 4 K 48 et Ellen Poubsen 24 30 ct t Polyantlia rozen 60 76 et Doms Rijkers 74 104 et Pechtold 35 46 et Gemengde ro zen 15 20 et Diversen per bos Clematis Durendi 39 69 et idem Mevr ie Coultrc 1 10 120 et idem Prins Hendrik 90 120 et Anjers 10 et Gladiolen 1 c Perziken per stuk 8 10 et L Jüüsten B A de Mink 1 O J M Naerebout A Rietdijk afg C P Hooymeyer J Hamerslag 1 O w n o M Novaca O 1 H I Juras w n o 1 O A v d Pool Chr Boot 1 0 wn o A R Smit 0 1 Na de derde ronde hebben thans de leiding P Roggeveen C P Hooy meyer B A de Jong en L Joosten met 3 punten uit 3 partijen en de heeren I C Kamer en W H M jvan Geelen met 2 puntea A S C Gouda Gouderak By A S C Gouda heeft de heer J G van Donk van V V G A uit Amsterdam een simultaanseance gehouden De heer f G van Donk bleef met 9 winstpartüen 3 remises en 4 Vfriiespar tijen verre de baas Hij verloor tegen de heeren A Broekhuyzen G v d Ham H V Leeuwen en P L afeber Speelde remise tegen de heeren A v Maaren P Broer en G de Bruyn Won van de heeren A Vermeer Jr K de Jong J V Roon N de Groot D Vink L v Reeden H Hornis M Lugtenburg en M Benninga De partijen tegen de heeren A P M Lafeber en A v d Laan moesten wegens tijdsgebrek onbeslist verklaard worden BURGERLIJKE STAND PLAATSELIJK NIEUwl Overleden Daniël van Eyk oud 57 Ijaar Boudewijn Evengroen oud 5 j PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Bodegraven BtRGERLUKE STAND ONDERTROUWD E A v Winsen 28 j en E E M Ranke 28 j J v Rijn 26 j en A K v Luinen 28 j GETROUWD C H Koene 24 j en J Sluyk 21 j OVERLEDEN A W Pit 3 maandCTi LOOP DER BEVOLKING GEVESTIGD A J Eijgelsheim v Rotterdam R L M v d Meer v sHertogenbo ch C J v Muiswinkel v Amsterdam J Wientjes v Delft J C Spyker v Naarden VERTROKKEN P W Cabooter n j Vlaardingen M A Sprij n Zeist M Hoogendoorn n Jutphaas P v Doorn n Hazerswoude K v d Voorst n Nieuwveen H Uithol ri Leimuiden W Koning n Ermelo Nunspeet H J Walraven n Amsterdam C M Paull n Leidschendam Boskoop BVBGERLUKE STAND Ned Herv kerk des v m 10 uur en des avonds 7 uur de heer G Mouw Reeuwijk Het plassengebied voor Joden verboden Bij beschikking van den procureurgeneraal is het plassengebied van Reeuwyk voor Joden gesloten verklaard Aan de toegangswegen der gemeente voorzoover deze rechtstreeks naar het Plassengebied leiden en aan een zestal eafé s en zweminrichtmgen zyn borden geplaatst waarop de verbodsbepaling voor Joden is vermeld Onder deze verbodsbepaling vallenniet he teigenlijke dorp Reeuwyk ende buurtschap Stcin Randenburg enMiddelburg TWEE PROCESSEN VERBAAL WEGENS TURFLEVERING ZONDER BON Van 12 t m 18 Jnlf j Geboren Cornelia Maria cl van G H van der Erf en A Wubben Thcodorus Bonaventura z van G Moerings en M van Breukelen Gerrit z van A Kant en A C van Halewijn Geerturida d van L Gorissen en N Valenkamp AaÜje d van C Neven en M Boom Ondertrouwd J Boest en M J van Tol I P Garzan pchoordiji en Door marchaussee s werd tegen een bewoner van de afd Sluipwyk procesverbaal opgemaakt wegens het afleiveren van harde turf zonder bon Een hoeveelheid turf werd in beslag genomen Daar de turf tegen te hoogen prijs werd verkocht kreeg de man bovendien een proces verbaal wegens prysopdrijving PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwijk v m 10 en n fa 7 30 uur Ds Vroegmdewci Ned Herv Kerk Sluipwijk vjn lOj uur Cand Jongeboer van Gouda njn 7 uur de heer Van Teylingen g o tej Leiden G Ro ergen G J Ku ff en A J J k Geref Kerk v m 10 en n m 6 30 u kcr J Ds P Warmenhoven T UITREIKING PERSOONSBEWUZEN BEGONNEN Ook in deze gemeente is een aan vang gemaakt met de uitreiking van de persoonsbewyzen De uitreiking ge schiedt in het stempellokaal aan den Baadhuisweg In de eerste week werden 66 personen opgeroepen waarvan 51 Personen verschenen Een viertal personen heeft zonder opgave van redenen niet aan de oproeping voldaan terwyl van de overige opgeroepenen een geldige reden van verhindermg bekend was Deze laatsten krygen dus later weer gelegenheid hun persoonsbewys in ontvangst te nemen zonder enkele foto s werden in dez eerste week afgekeurd Het ligt in de bedoebng om in de toekomst vrekelyks een grooter antal personen op te roepen De werkzaamheden aan de uitreiking hebben een vlot verloop NEO HERVORMDE GEMEENTE Ds A E Kolkert te Lopikerkapel heeft voor het beroep naar de Ned Herv Gemeente te Sluipwyk bedankt Schoonhoven PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds D J v d Graaf Voorbereidiiig van het Heilig Avondmaal n m 6 uur Candidaat Ewold van Bergambacht Minderheidsgroep Geen dienst Rem Get ef Gem Geen dienst Geref Kerk v m 10 uur en n m 6 30 uur Ds P de Jong van Spakenburg R K Kerk v m 8 uur en v m 10 30 uur H Mis n m 6 30 uur Lof Leger des Heils Bloemenfeest v m 10 uur Opdrachldienst s middags 12 uur Zondagsschool n m 3 uur Kindersamenkomst n m 7 uur Verlossingssamcnkomsf Alles onder leiding van Lt Kol J Bult rman VACCINATIE TEGEN DIPHTERIE Vrijdagmiddag beeft de vaccirfatie plaats gehad tegen diphterie van ruim 180 kinderen door Dr G J Barten Alles liep zeer vlot en in ruim 1 30 uur had ieder kind zyn beurt gehad In de laatste weken hebben zich geen nieuwe gevallen voorgedaan zoodat het zich laat aanzien dat deze ziekte uit Schoonhoven wykt Er heeft ziph in7 tusschen geen enkel geval met doodelijken afloop voorgedaan Waddinxveen GESLAAGDEN De heer A J den Boon is geslaagd voor het diploma 2e stuurman ter koopvaardij De heeren N Krabbendam en G v d Krans slaagden voor hK diploma boekhouden Mercurius FIETSENDIEF OPGESPOORD De onbekende dader die enkele weken geleden aan d n Henegouwerweg een fiets stal ten nadecle van mej Vén V is door de Rotterdamsche politie aangehouden Hij heeft een volledige bekentenis afgelegd Aangezien hy nog veel meer op zijn kerfstok had is hy in arrest gesteld De fiets was inmiddels door verkoop reeds tweemaal van eigenaar verwisseld doch tenslotte is deze ook nog weer in beslag genomen en zal t z t aan de rechtmatige eigenaresse worden teruggegeven BEBOET By de schouw in de Voorofsche polder zyn niet minder dan 12 personen beboet omdat zy niet badden gezorgd dat hun eigendommen voldeden aan de voorschriften van de keur PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG N H Kerk 10 en 6 30 uur Ds L Vroegindewey Ds W J liur Ds N v Ger K rk 10 en 6 uur J Smidt Chr Afg gem 10 en 6 iur d Kraats Rem Kerk geen dienst i Wet en evangelie 6 45 uur Ds A A Wildschut van Rotterdam Zevenhuizen BENOEMING De heer C van Erk is benoemd totambtenaar btf den distributiedienst zulks ter vervanging van den heer MA Wiegand Bn ss die in gelijke func tie te Boskoop werd benoemd I WATERVOORZIENING AAN DEN KNIBBELWEG De watervobrziening aan den Knibbelweg zal binnenkort een feit geworden zijn Momenteel is men druk bezig met leggen van buizen EEN GEMEENTE VELDWACHTER AAN DE ROTTE Binnenkort zal aan de Rotte ook een gefneente veldwachter worden gestationeerd Als zoodanig is benoemd de heer G Kolbaeh thans wachtmeestertitulair bij het wapen der Marechaussee INLEVERING VAN METALEN De inlevering van metalen zal in deze gemeente plaats vinden in de week van 21 t m 26 Juli 1941 KAZERNE MARECHAUSSEE BVESTIGD Ook Zevenhuizen heeft thans zqn brigade Marechaussee Het kazernement is gevestigd in t perceel Dorpsstraat 95 KERK EN SCHOOL ALGEMEENE SYNODE DER NED HERV KERK Derde zitting De president opende de vergadering en ging voor in gebed De rtotulen daama gelezen werden met grooten dank goedgekeurd De vjce president bracht rappoft uit over de registers van den secreTans Hieruit bleek dat seQert de vorige gewone synode 3667 btukken ingekomen waren en 3428 uitgegaan waren Deze getallen gingen ongeveer 1500 boven die van het vorige jaar uit £ en grosl st werd opgemaakt voor de komende predikant vacautre aftredend dr J P van Bruggen en de komende ouderlingsvacature aftredend n r J H fiijban in de g syn commissie De behandeling der bijlagen werd voortgezet Een begin werd gemaakt met de be reking van het rapport opgesteld door mr C de Roon Swaay en prof dr de Zwaan en de daaraan verbonden conclusie over de vraag of het mode ramen der synode uit twee leden de president en de secretaris uit drie leden pres yice pres en secr bestaat Bij deze vraag was Ln geding de uitlegging van art 15 van het alg regl of de daar voorkomende woorden Jiet moderamen bestaande uit den president vice president en de secretarlE alleen betrekking het ben op hel daar genoemde geval of een algemeene strekking heblïen De breede en belangrijke discu jsfe werd afgebroken door de daama plaats hebbende vergaderingen der verscMllende commissies ADVERTEERT X IN DIT BLAdZ Ro rfclrcdacteur J G Weytterf Rott rd m Chel rcd8ct ur voor Gouda i Omstrrken F Vletcr Gouda