Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1941

SCHAAKRUB5HEK ONMR LEIDING VAN Dr MAX EUWE OUD WEREl bKAMPlOEN SCHAKEN iiiiiiiiiffiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiititHiiiiiiniHiiiiiiH yie Mh xonde bet sMmptit T V t l lila BV i mag Im iaolithiite nlM iii r vMtot Strijd tegen eeif gevaai ke skiipmoordenares Opleiding voor een nieuw beroep aan onze abattoirs van iigaroiwinkelier of kellner tot trichinenzocker bedlenden enz bevinden geschaard zitten en geducht aan den tand worden gevoeld Deze menschen zullen s rBks tn de maatschappij hun intrede doen met een geheel nieuwe bevoegdheid hun officieele titulatuur zal dan luidai trichin o r lot nog toe was een dergeliice mctionaris ii ons lasd e heel onbekend verschoning zooals ook de keuring van varkensvleesch op trichlne aan onze abattoirs niet op het progranuna stond Hebt u ooit aan bet gevaar van trichinosé gedacht wanneer u een heerlijke niet geheel gaar zijnde varkenskarbonade op uw bord had De keurmeesters maakten er zich I evenmin zorgen over want het draadvormig opgerolde wormpje kwam in ons land Jiagenoeg geheel niet voor Bekijk le statistieken der laatste tleptaUèn jaren de kolommen zijn in cQt opzicht blanco Betmetiing Méér tporadiich Slechts heel heeit spor isch werd een geva van trichinose geconstateerd Dat was b v om E tricbta I 8t haar eitjes 4ie zich spoedig tot lar L ven lAtWikkelen onderhet slijmvlies van den dunnendarm zoodat al spoedig bij denpatiënt hevige ingewandskrampenoptreden De jonge diertjes latenzi h i r d bloedbaan meevoerennaar hun U veUng plMttseiK waarzit In d sren groot v rwo itingen aannchten Juist mijnheer De splertrlchine kapselt zich in Kan z i nadit proces gesteld dat de a nt het verleeft nog schadeaanrichten Neen Zü kan in dezen toestand soms tientallen jaren blijvenleven maar ze moet wachten tothet vlcesch van 4en hospes op zija beurt w wordt gegeten Alleenvia het aarmkanaal kan zU zichontplooien V cult i h verwonderen dit ia een ge a k tusschen den directeur van het abattoir en een sigarcnwüikeUer Wij staan immers ia een klein vertrekje vfn het Utrechtsèhe slachtliuis waar tien cursisten om een lange tafel onder wie zich ook kellners kantoor O ftrceH ua t Utrecht een drie tal opgeschoten jongens kreeg s avonds ttiek en ging een kleine eetgelegenheid binnen Er was rauw gehakt te krijgen en dat lokte het trio erg aan maar weldra kregen ze gezwollen oogleden en hevig J3uikltrampen Een staalt Tan bifxondir diagnostiek leverd de arts die d patiënten onderzont n constateerde trichlnos Dat was een curiositeit in de wetenschappelijke wereld en het drietal werd dadelijk voor nauwkeurige observatie in een ziekenhuis opgenomen Gelukkig was het een geval van lichte infectie zoodat de gevolgen niet zoo ernstig waren Eén dezer jongens werkt thans als arbeider aan het Utrechtsche abattoir en merkt niets meer van de parasieten die nog in zijn spieren leven maar zich niet verder kunnen ontwikke len Immers menschenvleesch wordt In dit deel van de wereld niet gegeten Hoewel de schrik iedefeen In 31 even beet liad zag men in dit doqdenkele geval toch geen aanleiding om t trichine o derzoek op groot chaal waaraan hooge kosten verbonden zouden zijn te gelasten Overigens meende men verder voldoende veilig te zijif door voort te zeilen op het kompas van Amsterdam waar men dit wark wél deed Maar waarom zoo zult u vragen dan thans ineens dez cursussen die niet alleen in Utrecht doch ook elders op het programma staan De tijden zijn veranderd wij leven momenteel in een oorlogstoestand weüte op tal van gebieden wisselwerkmgen en nieuwe krachten oproept Daarnaast ia een omstandigheidj dat in Duitschtand de trichmenzoeker reeds sedert jaren zyn arbeid Verricht daar schijnt deze gevreesde parasiet meer voor te komen Hierbij dient echter het feit in aanmer king te wor ien genomen dat men daar veel rauw vleesch eet onze degelijke vle chbereiding was feitelijk de beste trichinenfeuring die wü konden hebben pezien de gewijzigde verhoudingen en de plicht In dagen als dez driedubbel waakzaam te zün waar het de yoUcsgezondheid betreft is In öns land het trichinenondetzoek voor alle varkens die geslacht woröen verplicht gesteld En daar de veeartsen alles onmogelijk alleen afkunnen en het feitel ke werk van vleeschmonsters nemen tot het bestudeeren onder de microscoop toe niet te zware eischen stelt wordt thans een nieuw gild gevormd dat straks als los amb tenaar naast het gewon dageliJksche werk er wat bij kan verdienen Een géêchoold oog Or O Graaf dcmonatrtert voer de curttstett hoe een ulenchmoniter fnoet worten uits Twdm Foto A dt Kayftr Utrecht Zoo en passant hebben wiJ ook al een en ander verteld wat tot de leerstof der cursisten be hoort Straks moeten zü op het groote landelijke examen ook hymnen bewijzen alles te wetto omtrent den lichaamsbouw van het varken de typische leefwijze van de trichme waarom het te keueen vteeschmonster juist van d pijlers bij h t midd nrif wordt gi r nomen wat een comgreasoriutÉ Is Wij belanden bier bQ d nractischen kant der opleiding Zooals gezegd de trichine heeft haar bevelmgsplaatsen bij den mensch zijn dit de arm en beenspieren doch bil het varken vindt men het diertje bi een besmetUng hoofdzakelijk bij genoemde pijlers Kondom een geopend geslacht varken geschaard krijgen de cursisten les in bun feitelijke taak voorzichtig wordt een stukj vleesch uitgesneden en in een genummerd blikken doosje naar het laboratorium gebracht Daar moeten de adspiranttrichinenzoe ers met een pincet veertien vleeschsnippertjes op een glasplaat leggen ingedeeld in genummerde vakje Dan worden er nogmaals veertien stokjes ditmaal van een ander varken aan d overzijde van de plaat op dezelfde wijze op een rijtje gedeponeerd Het geheel wordt met een tweede glasplaat afgedekt en men heeft een compressorium met d microBOoopriJpe vl Bchmonstars van twee varkens Nu is het zaak een geschoold oog te krijgen om te speuren naar dat doorschijnende draadje fijntjes opgerold de groote v and de trichine D darrotrichine ia slechts enkel millimeters groot en met het ongewapende oog nauwelijks te ontdekken terwijl de diertjes di naar de spieren verhuizen nol kleiner zijn Ziehier in kort bestek iets verteld over de eigenlijke taak van den trichinenzoeker Een special scholing is niet noodig hij moet alleen nauwkeurig zijn en feeling voor het meuwe beroep hebben 2 elfs huisvrouwen zou men kunnen gebruiken want wie is pr ci s r dan een vrouw De rol van den rat Overigens zou dez opleiding overbodig zijn wanneer er geen r ten bestonden Want de rat dl in menig ander opzicht ook voor den mensch gevaarlek wordt bcteekent voor de varkenstrichin d noodzakelijke ontwikkelingsschakel Wanneer een varken een rat opvreet de parasiet kan ooK hier alleen via het darmkanaal een anderen gastheer vinden is d mogelijkheid van besmetting reeds aanwezig De trichine kapselt zich in en wacht haar kans af zij weet dat ook het varken weer wordt opgegeten D nieuwe ambtenaren zullen er echter voor zorgen dat haar uiterst minimale kans in de toekomst precies tot nul wordt gereduceerd X r r vier pun pi rtS Oploesinf Ntf S9 A door I Weitbury Wti Kga Del TdS Tdl L 7 Pet Swart K 4 Ta3 pi bt a ft fl L TkS dreigt 3 Td4 mat 1 f5 2 Lg9 mat I 1 TdS 2 Ldejnst 1 T 4 1 D 4 mat Oplosting No M B door O Blumenthsl ééa pustWit Kcl Da4 P l PhI Zw rt Kfil Lbl pi cS B gt S 2 1 Dg4 dreigt PO mat 1 f 4 t iac4 fh3 I Pa mtt Probleem No 41A ts IA vm m Wit Kb7 DaS LbS Pci P 8 pL C2 tt a scht Stukken Zwtrt KH Od2 Ufl PdS pi M cd4 d c7 Ispht stukken jrtt geelt in twee zetten mat k PreUecm No 41B Wit Kal DeS Tc4 Let Lfl Pb4 Pd4 pL S acht stukken Zwart Kcl Tal Th4 La7 Lh7 Pal pi al i c3 dS bi elf stukken Wit teett ia dri scttan mat GOEDE OPLOSSINGEN I No A A de WUde S J Stcften I A P MaakenschUn 9 J A Vroom 5 O L Rieke 9 J W Stegeman 9 W Bijl S A PoldervaarttW J H V d Velden 9 J Harmten 5 J Schr 9 J HUlebrand 9 mej W F Kocb 9 W JongeneeiIS A Mes 9 H WeaUng 9 1 H Burg Jr 9 L Kappers 6 Q Hopman 9 A v d Tol 9 W deVries Jr 9 No UB C J Vogel 9 A S Berkenbosch S O Schaap 3 J H Burg 3 X H Mosterd 9 O t Hart 3 J Oudenaarden 3 W Pietenon 3 Kmoch heeft In den Baarnscbcn achtkamp voortreffelijk spel te lien gegeven en het hid maar weinig geachetld of hij had op den eerstan prijs beslag gelegd Meer dan bij eenig ander speler komt bU Kmoch het spreekwoord tot zijn recht Ben goed begin is het halve werk Kmoch stond in de eerste ronde tegen Koomen kritiek misschien lelti verloren Zijn tegenstander miste echter de beste veertzetUng Kmoch won Xn van dat ooganbllk af t9 nde Kmoch zijn besten vorm Bierender ds partl In qucsHe waarin beslist werd ot Kmoch in dezen wedstrijd goed of slecht aou spelen I Snt W JUomcQ Zwsrt E Kmoch Nlmzo Indlscb Teidediglng 1 d2 d4 PgS tl 1 cl c4 e7 l Pbl cl UI b4 CIMU cl d7 dl 4 Correspondentie adres Red Duizend en Eén Postbus 959 Rotterdam Tegenwoordig speelt men algemeen 4 Pet Het il de vraag of de tekaUet den toetaiteen van een grondig onderzoek zal kunnen deontaaa S s2 a3 Bet beste antwoord I b4 e Na 8 Lc t 8 DcS Pe4 7 Dc2 Pc8 of 7 cS ontstaan ingewikkelde stellingen die waarschijnlijk tot voordeel voor wit lelden De zwartspeler kiest een rustige voortzetting welke echter niet geheel bevredigend kan zijn omdat nu een soort Orthodox Damegambiet ontstaat waarin zwart bet tempo Lb4 e verloren heeft t Pgl tS ft S 7 e2 e4 Een wilde xet welke zwart weldra kans op tegenspel geeft Met het eenvoudige 7 LgS gevolgd doer S eS bnd wit uiutekend apcl gekregen d5xe4 Pbe c Ff6xe4 n fs 7 PcS z e4 Lel eS Dc2 X e4 De4 c2 Opnieuw ondernemend gespeeld Wit offert een ploB om aanval te krijgen Het is echter teer de vraag of het voor de hand liggende 11 DdS niet sterker was geweest tS f4 Pc6xd4 DdS X d4 Dd4 cS 11 12 Les d2 12 Pf3 X d4 14 Ld2 cS 1S 0 O O Ken ziet het resultaat vtt It s plonotfen MB mooie diagonaal voor I ct m tevens de open 4 waardoor de ontwik Brilat i U Let bels M iS tt wordt Dc5 hS IS 18 gï g4 tUct van halve smt dient om nieuw 14 De wltspeler houdt regelen Dit tweede pli aea te openen 18 DbSxg4 T S zwartspeler toont geencrlet angst Dg4 h5 Lfl dS Thl gl Zwart staat plotseling voor een zeer moellUk probleem daar 18 Lfl wegens U LfB TM 10 Lb7 t cenlgszins dubieus is Zwart kan namelijk alet 20 Ob7 antwoorden omdat hij dan na 21 Tdit de dame verliest II Misschien wat II Tf7 beter maar zwart stond in leder geval voor cea zware taak 11 LcS X e9t Traii gespeeld II DhSxe9 LdSxh7t Kg8 hl Tdl d5l O pointe van wit s i rca baant lichteen 21 Dei fl 22 Td9 hl g ee d oende is wit reeds verzekerd van ifar euwig schaak Lel el 22 23 Lh7 fSt 24 LfSzeft Khl gl Stelling na 22 TdS h9 Wit versmaadt het remise door leuwtg chaak dat hij met 24 Lh7t kon bereiken Waarschijnlijk terecht Dflxel Kgfr n 24 29 Dcï h7t 28 Dh7xg7tT In grooten tijdnood verzuimt wtt de beste voortzetting welke beitond in 28 Tg7 t Kei 7 Tdll Zwart had in dat geval geen goede parad gehad tegen de dreiging 28 DhSt bv 27 Tdl M Dh9t TJ7 39 Tglt Lfl SO TeS enz Kff el De xc4t 21 27 Th9 S Met dezen set bezweert iwart de meeetc directe ren en hoewel lijn koning nog ccnlgen ttjd onveilig blijft stAn Is de winst bij zorgvuldige veartzetting reeds venckard 28 Kcl bl Dc4 n h3 h4 Tal dl Natuörlljk niet Dg7 30 Tg7 TH 3L T lt en wit forceert remise door herhaling van letten Dg7 g4 T 8 d7 Tgl dl Tdïxdlt iOpnrai Dn f Wlt s aanval is afgeslagen De rest is alet moeilijk meer Kr volgde nog 33 DdS cl 34 Dd4 Oh4 39 Da7 DflSI T l DfSf 37 Kal Dd7 31 Dbit Kfl M 0f4 t eL Thl Tgl 41 Thl Tglt 42 Kal Delt Wit geeft het op Lettergreepraadsel Gevraagd wordt het samenstellen van 9 oorden ieder van drie lettergrepen uit d hieronder gegeven lettergrepen r de de e ge gie haar In kei kom St kon loos me men na na naar ner oor re sa ter ter 11 ton val wa De woorden hebbea de volgend bct k nis lotion notarieele acteiemand die en red houdtinhoud van aan s liiparbeidsvermogenniet te noemenvergadering tusschenruimt voorwerp Heeft men de juiste woorden gevonden dan geven de eerste letters der negen woorden van boven naar beneden gelezen den naam van een bloem weer De Chineesche kok en Zijn keuken ledere Chinees die het maar even kan doen houdt er zijn eigen kok op na die van s morgens vroeg tot s avonds laat voor zun heer in de weer is om hem de meest uitgezochte lekkernijen voor te zetten Daarbij worden recepten gebruikt die sedert duizenden jaren beproefd gebleken zijn D Chinees de mannen ziJn de best kdts gebruikt voor elk gerecht een special pan nooit zal hij bijvoorbeeld groenten in aanraking brengen met metaal of vleesch mat email hout of aluminium In zijn keuken vindt men een arsenaal aan potten en pannen schotels in verschillende vormen van hout tin lood koper dun en dik porselein aardewerk ijzer enz Meestal beschikt hiJ ook over een zestal pitten met verschillend verhitting En bu elk soort gebruikt hij dan weer de aparte apparaten voor de toebereiding zoo zal hij kool nimme snijden met het vleeschmes Hij heeft een rqken voorraad staven vorken lepels en nappen van divers soortan hout zilver koper ivoor bambo n glas Van de spijzen wordt men merkwaardig genoeg niet dik de groot tars inm naar hattiilust g ni t nt