Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1941

lij irfrmmvïTmTTnFfTriT slfi ml iï f f jaaEïHri j=fFi i fi r f ♦ r v LadisjNegel U ktint die krant ook wel morgenbetalen mljnheerl Maar ik kan er morgen wel nietmeer zijn Dat verlitt la coK alet zoo erg TeekeolQg D Coolnck Ik zei hem dat als h me beslistkussen wilde hij me een kus op iederewang mocht geven En wat deed hij Hij koos den gulden middenweg Aurelio Italië m ïandarts Herinnert u zich hoeveel strafwerk u me Indertijd altijd gaf en hoe vaak u me de klas hebt uitgestuurd Pr 111 Bur penemarken m Misschien I Zie je ik ik heb een nieuwen huwelijkscimdidaat voor Je enne O zei Jenny dat verandert de zaak natutu lijk Ziet hij eraardig uit Tom werd epthousiast Aardig Geweldig is iel Precies wat jU noodig hebt Eenflinke vent nou ja knap is anders maar leelijk ook enne hij heeft een baan Hij heeft net met4e eerste post zijn aanstelling gekregen Natuurlek eh is netnog niet veel wat h verdient enje zult niet van die prachtige japonnen kunnen koopen zooals dievan gisteravond tusschen tweehaakjes die stond je die stondje jammer dat ik zoo raardeed gisteren Maar hemel hetwas de eerste keer dat ik je nietmeer in de wieg zag liggen heusch Jen ik ben toch deeenige van al die mannen He in de wieg heeft zien liggen Terzake zei Jenny watden huwelijkscandidaat betreft Tom plukte verlegen aan xlin jasje Zie je hü is bSi is stapelgek 9 je En verd kemc dieoverall staat je nog stukken b tcrdan dat ding van gisteravond Hi denk ik zou ik zou je best MDzoen willen geven Jenl Niet doen zei Jenny wkntdie huweUjkscandidaat vaa Je Mjktme wel wat en daarom Verder kwam ze nii Vreeselykl Ik had m n kleeren daarachter dien grooten steen gelegd en auziln ze verdwenen Heb je al eens acbter dl v kleinen teen gekelcen Juffie daar kunnen zeook beat leggen Pr JU Bur Denemaricen m Roe zou je t vinden als ik je kuste Dat kan Ik niet zeggen vóór je mehebt gekusti Teelcening Backer ü hebt er geen Idee van hoe bijztenie ik ben Wilt u wel gelooven dat iknauwelijlcs de Noordzee herken Maar dit is toch de Oostzee Nou ziet u het eens Teekening Denn DelkeOuitschland m Huwelijkscandidaat Vervolg van pagina 1 plan had met hem te trouwen HU was zoo verwonderd toen ze niet nee zei dat hij het misschien maar als ja opvatte en bij het afscheid nemen extra lang haar hand vasthield juist toen Tom aan den overkant zün deur uitkwam Waarop Jenny nogmaals buitengewoon hartelijk AU s hand drukte en hem nawuifde tot hjj den hoek om was Al dien t id stond Tom aan den overkant en keek Toen ht eindelijk zijn mond weer dicht kon Icrygan riep mj Jenl Maar Jenny neuriede stak den aleutel in het slot gooide haar kruUelTol achterover en stapte naar binnen Oen yplgenden morgen lag op haar ontbütbord een brief van Tom Ze vroeg zich af of ze bem zou terug sturen of niet maar ia besloot tot fact laatste omdat sa nleuwsglarlg waa Geachte MeJu rouw stond r Naar aantoldlng van Uw afscheid van zekeren beer Alfïad da hmya htp ik de ear U in herinnering ta brengen dat wij dria maanden geleden het volganda overeen tamunen De hMT AUrcd de Bruyn komt niet in aanmerldng voor eer luwelijk met mejuffrouw Jenny Bonnema aangezien hij a blijk eeft een onbeduidendpersonage te zijn b voorliefde voor plus foura aanden dag legt c niet den mjnsten sportievenaanleg bezit Met de meeste hoogachting T J van Ellen Jenny scheurde het epistel in honderd snqjpers s Middags Icwam Kees Somer en noodigde haar uit voor een fuif ter eere van Rut i s verjaardag Ze zei Dol ging de stad in en kocht een avondtoilet van een model zooals ze tot nu toe nooit bad durven droomen Het was een reuze fuif Toen Jenny een half uur te laat binnen kwam en nonchalant haar avondcape afgooide werd het een oogeiblik zóó stil dat je de radio van de Bonnema s kon hooren In een hoek stond Tom en brak zijn ge sprek met Ruth Somer af Hi bad tien volle seconden tijd om naar Jenny en het avondtoilet ta kijken toen verdween ze achter een haag van mannen Het wa anderhalf uur later toen hiJ haar eindelijk ta akkut kreeg K iitcin Op ons schip la allea erkeli k eerste klas Hier ziet u bijvoorbeeld een reddingstwcl = voor jonggehuwden Hé wat hebt u me doen schrikken I Ik dacht dat het een muis was Pr lU Bur Denemarken m Maar schiet dan toch kerel schietdan toch Waarom Je ziet toen wel dat ttllzich wii overgeven Pr 111 Bur Denemarken ra Pr IlL Bur Denemarken da i Mijn arme zoon is zoo ontortuinlijkt Nu heeft hij warempel weer een record f gebroken op de universiteit Teekening Backer C Johan luister goed vandaag over es jaar kom je hier w r terug om me af te halen Fr IlL Bur DenemaScen m Hoe krijg je het in je hoofd da dat zei iuj Ga door verzocht Jenny ize lepelde rustig haar ijs Je hebt nog nooit zoo n mOoiejurk aangehadi Ik heb die ook nog nooit noodig geha d antwoordde ze koel Ruth danste voorbij met haar blonde hoofd tegen het zwarte van een ander Tom keek ernaar maar zag het niet Kees Somer Icwam naar hen toe en boog voor Jenny Duvel op vent zei Tom Maar Jenny nestelde zich in den aangeboden arm toonde Kees haSr liefste glimlachje en walste weg Twee uur later was ze thuis en keek Jn den tuin van de buren Ze ag géén blond hoofd onder den appelboom Den volgenden morgen toen ze in een ouden overall geknield lag tusschen de bessenboompjes kwam Tom het hek binnen HQ kuchte driemaal maar zonder resultaat Als ik eens hielp zei bii toen Dat zou nog niet zoo gek zijn vond Jenny begin jij jian inhet andere perk Tom schudde zijn hoofd Het Ujlrt me beter om eerstdit perk af te maken Ze plukten tien minuten Qverlg door Toen vroeg Tom Ga je met AM trouwen Jenny laaalde haar choaders r DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 19 JUU 1941 HÜWIUJKSCANDIDAAÏ wèl zag wist ze opeens waarom ze alle huwelijksaanzoeken had moeten afslaan Ruth Somer was mooi en zóó blond dat je altijd duidelijk kon zien dat zü het was die s avonds laat onder den appelboom stond met nog lemanè Wat Kees aangaat Jenny maakte dat ze uit de buurt kwam zoodra zijn hoofd boven de schutting verscheen En toen gebeurde het Uierergste Tom was altijd erg critisch geweest als het Jenny aanbidders betrof Meestal had hij veel aoitmerkingen en zoo kwam het dat ze het in dit opzicht vrij dikwijls met elkaar eens waren Geert te luidrtichtig Hans niet snugger Alf onbeduidend Maar een morgen toen Jenny in de keuken deeg kneedde kwam Tom aanzetten Niet dat dit verwonderlijk was Alleen zag hü er dezen keer erg ernstig uit en anders dan anders Hij plofte neer op het aanrecht en zei Jen ik moet eens serieus metje praten Ga je gang zei Jenny Tom ktichte en begon Jen ik heb gemerkt datKees Somer zich voor je interesseert Maak je niet bezorgd jo vielJenny dadelijk in tarwfil ze opgewekt doorkneedde dié komtheelemaal niet in aanmerking Wat een onzin Jen wondTom zich plotseling op jy ookaltyd met je vooroordeel en jekieskeurigheid Niemand vindt Jijgoed genoeg Je doet niet eeds jebest om iemand te leeren kennen Ik verzeker je dat je in je handen mag klappen als je Kees Somer krijgt t Is een geschikte en bovendien geld een Tom stolcte Hij had Jenny nog nooit zóó wit gezien Ze bleef erg kalm en zei Ik zou graag willen dat jehet kiezen van een echtgenoot aanmezelf overliet Toen liet ze het deeg in den steek en liep erg rechtop de keuken uit Boven met haar hoofd In een Icussen kwam ze tot de ontdekking dat dit het vreeselijkste was wat er gebeuren kon Toni die haar aan Keer wilde koppelen e het over geld en een b iöi hadt Tegen ziJn Jetigc rtret dat op haar toilettafel stoi f zei ze Je had me nieti eer Icunnen K IJK eens zei Jenny Bot nema en ze het de hangn t rustig wiegelen kijk eens ik ben niet van plan eiken dag driekwart van mijn vryen tijd op te offeren om jou aan het verstand te brengen dat je volkomen lucht voor me bent O zei Tom ben je datniet Goed Ik vind dat ik vanmijn kant meer dan genoeg hebgedaan de laatste drie dagen nulaat ik het erbü Het sput me wezijn twintig jaar zulke go e vrienden geweest Maar er is 9iet an te doen Het is nu afgeloopen envan mij behoef je nooit meer ietst verwachten Saluut Tom A andelde weg H j keek trïet om als hq dat wel faad gedaan zou hij gezien hebben dat de kleine ronde onderlip van Jenny trilde en dat er tranen stonden in haar mooie blauwe oogen Dan was hu vast en zeker teruggekomen en had gezegd 9en je nou mal Jen ikmeende er immers niets van Vooruit geef me de vijf Hij zou dan stevig haar hand hebben geschud en ze waren weer goede vrienden geweest En dat wilde Jenny niet Ze wilde wèl dat hij zou zijn teruggekomen en haar in zijn armen had genomen Maar zooiets doet een man niet met een meisje dat hij nog in wieg heeft zien liggen Ze ing de stad Is en kocht een avovaitoilet van een nodeli zooalt i tot nu toe nooit hadden durven droomen foto Holland tegenvallen dan je nu hebt gedaan maar nu weet ik pas hoeveel ik van je houd Daarna smeet ze Tom met lijst en al in den tuin van de buren waar hjj verminkt onder den appelboom bleef liggen Drie dagen lang bezocht Tom Jenny alle oogenblikken waarop Ruth bezet was en zei dat hij het niet zop had gemeend en dat Kees toch een beste kerel was Drie dagen lang bleef Jenny koud als üs tot Tom de vriendschap afbrak en haar in de hang lat achterliet Toen bj weg was huilde ze een poosje en daeht er tenslotte over na wat ze nu moesl gaan doen Het gemakkelijksta zou zün met Alf te trouwen Alf wilde niets anders dan dat ze ja zei en een beetje regel bracht in zijn leven Dus gmg Jenny met Alf naar de bioscoop verbeterde zijn forehand en leerde hem de crawL Overigens tuurde ze lederen avond vóór ze naar bed ging in den tuin van de Somers en had een zakdoek noodig als ze het blonde hoofd van Ruth caider den appelboom ontdekte Tom keek ze niet meer aan Als ze em zag liep ze een straatje om en wanneer een ontmoeting onvermUdelijk was groette ze siüijes en tt $ uit dl hoogte Een middag toen het hard ragende en de heele wereld er mi troostig uitzag vroeg Alf of z Vervolg op jMigiaa 4 Want Jenny en Tom hadden hunleven lang tegenover elkaar gewoond Tom had op Jenny gepast omdat ze ruim vier jaar jongerwas hij zorgde dat ze niet wegliep troostte als ze viel hielp metdeelen en vermenigvuldigen envocht met de jongens die aanhaar krullen trokken Toëa gingTom studeeren en Jenny kreegiedere week een wijzen vermip 4kerel nenden brief J baant Jenny werd grooter heel lief n knap Ze zei nee tegen de diverse aanbidders En ook toen Tom meester in de rechten was en wachtte op een baan bracht Jenny nog haar tüd door met typen lezen en koekjes bakken Ze vond het leven goed rustig en gezellig tot Tot de Somers naast de Bonnema s kwamen wonen Ruth en Kees Somer Kees werd over de schutting heen verliefd op Jenny Dat was niet het erge Het erge was dat Tom verliefd werd op Ruth Jenny had Tom nog nooit verliefd zien worden laaar nu ze dat s