Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1941

EEDE BLAD ZATERDAG lÖ JULI 1941 Duitschland wordt niet 9 omsingeld BHITENLAND DUITSCH LBGKRBËRtCHT STRIJD IN HET OOSTEN VERLOOPT GUNSTIG Hall gebombardeerd get opptrb vel v n de weermacht t te a ge gevechtshandelingen het Oostelijke front verloopen in T secUiren te onzen gunste T Sn triKi tegen Groot BntUnnie hft luihtwapcn in den afgeloo nacht nil sterke strijdkrachten jrtom pakhuizen graansilo s olierSicken en dokinstallaties van de taill eringi h aven Huil gebombar7 n Er ontitonden groote branden ïware onlploffmgw Andere ge clitsvlie tuificn brachten voor de Hf tscJif Oostkust pen vrachtschip van Zoo ürl tot zinken beschadigden nog MKe koopvaarders en vielen et wd K vnifi vliegvelden in de yiHlatid aan Voor U Noord Afrikaansohe kust hebben DuiLsche en Italiaansche duikboinmenwerpers op J5 Juli bij Sidi el Barani een vrij rooten koopvaarder l l zinken ebracht en eeri tweede Khip zw T ctraffen Bij luchtgajKliten werden Vöf Britsche jacbt Ijeirtuigen neergeschoten Bij pogmf v n Britsche jagers en iev btsloe 4lcnen om gisteren de Kaiaalkust aan te vallen hebben jagers tn alweiTtJi sehut tien vijandelyke lifgtulgen niergpschoten Mijiienzoekers hebhen in het Kanaal vier Britiche vliegtuigen neergesrhoten Britsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht iil WestDuilschlancl eenige brand en brisantbommen neergeworpen zonder rtoelucnswaard effect te bereiken Nachtjagers en afwcfrgpschut schoten drie ia aanvallende Britschf gevechtsvliegtuigen neor m STRIJD IN H T POSTEN Successen in Bessarabië groiitr hoofdkwartier van het DuilschRoemeen sche front in Roemenie maakt bekend De strategische sleutelpusilie van Btssarabic is m onze handen De slag om de verovering en zuivering van het Corneijti geborgte is geëindigd Hotin Sliroea Orht I en KLsjinew zijn bezet De Sovjet kruiser Tasjkent De Sovjet kruiser Tasjkent werd op 15 Juh door Duitsche motortorpedobooten zwaar beschadigd Deze kruiser erd in 1937 geb ouwd en heeft een Inhoud van 2800 ton Het schip was bewapend met 6 kanonnen van 13 6 cm ter stukken luchtdoelgeschut van 15 on 6 mitrailleurs en bezat negen torpedolanceerbuizen Het feit dat de Tasjkent welke tot IMO in de Zwarte Zee was gestationBetrd pas enkele maanden geleden Mar de Oostzee werd overgebracht wordt te Berlijn als een nieuw bewijs J ich ouwd voor het voornemen der Misjewisten om Midderi Europa aan te Uen öe militaire commis tarissen in het Sovjet zer legt Hel door den Oppersten Sovjet uitJtvaardigde decreet betreffende de anstelling van militaire commissaris m het Sovjet leger wordt door de he pers een bewijs genoemd dat SL gemaakt is tot onbeperkt wf NfL Sovjetleger aldua r PN B D bladen zien hierin een wanhoopsmjiatregei die al kan zij r gestadig voortgaande ineehTOrting van e Sovjet strljdkrachten nie meer tegenhouden toch des te r der IS voor de Sovjettoe anden aan en achter het front Want schrijft de Vrilkischer Beobachter nrr Z moreel reeds Z 3 geschokt IS kan nog met Sh strijd inge l 2i h alleen nog stompzinnig opofferen maar niet meer vernietig ontkomen of zelfs M behalen Met het verheffen ï n Lf ni ssarissen tot despoten lev en heerschers over dal n 3 8 Je SovjeU toe besrS derlaag als onafwendbaar houwen en alleen rtog trachten mZV j tijd te winnen schiwt j lo ieven voor het decreet ne t Deutsche A II gestellen v weder aandusverr u missarissen die tot 2r n dep j i i che leger ren ïetrpH achtergrond kant duwi tT = e nen Kst 1 Pt uwen van de n van hil iding ten aan len andl u erencorps en aan l em £ ƒ de bolsjewistische Sr f wentelen op de troe Idu vrll V toestand wordt thans M di t d te houden gin om w P 8e en be ankele rfv helpen het er te rttiuen bohjewisten fWaart i t qf i Ira 1 a n ze i g e r naar d n V ilJ P ïoe r 7m Jf d ge Hg slrüdt niet nm de r S 8 maar alleen he wrtó l van de bolsjewisS O S vin 5 J decreet a het en zinkend achtp Japansch prt est te Moskou De Japansche ambassa ieur in Moakou ïalekawa heeft de Sovjet regeering in opdracht van zijn regeemg naar de Yomioerl Sjimboen uit Moskou zegt te hebben vernomen een siherp protest overhandigd tegen het uitroepen van de Japansche zee en de wateren rondom Kamsjatka tot gevarenzone Deze maatregel van de Sovjet Unie bedreigt de Japansche scheepvaart en de belangen van Japan LEIHBEKG ONDEB BOLSJEWISTISCH BEWIND De gruwelijke bijzonderheden over het veTmoorden van de vrijheidslievende bevolking in de door de Sovjets ontruimde gebieden hebben in de wereldpers ten zeerste de aandacht getrokken aldus het A N P uit Berlijn Overal ziet men thans in dat het bolsjewisme zijn waren aard tot dusverre handig heeft weten Ie camoufleeren maar dat er tegenover deze schokkende taal der feiten niets meer te verbergen valt De speciale correspondent van Stockholms Tidningen in Lemberg Bertil Svahnstroem geeft een beschrijving van de toestanden na e bezettirfg van het vroegere Poolsche aee der Oekraïne Er is geen twijfel aan zoo wordt in zijn verslag o m gezpgd dat de Oekrainsohe bevolking de Duitschers als bevrijders beschouwt Overal ziet men hakenkruisvlaggen Bijna twee jaar lang heeft e Sovjet over Lemberg geheerscht Er is geen twijfel aan dat de bolsjewistische fase beschouwd moet worden als de donkerste in de geschiedenis van de stad In 20 maanden tijds hebben de Sovjets zich gehaat en gevreesd gemaak Nipmand werkte serieus De prijzen stegen duizelingwekkend hoog Een arbeider die 150 roebel per maand verdiende kon zelfs geen paar choenen koopen want die kostten 300 roebel Een costuum kostte zelfs 1000 roebel of nog meer Het particuliere zakenleven was weliswaar niet verboden maar zoo buitengewoon zwaar belast dat het niet dé moeite loonde particuliere zaken te drijven De meeste winkels hadden dan ook hun deuren moeten sluiten De NewYork Enquirer publiceert een vferslag van den United Presscorrespondent Jack Fleischer uit Lemberg Fleischer schrijft dat de Sovjets voor hun vertrek een vreeselijk bloedbad hebben aangericht cndef de politieke evanj cnen Verwij end oaar het vinden van honderden slacm jffers van dezen mas samoord in de militaire en staatsgevangenis van Lemberg schrijft hij dat hij persoonlijk verscheidene plaatsen gezien heeft waar telkens 20 lot 30 lijken in den grond gestopt waren Een nog grooter aantal ligt begraven in een kelder van de gevangenis Op een kerkhof in Lemberg kon men honderd nieuwe graven zien waar de lijken liggen van de Oekrainers en Polen die door de wegtrekkende bol jcwislen afgemaakt waren Onder het opschrift Wat achter het mysterie schuilt schrijft het Spaansche blad A B C Sedert hun triomf in die mode Oer ibermaand hebben de bolsjewisten Rusland van de geheele buitenwereld afgesneden De volken die aan de Sovjet Unie grenzen wisien niet wat in dit ontzaggelijke land gebeurde Wie zich binnen den Sovjetstaat verzette tegen despotisme en de lijn wilde bereiken die ons scheidt van de andere wereld liet zijn leven onder de kogels van de Giepeoe Een geheimzinnige sluier werd gelegd over de reu Ochtige gebieden Ni en dan lieten Lenin of Stalin weliswaar een democratische commissie het land binnen maar deze moest zich langi voorgeschreven wegen bewegen en kreeg alleen datgene te zien wat op het programma van het tooneel stond Thans onder vuur en zwaard valt de mysterieuze sluier af Uitgemergelde plaatsen komen te zien vuil en kwalijkriekend zonder licht en water en onder een ontzettende terreur gedoemd tot een dierlijk bestaan onder den geesel der beulen SOVJET AANVAL OP REDDING8VLIEGTUIGEN Het D N B meldt uit Berlijn Tengevolge van de terreinmoeilijkheden op het schiereiland Kola waardoor de opmarsch en de aanvoer van troepen buitengewoon bemoeilijkt wordt is het noodzakelijk reddingvliegtuigen te gebruiken voor het transport van gewonden die geopereerd moeten worden Onophoudelijk zijn deze vliegers bezig zwaargewonden te bargen en naar het achterland te brengen waar spoedige hulp verleend kan worden onverschillig of het Duitsche of vijandelijke gewonden zijn Desondanks heeft naar bekend is geworden een Sovjetvlieger eeft reddingvliegtuig aangevallen toen het bezig was op een der talrijke meren van het schiereiland gewonden te bergen Met de schietwapens werd het reddingvliegtuig beschoten Pas toen Duitsche gevechtsvliegtuigen naderbij kwamen staakten de Sovjets hun aanvallen en namen de wijk Gelukkig werd het reddingvliegtuig slechts licht beschadigd Volmachten voor Roosevelt VORDERINGEN VAN WERKTUIGEN VpORRADEN EN MACHINES De Amerikaansche Senaatscommissievoor militaire zaken heeft goedkeuringgehecht aan het wetsontwerp dal Roosevfelt machtiging geeft om voor delandsverdediging belangrijke en voorde militaire en marinebewapeningnoodzakelijke werktuigen voorraden enmachines te vorderen De wet vormteen compromis tussohen het Witte Huis dat eischt dat ieder eigendom datvoor de verdediging noodig is gevorderd mag woren en het voorstel vanhet ministerie van Oorlog dat alleeneen requisilie van militaire en marineposten behelst De verschillen tussohen 1 den wereldoorlog en den huldigen strijd Het A N P meldt uit BerUjn In de pogingen die de Angelsaksische pers in het werk stelt om het pact tusschen Engeland en Sovjet Rusland Voor te stellen als een soortgelijke omsingeling van Duitschland als in den wereldoorlog het geval was ziet men in Berlijn niet meer dan een streven vaij de Britsche binnenlandsche politiek Dat dit pact evenals de algemee ne militsQre toestand in geen enkel opzicht vergeleken kan worden met Tie omsingeling der centrale mogendheden in den tüd van 1914 1918 ligt voor de harid De gpilmogendheden Duitschland en Italië zijn militair noch economisch noch politiek omsingeld Terwijl in den wereldoorlog de centrale mogendheden militair zoowel in het Oosten als in het Westen en ook in het Zuiden aan het Italiaansche front en aan het Balkanfront bovendien in de verschillende Turksche sectoren gebonden waren met al hun militaire machtsmiddelen en het daarbij behoorende apparaat voor de ravitailleering en de transporten van materiaal biedt de huidige militaire positie een volkomen ander beeld Een Westelijk front gelijk dat indertijd in Frankrijk bestond is er niet meer Het geheele Westen is er slechts een zee en luchtfront gericht tegen Engeland en in veel sterkere mate dan in den wereldoorlog gericht legen de Britsche ravitailleering over zee Het Zuiden laat eveneens militair pen Mm zou niet eens serieus kunnen spreken van een Zeefront in de Middellandsche Zee aangezien de Britsche vloot er ver van verwijderd is de Middellandsche Zee te beheerschen Hel front in Afrika tegen de Britsche troepen in Egypte kan niet vergeleken worden mH hel front tegen Italië en op den Balkan van den wereldoorlog Het Zuid Oosten ligt eveneens militair open aangezien noch een front tegen Turkije noch in voorAzië aanwezig is In het Oosten ligt weliswaar een front dal door hel Duitsche leger het luchlwapen er de marine wordt gevormd maar dit front verloopt niet alleen zeer Veel gunstiger dan Ujdens den wereldoorlog het is ook blootgesteld aan het totale optreden van hel Duitsche leger dat niet zooals dit in den wereldoorlog hel ge Rede van Franco ENGELAND HEEFT DEN OORLOG REEDS VERLOREN Naar aanleiding van den vijfden verjaardag van de nationale opstanding heeft de leider van den Spaanschen staat generaal Franco voor den nalionalen raad der Falange een groote poli tieke rede uitgesproken waarin hü o m verklaarde dal Europa geenerlei ambities in Amerika heeft en dat het Amerikaansche contingent niet kan denken aan een iftlervenlie in Europa zonder zichzelf in een catastrofe te storten De strüd die op het oogenblik wordt uitgevochten gaat om hft lot van Europa dal ook het lot van Spanje i Dit lol is reeds beslist aangezien de ondergang van het bolsjewisme onvermijdelijk is geworden Geen menschelijke macht kan dezen gang van zaken meer verhinderen ook niet de waanzin waarmede politici van zekere landen Europa in een nieuw ongeluk trachtten te storten Spanje zoo zaide Franco heeft als geen ander land het recht te verklaren dat Europa geenerlei ambififfi heeft in Amerika De oorlog op hel Europeesche vasteland is duidelijk en consequent Een interventie van het Amerikaansche vasteland zou onafzienbare gevolgen hebben Amerika kan zich niet bedreigd gevoelen door door den Europeeschen oorlog Een dergelijke bewering is een verdraaiing van de feiten Zen oorlog tusschen Amerika en Europa moet een misda dige waanzin genoemd worden De Europeesche oorlog zoo ging Franco verder is voor Engeland en zijn bondgenooten reeds verlor Dit moeten zelfs de verantwbordelüjte mannen toegeven door Ie verklare dat zö uit eigen kracht niets meer vermogen te bereiken Daarom stellen zij hun laatste hoop op een nieuwen oorlog tusschen contingenten voor het bolsjewisme waarmede J e plutocralische wereld zich solidair verklaard heeft is nu hel oogenblik gekomen Niemand kan meer de oogen sluiten voor het feit dat hel Sovjet regiem voor de menschheid een ontzaglijk gevaar gevormd heeft Op dit oogenblik nu Duitschland een strijjl aanvaardt die Europa en de geheele Christenheid sedert vele jaren gewenscht hebben herhaalt Spanje dal het een hecht vertrouwen heeft in zijn toekomst Ingaande op de problemen der binnenlandsche politiek van Spanje richtte generaal Franco een scherpe vermaning tot alle saboteurs en volksondermijners De regeering zal zoo zette hU uiteen tegen iedere misdadige actie optreden aangezien een geordende economische politiek zonder discipline onmogelijk is De sociale revolylie van Spanje zal slechts mogelijk zijn wanneer de staat de macht heeft over de prijsvorming Een algemeen goedkooper worden van de kosten van levensonderhoud is de meest dringende taak van de regeering Generaal Franco heeft in zijn rede verder verklaard dat Spanje thans voor de eerste maal van de geschiedenis van het heden zijn lol zelf beqaalt Spanje heeft zichzelf hervonden Aangezien het in den geest van zijn gevallen helden heeft heeft het het despect en de rechtsgelijkheid met de andere volken herwonnen Derhalve moet alles in het werk gesteld worden om niet weer te vervalien in de oude val was met zyn voornaamste krachten aan andere fronten is gebonden Het Noorden van Europa staat militair eveneens geheel open In den wereldoorlog daarentegen bestond er ook in het Noorden een zeefront aan de Noordzee en ook de Oostzee moest aan gezien Fjnland tol het Russische machts gebied behoorde als zeefront beschouwd worden Op economisch gebied kan men evenmin spreken van een omsingeling Terwijl in den wereldoorlog de centrale mogendheden de economische krachten van de Scandinavische landen slechts gedeeltelijk tot haar beschikking hadden staat het Noorden ditmaal geheel ter beschikking van Duitschland en zijn bondgenOoten De economische krachten van West Europa stonden van 1914 tot 1918 in het geheel niet ter beschikking van de centrale mo ndheden terwijl thans geheel WestEuropa tot Portugal en Spanje toe ter beschikking slaan van de landen der spil De Balkan die in den wereldoorlog slechts voor een deel in handen van de central mogendheden was is thans met zijn economie geheel georiënteerd op de behoeften van de spUmogendhe8en In het Oosten konden de centrale mogendheden pas in de twee laatste jaren van den wereldoorlog de economische krachten van de daar bezettegebieden lol ontwikkeling brengen en voor zich gebruiken terwyl Duitschland ditmaal in het gouvernementgeneraal n beslissenden economischen opbouw heeft voltrokken en bovendien de economische krachten van Finland ter beschikking staan van de spilmogendheden In politiek opzicht is hel van beslissende beteeken if dat Duitschland lodens den wereldoorlog van de enkele neutrale jliien mtt uitzondering van de Srandmavisclie landen was afgesneden door de govechlsfronten Ditmaal staat het ook mst staten als Spanje en Portugil met Turkije en Iran in rechstfeefsche verb iriu g en heeft het bc vSndltn in het Verre Oosten een groote mogendlieid ais bondgenoot De Britsche bewering eener omsingeling van Ehiitschland is dus in geen enkei geval ju ist e minder daar de tebiedtn van Afrika ei Azië waarnaa ar Britsche zijde ter fundeering van de omsingeling wordt verwezen zoo ve wj liggend en vooi het grootste deel zoo onontwikkeld zijn dat zij militair noch economisch eenig gewicht in de schaal leggen zonde Voor het Spanje der falange is de marxistische materialist even afschuwelijk als een uikhandelaar of een aristocraat die het buitenlaiMl meer lief heeft als hel vaderland De nationale oorlog is geëindigd maar niet de nationale revolutie zoo verklaarde Franco tenslotte De politieke strijd gaal voort en eischt opvoeding van Set volk tot discipline en gegcmeenschap uitroeiing van de fouten die het nationale verval leweeggbracht hebben en strijd tegen vrijmetselaars en andere vijanden die de grootheid van Spanje hebben verijdeld Het nieuwe Japansche kabinet GEEN WUZIGING IN TOT DUSVER GEVOERDE POpTIEK Na langdurige besprekingen van Konoje met de militaire ministers generaal Tojo en admiraal Oikawa is een speciale conferentie gehouden met de afdeelingschefs van het minsterie van Oorlog en van Marine Semi officieel verluidt hierover dat tusschen Konoje en de beide militaire ministers volledige overeenstemming bereikt is dal de tol dusver door Japan gevolgde koers moet worden voortgezet met versterkte leiding van den staat Volgens Domei zijn welingelichte kringen het er over eens dat Konoje niet het voornemen heeft om ook maar de geringste wijziging te doen intreden in de lol dusver gevoerde principieele politiek Nieuwe kabinet gevormd De vorming van hel nieuwe Japansche kabinet is thans gereed gekomen De eerste minister prins Konoye beg ft zich naar den keizer om de minislerlijst aan den keizer voor te leggen De publicatie van de samenstelling vanhel nieuwe kabinet kan spoedig ver wacht worden flegeeringswüziging i in Frankriik IN MINISTERIE VAN VOORZIENING Officieel wordt te Vichy bekend gemaakt dat de minister van Landbouw Caziot beno nd is tot opvolger van Achard wiens ontslag is aanvaard als minister van Voorziening Caziot blijft tevens minister van Landbouw In welingelichte kringen te Vichy verklaarde men gisteravond dat de wijzigign in de regeering zich waarschijnlijk zal beperken tot het ministerie voor Voorziening en dat van Binnenlandsche Zaken Geruchten als zou ambassadeur de Brion Buitenlandsche Zaken krijgen worden niet bevestigd VIJF MILLIOEN WERRLOOZEN IN AMERIKA Het biureau voor productieve werk l ozenzOTfl Works progress administration h t medegedeeld dat er ondanks jf groote bewapeningsprogramma s nog altijd vijf millioen werkloozen in de Vereenigde Staten zijn De Duitsche aanval op Suez BRlTSCH BULPSCHIP GEZONKEN Qij dm aanval van DiiitsctK vliegtuigen op het Suezkanaal in den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn de kanaalwerken getroffen door verscheidene zware en een gro t aantal lichtere boöimen zoo meldt t D N B Een tweede aanval waa gericht op de havenwerken van Sue Hier hadden de vliegers het gemunt op de petroleumvoorraden en minstens drie tanks gingen na hevige ontploffingen in vlammen op Een zoeklichtstelling werd vernield De vliegers konden bij dezen aanval constateeren dal een passagiersschip van 10 000 tot 12 000 ton dat in den nacht van 13 op 14 Juli getroffen was nog steeds in brand stond Het schip was aan den grond gezet en gaat zyn voUedigen ondergang tegemoet De strijd bij Uoem Op 15 en 16 Juli hebben Britsche gemotoriseerde colonnes getracht onder dekking van een zandstorm de Duitsch Italiaansche stellingen voor Solloem te naderen De Duitsche en Italiaanache artillerie legde een spervuur voor de colonnes waardoor zij tot een snellen omkeer gedwongen werden Britsch lialpscbip tot zinken gebracht De Britsche admiraliteit deelt mede dat het Britsche hulpschip Lady Somers lot zinken is gebracht Door een Spaansch schip zijn 138 man van de uit 175 koppen bestaande bemanning aan boord genomen Wüziging in de Britsche regeer ing DBFF COOPER ZOU VAN FUNCTIE VERANDEREN Over een eventueel voor de deur staande reorganisatie van de Britsche regecring schrijft de Londensche T im es volgens hel D NB Men gelooft dit de Britsche premier voornemens is zejiere wijzigingen in zijn kabinet te brengen De belangrijkste wijziging die mogelijk zou zijn is de benoer ing van een lid van het oorlogskabinet tot leider van een speciale instantie In dit opzicht moet opgemerkt worden dal bij een recente bespreking van het probleem der productie in het Lagerhuis verscheidene leden de instelling van een ministerie voor munitie of productie hebben aanbevolen Het schijnt dan dat Duff Cooper het ministerie voor inlichtingen verlaat en dat zijn opvolger eventueel Brendan Bracken zal zijn die thans particulier secretaris van Churchil is HOPKINS BU CHURCHILL Roosevelts adviseur Harry Hopkins heeft volgens Associated Press na zijn aar komst gisteren in Londen terstond een bezoek gebracht aan Churchill en in aansluiting daarop deelgenomen aan een kabinetszitting Geen onderwijzend personeel bü den lucht beschermingsdienst OOK NIET ALS HOOFD ALLEEN IN FUNCnE BUITEN DE SCHOOLUREN Aan het slot van zijn circulaire van 29 Jan 1940 heeft de toenmalige minister van Binnenlandsche Zaken aan de burgemeeaters der onderscheidene gemeenten als het oordeel van zün ambtgenoot van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen medegedeeld dal het niet wenschelijk is het onderwijzend personeel lol lid van den gemeentelijken luchtbeschermingsdienst toe te laten of te handha ven Als molivetring is in de circulaire opgenomen Juist in tijden als deze en ook in oorlogslijd is hel dringend noodig dal de kinderen onder de hoede van hun onderwijzer blijven Zijn plaats is in de school en niet daarbuiten hoe nuttig iel werk op zichzelf ook is dal hü elders zou kunnen verrichten Hel feil dat hiermede kennelijk uitsluitend wordt gedoeld op het minder wensehelijke van den toestand dat een combinatie van de functie van onderwijzer hoofd der school en die van lid hoofd van den gemeentelijken luchtbescherminsgsdiensl de afwezigheid van het onderwijzend personeel in de normale schooluren zou noodig maken heeft het gemeentebestuur van Hontenisse dal van het verbod van deze combinatie ernstige moeilijkheden ondervindt daar het buiten het hoofd der openbare school geen geschikt persoon als hoofd van den luchtbeschermingsdienst kan vinden aanleiding gegeven opnieuw de kwestie voor te leggen aan den secreHarisgeneraal van Opvoeding Wetenschappen en Culluurbescherming er op wijzend dat in deze gemeente het voornaamste werk van het hoofd van den luchtbeschermingsdienst niet beslaat in het optreden by luchtgevaar maar in hel paradt jouden van den dienst Dit laatste kan z i z Qnder bezwaar buiten de schooluren geschieden zoodal het onderwijs en het contact met de leerlingen geen schade lijden terwyl bij eventueel in werking f eden van den luchlbescheralingsdienst zoo noodig het plaatsveiry ngend hoofd als leider kan optreden Naar het V a d verneemt heeft de secretaris generaal ook in deze omstandigheden geen vrijheid kunnen vinden om afwijking van den regel toe te staan maar ook in gevallen waarbij de werkzaaraehden van de luchtbeschermingsdienst alleen de vrije uren van het onderwijzend personeel in beslag nemen dien regel van kracht verklaard De inlevering van metalen BO Mi 4NTiqUAlR8 EN KUNSTBANDELAREN Het inlichtingenbureau kunstvoorwerpen en antiquiteiten maakt het volgende bekend a Antiquairs en kunsthandelarenen daarmede gelijk te stellen bedrijven dienen op één of meer exemplaren van het formulier model II verkrijgbaar by hel inleveringsbureaiiin hun oproeping genoemd alle voorwerpen vervaardigd van een de verplichting tot inlevering onderworpenmetalen te vermelden vocjtzooverdeze zyn te beschouwen als atiliquiteiten kunstvoorwerpen e d én de eformulieren op de voorgeschrevenweze in te leveren by den jjirfge meester By de invulling der formulieren model n dient met het volgende reltening te worden gehouden Ie Bovenaan hel formulier links van de letters A en B dient duidelijk hel woord antiquair te worden ver meld ook door kunsthandelaren 2e By de opgave der voorwerpen kan vermelding van het gewicht in grammen het land van herkomst alsmede van de waardesdhaf ns in guldens achlerv9 ge b fi Antiquair b Antiquairs eii kunsthandelarenen daarmede geiyk Ie stellen bedryven dienen de niet onder de defini tie antiquiteiten kunstvoorwerpene d als vermeld in artikel 5 lid 1 onder 1 en 2 van de verordening no 108 1941 vallende voorwerpen welke derhalve onder de verplichting totinlevering vallen ter plaatste ge noemd in de oproeping model 1 in televeren Deze inlevering dient vergei eld te gaan van een door hen in duplo in f evolde invenlarisUjst model VI wele door of vanwege den burgemeester voor accoord woivdt geteekend of geparafeerd en van den gemeentestempel voorzien een en aiSder na vergelyking met de ingeleverde voorwerpen waarna aan den inleveringspliclitige worden teruggegeven de beide exemplaren van bedoelde inventarislyst waarby tevens gevoegd wordt een enquêteformulier schaderegeling n tweevoud model VII b voor handelaren met bybehoorende hjsKen Antiquairs en kunsthandelaren zenden het volledig ingevulde enquête formulier model Vllb in tweevoud alsmede het eerste exemplaar van de inventarislyst model VI rechtstreek aan het Rijksbureau voor non ferro metalen afdeeling inlevering metalep schaderegeling pcstpus 95 s Graven hage Ambulance v r het vrijwilligerslegioen Nederland Luitenant generaal b d H A Seyffardt oudchef van den generalen staf commandant van hel Nederl Vrywilligenlegioen ver oekt opneming van het volgende communiqjié t Tydens de oorlogen in Abessjniè enFinland hebben Nederlandsche ambulances otunidd liyk him medewerking verleend Dy de verzorging dergcwoiiden Ook thans worden doorhet Nederlandsche legioen voorbereidingen getroffen om een ambulance isamen te stellen ten einde aan hetOostfront geneeskundige hulp en bustand te kimden geven Het Vrüwillijterslegioen Nederland doet derhalve een beroep op de medeweikmg van med ci verplegend personeel en hulpverpleegsters Zü diewenschen opgenomen te worden in deNederlandsche ambulance wordenverzocht zich schriftelijk te melden bij het hoofdkwartier van het Vröwiliigerslegioen Nederland Koninginnegracht 22 De Haag onder vermei dipg afdeeling ambulances Nadfre mededeelingen omtr nl de definitieve samcnstelüDg der smbu lance zullen in dè pers worden kend gemaakt Engelsche luchtaanvallen TWEE GEKWETSTEN Het A N P meldt In den nacht op Donderdag vlogen enkele Britiche vlieg tuigen boven ons land Er werden ook ecnige bommen geworpen doch de aangerichte schade aan enkele woonhuizen was van zeer geringen aard Twee kinderen werden gekwetst GRATIFICATIE VOOR DE TRANSPORTARBEIDERS De persdienst van het N V Y rael3t In afwachting van de tot stand koming van een collectieve arbeidsovereenkomst waarover thans onderhandelingen worden gevoerd tusschenwerkgevers en werknemers is op 4 Juli jJ overeenslfemming bereikttusschen de commissie voor socialeaangelegenheden van het Nederlandsch binnenvaartbureau en de samenwerkende V transporlarbeidersorgan isaties n l den Cenlralen bond vantransportarbeiders den Neiterlandschen R K bonTf van transportarbeiders Sint Bonifacius en den Nederlandschen bond van Chr fabrieks en transportarbeiders over de uitbetalingvan een gratificatie ten bedrage vaneen week loon Het college van ryks bemkldelaars heeft op 10 Juli j l zijiy toestemming verleend De samenwerkende organisaties Van werkgevers en werknemers in de binnenbeurtvaan hebben zich thans met een schrijven tot alle beurtvaartondememingen gericht waarm zij verzoeken van deze toestemming gebruik te maken en tol uitkeermg van deze gratificatie over te gaan Onder deze gratificatieregeling vallen ook de losse arbeiders voorzoover z tusschen 1 April en 30 Juli 1941 op meer dan 25 dagen arbeid hebben verricht Zü heeft betrekking op een JOOO lal ondernemingen