Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1941

TWEEDE BLAD r I Panchro micrigran 28 x 8 23 f 4 90 Panchfo super f 5 45 FOTO OAEMS J o 23VW BOEK EN KANTOÓRPOEKHANDEL Levert cdle soorten SCHOOL en STUDIEBOEKEN voor H B S Gymnöïium en Handelscursus vlug en accuraat Frans van Camp Nog eenige PRIMA RMMriELEN voorbanden Nieuw en gebruikt VoordaalUat adrea voor ▼ akkundiga reparatie Vlugge bediening KNIGOE S RI IWIELHUIS L TIENDEWEQ 73 GOUDA G 2337 16 Kofferschrijfmachines vanaf 95 ONS SUCCES Fotoburacni W A DE BRUUN Zorgt U voor Uw eigen melk Neco dat laat U over d een groep vakipeoaciien Maar waai im lit U daa wel de wasch thuii doen En vooral nu terwijl hrt volop zomer ti a U Uw tijd toch veel pr t ger lont bcatedea Laat Uv wasch daarom vakkundig ioor ons behandelen Uw go goot langer als net neegaot met d MOD LWASSCHERIJ Ooi da Telefoon 2084 BrJrijfswater zoo zacht als regenwater Wttttvttt ttt ttttW G 2328 35 CONCOURS HiPPIQUE RIDDERKERK Zaterdag 26 Juli s Prachtig programma van 14 schitterende rubrieken Dressuurproeven Eenspannen en Tweespannen i Tally Ho Jachtrit Springconcours Ruimedeelname in alle rubrieken B rubrieken O 2340 24 Vacanfie De ti d voor filmopnometn Wi ontvingen oen beperkt aantal Overhemden van Tricotzijd maf vast boord merk Jansen Tilanus maat 4 maat 5 maat 6 fl 2 60 fl 2 75 fl 2 d0 ZEUaESTR 64 GOUDA Kleuren grijs blauw bru O 2311 lUO BONTMANTELS Grootè Sorteering f VAN DER SLOOT Oosthaveir 22 6ouda Schrijfmachinehandel Jan van den Heuvel Gouda Tel 3089 Q 2306 30 Voor publiciteit in Groot Rotterdam is PAS FOTO S uraaroTer men tevreden is het Rotterdamsch Nieuwsblad het aangewezen Orgaan G23I0 12 TcHMSseftoeMH Het Nieuwsblad wordt door ieder gelezen WILLEM SCHULD WIJDSTRAAT 23 GOUDA G 2323 40 nog in prima Icwalileit ben 2 Nog steeds een ruime sorteering in aiie soorten KLOKKEN i ColHieo s Couranten Cataiogus Uitgave April 1941 ï Ben losbladige catalogus van de volledige advertentie tarieven en con tractvoorwarden van de geheele Nederlandsche Dagbladpers uiterst overzichtelijk door uniforme rangschikking van tarieven en andere gegeven bUivend van waatde ook bii ver andenng van tanev Uitsluitend in moderne uitvoering en accuraat loopend A A DE IMOL QOUWE 147 o de Turfnnrltt Tel SS O 2331 12 I Te koop gevraai d WOONHUIZEN Aanbiedingen ander No G 2309 Bureau van dll blad 2U Ov dez nieuwe ui vb een groote adverteerder ons schreef Over het losbladig systeem met gegevens van de by U aangesloten bladen hebben w mets dan lof te zeggen Wi hebben het onmiddellijk voor ons gebruik toegepast en laten voor alle andere tijdschriften en bladen welke niet bÜ Uw Bureau zun aangesloten losse bladen door onzen drukker vervaardigen met dezelfde Indeeling als U in Uw systeem aannam Verkrijgbaar ad f445 stjrtuig op postrekening No 1539 van den penningmeester der Nederlandsche Dagbladpers Amsterdam Te huur gevraagd in omgeving Gouda Gebouw of open loods l a9bladr elam Is UI v rvaiig B CEBUCO AmsterdamC Heerengracht 258 T L S045 3467 t oppervlakte ± 2 300 vierkante Meter met eenig aangrenzend terrein Gemakkelijk bereikbaar Brieven met uitvoerige omschrijving ea prijsop gave onder No G 2311 aan het bureau v d blad ZATERDAG 19 JUU 0 2339 Nog eenige gunaiig gelegen PERCEELEN BOUWaR TE KOOP te GOUDA Te bevragen Woningbureau HET CEN Korte Tiendeweg 10 Td O 2338 9 Vergeet mij niet ik ben GORILU en HERMELIJN mes e in 5 prijzen Overal te koop oök OOSTHAVEN 29 Fa de JONG GOUDA Imp huis R do n Zwaanshals 151a Eikenboom Tel 40Ó22 O 2316 12 Voor de Inmaak sAdvertenhën in ANDERE BLAOO worden zondereenigi emooginq du onz ADV ER TE NT IE pnijvewioog Kc lnmaakkruiden Zwavellint Kurken Fleaaohenlak Salieylxuur Inmaakvltaa Perkamenlpapler AFDEEtING geplaa Bij opgaven voor nw dor bloden s tekst voldoende INZENDING verz AAN ONS BURE OROeiST£RU De Goudsche Gaper MARKT e TELEFOON 2423 O 2325 15 KOOP 2 TMflbanktii Slum Tosnbankopttand Etaliggspiigiti 1 Elkfii Vitrlnt AURKT 31 GOUDA M niilg titoga KhulMauren Mras fiROENENOAAL 4 O 2322 9 In DORDRECHT en de MERWESTREEK is het DORDRECHTS NIEUWSBLAD de dagelijksche courant in vrijwel ieder gs Voor algemeene publiciteit het aangewezen dagh