Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1941

V EERSTE BLAD ZATERDAG 19 JULI 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM EINDERBIJSLAG EN WBR1U OOSHLID FCmOSEN ACTIEVE MaalalMiiiaiWB m la I tuas 4 la me t 40 kU I lOM 8 40 U IMl 4 k 18U I ma vit Oraatkaak M a 8Mt M Lurt inaaat I Otaolbaak aM 1938 nooo 1 MOOO ion f 1000 1 Cerutiaaiaa Vit Craalkaak aM l a 1931 ln l f 18 IVi 18r India 18W 1 lOar Indit I MO A i Noleennfen van 8 ih OBLIOAnil UaUltwUBtea V K IMO U ISO 1040 la 800 4 IMU M I 100 4 lOO O De persdienlt van het N VV meldt Zooals men weet w erd op 1 Jai uan van du jaar de lCirderb islagwct ir ge voerd De uitbetaling over t eerste kwartaal vond plaats na 1 A il Bij de u tbetaUidfe bledc dat de gemeente ijke ambtenaren belast met de steunverleening van meening waren i 40 Mf dat de Kiraerbi slagw uitgekeerd wj aan arbeiders die m de steunviree wo ning waren opgeromen gezien moest worden als loon dat in een bepaalde vkeek was ontvangen en hierdoor m aanmerking kwam voor de toepassing van de waehttijdregehng Kv am een arbeider die over het eerïte kwartaal had gewerkt en die dus kinderbyslag ontvmg na 1 Apnl in den steun fan moest hu evereens eerst een aèhttijd doormaken aangezien hij miners geld f handen had Hoewel de e opvatting formeel juist was spreekt hel wel vanzrat dat ziJ in strijd kwam met de strelking van de Kinderbijslagwet Immers de kinderbijslag IS bedoeld als grondslag voor groote gezinnen Het N V V heeft zich dan ook de onbiUijkheid van deze toepassing inziende tot het departement van So ciale Zaken gewend met het vtrzo k de gemeentebesturen erop attent te willen maken dat de kmderb jslag die aan een arbeider die steun ontvangt wordt uitgekeerd dient verdeeld te worden over het aantal weken dat nij gedurende het kwartaal waarover de bijslag werd berekend heeft gewerkt Het resultaat van dit verzoek is dat de waarnemende se cretaris generaal van het departement van Sociale Zaken zich dato 14 Juli j 1 tot de gemeentebesturen heeft gericht met een brief w arin hij tegemoet koMt aan de be zwaren van het N V V Het N V V heeft hiermede een be angrijk resultaat bereikt vooi diewerkloozcn die recht hebben op kinderbyslag KUH lOUH ia 4 4 KWH 9414 T MN W 194 119 174 SU 4 4 n 87 t9H MO 9es 89H f 100 sus 9 1 llJOi mi 99 9tit 101 A 8 1 99 AAND KELEN Bank en Credleclnatellbigen Ad Bank aand 119 4 US ladust eBiamemlngen AH Norlt gaw A 88 2S0 234 196 16 4 UILVFRSUM II 301 5 M 8 88 Grainofoonmuziek 8 30 BNO Nieuws beuchltn 8 45 Gramofoonmuziek 9 00 Vroeg dienst Voorbeieid door het Vnjz Prole t Kt kcomilé 10 00 Zondagmorgen zondei zorgen 12 Cursus Kent Gij Uw Bijbel Voorbereid door de Chr Rad o Sticiitmgl 1215 Bachcantate 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 100 MclodiUen solist en gramofoorn uziek 2 00 Cau eile De veieenigde Nederlanden 2 15 Omroeporkest soIst en gran ofoonmuzlek 3 35 Gramofoonmuziek 4 00 Wtidïn4ïs woord Voorbereid door üe Chr Radio Stichting 5 30 Spoitifit lager ANP 5 Gi mofoonmuz ek 6 00 Voordracht 6 10 Klaas van Beeck en ziin oike l 6 45 Sport van den dag 7 10 Gevarieerd programma 8 00 BNO Nieuwsbei ichten 8 15 Ciramofoonmur ek 8 5 Omroepo ke t en 40listeitt 92Ï5 Dialoog 9 45 BNO Nieuwsbench ten 10 80 1 15 Voor de ouders BEURSOVERZICHTa De liande op de eff cfenbeur di € eergjsleren reeds duidelijke teekenen van inkrimping vertoonde was gisteren opnieuw wet geriiiger gewoiden Aan den vooiavond vait twee viije dagen gevoelde men er blijkbaar mets voor om nieuwe engagementen aan te gaan en daar tegenover was er eerder eeii neiging om loopende posities te vei effenen Het rc iuUaat hiervan was dat d markt en lusteJooa verloop had en de koe sen meerrndeeU iets lager kwamen te liggen AJles bijeen geni tnen was er echtei maar zeer weinig materiaal aan de markt maar het ontbreken van Kooplust voijTKie toch geen tejpenwicht Voor mdustneelen werd weliswaar nog eenige belangstel mg aan den dag gelegd maar d on zetten m deie fondsen waren toch met groot meer Eenige specialiteiten werdtn nog in open hoeken verhandeld maar bij nadere beschouwn g wab het toch meer geschreeuw dan wol Unilevers bewogen zich m hoofdtaak omtrent het laagste peil van gi teren en goTden 1281 WA In Aku s gmg maar wemig om De koers wa maa weinig gewijzigd Bij geringe affaire zagen de Philip aandeelpn met een noteermg vae 222 335 eenige punten verloren gaan Van Berke waren zoo goed aT onveranderd en ook thans was het in hoofdzaak de heroepshardp l die nog eenige bowegmg te voor ichijn riep Calv Delft bewoog zich rondo n 90 Voor de minder courante mdustneelen t e tond heel Icht aanbod maar er was geen vraag en in vcr cheidorie geva Icn kwamen iets lagere noleennfen tot stand waarbij de affaire een zeer Etfl karakter droeg Ten opTichte van ciMuurwaarden werd een gereserveerde holding aangenomen maar het scheen In afwachting van nadere berichten omtrent de lUiatie in het Verre Oosten Amsterdam Rubbers zakten een paar punten in en bewogen zich tu ï schen 271 en 272 A Diverse outsiders goMen let lager Voor tabakken bestond bijna geen belangstelling Slechts in enkele tapes kwam het tot noteering daarbij moest een kleine ver7wakking worden geconstateerd Sufkerrubrlek was rustig HVA 5 werden verhandeld tegen 26 42fl De scheepvaartrubriek la e bilna geheel veilaten De koer en waren nauwelijks gewijzigd desnienemln hier en daar een k ein heid lager Ook ïn olies ging weinig om De spanning tusochen de hoogste en de laagste noteering bedroeg niet meer dan twee punten Ook hier moest een kleine reactie word n opgemerkt De animo voor Nederlandsche beleggingen w s evenmin groot De Nederland che ttaatspapierrn waren onrege matig met slechts zeec fcleme variaties De ee taffelde leening kwam echter iets lafe te liggen met een noteering van 023 ot WV GemeenteUfke en provinciale obhgatiën lagen Iets luier Van koop ust vva = vandaag vrijwel nle s te bemerken Ph ndbrieven waren verdeeld maar weinég veranderd Prolongatie Z i Majtqdag 21 Juli 415 9 M 8 45 Gramufuenmuz 8 50 Othrt r dei mna t r 7 08 Gramofoonmuziek 8 00 BNO N eiiw be richten 815 Dagoptmn Vooibereid d ni t Viijz Prot Kerkcomité 8 25 dramofoonmuziek 9 15 Voor de hu vrouw 9 20 Grainofoonmuziek 11 00 De Melodi ten en o i=t 1125 Voordffacht 1145 De Melodistcn en solist 12 00 Zan met pianobegeleiding en gra mofoonmuziek 12 35 Gramofoonmuziek 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en economi che berichten 1 80 Gramofoonmuziek 2 00 Klaas van Beeck en zijn o krsl 2 30 En emble Bandi Ba ogh 300 Voor de vrouw 3 45 Giamofoonmuiiek j445 Voor de jeugd 515 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 0 Omroeporkct en so iste 6 30 Ramblers 7 00 BNO Economische ra en van den dag 7 15 Voor d kleuters 7 25 Gramofoonmuz ek 7 30 PoUliek wcekp aa je 7 45 Gramofoonmuziek 8 80 BNO Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van den dag 8 30 Solistenconcert en gramofoonmuziek 9 24 Gramofoonmuziek 9 30 Berichten Engelsdi 9 45 BNQ Nieuwsberichten kO BNO ITilaendlngJfStte Eneelsche taal Thlnge woi h knowiifg about Holland HILVERsflM n SU 5 H ê Gramofooamuz 8J0 Ochtendgymnastiek 08 Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 80 BNO Nieuwsberichten 8n Gramufoiinmuziek 18 00 Morgendtenst Voobereid doorde Chr Radio Stkhtmgl 10 20 Gramofoonmuziek 11 80 Declamatie II 20 Plancvoordracht en gramofooninuziek 12 80 Politieberichten 12 15 Musiquette 12 45 BNO Nieuws en economi iehe berichten I 00 Ensemble Frica Keltn 143 Gramofoonmuziek 2 00 HetSteiielijk orkest van Maastricht soliste en gramofoonmuziek 4 00 Het Sylvestre Trio 4 30 Causerie met gramofoonmuziek 5 00 Voor jimgens en meisjes 5 11 BNO Nieuwseconotïiische en beursberichten S 30 Het Amsterdamsch Instrumentaal siolistenkwartet en gramofoonmuziek 8 00 Cursus I ichamelijkeen Feeste Kke gezondheid Voorbereid doorhet Vrtjz Prot Kerkcsjmllé 615 De Meloriisten en aollst 8 45 Heportaee 7 BNOFriesch praatje I IS Kwintetconcert 1 45 Gramofoonmuziek 8 00 BNO NIeu Si sberichten 845 Gramofoonmuziek 8 38 Ons Schemeruurtje 15 Voor den boer 9 45 BNONieuwsberichten H oa lO U Gramofoonmuz DAGELIJKSCH TNDKXCIIPEB Medegedeeld door t Centr Bur v d Stat TndeKcUfer aandeelenkoenen op W JwU Omzet aandeden op 16 Jull 18 83 BUITENLAND Drie Amerikaantclie diplomaten verUten Moakou DC tlTWlSSFIfNO TAN DIPLOMATEN United Pre o kou dat dr amötenaren en ner be 1 var de AinenkaaiacSe am fs3d raif K ilMin iiijn vertrokken AwrikJaiw wnb ss dn r Slemhardt beeft rt vooraotgïmMitTtgei Ttgeigenecradt df ver kermg gejfven dat 8 Moskou zal b lajewi i y t diplomaten is naar ctf ani uit Ankara meldt Vrijdagm rgti vrwK an dt Turkjch Ru Hbe 8r l geschied Aanval op Huil was heftig VOLTREFHR OP GASHOVDFR Over il vallen van de Duitsrhe lurMmaüt emacht op Huil verr mt hel D B dat het buitengewoon n de en he rlere uitzicht de bemanringm 5taat tflde de opgegeven doelen nauvikeui H te vinden en bommen van irwaar en zwaarste kaliber op voor den oorlug hflingryke doelen neer te erpen De Victoria dockin tallatie9 erden I epr ooi eer zwjar getioffen ijetgeen ook blefk uit dp groote onf pioffingfr rr i aanhoudende branden Tevens knn c a de vpfiptigende uit RfrkmK van itzonderluk neergeworpen bonrmen van 1000 kilo waargeno men orrien welke als voltreffers het Irel raakten De re s f melde ontploffing van een gdsf iidf is hetget n door ie er enrins r pprrlen wordt bevestigd het jevolg Rflvpfsi van een voltrefftr op lecenlr ilf g fabriek van Stonfery De Bn schr dVifTiileenng industne welke in Hii f r van haai voorna imste rverlaad avei heeft is door ó§t branden in co op igplaatsfn tn silo s gevoelig 8 1 nffcn OvPriM k r tig hpt oordeel an de bcnirnii oip aan de e aanvallen lebben dn i i romen komt deze aan val vvat i i twerking betreft overeen rnet ii pivare aanva len die m den irf l V 1 hf K uUr mt It dat de aanvnilen fistermdit d or de Duitsche luchtmacht on J inomen op de Oostkust n Groi t Brittannie de hevigste K 1 rt gcru m rl tijd waren De bomimnïerpd s naderd n in golven en lieten een groot aantal zware bommen nllen VprM hiiliniJe personen ziiff ioodelijk pM oruf vooral daar waar t iinli elpi i ni eden golroffen werden terwijl dp schade zeer omvangrijk was De verliezen aan de Bntsche luchtmacht Vier Br si he bommenwerpers van hettypeBijs ol Blenheim hebbeji Vrij dagochtend hoven de kust in het gebied van Dun kerken gevlogen Alle vierBiitscle gevechtsvliegtuigen wer den neergeschoten alsmede een Spit tire vliegtuig dat deel uitmaakte van het escorte Daaienboven werd een in de buurt Vinqende vieimotorige bommenwerpL var het type Short Ster tag door Du tschc jagers neergeschoten In de 20 u verloopen iusschen den n iddag van den 17 Juli en den ochtend van den 18 Juli heeft de Bntsche luchtmacht 3f vliegtuigen verloren Alle Bntsche p ingen om aanvallen ledoen op Duitschland of het bezette gebied werden door den Duitsclen afweer verijdeld Een deel van haar verlie en leed de Bntsche luchtmacht bfvcn Britsch gebied Bij dit cyfer van 32 toestellen zijn de verliezen door de Engelsche geleden tijdens de hevige Duitsche aanvallen op vliegvelden in de Midlands met inbegrepen Duitsche nijnenvegen in actie Donderdag hebben Duitsche mijnenvegers ver cheidene boven het Kanaal Wegende Bntsche vliegtuigen heftig b h j en Terwijl eenige vliegtuigen 2 cn snel aan het vuur onttrokken deoen andere een aanval op de Duitsche booten doch vergeefs De Duitsche mijnenvegers schoten vier Bntsche ge echtsvliegtuigen neer en dwongen de ndere tot den aftocht De rei van Hopkins Ï5JL DEEL AAN EEN arro G VAN HbT OORLQjGS KABINET i T che minister preadent Chur3 f volgens United Press den r v w rdiger van Roosevelt Har vL k 3a gesteld een zitting ï = oorlogskabinet bij te En 1 u bfleenkoms hadden de i u ni nisters gelegenheid de enschen van Engeland voor zoover hlZ Vereen Staten betrekking dden te formuleeren Men is hier u J wing dat de leden van het oorlin Hopkins de ontwikke tii il og de huidige situaHon t n la zy van hehhüT Vrouwelijke informaties schr7 fe gen over de Amenkaansche oorlogiproductie der aL De vertegenwoordiger tmsfifjr reg nng Hopgers ai i persvértegenwoordi S = k m insein de y O Sen zal duren rcEMnr me de Bntsche l 4adp fr il Amenkaanschen amslukken Z t e vraagvar l rt P die met de levering oor aX l n ïngelani erika amenhangen EMIAND Indroging van huithoudzeep D Umudvinge droogte htejt tot gevolg yehad dat het gei eht der enkele atuÜcen huiirhuudzeep dte 120 gram of tvflker dubbele gtukken ZiO gram moelpii ujecen tn fommipe Bcuollen beUiiign k achteruit u gesaan Hierdoor wordt bv bet piidhek den indruk geveMgi atêof voor de bonnen minder zee uxirdt onttansf ii don tooarop hel reclU hee t Jftets is echter minder waar liet gewiekttperltei is te wtjtenaan het veriimpen v n het uoter eert uigedroogd dubbel atnk feep van bv 210 grgm bevat eitni eel vetzuren als een versch tiifc oan 240 gram zoodat het vm chtermogen uoa lieide Htikketi zeep onveranderd Ij gebleven Door de ectie Zeep van het Rijksbureau voor chemische producten tcordt m samenti erktn0 met de keunngsdtemten van waren scherp toegezitn op de belangen an het publiek De inspectie van het ond wü in algemeenen dienst DR D G NOORDUK BENOEMD Toeaicht op de opvoeding tot een juist liesef van orde en tucht Met de nieuw ingestelde inspecüevan het Onderwijs m AlgemeeirenDien t is volgens beschJkking van densecretaris generaal van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescheni ing belastde heer dr D G Noordijk sGr i venhage W De nieuwe functionaris is belast met het toezicht p de opvoeding tot een juist besef van orde en tucht aan alle scholen behalve aan de universiteiten en hoogescholen dus aan scholen vooi voorbereidend hooger en m ddelbaai onderwijs middelbaar en lagei nijverheidsonderwys middelbaar en lager Und en tuinbouw onderwijs uitgebreid lager ondtiwijs gewoon en bui ten owoon lager onderwijs a sQiede het toezicht op de handhaving an de orde en de rust aan deze scholen dit alles cideir oppertoezicht van den secretans gentiaal Hij heeft het recht mdien hu bij de uit efening van het toezicht op de op voeding tot eer juist besef voor orde en tucht en pp de handhaving van de orde eiv de fust aan de scholen tot de gevolgtrekking komt dat hetzij incidenleele hetzij algemeene maatregelen van staatswege noodzakelijk zijn aan den secretatis gp leraal daaromtrent voorstellen te doen Dr Noordijk is lid van het opvoedersgilde en medewerker aan het orgaan Opvoeding in volkschen geest TWEE TiXnELARBEIDERSBONDEN SAMENGESMOLTEN De persdienst van het N VV meldt Naaat reeds m 1938 bespiekmgen waien gehouden lusschen de besturen van d n Algem onen Nedtr andschen Bond van Textielarbeiders en den Nederjandschen Bond van mannelgke en viouwelukp aibeiders in de klee dingsindustrie in zake een fusie van beide bonden waarvan het resultaat in een rapport is neergelegd zijn onlangs op verzoek van den commis saris van het N V V de voorbereidingen voor deze fusie weer opgevat met het resultaat dat thans besloten is tot samensmelting van de twee bonden en wel met ingang van 28 Juli De nieuwe bond zal den naam dragen van Bond van arbeiders m de textiel en kleeding industrie Het bestuur is als volgt samengesteld L H Mesker voorzitter A F Stuve tweede voorzitter en secre ai is vak groep textiel L de Jong secretaris vakgroep kleeding E Verbeek pennmgmeester G J de Roodt algemeen propagandaleider en J van Pelt ild van het dagelyksch bestuur De overwegingen die tot deze fusie hebben geleid bestaan voornamelijk hierin dat de werkterreinen van beide bonden nauw aan elkaar verwant zijn vooral sinds de laatste jarer zijn aan vele textielfabrieken confectie afdee Imgen zyn verbonden waar hetzelfde werk wordt verricht als in zelfstandige confec iefabrieken Ditzelfde is trou wens ook het geval in de tricotageinduslrie Door deze fusie welke geheel m de lijn ligt van de concentratie welke in dge vakbeweging wordt be oogd zal het ongetwyfeld mogelijk zyn nog meer dan voorheen in het belang van de tienduizenden arbeiders en arbeidsters m beide industrieën werkzaamste zijn VERHANDELEN VAN PAARDEN VERBODEN Jn deiNed Staatscourant is opgeno men een beschikking van den secreta ris generaal van het departement van Landbotfw en Visscherij waarbu onverminderd het bepaalde in het Paard ibesluit 1941 handel en prijzen het verhandelen en het vervreemden van paarden welke voor 1 Januan 1939 zijn geboren gedurende tiet tijdvak aanvangende met ingang van den dag van de inwerking treding van dit besluit en eindigende met ingang van een nader door den secretaris generaal te bepalen tydstip is verbcxlen De verbodsbepalingen gesteld m het eerste lid gelden met indien en voorzoover daarvan door of vanwege de Landbouw crisisorganisatie ontheffing IS verleend en de aan de onthefhng zoo noodig verbonden voorwaaraen zijn nagekomen EEN NIEUW SPOORBOEKJE Sinds 5 Mei 1941 toen het laatste spooiboekje van de Nedeil ird cho spoorwegen verscheen zijn tien wijzigmgsbladen uitgekomen De directie der Ncderland che spoorwegen heeft besloten deie tien bladen m het op 20 Juli a s nieuw uit te geven spoorboekje vast te leggen BEGRAFENIS MR J J SCHOKKING Onder veel belangstelling i gistermiddag op de algemeene begraafplaats m Den Haag ter aarde besteld het stoffelijk overschot an mr J J SchoK kmg oud ministwvan Justitie oud lid van den Raad van State Ter begraafplaats werden opgemerkt de secretaris van den Raad v ar State jhr mr de Beaufort voorts leden n oud leden van dat collega de Ned Herv Gemeente te Leiden waar mi Schokking predikant is geweest Aas veitegenwoordigd door ds D Kuilman en dr J de Wit Verder werden nog opgemerkt de heeren Var de Helm burgemeester van Pijnacktr mr Korteweg administra teur aan het departement van Jus ilic G de Jong directeur van het onder vvi sfonds voor de scheepvaart en sei retaris van den hervormden schippers raad e a De klit werd om gedekt door een bloemstuk van den Raad van State Aan de gioeve sprak prof dr J de 7waan ui Leiden een woord van ge dachtenis Hij schetste mr Schokking als herder on leeraar en leide dat hij ook ovengers een geweldige levens taak volbracht heeft v aarvan hij zich onberispelijk heeft gekweten Met mannei als De Savori in Lohman Ir De Visser er prof Slotemaker de Bruine heeft mr Schoking de fiere ge stalte der Christelijke getuigenis op het scM d geheven Daarna heeft een zoon van den ont slapene dark gezegd voor all bciang storing KEURING VOOR HET VRIJWILLIOf RSI EGIOEN NlDERLAgD Voor het VrijwiUigerslegiotn Neder land worden om keuringen verricht op de volgende data en plaatsen Juli JO 19 uur in Rotterdam Deuisches Haus Volkspark Juli lU 18 uur m Amsterdamschool lepenweg 13 10 19 uur mDen Haag Koninginnegracht 22 Aangenomen worden Nederlandsche onderdanen van 17 tot 40 jaar die wel of geen militairen dienst hebben ver richt met een minimum lengte van 165 M Voor officieren bestaat geen leeftijdsgrens Voor de gezinsleden van de aangenomenen wordt gezorgd voor zoover het kostwinners betreft Een vrijbiljet voor de reis van de woonplaats naar het keuringsbureau kan afgehaald ot aangevraagd worden bij het VnjwiUigerslegioen Nederland Den Haag Koninginnegracht 22 resjbectievelijk bij de hierboven genoemde bureau Een vrijbiljet voor de terugreis wordt bij de keuring onverschillig of de candidaat wordt aangenomen of niet uitgereikt UIT DE RAADZAAL VERWIJDERD By het begin van de gistermiddag gehouden vergadering vati den gemeenteraad van Rotterdam vroeg de heer Van Btmnk het woord De voorzitter burgemeester Oud verleende dit niet Toen de heer v Burink toch doorsprak over de opheffing der poli tieke partijen heeft die raad met 28 tegen 3 stemmen het reglement van orde op hem toegepast en hem den toegang tot de vergaderzaal ontzegd Tydens de schorsing due daarop volgde heeft de heer v Burink de zaal verlaten RA0I0N9EUWS ILVEBSUM I 415 5 M 00 Gewyde muz gr p I S 30 BNO Nl uws berichten 8 45 Gramoftwinnuziek ll 30 Kinderkoren De Krekels en De Mere s 12 M Amablle extet en gramofoonmuz ek IH 45 BNO Nieuws en economische berichlen I 00 NederUndech verbond voor Sibbekunde Be antwoordmg van blnnengekonr n vngen 1 15 Het Gooisch Kamermuziek Ensemble 2 00 Een kapel van de Duitsche WeermacM J45 Radiotooneel J30 Rairblers 4 O De Meesler aiEïrs en gramVoonmuziek 5 30 Voor de Jeugd 00 Die Front letcht Ibrer Heimat je zt die Hand 8 00 BNO Nieuwsberichten S IS Spiegel van den dag 30 Rolterdamsch Phllharmonisch Orkest soliste en giatiofonnmuilek 9 30 Berichten Engelseh 45 BNO Nleuwiberichlen 10 00 BNO Uit7endlng in Se Engtlsche taal An Alnerican sees Hol and 1941 bit 100 4 1 4I bil I 500 4 M9e I 100 I me I SOB 3 SS 14 9JA 8 li 2 IM7 ƒ 100 S I M 800 S ttm loo i 3v i IMS f 900 3 I3i i KW 01 t 100 3l ma 01 t 500 31 wn o i t 100 f S3H 9 H SI2 IMI O I 800 I 91 H AO I 100 l AOl SOO I FraT ea Gem IMstiitaii A dam I93S 31 96u BCto It 1S37 31 954 peld Ie 37 3 96 Arollem 1838 3 93 Deventer 1S20 05 Dordt 30 3i i 1 32 Ilndh 103S 31 6 D o 3e Ig 37 3Vi 96 4 C ld 38 3V 3 o 8 telg 38 2 D olO J 2e ig 38 2 lGrhage 1921 Dita 1838 31 z Dito 1037 I 3V Dito 18 131 1I 5roning 1938 31 4 Dito e 183S 3 Baairlem 1818 3 Dito 30 3i a 3 Balm 1937 31 n b 1137 3V llvara igsa 31 Ciilo 10 M 21 1 Leeuw 1038 3 Lcidan 1937 3Vi N Bolland 38 9 Do e 38 l3Va Dito 8 J M 21 P o 3a 10 J 18 21 HUr a 1 37 3W Kda 1936 37 4 O o 1 an I 37 31 Olto 1 19N SV Dito 1930 31 I Scblodile 1 37 31 1 Tlib 1 17 IV Utr Pr 37 3i D o gem 17 Z and 1937 Z Holl 1037 3 Zk Ie 1 1938 3 iDito 2e Ig 3a I ByNG Ie 1 17 SV bit 1918 B V Onr Z 37 4 m Cred S00i 31000 o rA N DaklDit 5 4 55 9JV4 i k 86H 7 87 93 931 2h 8S 94 91 4 93 90 l soh t H 1 91 4 89 81M 91 97 S 4 9644 99 1 99M 94 9J1S 90H 96 96 7K 9714 92K Ma 86X 88 97H 83 tut ia M 94 96 94 4 ö7h AanTulUngeii Hypotaeekbanken Alg Fr Hyp bdik 1 verpl uitL 96t 9t K 96 mh 96h 9S1 98 96 SO Pandbr 31 2 A H bserxy 31 1 Adam Hy 1 4 Dito 31 3 Arnh H B Ser 98 95 86H E F Pbr JVi DaL Uyp b N N PP 4 Dilo CD 31 1 Dr H B do 31 Fr Gron Hyp a 103 A sh 9SH MH Dun 92H DtH 9fi 1IJC ll ll l 97 4 VU 9 k UH ank Pd 4 Cfm Da en Va Vi D pb Ji i i Gray HB d o3Vi Or HypBPb SVi I HPiarAC 4 Dito ler JkD 3 el nyp rdito 4 Dito ser K JVi Myp b V Ned H Sar M I1 3 lasui Nyp b ser AB AA BB 4 D o cr T TA 3i MIJ V n Cred Pandbr 4 Do m 2 verpi uitk 3Vi N Ilyp b Wo 31 N Uyp b Veend orie K 31 j Do IVil dite 3 Noordw Hjp b Pandbr 3Vj Ovociju U b d o 4 Rail Hyp b d 4 ld ilite 31 1 blM Dypk ser K U 3Va Saülr Hyp II 4 10ii Dito wrie K 4 KlUt DIU MTla E 3V 9514 Drie 3 verpl uitl 31 j 97m Weati Hyp b IL VERS UM Eï FF JV 97 S mtn Zuider Rjp b 1 ulU 4 O o Hf KX Vit EU Rypb mat 6 t 98 97 4 94 verpl Itl I V t Eenie Nad 94 Sea verb 4 Ra lek Hy b 4 Dito 31 nduacr onderarmliifett AJCU OU 81 1 lOOH 10 H 98 1 9S 101 H 96 4 198 Bergjl en Jur Fvd Obl Ji Barkel a Pat v 17 Obl 4 Leren Ee p MU Obl Mt Werksp NV la 101 103 4 101 99 4 87 hyp obL 4 Wilton 4 Limb steank m Obl 4 Bat P MO O 4 ld ld Obl y a Nederl Obl 4i lOlK lOlH Moormann Cult 88 4 95 S£i4 ItXIH 97 IS S 74 i Si 30 30 1 116 7 4 SSH 80 On Obl Amfit Grb b 6 Mtlller 1 Nat Gr bat 11 i Idem 1939 4 Ned Gr b B 4 Ned Ind Sp MIJ 1902 obl IV Miss Kana eri T 0Java St Ol 8 bemarangJoajju 189 1 01 id ir A dam 1874 100 1 id A dam Olymp L 100 1 ld W Kr NHV 71 Hoil BankU dito inc Bank dito Jav B too V a Katvereen dtto N 1 Eac m dfto Nederl Bank A NB v ZA SOOd N H MU I 260 a Rott B Ver aan TwentschaB A A 103 117 119 88 138H ll H 127H I03H 118 233 4 119 139 112 4 126 1 7H Ui HatI 1884 7714 140 11814 Ad Dr Mij 240 A d Superf 120 Aut Screw W lM i Bat Marg Fabr 116 V d B 200 1000 166 O A 167 dB p w A1000 nu Dito B 1000 109 Berk a Pa Mge 86 400 150 164 J 167 206 174 234 j411 173 95 4 147 80 7S T t c T aand üTi C en P F Scholte 156 Gouda itear dito 111 Gruyter en Zn A pref aand 51Dito B wlnstd p i52 i Haemaf aand lbo Heinek aand iUÜ Hero Cona aand 170Hol St m f a 175 Hol andia aand 425 Holl Bet MlJ A 315 HoU dr en k A jjHoll Kunst I A 174 nt Gew B dito IDS Intern Viae A 9S K F Baync dito 145 Kon N E m b a 82 J to pref 78ti K N Hoogov do 129 Kon N Zout I A 486 K Br Stheem do 251 Korenschoof 13014 120H 1174 114k IHll 2U0 113 iOS 270 400 1 iU is 208 N V de dito Lev Rr en U C 100 c pr aand Dito 1000 C pr A Do 100 8 C prA Do 1000 6 l C pr A Lyempf IJ en Ml Meelt d Ned B C T a N G on S F a Ned Kabc dito N Sch b mij dito N St I Keyier A Phli Gioeil U 78 afgeat C v A Rott D MD dito 32944 329 Scheide KM itN lU 116 Schellen dito isOJi 190 Z49 16U XuJi 129 J4 247 162 12SH 230 UÜH Smita tranaf t i Stakv 80 4M a Stukv 500luOOdSt spinn Sp do Stork ditoTwunstra ref A Utr Asph GA 1 1 Ver 01 tb aand J5Ver Ch I aand IJ Ditq pref 13211 Vif GH N B V A b4 Pt Gelder 157 to dito p aand 161 4 Ver N R lab a liO Ver Touwf dito 146 Vlisjingen K f d WHfea lis m 1Ï3 U 175 WarUpaar A dita Wattaraulkei dito Wiilon r few A Olta C pr e A Wyara I an Am ClU7 taJii Am Sraeltlng C V A fund Br C e lOA Am Tob Cy 0 T A 3 R n Cola c f lOA R n 34 H K 48 4H atti 290 363 263 330 186 Gaa Cl Cy Ct 1 8 a R n Huda MCCIRU Kaasp Mol T PI Coi C A N St CvQ A R n Ublt St Rubbar C T 10 g a A N 1 El MU A Dito Nat B V NI iBaa Mg A Olto N Ba e a Tw C St V E a a Am Tel Tr K C V A OaaaalBTaroaaliIngaa a C an u A 19 1814 Bom S H M A 207 90O OaU At U M A lU Gunti en Sch A 129 129 1 CrenHVRA 9e 194 Linde en Tavaa a w 194 Ned Wol MU A 71 4 73 MUnboawondernemlngaa au MU Ie rub A 513 Otto 1 A 469 468 Boeten H MU a 12 Slngkep TMU a 179 179 PetroL OBdamemlngeii Drd Ptr ICvJi 224 4 K N Petr Mil noo Ond A 270 340 dito C V A Hoeara CiUm A Tarakan PJU A St nd OÜ 10 è 15 C T A 137 4 WH RabboronderaemUigeB 137 4 i42H 179 75 7 76 143 7S Heasa Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Preanger R Hi Rotterd Tap Salatri Plant Wal Sumatra Zuid Preanger BcbeapvaartinaatachAPPtlen Fumeas S enA M 150 MH Zeev aand 104 102 NIev Coudr A 2S9 2841 M DeUaasCvA 129H 128 4 Ml OotUa A 162 163 Handalav A dam 429H 433 CultuurouafcacbappUea 90 171 m 97 4 328 78 103 Krlan Sulkar A Pagottan A 97 4 329 Suiker C t Mt ATJeweng LaatorlArend burgBesoeki A 2914 160 62 68 26 193 130 Soek Landb A Am t Thee C A Ban Thee Ru A Goalpara Cu Mtf 406 Pangkeotara Thee 131 PasirNangkaC MiJ 410 Rungga Landb A 180 Sedep Cult A 370 SIndangs Cult A IM Telega Patengan W JavaTheeC MU Ins Cult Syndic KallTelloCult Mt Michleir Am W JavaKlnaC MM oivertea 87 167 138H Biauwh Vriea A Bijenkorl A 176 VSH M 130 4 129 3S 66 J3 Gem B W eo W 1J7 Dito Prei WA 91 Gouda Kaaia MQ Hüuth Alberta A Houth Jongen A Houth Pont A Muller W H A Do S20OI 76000 A N M V Hav w A Z Sab 1000 C V A Wooiwortb an Co IJpoor en Trajnwegen A 9SH 5814 23H 6 4 4 3 16 J4 80 140 70 161 50 3H 7 18 16 4 69k DeU Spoot N 1 Sp w ms Atch T CitA KanaCJ Cv AK C Soutb R CoIdem prcf a 18 Dito Cert v g A Un Pac C V g A Geld Tramw MU Kadirl Sttr Mij Mad Stoomtr A Dito pref A Malang St tr A O Java St If A Sem Joana A Sem Charibon A Soerajoedal St It Piolongatie WH 751 831 M 4 H Cm lut 19b mu Kal Bank Ub Nell Uk BandaUb Red ïitaA Uk C V A I3R SW In il Ml ilk la Aü Kunstaada UoM 148 149 I47u Ma Befkaii rnant üim Btu mu Mu l am Olia C JH 9 KlH 0 4 Caatr kaUiar at6 Ki lokker 196 191 Lavar Broa ao ë I36i4 IK 4 lJ8H inN Nad rark Aat 115 PklUpa O S A Z3öt4 3a3 U3 aj M DIte Pref tl K UIN 1K 4 AU Ludl St C V M aan Am Bambarg A C T 6 18 ia Au B a V 9Ttt a Ara Car aak f C 1 Aank Am Enka C t uL m Anae Copp C v ld BeUÜ St C UM Ckrjil Cor C A CwUaa Wc Car C V ikaa mt Canarai Uolor Idam lalarm Niakal Cr C 18 a Kaaaaa C C v 10 A ni I NarUt Am At C T A n NarUi Am n A C V A Rep Steal C T A Vu SUtea Staal M ivanan CIt Sarv C C f Ik iJX C Jk Soutk C 10 A O u North A Cy C T A 16H Raklo Corp C v A ii Ooat Borneo M A 193 iken prat Aand 199 8U9 Pati Onkameoüiitaii Dark Pelr Isk Oka O AaB4L ia 218 4 Kon Petr UQ Idam 63 248 lOii Uiu Cont OU C C 10 ikam 17 4 Mik Contlnantal Pat C A 10 PkU Pet C lOM 33 Shall Un C T 10 KL 914 M T Wal Aai OU C r 10 idam A SA kskaepvaartDiaatackappllaa HoU Am LQn Aand US 119 IIV IIS Java Cktna Japan LUn idem H9t i52u 14im Kon Nea st MU ld lt x 16 S Kon PaketY MU ld Mi i4lH 3 w Ned Scbaepv jn llj 17S I80 17b 177 Rotterd Uovj Idem 144 143 Stoorav V r ad Ik 144 14Z14 Int MerL Mar Cy C 1 A a kalkerenkeraamliioail Handeliv Amat A 42ti 4J 4i64MJavaache Cul mU ld Z55 Nad Ink S Ua u MH Ver Vont C U 380 800 A 138 126 131 U TabaluoBkaraamiiiiaa OeU BaUv Ml A il 2 6 225 4 238 Dell Mt é I 1000 C V Idam 289 386 386 117 Sanembah Uk Idam iM 2118 WilaaaACa C v A SpaorwacaiL Baltun and Oklo c V Idam JW 3M Skaaap Ohio C r 10 t X a 4014 lilinoU Cent C ad iH H N York Centr C V Ik H Penniylv 10 t 80 C V A aji H South Pao Cjr 8 Ikam 8 4 8K 1 ld RaUwar O law IkaAi 10 4 Canai Pac C v Ik SU 4 4 BubkaraskaraaaattroiL Amaterdam R CUII Aand 286 282 4 271 374 Bandar Rub mQ UL 334 21914 Deli Bat R MU ld 310 231 Kandam Lamboa Rnb Idam I 0 Uajaulandan Varaait Ik 77 78 Oost Javs Rubbar UU Ikam J OoaU 8 SO C V M i Sarbaklakl Sum Ulam 13 M inM Silau lum Rubber MU Idam II6 U 4 lOH Sum Rubb Cult M 3 338 Var Ind Cult Oa Ikam 18SH Iff latva Kubbar Cert T Ikem 3H t Baltaaka raakaaa aaal katUaiTarkUrtaj Ba groatk f IMk a k r i UL IA pl IMI a k r 1 17 Ml Ik p UU k r 1 7 MM p IMk k r 1 n Ik Ik p Ikkt kil § 7 Ik Ik pIkWa ktt Mik plMka lil r M Ik p 1M1 a 8 I 1 17 Ik ik p l a a 1 r 1 86 Koavalaioiu kaaaa ObL 4 70 4 Dtto Neua Aua cM 1 71 a rarbanlnk 110 C T O 117 KaU Synk W Ik 1 8 Dito k 10 100 8i 67 m WUitarabaU obl Vit 74 1 rirbanlnd I G Cf t A 163 v Vei Korklnk C A UI DultaeklBarL lO M O IVs Ruhr tl n i i r O 1 17 V L tt Dl 10 Vr i O 1 r 6 D kentanbank M 7 i 68 4 Vat O StakaU O 69 Bajrr Hjrp an TC B Pb M 80 4 a D Llnoiaumw O T a Galaank Barfw Okl I n Ni GutahotTnunjahHlta OU T t t Uarpaoat Barkbaa ObL 8 41 4 Pkoonlx Aki Ca Okl 66 Rh fiba Unlia OM T 63M Rukrckamla A G OM S 47 4 Slanaoa an ftalaka ObL V t 8D4 V Slahiwerka OU f 044O aarie A M I OM f b M ndar 0 Obl 8 L 73 4 Vofal O m OkL f f Rhala w B M ObL I 404 DUO tl OM 1M Haianar Straaaaafcaka Ob k 61 ParbaniBduatrle aaak 163 Sianiont en Halaka aand H Ver Claniatütf Pabr aaak OkSSEN IIBDEIU ANOSCa CLSARINaIMSTITUUX Koersen voor stortingen op W Jlöl W tegen verpUehtlRgm luldenda In Bega a Ml 33 wiuericna frana 43 M Franache franca 8 761 Lires IH DeeniclM kronaa 3t Nooracba kraaan Zweekacba kronen 1 m Pinichjj mark 3 83 Dinar oude fS J Dinar nieuwe jchulden tn Turkscho ponden 1 45 Lewa 110 a PengS looda acnuldan Mklk PengB nieuwe achulden 5OT Zloty oude schulden 33 Zloty nleuwa achulltao kk Slowaalnclia kronen IU WiatarakaU Akt Oaa Baak 138