Goudsche Courant, maandag 21 juli 1941

GOUDSCHE Maandag 21 Juli 1941 iOe Ja g i l No WMf NIEUWSBLAD VOOR JGOUDA EN OMSTREKEN itmmmm uuun n no na Chtftredacteur T Tl rEIt Qoudt Achtervolging der Sovjeftroep üan gene van de Dnjestr Duitschland strijdt vow Eurófpa Vergeefsche uitbraakpógingen ten Oosten van de Stalinlinie StaJin tot volkscommissaris voor de verdea ing benoemd Het teeken V In alle deelen van Den Haag zyn zooals ook in andere steden groote spandoeken landkaarten en affiches aangebracht met de V van Victorie want Duitschland wint voor Europa op alle fronten Polygoon Omtrent de militaire situatie veïineemt het D N B an bevoegde zijde 0e Zaterdag gemelde opmarsch van DuitschRoemeensche troepen over den Pnjestr naar Podolie en de doorbraak van Flnsche troejren door het Sovjetfront ten Noorden varf het Irtdoga meer doen zien dat de geallieerden op beid vleugel van het geweldige Sovjetfront den druk hfbben versterkt Ue Volgen hiervan möefen zoowel plaatselijk alsook met betrekking tot de operaties als geheel binnenkort hierkbaar worden Als resultaat van de Duitsche doorbraak door de Stalin linie is nu de hoofdstad van het Westen der Sovjetunie Smolensk deft Duitschers in handen gevallen In deze stad hebben de Sovjets een der oudste steden van hun land en misschien het belangrijkBte knooppunt van spoorlijnen en welen in t Westen verloren De Duitsche troepen hebben met de inneming van Smolensk op deze plaats aan het front em marsch van meei dan 600 k m afgelegd gereend van Brest Litowsk De stad Smolensk is in de geschiedenis bekend door de overwinning die Napoleon daar In Augustus 4812 op twee vereenigde tsaristische legers bevocht Als resultaat van de vierde oorlog week tegen de Sovjets kan thans het volgende wotden gNOnstateerd 1 De daerbraak door de StalinlinJe b in een stonimoedige bestorming Qp alle besllssenden punten geslaagd en daarna nog uitgebreid l De bantMad van Bessarable Klsjlnef la door DuHsclte en Koemeensche troeiien bevrijd 3 De Ftniche weermacht onder opperbevel van veldmaarschalk Mannerhelm doet een succesvof vorderenden aanval op beide oevers van het Ladogameer 4 In de gevechten die thans reeds ten deele op honderd kilometer ten Oosten van de Stalin linie worden geleverd stsian greote beslisshigen voor de deur Het weermachtsbericht van Donderdag wees er reeds op dat de Sovjets thans hun laatste reserves in den slïyd wierpen Zoo zijn b v vrouwenbataljons en formaties jonge communisten aan het front opgemerkt Kenmerkend voor de wanhopige positie is voorts dat onlangs in de gevechten ten Oosten van het Peipus meer zelfs fabriekspatrouilles zijn opgetreden Als de Sovjets willen beweren dat nog geen sprake kan zijn van het optreden der laatste reserves dan logenstraffen deze waarnemingen der Duitschers hun bewermgen Oe toestand aan faet Oostelip e front Wordt naar aan het D N B van militaire zijde nader wordt geschreven gekenmerkt door de achtervolging van oen wijkenden vüand aan alle deejen van het front Voor zoover binnen de reeds kortgeleden aangegeven diepte ne ten Oosten van de Stalinlinie Jrojyen der Sovjets waien omsingeld hebben zij met zware bloedige verliezen steeds weer getracht uit te oreken Het lukte echter den Duitschen öoepen deze pogingen te verijdelen en ooveadien aanvallen tot ontzetting af te slaan welke waren ondernomen om de ingesloten troepen deelen te beY lien Het Duitsche luchtwapen heeft Oe operaties van het leger dagelijks ondersteund door aanvallen op de wrugtochtsbewegingen van de Sovjets ini fi P estransporten verkeerS Htailatics en vliegvelden waarby ook rfi J htwapen opnieuw belang Ke verliezen werden toegebracht De s die de laatste dagen gemeW ïUn aan het Finsche front konden inS vetder worden uitgebreid oodat een krachtiger druk van de veroonden strydkrachten op den NoordeX 1 n t SovjeUroirt Verwacht kan worden luehi r Juni tracht het Britsche WchtwapTO g bezette gebieden van KanS Nederland aan de J anaaUtust voortdurend door sterke vaS 1 gevechtsvliegtuigen aan te scheS krachtige be anv ll n van jagers optreedt Deze ren nLÏ overdag werden byna iéde ren n Ui vvcjupn oyna leae anvilpn W met nachtelyke Sed op RijksduitscTi gebied de Siv l v I g terug tegen hebw wemens van de Sovjets ol naarSf t htaan aaroierit kunnen versterkt om gumt J ontlastingsoffensief islenvl bevriende bdlsjeÖuitsch X te tooveren De Sd Tr ï hter zoo doel all het nl u vergeefsche aan Britsche luchtwapen lleen de laatste tien dagen tie yliegtuigen hebben gekost In totaal vernielden Duitsche Migers afweergeschut en manne artillerie in de thans afgeloopon twee maanden sedert 18 Mei alleen bij deze dagaanvallen op de Kanaaikust 422 Britscjie jagers en gevechtsvliegtuigen Dé sterkste verliezen leden de Engelschen op 18 Juni t eri 21 machines werden neergeschoten op 26 Juni toen 26 machines werden vernield en op 11 Juli toen 28 machines neergehaald werden Dit resultaat doet duidelijk genoeg zien dat het z g Britsche ontlastingsoffensief door luchtaanvallen op de kust van het Kanaal tot KiSVer door de aandachtige en voortreffelijk Duitsche afweer met gevoelige verliezen voor het Britsche luchtwapen in bedwang kon worden gehouden Stalin volkscommissaris voor de verdediging Volgens een bericht van den Moskougchen omroep is Stalin benoemd tot volkscommissaris voor de Verdediging Maarschalk Timosjenko is benoemd tot xifn plaatsvervanger Het presidium van den Oppersten Sovjet der Sovjet Unie heeft volgens den Moskouschen umroep een wet uitgevaardigd betreffende de vereenigijg van het volkscommissariasft voor Binnenlandsche Zaken met het volkscommissariaat voor de Staatsveiligheid Gpoe in één enkel volkscommissariaat vooriBinnenlandsche Aangelegenheden Deze maatregel is genomen in verband piet t R eorlogstt estand De wet moet in de afzonderlijke Sovjetrepublieken en in de autonome gebieden der Sovjet Unie op gelijke wijze worden uitgevoerd Tot volkscommissaris voor Binnenlandsche Aangelegenheden is Eerüa benoemd Tot zijn plaatsvervanger is IMerkulof benoemd De wet is onderteekehd door den voorzitter van het presidium van den Oppensten Sovjet der Sovjet Unie Kalinin De nieuw volkscommissaris Berüa is tevens een der drie leden van het kortelings gevormde staatsverdedigingscomité der Sovjet Unie Het presidium van den Oppersten Sovjet heeft naar de Moskousche berichtendienst verder meldt een decreet nitgegeven waarin de wet van 16 Juli 1941 betreffende de reorganisatie van de organen der politieke propaganda en van het instituut van oorlogscommissarissen by het Sovjetleger wordt uitgebreid tot de Sovjetvloot De wet bepaalt dat evenals kortelings bij het bolsjewistische iegö thans oole sbij de oorlogsvloot politieke propagandistische afdeelmgen wprden ingericht Op alle oorlogsschepen en bü de Staven en andere hooge commandoposten van de bolsjewistische vloot wordt de instelling der oorlogscommissarissen weer ingevoerd De kleinere eenheden van de oorlogsvloot krygMi daarentegen politieke leiders Het Roemeensche dagblad Ordin e a heeft van zijn correspondent in Ankara bericht ontvangen dat diplomatieke kringen te Moskou bevestigen dat het mèerendêel der regeïringsbureaux i overgebracht naar een plaats ver an de Spvjethoofdstad en dat te Moskou alleen de z g Sovjetbureaux zijn gebleven De diplomatieke missies maken zich ook gereed om te vertrekken De Amerikaansche en Engolsche ambassades zijn sedert twee dagen bezig met het verbranden van alle geheime documenten hunner archieven Duizenden vluchtelingen stroomen onophoudelijk Moskou binnen waardoor gebrek aan levensmiddelen in de stad ontstaat De Duitsche bladen zien in de benoeming van Stalin tot volkscommissaris voor de Defensie een nieuw bewüs voor de innerlijke itbinding en het toenemende moreele verval der Sovjet Unie Stalin geeft met dezen maatregekioe aldus de Montag dat hy den chaos van de bolsjewistische verdediging verwacht Hij tracht een eenheid in het leven te roepen van van de iriiUtaire en politieke MÉtatuur omdat hij zyn laatste hoop nog stelt op de mobilisatie van mannen vrouwen en kinderen Reeds worden onder de militaire resreves die de maarschalken van den Sovjetstaat büna zonder opleiding ijt den strijd werpen gewip n de arbeiaers gemengd uit de groote industriesteden De maatregel van Staiin herinnert aan de wanhopige pogingen die men in Frankrijk in het werk heeft gesteld om een politieke en militaire eenheidsmacht te vormen voor de eatastrofe ontstond In de benoeming van Timosjenko tot vertegen woordiger van Stalin ziet het blad een i I Het weermachtsbericht f Het opperbevel van de Duitsche wcennacht maakt dd 20 JUUbekend f De uit Bflasarablë optrekkend DuitschEoemeensche strijd krachten hebben na den vijih f d eliiken tegenstand t den Oos telijken oever wan de Itajestr te hebbén gebroken de achtervol ging Migevat In het gebied omij Smolensk blijven de operaties volgens de plannen verloopen ï Aan het Finsche front werden f verdere successen behaald Op talrijke plaatsen aan t Oostelijk front zijn vertwijfelde uitbraakpogingen van ingesloten Sovjettroepen mislukt De vijand leed hierbij zeer zware bloedige verliezen In den strijd tegen GrootBrit tannië hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht militaire installaties in Midden en Oost Engeland aangevallen By pogingen van den vijand om overdag de bezette gebieden aan het kanaal en aan de Noorsche kust aan te vallen hebben jagers en luchtafweergeschut zeven marinegeschut twee een patrouilleboot één BritSQh vliegtuig neergeschoten Britsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht op enkele plaatsen in NoordwestDuitschland vooral op de stad Hannover brisant en brandbommen neergeworpen Militair eco nomisehe of militaire schade is nergens ontstaan Nachtjagers hebben een der aanvallende Brit sche gevechtsvliegtuigen neergeschoten nieuw achterafzetlen van Worosjilof en een miskenning ten aanzien van Boedjgnny De bloedhond van het Kremlin aïT laatste reserve zoo merkt het Z wö 1 f Uhr Blatt op duidelijker kan de innerlijke zwakheid van het land niet tot uitdrukking komen Talryke overloopers In der Noordelijken sector van het Sovjeffi ont zyn duizenden Sovjetsoldaten naar de Duitsche troepen overgeloopen aldus het D N B Onder hen bevindt zich bü talrijke andere officieren de kapt Wasiliewitsj Nowikof Hy was leeraar aan de krygsschool te Petersburg Bij zijn verhoor deed hij interessante mgdedeelingen over de redenen waarom zoo groote massa s fiolsjewisten overloopen Wy weten zoo verklaarde hij dat wij ons in geeri enkel gevecht mogen terugtrekken In den strijd staan wij tusschen de Duitsche troepen en de machinegeweren van de politieke commissarissen Blijken wy onbetrouwbaar in den zin van de commissarissen dan komen wij voor een krijgsraad wanneer wij niet terstond door de machinegeweren worden afgemaakt Er is voor ons geen andere mogelijkheid om te ontkomen dan Overloopen of gevangen genomen worden Op de vraag waarom de soldaten dan niet optreden tegen de terreur van de politieke commissarissen verklaarde hij Zy weten niet anders en weten dat reeds de minste poging met den dood wordt bestraft Men heeft den Sovjetsoldaten verteld dat het leven in de andere Europeesche landen in ieder opzicht slechter is dan in de Sovjet Unïe Hy zelfs wist echter uit gesprekken met kameraden of partyfunctionarissen die in Duitschland Frankryk of andere landen waren geweest dat veel daar beter is dan by hen De eenvoudige soldaat weet dat echter niet aangezien hy immers geen vergelykingsmogelykheden door het lezen van kranten en boeken of door reizen heeft Hy gelooft dat het niet beter kan zyn dan het hem gaat Op soortgeüjke wyze sprak de vrouw van den kapitein die met andere officiersvrouwen gevangen is genomen en die by haar gevangenneming wapens en de Sovjetuniform droeg Men heeft den vrouwen gezegd dat hot iets vanzelfsprekends voor haar was om op df Cft Hlacut Zon op 5 44 mder 21 48 Maan op 4 il onder 20 07 Men ia verplicht te verdaisteren vao coosondergang tot onsopkomst Laotaaros van voertaigen moeten onr na toaaoaderliang ontstoken worden i Duitsche soldaten te achieten Zy zoü 4en ander dooi DuRschere afgemaakt mishandeld en gefolterd yn Op de vraag of y dat had geloofd totwoordde zy Dat werd steeds weeren door hooiee officieren geziigd en ik zag geen reden om te twyïelen aan hun geloofwaardigheid Vlootsttüdkrachten emngevallen Duitsche gevechtsvliegtuigen heUbejjZaterdag in de nabyheid van h èteiland Dagoe lichte SovjetRussis aievlootstrydkrachten aangevallen Zijwierpen een torpedobootjager in branden iMschadigden twee torpedobootja gers zwaar Ten Zuid Ooêten van het schiei eiland der visschers werd een koopvai id jschip van 4000 b r t tot zin ken gebracht Finsch communiqué Officieel wordt te HeUinki bekend gemaakt Zaterdag 19 Juli hebben vijandelijke vliegtuigen Hiittinen en Kymi gebombariieerd zonder schade aan te richten By de buitenscheren in de Finsche Golf zijn door den vijand eenige valschermmynen neergeworpen In luchtgevechten boven Kalkisalmi Kexholm aan het meer van Ladoga zijn Zaterdag 3 vijandelyke torpedovliegtuigen neergeschoten De Finsche afweer op den grond heeft nog zes vyandelyke machines vernietigd De handel tusschen Engeland en de SovjetUnie Op den grondslag van den ruilhandeld zal de handel van Engeland met de Sovjets worden uitgebreid zoo meldt de Financial Times In hoofdzaak zal de handel via Wladiwostok moeten geschieden Japansch protest tegen de SovjetUnie Men verneemt aldus United Press dat Japan ten krachtigste heeft geprotesteerd bij de Sovjet Unie wegens het leggen van mijnen in de Iberische kustwateren daar de Japarsche territoriale wateren hierdoor bedreigd en de Japansche scheepvaart in gevaar gekomen zijn Byna geheel Europa staat thans in het teeken van een unieke propagandaactie welke als een soort plebisciet de verbondenheid van honderden millioenen menschen met den Duitschen stryd en de Duitiche overwinning Symboliseert aldus het D N B Deze verbondenheid komt tot uiting in de letter V de beginletter van het woord Victoria als het teeken voor de zekerheid der Duitsche overwinning in den stryd voor Europa doch ook als teeken dat slechts diengenc toekomt viriens vanen nog nooit een terugtocht hebben aanschouwd doch steeds weer de overwinning Dit teeken V beheerscht de straten en ontelbare stegen op het continent Het dringt zich in de pers onwreerstaabnaar aan den lezer op Vlegtuigen schrijven in de lucht het teekeit V de radio zendt het in den aether In Noorwegen staat het eP fenplakzuilen en op de muren c r njizen meestal met de spreuk deN ewinning v Duitschland is ook de overwinning an Noorwegen In Nederland en België straalt dit teeken temidden van het straatverkeer den voorbygangers van vluehtheuvels en trottoirs tegemoet In het gouvernement generaal staat het op boerderyen en hekken in het protectoraat beheerscht dit teeken de pers evenals in andere landen In Parys staalt het van den Eiffeltoren tot ver in den omtrek Daar wordt dit teeken door verzamelaars voor het Roode Kruis verkocht Overal dragen de menschen dit teeken in het knoopsgat Het is het tèeken dat thans al degenen die zich bewust zyn van de Duitsche overwinning aan alle fronten vereenigt mjmGXt GEHW HET BRITSéHE KABINET Duff CiM per BÜar het Verre Oosten Zondagavond zyn de VÏi ende wyzigingen in ï t kabin t Londen ofticieel b end gemaakt Butler U benoemd tut minister van Opvoedingen Bijendan JBracften tot minister voor de Inlichtingen Duff Cooper krygt den post an kansehet van het hertogdom Lancaster Hü l egoeft zich naat het Verre Oosten om ut opdracht van het oorlogskaLinet het gemeenïol ippelyke ontwerpen van plannen en de sam iwerking tusschen de verschillehde Britscne autoriteiten te controleeren en het oorlogskabinet rapport éit te brengen met raadgevingen over de wijze waarop Jeze maatregelen doeltreffender kutoaii worden gemaakt Lord Hankej is benoemd tot algemeen betaalmeester B K Law wordt onderstaatssecrtariS van Buitenlandsche Zaken E D Sandys secretaris van Financiën in het oorlogsministerie E Thurtle wordt onderstaatssecretaris in het ministerie voor de Inlichtingen E Ramsbotthara wordt voorzitter van het bureau voor weikloozensteun en krygl den rang van peer Harold Nicholson wordt leider van de B B C Kol Watt wordt speciaal parlementair secretaris van den premier Sir Hugh Seely wordt tweede parlemertair onderstaatssecre taris in het ministerie van Luchtvaart Kapt Balfour de afgevaardigde Tom Williams en majoor Lloyd George zyn benoemd tot ledeit van den kroonraad Ten aanzien van de wyzigingen in het Brftsche kabinet meldt Reuter nog de volgende by zonderheden De nieuwe minister voor de Inlichtingen Brendan Bracken is verscheidere jaren speciai wlementair secretaris van ChurenSJP eweest Bracken is tie vierde minister voor de inlichtingen een pos4 die eerst sedert het begin van den o örlog is ingesteld Het is de eerste ministerieele functie van Bracken De benoeming van Duff Cooper tot kanselier van het hertogdom Lancaster met als opdracht zich naar het Verre Oosten te begeven en den toestand aldaar ter plaatse te bestudegren legt d er nadruk op hpt belang dat de premier hecht aan een doeltreffende samenwfrking van de verschillende militaire politieke en De V zoö schryft deVölkischer Beobachter symboliseert niet alleen de Duitsche verzekerdheid van de overwinning maar staat thans als teeken duidelyker dan ooit voor de overwinning van het geheele Europeesche vasteland Wat Duitschland van het begin van dezen oorlog af verkondigd heeft is thans ook zichtbaar geworden voor hen die zich zoolang verzet hebben het Duitsche ryk voert den hem opgedrongen stryd tegelykertyd voor Europa en in opdracht van Europa Om deze bewustwording van n Europeesche taak op het laatsfe oogenblik te verhind ren is de eeuwenoude tegenstander van het vasteland Engeland er niet voor teruggeschrokken den aartsvyand van alle culturen en cultureele waarden p te roepen Toch heeft het daarmede niets anders bereikt dan dat ook den laatsten talmer duidelyk voor oogen werd gesteld wat op het spel staat Het toestroomen van duizenden vryw iUigers vormt buiten de onmiddelUjke aanleiding om ook een antwoord van byna alle landen van Europa aan Londen dat niet duidelyker kon De M on t a g wyst eveneens op den steeds grooteren stroom van vrywlUigers uit alle Europeesche landen voor den gemeen chappeiyken stryd tegei het bolsjewisme als bewys dat geheel Europa in Duitschland werkeiyk den voorvechter heeft gezien voor een nieuwe Europeesche orde In het teeken van dit inzicht zoo gaat het blad verder is het symbool der eenheid geschap een enkele letter die steeds en overal eraan zal herinneren dat alleen de geheele kracht van het Euro peesche vasteland dit werk vermag te volbrengen bettuuiaautoriteiten op alle i eluf rUke gebieden Lord Hankey de nieuwe algemeena betaalmeester zal ook vorder ï iB plichten als voorzitter van verschel d M kabinetsconunissie blijven waar nemen B X Law de nieufre onderstaatsseoMtaris in het minilterie van Bultenlandsche Zaken ia de zoon van den vroegeren thans overleden premier Bonar Law Sandys de opvolger van Law al financieel secretaris in het ministerie v Oorlog is schoonzoon van Chur De nieuwe Engelsche minister voor de Inlichtingen Brendan Bracken Staat naar Reuter nader meldt sjnds vele jaren in zeer nauw contact met Churchill wiens particuliere secretaris by was toen Churchill eerste lord der admiraliteit was Bracken afgevaardigde van een stedelylt district van Londen Hy is var Ifrsche afkonist Hy is eigenaar van êen te Londen verschynend financieel blad en uitgever van het weekblad Economist De Brjtsche strüdkracKten in het Verre Oosten AANZIENLIJK ZWAKKER DAN BEWEERD WORDT Volgens een bericht uit Domei uit Bangkok zyn de Britsche strydkrachten in het Verre Oosten aanzienlyk zwakker dan men van Britsche zyd propagandistisch naar voren brengt Er is beweerd aldus dit bericht dat Engeland 200 000 man op Malakka en 100 000 man in Birma heeft gelegei d en tevens 1000 vliegtuigen daar heeft gestationeerd In stryd hiermede moet worden geconstateerd dat het aantal der Britsche troetien hoogstens 60 W0 bedraagt waarv het grootste deel Ijestaat uit Britsch Indiërs Australiërs en Chineezen teiwijl het aantal Engelschen relatief gering is Bovendien is vastgesteld dat slechts een beperkt aantal Amerikaansche vliegtuigen meestal van een verouderd type naar Malakka is gekomen Wel heeft Enge land getracht door propaganda en tac tische manoeuvres zyn geringe verdedigingsmogelijkheden te verbloemen Indusicicut WEEST ZUINIG MET ELECTRICI TEIT EN GAS Behoedt hei bedryf voor boete of afsluiting Naast de particuliere verbrui kers dienen ook de industrieën te bedenken dat net electriciteitsin gasverbruik gerantsoeneerd is op 75 pet Alles dient in het werk gesteld te worden om dat rantsoen niet te overschnjden Daar moet een ieder in het bedryf zich volkomen van bewust zyn ingenieur opzichters ploegbazen tot der jongsten leerjongen toe Allen dienen er hun uiterste aandacht aan te geven dat geen electriciteit of gas onbenut verbruikt wordt om hierdoor de voorgeschreven bezuiniging te verkrygen Geschiedt dit niet dan kan boete of afsluiting van den toevoer volgen Behoedt het bedryf hiervoor Zorg dat geen licht onnoodig brandt Hoe vele malen laat men licht branden ook overdag in gangen en portalen hetgeen zelfs in normale tyden overbodig is Hoevele malen wordt het licht by machines zoomede in kantoorlokalen niet uitgedaan indien men eenigen tyd by een andere afdeeiing inlichtingen moet vragen Hoewel dit reeds van bela is kan op eenvoudige wyze nog belangrijk bezuinigd worden indien men er steeds op let dat geen motor of machine onbelast loopt Dit geldt voor draai schaaf en fraisbanken voor weefgetouwen spinmachines zagen schaafmachines mangels strykmachmes kortom voor vrijwel alle industriètn Naast de motor en de machm dient groote aandacht aan de ovens gegeven te worden aan de smelt hardings gloei smesd moffel tempeerovens enz Maak geen oven te vroeg aan Controleer geregeld nauwkeurig de temperaturen van uw ovens Dit brengt zeker aanmerkeiyke besparing Wy zouden deze adviezen kunnen uitbreiden b v voor zetters der dagbladen denk om uw lood wlrkt aUen mede Houdt bjj uw arbeid steeds in gedachte dat de uiterste spaarzaamheid gebi den is Slechts op deze wipe kunt ge uw bedryf voor boete oi afsluiting behoeden kuinnewi