Goudsche Courant, maandag 21 juli 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 21 JULI 194ï Uicieeli pÉisitie nn fei eemacltieii m k prizen VASTGESTELDE MAXI MUMPRUZEN Berieht No 16 Hiermede vervalt Bericht No 14 De volgende prijzen voor vroege aardappelen magen ten hoogste in rekening worden gebracht aan den gebruiker Vraege aardappelen Sorteering 28 nun vierkantsmaat en grooter 10 t m 18 Juli ƒ 0 10 per kilogram 17 t m 23 JuU 0 09 24 t m 30 Juli r MW 31 Juli t m 6 Aug 0 08 Voor kriel van de sorteering IS tot 28 mm vierkantsmaat t m Aug 0 M In de officieele publicatie Bericht No 14 stond ten onrechte vermeld sorteering 25 tot 28 mm vierkantsmaat Bü thuisbezorging mag een cent per kg meer worden berekend Het vragen van hoogere prijzen is strafbaar Bewaar deze opgave en gebruik haar I Nieuwe ojïgaven kunnen de vroegere ongeldig maken 1397 50 T Sovjetleger is zijn doortastendheid Icwijtgeraalct II N Ill I II H I I Aldus Sovjet generaal majoor Hij gelooft niet dat de leiding erin kan Blagen uit den oliaos nog Iets to redden f moeten zoo verklaart men verder ook al daarom gescheiden worden gehouden van hei gros der eigenlijke Sovjettroepen daar zij anders door hun eigen menschen worden doodgeslagen naar reeds meermalen is voorgekomen De verwoestingen te Smolensk Smolensk vertoont alle typische trekken van een door de bolsjewiki verwoeste stad aldus het D N B Nog steeds smeulen de verkoolde resten der huizen die door de vluchtende Sovjetssoldaten in brand zijn gestoken zonder acht te slaan op de burgerbevolking Uit de gevangenis stroomt een vreeselijke stank hier hebben de mpordafdeelingen van de Gepeoe gewerkt tot de overwinning van de Duitsche wapenen een einde maakte aan hun gruwelijk handwerk Bü honderden en nog eens honderden worden de afschuwelijk verminkte slachtoffers van het bolsjewistische sadisme naar buiten gedragen om naar hun laatste rustplaats te worden geleid Door de straten trekken in eindelooze rijen de gevangen Sovjetsoldlaten langs vernielde bolsjewistiache tanks en stukken geschut naar de eoncentratiekampen De burgerbevolking die door de terreur van de Gepeoe binnenshuiswerd gevangmgehouden waagt zich weer vrij öp Straat Op alle kruispunten wijzen Duitsche verkeersborden reeds den weg aan de Duitsche colonnes die onafgebroken naar het Oosten mar theeren en rijden Eerste Deensche bataljon op weg Het eerste bataljon van het vrijWilligerscojrps Denemarken heeft KopenhageiTMrerlaten Bij een afscheidsappel waartoe het bataljon stond aangetreden op de binnenplaats van d j geniekazerne te KopenhagenHellerup hield de commandant van het vrijcorps luitenant kolonel Kryss ng een korte toespraak Letland na een jaar bolsjewisme Het Letlandsche volk moest gedeporteerd worden zoo meldt een speciale correspondent van Stockholms Tidningen die nadat de bolsjewisten waren verdreven een bezoek heeft gebracht aan Riga en zich ter plaatse een eigen oordeel heeft kunnen vormen Het Letlandsche vdlk heeft volgens de meening van dezen neutralen journalist in het eene jaar ongeveer N ar het D N B verneemt is het 713de regiment Sovjetinfanterie dat den Duitichen opmarsch wilde stuiten na korte en hevige gevechten vernietigd Een klein overblijfsel van deie afdeeling die van een politieken commissaris bevel kreeg onder voortdurenden tegenstand naar het Oosten terug te trekken schoot twee Joodïche commissarissen neer en liep naar de Duitsche soldaten over De bolsjewistische ttouwcbbataljoiis Onder de gevangenen die op 17 Juli tydeni de gevechten voor St Petersburg zijn binnengebracht bevonden zich vele leden van bolsjewistische vrouwenbataljons Een dezer vrouwen Wladislawa Lazareff afkomstig uit Poesjkin bij St Petersburg deelde mede dat zü vroeger in de haven van St Petersburg pakster was geweest Met 150 andere vrouwen had men haar in uniformen gestoken en van wapens voorzien Op 15 Juli werden zij op vrachtauto s gezet doch enkele kilometers achter Krasnogwardejsk moe s ten zij de auto s weer verlaten Zij zouden als reserve dienst doen in een regiment dat den Duitschen opmarsch naar St Petersburg moest tegenhouden Op 15 en 16 Juli marcheerden zij onafgebroken door zonder het regiment te vinden waarbij zij waren ingedeeld Zij hadden in dien tüd geen eten gekregen De commissaris die met haar meeging wi st op het laatst zelf niet meer waar hij zich bevond Hij had haar achtergelaten in een bosch en haar Ijcvolen zich te verdedigen tot zij werden afeelost In den ochtend van den IVen Juli waren zij in contact met de Duitsche troepen geko nen Sovjetcadetten gevangeii genomen De naar St Petersburg oprukkende Duitsche troepen hebben Ijehalve talrijke jonge communisten van 15 en 16 jaar en vrouwelijke soldaten ook een groot deel der cadetten van de militaire academie van St Petersburg gevangen genomen Deze cadetten verklaarden dat zij onverwachts van het onderwijs werden weggenomen en in het vuur gebracht Zij dienden ter aanvulling van een divisie die zeer geleden had Bij gebrek aan de nofxlige wapens droegen zij op bevel van den politieken commissaris hun oefenwapens mee Verwarring bij Sovjets Over de verwarring die bü den aanj j v val der Duitsche troepen op Smolensk i ï o ing dus ongeveer 200 000 mwoners verloren De meesten van hen van het klein ste kind tot den tachtigjangen grijsaard werden naar de correspondent mejdt naar de uitgestrekte Russische steppen en de Noordpoolgebieden van Siberië overgebracht Niemand wist hoevelen de plaats van bestemming levend zouden bereiken Men wist slechts dat b v een trein volgestopt met Letten die naar het Oosten zou vertrekken door de Duitschers werd aangehouden Geen der ongelukkige passagiers was nog in leven Allen waren doodgeschoten In Riga zelf hebben zich nog vreeselijker dingen afgespeeld De Zweedsche correspondent meldt voorts dat een nauwkeurig zakelijk plan van de bolsj e wisten bestond om het Letlandsche volk te vernietigen Het zal jaren duren voordat men een beeld kan vormen wat een jaar bolsjewisme voor de Letten heeft beteekend Hij zelf heeft het deportatiebevel gezien waaruit men kan zien dat het de bedoeling der bolsjewisten was het geheele Letlandsche volk uit Letland naar de oneindige steppen over te brerlgen Daarbij hebben zij getracht de deportaties zonder al te veel opzien uit te voeren Zoo zijn kinderen van 14 tot 16 jaar met de belofte van sprookjesachtige loonen ertoe verleid zich te laten opleiden voor de Russische spoorwegen of voor andere ondernemingen Op zekeren dag moesten zü op een verzamelplaats komen en waren daarna verdwenen Kleine arbeiderskinderen die in Riga in April in kinderkampen en kampen voor komen z11 n n f v r J Èsjdi st jd der actief dienende burger 1 1 A P y 1 ouders teqVacht en de reservisten er door te kunnen krijgen Marshall deinsde er niet voor terug ook op zijn beurt het pad der rechtstreeksche agitatie te betreden door het oude sprookje te herhalen dat de Ver Staten in gevaar zijn en men gesteld is tegenover den aanval van een militaire mogendheid welker soldaten voortreffelijk zijn opgeleid en over groote eiyaring op het gebied van veldtochten beschikken De situatie is kritiek Te duidelijker zijn ook de reacties De Valera zag zich genoopt openlijk te verklaren dat de lersche vrijstaat het hoofd zou bieden aan eiken aanval vanwaar hij ook mocht komen Bijzonder duidelijk evenwel waren de woorden waarmee de Caudillo het cynische appèl in de Ver Staten karakteriseerde Geen land zoo verklaarde hij heeft meer recht dan Spanje om te constatecren dat Europa reenerlei amlxties in Amerika heeft Het is een verdraaiing van feiten als Amerika bewieert dat ziin kusten worden bedreigd door Europeesche oorlopsbedoelingen De tijden ziJn werkelijk voorbij dat velen nog achter de agressiepolitiek van Roosevelt elementen van goede trouw of zelfs van altruïsme vermoedden DIPLO OVER DEN DREIGENDEN AANVAL De Deutsche DiplomatischPolitische Korrespondeji t keert zich tegen Roosevelts moUveering van zijn politiek waarbü hü veel ruggekeerd De binnenrukkende Duitsche troepen hebben op een goederenstation te Higa vier gesloten spoorwagens gevonden Toen men deze opende waren zij vol kinderlijken De correspondent was zelf getuige van ontzettende tooneelen die zich in het lijkenhuisje te Riga bij de indentificatie van deze lijken van kleine kinderen hebben afgespeeld Ook een groot deel van de marktvrouwen alsmede het geheele personeel van het grootste warerthuis te Riga werden naar de Zweedsche journalist verder vertelt uit Riga weggevoerd Op deze wy ze zijn honderden kleine verkoopsters en bedienden verdwenen De bolsjewisten hadden een bijzonder oog op de kapsters Vele van haar kregeri op zekeren dag het bevel zich op het militiebureaif te melden Zij zijn daarheen gegaan en nooit weer teruggekomen In Riga zijn ontelbare massagraven geopend het waren stomme getuigen tegen het communisme Tegen het voormalige Letlandsche leger zoo meldt de Zweedsche corresdent verder zijn de bolsjewisten nog meedoogenloozer opgetreden De leiding is zonder uitzondering vemowd Reeds op 15 Juni waren alle officieren van het voormalige Letljuidsche leger gearresteerd en doodgeschoten alleen bü Wainoden 300 die men de handen met staaldraad had samengebonden en vier dagen lang gefolterd heeft Vele van hun zijn ook levend begraven Op ontstond onder de Sovjet bevelheb bers bericht een schriftelijk rapport van den bolsjewistischen commissaris Miglinóf Deze brief die een in gevangenschap geraakten Sovjetkoerier werd ontnomen is gericht aan een hooge militaire autoriteit genaamd kameraad Dzoerbin en i evat de volgende passages In alle sectoren ia het onmogelijk na te gaan hoeveel gcvechtseenheden en welke troepenonderdeelen ich daar fcevinden De divisie staven hebben geen overzicht over de situatie Ook tijdens de operaties ontbraken de noodige telefoonlijnen zoodat de afzonderlijke formaties geheel in verwarring geraakten Op een bepaalde plek hebben twee Sovjetbataljons elkaar wegens onbekendheid met de situatie beBChoten Tusschen de commandanten van de verschillende wapens ontstonden hevige meenigingsverschillen zoodat ook de kapiteins vliegcrs de operaties van de pantserformaties niet meer wilden steunen De commandant van een aangrenzend bataljon deelde mü mede dat de Duitsche vliegtuigen ons geen rust laten en ons voortdurend achtervolgen doch dat onze vliegtuigen zich niet Vertoonen Als dat zoo doorgaat is spoedig alles verloren Een Duitsche compagnie infanterie die 17 Juli deelnam aan den aanval op de bolsjewiki bij Kief vermeesterde in een heuvelachtig boschterrein een divisie hoofdkwartier der Sovjets Daarbij vielen den Duitschen soldaten den aanvoerder van het elfde gemotoriseerde corps generaaJ majoor Pjotr Makarof en talrijke hoofdofficieren van den staf m handen Generaal majoor Makarof wien blijkbaar het bevel over zijn formaties te weten de 29e en 30e pantserdivisie de 204de gemotoriseerde divisie infanterie en een regiment motorrijders totaal was ontgint verkeerde nog diep onder den indruk van de zware slagen die zijn corps hadden getroffen Met gelaten gebaar legde hij zijn bolsjewistische onderscheidingsteeken af en verklaarde terneergeslagen Het Sovjetleger is zijn doortastendheid kwijtgeraakt Ik geloof niet dat de leiding erin kan slagen uit dezen chaos nog iets te redden Er is een tekort aan uitrusting en vervanginesmiddelen vooral in technisch opzi t Ook de laaute reserves die enkele dagen geleden na een reis van 20 dagen van het Baikalmeer naar het front waren gezonden konden ons niet helpen De jongens waren oliedom en nog pas heel in kort in opleiding geweest Daarom wa het geen wonder dat allee in het honderd liep De politieke commissarissen In kriigs evangeiiscl i fti politieke kringen te Berlijn yerklaarde men in antwoord op vragen van persvertegenwoordigers dat de wlitieke commissarissen van het Sovetleger worden behandeld als gewone ri gsgevangenen Men verneemt hieromtrent voorts dat er van Duitsche zijde is gezorgd dat de gevangen politieke commissarissen geen gelegenheid meer hebben tot voortzetting van hun bolsjewistische atookpropaganda Zij 24 Juni gingen de bolsje istcn in Riga vervolgens tot massa arrestaties over Op XI Juni staken zy de oude stadiwijken van Riga in brand De geschrokken bewoners die trachtten te vluchten werdoi voor een deel doof mitrailleurs welke in de straten waren opgesteld neergeschoten Teilslotte werd de stad door de terugtrekkende Sovjets nog ooder artillerievuur genomen DE JAPANSCHE BUITENLANDSCHE POLITIEK Beginselen in vUf punten samengevat Het eikenloof leni iken hel U Het de toekenning van het loof vap het ridderkruis van het IJze ren l uis aan majoor Lützow ter gelegenheid van ziJn 40ste luchtoverwinning heeft de Fiihrer ook het zegevierende jachteskader van den commodore onderscheiden In vele groote iDcbtslagËn aan het Oostelüke front heeft het eskader verrassende successen behaald Zoo kon de commodore reeds op 2 Juli de 328ste luchtoverwinning van ziJn jagers melden en bovendien de vernieling van 223 vijandelijke vliegtuigen op den grond Een bijzondere prestatie behaalde het eskader op 7 Juli to n het een sterke formatie vijandelijke bommenwerpers volkomen vernietigde By een aenval van 27 Sovjetgevechtsvliegtuigen op een vliegveld schoot het eskader onder leiding van ziin commodore in een kwartier tijds alle Sovjet vliegtuigen neer Tot 18 Juli behaalde het Jachteskader Lützow alleen in het Oosten 883 luchtoverwinningen In totaal heeft het eskader tot dusver 1 072 tegenstanders In hichgevechten neergehaald Maloor Lützow zelf had op 28 Juni zijn 27sten teffenjrtarider neergeschoten en nauwelijks drie weken later reeds zijn 40ste luchtoverwinning behaald D Botsji Sjimboen vat de beginselen der buitenlandscbA politiek Tu Tejoda ssmen in vijf pnaten 1 Het volden van den weg die door de bescbikliing van den keizer is aangegeven Z Inspanning van alle krachten tot regeling van het Chineesche conflict 3 Een economische politiek gericht op het Zuiden en het scheppen van een grootAziatisch leefgebied Het gebruikmaken an en internationalen toestand voor de erwezelijking der buitenlandsche politiek fn het treffen van alle maatregelen op buitenlandsch poliUek gebiedvoor de onmiddellijke verwezenlijkingder Jlapansche bedoelingen In gevalvan een oorlog tusschen Japan en andere staten Deze maatregelen zijn aldns hetblad in eerste plaats afhankelijk vande verdere ontwikkeling in den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet Unie en van de houding der Ver SUten Japansche oorlogsraad bijeen Het conflict tusschen Ecuador en Peru De opperste oorlogsraad heeft Zaterdag een vergadering van 2 iJur gehouden om het rapport aan te hoeren van den leider der militaire missie die onlangs in Duitschland en Italië heeft vertoefd luitenant generaal Jamasjita over zyn indrukken en ervaringen tij iens zyn reis door EOropa SCHERPE CRITIEK OP ECUADOR De Peruaansche ochtendbladen leveren in d en scherpsten vorm commen taar op het antwoord van Ecuador op de door Peru reeds aangenomen bemiddelingsvoorstellen van de Ver Stpten Argentinië en Brazilië C o mm e r c i o verwijt Ecuador een wille keurige compliceering met het doel opzettelijk een oplossing van het conflict te vertragen De Pr en sa publiceert niet minder dan drie eigen commentaren tegen Ecuador waarin gespot wordt over de verduisteringsmanoeuvres in GuayaquU Nieuwe mutaties in japan ïn vervolge op het ontslag van den viceminister van Buitenlandsche Zaken Ghasji en van den Japanschen ambassaa ur te Nanking Honda zijn de adviseurs van het ministerie Saito en de voormalige ambassadeur te Rome Sjiratori algetreden Afscheid van Alatsoeoka Het geheeje Japansche ministerie van Buitenl dsche Zaken heeft buitengewoon hartelijk afscheid genomen van dier scheidenden minister Matsoeoka By deze gelegenheid zei Matsoeoka van zijn opvolger dat hu hem hoogachtte als weinigen BRUG IN IRAK OPGEBLAZEN Volgens een te Istanboel ontvangen bericht hebben Iraksche soldaten een belangrijke brug ten Zuiden van Bagdad welke door de Engelschen werd bezet in de lucht laten vliegen MISDADIGERS IN SPANJE NEERGESCHOTEN zijn Wkes zinnig met gas en electrtciteit In de omgeving van Corboda vijftien leden van een bende misdadigers neergeschoten die talrijke hofsteden en kleine plaatsjes hadden owrvallen en uitgeplunderd Deze misdadigers i ehoorden alle tot voormajige communistische organisaties en hadden door hun daden van terreur de bevolking van geheele provincies in groote onrust gebracht De Ver Staten en de oorlog Oiplo over de onrust ten aanzien van een aanval op Ameriica Critiek van WheaUr op de adviseurs van Roosevelf Het A NJ meldt uit Berlijn De zwaren die in de Ver Staten zijn gerezen tegen het al te stormachtige optreden van de interventionistische politici hebl en den arl eid der oorlogshitsers op geenerlei wijs ver mogen te lieperken Integendeel men heeft een propagahdistische opdracht verstrekt aan iemand die op zichzelf eigenlijk tot taak behoorde te hebben zijn bezigheden opjectief ernstig en zakelijk voor te Ijereiden en uit te voeren te weten den chef van den generalen staf generaal Marshall Marshall kreeg opdracht Idus de Diplo dezer dagen de senaatscom missie voor militaire aangelegenheden ongerust te maken en het congres voorloopig rijp te maken voor de afkondiging van den nationalen cris is toestand om de verlenging van den gebruik maakt van den dreigenden aanval zonder volgens eigen 2cggen dit begrip te kunnen definie n In dit Verband herinnert de Diplo aan een vroegere uitlating van den president dat zijn meening omtrent datgene wat tot het Westelijk halfrond behoort zich steeds wijzigt naar den geograaf met wien hij het laatst heeft gesproken en trekt daaruit de slotsom dat het eenige doel van Roosevelt is incidenten teweeg te brengen en zijn land bij de oorlogsgebeurtenissen te betrekken zonder zijn volk in te lichten omtrent de ware beteekenis van zijn politiek en haar consequenties Hy koestert slechts den wensch voor voldongen feiten te staan nadat hij deze psychologi sch heeft voorbereid zii het ook met misleiding van zijn volk DE RAADGEVERS VAN ROOSEVELT Senator Wheeler heeft Zaterdag verklaard dat president Roosevelt omringd is door een bont geschakeerde groep adviseurs die zoo weinig in contact staan met de openbare meening dat zü z€lfs niet zouden deugen voor de functie van hondenvanger in hun geboortestederi Harry Hopkins de administrateur van het leen en pachtprogram brengt het groote deel van zijn tijd ziek in bed door en kan derhalve niet ingelicht zijn omtr nt de openbare meening in de Ver Staten Knox Stimson Ickes Hopkins en Frankfurter aïdva Wheeler wat een bont geschakeerd gezelschan en toch bepalen zijn tezamen met Churchill enmet de in de Ver Staten aan wezige koninklijke vluchtelingen onze buitenlandsche politiek Wanneer zij mochten doorgaan onze openbare meenine op te hitsen zal de vraag niet zijn of wij de democratie in Europa en in Azië zullen verdedigen maar of wij haar hier in ons eigen land kunnen redden DE AMERIKA ANSrwii HERFST MANOEUVRES Het Amerikaansche ministerie van Oorlog maakt bekend dat dit jaar de groote herfstmanoeuvres voor de eerste maal in de geschiedenis van de Ver Staten zonder dag agenda zullen worden pehouden zoodat bewegingen en besluiten aan de bevelhebbers van weerskanten borden vrijgelaten De strüd in Noórd Afrika BRITSCHE AANVALLEN AFGESLAGEN Sterke Duitsche afweer van vliegtuigen en luchtdoelartillerie heeft de laatste dagen aanvalspogingen van hetBritsche luchtwapen op enkele nederzettingen in Noord Afrika verijdeld aldus het D N B De naderende toestellen werden tendeele door jagers tot terugkeer gedwongen en de overige slaagden er niet in door den gordel van luchtdoelartillerie heei te komen Kort voor het vertrek wierpen zij hun bommen lukraak op enkele inheemsche neder zettingen waardoor verscheiden Arabieren werden gedood De aanval op Alexandrië BiJ den reeds gemelden aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op de hiaven van Alexandrië in den nacht van 18 op 19 Juli is zoowel de Westelijke haven als de Oostelijke hav n aangevallen Er kon worden waargenomen dat bommen ontploften op de steenkoolkade in verscheidene loodsen en op spoorweginstallaties De aanvallen op Tobroek Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 19 Juli herhaalde malen de vesting Tobroek aangevallen aldus het DN B Als gevolg van het goede richten der bommen werden kade installaties en kwartierruimten voor de troepen zwaar beschadigd Bovendien werden een kuStbatterij en een luehtafweerstelling der Britten door voltreffers vernietigd en verscheidene schijnwerper installaties vernield Boven de baai van Solloem schoot een Duitsch jachtvliegtuig van het type ME 109 in een luchtgevecht met numeriek in de meerderheid zijnde Britsche jagers drie Britsche vliegtuigen naar beneden De overige toestellen onttrokken zich daarop aan het luchtgevecht De acties van de Italiaansche luchtmacht Met betrekking tot den in het Italiaansche weermachtbericht van 20 JuU gemelden succesvollen aanval van Italiaansche torpedovliegtuigen op een Engelschen kruiser van 10 000 ton bij Mersa Matroeh meldt een specialen correspondent van de Italiaansche radio nog de volgende bijzonderheden In den loop van Zaterdagmiddag Zagen twee torpedo vliegtuigen tijdens een verkenningsvlucht ter hoogte van Tobroek langs de Noord Afrikaan sche kust een lichten en een zwaren Britschen kruiser Bü den aanval werd de kruiser van 10 000 ton door een torpedo getroffen waardoor in het achterschip brand ontstond De kruiser stopte en bleef stil liggen waarby het achterschip slagzü vertoonde ITALIAANSCH LBGBRBERICHT De gevechten bü Tobroek ITALIAANSCHE DUIKBOOT NIET TERUGGEKEERD TWEE BRITSCHE DUIKBOOTEN GEZONKEN Het Italiaansche weermachtbericht No 410 luidde gisteren als volgt De luchtbases van Malta zyn opnieuw gebombardeerd in de beide laatste nachten In Noord Afrika activiteit van de wederzydsche artillerie aan het front van Tobroek De luchtmacht van de spil is voortgegaan met het bombardeeren van vüandeHjke barakken en versterkmgswerken in de sterkte Twee Italiaansche vliegtuigen hebben een aanval ondernomen op n Engelschen kruiser van 10 000 ton bü Mersa Maturuh en hem met een torpedo getroffen De vüand heeft luchtaanvallen gedaan op Benghasi en Tripolis In Tfipolis hebben onze jagers een Blenheim brandend neergehaald In Oost A rika hebben Britsche vlieg tuigen Gondar gebombardeerd Ben van onze duikbooten die op den Atlantischen Oceaan opereerde is niet teruggekeerd Op de MiddeUandsche Zee heeft een van onze dliikbooten onder bevel van luitenant ter zee Zanni een Britsche torpedobootjager getorpedeerd en tot zinken gebracht Een tweede eenheid van hetzefde type onder bevel van luitenant ter zee Migliorinie heeft een vüandelyke duikboot tot zinken gebracht door onze torpedobooten onder bevel van de luitenants ter zee Gamaleri en Martinoli Aanval op Malta VLIEGVELD HET DOEL In ti Hl nacht op Zondag hebben ItaliaansOTe bommenwerpers een aanval gedaan op het vliegveld van Mikabba op Malta aldus IStefani De toestellen vielen in opeenvolgende golven aan en wierpen bommen van klein en gemiddeld kaliber neer die de inrichtingen van de luchtbasis troffen BESCHADIGDE ENGELSCHE SCHEPEN IN AMERIKA Volgens berichten uit New York zijn in de Amerikaansche haven Brooklyn in de afgeloopen dagen opnieuw verscheidene beschadigde Britsch aor logsschepen aangekomen om gerepareerd te Vorden Alle droogdokken in andere Amerikaansche havens zijn bezet piet zwaar beschadigde Britsche schepen vjili allerlei kla ssen Verschei dene Britsche torpedojagers moesten in de haven voor anker gaan daar zü door den te grooten toeloop niet onmiddelhjk in de dokken kunnen wor den opgenomen Onder de laatste schepen die hier zyn aangekomen om gerepareerd te worden bevindt zich ook een Britsch idagschip van de KingGeorge klasse ZWEEDSCHE MUNITIETREm IN DE LUCHT GEVLOGEN Een munitietrein is naar T T meldt Zaterdagochtend op het station Krylbo m de lucht gevlogen Bij dit ongeluk zijn geen menschen omgekomen maar 12 personen werden gekwetst Voort is de nachtsneltJ ein die op weg was naar Stockholm en juist op het moment van de ontploff ng op het station Krylbo stond totaal verbrand In de geheele omgeving van het station en aan de omliggende huizen is groote schade berokkend Het aantal gewonden bü de ontploffingsramp van Krylbo is tot 22 gestegen naar het Zweedsche telegraafagent schap nader meldt DE BONNEN LIJST AARDAPPELEN A 27 reserve t m 26 JuU 3 kg BLOEM BI 10 t m 10 Aug SO gr brood ot rantsoen gebak of 35 gr meel bloem BOTER MARGARINE Bo 24 en 25 t m 3 Aug 250 gr boter Vetkaart idem met reductie BROOD GEBAK Br 27 Um 26 Juli één rantsoen Br 27 4 rants t m 28 Juli 4 rant EIEREN 27 t m 26 Juli een ei GORT MOUT GRUTTEN 45 t m 10 Augustus M pond HAVERMOUT VLOKKEN ENZ 44 t m 10 Augustus Vk pond JAMS e d 103 t m 10 Aug 1 pond KAAS 9 en 19 t m 27 Juii 26 en 27 t m 27 Juli 10 Aug 1 ons KOFFIE TBEB 104 t m 16 Aug H p koffiesurrc gaat of 40 gr tlwe KOLEN M en N Kookdoeleinden letter Bdn No 03 K F 31 JulL Verwarming 01 02 OJ baarden en kachels J 01 t n 04 baarden en kachels K 01 t m U centralezer warmmg één eenheid vaste brandstoffen 05 06 07 haarden en kachels J 05 t n 8 haarden en kachels K een eenheid turt Geldig t m 31 December MACARONI VERAOCELLI ENZ 54 t m 10 Augustus 1 on MAIZENA ENZ SS t m 10 Augustus 1 ons MELK 27 t m 26 JuU 1 liter PAF voor kinderen geb na 1 7 37 A rust papkaart B 1 A havermout papkaart B 1 t m 10 Aug j p rüit haverm e d PEULVRUCHTEN Niet aangewezen PETROLEUM Per 11 t m 10 Ang voor keukoi 3 1 RUST 102 t m 10 Aug pond SCHEERZEEP K textiel t m 31 Aug 1 rantaoen SUIKER 101 t m 3 Augtutns 1 k g VLEE8CH VI 27 t m 26 Juli één rantsoen vleesch vleesctiwaren Vleeschwaren VI 26 en 27 t m 20 Juli één rantsoen of verduurzaamd gevogelte ZEEP 38 t m 3 Augustus 1 rantsoen VERKLARING A a riarpelen Me melk BI bloem Bo boter Br brood Per perlode VI vleesch Geen toevoegmg is Aig BoftKaart