Goudsche Courant, maandag 21 juli 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 21 JULI 1941 Stadêmeuw Door het Zuid Holldnd ch Polderland Fietstocht van den A N W B met onbekende bestemming Ruim 600 deelnemers H L O Wandeltocht Van de 115 Tippelaars hebben 99 aan alle eischen voldaan het niet promoveeren de les te trekken kerk a d Ussél volgden de Botter1 dat er steeds met volledige energie en dammers denzelfden wej als de uitl enthousiasme dient te worden gewerkt te terdagmiddag om iw uur verfrXkken d deelnemem aan de hier ter éde voor de eer t r maal gehouden JTlO examens van de U L O school n d Burg Martenssingel voor het Satete gedeelte van dit exam n n l vooreen wandeltocht die moest bewy n dat zij over een voldoend uithoudingsvermogen beschikten Zooalsmen weS z jn P voorafgaande Zaterdagmiddagen verschillende andere takken van sport geëxamineerd o a hardloopen verspringen klimmen fwemmen en fietsen VOAR DEN START Geen topprestaties worden verelscht zegt mr S H Smit Voordat de wandeltocht een aanvang nam verzamelden allen zich in het gymnastieklokaal van de Ulo chool waar de voorzitter van het werkcomité dat deze examens organiseert mr S H Smit hen heeft toegesproken Hij sprak er zijn voldoening over uit dat het aantal deelnemers dezen eersten keer reeds zoo groot is geweest Het doel van de Nationale Vereeniging voor Harmonische Lichaamsontwikkeling is hiet om topprestaties te vragen De eischen zijn 100 gekozen dat ieder die zijn lichaam in conditie houdt er aan kan deelnemen Er is voor deelname wel een Iteftijdsgrens naar beneden maar niet niar boven gesteld en het verheugde mr Smit buitengewoon dat naar verhouding zooveel ouderen hebben ingeschreven Een woord van hulde richtte hU iot den nudste n deelnemer die 62 Jaar Is Met een applansje onderstreepten de andere deelnemers zijn woorden Even later katerde weer een applausje door de zaal toen spr het moedige optreden memoreerde van marrechausée Van der Heiden die verleden week Zaterdag tUdens het afleggen van de tietsproef Iemand bU de Ji lianaslulzen uit het water redde Er is een prys uitgeloofd voor de vereeniging met de meeste deelnemers maar aangezien er in September as weer gelegenheid bestaat óm de proeven voor het H L O diploma af fe leggen moet de toewijzing van dezen prijs uitgesteld worden Nu heeft het Goudsche politiecorps de meeste deelnemers gevolgd door Excelsior de mai echaussée s de Ulo en de AmbachtsschooL Nadat mr Smit tenslotte dank liad gebracht voor de ondervonden medewerking besloot hy met allen en aangename wandeling te wen chcn De afmarsch Precies om twee uur vertBok men In kleine groepjes ging het langs desingels naar de Haastrechtsche brug Er werd niet in marschformatie èeloopen maar ieder zocht zijn eigen letgezel en onder gez Uigen kout werder link op los gestapt De stemmingonder de deelnemers was buitengewoon opgewekt Het weer werktehieraan ook w l mee want een heerlijk niet te warm zonnetje kwamvoortdurend tusschen de stapelwolkendoorkijken en deed de pracht van hetHalUndsche zomerlandschap met zijnmooie boomgroepen des te overdadiger uitkomen In Haastrecht scheidden zich de wegen van de verschillende groepen van deelnemers daar niet allen dezelfde afstanden behoefden af t leccen Deze bedroegen resp 15 20 lts en 30 km ZU die 15 of 20 km moesten afleggen gingen bij Haastrecht den IJssel over en keerden langs fden Goejanverwelledjjk Spanjaardslaan Vlietweg en Platte weg if ICorsend k en Groene Reede naar tSo da terug waar de eerste deeijremers reeds om vier uur weer aankwamen een prestatie waarmee de wpdstrijdleiding maar matig was ingenomen daar deze jeugdige deelnemers klaarblijkelijk vlugger hebpen geloopen dan bU een wandel wht wenschelQk is Zy die 25 of 30 km moesten looPeii gingen bij Haastrecht rechtuit Oudewater aan Langs den anderen kant van den Uasel langs den prachtig landelilken rechter IJssel dijk werd de terugtocht aanvaard Nadat Hekendorp en Goejanverwelleslnis gepasseerd waren ging het langs de zelfde route als de eerste groepen weer op Gouda aan Even na half acht waren alle deel nemers weer terug weliswaar wel vermoeid en verscheidene met flinke blaren op de voeten maar in de beste stemming Onmiddellijk na aankomst werd hun dan wanneer tenminste alle proeven goed waren afgelegd een keurig diploma en het sierlijke H L 0 insigne uitgeieikt De org isatie die in handen was van den nlar Ph J Bom was evenals op de vorige twee Zaterdagmiddagen keurig en in orde Een kleine waren legt volgende week Zaterdag groep examinandi die nu verhinderd de wandelproef af Wie aan alle eischen voldeden Het diploma kon uitgereikt worden aan de vozende deelnemers Jeugdgroep meisjes Aly Goedhart Bets Bom Lidia v Balen Beb Haaksman C van Wijk L v d Kroef A Prevoo Henny v Willigen M Rietveld Coba Overeijnder Corde Koster C v d End J Luyrienburg T de Koster Bina Hazelbag Jopie Akkerman Afgewezen twee candidaten Jeugdgroep jongens J Radder J Kruyt J Zuidervliet J van Limborgh J L Beye F de Waal T F Broersma J P Bosma N Kloet R W V d Wolf J Mul E Bouwman G L Smit P Breedijk J v d Laan A V d Draai J Boon C v d Berg H Jongeneel F Gideonse A C Rietveld H Haaksman H Blok P J v Schans J Sibbes B v Houwelingen J Kleisen A Leest H Proost Afgewezen tien candidaten Groep Ivrouwen Mej N Korf mej Bellaart Groep I mannen J J Maarleveld A V d Weerd H v d Kroef J Hollebeek H Hagedom J W Kraayenbrink M Reicher J C vanKrieken F C Janssen A A de Jong W Kool S J Boersma C A Wiegman P J Brouwer J v d Heide D P C Harmsen Afgewezen tweecandidaten Groep II v rou yen mevr De Kogel mevr Sla i w WW mWk nk www Mh l De Goudsche Courant biedt de grootste l nblieiteit In Gouda en omgeving wordt eiken avond bij vele duizenden abonné s bezorgd in GOUDA Alphen a d RiJn Anunerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinzveen Woerden Zevenhuizeif ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 10 elke regel meer ƒ 0 21 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels 1 1 31 elke regel meer u 42 By overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tariel KWARTJESaUBRIEK kleine advertentlën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 26 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte S regel Uitsluitend bit vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentlën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2749 en bij de plaatselijke agenten AT AAR ANMEER Reunie Bioscoop Artisten pension met Ida Wüst Theo Lingen R Romanowsky en Sabine Peters en Bevue Show Feestaklanken Schouwburg Bioscoop De Spooktrein met Jan Musch Fientje de la Mar Louis Borel Ad Engers en Nico de Jon Aanvang 8 15 imr Thalia Theater Suikerfreule met Aaf Bouber Joh Elsensohn Annie van Duin Lduis Borel Louis de Bree en Hans van Meerten Aanvang 8 15 u Tot 25 Juli Schoolgebouw Burg Martenssingel 72 Inschrijving Gem Midd Handelsavondsschool 5 j e 22 Juli 9 16 uur Inlevering van metalen aan de in den oproep van den burgemeester aangegeven adressen 26 Juli 3 uur Openbare lagere school no 2 Elisabeth Woiffstraat Afscheid C de Bode als hoofd school voor buitengewoon lager onderwijs 4 uur afscheid voor belangstellenden 26 Juli 8 uur Sociëteit Ons Genoegen Tuinconcert Goudsche Orkest ereenii ng en Schoonhovens Kamerorkest o l v Gijsb Nieuwland 26 Juli 2 30 uur O N A terrein Uilvoering Gymnastieken Athletiek Ver Excelsior 31 Juli 8 uur Sint Janskerk Orgelbespeling H C J de Man met medewferkjng van Maria Struycken Van dfen Adel sopraan Den Haag Th de Groen tenor Den Haag Lucien Louman Haarlem een koor van de Gbudsche Muziekschool en het orkest Euterpe uit Den Haag Groep Ilmannen 26 41 jaar J Kamstra J P Gorissen N Boerboom M Schrave D W Brinkhuis J A V Oosterhout W Beekman J B Jansink J Renes Ph de Goede W M Kreeuwen D van t Hoff R P Deysselhoff v d Poel P Peters W Schuttelaar H M Amberg E Krom D J C Peters Afgewezen twee candidaten Groep III vrouwen tnevr Bom mevr Casteleyn Groep III mannen C Krimpenfort G van Egmond H Hommes A Fyn Ph J Bom J J Baale P v Eyk I Trybits F Pruymboom C Zwankhuizen J G Slot H Zuidervliet A J Gideonse Diefstal van veertig gulden Een l ewoonster van de Raam heeft bij de politie aangifte gedaan van de vermissing van vier bankbiljetten van 10 gulden die zij in een doosje in de kast van de huiskamer opgeborgen had De politie stelt een onderzoek in Uit vrpeger tüden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR G ELEOEN Blykens de door burgemeester en wethouders ingediende rekening hebben de ontvangsten en u tgaven dezer gemeente over het dienstjaar 1865 bedragen respectieveliik ƒ 197 718 05 en ƒ 169 667 08 zoodat het batig saldo bedraagt f 28 050 97 50 JAAR GELEDEN Tot Penningmeester van den Zuidplaspolder m Schieland is in de plaats van den heer A Ch Snel die tengevolge van zijn benoeming tot Dijkgraaf als zoodanig zijn ontslag heeft genomen benoemd de heejr Van Houwesingel te Waddinxveen 25 lAAK liKLEDElV Door tusschenkomst van den burgemeester van Oudewater werden voor die gemeente in het eerste halfjaar van 1916 de volgende levensmiddelen betrokken 122 250 kg regeeringsmeel 151 varkens 1500 kg rundvet 75 kg spek 1230 kg kaas 1494 kg rijst 1400 kg bruine boonen 10 000 kg aardappelen 6450 kg groenten en 25 kg boter De distributie van kaas heeft slechts tot 1 April door tusscjienkomst van den burgemeester plaats gehad Daarna is de kaas van de grossiers betrokken De distriibutie van meefc kostte aan het Rijk f 7 per 100 kg In het geheel zyn in Oudewater 3191 broodkaarten en 58 meelkaarten uitgereikt SINDS enkele jaren organiseert de A N W B vrü regelmatig in verschillende deelen van ons land met groot succes zyn rywieltochten wandeltochten en combinaUes van beide met ontwkende bestemming Zondag werd een dergelijke rijwieltocht gehouden door het polderlandschap van ZuidHolland welke wederom en danks het minder goede weer Voor zulk een fietstocht zoowel wat i treft de deelname ab de uit tóeristiseh oogpunt gesmaakte genoegens zeer goed geslaagd is Er waren drie punten van uitgang gekozen n l Gouda Jutphaa en Rotterdam Kralingsche Veer In Gouda was de controlepost gevestigd in hotel Central aan de Markt waar 154 deelnemers de tocht aanvingen Uit Jutphaas vertrokken er 173 en uit Rotterdam 297 zoodat er in totaal 624 deelnemers waren Het tijdstip van vertrek kan men bü deze tochten zelf bepalen inzooverre dat men vertrekken moet tusschen negen en twaalf uur Een groote aantrekkelijkheid by deze tochten is dat men niet weet waar de tocht heenvoert terwijl men aan den anderen kant er verzekerd van kan zijn dat de te volgen route gezien de alom bekende deskundigheid van den A N W B op dit gebied wat natuurschoon betreft het maximum zal bieden dat er in een bepaalde streek te genieten valt Elke deelnemers ontvangt van den A N W B een reeks aanwijzingen over de te volgen route die er op het eerste oog voor den niet ingewijde totaal onbegrijpelijk uitzien maar bij nadsre beschouwing valt het nogal mee Staat er bijvoorbeeld 35 Y 2002 dan beteekent dit tdat de toerist bij wegwijzer no 2002 de richting moet volgen waar op een afstand van 36 km staat ver meld Dergelijke aanwijzingen met behulp van de wegwijzers komen veel voor maar ook andere maken het éen oplettenden toerist bijna onmogelijk zich in dfen weg te vergissen Zoo lezen we Op driesprong bij boerderij met beige brug hnksaf spoorlijn kruisen bij huis C206 linksaf enz De bedoeling van deze tochten is ook niet om het den deelnemers erg lastig te maken bij het vinden van den weg Men volgt dit systeem voorname lijk om de route voor hen geheim en hun aandacht steeds gespannen te houden Opletten is dan ook geboden want als men één aangegeven punt voorbijrijdt kloppen de volgende aanwijzingen met meer en moet men terug en allicht zal deze gescherpte oplettendheid ten goede komen aan het waarnemen van het landschap waardoor men rijdt En daar is het tenslotte den A N W B om te doen Kèn uw eigen land het hoofddoel Het doel van deze tochten is namelijk Ijweeërlei In de eerste plaats wenscht de A N W B het individueel toerisme te bevorderen waarbij men alleen of in kleine groepjes een bepaalde tocht maakt Men geniet djn veel meer van het landelijk schoon dan wanneer in groote groepen gereden wordt In de tweede plaats wil men vooral de menschen uit een bepaalde streek er toe brengen om er eens op uit te gaan om eigen omgeving te verkennen Vele menschen hebben blüktaar geen oog voor de schoonheid van ftun eigen streeks en dat is jammer Toch komen er ook deelnemers uit tamelijk verafgelegen plaatsen Zoo waren er dezen Zondag o a uit Utrecht Geldermals en Bussum Ginneken ja zelfs uit Arnhein Nymegen en Enschede Het grootste contingent deelnemers leverde Bfetterdam 178 gevolgd door Utrecret 49 Het aantal deelnemers uit Goada echter mocht wel grooter geweest zyn De route die vanuit Gouda gereden werd verliep in groote lijnen als volgt Gouda Gouderak Ouderkerk aan den IJssel Berkenwoude Bergambacht Schoonhoven Haastrecht Goejanverwellesluis Reeuwijksche plassen Gouda De route vanuit Rotterdam was bijna dezelfde want vanaf Ouder Gouda vertrokken deelnemers De derde route liep van Jutphaas ver Lopikerkapel en Jaarsveld eveneens naar Schoonhoven waar na het langs de Benschopper wete ring en over IJsselstdn weer terug naar Jutphaas ging Schoonhoven centrale controlepost Alle drie routes liepen dus overSchoonhoven Hier was in h9tel Bel vedère een centrale controlepost ingericht waar dus in dén loop van dendag alle ruim zeshonderd deelnemershun kaart moesten laten afstempelen Het was hier den geheelen voormiddagen het eerste gedeelte van den middageen gestadig komeji en gaan van fietsers getooid met den blauwen A N W B armband Hir verzamelde zich ook een groep persvertegenwoordiger die als gasten van iden A N W B een deel van den tocht meemaakten Onder de deskundige en enthousiaste leiding van den heer J B van Driem voorzitter van de plaatselijke V V V maakten zij een wandeling door het oude stadje Schoonhoven om verschillende bezienswaardigheden in oogen schouw te nemen Zooals reeds gezegd werkte het weer aanvankelijk niet mee Om half twaalf plaste de regen in Schoonhoven neer alsof het niet meer zou houden Maar gelukkig klaarde het 16ter op en kwam zelfs het zonnetje eens kijken Later op den middag viel er weer wat regen Er stond een flinke wind maar erg veel hinder werd daar niet van ondervonden en ongetwijfeld hebben de talrijke deelnemers genoten van t veie natuurschoon dat de Krim penerwaard en het aanliggende land bieden De smalle gnntweggetjes met hun typische rüen knotwilgen langs de breede vaarten en weteringen waarvan de kanten begroeid zijn met wuivend hoogopgaand riet zijn in hun heerlijke landelyke rust een genot voor oog en geest Maar mooi zyn ook de ii dchtige rivierdijken met hun uitzicht over het rivierlandschap een genot ook de vergezichten over de uitgestrekte weiden en niet te vergeten de plassen met hun witte vogels die over het water scjieren Langs al dit moois de A N WB schuwt bij deze tochten zooveel mogelijk de geasfalteerde af bestrate hoofdwegen heeft deze rijwieltocht met ontkende bestemming de deelnemers gevoerd en zij zullen ef geen spijt van gehad hebben dat zij hieraan hebben deelgenomen De A N W B verdient hulde voor het prachtige cultureele werk dat hij hiermede verricht N G S V vierde feest SPELERS EN RESERVES GECOMPLIMENTEERD EN GESCHENKEN AANGEBODEN Het was een echt intiem gezellig feest dat de Goudsche voetbalvereeniging G S V Zaterdagavond in ConcOr dia vierde in veri and met het door haar eerste elftal behaalde kampioenschap van de 4e klas A van den N V B De zaal was goed gevuld er was vroolykheid en enthousiasme en het afwisselende programma dat den aanwezigen geboden werd was in orde Voor het amusementsgsdeelte aanving richtte G S V s oorzitter de heer A Lefèber zich totne aanwezigen Na allen in t bijzonder den eerevoorzit ter den heer C A Endenburg en den trainer den heer C Dalsen te hebben verwelkomd verklaarde hij dat het behaalde kampioenschap een feest waard was daar het t eerste was dat in N V B verband werd bereikt Voorts schetste hij G S V als een echte intieme vriendenkring Tot de spelers van het 1ste elftal die op t podium gegroepeerd stonden zei spr dat zij bereikt hadden waarop de vereeniging jarenlang gehoopt en gewacht had Na den geest in t elftal te hebben genoemd wekte de heer Endenburg hen op uit HU sprak de hoop uit dat t dank xi deze les en mede door de training vaa den heer Delsen t volgende seizoen beter zal limken Daarop bood hy dsn spelers en reserves een fraaie foto van t kampipenselftal aan en overhandigd hun tevens ieder een door een onbekenden gever geschonken sigarettenkoker Op geestige wyze ingeleid door John Kloos all conferencier openden daaro The Steffins muzikale clowns die bü al hun grappen ook een groote virtuositeit op velerlei instrumenten demonstreerden het feestprogramma Hun optreden verwekte veel vroolykheid Ook John Kloos had zoowel bU lün eersfe als bij zün tweede optreden uitbundig succes Zijn goed voorgedragen geestige liedjes sloegen wel in en over medewerking van t publiek vooral liet jeugdige gedeelte daarvan had hij stellig niet te klagen Uitstekend werk leverden voorts de evenwichtkunste naar The Kristles en tevens de acroba tentroep miss Barlea and Company wat deze beiden op acrobatisch gebied te zien gaven was werkelijk iets heel bijzonders Den meesten byval oogstt evenwel de Krontjongclub Djalak Wajang beide malen na haar optreden werd haar een ware ovatie gebracht De gebrachte nummers waren welgekozen allen waren van het opgewekte genre zy werden vlot en op uitmuntende wijze uitgevoerd Een belangrijk aandeel in t welslagen van deze goed georganiseerden en zoo prettig verloopen feestavond had voorts het ensemble van Berkcl Gründer dat met zUn uitnemende muziek de feeststemming er steeds inhield Kosten artikel 55ter Lager onderwijswet l9Zt over 194t By Raadsbesluit van 27 Februari 1940 zoo schryven B en W aan den Raad werd het bedrag vastgesteld dat per leerling voor de openbare scholen voor 1 en u l o in het jaar 1940 beschikbaar werd gesteld ter bestrijding der kosten bedoeld in art 55 onder e l m h en o der Lageronderwyswet 1920 alsmede die van instandhouding By de vaststelling van deze bedragen is zooals uit genoemd voorstel blijkt rekening gehouden met begrootingscijfers voor wat cie kosten van het onderwijs betreft en met een aangenomen gemiddeld aantal leerlingen n l over het jaar 1939 Nu het dienstjaar 1940 afgesloten IS moet Uw College ter voldoening aan het bepaalde by artikel SSter der Lager onderwyswet 1920 de juiste bedragen vaststellen en wel hêt bedrag dat de Geme ent ia het jaar 1940 ter zake van de ia artikel S5bis bedoelde kosten oor die scholen werkelyk heeft uitgegeven b het bedrag dat overeenkomstig het krachtens artikel 55 bis per leerling bepaalde bedrag in verband met het aantal leerlingen van die scholen voor het jaa 1940 daarvoor beschikbaar was gesteld c het bedrag van het verschil van de onder a en b bedoelde bedragen In verband met het vorenstaande stellen B en W den Raad voor het volgend besluit te nemen a het bedrag dat de Gemeenteover het jaar 1940 werkelyk heeftuitgegeven voor de koeten bedoeld inartikel 55bis der Lager Onderwyswet 1920 voorloopig vast te stellen opƒ20 845 50 voor het gewoon lageronderwijs op ƒ 2 573 24 voor het uitgebreid lager onderwijs en op ƒ 17 592 01 voor het gewoon lager onderwijs in bruikleen gegevenschool b het bedrag dat m verband methet geniiddéld aantal leerlingen derscholen over het jaar 1940 beschikbaarIS gesteld voor de sub a bedoelde uitgaven voorloopig vast te stellen op 1924 Hx 9 98 = ƒ 19 2 M 8fi voor het gewoon lager onderwijs op 204 x X 11 76 = ƒ 2 406 88 voor het uitgebreid lager onderwijs en op 1024 4 Xr ƒ 9 02 = 17 357 48 voor het gewoonlager onderwijs in bruikleen gegevenschool c het verschil tusschen de sub a enb bedoelde bedragen voorloopig vast testellen op ƒ 1 640 65 hooger voor hetgewoon lager onderwys op ƒ 166 36 hooger voor het uitgebreid laiger onderwijs en op ƒ 234 52 hooger voorhet gewoon laget onderwijs in bruikleen gegeven school Volledigheidshalve merken wü hierbij op dat dit besluit voorloopig geen andere dan formeele beteekeni heeft Eerst na Vijf jaren heeft liet bedrag der oversphryding effect voor de bijzondere scl olen welke dan in FEUILLETON Hadruk verboden De Vuurtwenwaditer i Payne merkte op dat Olsen s brieven op een stapeltje lagen op den ehrljtlessenaar Op twee na waren ongeope nd Olsen had even naar Sm yj t fcening gekeken en toen f t dat ze van volslagen Wwlw afkomstig waren had hij teriilde gelegd tot s avonds wanneer hij tijd en rust zou hebben om wjn correspondentie door te lezen T genoegen doen antwoordde Payne maar er is iets tlrLiï O bespreken 21 kan dat we niet ta lestoord Mtjn oom schreef SjT Bestuurd beL f ï er ieta heel WrS HiMuTï ï if gesohrevwi over iwf u teen om te zien of W hem jaisscluen vqpr de miU Het is zoo Kijkt u maar hier is zijn brief Ik geloof dat het l eter is dat u hem direct leest De jonge man nam een brief uit het jgtapeltje op de schrijftafel en overhandigde dien aan Olsen Deze schoof een lampenglas en wat poetsgereedschap op zij en l egon onmiddellijk te lezen Behalve dat zijn lippen wat verstrakten en zijn gezicht wat bleeker werd was er geen uiterlijk teeken van de beroering die de geschreven woorden in zijn ziel moesten teweeg brengen want dit was het wat zijn verbaasde oogen lazen Zeer geachte heer Olsen Ik hoop spoedig persoonlijk kennis met u te maken De zal het als een eer beschouwen een man te leeren kennen die zooveel heeft gedaan voor twee menschen die mij dierbaar zijn maar er is éénl dhig dat mij bijzonder begeerig maakt naar onze kennismaking en dat is iets zeer bijzonders iets wat u zoo weinig kunt vermoeden dat ik het als mijn plicht beschouw u met een enkel woord voor te bereiden De omstandigheden hebben mij In gezelschap van luitenant Aagaard gebracht en deze flinke jongeman heeft direct vaiiu groote sympatbie gewon nen Ik hoorde dat hij op het ptmt staat zich publiek te verloven met uw pleegdochter bekend als Hildur Trügvasson Natuurlijk praatte hij veei over het meisje dat hij lief heeft en hij vertelde mij iets van haar geschiedenis Hij beschreef mij de broche die op haar kleeren werd gevonden en een zekere Andersen een oudvuurtorenwachter die tegenwoordig was toen het kind door u van een wissen dood werd gered heeft me verteld dat haar linnengoed gemerkt was met de initialen H T Deze feiten gecombineerd met den ongeluksdatum en de beschrijving van de iioot waarin het kind zich bevond doen mij gelooven dat dat kind niemand anders is dan mijn eigen dochter Helen Traill die u gelukkig hebt gered om de oogen te verheugen van een vader die haar dood en dien van haar moeder negentien jaar lang heeft beweend Voorloopig kan ik niets anders zeggen Ik geef geen beweringen ten beste die ik niet in staat ben deugdelijk met bewijzen te staven Ook maak ik geen vaderlijke aanspraken om u te berooven van de genegenheid van een lieve dochter die door u met zooveel zorg en toewijding is groot gebracht Ik zal tevreden zijn meer dan tevreden all ze mü een kl j weinigje kan geven van de liefde die ze aan u verschuldigd is want geloof me in luitenant Aagaard en in allen die u kennen hebt u welsprekende getuigen Met gevoelens vap groote hoogachting CYRUS J TRAILL P S Laat ik hieraan nog toevoegen dat behalve u en mijn neef niemand hiervan me edeeling ontvangt Wat de jonge dames in deze dagen op de rots hebben meegemaakt is op zichzelf al meer dan voldoende om haar krachten op de proef te stellen Als gelijk ik verwacht luitenant Aagaard de eerste zal zyn dien u ontmoet zal hi zich geheel schikken naar uw instructies of van dit alles iets zal worden verteld aan uw Hildur aan mijn Helen vóór ze aan land gaat Olsen liet den brief vallen en bedekte zijn gezicht met de handen Hij gaf een oogenblik toe aan de verdooving die het scholckende nieuws over zijn geest had gebracht Payne ging zacht op hem toe Wgde zijn hand op zijn arm en zei Het geen prettige tijdhig vooru Qc denk dat u wel voortaan een doodelijken hekel aan onze familie zultbet beii Waarom zou ik iemand haten dieéén van mijn meisjes forttiin en aanzien brengt Och in elk geval zal ze mevrouwAagaard zijn vóór de wereld veelouder is zei Payne filosofisch Daar lijkt het tenminste heel veelop stemde Olsen toe Maar ik hebzoo n vermoeden dat je brave oomen ik geen onaangenaamheden zullenkrijgen over Hildur We zullen haarmaar deelen als een dochter voegdehij er glimlachend aan toe Ik ben erg blij zei Payne datu het op die manier opneemt Een poosje zwegen ze beiden Olsen was in gedachten verdiept en terwijl zijn oogen op den jongen Amerikaan bleven rusten drong het tot hem door dat er niet alleen een pretendent was voor zijn pleegdochter maar dat het ook niet lang zou duren of er zou een poging gedaan worden om zijn eigen kind uit het vaderlijk nest weg te halen Als Traill zei hij Hildur s genegenheid wil winnen moet hij niettrachten haar bij verrassing te nemen Uaar hij schijnt dit element in dasituatie zelf In te zien HIJ zal niet direct uit Christiansand wegloopen alsje aan land komt denk ik en jijzelf ook nieti iw t Neen meneer Olsen antwoordde Payne met zooveel nadruk dat ereen glimlach op het gegroefde gezichtvan zijn toehoorder kwam Ik zal de eersti dagen de rots nogwel niet verlaten Et moet op n massadingen hier orde worden steld Als de aflossing klomt moe ik demenschen helpen schoon schip maken Maar ondertusschen kunnen Aagaard of Dagmar je moet zelf maarzien wie je het lie t in vertrouwenneemthet pad al een beetje effenen Neen antwoordde Payne daarkomt niets van in Als u mijn oomleert kennen zult U zien dat heteen eersteklas vent is die van 4air play houdt Als Hildur een nieuwenvader moet hebben itfioet het de oudezijn die haar wegsohenktl En niO mand anders mag ek zich mee bemoeien I In leder geval Webben de meisjes hier genoeg uitgestaan vond Olsentenslotte dat we ze t met nieuw emoties op het Ujf moieten valto Dezal TraiU schrijven hij moet aanland maar naar zijn bejste weten handelen Mi vtnolgif