Goudsche Courant, maandag 21 juli 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 21 JULI 194i Copyright N V Hotterdamich Nieuwsblad JIHI het jaar volgend op het afgesloten vsj arig t dvak de vergoeding met een bedrag per leerling lien verhoogd terwül het verschil tusicben vergoeding Ml voor chot over het jaar IMO bü een vóór 1 December a te nemen raadibesluit wordt bepaald en daarna verrekend Rechtspositieverordening politie 1936 De Recht Msitleverordening politie 193A ia bü Koninklük Bei uit van 31 Januari 1936 do 43 voor den tijd van vyf ja r goedgekeurd Aangezien deze verordening op grond van artikel 29 2e lid met ingang van 31 Januari 1936 in werking a getreden was de termijn van vijl jaar op 31 Januari 1941 verstreken zoodat zü aldus schrijven B en W aan den Raad voor dezen datum ter goedkeuring had moeten worden ingezonden Dit is niet geschied omdat uitstel in verband met de uitvoering van eventucele reorganisatieplannen van het politiecorps in het algemeen gcwenscht werd geacht Nu deze plannen nog steeds niet tot uitvoering zijn gebracht kan hierop niet langer worden gewacht en dient de verordening zoo spoedig mogelijk opnieuw vastgesteld en ter goedkeuring ingezonden te worden Behoudens een enkele wijziging kan zü onveranderd blijven Deze wijziging houot verband met de opheffing van het capitulantenstelsel In het 2e gedeelte van het eerste lid van artikel 5 der Rechtspositieverordening politie 1936 is n I de volgende bepaling opgenomen Met afwflking van het in de beidevorige zinsneden bepaalde worden bijbenoeming van een capitulant of eengewezen capitulant voor perodiekeverhoogingen niet medegeteld zes vande dienstjaren dooigebrachhjUi deKoninklijke Marechaussee Bkiilitaire politie Hr Deze bepaling kan nu geen clpitulanten meer worden bestemd ter vervulling van de voor hen aangewezen betrekkingen vervallen Derhalve stellen B en W den Raad voor in de Rechtspositieverordening politie 1936 ean overeenkomstige wijligmg aan te fcengen en haar verder onverandurd opnieuw vast te stellen en ter goedkeuring in te zenden Van deze verordening laten wij hier de artt 1 5 volgen RANGEN SAMENSTELLING EN AANTAL Artikel 1 De ambtenaren der gemeente politic bekleeden de rangen van hoof dij inspec teur inspecteur inspecteer van de kinderpolitie adjunctinspecteur hoofd agentrechercheur hoofdagent wachtcommandant agent agent met een proefjaar adjunctcommies en klerk 2e klasse Artikel 2 Hon aantal bedraagt 1 in den rang van hoofd inspecteur 1 inspecteur 1 inspecteur van de kinderpolitie 1 adj inspecteur 1 hoofdagent rechercheur 4 hoofdagent wachteommand 48 50 agent inclusief agent met een proefjaar I adj commies 1 12 klerk 2e klasse EI8CHEN VAN BENOEMBAARHEID Artikel 3 1 Om tot ambtenaar der gemeentepolitie te kunnen worden benoemd moet men a op het tydstip van ingang der benoeming den leeftijd van minstens 23 jaar hebben bereikt indien heteen benoeming bij den ictievendienst geldt en dien van minstens 20 jaar indien het een benoemingbü den administratieven dienstgeldt en dien van 40 jaar niethebben overschreden b Nederlander zijn en voldoen aan decischen van bekwaamheid welkedoor den burgemeester voor de tevervullen betrekking worden gesteld waarbij het bezit van diploma s waaruit deze bekwaamheidblijkt kan worden gevorderd c voor de te vervullen betrekkinglichamelijk geschikt zijn bevondenbij een geneeskundig onderzoek inte stellen door een daartoe doorden burgemeester aangewezen geneeskundige Voor dengene die bij de benoeming reeds ambtenaar van politie is kan van het onder a en c bepaaldevan het Ie lid van dit artikel wordenafgeweken De kosten vaii het geneeskundigonderzoek bedoeld in het eerste lidonder c van dit artikel en zoo noodigde reisen verblijfkosten komen tenlaste van de lAneente BEZOLDIGING Artikel 4 f 3 060 3 750 2 200 3 000 de kin 1 900 2 300 1 200 1 800 1 8S0 2 150 1 750 2 050 1 450 1 900 1 400 1 370 2 070 700 1 180 De jaarwedden bedragen Ie voor den hoofdinspecteur 2e inspecteur 3e inspecteur van derpolitie 4e H i adj inspecteur 5e tt It hoofdagentrechercheur 6e H If hoofdagent wachlcommand 7e 11 a ent 8e e den agent met een proefjaar adj commies 10e een klerk 2e klasse Artikel 5 1 De ambtenaren ontvangen behoudens het bepaalde in de beide vol ende zinsneden bü hun aanstelling jis aanvangswedde het minimum aan hun rang verbonden Dienstjaren elders doorgebracht alsrykBveldwachter ambtenaar van politie by een gemeente i ü de KoninkUjke marechaussee cS de militairepolitie worden medegeteld waarbü ter afronding gedeelten van eenmaand voor een volle maand wordengerekend 2 De aanvangswedde wordt telkensna een jaar verhoogd met een bedragvan voor de ambtenaren genoemdonder Ie 2e 3e 4e en 9e van artikel 4 f 100 voor de ambtenaren genoemdonder 4e 6e en 7e van artikel 4 f 50 totdat het maximum is bereikt Deze verhooging blyft achterwege indien zy naar het oordeel van den burgemeester wegens gemis aan dienstyver of wegens verlof met inhouding van bezoldiging niet behoort te worden toegekend De amibtenaar genoemd onder10 e van artikel 4 ontvangt yoor eUchalf jaar dat hy ouder is dan 20 jaar een periodieke vérhooging van f 60 Aan den am btenaar die tot eenhoogeren rang bevorderd wordt waaraan eer geUjk of lager aanvangssalarisIs verbonden dan de wedde van denbetrokkene reeds bedraagt zal in iedergeval boven zijn genoten wedde eenvoor den nieuwen rang geldende periodieke verhooging worden toegekend mits daardoor het hoogere salaris bedrag van dien rang niet wordt overschreden Verkooping van huizen door notaris J van Kranenburg Hedenmorgen heeft notaris J van Kranenburg in Hotel De Zalm in het openbaar de volgende perceelen verkocht Meubelliuis met afzonderUjk bovenhuis en werkplaats Raam 276 276 a kooper J v Mensch q q Gouda ƒ 5 000 Tien woningen aan den Wethouder Venteweg nos 170 172 174 176 178 180 182 184 186 en 188 Koopers no 170 A Straven Reeuwijk ƒ 3200 no 172 dezelfde ƒ 3010 no 174 A de Groot Gouderak ƒ 2850 no 176 P Bokhoven Gouda ƒ 2800 no 178 J Peeters Gouda ƒ 2760 no 180 J L HuUeman Gouda ƒ 2800 no 162 L P van Leeuwen Reeuwük q q ƒ 2800 no 184 L A Schilt Gouda ƒ 2750 no 186 H v Eyk Gouda ƒ 2700 no 188 H V Eyk Gouda ƒ 3300 Zeven landhuizen aan deii Weth Venteweg nos 137 145 147 153 139 161 en 163 Koopers no 137 C v Wingerden Gouda ƒ 3360 no 145 C Bontenbal Reeuwyk ƒ 2OO0 no 147 H v Eijk Gouda ƒ 2200 no 158 G v Wyn gaarden q q Gouda ƒ 3000 no 1 59 F V Wingerden Rseuwijk ƒ 2800 no 161 A Straver Reeuwük q q ƒ 38 00 no 163 A Bontenbal Reeuwyk q q 3600 Gevonden voorwerpen Aan het Bureau van Politie Markt 72 zün op alle werkdagen van 8 uur voormiddag tot 8uur namiddag inlichtingen te bekomen omtrent voorwerpen als gevonden aangegeven in het tijdvak van 6 Juli tot 19 Juli 1941 o a 2 leesboekjes badgoed ceintuurs fasant konün enkele distributiebescheiden zilverbons handschoenen horloges wollen vest schortje colbertjasjes damesmantels psalmboekje rozenkrans koperen kruisje kindersokje mutsen petten diverse portemonnaie s een paar schoenen gymnastiekschoen vulpen vulpotlooden dasspeld broches oorbel armband sleutels sleutels aan ringen dameshandtasscher zeildoeken zak met vischgerei deksel jutezakken wandelstok padvindersriem dop van wagenwiel peddel bril pannensponsen sigarenaansteker schuifmaat ontwerp teekening scheepstoeter rubberslang merk God Morgon Tevens zyn inlichtingen te bekomen omtrent enkele aangeloopen honden SPORT ATHLETIEK GOUDSCHE SUCCESSEN TE ALPHEN A D RUN 7 eerste prijzen voor Vlr Athleten van Vires et Celeritas hebben bü de gisteren door Alphia te Alphen a d Rün georganiseerde provinciale athletiekwedstrüden verscheidene fraaie succfcssen behaald Op de 100 meter hardloopen C klasse werd J Wicser eerste in 11 7 sec De 400 meter C klasse won H v d Kroef in 54 4 sec Op de 1500 meter A klasse werd A de Ruyter eerny in 4 min 15 8 sec over den zelfdmafstand plaatsten de C ki ssers L Toekker en J Houting jich resp derde envüfde Bü de dames behaalde mej R GoBipers den eersten prys op de 100 meter C klasse in 13 5 sec Ook de jeugd boekte succes de junioren A Vermey en K van Willigen werden resp eerste en tweede op de 80 meter in 9 8 en lOJ sec By de meisjes won mej J Akker man de 80 meter in 11 sec en werd mej L V d Kroef derde op dezelfde race in 11 3 sec Voorts won de Vires damesploeg de 5 X 100 m estafette in 55 6 sec Naast de fraaie tüden maakt het feit dat ze behaald werden tegen sterke mededingers de resultaten zeer verdienstelük Deelnemende vereenigingen waren Alphia AA V 36 Achilles Vlug en Lenig D O S Holland S H O T Vires et Celerita en Nieuw Brunhilde Ook Achilles behaalde verscheidene successen A Verkaack werd tweede op de 100 ra C klasse D Hey was eerste Bkléssers by de 1500 Ifc By het hoogspringen behaalde P Stoppelenburg een derden prijs evenals C van Dük by het kogelstooten Op 4e 300 meter B klasse werd J de Jong tweede terwyl D Mikkers daarop als C klasser vierde werd PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht CONntOLEURS V V O Aan den plaatselijken kantoorhouder van den V V O voedselvoorziening in oorlogstyd zyn de volgende controteurs toegevoegd yoor Vlist de heer J T Metselaar van Lange Ruige Weide voor Bergambacht de heer H M Boote van Ajneide voor Stolwijk de heer J A Leferink van Hengelo VrrSLAG l OLO WEDSTRUD De uitslag vah de polowedstrijd B Z C Bergambacht O Z V Oudewater ia 2 2 van de wedstrijd B Z C De Kil aan de Laak Berkenwoude EXAMEN ZWEMDIPLOMA Zaterdagmiddag werden in de zweminrichting Scharlesooi te Berkenwoude de examens afgenomen voor het zwem diploma t e examens stonden onder leiding van de hecren Tybout en Gravestein bestuursleden van de G Z C te jlouda De eischen waren 100 M borst slag 50 M nigslag 50 M gekleed 1 min watertrappen en een sprong van de 1 M plank De namen van degenen aan wie een zwemdiploma werd uitgereikt zyn Betsy Verburg Trudc Gautier Corrie van Erk Marrie Boer Maria van Dorp Sina Boer Tfuss Dog terom Lien Gautier Greta Kroon Rien Kievit Leon den Besten Wim Verwaal Jan Gautier Arie van Dorp Nico den Braven Theo Dogterom Piet de Bruin en Arie Boogaerdt Twee meisjes zün voorwaardelyk geslaagd Boskoop Een dappere dienstbode Een 4 tal kinderen dat op eei erf aan de Burg Colynstraat aan het spelen was opperde het plan om in de Gouwe te gaan zwemmen Een hunner vond daarin aanleiding om de 6 jarige H Ramp tegelyk maar een zetje te geven waardoor het te water viel Daar het kind niet zwemmen kon en er een sterken stroom strond dreef het spoedig naar het midden van de Gouwe Enkele buren die het ongeval bemerkt ladden kwamen met ladders en stokken aanloopen doch hiervoor was het kind reeds te ver afgedreven De dienstbode van de familie van S de 21 jarige mej G R bedacht zich g een oogenbbk en sprong gekleed te water Het gelukte haar den kiemen dx ikeling die reeds zinkende was te grypen en behouden op het droge te brengen Hulde aan deze kranige dienstbode BEKROOND Door de afd rozencommissie van de de vereen Boom en Planterfbeurs wend na keuring van veld een certificaat van verdienste toegekend aan iieuwe klimroos Sport eigenaar de heer A J van aémeren alhier Onder voorzitterschap van burgemeester E P Verkerk is een voorloopig comité gevormd bestaande uit bestuurderen der diversen vereenigingen op t b c gebied Dit comité dat zich ten doel stelt t ï t deze coUecte te organiseeren is als volgt samengesteld Mr dr E P Verkerk voorz dr G S S Jongeneel 2e voorz D C Jongejan P D Noest Sr H Redegeld C J Barendsen en Anth van ToL Als secretaresse fungeert mevr N Kromhout van den Broek Beezen 98 OPENLUCHT CONCERT As Woensdagavond zal de baronie Excelsior op het terrein van het voormalig hotel Klaassen een concert geven GESLAAGD De heeren N L Jongejanv A P van der Spek J Hoogendoom en mej W Groenewegen zyn geslaagd voor het examen boekhouden van de vereen van Leeraren in de liandelswetenschappen Nieuwerkerh a d IJcsel M U L O DIPLOMA Na te HiUegfiTsberg afgelegd examen is voor het M U L O diploma A geslaagd onze plaatsgenoot Joh A Boer Ouderkerk a d IJssel GEITENFOKVEREENIGING f De Geitenfokvereeniging V O G alhier hield een voltallige bestuursvergadering ADOLPHUS Besloten werd tot bet houden van een zomergeitenkeuring op 2 Augustus a s op het terrein van den heer A Slappendel in de Kromme De prijzen zullen ditmaal in verband met de tydsomstandigheden uit kunst voorwerpen bestaan De hiertoe te verrichten werkzaamheden werden onderling verdeeld Benige leden stelden zich beschikbaar om de deelnemende geitengratis met paard en wagen bü deleden op te halen van welk aanbodhet bestuur een dankbaar gebruikhoopt te maken BURGERLIJKE STAND GETROUWD Hendrik Makske 23 j en Jannetje Bcp 29 J SPORTAVOND OJtX Zaterdagavond hield det gymnastiekvereeniging Oefening Kweekt Kracht alhier haar aa ekondigde sportavond op het terrein van den heer J W van Dorp aan den Kerkweg s Avonds was het weer mooi zomerweer met een luchtig windje Aan het sportfestijn verleenden medewerking de zustervereeniging uit Capelle a d IJssel Krimpen a d IJssel en Krimpen a d Lek Menige kranige prestatie werd op het sportveld ten aanschouwe van vele belangstellenden geleverd De plaatsehjke muziekvereeniging Excelsior luisterde het geheel met vroolijke wüsjes op Met voldoening kan O K K op dezen avond terugzien DE DIJKVERHQOGING Zaterdag heeft men by de dykverhoogingswerkzaamheden in De Nes se een begin gemaakt met het ophoogen van hef wegdek nadat eerst de beide taluds op de vereischte hoogte wanen aangehaald Voor het doorgaand verkeer beteeken t dit echter het overwinnen van hindernissen Vertraging komt dan ook nog al eens voor In den winter springt echter het nut en de veiligheid van een hooge stevige waterkeering des te meer in het oog Oudewater POLOWEDSTRIJDEN OUDEWATER BODEGRAVEN O Z V B Z P O Onder groote belangstelling speelden de dames zeventallen den e ersten wedstrijd Oudewater nam al dadelyk de leiding door mej Kieviet 1 0 Dezelfde speelster bracht met nog 3 doelpunten nog voor de rust den stand op 4 0 Na de rust had Oudewater niet zoo direkt de overhand meer daar twee dames van party gewisseld hadden Geen der beide partyen slaagden pr meer in de stand te veranderen Eindstand dus 4 0 Na de dames kwamen de heeren aan de beurt Hun polospel gaf een heel ander aspect dan dat van de dames Direkt ontspon zich n vinnigen stryd Een speler van O Z V moest het veld verlaten daar hij binnen de twee meter lyn een bal opwachtte De O Z V ers speelden ondanks deze handicap kranig verder maar konden niet beletten dat de gasten voor de rust de leiding namen l 0 Na de rust kon men merken dat de O Z V ers minder werden zoodat B Z P C steeds het Oudewatersche doelun gevaar bracht De keeper H Kloot weerde zich echter dapper Des ondanks eindigde het spel met een 2 0 overwinning voor de gasten UITZENDING WERKLOOZEN Van uit deze gemeente zyn weder eenige werkloozen ditmaal 14 naar Frankrijk vertrokken om aldaar tewerk te worderi gesteld AMBTENAAR DISTRIBUTIEBEDRIJF De heer A Rietveld alhier is door Burg en Wethouders aan steld als ambtenaar by het Distributiebedrüf EXAMENS Mej F Stolwyk en de heer H Bode alhier zyn te Utrecht geslaagd voor het Mulo examen B De heer J van Ede alhier is te Amsterdam geslaagd voor het examen Rekening Ckiurant Boekhouden Schoonhoven TAFELTENNISWEDSTRIJD Vrüdagavond organiseerde de Schoonhovensche tafeltennisvereeniging D K Z een tafeltenniswedslryd tegen de tafelfennisvereeniging van de Ryksvak en Kunstnyverheidsschool alhier D ploegen bestonden uit de volgende spelers R V KS J Breure K Fran enliuis H Kort A Piederiet W Piederiet en A Pleiter D K Z P van den Bergh A H Boogaart P B Kaas chieter G Scheer A Timmer en J Wesdorp V By de R V K S trad vooral op den voorgrond de heer W Piederiet die 2 00wel al zijn enkel als dubbelspelen wist te winnen Verder de heer K Frankenhuis Bi D K Z was de heer G Scheer de bealp speler terwijl ook de andere goed spel leverden Het spel stond op hoog peil en er waren vele fraaie en spannende momenten D K Z trad tenslotte met een 30 15 overwinning uit het strydperk waarmede zü de R V K S alle illusie op revanche voor de in den laatsten wedstryd geleden nederlaag ontnam CONCERT T O A G E N O Zaterdagavond gaf de muziefcvereenlging T t3 A G E N O onder leiding Van haar dirigent den heer B A Hoon een zeer goed geslaagd concert in de muzlektent alhier De nummers hoofdzakelyk bestaande uit bekende marsch n werd n vlot tempo afgewerkt en de uitvoering stond op hoog peil Mede begunstigd door het fraaie weer bestond er groote belangstelling van de züde van het publiek AUTOMATISEERING TELEFOONS Het geheele stadhuis en politiebu reau is thans van automatische telefoons voorzien en deze zün Vrydag voor het binnenhuiseebruik in werking gesteld Naar wü vernemen zal binnen afzienbaren tyd ook de gewone telefoonabonné zün automatische aanslfiiting krijgen waardoor dan geheel Schoonhoven automatisch zal zün aangesloten De toestellen zyn daartoe reeds eenigen tyd geleden bü de abonné s geplaatst Stolwiik OPENBAAR CONCERT Het Zaterdagavond gegeven concert door de Zangvereeniging Eensgezindheid alhier en h t Gemengd Koor uit Nieuwerkerfc a oÈ IJsel beide onder leiding van den heer H J de Beun te Gduda en het Stolwüksch strykje Onderling Genot onder leiding van den heer P Bron is in alle opzichten zeer goed geslaagd Zoowel muziek als zang nummers werden op voortreffeUjke wyze ten gehooi gebracht ze kregen een luid applaus De geheele avond was het druk op het dorp UIT DE PERS Het verbod der politieke partgen In D e W a a g schryft mr A F Zwaardemaker onder het opschrift Het verbod deï politieke partyen en de zittende vertegenwoordigers Wat ons thans bezighoudt is de vraag wat de huidige plicht is dergenen die thans nog zitting hebben als statenen raadsleden en destyds onder de vanefl van een der ontbonden forma ties op he kussen zyn gebracht Best iat er voor hen een verplichting tot aftreden of dient men hen op het oogenblik volkomen geUjk te stellen met diegenen hunner collega s die hetzèj als wilde op grond van hun persoonlyke quallteiten dus of als vertegenwoordigers der N S B der eenige oude niet verboden formatie geküzer werden Naar onze bescheiden meening is de laatste oplossing de eenige mogelyke en dient men diengenen onder de oude staten of raadsleden die een juiste opvatting van hun taak als volksvertegenwoordiger hadden en het peroer lage derzulken is onder hen ongetwijfeld aanzienlyk hooger dan onder de doorgewinterde partü bonzen die in de KaSiers terecht kwamen geluk te werikchen dat zü thans eindelyk verlost sjj van de tirannie der party besturen Inmers ook n tar den geest lêr Grcncwet en der l ovinciale en Geipecnte wet waarai de herinnering aar den historischen den zeker mei demcciati schen T ioibecke voortleeft he ft de zich van z n taalt b wu ite vo ks ertegenwo i diger met eefig partybe ituur heel ndal niets van doen Hi reft volgens di richtlynen züner eigen lOnsciëntie en zonder ruggespraak met hen fan wie hü zijn benoem ng dankt net belang van land pro ir cie of genieente te dienen t i behooi dus elk mgrypen van pani mstai ties verre vin zich te werpei Dat in den jongsten tyd vooral van dit voorschrift nauwelyks meer iets terechtkwam doet niets af aan het feit dat het verbod der partijen een zuiverende werking op het thans nog geldende systeem moet hebben gehad Hoeiter men evenwel in de praktyk was afgeweken van de eenige juiste opvatting omtrent het karakter der vertegenwoordiging bleek telkens weer wanneer een lid van een verte genwoordigend college verklaarde niet lan er de beginselen der party dj hem candidaat stelde te kunnen huldi gen Men eischte dan zyn aftredea daarby geheel uit het Sog verlii zende dat ïijn eerste plicht was naar eig inzicht het algemeen belang te dienen en dus een gewüzigd inzicht vanzelf tot t volgen eener andere politiek en juist niet tot aftreden verplichtte Af treden immers ware een vorm van ruggespraak en dus schennis van den ambUplicht Hiermede is tevens ons antwoord gefjpven op de vraag a dezer dagen in de Staten van Zeeland door een lid gesteld werden naar de bedoelingen züner medeleden in verband met de ontbij d ing der politieke partyen De medelede n bewaarden het stilzwügen maar het wil ons voorkomen dat het eenige juiste antwoord dat zü hadden kunnen geven zeer positief had kunnen zyn Men haï ronduit kunnen zeggen Wy zün bevryd van de inmenging diergenen dit zich instryd met wet en recht als onze bedillers en controleur plachten op te werpen en zullen dus ten langen leste ongestoord de op ons rustende verplichtingen onder eigen verantwoordeHjkheid kunnen uitoefenen De vraag bHjft slechts waarom werd dit antwoord niet vernomen KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ Ncderlandschc Hervonnde Kerk Aangenomen naar Lienden ds A Wtijrwhof te ScticUuinen l ri tBl te Edam P W van den Arkcl voorganger der vereenigin van vrözinnlg hervormden te Hengelo O ds W C Smits t Wormer en d P A Stapert te RuJnen Oeretonneerde Ketkni Aangenomen naar Breukjelen ds O W Bouwsma te Ustelmuiden Grafhorst CkriitelUk Gereformeerje Kerk Beroepen te Zwolle da J M Vl er te Mldwoida beroepen te Rijnsburgids J Hovlus teKieuwePekela J AfEcheld bevesUglng eo intrede Nedeplandsche Hervormde kerk Ds D Bouman die het beroep luar Arnhem aannan neemt op 7 Augustus afscheid vsn Spamium Edens Fr Hij doet op M Aug a s zyn Intrede te Arnhem bevestlger Is dt H J Hak aldaar Cïereformeerde kerken Ds R 3 van der Meulen overgekomen van Zaandam die Zon dag te ütreehl doro ds D Zwart bevestifd erd deed op 17 Jul Jl zijn intrede Cand E Torenbeek die als hulppredikp Rotterdam West werkzaam is reweest doet op 10 Augustus a s zfln Intrede te Eist be ve5tiger i ri H Torenbeek te Driebergen Praeperatotr examen Cand W A Kryger legde met goed gevolg voor de classis Woerden der gereformeerde kreken het praeparatoir examen af RADIONIEUWS Dinsdac 22 iult HILVEBSUM 1 415 M 6 45 Gramofoonmuz J Ochtendgymnastiek 7 09 Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgyinnaattek 8 00 BNO Nieuwsbenchten 8 15 Schriftlezing en meditatie Voorbereid door de Chr RadioStichtmgi 8 25 Gramofoonmuziek 9 15 Voor de huisvrouw 9 25 Gramofoonmuziek IIM Vüordrachl 11 20 Gramofoonmuwek 12 00 Schrammelkwartet 12 25 Het kwartier van den arbeid 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 1 00 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 2 30 Sfwgnkelende middagklanken 3 30 Pianovoordracht 4 0Ö Cursus Onze kracht om te arbeiden Voorbereid door het Vryz Prot Kearkcomitéjy 4 20 Gramofoonmuziek 4 45 Sport en spel voor de Jeugd 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Klaas van Beeck en zijn orkest € 99 Vraaggesprek 8 15 De Uchte Toets 7 M BNO Vragen van den dag 7 15 Viool en piano 7 45 Voor den boer Productieslag 1941 8 00 BNO Nteuwsbercihten 15 Spiegel van den dag 8 30 Het Groot Amusementsorkest en het ensemble Bandi Balogh 9 30 Berichten En elsch 9 45 BNO Nieuwsberichten 10 00 BNO Uitzending In de Engcische taa r Economie Newi from Holland HU TBRSUM n MM M 6 45 Gramofoonmuz 0 50 Ochtendgymnjiatiek 7 00 Gramofoonmuz 7 45 OchtendKymnastiek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramoüoonmuziek 10 20 Zang met plaiobegeleldinf 10 40 Voordracht 11 00 MolK Cantabile en gramofoonmuziek 12 00 Politlebferichten 12 15 Orgelconcert en zang 12 45 BNO Nieuwien economische berichten 1 00 Melodisten en soliste 2 00 De Amhemsche Ork est vereen iging en gramofoonmuziek 3 30 Voor de zieken 4 00 Muzikale causerie met gramofoonmuziek 4 45 Gramofoon muziek 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Gramofoonmuziek 8 00 Orgelconcert 0 15 Causerie Student en volk 6 30 Gramofoonmuziek 6 45 De Jeugdsportclub 7 0O BNO Vragen van den dag 7 15 Voor de werkende vroUw 7 30 Reportage 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofocmmutiiek 8 30 Badiotooneel 9 05 Gramofoonmuziek 9 45 BNO Nieuwsberichten 10 00 Avondwtjdlng Voo beréiW door het Vrljz Prot Kerkcomité 10 05 10 20 Politiek Weekpraatle MARKTBERICHTEN KAASMARKT OUDEWATER 21 Juli Aangevoerd lm partijen 3220 kg 26100 stuks Prijzen Ie kwüi met rijksmerk ieO Z 2e kwal 58 59 Handel matig Waterleiding lek