Goudsche Courant, maandag 21 juli 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 21 JULI 1941 Officieele pttblicatie v n het Departement van Landbouw en Visscherij TELERSPRIJZEN VAN DOOR DEN N A K GOEDGEKEURDE POOTAARD APPELEN Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt het volgende bekend Voor door den N A K goedgekeurde pootaardaroclen bij aflevering van telers aan handelaren n de volgende minimumprijzen per 100 kg vastgseteld Groep I Eersteling R ode Eersteling Frühmölle Limosa Ideaal 28 35 irim 36 55 mm Klasse A ƒ 9 30 ƒ 7 40 B 8 80 6 90 1 C A xM aM m ♦♦ y 8 30 6 40 Groep n Bintje Volgeling Alberta Katahdin Dunbar Yeoman King Edward Royal Kidney Evergood 28 35 mm 35 55 mm 43 mm opwaarts Klasse A ƒ 7 10 ƒ 5 40 ƒ 4 60 B 6 80 5 10 4 30 C 6 50 4 80 4 Groep in Eigenheimer Populair Bevelander Souvenir ErdgoM Present Zeeuwsch e Bonte en Blauwe Westeinder Bonte en Blauwe 25 28 mm 28 35 mm 35 45 mm 45 mm opwaarts Klasse A 8 10 ƒ 7 60 ƒ 5 80 ƒ 4 90 B 7 70 7 20 5 40 4 80 C 7 30 6 80 5 4 30 N 6 99 6 40 4 60 Groep IV Alpha Gloria Matador Industrie Furore Robijn Voran Triiunph Ultimus Roode Slar Bonte Star Noordeling Record 25 28 mm 28 35 mm 35 45 mm 45 mm opwaarts Klasse A ƒ 8 90 ƒ 8 40 ƒ 6 60 ƒ 4 90 B 8 50 8 6 20 4 60 C 8 10 7 60 5 80 4 30 K 7 70 7 20 5 40 Groep V Magneto Gee i IcHn 28 36 mm 36 55 mm Klasse A 1 ƒ 9 30 ƒ 7 40 B j A 8 80 6 90 C 8 30 6 40 Belle de F ntenay Ï8 35 mm 36 45 mm 45 mm opwaarts Klasse A 7 16 5 40 4 60 B 6 80 540 4 30 C 6 50 4 80 4 Wijpo Komeet Koopmans Blauwe Deva Duivelander 25 28 mm 28 35 mm 1 36 45 mm 45 mm opwaarts Klasse A ƒ 8 10 ƒ 7 60 ƒ 5 80 ƒ 4 90 B 7 70 7 20 5 40 4 60 C 7 30 6 80 5 4 30 N 6 90 6 46 4 60 HeUena Wuna Robusta 26 28 mm 28 S5 mm 35 45 mm 4S mm opwaarts Klasse A ƒ 90 ƒ 8 40 ƒ 6 60 f 4 90 B 8 50 8 6 20 4 60 C 8 10 7 60 5 80 4 30 N 7 70 120 5 40 Bovenstaande minimumprijzen gelden voor de pootaardappelen van kleigrond Voor de poters van zand en veengronden zijn deze prijzen ƒ 0 50 per 100 kg lager De maximumprijzen van Groep I Eersteling Roode Eersteling Frühmölle Limosa Ideaal liggefi voor klasse A ƒ 4 voor Klasse B ƒ 1 50 en voor klasse C ƒ 1 boven de minimumprijzen Voor groep n III IV liggen deze maximumprijzen voor klasse A ƒ 6 voor klasse B ƒ 1 en voor kladje C en N ƒ 0 50 bovenden vastgestelden minimumprijs De maximumprijs voor de groen geroeide p Mers van de klasse B van het ras Leidustrie liggen ƒ 5 bovenXden vastgestelden minimum prijs J De maximumprijien oor de groep V liggen voor de klasse A ƒ 6 voor klasse B sj yoor klasse C ƒ 4 en voor klasse N ƒ 1 boven de va t estelde minimumprijïen Bovengenoemde prijzen gelden ranco dichtstbijzijnde gebruikelijke leverplaats exclusief zak en bij afname vo ir 1 Januari 1942 Over de prijzen welke de handelsfar mag berekenen zullen binnenkort nog nadere mededeelingen verschijnen 1398 158 TOEWUZINGEN KOFnE EIVTHEE De Secretaris Genleraal van het DepartenJPt van Landbe w en Visscherü maakt bekend dat met ingartg van Maandag 21 Julia s de bandelaren de vierdeelige toewüzin en voor k fie en theevan instellingen met codenummers van de groepen 8000 en 9000 niet meer aan grossiers pakker of branders dienen te zenden Met ingang van bovengenoemde datum moeten deze toewijzingen op dezelfde wijze als d toewijzingen voor andere artikelen by de distributiedienslen worden ingeleverd ter verlrijging van L verysmijlf ewijrinigpn V 1390 se VEKBANDELCN VAN PAARDEN Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend dat met itogang van Zaterdag 19 Juli 1941 het verhandelen en vervreemden van alle paarden welke voor 1 Januari 1939 zyji geboren verboden is Dit Vbrbod li noodzakelijk teneinde de inventarisatie van den paardenstapel welke in de inkomende maanden in opdracht van de Duitsche weermacht zal plaats vinden zoo vlot mogelijk te doen verloopen Alle thans uitgereikte aankoopvergunningen waarmede tot nu toe geen paard is gekocht zijn met ingang van 19 Juli derhalve vervallen en dienen ten spoedigste te worden ingeleverd bij de instantie welke voor de afgifte zorgde Slechts voor zeer bijzondere gevallen kan door de desbetreffende Landbouw Crisis Organisatie een vergunning worden verstrekt welke recjit geeft op het aankoopen van een paard Het verhandelen van paarden die na 31 December 1938 zijn geboren kan ondn dezelfde bepalingen welke tot dusver golden doorgaan De als zoodanig door de Nederlandsche Veehouderijcenfrale erkende paardenhandelaren zullen dus op grond van de hun uitgereikte erkenning nog slechts paarden welke na 31 December 1998 zijn geboren kunner aankoopen overeenkomstig de in iit Paardenbesluit 1941 Handel en Prijzen gestelde regelen ier jl zij voor den aankoop van ouófre paarden bovendien in het bezit moeten zijn van een desbetreffende aankoopvergunning dia aan hun cliënt is verstrekt I39I S3 INLEVERING VLEESCHBON De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend In vjrband iMt de wijziging in de vleeschdistributie dienen de De tijd Voor ilmopnamen Wij onMngen een boperkt aantal Panchro micrigran 2x8 23 f 4 90 Panchro super 26 f 5 45 Afwerltan Inbegrepen FOTO DAEMS ZEUGESTR 64 80UDA o 2348 70 Officieele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart TOEPASSINGSVCRBOD VOOR NON FERRO METALEN VOOR OEBRVIK8 EN VrntUSTINGSARTIKELEN 1941 No 2 De directie van het Rijksbureau voor Non ferro Metalen maakt bekend dat aan de vei wijzing naar de Duitsche normaalbladen D I N H N A We 102 U en H N A Bt 1 t m 158 in artikel 10 van het Toepassingsverbod voor Non ferro Metalen voor gebruiksen uitrustingsartjkelen 1941 No 2 is toegevoegd een verwijzing naar de onlangs verschenen conespondeerende Nederlandsche norm V 1352 t scheepsonderdeelen vervangingsmateriaal voor hang en sluitwerk 1399 32 detaillisten er tekening mede te houden dat zij geen bonnen welke een verschillend rantsoen vertegenwoordigen op een oppfekvel plakken De bonnen 26 en 27 van de vleeschkaart mogen niet voor 28 Juli a worden ingeleverd In de week van 20 tot en met 20 Juli mogen ultaluitend de restantlwnnen 21 en de met 26 genummerde bonnen alsmede de met een rantsoen vleesch en een rantsojn vleeschwaren gemerkte bonnen worden ingeleverd In de week van 27 JuM tot en met i Augustus mogen de restantbonnen 25 en de met 26 en 27 genummeide bonnen ingeleverd worden alsmede de met een rantsoen vleesch en een rantsoen vleeschwaren gemerkte bonnen Tezamen op een opplakvel mogen in de week van 27 Juli toten met 2 Augustus nog voorkomen a bonnen 25 vleeschwaren of 25 vleeseh totaal maximaal 199 stuks en ijonnen 27 vleesch b bonnen 26 vleeschwaren en 27 vleeschwaren c rantsoenbonnen eeft rantsoen vleesch en een rantsoenvleeschwaren Met ingang van Maandag 28 Juli dienen de slagers die voor een toewijzmg vleesch in aanmerking wenschen te komen hun bonnen steeds des Maandags in te leveren De inlevering ter verknjgmg van toewijzingen vleeschwaren vindt op de gebruikelijke wijze volgens codenummer plaats Voor nadere inlichtingen dienen de Ijelanghebbenden zich totde distributiediensten te wenden 1392 60 InT ORDRECHT en de MERWESTREEK is het DORDRECHTSCH NIEUWSBLAD de dagelijksche courant in jwel ieder gezin Voor algemeene publiciteit het aangewezen dagblad BINNENLAND jagers in Noord Frankrijk en België binnen te dringen Hierbij stuitten zij op sterken afweer van luchtdoelartillerie en jagers Volgens tot dusver ontvangen berichten werden een Britsche bommenwerper en vier Spitfires zonder eigen verliezen neergeschoten Voor de Nederlandsche kust dwong marine artillerie een formatie Britsche vligtuigen terug te keeren nadat twee aanvallers omlaaggehaald en brandend ii zee gestort waren Spoorwegongeluk in Italië REEDS M DOODEN GEBORGEN In den nacht op Zondag is een ernstig spoorwegongeluk gebeurd om 1 uur 15 op het viaduct bü Come Een trein met 700 arlieiders passeerde op het viaduct een goederentrein die in tegengestelde richting reed Een kraan die op den goederentrein stond raakte een rijtuig van den arbeiderstrein zoodat dit ontspoordde Het rijtuig sloeg tegen de l orstwering van het viaduct en werd verpletterd Terstond arriveerde het Roode Kruis en verschenen autoriteiten om het reddingswerk ter hand fe nemen Tot dusver heeft men zeven dooden en een vijftigtal gewonden geborgen van wie nog vier den geest gaven terstond na in h t ziekenhuis te zijn opgoiomen Reeds M dooden en 5 gewonden Met betrekking tot het spoorwegongeluk bü Come meldt StcfanJ dat het aantal dooden tot dusver tot dertig is gestegen Ongeveer vflftig gewonden i ia naar het xiehenhuis overgebracht DB RAUAANSCHE AMBASSADE TE MOSKOU De leden van de Italiaansche ambassade te Moskou ongeveer 28 personen en de leden van het Finsche gezantschap zijn in Kars aangekomen Zü zullen hun reis naar Ankara voortzetten 0e Fransche ambassade te Moskou bevindt zich ffiet oifgeveer zestig personen op weg naar de Russisch Turksche grens waar zü in acht k tien dagen worden verwacht ntANKBUK EN WEST AFRIKA Naar aanleiding van de Fransche koloniale week heeft de gouverneurgeneraal van Dakar Boisson een radiotoespraak geholpen waarin hij opnieuw den wil van West Afrika tot uiting bracht zich nooit van het Fransche moederland te laten losscheirren Het lot van Frankrük en het lot van Afrika zoo zeide Boisson in zyn toespraak zün ten nauwste met elkaar verbonden Geheel FranschWest Afrika is be ig om wanneer het noodig mocht zijn Frankrijk te helpen HET FRANSCHI MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN De Fransche staatscourant publiceert een wet over de bevoegdheden van den nieuw benoemdien minister van Binnen landsche Zakfoi Pucheux Volgens deze Advertentien Vdkantie a FREDRIKZE en X R PLOEGH re ntde iwmenf wederzijd famili hartelijk dank lfl voor de vele blijken belangstelling bij hun hg dijk ondervonden Oroaio en M Juli 19 JJ vtriëed na een kort2 ige utWe onie Innif itlieMc Zoon en Broeder ttr Dr H W 1 VAN BERESTEIJN ji gooderdoni van S2 Jaar g TvAN BERESTEIJN Rahuicn AM J VAN BERESTEIJN N n 20 luli IMl O 15 Q gie Algcmccne Vergadering tal AMdeelhottdert der Naamloozc Vowottcliap I an Derft N V I d IC Gouda van Berden lliBiiloornparlc 10 op Woensdagdro 30 leti Juli 1941 des morgens u 11 uar ten kantore der Venn Owmnkomslig art 22 der statuten i t Se Agenda met bescheiden yji iMtoi ildaar voor Aandeelhouders Iff iiajt Krachtens art 26 der Sblttcn muilen Aandeden aan Mxi jöét 24 Juli 1941 ten kanloK der Vennootschap worden gedcfweert OwJi Jl Juli 1941 a oï II DE DIRECTIE OEVRAAGI Boekhouder Correspondent roor ipoedigc indiensttreding O e verlangd salaris F Noordboek i Zoos Kaashandel Bodegraven Q 2353 10 0 f den wederopbouw Ttn het normale zakenleven It Ktrerteeren een der machtigst huipnüddejen BUITENLAND DE OORLOG IN HET WESTEN Luchtaanvallen van beide kanten Omtrent de aanvallen van het Duitiche luchtwapen op doelen in EngeIsnd in den nacht op Zatardag zijn thans nadtre gegevens beschikbaar Mui het DNB In midden Engeland werden vief groote vliegvelden sucwvol met bommen bestookt Op een dezer vliegvelden werden na den aanv l ontploffingen en branden waargenomen De vernieling van verschei Britjche bommenwerpers kan Me geacht worden Bfitiehe vUeftiricTerllexen De verliezen van he Britsche lucht apen van Zaterdag aan het Westelijk fn nt lijn naar aan het D N B van Mvoegde zijde wordt medegedeeld Mlegen tot in totaal negen vliegtuil n Bii aanvalspogingen aan de kust i het Kanaal verloren de Engel acht vliegtuigen ojn een viermoiott gevechtsvliegtuig Een negen onderluk vliegende Britsche niacftae van het type Lockhead Hud ll i des middags door Duitsche Khot 6 kust neerge Ht aanvallca m § OaitMh cUed Om de aandacht van de zware aan ien van de Duitsche l luchtmacht d fgeloopen dagen zijn geC tS fschillende plaatsen in 1 1 I ndensche radio gisterSj d ort na middernacht n extraÏÏIri J hetwelk Keulen 7nen r door Britsche bomDN B Ü DD iüJh 4 i Wervan wordt van dwi J volgende medege c vfew nachtelijke Britde Ün niet alleen in Urif T f n kenhuizen ksloaL l beids en andere sociale instellingen Sawükr ook bü den laatsten vu d operatiezaal Aliniek é 8 van de door een school wSS In Bremen et brand en iüto r f ookt Geen enkel WUnnHiv voor den oorlog in I WK Britsche offen wii iïf T Duitïchland noe i dM l S i door bommen Sn Dufjiï i heeft IwhWo art met jagers k gen rfHi l afgeloopen J xm vliegtuigen perl wet staat het ministerie van Binnenlandsche Zaken onder het onraiddellyke gezag van den plaatsvervangenden ministerpreSident admiraal Darlan De wetten j en decreten die door het ministerie van Binnenlandsche Zaken worden voorbefeid moeten door Darlan mede onderteekend zijn Alle bepalingen die met deze ricuwe regeling in strüd zün vervallen FRANSCHE MINISTERRAAD Onder voorzitterschap van maarschalk Pétain is Zaterdagmiddag eenministerraad gehouden waar opvoorste van den minister van Oorlogbesloten werd tot oprichting van eenoorlogscommissariaat voor den terugkeer van krügsgevangenen Voorts iseen wet aangenomen die maatregelen tegen vruchtafdrijvjri behelst Overigens werden looprade kwestiesbehandeld l JAPANSCHE AMBASSADEUR BU DARLAN De Japansche ambassademr Kato heeft Zaterdagavond te Vichy een uitvoerig onderhoud gehad met admiraal Darlan In welingelichte kringen meent men dat Kato de reorganisatie van het Japansche kabinet heeft toegelicht Men betoogt dat dit bezoek geen büzondere politieke beteekenia heelt BVRMASPOORWEG ZOD WORDEN VERLENCH Volgens een bericht uit Bangkok overwegen de Engelschen in samenwerking met de Chineezen de verlenging van den Burmaspoorweg tot in Chim Men beoogt in de komende weken een aanvang met den bouw van het traject tusschen Lasjio het eindpunt van de Burmalijn en Koenglang in de provincie Joennan aldus Domei Korte berichten Naar van betrouwbare FranscJie zijde worüt bevesugd wisselen Engeland en Prankrdk ttMns van fedachten over het 4at dei vrouwen en kinderen ihc acta in Fransen S4KnalJanjd bevinden In opdracnt der beidt regeenngen hebben tosschen personen tot du dsel conuct geïocbt Filol beeit op zilin doorreis ua r Bomc te Bel ado aan den boofdredacteur v n de Oonau ZelHuig verklaard dat de rds naar Home en aevolg is van een iniUatlei der Bulgaarsche reïeering Het doel van de reis is te komen tot een algemeene uitwisseling van dachten en tevens de vriendsciMpiicIttke betrekkingen die tusscben Bulfartie es Itali bestaan te bevestigen De PartJsche prefectuur van pojftiemaakt bekend dat met ingang van bedenJoden met worden toegelaten in de haUcn Reuter meldt dat groote versterkingenminschai p n van het luchtwapen te Singapore zijn aangekomen J zulten verdeeldworden over de luciitbaa fc t Verre Oofeten Naar de Brttaohe berichtendienst meldt Is de persoonlijke vertegenwoordiger v n Roosevelt Owen Lattimore Zaterdag teTsjoenking aangekomen Officieel wordt medegedeeld da t derechtstreeksche telefoonverbinding tusschenLissabon en de Ver Staten tot stand is Cebracht Naar uit La Paz wordt gemeld heeft deBellviaansche regeering Zaterdagavond om 30 uur den slaat van beleg afgekondigd De medewerker van generaal Wcygand choutbiJ naclit Fenard is benoemd tot se cretarisgeneraal van de algemeene delegaaeder Fransche regeering in Fransch Afrika De dertien Japansciie leden van de Jfapansch TliaUandsch Fransch Indo Chineeschecommissie voor het bepalen van de nieuwegrenzen tusschen Thailand en FrasiscbIndoChina zijn Zondag In Saigon aangekomen Nederlanders het gaat om uw eer Eer en trouw dat zün de hoogste waarden voor den man Geen grievender beleediging is denkbaar din dat menjeen man verwüt dat hü trouw en eerloos is Hun eei en hun trouw die hebben onze voorvaderen in tientallen oorlogen verdedigd en bewezen Nog steeds zün eer en trouw de kenmerkende eigenschappen van de ware Nederlanders Het is de eer van 9ns volk en de trouw aan ons vaderland die het voor schryven zün aandeel te leveren in den strüd dte gestreden wordt terwiUe van het behoud van de Europcesche beschaving en cultuur ter bescherming van het Christendom tegen de horden die alles dreigen te vernietigen wat ons lief en dierbaar is Reeds hebben vele duizenden Nederlanders begrepen dat langer afwachteneen misdaad jegens ons volk en vaderland zon zyn Reeds maken deze duizenden zich gereed mede den stryd testrüden roet de zegevierende Duitschelegers en de legioenen die optrekkenaan het Oostfront tegen de duivelscheSovjetmachten i Maar er zün er nog die aarzelen die niet l eseffen hoe groot de bezwaren zyn die gekeei moeten worden wil Europa niet ten onder gaan Hen herinneren wy aan hun plicht hun roepen wü toe Nederlanders het gaaf om uw eer Wü vragen hun zich te bezinnen en te beseffen dat er plichten zün die boven alles gaan die een man vervullen moet die hem dwingen te doen wat er van hem verwacht wordt Nederlaliders het gaat om uw eer toont dat u ow plaats in ons volk waard züt doet uw plicht Meldt u aan bij het vrijwiUigerslegioen Nederland Koninginnegracht 22 te Den Haag w g Boefdkwartier van het vrijwilligerslegioen Nederlnad Ouderdomsgrens voor rechter ONTSLAG OP S OF 70 iAIUGEN LEEFTUD Onder rechters worden in deze verordenmgenblad is opgenomen een verordening van den Rükscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied houdende vaststelling van de ouderdomsgrens voor rechters Artikel 1 Onder rechters worden in debe verordening verstaan de rechters genoemd in artikel 37 lid 3 artikel 51 lid 1 artikel 62 lid 1 en artikel 84 lid 1 van de wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie Voor de toepassing van dit besluit wordt de procureur generaal bü den Hoogen Raad met de rechters bedoeld in het eerste lid geUjk gesteld Artikel 2 Den reenters wordt met ingang va de maand volgende op de Biaami waarin zij den vollen cmderdon vaa vüf ea zestig jaren hebben bereikt ontslag verleend Onverminderd het bepaalde bijartikel 3 wordt aan rechters die opden dag van het In werking treden vandeze verordedhg den vollen aoderdoaivan vijf n zestig jaren reete hebbenbereikt mH ingang van dien dag itslag verleend Artikel 3 In afwijking van het bepaalde bij artikel 2 lid I wordt den rechten bQ de gerechtshoven de arrondissenientsrechtbanken en de kantmgerechten geboren in het jaar 1871 met ingang van 1 October 1941 geboren in het jaar 1872 met ingang van 1 Januari 1942 geboren in het jaar 1873 met ingang van 1 April 1942 geboren in het jaar 1874 met ingang van 1 Juü 1942 geboren in het jaar 1875 met ingangvan 1 October 1942 geboren in het jaar 1876 met ingang van 1 Januari 1943 geboren in het jaar 1877 of in de maanden Januari Februari of Maart 1878 roet ingang van 1 April 1943 ontslag verleend Artikel 4 Wanneer het belang der rechtspleging zulks eischt kunnen rechters bij wüze van uitzondering ook na het tüdstip bedoeld in de artikelen 2 of 3 in hun ambt worden gehandhaafd Behoort de rechter wiens aanbUjven in verband met het bepaalde bü het vorige üd in overweging is genomen tot die ambtenaren wier benoeming de Rükscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied zich heeft voorbehouden dan wordt de beslissing in den zin van het vorige lid door dezen gegeven In alle andere gevallen beslist dï secretarisgeneraal van het departement van Justitie Tegelük met een beslissing oveteenktmistig de twee vorige leden wordt het tüdstip bepaald met ingang waarvan den rechter ontslag zal wordsn ver Artikel i Deze verordening treedt in werking op 1 September 1941 COLLECTE VOOR HET DVRSCBE ROODE KRUIS DOOR DE NJS V O De N S B persdienst meldt De door den heer C v Geelkeiiien plaatsvervangend leider der N S B in zün rede op het Plein te s Gravenhage op Zaterdagavond 28 Juni aangekondigde collecte voor het Duitsche Roode Kruis welke gehoudem werd op 4 5 7 en 8 dezer en waaraan uitsluitend werd medegewerkt door de leden der Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie NS V O heeft uitermate bevredilende resultaten opgeleverd In district 24 der N S B omvattende Den Haag Leiden Delft jO het Westland zonder Hoek van Hflland werd in totaal opgeljaald een bedrag van ƒ 14 428 43 Dit seheele bedrag kon zonder aftrek van eenige kosten worden overgemaakt De opbrengst in Den Haag a 11eon bereikte het totaal van f 10861 53 Duitsch Seemaniuamt te Rotterdam ingesteld Het Zaterdag verschenen Verordeningenblad bevat een verordening van den Rükscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de instelling van een Duitsch Seemannsamt te Rotterdam waarin het volgende wordt bepaakJ Artikel 1 Ter vervulling van de taak neergelegd in de Duitsche zeeliedenwet Seemannsorduniuig van 2 Juni 1902 welke tot 18 Mei 1940 door bet Duitsche consulaat te Rotterdam in deizelfs hoedanigheid van Seemannsamt werd vervuld wordt een Duitsch Seemannsamt te Rotterdam ingesteld ArtfliclZ 1 De bevoegdheden van en d gang van zaken bü het JSeemarmsamt zün gelijk aan die voorgeschreven in de Duitsche zeeliedenwet zooals deze wet sindsdien is gewijzigd en aangevuld en in de verordeningen en bekendmakingen ter uitvoering daarvan 2 Het Seemannsamt te Rotlendam is binnen het kader van het in het eerste lid bepaalde bevoegd ten aanzien van de bemanningen van alle Duitsche ee en binnenschepen welke het recht hebben de Duitsche rijksvlag te voeren en een haven in het bezette Nederlandsche geWed aanloopen 3 Tot de bemanning behooren de voor Duitsche schepen als bedoeld in fiet tweede lid aangenwnen of aangestelde personen van elke nationaliteit roet uitzondering van loodsen 4 Voor de bemanning van binnenschepen geldt slechts het bepaalde Wj de vierde vijfde en zesde afdeeling Abschnitt van de Zeeliedenwet Deze afdeelingen vinden overeenkomstig toepassing Artiitel 3 Van beslisingen van het Duitsch Seemannsamt kan beroep als bedoeld in par 124 van de zeeliedenwet uitsluitend worden gebracht voor het Duitsche landgerecht in hel bezette Nedetiandscbe gebied Tegen de beslissingen van het Duitsche landgerecht kan met geen r htamiddel worden opgekoilien Artikel 4 t Het Duitsche Seananatf Rotterdam is onderwonjen aan bet toezicht van den rüksafcunissaris voorhet bezette Nederlandsche gebied commissarisgeneraal voor Bestuur en Justitie Of van de door dezen aangeweze instantie Dir leider n h t Seemannsaml wwdt benoemd door den ftjkacommissaris Artftd 5 Deze verardeniDg fa dt ta werkln op den dag barer alk dl n HeoMredacteur J C Weysters tterdam Chef xedacteuT voor Gouda tn Omstrekeni F Heter Gouda