Goudsche Courant, maandag 21 juli 1941

SPORTNIEUW fÊmétmptrt Nationale tenniskamphenseht ppen DRip TITELS YÖOR iVAN SWOI JÜ Klein ontfutselt mej Bollin Couquerque een set SC Om de Nederlandsche wieiêrtitels S V VUET SPRDiTKAMPIOEN na drie ritten tegen Derkaen T d VofHi en Versdivren zorgen voor eea verrassiDg in de achtenr mg Met atafer moeite ea giMte iatpaanlng hebben de fcamploeneo van verledea iaar viii Kelia Conoaerqnc en Van Swol hu Ntelt ia de eindttrtldca koaaea bandhaym Veer v 8wel beSmkeni dit dat dMir 10 oak liei iieerradalibeltpei en het ge meagd dabhelanel wea na drie titelt beUitalde mej Couquerqae hken tieft tfiimaal an twee tevreden moeten slellea In den eenen halven eindstrijd van bet dames enkelspel deed zich Zaterdag de verrassing voor dat mevr Blaisse Terwinilt werd uitgeschakeld door mej Klein Na harden strijd die bijkans anderhalf uur duurde 8 5 7 8 4 Mevr Blafsiie beschikte niet over die controle In haat aanvalsslagen welke haar netspel tot ontplooiing brengen kon Mej Klein was buitengewoon vast en scherp in haar defensieve spel haar groundstrokes hadden goede lengte en haar passeeren was zoodra mevr Blaisse naar voren kwam gevaarlijk Mevr Blaisse kWam 2 5 in de eerste set wist op 5 5 te komen verloor toen echter haar service game o a doof een netbal die juist terugviel Zij maakte 6 6 doch verloor twee games doordat mej Klein alles wist te halen en goed terug te spelen In de tweede set wederom een achter Sta d van mevr Blaisse bij 4 5 zelfs iieel bedenkelijk want mej Klein kwam op haar service op 40 0 Drie matchpoints dus Toen toog mevr Blai sse ten aanval en die slaagde ook Met 3 magnifieke volleys en smashes maakte zij den stand gelijk 5 5 Zij won de set kwam 4 3 i de derde hetgeen de weg naar de overwinning leek Doch opnieuw bleek haar aanvalsspel niet secuur genoeg en wederom zegevierde de grootere vastheid van mej Klein 6 4 In den anderen halven eindstrijd manoeuvreerde mej Couquerqne nog steeds minder bewegelijk dan anders mej Mechél In twee sets er uit In het heeren enkelspel geen groot spel Hughan won van Teschmacher 6 4 7 5 Het verschil lag vooral in de sterkere backhand van Hughan Van Swol plaatste zich met 6 2 7 5 tegen Wtlton een strijd met veel goed en sterk spel vooral in de tweede set waarin Van Swol van 4 2 op 4 5 kwam toen met een daverende love game op zijn service gelijk maakte en de partij met 7 5 won In het heerendubbelspel wonnen onbedreigd Van Swol en Van der Heide van de zwak spelende Karaten en Teschmacher 6 I 6 2 den eindstrijd en het damesdubbelspel werd gewonnen door mej Couqueniue en mevr Belzer 6 1 6 1 In het gemengd dubbelspel kregen de kampioenen 1940 mej Couquerque en Karsten klop van mej Van der Wal en Hugban De tegenstand van de kampioenen was veel minder dan verwacht mocht worden De ein Jstrifaen Ondanks den regen was er Zondag een zoo groote belangstelling aïs er voor de nationale kampioenschappen nog nooit is geweest Mej Roilln Couquerque moest de eerste set afstaan aan mej Klein Een lichte sensatie te meer daar zij alles in het werk stelde om de mooie vaSte slagen van haar moedige tegenstandster onzeker te maken zoowel door kort spel als door lobs en door scherpe cross drlvea Na 4 4 verloor zij haar servicegame en dit beslechte de eerste set En toen zij in de tweede op 2 2 gekomen was en i5 40 toen leek de situatie bedenkelijk leek het o6 mei Klein die niet over deveine te klagen had op weg was naar een nieuwe zege Het was de dropshot die mej Couquerque niet alleen de volgende game gaf ook de daarop volgende doch die de vastheid en de reselaaaaj van haar tegenstandster bleken te verminderen Steeds beter plaatsend goed volleerend ook won mej Couquerque geleidelijk en niet zonder hari vechten game na game van 2 2 6 2 in de derde set 6 1 In het heerenenkelspel zette Van Swol den eindstrijd zoo goed in dat hij de eerste set dank zij xijn servceren zijn goede smashes en goede netspel met 6 2 won In de tweede set vond Hughan antwoord op de harde kogels vond hij ook beter backhand Na 3 4 won hjj de service van Van Swol op love speelde listige lobs en won de set met 6 4 Aldoor de leiding houdend in de derde kwam zijn kans na 5 5 nadat hij opnieuw de service van Van Swol had gewonnen door een volley campagne en juist nu verloor hij zijn eigen service 5 6 Van Swoïs kans kwam nu na drie deuces kreeg hij setpoint te snel was zijn wil om te scoren ver uit ging de bal En vier games later na een uitermate sparmende game slaagde Hughan er in om de gevaarlijke service wederom te winnen en de leiding te nemen met twee sets tegen een 2 6 6 i 9 7 In de derde kreeg hij echter geen voet aan den grond Na 0 3 liet hij dan ook zijn tegenstand zakken verloor de set met 0 8 Doch in de vierde herstelde hij zich teder verloor twee maal zijn service Daarna kwam Hughan op 3 2 en Van Swol kwam in gevaar toen hij tot drie maal toe de kans tegen zich had om de game te verliezen en op 2 te komen Twee van die kansen deed hij te niet de derde rfiiste Hughan omdat hij te snel was zijn te vroeg genomen volley ging tegen den band Een reactie volgde na die 3 3 inplaats van 4 2 Van Swols spel onregelmatig totnutoe werd beter en beter Hij doorbrak Hughans service vond meer controle In zijn smashes en passings won de set met 6 3 In het gemengd dubbelspel waren mevr Blaisse en Van Swol vooral aan het nette sterk voor mej v d Wal en Hughan Met 6 3 e 2 wonnen zij dit kampioenschap De spmtkaapMeMa nrledea jaar Arie vaa Vliet v d Lindea en Remket Wbben Zaterdag en Zcódag ia de weditrgdea m de nationale titelt 1941 op de 8la£onbaan te Amiterdani het bewijs geleverd dat er in het afgeloopen jaar geen ▼ nnderiBgett ia de oaderliBge veHiondingen njn gekomen Ook nu witten tij betlag Ie leggen qi de bloeneD mochten zij de eereronde rijden waarby de wereldkaaqrioeo zich tevens de ttcrktte van alle sprinters toonde zij het dan ook dat hü drie ritten noodig had om zijn rivaal Derksen er onder te houden drie ritten waarvan hij er twee volgens het geijkte klassieke recept in zijn voordeel besliste En ware het niet dal de jeugdige Rotterdammers Verschuren en v d Voort in de achtervolging voor een veer de sport zoo broodnoodige verrassing hadden gezorgd de kampioenschappen zouden vlak en zonder kleur zijn verloopen I Het enfant terrible van de e niskamptoenscluippen was wel v d Heide maar een viHuoos etWM met zi n netspel i n afmakende tmashes Met Van Swol op den achtergnnuH die ook nog ee n paar andere titels won legde hii beslag op het nummer heeren dubbelspel PolVffoon AMHitli eenigingsnummer waarin blijkt wie over de meeste goede sprinters beschikt door AA C gewonnen in 1 mlo 52 6 sec omdat A V 23 die als eerste arriveerde uitgeschakeld moest worden alweer wegens een onjuisten wissel Bij de dames won Zeeburg alle drie est ifettes wel een bewijs dat de damesathletiek in deze vereeniging tot buitengewonen bloei is gekomen Tenslotte werden ook de kampioenschappen van Nederland voor juniores verwerkt Hierbij werden twee records verbeterd Bij het discuswerpen wierp de AA C er Ut 41 30i meter terwijl het record stond op jiaam van Van der Hoeven Hellas met 39 08 meter gemaakt op 1 Juni van dit jaar te Rotterdam Het tweede record kwam op naam te staan van De Gruyl G A C on Hey Quick die beiden bij he hoogspringen 1 732 meter bereikten Het record stond op naam van Van Balen Blanken Olympia met 1 72 meter en dateerde van 25 Augustus 1940 te Hoorn Ned record 4x1500 meter verbeterd ESTAFETTEKAMPIOENSCHAPPEN TE AMSTERDAM Hat belangrijkste feit van da Zondagmiddag op de Sintelbaan aan hat Otympiaplein te Amsterdam gahoudan nationale ettafettakampioentchaPlMn wat de reoordverbctering van Haarlam ap da 4 x ISM matar etUfatte De Trakvogelt waran in hat iMzIt van dit reeord met een tijd van tT min 4 tec gemaakt op St Auguttut 1937 to Rotterdam De Haarlanr teha plaag battaanda uit Van Gog Hartingiut Koopman tn de Roode varbaterdt hat record mat t 9 tac en bracht het op 17 min 13 sec Indien ar minder wind ware gawaett zou de tijd van Haarltm zaliar tnalltr zijn geweatt De 4 X 100 meter leverde een fraaie zege op voor A V SS met een tijd van 42 7 sec niet alleen den besten ttjd van het seizoen maar zelfs sedert jaren voor f een vereenigingsploeg Het team Houtr man van Beveren Martini en Peters was goed ep elkaar ingesteld De Trekvogels die tweede in den eindstrijd aankwamen moesten worden gedisqualificeerd wegens een verkeerden wissel De 4 X 400 meter was volgens de verwachting voor de Trekvogels De Hagenaars liepen een mooien wedstrijd en kwamen met flink verschil als eerste aan in den lang niet slechten tijd van 3 min 2 4 sec A A C bereikte als tweede de finish met slechts 3 seconden verschil Tenslotte is de 10 x 100 meter een ver De uitslagen De tiitslagen lalden Estafettes dames 4 X 100 meter 1 Zeeburg Amsterdam met dames 2M tra Timmer Schuurman en J Adema tijd S0 9 sec 2 SagitU Amsterdam S2 J aec 1 ADA Amsterdam 52 5 see 10 X 100 meter 1 Zeeburg Amsterdam met dames Zielstra Timmer Schuurman M Adema Van Wijngaarden Klinkenbijl B Timmer A Klinkenbyi Carbi en J Adema Tijd t min 10 9 sec 2 Brunhilde Groningen 2 14 2 3 Sagitta Amsterdam 2 15 4 sec A DA gediskwalificeerd Relay race 200 100 80 60 meter 1 Zeeburg Amsterdam met dames Zeil str i J Adema M Adema en Timmer tijd 57 4 sec 2 Sagitta 67 8 sec 3 ADA 58 6 sec Estafettes heeren 4 xJOO meter 1 A V 23 Amsterdam met Houtman Van Beveren Martini en Peters tijd 42 7 sec 2 He las 4 8 sec 3 Vlug en Lenig Trekvogels gediskwalificeerd voor teleurgestelde profs en lasr ergens op de baan zwom ééllik i i A K U f een wilde eend in een vischglas De mtslttgeu no ld 15 fimmers Dongen 18 Lam j Achtervolging profs over max 4 k m brlchs BMn ie STAYERWEPSTRIJD ZONDER SPANNING 1 Die verrassingen vielen reeds op den eersten dagfctoen er lang looveel publiek niet was als op den dag der finales Want een verrassing was het stellig een verrassing van de eerste soort zelfs dat Plet Verschuren er in vlotten soepelen stijl niemand minder dan Pellenaars uitreed Helaas trof de Rotterdammer het niet dat hij na een veel te korte rust weer moest aantreden tegen Klink twee jaar geleden de beste achtervolger dien Nqderlnnd had sterker zelfs dan Schulte Wre de rustpoos langer geweest wie weet Nu klopte Klink hem zooals hij Van Gent had geklopt om in de halve finale echter te stranden op Ben v d Voort V d Voort die zich plotseling had ontpopt als een prima achtervolger en eerst Wim Heuler teter y d Heyden van het lijstje had afgevoerd Hij nam ook toBcn Klink een voorsprong welken hii echter weer moest afstaan en daarna zelfs cenerzijds door eigen verslapping anderzijds door een groote krachtsinspanning van Klink een meter of twintig achterstand kreeg Zoo was de situatie In de voorlaatste ronde en niemand twij felde eigcnlilk meer aan de zege van Klink Op het beslissende moment evenwel bracht v d Voort zijn sprint in het geding een sprint waarvoor hij plotseling de kracht vond en die in een half rondje den achterstanfl wegwerkte In vol tempo zette hij door en won met ÏO meier Wat te zeggen van de selectiesprmten Men zag de kampioenen als het ware naar voren komen Geen enkele maal was er een derde en beslissende rit noodig BH de profs waren het v Vliet Derksen v Egmond en v d Vijver de vier matadoren die zich in deze volgord voor de prijzen plaatsten bij de onafhankelilken v d Linden Kremers Pronk en V Roov en bij de amateurs Remkes Bijster Diiyns en v Boheemen t Dt achttrvolpng Slechts één lek bandje viel er Zaterdag te notceven maar de Zondag zette wat dat betreft slecht in een twndje van Klink na 2 k m in zijn rit tegen v Egmond en een val van Bijster in de finale sprint amateurs Het programma had echter ook nu verder een regelmatig verloop want onregelmatig kon het niet worden genoemd dat v Egmond van Klink verloor In den achtervolgingsstrijd ona den derden en vierden prijs De lekke band van v Egmond In de laatste 500 meter had geen invloed op den uitslag daar de ex sprintkampiocn toen reeds een geslagen man was De finale begon op onreglementaire wijze met een fermen duw van den helper Bestuur sport en reglementcommissie van de N W U alles was er getuige van doch niemand maakte een aarimerulng Op zijn gebruikelijke manier liep Groenewegen hard van stapel en hij verkreeg ook inderdaad en kleinen voorsprong Pogingen om dve te vergrooten faalden echter want v d Voort hoewel verre van soepel rijdend hield gelijken tred met den eeuwigen tweede Het King om en om en het ging ook hard En evenals tegen Klink was het de print welke v d Voort in de laatste randen de zege bracht een sprint waar nti dan toch maar de noodige reserve voor had Twee meter lag hij achter toen de belaging en by het passeeren v n de finish was hij ongeveer vijf meier voor Groenewegens tactiek snel vertrekken en ineens alles geven had wederom gefaald ïelfs nu de afstand niet vUf zooals andere jaren doch vier kilometer bedroeg Dt sprint Kliih P ales werd erHechts cén m twee ritten beslist BH de nafbankelljken heeft v d Linden name IJK geen noemenswaardige concurrentie dLar 7Z J verwonderen is KMrbak is wort ver renners die geen kleur durven bikenncn nUtZ 1 Kremers Een con de vele sprintjes welke de Nederlandsche wereldkampioen Arie t on Vliet links uiist te toinnen Zön tegenttander ij hier de omoteur titelhouder Remfces Polvsoon Wat V d Linden zeven Jaar geleden BS óKt it Remke nu Een knaap dit uit zijn oogen kijkt die een wtdttrijd met zijn hersens rijdt Want in den derden rit tegen zijn rivaal Bijster die Item in da tweede manche was ontsnapt paste hij dezelfde tactiek toe welke hij even tevoren had gezien van Derkton in dient twewie rit tegafi van Vliet Derksen dia Witt dat hIJ op een groote baan in e i zuiveren sprint nog niet it opgewatten tegen den wereldkampioen en dat ten overvloede in de eerste finale nog eens had ondervonden nam namelijk zon der aarzelen den kop Van Vliet volgde hem bij het omhoog gaan maar op da plotselinge versnelling van Derksen op 350 meter ongeveer had hij niet gerekend Vóór de vereldkamDioen op volle toeren kon komen was Derksen hem vele meters voor Fel was de strijd machtig duwde van Vliet óo de pedalen maar in het temporijden was Derksen hem de baas Wat Derksen kan kan ik ook moet Remkes hebben gedacht En in den be lis senden rit tegen Bijster dook hij even eens omlaag echter niet op 350 m doch reeds op 375 meter Bijster stond wat men noemt stil en Remkes prolongeerde zijn titel zooals v Vliet zijn titel prolongeerde en reeds voor de zevende maal een kampioenschap behaalde Want in den derden rit hield hij Derksen scherp in het oog bleef hij kleven aan zijn achterwiel en liet hij zich niet van de wijs brengen door een manoeuvre van zijn tegenstander weer op 300 meter doch ditmaal niet ernstig bedoeld Het werd een een voudige een vereenvoudigde sprint en daarin is Derksen nög niet de gelijke van den kampioen Dat V Vliet daarna ook het algemeene sprintkampioenschap behaalde niemand die er ook maar een oogenblik aan had getwijfeld Hij behandelde Remkes en v d Linden werkelijk heel sportief eti won met niet meer dan njodig was De aayers Een teleurstelling was de strijd om het slayerskampioenschap Geen tegenvaller Want men had het immers op zijn vingers na kunnen tellen gezien het feit dat van de zeven deelijemers er slechts twee het afgeloopen jaar een paar maal achter den motor hadden gezeten en de overigen niet eens benzine hadden geroken En merkwaardig dat juist een van die twee na meiijk Ben v d Voort den strijd na 60 km moest staken Hij had echter in elk geval de verontschuldiging van zijn achtervulgjngsfinale Maar als was het dan éen teleurstelling men mocht toch alle bewondering hebben voor V Amsterdam de eenige die in staat was Wals behoorlijk partij te geven de eenige ook die verscheidene malen probeerde Wals te verdringen Van den kop welken deze in zesde positie vertrokken na 30 k m in een scherpe rush over V Amsterdam had veroverd Vier vijf maal kwam de dappere v Amsterdam terug doch even zoovele malen kwam hij juist een paar meter te kort raakte hij los van den motor op het moment dat deze hem over den leider wilde sleuren aterdag Dat was het eenige vermeldenswaardige van dezen strijd De overige deelnemers waren blij dat zij de 7 kon geluk kig waren het er geen lofl uit konden rijden zü het ook met 17 ronden achter stand zooals onze nationale wegkampioen Motké wiens gangmaker de oud stayer De Graaf een paar keer niet eens bemerkte dat hij niet meer achter den rol o Ie serie 1 v d Voort 5 min 34 2 sec 2 W Reuter 5 41 2e serie 1 v Egmond 5 30 2 2 J Reuter 5 33 6 3e serie 1 J P v d Heyden 5 27 6 2 Boeyen 5 28 4 4e serie 1 w n Amsterdam 5 45 8 Demmenie niet gestart 5e serie 1 Klink 5 min 24 see 2e v Gent J5 min 30 2 see 6e serie 1 Groenewegen 5 min 26 sec 2 V d Vijver 5 34 6 7e serie 1 Verscfau ren 5 30 6 2 Pellenaars 5 31 8e serie lIBakker 5 28 2 Motké 5 44 8 h Kwarttjnales lé Ht l v i V W 5 min 28 8 éc 2 T P vr d ffeyden 5 S5 6 2e rit 1 KUWK 5 23 i V têdtiiireo 5 32 3e rit 1 Groenewegen S min 17 8 sec 2 V Amsterdam 5 20 4 4e rit 1 V Egmond 5 33 2 2 Bakker 5 38 6 Demifinales Ie rit 1 v d Voort 5 min 17 sec 2 Klink 5 18 8 ec oft 20 m 2e rit 1 Groenewegen A 19J sec 2 V Egmond 5 min 28 Sprintkampioenschap profs over 500 m Ie serie 1 A v Vliet 13 6 sec 2 B V d Voort n g Pellenaars Bakker en Motké 2e serie 1 v d Vijver 13 4 sec 2 V Egmond n g v Gent 3è serie 1 Van Amsterdam 13 4 sec 2 Derksen n g Boeyen v d Heyden en Groenewegen Herkansing Ie rit 1 Boeyen 13 2 sec n g Pellenaars en Motké 2e rit 1 Groenewegen 13 6 sec n g v Gent v d Heyden en Bakker Kwartfinales Ie rit 1 Van Vliet 15 sec 2 v Amsterdam 2e nt 1 v d Vi ver 13 8 sec 2 v d Voort 3e rit 1 Derksen 14 sec 2 Boeyen 4e rit 1 V Egmond 13 6 sec 2 Groenewegen Eerste halve finale tusschen v Vliet en van Egmond leynanche 1 van Vliet 14 sec 2 V EgmOT i u wiel 2e manche V Vliet 13 4 lecT 2 van Egmond lTotaaluitslag 1 v VliAt 2 jit 2 V Eg m ond 4 pt Tweede halve finale tusschen Derksenen V d Vijver Ie manche 1 Derksen 13 2 sec 2 V d Vijver 2e manche 1 Derksen 13 sec 2 v d Vijver Totaaluitslag 1 Derksen 2 nt 2 v ö Vijver 4 Pt Sprintkampioenschap onafhankfllijken Ie serie 1 v d Linden laatste 200 m in 15 2 sec o g Vv Rooy en v Rijn 2e serie 1 Pronk 14 6 sec n g Henning en Dolle 3e serie 1 Kremers 13 4 sec n g Evers Hei kansingsrit 1 v Rooy 13 sec Eerste halve finale tusschen v d Linden en V Rooy Ie manche 1 v d Linden 14 8 sec 2 V Rody 2e manche 1 d Linden 14 2 sec 2 v Rooy Totaaluitslag 1 V d Linden 2 pt 2 v Rooy 4 pt Tweede halve finale tusschen Pronk en Kremers Ie manche 1 Kremers 13 2j4 sec 2 Pronk lengte 2e manche l f Kremers 13 4 sec 1 2 Pronk 1 lengte Totaaluitslag 1 Kremers 2 pt 2 Pronk 4 pt Sprintkampioenschap amateurs Ie serie 1 Remkes 13 2 sec n g W L d Berg en J Middelink 2e serie 1 Bijster 13 4 sec n g contelaar J Floor De Gries en Nab 3e serie 1 Duyns 13 6 sec n g De Best en Peters 4e serie 1 van Boheemen 12 6 sec n g Leene Mazirel v Gelder en Ooms 5e serie 1 P Smits 14 sec n g A Floor Cromzigt Korthals en Somers 6e serie 1 Faanhot 13 6 sec n g Gerritsen Hoek en V d Vliet Herkansing Ie rit v Oomzigt 14 4 sec 2e rit 1 B Leene 14 6 sec 3e rit 1 De Best 4e rit 1 Somers Finale 1 DeBest 14 Sec 2 B Leene n g Cromzigten Somers Kwartfinales Ie rit 1 Remkes 15 2 sec 2 B Leene 2e rit 1 Bijster 13 2 sec 2 De Best 3e rit 1 Duyns 14 4 sec 2e Faanhof 4e rit 1 v Boheemen 13 4 sec 2 Smits Eerste halve finale tusschen Remkes en Duyns Ie manche 1 Remkes 13 6 sec 2 Duyns 1 lengte 2e manche 1 Remkes 13 6 sec 2 Duyns IJ lengte Totaaluitslag 1 Remkes 2 ptS 2jDuyna 4 pt Tweede halve finale tusscïïïïi jBijstèr en v Boheemen Ie manche 1 Hjster 13 sec 2 v Boheemen lengtef 2e manche che1 Bijster 14 sec 2 Vgoheemen U lengte Totaal uitslag 1 Bijster 2 pt 2 Van Boheemen 4 pt Zondag Finale achtervolging over 4 k m 3e en4e prijs1 Klink 2 van Egmond Ie2e prijs 1 v d Voort 5 min 7 6 secGroenewegen Finale sprint amateurs Ie en ïe prijs Ie manche 1 Remkes 13 8 2 Bijster 2e manche 1 Bijster 14 6 2 Remkes 3e manche 1 Remkes 13 2 Bijster 3e en 4e prijs Ie manche 1 v Boheemen 13 2 Duyns 2e manche I van Boheemen 13 2 Duyns Finale sprint onafh Ie en 2e prijs Ie manche 1 v d Linden 13 2 Kremers 2e manche 1 v d Linden 12 4 2 Kre mers 3e en 4e prijs Ie manche 1 van Rooy 13 8 2 ronk 2e manche 1 Pronk 14 2 van Rooy 3e manche 1 van Rooy 14 2 Pronk Finale sprint profs Ie en 2e prijs Ie manche 1 van Vliet 12 4 2 Derksen 2e manche 1 Derksen 12 4 2 v Vliet 3e manche 1 van Vliet 13 2 Derksen 3e en 4e prijs Ie manche 1 v d Vijver 13 2 2 van Egmond 2e manche l v d Vijver 13 2 van Egmond Algemeen sprintkampioenschap Ie manche 1 Remkes 13 2 v d Linden 2e manche1 van Vliet 13 4 2 v d Linden 3e manche 1 van Vliet 14 2 Remkes 4e manche 1 Remkes 13 8 2 d Linden 5e manche 1 van Vliet 2 d Linden 6e manche 1 van Vliet 2 Remkes Eindstand 1 A van Vliet 2 Remkes v d Linden 75 km achter motoren 1 Wals 1 uur 47 min 6 sec 2 van Amsterdam op 3 ronden 3 Bakker op 5 ronden 4 Groenewegen 5 Domhof op 17 ronden 6 Motké GHR SMITS WINT il Ronde van Bunde Van de Zondagmiddag g ouden Ronde van Bunde luiden de voornaamste uitslagen Amateurs 1 Lakeman Amsterdam 1 uur 15 min 2 Bakker Zaandam half wiel 3 Keyzer Amsterdam een wieJ 4 Dumoulin Tilburg een wiel 5 Lust Oostzaan op 38 sec 8 Schellingerhout Zaandam 7 Ott Amsterdam 8 Howard Wing Rotterdam 9 Savelkous Den Bosch 10 Heerlènd Amsterdam Beroepsrenners en onafhankelijken I Chr Smits Rotterdam 2 uur 30 mui 2 Brafipennincx Princenhage 3 Saes Weeit 4 Syen Maastricht 5 C de Groot Amsterdam 6 C Joosse Made 7 Wijdenes Ouderkerk 3 d Ussel op I minuut 8 Loos Amsterdam 9 Spenkcling Hengel 10 De Visser Den Haagj 11 De Beer Bussum 12 Dietvorst Amsterdimi 13 Kuyper Amsterj d imi op 1 mm 35 sec 14 Hofman Poer ReMbaannieuiM Dnimfigt De uiulagen van de Zmtetiu digt gehouden courses lulden Prijs van Vogelenzang Hvoor paarden van 3 jaar ea omtijaar noch een prQs van fim prijzen van ƒ SOO gewonnen I stand circa 1800 meter ca OBii Cracques van tUl CaroIlne h eea balslengte In een ttjd vaa sec Totalttator winnend IJ Karikal priJa prUzendiavetij é afataad 3Ut meter 1 prijs Daraw van stal Hol Naarden Kllometertijd 1 min 37 Totalisator winnend 2Je pla 2e prijs Crotba van A B Nott St Maartentbrug Totalisator plaats ƒ 1 80 Vart pstade prUs voor paarde jaar en oufler Afstand ongeveer gewoiuien door Sarata van D Den Haag met vele lengten la van 1 min 28 4 aec Totalisator ƒ 1 30 Koeda prijs handicap draverH h afsUnd 2400 meter Ie prijs Barones Spencer v n i wed tijd J Costing te Wolvega Kif min 29 J sec Totalisator winnend 1 48 plaats 2e prijs Crack van G J van der Pzn Den Haag Totalisatorplaats ƒ 2 50 Zuiderzee prijs handicap A voot den van 3 jaar en ouder AManJ 2100 meter gewonnen door Janic ulc van Weelden te Bilthoven met 5 in een tijd van 2 mirP 23 aec Totalisator winnend ƒ 1 40 KlUer prijs prijzendraverij 2e klasse Afstand 2240 meter 1 aiioim J de Vlieger km tud 1 min 28 9 Totalisator winnend 3 8f 2e prijs Admiral t Veen te Voorburg Totalisator plaats l lO 3e prijs Diana Norton van H Pol te Heemstede Totalisator plaats ƒ 1 20 Troost prijs Handicap B voor van 3 jaar en ouder die dit jaar r twee keer zijn gestart en noch o van ƒ 300 noch twee prijzen van ƒ gewonnen hebben Afstand circa a Ie prijs Mon Petit Ami van G C kers Den Haag met een halve le een tijd van 2 min 2 8 sec Totali sator winnend 2 40 plaats 2e prijs Hardie Jolie van stal Ca hoeve Totalisatorplaats 1 30 Mereveld De uitslagen van de Zondag op veld gehouden draverijen luiden Aanvangsprlja Prijzendraverij 4 Ie prijs Eulogie Scott van stai Ne Kilometertijd 1 min 34 8 sec To windend ƒ 2J plaats ƒ 1 2e prijs Belinda van J Wagen Amsterdam Totalisator plaats 1 i 3e prijs Dave Scott van H B VanVeen te Ruinerwold Totalisstod ƒ 1 Gemeente Bunnik beker prijs handicapdraverQ Ie klasse voor welke voor den sluitingsdatum ten 1 28 kilometerstijl hebben getoond 1880 meter Ie heat no 1 Allegheny van M te Zeist KUometertljd I min M Totalisator winnend ƒ 12 20 plaats ƒ no 2 Determination van G van sel te Weert Totalisator plaats ƒ I rto 3 Young Ooststar van stal Pe te Deurne Totalisator plaats ƒ l 2e heat no 1 Allegheny Kilom 1 min 23 sec Totalisator winnend plaats 1 40 no 2 Bonnie s Norton van stal GGromngen Totalisator plaats ƒ 1 60 no 3 Determination Totalisator ƒ 2 20 Totalisator over beide heats Allwinnend ƒ 4 plaats 1 40 Norton plaats 1 JO en Deterra plaats 2 40 Edelprgs Prijzendraverij 3e en 4e Afstand 2040 meter ie prijs Donum Vita van C Stek Hilversu B Kllometertijd 1 min 28i Totalisator winnend ƒ 2 10 Plaats 2e prijs Dumas Hanover van S K te Zaandam Totalisator plaats ƒ 3 1 3e pnjs Captain Norton van L te WassenMr Totalisator plaats ƒ 1 AmateursXprIjs Handicap draverij op basis 1 33 A 2400 meter Ie prijs Bon Esprit van J reitbeek te Amsterdam Kiloinete min 33 2 sec Totalisator winnend ƒ plaats 1 30 2e prijs Determlnation van G van sel te Weert Totalisator plaats ƒ 2 Korte baan prljs Afatand 690 800 meter Ie serie Dumas Hanover van S tijd r min 2 sec Totalisator ƒ 3 10 2e serie Edel Scott van H B vM Veen tijd 1 min 6 8 sec Totallsalot I 3e serie Donum Vita van C SteiH 59 sec Totalisator ƒ 1 30 4e serie Bobicbon van sUI Nede Tijd 1 min 1 4 aec Totalisator ƒ Beslissing 1 Donum ViU in S8J Totalisator winnend 1 plaats 2 Bobichon Totalisator plaats ƒ 4 X 1500 Aeier 1 Haarlem 1 2 3 sec Nieuw Nederlandtcfa recori Van Gog Hartingius Koopman Cl Roode 2 Trekvogels 17 min 29 1 3 Pro Patria 17 min 36 1 tec 4 H II 17 min 35 8 sec Wegens hind de vierde plaats gezet 5 DOS terdam 6 Miijerva Rottcrda Volewijkers 8 A A C 9 Quick 4 X 400 meter 1 Trekvogels Haagh Essenberg Van Osta en darp tijd 3 min 36 4 sec 2 A min 29 3 sec 3 Blauw Wit 3 42 1 23 5 M nerva 8 A P G S 10 X 100 m 1 AAC 1 min 52 2 Vlug en Lenig 1 min 54 4 sec J las 4 Minerva AV 23 gedisquali Juniores kampioenschappen 100 meter eindsitrtjd 1 Vlug en Lenig 11 7 sec 2 Mol 11 9 se 3 Scbermerman DOS I 300 meter eindstrijd I Miülaert vogels 37 9 sec 2 Wienessen 38 4 sec 3 Damkat AVG 26 36 800 meter eindstrijd 1 Roffel parkers Groningen 2 min 10 se Groen Hellas 2 min 10 3 sec hof Gooisch AC 2 min 12 8 sec Discu 9werpen 1 Ut AAC 41 nieuw juniores record 2 van d ven Hellas 37 92 m 3 Krans Lenig 35 52 m Hoogspringen I De Gniyl 1 732 m 2 Hey Quick 1 732 m nieuw juniores recOTd 3 Vi Shot 1 70 m Verspringen 1 Wienessen 804 m 2 van Dij AV 23 3 Koster Minerva 5 84 m Ko elstooten 1 van der H las 13 65 m 2 Grobbe HoUa meter 3 Ut AAC 11 20 m Speerwerpen 1 Frikkers E meter 2 Krans Vlug en Lenig 3 van der Mand DÓS 4145