Goudsche Courant, dinsdag 22 juli 1941

EERSTE BLAD DINSDAC 22 JULI IMl EFFECTENBEURS AMSTERDAM Noteeringen vaa 21 luli OBUOATUt ttaaulMniiitiii V K L X w 99 9 9M mo i 100 4 IMO 900 t t u a I iw I M kif t 100 I W te MO 4 Mk 1940 kU 900 4 lüO lOU SM 94 9114 93 mn 9m 91X 119 81 M 97 HiH 96M 93H 93 90H 96 96 77H 100 97H 92t 90H H 87H 88 97S4 87 Jl 88H BENOEMING PROF MR l OPFERHAl S De regeermgscon mdsearia voor Anisterdam heelt besloten gezien de voordracht van curatoren der univeratteit om t voorzien in de vacature ontstaan door het aan prof mr P A J Losecaat Vermaer verleende ontslag nw J Orferhaui advocaat en procuretir te Rotterdam te benoemen tot buitengewoon hoogleeraar m de inleiding tot d a chtswetenschap en d begane ien van het burgerlilk recht het handelsrecht en het failli ssement recht aan de gemeen te universiteit te Amsterdam 6£GJRiiüV£R21CHT De weekoversanj i 5 ru£Li8 ver aopen en t ood voor de beurs geen nieuwe aanJtnoopingspunïen Bij gebrek aan factoren welke als een bijzondere maatstaf konden worden aangeleffd hield het beleggende puhliek zich ten opzichte V9iX d fondsenmarkt nogaj gereserveerd eü er waren met veel opdi actrten £ e handel was dan ook van kahnen aard nwar deaniettcnun lescke de markt en goed weerbtfrnd vetinogeu aan den dag en d k o rseu vertoonden ook zelfs een netgiog tot oploopen waarbij echter tegen iiet iUot weer een k eme verzwakking viel op t merltcn Door elkander genomen werd in de meeste rubrieken op of iets boven de vorige topprOzen gehandeld ZQ het dan ook dat in enkeie gevallen uitzonderingen waren waar te nemen Svenata de laatste weken werd ook thane de aandacht m de eerste plaau getrolcken door de Indus trleelen waarvan enkele specialiteiten vooral bi de opening aog eenige beweging veroorxaakten De animo bleek echUr ii oedig bekoeld want later op den nudd ag kreeg de haudel ook lu i en rusU voorkonfen Vooral bij bet begin gui er vF oiu m Unüevers waarvoor goede kooplust bestond zoodat de koers nia op 128V4 te zijn gjjfrbuteerd opliep tot 131 op weïk pe l nlet veei verandering voorkwam In de Phihpsaandeeien ing welnsg om de stemming was goed prijshoudend Calve Dellf gaven op betwheitien voet regelmatig a£fair te zi n waarbvi voornamelijk werd gehandeld tegen t9V IV In Aku was met veel te doen de koers kwam ia doorsmee een kleinigheid lager te liggen De opcmntf wa aarzelend op 14C maar vervolgen k on toch een verityving worden geconstateerd tot omstreeks 147i i De affaire in de mmder courante indu itneelen was van geringe afmetingen De tendens was prijïihoudend maar ook niet meer Hiar en daar moesten Melne nadeelice verschtUea worden opceteckend Voor het overige was er van de loci merkt met veel te vermelden Olies hadden een kaKn voorkomen en bewogen sJch tussehen 47 en 290 waiarb tegen het slot in hoofdzaak in het midden van deze be de limites werd gehandeld De scheepvaartrubriek was stil prURhoudend maar nauweiyks veranderd Voor kolonia e ondsen was de belangstelling zeer matig Amsterdam rubbers lagen overigen vast in d markt en stefen van 21 tot 3771 t e incourante soorten bleven meerendeels op peil De tabaksafdeeling gaf geen openlyJcen handel te aten ook de Deli s waren zoo seed f s onveranderd Deli Batavia eenige punten hooger Senem h s daafontegen eenige procenten lager 0 © iHnaettea in suikerfondsen waren klein H V A s onl moetten eeni vraag en Uepefl ep vao 4A tot 433 De belpggingsafdeeling was kalm de Nederlandfche staatspa Meren g vm s echls actloneele teowsverscWlVn te aanMtfOuwen Gemeentelijke en provinciale leenintfen waren prij houdend Kinder meer pandbrieven aeer slil onregelmaUg met slechta kenende varaties TUfde SlMBg De prMtdent © pende gmg voor in gebed en las Matth S en 7 de laatste gedeelten AanvuUung der agenda had plaats De grobUJKt voor de v cature predikAntalid en oudcrü nglld der alg syn comm met hun secundi werd aangevuld Bij steirwmng weerden gekozen als primus7id predu ant ds H H Brucheius AJvermga als zijn secundus ds P v d Siujs a s primuslid ouderfllng dr W J Aalders als zijn secupdis jh mr A K C de Brauw ale lid van het hg coll van toezidit J W J Addink als tjn secundus P de Bruyn Bruyn Als leden van den schip ersraad weiden op voordracht van den luerkeraad van Rotterdam gekozen J de RujOer op voordracht van den kerkeraad van Groningen ds J Verm eiilen en K Veenhijis Op voordracht van den kerkeread van Amsterdam K H Alewijn Tot p a ts ervangend Hö van den raad vanberoep werd op diens voordracht herbenoemdir G H K Bergsma Tot Ifd van den pen siociuraad werd op aanbeve en van de verplichte deelnemers herbenoemd mr P J Ouden in de vacature HeofetittyBe benoenul ds DKuilman leiden s L In het bestuur van Volkenheide w Wfr fT t herbenoemd jbr dr X M vaffi H he tot Echten en Jhr mr C Dedel en benoemd in d vacature H Schokirtng ds H G Groenewoud Wagen ngen Tot lid van den raad van beheer werd herbenoemd ir C W K van Voorst van Beest De altttef werd met het oog op commissi ver gad erin gen gesloten en die vergecierin verdaagd tot Dinadag tien uv RAOiORIicUWS Waensdag 33 Jolt 1IB VE SUM I 415 1 M 6 43 Gramofounmtu 6 3 OcOlendgymnaatiek 7 99 Glamoloonmvz 7 4A Ochtendgymnastiek 90 BNO Nieuwsberichten g lS Gewüde mur ek gr pi 45 Grajnofoamnuziek 9 15 Voor de huisvrouw 9 25 Grajnofoonmuziek M yoor de kleutei s 11 20 Het ensemble Amende K K aas van Beeck en zijn orkest 12 25 Voor den boer 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 1 99 Gramotoonmuziek 2 15 Ron ancers 3 00 Voor de vrouw 3J9 Zang nwt pianobegeleiding en gramofooomuaiek 4 99 BijbeHeKing Voorbereid door de Chr Radio Stiehting 4 39 Voor de Jeugd 3 00 GiamofoonmuzieJi 5 1S BNO Nieuws economische en beursberichten 5J9 Voor de rijpere jeugd 5 45 Orgelconcert 6 15 oor de binnenschmi er 6 39 Gramofoonmuz 7 99 BNO Kcontwrilche vragen van den dag 7 19 Voor da kleuters 7 25 Grnmofoonmuziek 7 39 Volkszangkoor 9 09 BNO Meuwsberlchten 8 15 Spiegel van den dag 9 39 Cabaretprogramma 9 39 Berichtan Engelach 9 4J BNO Nieuivsberlchtcn 19 99 BNO Uitzending In d Cnselicbe laai The Dutch acbiav cments In the Ncthelands Indies ILVCRSOM II 301 5 M 9 45 Granxrtponmua 9J9 Ochtendgrmnasilek 7 0 Gramo nmua T 49 OcbtendrvmiMM ek 00 BNO Nieuwsberichten 9 15 Gramofoon muziek l M Margenwijding Voorbereid door t VrUz Prol Kerkcomiti 10 29 Gramotoon 10 40 Declamatie 11 00 Viool piano en eramofoonmuzlek 12 99 PollticbeTlchtcn 12 15 Ensemble Erica Helen 12 45 BNO Nieuws en economische baricSten 1 9 Enaamble Jackder Kinderen 1 45 Gramotoonmuziek mettoelichting 2 15 Voor de jeugd 2 39 Operette Sa aburger Ntockarin e o 3 30 Gramofoonmuziek 4 09 Pianovoordracht en gramofoonmuzlek 5 99 Cursus Het geestelijk karaktervan ona volk Voorbarekl door hel Vrijz Prot Karkcomilé 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 8 00 Vraagg sprek 9 15 Ensemble Bandl BalOEh 6 45 Reportage 7 6 BNO Brabantsèh praatje 7 15 Gramofoonmuzlek 7 3 Cursus Volks pzondheid pa arts als gezomiheidsIeid r 7 45 Gramotoonrauztek 9 99 BKO Nieuwsberichten 9 15 Hel Resïdentieorkest en listen Iln de Muze Causerie Banden met Vlaanderentofid 9 35 Gramofonnmuziek 9 45 BNO Nieuwsberichten 19 90 Dagsluiting Voorbereid door de Chr RadioelichUng 19 9S 19 14 Gramotoonanuzlek DAGELUKSCa IKDEXCMFB Medegederfd door t Centr Bur v A Stat Tmlexctiler aandeelen koersen op 21 Jwi 165 6 EAAGWRK SPORT n Ata voorlMtrten Kaagdu he Si pion den tMinwedstryd vSSo n e HoilMd met 35 1 l nt te leiding genomen VroTi ia al na honderd meter uit den irMóaor eenMBvaring met Leen de i fen hel M er toen naar mt d t de hÓ landsche voorsprong ïou worden ferïoot temeer waar Simon de Wit nnaar werd Van der Zyp veroverde 7de tweede plaats en toen Van TJi protest tegen Van der Velde lie derde geworden was won in verend met een aanvaring kort voor de ni h was Holland ineens weer in het ÏÏed Friesland kreeg 18 Holland MBt en de Friesehe papieren zürf iaar ör met nog één race voor den Lei leer beduidend gestegen Ook in den persoonlyken regenboogwedstrijd waren de Friezen weer de baas Van der Zyp en Vrolijk wonnen de eme Van Dük en Oppenhuizen in de andere groep en het moet vreemd loopen als het zilveren regenboogjacht dit jaar niet naar het Noorden verhuist Bij de kleinere jachten waren er op dezen zeer winderigen dag nog al wat moeilijkheden Warners en Van der Stadt blonken opnieuw uit bij de draken Koos de Jong bij de Olympia jollen waar thans ook de nationale kampioen Jan Bier eens zegevierde De strijd der U booten werd na veel spanning gewonnen door de Janmaat 3 van Heineii die der vrybuiters door de Lumey In de Valkklasse moest Bruynzeel zijn leidende positie opgevai in verband met het raken van een boei Nu werd Key met de G 50 die tweede lag iriomfator In de groote groep der sharpies doen Chris Overmans en Jac Stap het om beurten Overmans had het weer thans niet mee maar wist nochtans op fraaie wyze de eerste plaats te bezetten Stap eindigde a s nummer drie ÏWEIHMEN DE DF ENSCHE KAMFIOENSCHAPPEN De uitslagen van het eerste deelvan de Deensche kampioenschappen welke te Kopenhagen werden gehouden leverde verschillende verrassenderenltaten op Het nummer 100 meter rugslag voor dames werd gewonnen door Birte Ove Petersen die de 100 meter aflegde in 1 min 10 4 sec Ragnhild Hveger ieedover de e aktand precies 1 secondelanger Zii behaalde een gemakkelijkeen overtuigende zege op de 400 meterborslcrawl in 5 min 26 1 sec Bf de heeren werd de 100 meter borstcrawl gewonnen door Paul Peterten in I min 4 1 sec Arne Poulsen won e 300 meter schoolslag in 3 min 0 3 jec ATHLETIEK ESTAFETTE KN lüNIORESKAlMPrOENSCHAPPEN Ned reeord 4 x I5M M vertctM l Voor de eerste maal werden dit jaar de Nedertendsche estafette kampioenschappen geheel gescheiden van de persoonlijke kampioenschappen ver werkt Zü werden ditmaal gecombineerd met de junioreskampioenschapPen De voornaamste uitslagen luiden Finile 4 X 100 meter dames 1 Zeeburg 50 9 2 Sagitto 52 1 3 A D A 52 5 Finale 4 x 1500 meter heeren 1 H A V I 17 2 3 nieuw Nederl record 2 Trekvogeb 3 H A V H 4 Pro PaIna finale 4 x 100 meter estafette hee en 1 AV 1923 42 7 2 Hellas I 3 lug en Lenig Kogehtooten Ju res 1 K M van er Hoeven Hellas 13 65 n S T T juniores 1 H Frikkers DO S 50 76 O X 100 meter ettafette dames 1 eburi 2 10 9 2 BrunhiWe 2 14 8 3 Sagitt Ö X 100 meter estafette heeren 1 A Hella Jo J oref 1 M U T 41 Hm hardtoopen juniores 1 Koffel Sportparkers 2 10 Helay race dames a00 100 0 0 1 Zeeburg 2 Sagitta S A D A M n J S hardloopen juniowa 1 A Muliaert Treltvngel s 37 9 oogspringen M A Juniores 1 J de 3 GAC 1 73J nieuw Nederl ZZkH i k 1 73 2 even vowl fette he ren 1 Trek ogel 3 26 4 2 AA C 3 Blauw Wit WwepSTRUDEN BlTUnt ECOD KN NAT JEVCpSTOEM Houl r K hebben op J elS t J r Hitler N p T Nederland zoo meWt t A kinBswL J den vergelü V houden met den hehalWl L Zondagmiddag waren Wit kL Ikscommissaris voor de ni u t gebieden S k eii Inquart tevens aan ederWH isWe 2 B V ni rf ffimmissaris generaal velhelAr Schmidt de ederlam Ordnungspolizei in n O Jr de Nj s c van Cfeelker t vanT n ï Abelbeck en de hmng t e der Reichs ührer D T V CT and Hauptbann £ inn öri K Na het be I indenb ïf Hauptbannflihrer Sohmidt li L Oberstdienstleiter Wii I Igt ïol i P wh U aanselreden oI v V het onze overwinning Enge land heeft geloofd dat het voor zich anq raak Emi maktn op M teckni terwqi het ilechts overwiiuiingsrlike terugtoditen wist te boeken Wy nat aec houden er echter een andere opvatting op na W zUn stei en machtig Wy hebben den ströd tegen het bolfjewisme opgenomen en wü zullen er voor aorgen dat vrijheid en welvaart heerschen Wü hebben het aan den Führer te danken wanneer wij elkaar hier in vriendschappelüken strijd ontmoeten kunnen Dankbaar ijjn wij ook degenen die op het oogenblik in het Oosten stormloopen en er v jor zorgen dat overal bet recht weer zal heersdien Want het mag niet zijn d het bolsjewisme voortschrijdt om moord ellende zorg en dood aan de wereld te brengen Wü zijn nationaalsocialisten Ieder van ons heeft zijn volk lief en wanneer gij thans aantreedt om uw lichamen te stalen dan bereidt gij u daarmede voor op den tüd die voor ons ligt een t d waarin de Duitsche en NederL jeugd elkaar de hand reiken Vervolgens vond de afwikkeling van het sportprogramma plaats waarbij door de deelnemers vaak zeer goede tüden werden gemaakt Een dansgroep van de BJ3 M gaf tenslotte een ze r geslaagde opvoering Na afloop der wedstrijden reikte de Rijkscommissaris de prüzen uit VOOR DE VROUW Het gaar maken van gerechten in hooikist of couranten Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schryft Eenigen tyd geleden schreven wij reeds over het gebruik van de hooikist Nü er by de laatste rantsoeneering van brandstof de aandacht op het koken in de hooikist gevestigd wordt brengen wij de volgende punten nogmaals onder uw aandacht 1 Daar langdurige verwarmingschade doet aan vitamine C moet dehooikist niet gebruikt worden voorlevensmiddelen waarin vitamine Cvoorkomt Dit zUn aardappelen groenten en vruchten Daar melk door langdurige verhitting eveneens in waarde achteruitgaat moet men evenmin melkgerechten in de hookiisten bereiden Vleesch bederft wanneer het eenigen tyd matig warm gehouden wordt Vleeschgerechten zijn daarom eveneens ongeschikt voor de bereiding in de hooikist Ongeschikt voor het gaar rr aken in de hooikist zijn dus aardappelen groenten vruchten melkgerechten en vleeschgerechten Wèl geschikt voor het gaar maken in hooikist of couranten zyn peulvruchten ryst gort gortmout havermout rijstgries in water macaroni en vermicelli De hooikist of hooimand moetgoed sluiten Beide worden bij voorkeur vooreien van een gemakk Uk teverwisselen waschbare voering Na hetgebruik moeten ze gelucht worden ledere pan die in de liist ofmand past Is te gebruiken mits degrootte maar zooveel mogelijk in overeenstemming is met de hoeveelheiddie men wenacht te koken Pij hetgebruik van kleine pannen zal de ki techter bijgevuld moeten worden me couranten of een kussentje De gerechten opzetten met minder vocht dan voor het gewone kokennoodig ia De spüzen vo orkoken gedurende l t van den normalen kooktüd en ze daarna zoo vlug mogelijk inde hooikist zetten Onder het gaarworden de kist niet openen De üjdvan gaar worden bedraagt 3 x dengewonen kooktyd Het is aan te radengerechten met een langen kooktyd na 2 è 3 uur nog eens door te koken endan weer io de hooikist te plaatsen daar door het sterk dalen van de temperatuur de spüzen niet meer gaarworden Het voorkomt tevens kans opbederf hetgeen bü langdurig staan inde hooikist niet uitgesloten is Hooikisten en manden zün te vervngen door couranten 8 è 10 groote couranten worden schuin over elkaar gelegd Hiercv komt in het midden een platte prop van een courant te liggen Is het gerecht voorgekookt dan de pan op de prop plaatsen en de couranten er een voor een omheen vouwen Een courant van boven naar onderen aanbrengen om het pakket büeen te houden Het verdient aanbeveling het geheel in een teil of iets dergelijks te plaatsen waardoor de couranten beter büeen biyven Gortpap in de hooikist 100 gr gort liter melk 4 d l water wat zout De gort minstens 12 uur in bet water wecken en vervolgens snel met wat zout aan de kook brengen Als de pap 20 minuten gekookt heeft de pan snel in de hooikist overbrengen en daarin 8 uur laten staan Na 2 a 3 uur de gort nog eens enkele minuten koken en weer in de hooikist plaatsen Wanneer de pap gaar is kokende melk er over gieten en ermee vermengen i a jT ii letteren ciTSLAet muzikkprmsVraag van de KRONIEK TAN KUNST EN KCLTVUIL De jury vaa boveni enocnKlc muztckpr svrwg begaande uit Eduard FIipcM Ueoft B iing s en Piet Ketting beeft dezer dacen uittpraak gedaan inzake het toekennen vaa prtjzen De meerderheid der Jury Is van oorde dat een crste prijs niet kan worden toegelMnd De motivoering hiervoor berust op de wcciKhcid van votiloende muzjkalen In houd n op de wel EC r rudimentaire techniek ckr ingesondeti composities Een eenigeimat voor de NederUnd che compositiekunst representatief werk werd bij de Nederlandscbe insendtingen t i aangetioffen Ter aanmoediging nain de Jury bij meer derheid het volgende besuit voor een tweeden prfls komen in aanmerking in voig orde v n apprectaUe de sonatme voor fluit hobo en piano onder het motto Sonata dl camea ipeeomponeerd door Ary Verhaar en het str jkkwirt 4 ontfer het motto Elk vogeKjc ringt ooals het ifebekt is geeomponeerd door J H Feldertwf De Jury wlj t er op dat de gegarandeerde iVvoerinöen der bekroonde werRpn uitslu tend gvlden by het toekenrten van m eersten pri Niettemin z 3 de iury tracbten bovengenoemde compo ities in h t publiek te laten uitvoeren KERK EN SCHQCL ALTÏMEENE STNODE DER NED HERT KERK De IK Cïiident openda de vergadering en ging voor m gebed D4 notulen daarna geifwn werden met grootfn dank goedgekeurd D vice president bracht rapport uit over d ragibters van den secretaris UitfUit bleek 4M sedert ie vorige gewone synode 3657 ctukken ingekomen waren en 342a uitgegaan wsren Deze Retaüen gingen ongevter 1500 boven die van het vor e jaar uit Een groslijst werd opgemaakt voor de komende predikant vac utre aftredend dr J P van Bruggen en de koraende oudörlingïvacature aftredend mr J H Bljban In de a g syn commissie De behandeling der bijlagen werd voortgezet Een begin werd gemaakt met de bespreking van het rapport opgesteld doer mr C de Roon Swaay en proL dr de Zwaan en de daaraan verbonden conclusie over de vraag of het moderanien der synode uil twee leden de president en de secretaris uit drie leden pres vlce pte en secr bestaat Bi deze vraag was in geding de uitleggijig van art 15 van het aÈ regl of de daar voorkomende woorden het moderamen bestaande uit den president vice president en de secretaris alleen betrekking hebben op het daar genoemde geval of een algeineene strekking hebben De breede en Uelangriik discussie werd afpiebroken door de daarna plaats hebbende vergadarlngen der verschillende commissies Vierde zitting Voortgezet werd de diacuasie over de vraag uit hoeveel leden het moderamen der Synode bestaat waaraan elk det leden deenam Wa deze bespreking werd in atemmwg bracht de meerdei heidsooncluste van de aJg tyn commisiie het moderameu op 2 leden bepalend Deze conclusie werd verworpen wat insluit dat het modeianaen in alle gevallen uit 3 personen bestaat Aan de hand der bijlagen werd behandt Id een rapport der kerkelijke hoogleeraien besprekenKl de vraag op welke w ze de candidaten tot den H dieni t het be te aan een werkkring kunnen worden geholpen Als een op ossing weid aanbevolen de woorden uit ait 10 regl examiln Het algemeen belang der Ne Heiv Kerk met gioote emsrtte doen gelden en aldus remmend mvloed uit te oefenen op het toestaan van het coUoquiumdoctutn De Synode ginj hiermede accoord Vervolgens kwam in bespreking het rapport der cominis sie ad hoc over de vraag hoe te handelen met ouder die niet meer tot die Heiv Kerk behooren en evenwel hun kinderen wenschen te laten doopen in een andere gemeente dan waarin ztj woMiachtig zijn In dit rapport werden 2 lijnen oniiVikkeld Benerzijds wordt met ernst gcuaaischuwd tegen het doorsnijden v q de laatste band met de kserk Met klem wordt een beroep gedaan op het geweten der kerkeraden Indien de noodzaak mocht bestaan zou een bepaling in de reg emonteu moeten worden opgenomen dat de bediejiing van den doop der kinderen van ouders niet vallend onder art S van het alg reglement plaats viiiden moet In de gemeente van hun woonplaal En dat in bijzondere gevallen zulks ter l eoordeeline van het class bestuur de beide kerkeraden gehoord de bediming van den doop in een arwiere gemeente toelaatbaar is Wai de Inschrljvinff betreft van de elders ffedoopte kinderen van niet tot d Ned Heiv kerk behoorende ouders in de doopreEister van de gemeente waar fc ouders wonen i de kerkeraaKi Rchouden het al dooplid te registreere i omdat een gedoopt kind door den doop lidmaat van de Herv k rk i pewordtB Met waard ering werd éM rapport door de Synode aanvaard Hetzelfde geschiedde in t eefc rapport over de vraag of ten opzichte van een predikant die geld veraoiiu digd Is aan een fonds de kerk dit bedrag mag gekort worden uit de toelage waarop hij recht heeft uit een ander fondfi Geoordeeld werd dat de verschillende fondsen der kerk niet te beschouwen ajn als rechtaobject met een van dat der kerk afgezonderd vermogen zoodat hij dus he een schuld heeft aan een dier fondten schuldenaar Is van de kerk Hiermede wafe de bovengestelde Ter sprake kwam een rapport van de commissie ad hoc over art 37 regl vacatures handelend over de oivgeschiktheid van een ïMedikant tot zijn dienstwerk op grond van ouderdom lichaamsgebrek etc echter met vallende in de termen van kerk eüjk opzicht en turtit Dit artikel werd aKs practisch onuitvoerbaar beschouwd Voorgesteld werd in verband met het nieuwe ontwerprat ement op de predikentstrtctementen voora snog een maatregel tot wegneming van dil euvel te nemen maar de uitslag van de behan ïehnE vaa dit ontwerp af te wachten De Sjmode vereenigde zich met dut voorstel Tenslotte werd behandeld het rapport v in de commissie ad hoc inaake de gohoudon enquête betrefende hulppredikers Het rapport werd met dank aanvaard Aan de hm i hiervan werd de vraag besproken van een nrov k erkbe5tuuT of het niet gew nscht wp theologische candittofen die we voorstel hebben gehouden nïaar nog geen proponent gedaan hef bekleeden ven het hulppre tiker ichap te verbieden De vergaderlne verklaarde rtch tepen ruJk een verbod Wei zouden de kerkelijke hoogleeraren de Idieol daten opmerkzaam maken groote ernst te rrtaken met de voorbereiding voor hef protKinentwxamen De Syoode verk aarde zich tegen het verrichten van hulpprfttlkersdiensten dooT degenen dfe nop geen kpi ke ijk voorbereidend examen hebben afoelegd Hierna doot de omldimt de zitttne en verdaagde de vergadering tot M an4a I uur en ging voor in gebed ONTSLAG PROr DR D VAN EMBDEN De regeel ingscommissarts voor Amsterdam heeft overwegende dat prof dr D van Embden gewoon hoogleeraar in de staathuishoudkunde en de statistiek aan de gemeente uni varsiteit te Amsterdam tijdens de oorlogsdagen vrijwi li naar het buitenland is uitgeweken t n dat hij na 14 Mei 1940 zijn coilÊges in de juridische faculbeit der gemeente universiteit niet heeft hervat besloten gerekend met ingang van 15 Mei 1940 aan genoemden profeswr ontslag te verleenen uit zijn amht van gewoon hoogleeraar in de staathuishoudkunde en de tatistlek aan de gemeente universiteit DB CECONDfietDSTOIÏSTAVD VAN DEN PAUS Hef In de Ameriksansche pers verspreide bericht ate aou de p in aan een zenuwultptttUng lijden wordt yan welingelichte Vatlcaansche zijde tegengesprc en en een tendentieus verzinsel genoemd UMI bil f 100 4 1941 bit I 00 4 t9m ƒ 100 M 88M 1930 ƒ 900 3 IH7 U I üw t tmt 93 92 nu 93H 9114 91N 92ti 91 K 921 4 1936 too 3 t 1930 f 900 3 I31 1 1935 01 100 31 1 1 M 01 9 0 31 1 31 OI ƒ 100 im o I f 900 3 I93T AO I 100 3 UI7 AO I t 500 t t Otm iMnlBten Urn 193S 31 1 9614 94H Olto It 1937 31 1 B6U Apdd Ie 37 3 t Arnlum J 3 n 95 96 li 9ö 93M liH D enl i Dordr ai 31 Ilnilh 193S 31 Do 3e Ig 37 3Vj Geld SI 31 3 o a J Ie Ig 38 2 O olOj Ie lï 38 2 iGrh e 1931 Dit 1I3 3Vi Olto 1937 I 31A Dito 3 ir S kroning 1938 V t Dito 3e 1939 3 airlem 1930 3 Dito 39 li t I 90 81 lm 1137 31 1 i H b 1137 3 ilterm ISM 3 üuo 101 31 11 Leeuw 93a 3 Lslden 1931 31 1 N Uolluid 31 3 Do 3e 3 31 2 3 Dito I 31 Jl Do 3e 10 1 3I 9 4 9ii i 93J Nljra 3 1 3731 Uden UI3 37 4 Do 1 en 37 31 1 Dito 1 1939 31 1 Dito 1939 3Vi 3 SctUed 3e I 37 31 Tllb 1 17 31 Utr Pr 37 JV Do tem 37 31 Zeeland 1937 3 Z Holl 1937 I Zk Ie I 1933 3 Olto 3 If 39 3 BvNGael I7 3i Dito 1931 3 83h 36M ï Onr Z 37 4 em Cred 9001 33000 O 31 1 Dito l H 94W a7 t 1 3000 i N kkliut I 4 Aaamllliigea ypotbeekbankea 81 Alg rr Hyp b m i veipl ultl Pandbr 31 2 86 lOU 97 H A H bser XY 3 i A dam Hyp L 4 100 Dito 3Va 9 H mt Si Arnh H B Ser S r P br 31 WH 102 9W 9 86 Sun 182 V 9 9öH 92H ae 951 1 ItlüN ItlOK 97M 97 97M 96M 86Jt 96 H 97H Bit IIyp b NN PP 4 Dit CD 31 1 Dr H B d o 31 1 Er Gron Hyp ank Pd 4 D e 0 cc Vi3i t D a p b 31 1 Gr v HB d o3l er yp BPb 31 1 L HJ Mr A C 4 Dito lor BD 31 8 U IIyp B dito 4 Dito ft K l i Byp b T Nc L er U 9914 97 buui Nyp b eer AB AA BB 4 D b nt T TA 31 a 89M 99 uit V II Cred Pandbr 4 94 96M 93H 9 iH O b a 1 verpi uitk N Bypb d o 31 1 98M 9M N Uyp b Veend lerle K OVi D e 31 dite 3 95M S6 i Noordw Hyp b Pandbr 3 i OnrUuJI b d a4 99 94H J4 16 Rott nyp b d a 4 ld dito 3 Stea Hyp b Eer K L 31 j Ulr Myp b 4 1 JÜ 96lt Dito serie K 4 Dito aerle E 3i 87 87h OU 13 verpl uitl 31 2 KM H trntl Ryp k ES rF 31 Z MdM RbBk 9 KH Zulder Hycb I ultl 4 9 SS4 O o ler KL 31 iM 85 CH Hypb met verpl ultl 31 1 86 94 aret N d Sob varb 4 99 9S Ito leb Rj b 4 7i4 Ut Olto lUt 94 94 Uioalr eagelk liiiiiH AJ U obL 10 K 1 6h Barghl en Jurg rad Obl mh h 96HBerkel Pat v l IT Obl 9g m LaTCffr Eaap Mfl Obl v7 loe UBWarksp NV Is hrp obL 4 lOIH VIM Wilton 4 103H Umb St nk m Obl 4 lOf im Bat P Mn O 4V 99 i 99H ld ld Obl S 87X Pu N derl Obl 41 UH V H Moomunn Cult On OW a f VS Amst Orb b 96 Muller 3 W Nat Gr Bat 19 9 VMH Idem 1 39 4 9 iH t H N ed Grbb 4 Ned bid Sp Mt WL 190S obl Si i W Mis Karn en T 74 i 0 Java St Obl 9 S4 rjemarangJoan 1993 1901 ld 4 aO 30 A darn 974 100 1 30 ld A darn Olyinp L 100 3 116 U6H SA W Kr NHV Hat lig 79 ao AANDKBUN Bank en CredlattnetoUtngea A d Bank aana 119 IISH Holl BankU dito Vav l Bt Ine Bank dito II7H 117 Jav B r 900 v a 233 236 Kaavarear dito 118 118 N 1 Eic m dito ISH 38 I Nedarl BankA I38H 137 NB v Z A 500 d 112H 112 i N H Ml 350 a 126 Rbtt B Ver aan 137K TwentaehaBAJL llC 132 240 118H 169 164 89 400 160 IMH lS4 i 163 4 167 167 209 17 264 95h ladvat Bdarmemtngen Alg Norlt gew A 280 A d Dr MD a 240 A d Suparl Aut Screw W a IHS Bat Marg rabr 115 V d B 350 lOMO A v d B p w A 1000 110 Dito B 1000 1 10 Berk a Pa Afgaat c V aand 861 C en P r Scholte 1S6 Gouda ataar dlta nGruyter en Zn A praf aand Dito B winatd pHaarnet aand Heinck aand Hero Cona aand 170 Holl St m f a 174 Hollandia aand 2 tti 3S4 Holl Bet Mij A 3tU Holl dr en k A 263 Holl Kunati I A 173 1 Int Gew B dito 196 Intern Viae A 96 4 K r Boyneadito 147 Kon N E m b a 80 7 H Olto pref 78 TS K N Hoogov do 129 Kon N Zout I A 486 K Br atlieem do 246 4 250 Korenachoof N V da dito iaül4 Lev Br en U C 100 o pr aand 120 4 117 Dito l IOOC prA 117 4 11T Do 100 8 C pr A 112 1134 DalOOO C pr A na 114 210 Lyempl U en Mt 2U5 Mea d Ned B 27 416 C a 170 N G en S r a n4 Ned Kabelt dito 4UU 190 219 N Seti b mil dito 19 N St Keyaaa A 21U Phll Gloell ƒ 73 afgeet C v A Rott D Mt dito 3S9 117 Schelde K M d N 116 llïs Scholten dito 19U 180 Smits tranaf d 247H 249H Stekv S0 409 a 16U Stokv SOO lOOOd 162 4 162 4 23U 225 St iinn Sn de lïti 139Stork dlis TwUnstra Prei A H4 2a4H 23U Utr Asph t GA IJl Ver Bl Ib aand 23 i Ver Ch 1 aand IJJS4 Dito prei 132 t U4Jk 163 Ver Git N B vA 194 Ver Pf V Celder 156 Dito dito p aand 163 Ver N R fab 17U 144 19U Ver Touwt dito 148 Vllsalngen KJ d J13 170 IMH 11 174 SU A 8Hi B Wetkapoor A dito Wactarsulker dito wiltoa V g w A Olto C pr Wyare I ap B Am Cfaryatal Am Smelting C V Stan ar C UA Am Ibb Cy V i h 3i 4 4M as im m 367 230 155 A B Rn Colg C lOA R n Ges Cl Cl Ct a 1 9 a R n Hudj MCCIRni Keeep IMa Ü PI Corp c V A N ut Cao A Rn Unit St Rubbtr C a 10 I a A N 1 11 Ml A Olto Nat Ba Ni Gaa MU A Olto N Bea a a Tw C SI vJts a Am Tal Tr K C A andatsTeraettlglngaa B C en H 199M 18K Born S H j A 200 0 U At a 19 d lt3 Gunti en Sch A 129 138 1 Cr en H v B A S4 Sö Linde en Tevea a ltJ4 Ned Wol Ua A ii 4 74 MUBbuowondemaMliige BH Mt Ie rub A 613 608 Olto 8e A 466 469M Boeten M MU a 22 SlBgka TMU a 179 PetroL ondememlngett Drd Ptr I C v A 2 J4H K N Petr HU 1 A 100 Ond A 244 347 dito C v A 21 M9H Moeara Énlm A 270 Tarakan VU A 340 Stand OU 10 39 C K 13714 Rnbberondarnemlngea Beaaa Rubber a 137 141 4 tod Rubb c na fv4 eaoutcb 139 4 Preanger R MtJ 72 75i Botlerd Tap 77 Salatri Plant 76 Wal Sumatra 143 Zuid Preanger 78 76 ScbeapaaartaaaatKkappUaa rumaiT anAJl 190 146 4 MU ZmV aarm UB 100 NIev Goudr A 2S4 288 M De Maai Cv A 12 m 139 4 MU Oostu A iia HandeUv A dam 432 434 Cultuurmaattctaapptleo Krlan Suiker A 90 92 Pagottan K 170 Suiker C t MU A 191 191 TJeweng Laatorl 97 97M Arendaburg 339 Beaoekl A 78 Soek Landb A 108 Amjt Thee C A 2S8 Ban Thee Ru A 29 4 Goalpara Cu MU 406 Pangkeotam Thee 131 PiislrNangkaC Mt 410 Rungga Landb A 180 Sedep Cult A 370 388 SIndangs CuH A 194 Telaga Patengan 160 W JavaTheeC JIU 63 Ins Cult Syndic KaliTelIoCult MU 224X 224 Mlchlala Am 196 196 W JavaKlnaCMU 130 135 Olvanen Blauwn Vrles A 87 90 Bijenkorf A lli7 166 Gem W an W 13614 Dito Pret WA 91 112 Gouda Kaash UU 87 Houth Albarta A Houth Jongan A m 133 Houth Pont A 129 139 MuUer Wü A SiH Do 62001 7i oa A 66 NJ4 V Hav A 34 31 Z Sab 1000C V A 110 VSI Woolwortk aa Co Spoor en Tramwegen Dell Spoor A 98 IN NJ Sp w MU A 59 4 Atch T C v 23H KansCS CvH 6 K CSoutbRH 4 4 idea praifa 3 Olto Cert V4 A 15 i Un Pac C vgA 80 Md Tramw MU 140 Kedlrl St tr MU 70 Mad Stoomtr A I l4 Dito prei A leM Malaag Stir A 60 O Java St tr A 3 i Sem Joana A H tam Charibon A U Soerajoedal St tr 16 4 ProlongaUa 2 ACTIEVE FONDSEN 1Ü6H ttttH 87 96 MN 1 A 99H lOUK 9911 n MH 87 W ia f iUW I O la lOM 40 aut fiMi i 40 bu mi ï flMO Oreotboak bL S iUMiMd pki I CMt V inaabf I Graoibaak eU I tM riM S lUI MOM a 19 MOOO 1 SVit CarttllMUii Croott 4ak K i 94 93 Cr Uut IMK IM 14 1 H 1264 ia Udite 11000 i itn Bank o Kal Back N 4 U4 Uaodalsb Had lUad M Ca A us w MM KuaaliKMa Uaia 14 h M m W Barkal i Ptlant Hh S3h WM MM Cal va Oila C aw I19lt lu a9H iu Caair lalkar 21U Mn rakkat IHT m Lavar Broi an Oal VOn OIH m Olji Hti tn A t w Pklllpa O B A 222 226 4 Hb Wii OU Pre w A 166 AU budl St C 1 19 a K U ipt Bambari A C T 8 19 g rifr Am B e prW Am Car aad r C v Aand Aa Pclu C UL m Anac Copp C ld Batkl v C T W ld Ckrj Cor C f A CwtlM Wr C C V idaaa Guiaral Motor ld n Utarm Nlakcl Cf Can KaamM C C v 19 A 01 NartH Am Aa C v A B a Nartk Am a A C v A I Rep Steal C A 9 Un SUtea Staal td nanan CU Barv C C t M ilVb C Si South C V 19 A a M North A Cy C V A ISM Radio Corp C v A ÜM Ooit Borneo UI A 191 idam praf Aaad 1U9 70 Patr OndarneaUaxaB Oord Patr Ind til G Aand ïliH 220U Kon Petr MD Idem IM7h Mm Ifl WÜH Coat Oil Cr C f 10 Idaiu 17Ji Kld Csutmautal Pat C A 10 PhU Pat C T 19 ld Sh U Uu C v 10 ld 9i4 9H T Wal AM OU C T 19 Mam 4 8 SckaepTaattmaataefewPVan Hoil Am Lun Aand lU illi 118 119 Java China Jaeas Ulo idam Wn us itfu Kon Mad It tCU ld l h Kon Paltelv MU ld ïllH ZlOX 21 Ned Scbaapa Ua ld 17Ü 177 177 17 Ruttard Llord dam lM t4i Staomv Uu Ned ld Uh Win Int Mere Mar Cy C 10 A SttikardhdaiBaiiunAaik Haodeilv Amat A iM ta tia m Javaacha CuJjntI ld 255 259 N d lnd S Ub ld MU M Var Vorat C M 900 909 A Ul mi4 VH iZtH Iakaka i daniamln a Oall Bata MU A iibi Ui 228 131 DaliMtt loM C V Idam 296 287 2904 290 Sanemhah UU Idui 239 I a ant WUaoa Co C a A apaarwacam Baium and Ohio C 1 Idui i1i H Skaaap Ohto C 19 9 99 a WH IlUnoia Cent C vid J 6H N YorkCenti C v ld 11 Pannjjrly R 1 9 5 C 2S 28J4 South Pao Cy t f Idwa SM 8K Ld BaUway O faw idem lOM Canad Pac C v ld 3rt 4u atlMtoadanMBlatdB Amatardam B Cult Aand 271 271 276H 7W Bandar Bub ma ld 219M 229 DaU Bat K mJ ld Hu 926 Kaudenf Lamboa Rub idan 190 MaiinglandaB VaFaaa ld 78 OostJava Itubbat MD Idwn 132 OoaU 9 800 C ï 14 WX O Sarbadjadl urn Mam M7N USK Uau Sua Bubbar Ml Idaa U2N ua Ituhb CulL m W 2M Var Uid Cult Osd tdan tn U feitarc llubkar Cart T Mem X Oattaaha faadaaa Baa4kaHtadvarklvOw froMk UM K I M MM MM UUa li 87 MM l U9 r tl m MM t9U f t X MM plMfdtra n MM t r r f 97 t MM Vt t m KoavaraloiH kaaw abL TOK mt Naua Auw ObL I 71 rarbaoliid LG l C v a U7 Kali tynd ao lot I 9 m Dlta i 90 190 fi i tl m Wlnt nbaU abl lm 74 nrbanlnd lOj C T A ISÏ m Var Korklnd C t A Ut OultaAI Barl Blil 19 O iVt aahn tl Vi t aJ O I 99 Oitd 99 i r a O f m t a lanlMihank 19 1 i9M Var D StadaM O 9 e 8ayr Hyp an W Pb M t 90 D Llnolaumw O t Galaank Baffw OM I KQ N lOM U itahotfnuniabau Obt t arpanar Barfbtb OM M Pkoanlx Akt Ow OM 90 Rh Elba Unlw ObL 1 62M Ruhrchamia A O Obl 47M aiamana an lUlaiM Obl 9i i 92H V Stahiwerka Obl f DUO aarla A 19 Obl t a 4SM Victor Caw Obl 9i l TiH Vogai D a K OM f Rliala m m n OkL 1 49M Oiio It OM i 49M Haiaoar atraaaaabaha Ok 9 u rarbanlnduatoia aaad 153 Siemana aa llalaka aand W Vat Olaaauitl rabr aand OCRSCN MCOCM AND8CB CUABINOINSmUIIT Koersen voor al4irttnKan op 23 Jall IMl tegen verpUahtlngen luidend In lie ga B 3111432 wittersene traaa 93 M rranacDa fraiM9 t W Lires 9 91 Oeenache knNMM 9IJ7 NuorKhc 1 Zweedscha I Pinicha nm Dinai onda afcuM Y Dinar Ha Sf Turkjcl p iai d a n l Lewa 9 J9 a Penis ouda acSuldanl i Panid aiaawa aeboldanl 9J9 Zloty ouda achuldeni Zloty Dieuwa achulden ttt Lel IM Sknraaktcba kronen 9 4t WInfïrahaU Akt Om ta 4 129