Goudsche Courant, dinsdag 22 juli 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 22 JULI rijksbureau vcwr genees en verbandmiddelen Vondelstraat Ue Amsterdam welke instantie voor het rijksbureau voor rubber vergunningen verstrekt met het verzoek een aanvraagfortfluher om vergunning tot verwerking te ontvangen Nadere gegevens behoeven op deze briefkaart niet te worden vermeld Nieuwe regeling toewljzingeii voor ijzer en staal voor Nederlandsche behoefte De Directie van het Rijksbureau voor IJzer en Staal maakt bekend dat er met betrekking tot de yzer en staalvoorziening voor de Nederlandsche behoefte een nieuwe regeling is getroffen Een desbetreffende uitvoerige circulaire No 315 is reeds aan een groot aantal ondernemingen toegezonden Belanghebbenden welke deïè circulaire nog met mochten hebben ontvangen kunnen deze bU het Rijksbureau voor IJzer en Staal i ange Houtstraat 11 te Den Haag aanvragen Advertentiên Inlevering METALEN De BURGEMEESTER van HAASTRECHT nwakt Imk ml dat voor de a el gemeente oproepingen tot het inleveren van metalen zijn verzonden Gelegenheid tot inlevering bestaat voor de bewoners van Wijk A en B MAANDAG 28 JULI 1941 Wijk C Nrs 1 112 DINSDAG 29 JULI 1941 Wijk C Nrs 112a 200 WOENSDAG 30JULI 1941 Wijk C Nrs 201 315 DONDERDAG 31 JULI J941 Wijk D en B VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1941 De inlevering moet op de genoemde dagen geschieden in het gebouw Concordia wijk C No 168 tusschen 8 12 15 en 14 17 uur Wa r ehuwlna i Het niet ontvangen van een oproeping ontheft niet van de verplichting tot inlevering De Burgemeester voornoemd V HEMERT Haastrecht 22 Jtftl 1941 O 2360 60 De Goudsche Montessorischool Aangifte van leerlingen uitsluitend voor 3 en 4 aar Donderdag en Vrijdag a s 4 30 5 30 en 8 9 uur Van Sv iei n straat 1 O20 Gezocht NET KOSTHUIS REUNIE met huiselijk verkeer by voorkeur Chr gezin Ongeveer ƒ 50 per maand Brieven onder no G 2357 bureau van dit blad Nog slechts wm 2 dagen DINSDAG en WOENSDAG 5 OEVRAAQD een J0K6STE BEDIENDE ons GROOT SUCCES programma Oondsrdag §$ n voorttslllng voor kantoorwerkzaamheden Eigenhandig gesctireven sollicitaties worden Ingewaclit bij G OKKERSE Speelgoedfabriek Waddinxveen O 2358 12 O 2363 29 tdverteert in dit Uad INLEVERING van METALEN DE BUBGEMEESTER VAN GOUDA maakt bekend dat oproepingen tot het inleveren zu n vettondea voor Inleveringsbureau gevestigd Rotterdamsche Veer no 4 Spieringstraat no I Wisshuis Straten Vest ïe gedeelte Vlaming traat Bolwerk Raam Ie gedeelte Turfaiarkt 2e gedeelte Groenendaal 1ste gedeelte Geibouw Iffinderbroedersteeg no 8 Givinnastieklokaal Rijks Hoogere Burgerschool ingang Krugerlaan Centrale Kopschool ingang A G de Vrijestraat Lange Tiendeweg Ie gedeelte Lange Tiendeweg 2e gedeelte Jernzalemstraat Molenwerf L Noodgodsteeg Van Itersonlaan Mr v Heusdestraat Joh de Haenstraat Coomhertstraat Zoutmansplein Burgvhetkade SteUnkade Bodegravensche Straatweg Willens Ie gedeelte Gebouw Vondelstraat 83 8 Const Huügensstraat Ie gedeelte Gonst Huijgensstraat 2e gedeelte E J Potgieterstraat Ënrunastraat Gymnastieklokaal school aan de Ie Schoolstraat 7 Walvisstraat Ie Schoolstraat 2e Schoolstraat Moordr Tiendeweg Wachtelstraat Gelegenheid tot inlevering bestaat Woensdag 23 Juh 1941 9 16 uur Donderdag 24 Juli 1941 idem Zie verder de oproepingskaarten vooral wat betreft het daarOD aangegeven tijdstip van inlevering y WAAKSCHUWING Het niet ontvangen van een oproeping ontheft met van de verplichting tot inlevering De Burgemeester voornoemd Gouda 21 Juli 1941 j DE WITT WIJNEN lo B f G 2361 86 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVEBHEID EN SCHEEPVAART TANDRUBBER De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat ingevolge de jongste wijziging van de eerste uitvoeringsbeschikking van de rubberbeschikking 1939 no 2 verboden is tandrubber te verwerken zonder toestemming van den directeur van het rijksbureau voor rubber Ook de hoeveelheden tandrubl er m het bezit van tandartsen klinieken ed vallen onder dit verwerkingsverbod zoodat ook zy een verwerkingsvergunning moeten aanvragen Voor het vervaardigen van nieuwe gebitten zal echter geen vergunning kunnen worden verleend daar de beschikbare tandrubber voor reparatiedoeleinden moet blijven gereserveerd De betrokkenen dienen zich per briefkaart te wenden tot het Dódr buigt het 10 20 000 keer per dog a Dat bovenleer van Uw scboeneo is toch n prachtig iets iterket dan staaf eigeali k Want dat breekt eerder na zoo ontzettend vaak buigen Als we onte schoenen goed poetsen dao buigt t bovenleer zónder kans op barsten Nooit moet U vochtige of vuile schoenen direa met schoenaême insmeren Die moeten eerst drogen nooit in de zon of bij de kachel op spanners of opgevuld met proppen papier Bedenk dat n droge StoJFvrije schoen maar héél weinig EROAL noodig heeft om prachtig te glanzen en soepel buigzaam Cbarstvrij leer te houden Dus ïéér dun insmeren goed uitbörstelen en met een droge doek nawrijven Zoo doet U langer met Uw schoenen en óók langer met Uw kostelijke ERDAL want ook daarop moalen wa haal zuinig sijnl OiRLANDSCH FABRIKAAT Votral tU iw ateds gotd shalm crimt wtrjt hroUelig tn ü ommriuitg in bttgArutk tt E£N EXAMENPRAATJE Hoe een pleidooi voor parate examenkennis xon hebben geluid indien liet had mogen worden uitgesproken Ons Qoedkoope Patroon BLOUSE in de maten 42 01 46 Deze aardige btotue kan van verschillend fnateriaal worden gemaakt De rug heeft van achteren een punCstuk waartn een weinig ruimte ia Dsncerict De btouie ie gegarneerd met Valeneiennes kanljcs Men heelt ervoor noodig 1 7S meter slof van 80 cm breedte Van deze bloute zt n In de maten 42 en 4 € patronen verkriigbaaT aan ont bureau TeafcMing Vokart en Co Markt SI Het Is een tnoole Junidag twaalf uur s middag Ik zit In een Haegschen metksaloo één van de soort waar men z n brood in trommeltje of zakj pleegt mede te brengen en die In het bijzonder door de schoolgaande jeugd wordt gefrequenteerd schrijft Jo Spruyt in het tijdschrift Het Kind Hier en daar itt een reiziger d meeste tafeltjes zi n nog onbezet Dan omstreeks half één komt plotseling een stroom jonge menschen blnnrni vult In een oogwenk de heele ruimte en In minder dan geen tijd Is geen plastsje meer onbezet Ik heb het geluk dat ook aan miln tafeltje enkele jongedames neerstrUken Ik zag geluk want ik houd van zoo n spontaan contact met de i u d dl zoo onder llner gewoonlijk m blMl voor den mond neemt en haar scherpen kijk op het l ren meestal op animcerende wijze ten beste geeft Ze zat n middenin de eindexamens bleek mij En het moet mij van het hart ik had op dat oogenbHk met hen te doen aooals ze daar aten sommigen met rooda verhitte gezichten w nerveus gesUculeerende handen anderen zwijgend voor zich uitstarend automatlaob Iwt n gebraclite brpod kauwend Hier en daar werd een boek te voorschijn gehaald en haastig werd er nog een laatste blik In geworpen je kunt nooit weten ze zouden je toevallig juist dat kunnen vragen Ik trok me aanvankelijk terug in mijn hoekje doch heel erg lang kon Ik me niet stilhouden Ik maakte een opmerking over den exammtijd over het mooie weer veel to asooi om examen te doen enz Maar och voegde ik r trachtendete rioenen bij als je er eenmaal bent is het toch wel fijn om het te hebben zoo n einddiploma Toen kwamen de tongen lóa Fiin om te hebben mevrouw Je hebter niets aan Letterlijk nietsi je bent immers blij als je den heelen rommel weerzoo gauw mogelijk vergetwt kunt llou probeerde ik te sussen alleszoo gauw mogelijk vergeten Natuurlijk het spreekt vanzelf dat je niet alleskunt onthouden en niet a 1 het geleerdein je leven noodig hebt maar och Ik kon niet uitspreken want reeds nam een tweede het woord Wel nee mevrouw niets blijft ervanhangen daar heb je nu mQn moeder dieheeft aélf eindexamen vijfjarige Hetlieve mensch weet niets meer Werkelijk niets Van al d r geschiedenis d r wiskunde d r natte hls d r gonio De wereldwil nou eenmaal dat je een jaar of zesvan je leven nietf anders doet dan tl dien onzin In je hoofd stampen je moetwel meedoen Maar d r wat aan hebben Geen sikkepit Kan men met een troepje afgetobde gloeiend warme zeventien è achttienjarige examtencandidaten gaan debatleeren Neen men még het zelfs niet ze hadden hun uurtje rust heusch wel noodig Ik beperkte me dus maar met te zeggen Nou dat valt misschien nog wel mee er blijft toch altijd wel wat van hangen In leder geval wensch ik jullie succes S leti van ie hoofdxaken van het S ft geleerde iets van de essentie der ft dingen blijft ia omen geest hangen I ea Torat dea skutel waarmede S S de powten der weicntcbap steeds ft opaicaw wagenwijil kunnen wor I den geopead AI weet men dan 1 ft later allei aict precies meer hei ï I fundament is er en blijft ¥ En we praatten verder over andere dingen Maar als ik had mOgen debatteeren dan ware mijn pleidooi het volgende geweest Examenkennis Parate kennis Wat heeft ze het al jaren moeten ontgelden sinds tal van paedagogen groote en kleine den knuppel In het hoenderhok geworpen hebben Zeker kinderen ik weet wel dat veel van het geleerde vervliegt en dat lang niet alle Miamenkannls later noodig is Wat hebben we aan allerlei jaartallen die w eens geweten hebl en In het latere leven Wat hebben we aan de stelling van Pythngoras als wc dertig veertig vtjftig Jaar zijn Wat hebben we eraan dat we eens geweten hebben dat a + b X a b a2 b2 isl Wat hebben we aan enz enz Ja kinderen jelui hebt in zooverre gelijk dat ik niet graag al mijn examens zou overdoen want dan zou Ik zeer zeker jammerlijk stralen En tóch o n danksdat ben ik blij dat ik ze gedaan heb Ondanks dat is er in mijn hart en heusch ook ik heb geploeterd en gescholden evenals juUis niet den minsten wrok tegen die exameni tegen de wtaminatoren en tegen die parate kennis Want al wéét Ik dan niet precies alles meer ik voel me toch bij vele diijjjen niet als een kat in een vreemd pakfiuis En dat vind Ik prettig Als Ik van Punische oorlogen hoor dan weet ik tenminste tusschen wie en wie ie gevoerd werden al weet ik dan niet precies al de Jaartallen meer als ik van vreemde landen plaatsen rivieren hoor dan weet Ik toch meestal meteen waar ik ze zoeken moet Al ik door een duinlandschap dwalende een Teunisbloem ontmoet dan vind ik het toch wel aardig Het gebruik van zout in de huishouding Zout is een van de weinige artikelen die niet onder de dlstrilmtie vallen en onmisbaar in de huishouding zQn Morst men roeden wijn op een tafellaken dan strooit men er keukenzout op dat niet alleen de vloeistof doch ook de kleurstof in zich opneemt Ook kan men dit bU inktvlekken toepassen Zout wordt gebruikt om eiwit vlug stijf te kloppen men neemt hiervan slechts een weinigje tunchen vinger en duim Wat voor soort vrouw bent u Een goede vriendin 1 Weet u altijd veel beter dan uw vriendin zelf wal haar goed staat en wat niet Vertelt u haar ho zU haar kinderenmoet opvoeden haar buiafaouden moetbestieren haar meisje en haar manmoet behandelen Herinnert u haar altijd in het bijzijnvan haar echtgenoot aan allerleidwaasheden uit haar jeugd Doet u indiscrete vragen en bent ubeleedjgd als u er een ontwijkend antwoord op krijgt Bent u boos als u niet omniddellukantwoord op een taief ontvangt Als uw vriendin met nieuw menschen kennis heeft gemaakt spreektge dan jaloeneh en nadrukkelijkover je nieuwe vriendin Houdt ge lange telefoongesprekkenmet haar terwql ge weet dat ze opdien tijd de baby moet baden of dekindereii naar bed brengen Hebt ge de gewoonte in het bijzijnvan haar echtgenoot strijk en zet uweigen goede eigenachappen naar vorente brengen Maakt ge eveneens in iljai bijzün aanmerkingen over haar manier van huishouden of wijze van klecden 10 Beschouwt ge uw vriendin getrouwd of ongetrouwd als iemand om uw eigen leven te vergemakkelttken of te veraangenamen en eiacht en vnwacht ge dientengevolge allerlei van haar Voor uw vriendin la het te hopen dat ge al dez vragen met neen kunt beantwoorden U weten dat dit dl bloem Is van die mutatietheorie van Hiifo de Vries En wanneer ik dan niet goed meer keet wat dat ook weer Is en Ui geef onmiddellijk toe dét ik het niet meer weet dan heb ik maar naar een leeszaal te gaan en ik kan mijn vervlogen kennis ap dat gebied op de gemakkelijkste en aangenaamste wüze weer opfrisschen Omdat het fundament er is nog altUd En de steling van Pjrthagoraa Ja kinderen jelui hebt gelijk ik heb haar zeker niet alle dagen noodig zelfs nooit En toch ben Ik bit en dufcbaar zelta dat ik ook van die waardelooze kennis iets afweet Ja kinderen ik heb met jullie te doen in examentijd rnQn gevoel gaat zeer zeker naar julle uit in dia zware dagen van Juni en Juli doch ik zal nooit dat overdreven ziekelijk overdreven medelijden aan den dag leggen met kinderen die leeren moeten als tegenwoordig zoovelen doen Omdat Ik parate kennis in vele opzichten nuttig en noodig vind Ook voor later Omdat iets van de hoofdzaken van het gelewde ja iets van de essentie der dingen In onzen geest blijft hangen Dat weliswaar aoms vage iets dat niettemin de sleutel bUttt waarmede de poorten der wetotaehap steeds opnieuw wagenwijd komen worden geopend Dit waren mijn woorden geweest als Ik had mogen debattmren Ba natnurlijk rou één hunner mi het volgende geantwoord hebl en Maar mevrouw wat intereaseeren ons die oude oorlogen uit de geschiedenis We hebben waarlijk genoeg aan de tegenwoordige W ij leven toch in een heel anderen tijd dan onze moeden onze grootmoeders Hoe kunnen wü belangstellen In dorre feitenkennis terwijl we in zoo n groot wereldgebeurlm leven En mijn antwoord zou andermaal geweest zijn Ge borduurd jurkje Ken cenvotuUff lm e iurkje wordt ineenê heel tmdera ïï het geborduurd i $ met wat vroottflur bloemen Het triigt daardoor ook veel meer het karakter van eigen werk Wü men het hierbü afgebeelde jurkje zelf maken dan knipt men eer$t van papter een patroon Het rokje is 44 e m lang en 78 cm breed De haU en het tiifje worden omgefettonneerd De bloemen brengt men met carbonpapier op de stof over Men borduurt ze met wasthziide i de kleuren van veblbloemen geeU held rblamv enzoovoorta rood groen Het opmaken van racfaes strookjes en jabots tTettuningen Ver PtrMb ijzer zoo mogelijk geheel uit o atrljk hel plat en droog Oa daarna met de pij schaar van rechts naar links als volgt te werk Stede duim en wtjavinger van de rechterhand In de handvatten en houd het linkerbeen onder de stof het rechterbeea erboven en belde plat op da strijkplank Draal nu het linkerbeen naar rwhts omhoog en trek met den llnkerwljsvinger da stof om het uiteinde van de schaar waardoor het pijpja na eenige aecondea ontstaat Houd voldoenden afstand tusschen de pijpjes onderling om z er niet weer uit te trekken beglh bij meerdere strookjes met hel bovenste Maak ds püpachaar telkens opnieuw waiaL Ook zUde kan men op deze manter btnrerken Indien deze te slap U kan moi d sd l eerst rauw stijven met AraMscbe gora witte dextrine ot suiker JUw hiervaa een weinig op It lepel per liter watert In weinig warm water en meng dit papje verder aan met koud water Doop hierin de stof knijp deze voorzichtig met da hand uit rol z la een schoonen doek droog atrUk ze en pOp ze tenslotte E i oudarwatach middel om strookjes of ruim aangezette kantjea in een goed model te brengen was en wordt weer het pijpen Nog vele huisvrouwen zullen zich de neepjesmuts herinneren vroeger het hoofddeksel gedragen door oude vrouwtjes en de echte ouderwetsctae keukenprinses Deze bwoonde neepjeamuts bestond uit een stukje kant of tule waaromheen eenige strookjes van kant waren aangebracht die na het wasschen en stijven met de pijpscbaar werden bewerkt En nu den laatsten tijd de mode weer zoo vaak kantjes strookjes en plissé s voorschrijft als gameering kbmt ook de ouderwetsche pijpschaar weer in de mode verkrijgbaar in winkels van huishoudelijke artikelen om ze na de wascfa opnieuw goed in orde te brengen Indini de stof een weinig gesteven la biyven de pUpjes er dM te langer in Pllasé s die er door bet wasschen zijn uitgegaan kunnen ook met de pijpschaar worden bewerkt waardoor ze er anders maar niet minder aardig uitzien De pijpschaar Is gemaakt van blank ijzer en men doet goed d handvatten t omwikkelen met dup touw of breikatoen om dit instrument dat warm wordt gebruikt gemakkelijker te kunnen hanteeren en minder gauw te laten roesten Bewaar de Pijpscbaar Ingevet In een stuk papier om zooveel mogeiyk roesten I voorkomen en veeg ze vdór het gebruik goed af of schuur bet Ozct met een stukja schuurlinnen Verwarm de pijpschaar door haar eenige seconden in het raar of In era vlam te houden veeg z af en proben op een schoon wit lapje of de schaar niet te heet Is De teekenlng toont u hoe de schaar wordt gebruikt Strijk rat het te bewerken strookje mM een ttrWt Leer Ten eerste omdat ze ts die oud oorlogen je beter doen begrijpen dat uit ledere revolutie een nieuwe en beter wereld geboren wordt En ten twewl omdat die soms zeer zeker dorre f tenkennis juist thana een zekfaaam getond compensatie vormt voor de brandend problemen in jullie tot barstens toe gevulde ber enén jullie oververhitte bretnen van tegenwoordig l e tttkeninjt Dit allea baddc ik fmtad ala Ik had mogen preken