Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1941

GOUDSCHE cot BANT Woensdag 23 Juli 1941 gOe Jaaigang No 20687 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bimaa MABKT SI TEL tttS Poitrekleiiiiif 484M Chefredacteur P TIETER Qoada Moskou vannacht opnieuw gebombardeerd Groot aantal tanks in Dnjestrgebied vernield Krachtige Duitsche opmarsch in het gebied van Smolensk Engelsch Amerikaansch front in het Verre Oosten Engeland zou geheime militaire overeenkomst hebben gesloten over de bezetting van Fransch Indo China Japan zou niet werkeloos toezien Het D N B meldt In den nacht van Dinsdag op Woensdag beeft bet Duitsche wapen wederom met sterke strijdkrachten aanvallen ondernomen op voor dw oorlog belangrijke doelen In Moskou Volgens tot dusver ontvangen berichten zijn reeds door de eerste golven vliegtuigen groote branden waargenomen Het D N B heeft over den eersten grooten aanval van de Duitsche lu chtmacht op Moskou het volgende ooggetuigeverslag ontvangen Van de schemering tot aan middernaclit vlogen Duitsche gevechtsvliegtuigen naar Moskou en bombardeerden de regeerings en bestuurswijk met brand en brisantbommen van zwaar kaliber Ondanks het feit dat de bolsjewisten een geweldig afweervuur onderhielden was omstreeks middernacht alles rondom het Kremlin een zee van vlammen Op het vliegveld in het Oosten heerschte dezer dagen een heele drukte Deze slag dat wisten allen die er by mochten 7yu moest zoo zwaar zijn dat den ouJ ijewistischen machthebbers een en Voor altijd en wensch naar een herhaling zou ifffetgaan De ondergaande zon werpt Haar laatste stralen over het vliegveld als wij starten voor Moskou Brandende dorpen het vuren der zware artillerie de lichtspoormunitie der mitrailleurs toonen ons dat daar beneden bij onze kameraden van het leger ook in dezen racht de strijd niet gestaakt wordt De frontlinie welke wij b j het begin van onren tocht op onze kaarten hebben aangegeven is op enkele plaatsen al met juist meer Onze troepen zijn al weer dieper het vijandelijke land binnengedrongen Dodi dan laten wij de frontlinie met haar branden achter ons en voor ons ligt een groote uitgestrektheid Op den grond is alles kalm Slechts zelden flikkert het licht van een schijnwerper op en begint het afweergeschut te vuren Nog zijn wij te ver van Moskou verwijderd om ons nauwiieuriger te oriënteeren doch iedere minuut brengt ons nader tot ons doel De Sovjpt Iuchtafweer wordt steeds intenser Reeds grüpen dertig veertig viiftig vangarmen in de lucht flitsen Wild en gejaagd door elkaar heen en zoeken en zoeken Hoe meer wij naderen des te duidelijker blijkt het dat de kameraden voor ons geen half werk hebben verricht En toch is dit alles slechts een begin Eerst moeten wij ons doel dicht zien te naderen Het wordt ons door den vijand werkelijk niet gemakkelijk gemaakt Hier hebben zij alle afweerkraeht geconcentreerd welke thans een ware reiden van vuur naar de naderende Duitsche vliegtuigen zendt Luchtdoelgranaten van alle kaliber leggen hun lichtenden weg langs den nachtelijken nemel af en honderden schijnwerpers doorboren de duisternis Thans zijn wij vlak boven het doel Onder ons ligt en wareihel Geheele installaties staan in lichter laaie en een dikke ondoordringbare rook trekt langzaam en traag oyer de ruïne welke door de Duitsche jmen zijn veroorzaakt Wy zyn boven Londen en Liverpool n Glasgow en Belfast boven Huil fi Birmingham geweest En wij hebben JovMidien nog vele andere steden yan rttsch eiland zien branden Doch zelden heblwn wy in dezen oorlog oranden van een grooteren omvang en met een vernietigender indruk gezien aar beneden waar de verleide volksniassa s in de kelders zitten moet de sliijn losgebroken Ontploffingen na ontploffingen zijn a te nemen Nieuwe branden ontdaan oude branden vinden steeds opnieuw voedsel en nog steeds is het emde niet te zien Voortdurend valt bom na bom op oT den oorlog belangryke doelen OK wi hebben onze bommenlast uitgeworpen de plaats waar zij ontplofi r nomen en keeren nu terug d r l h zÜD wy vertrokken t in li y 8 Daartusschen ht vol afgrüzen een ie geschud heeft aan het beslaan van het bolsjewisme rhalen van gevangenen i i 21 Im i Smolensk soldaun duizenden Sovjet ïn ta InA verneemt het D N B aten z h 1 deze sol isten aff te Ktocht der bols Öuitsehe hLfi opmarcheeren der troep dood en wachten tot 8 De beslissing over het i e lot van Europa duidt geen ié volken met vacantie ii aldus Karl Megerie i de eigen troepen ver genoeg verwüderd zijn om zich aan de Duitsche soldaten over te geven Zonder uitzondering geven zy bij hun gevangenneming uitdrukking aan hun vreugde dat voor hen de oorlog is afgeloopen en dat zij levend aan den stryd en aan de terreur van de politieke commissarissen zün ontkomen Volgens hun verklaringen hebben de politieke com missarissen en de nieuwe militaire commissaTissen de laatste dagen getracht met bijzonder draconische maatregelen de strydkracht der Sovjettroepen op te voeren Talrüke soldaten die zich bij de gevechten hadden teruggetrokken zijn doodgeschoten Een byzonder indrukwekkende beschryving van deze toestanden is gegeven door den op 20 Juli overgeloopen Pjotr Grigerjewitsj Kriwosjapkin die in een regiment schutters der Sovjets den rang van onderofficier bekleedde Ik heb j zoo vertelde hy reeds op 16 Juli voor een krijgsraad gestaan omdat ik van een verkenningstocht tegen de Duitschers zonder gevangenen was teruggekomen De politieke commissaris wien het bekend was dat ik geen lid was van de communistische party eischte myn terechtstelling Ik kreeg echter gratie Bij de gevechten op 20 Juli werd ook myn compagnie in het vuur geworpen Onze commissaris dreigde dat hy my by het geringste teeken van onbetrouwbaarheid ter plaatse zou neerschieten Myn groep lag in schutterskuiien ongeveer 30 M voor een woudzoom waar onze machinegeweren in stelling waren gebacht Op een boom aan den rand van het bosch zat de politieke commissaris èn bespiedde ons Onder den boom stond een machinegeweer Ik had eenige minuten lang niet geschoten omdat ik een beklemming op de borst had De politieke commissaris brulde my iets toe en op hetzelfde oogenblik vloog my een salvo mitrailleurkogels om de ooren Ik schoot door op de Duitschers die steeds dichter by kwamen To p zy tot op 200 M waren genaderd werd ik licht gewond Op hetzelfde oogenblik zag ik dat de commissaris zich yiings uit den boom liet zakken en in het kreupelhout van het bosch verdween Ik hield my dood en wachtte tot de Duitschers den zoom van het bosch hadden bereikt en in het bosch waren doorgedrongen Toen gaf ik my over In den loop van de gevechten ten Zuidwesten van Petersburg is op 20 Juli een bolsjewistisch regiment door Duitsche troepen ingesloten Na vergeefsche uitbraakpogingen die voor de bolsjewisten met bloedige verliezen eindigden gaven de overlevenden zich over By het verhooren der verschillende soldaten werd geconstateerd dat het geen geregelde troepen waren maar een formatie snel opgeroepen fabrieksbeschermingsmanschappen uit Petersburg Gebrekkig uitgerust deels in het geheel niet geoefend en in zeer uiteenloopende imiformen werden deze mannen door de politieke commissarissen het vuur der Duitsche machinegeweren ingejaagd Ik heb evenals de meeste andere leden van myn compagnie nog nooit gediend zoo verklaarde de gevangene Stjepan Iwanowitsj Strokalowski Onze officieren en chefs van lageren rang waren partyfunctionarissen uit Petersburg jonge communisten en maar zeer weinig oude officieren De politieke commissarissen hebben zich tot het laatste moment verzet tegen de capitulatie Ik heb persoonlyk gezien dat zy drie soldaten neerschoten toen deze aanstalten maakten om de witte vlag te hyschen Een officier van myn bataljon die openlyk het neerleggerl der wapens bepleitte werd gearresteerd en is vermoedelyk neergeschoten De krygsverrichtingen Een lyken en een brandlucht hangt naar aan het D N B wordt gemeld over de wegen waarop de Duitsche troepencolonnes op ïl Juli in het ge bied van Smolensk verder naar het Oosten oprukken Mét groote kracht is hier de Duitsche opmarsch in de afgeloopen dagen voortgezet Dit h eft den bolsjewisten de zwaarste verliezen toegebracht Het land draagt overal de sporen van den stryd Vernietigde luchtdoel en artilleriebatterUen liggen op de velden bergen patronen en hand granaten uitgebrande auto s en pantserwagens omzoomen de wegen De loopen der kanonnen steken vers 9iolen uit het dichte struikgewas Tallooze graven getuigen van de zware verliezen der Sovjeta doch nog duizenden lyken liggen op de omwoelde slagvelden en worden door de nakomende Duitsche soldaten in massagraven gelegd Finsche saccesse i De Finsche troepen hebben naar van gezaghebbende zyde wordt meegedeeld aan het OosteUjk front weer groote successen behaald Ten Oosten van het Ladogameer werd op Sovjet gebied een vyandelyk regiment van 3000 man door een numeriek aanzienlyk zwakkere aanvalsgroep vernietigd waarby een hoeveelheid oorlogsmaterieel werd veroverd Op verschillende plaat sen aan het front konden vry groote Sovjet formaties worden omsingeld In Sovjet Karelië werd voorts een aantal strategisch belangrijke plaatsen bezet Het schynt dat de vyand algemeen en stelselmatig poogt terug te trekken en nieuwe stellingen in te nemen Duitsche gevechtsvliegtuigen zagen op 21 Juli op den Dnjepr een groot aantal zwaar geladen Sovjetkoopvaar dijsehepen welke ravitailleeringsmateriaal voor de bolsjewistische troepen aan boord hadden In dappere scheervluchten vielen de Duitsche gevcchtsvliegtuiijen de schepen aan en brachten drie schepen tot zinken Vliegveld bij verrassing veroverd By den opmarsch in het gebied ten Zuiden van St Petersburg ontdekten de Duitsche infanterie by verrassing een vliegveld der Sovjets Het garnizoen van het vliegveld was door het plotselinge opduiken van de Duitsche soldaten zoo verrast dat het zich zonder verzet liet gevangen nemen Dertig Sovjetjagers werden door de Duitsche mfanteristen onder veilige hoede genomen Tal van gevangenen Tydens den snellen opmarsch in het gebied van den Dnjestr maakten Duitsche panlsertroepen op 20 Juli 10 000 gevangenen en vernietigden 220 tanks alsmede 20 kanonnen Duitsche tanks vernietigden denzelfden dag tydens hevige gevechten in de gebied van Porsof 98 tanks onder zeer geringe eigen verliezen In de buurt van Witebsk hadden 20 Juli hevige gevechten plaats tus De geheele Japanscbe pers bebost alarmeerende berichten uit Sjanghai Hongkong Saigon en Hanoi volgens welke Engeland en Amerika de grootste moeite doen om binnen den kortst mogelijken tijd een gemeenschappelijk front in het Verre Oosten tusschen Moskou en Tjsoengking in aansluiting op de Britsch Amerikaanache steunpunten in het Zuiden tot stand te brengen De Tokio Ni ts ji Ni tsji meldt bovendien dat Engeland met Tsjoengking en de groep van De Gaulle in Fransch IndoChina een gebeime militaire overeenkomst over de bezetting van IndoChina lieeft gesloten In Kwangsi en Toennan zouden troepen van Tsjoengking gereed gehouden worden voor den opmarsch naar het Noordelijke deel van Fransch IndoChina terwijl van Engelsche zijde inlandsche troepen het Zuidelijke deel van dit gebied zouden binnentrekken De gouvmeurgeneraal van Fransch Indo China Deconx is van Saigon naar Hanoi teruggekeerd en heeft daar een onderhond gehad met generaal Soemika den bevelhebber van de Japanscbe troepen JAP ANSCHE TEGENMAATREGELEN ZOUDEN NIET UITBLIJVEN De woordvoerder der afdeeling voorlichting heeft gisteren in de pereeonferentie voor boitenUndsehe jonrnalisten verklaard dat er tot dusver geen bevestiging ontvangen is van de berichten over een geschieden of komenden intocht van Britscbe troepen in het ZnideliPce deel van Franseh Indo China Daar tiet tusschen Frankrijk en Japan gesloten aceooi d dergelijke schendingen van het gebied van Fransch IndoChina nadrukkelijk moei verUnderea t o rien indieB dase Gelukwemsch van den Ryksmtmrschcdk aan den Rykscommissaris Gisteravond beeft de Rijkscommissarig voor het bezette Nederlandsche gebied Rijksmlnister Seyss Inquart het onderstaande gelukwensch telegram ontvangen van Rijksmaarsohalk Goring Op dezen dag wenschen mijn vrouw en ik a geachten minister SeyssInquart van barte gelak Heil Hitler Uw Giiring Rijksmaarschalk van bet Groot Duitscbe Rijk chen Duitsche en Sovjet tanks Alle aanvallen der Sovjets werden gekeerd onder zware verhezen voor den vijand Van 130 aanvallende Sovjets tanks werden 73 tanks vernietigd De actie in de lacht De bolsjewistische luchtstrydkrachten hebben ook van 20 tot 21 juli aanzienlyke verliezen aan vliegtuigen en manschappen geleden Tijdens luchtgevechten werden door Duitsche jagers 71 Sovjetvliegtuige neergeschoten Bovendien werden 3 vliegtuigen der Sovjets met stelligheid op den grond vernield Het totale verlies der Sovjets tiedraagt dus in 24 uur 110 vliegtuigen De Duitsche luchtmacht heeft behalve voor den oorlog belangryke doelen in Moskou in den nacht van 21 op 22 Juli met sterke formaties terugwykende Sovjetcolonnes spoorwegen stations en concentraties van pantserwagens aan het geheele Oostelyke front aangevallen Talrylre pantserwagens en voertuigen van allerlei soort werden vernield transporttreinen werden door voltreffers vernietigd en tot ontsporing gebracht De spoorlijnen in het gebied ten Zuiden van Tsjerkassi en ten Zuiden van Krementsjung zyn voor het spoorwegverkeer onbruikbaar gemaakt Bovendien werden verscheidene rydende treinen op de spoorlyn St PetersburgMoskou tot ontsporing gebracht Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben voorts munitieopslagplaatsen succesvol met bommen bestookt Gepaard gaandr met hevige ontploffingen die door de Duitsche vliegers duidelyk werden bemerkt vlogen ontzaglyke hoeveelheden mimitie in de lucht berichten bevestigd worden dienovereenkomstige in het pact vastgestelde tegenmaatregelen in werking treden De woordvoerder wees in dit verband op onderhandelingen welke thans te Vichy gevoerd worden AFWACHTEN EN OPLETTEN Koh Isjihi de woordvoerder van hetJapanscbe bureau voor de inlichtingenheeft zich gisteren in de persconferentievoor de vertegenwoordigers van debuitenlandsche pers twyfelachtig uitgelaten toen hem vragen werden gesteld door een Fransch correspondentbetreffende berichten in de pers uitHongkong en Sjanghai waarin meldinggemaakt werd van voorbereidingenvan Engeland en het Tsjoengkingregime voor een gcwapenden inval inFransch IndoChina Er zy geen officieele berichten die de perstelegrammen bevestigen maar intusschen moeten wy afwachten en opletten zoo voegde de woordvoerder aan zyn verklaringen toe Op de vraag of Japan Frankrijk zou bijstaan volgens de bepalingen van het Fransch Japansche accoord in geval Engeland sou beginnen met een gewapende invasie in Fransch IndoChina antwoordde de woordvoerder Jn zoo n geval heeft Japan het voornemen de Britsche troepenbewegingen te verhinderen en een protest in te dienen bij de Britsche regeering Op de verdere vraag of Japan desbetreffende preventieve maatregelen terstond neemt antwoordde de woordvoerder Dat hangt af van de toekomstige ontwikkelnig van den toestand De woordvoerder weigerde in dit verband byzonderheden mede te deelen omtrent het recente onderhoud tusschen Sotomatsoe Kato den Japan schen ambassadeur en Darlan den vicepremier en minister van Buitenlandsche Zaken der Vichy regecring Een beschouwing van Megerie In het tydschrift B e r 1 i n R o mTokio schryft dr Karl Megerie dat Duitschland s stryd tegen het bolsjewistische gevaar en het bondgenootschap van Engeland en Roosevelt met Moskou een nieuwe situatie op het gebiq der internationale politiek heeft geschapen Met voorbygaan van alle interne conflicten beseft Europa zyn lotsgemeenschap er sluit zich aan by den kruistocht die Duitschland en zyn bondgenooten voeren ter vernietiging van een onderwereld waar alles is uitgeroeid wat den inhoud van cultuur beschaving en economisch leven van het Avondland vormt De antibolsjewistische roeping van nationaal socialisme en fascisme vroeger geloochend bespot of miskend door het burgerlijkdemocratisclie Europa wordt thans aangevoeld als Europecsch mandaat en door ieder volk naar zijn aard en op zyn plaats actief ondersteund De eerste indruk na de zware slagen die de verbonden legers de bolsje wistische onderwereld hebben toegi bracht brheerscht elk menschelyk gemoed De helsche wreedheid die hier wordt onthuld ontstelt al wat gelooft aan de menschehjke ziel en aan de gebondenheid van menschen ei Het is vreeselijk wat het bolsjewisme van de 180 millioen heeft gemaakt in Wie het de grondslagen van elke menschelyke en volkscultuur te weten particulier eigendom godsdienst gezin volksgemeenschap en persoonlyk heid haefi uitgeroeid Wat in een on afzienbaren stroom van verproletari seerde anonieme massa door de Duitsche gevangenkampen trekt is georganiseerd barbarendom dat onder slavernij is gebracht De diepste indruk dien men krygt als men langs de wegen van den bolsjewistischen terugtocht de reusachtige puinhoopen van de ma erieelo uitrusting ziet liggen is steeds weer dezelfde De werkelykheid van dit gevaar was vele malïn grooter dar iedere voorstelling Os materiaalver kwisting vindt haar tegenhanger in de menschen verkwisting By de technische uitrusting komt de omstandigheid dat de massa s fanatiek zyn gemaakt en voorts d verachting vaö het menschelyk leven die geen oogenblik aarzelt millioenen te offeren om het te bolsjewiseeren doel te bereiken Europa vermoedde niet waardoor het werd bedreigd Door den Bolsjewistisch Finschen veldtocht was de onjuiste meening ontstaan dat de bolsjewistische weermacht een kwestie was dien men en bagatelle kon t ehandelen Deze opvatting moest grondig worden herzien Zoo ook de legende dat het bolsjewisme terugliep tot een ongevaarlijk Russisch nationalisme De ontwikkeling laat veeleer zien dat de combinatie van nationalisme en bolsjewisme het gevaarlykst zou zyn geweest en aan het bolsjewisme een nog grooter aanvalsvermogcn zou hebben gegeven want de inhoud zou steeds bolsjewistisch zyn gebleven Alle volkeren van Europa behoorden een blik te slaan in den afgrond waarby zy stonden en hun menschen voor goed in te prenten dat dit doodelyk gevaar een lotsgemeenschap eischt waarbij men niet terzyde mag blyven staan en waaruit men zich niet mag losmaken Het Engelsch Amerikaansch verraad jegens Europa gecombineerd met den stryd tegen het bolsjewisme vormt de huidige Europeesche werkelijkheid Voor een volk dat Europa zyn vaderland noemt is er geen ontsnapping uit deze yzeren consequentie mogelijk Rondom het krachtveld van Duitschland en zyn bondgenooten verzamelt zich thans alles wat besloten is voor de wereld in stand te houden wat haar volken zonder aanzien van regime en byzondere belangen het leven de moeite waard maakte De volken van Europa beginnen te begrijpen dat er zonder Duitschland geen redding en een vernieuwing zou zyn Zonder Duitschland is er geen combinatie die opgewassen zou zyn tegen het bolsjewistische gevaar en zyn medeplichtigen uit het Engelsche en Amerikaanschfe kamp Met de overwinning van laatstgenoemden zou de ondergang van Europa en Azië in de i olsjewistische anarchie gepaard gaan met de zege van Duitschland en zyn vrienden is de gelukkige toekomst van alle volken verbonden Wie met andere mogelykheden coquettecrt wordt weersproken door de taal der feiten en der harde noodzakelykheid Er is geen ontsnapping mogélyk uit het logische bewys dat de politieke factoren zelf leveren De beslissing over het lot van Europa duldt geen volken met vacantie Het gemeenschappelyke lot roept allen vrienden voormalige vyanden en neutralen op tot actieve medewerking aan de toekomst Niemand kan verwachten dat anderen voor hem hier slag leveren maar dat hyzelf naderhand van de gunstige resultaten kan IJrofiteeren zonder zyn bydrage te hbeben geleverd De stryd die thans woedt eischt duidelyke beslissingen de uitzonderings oestand in geheel Europa de loyaliteit vf n alle deelhebbers Thans worden de volken gewogen In beoordeeld naar de bydragen die zy leveren of weigeren WEES ZVWIG MET GAS EN ELECT RICITEIT Ook in hotels en restaurants Weest zuinig met gas en elcctriciteit en bedenk dat uw bedryf in groote moeilykheden geraakt indien het toegewezen rantsoen wordt overschreden In hotels en i estaurants moet geen licht branden Wnneer het daglicht voldoende is Ongetwijfeld draagt een goede verlichting in hooge mate by tot de gezelligheid maar in dezen tyd staan belangrykere dingen op het spel Laat geen licht branden in gangen op trappen of in bedrijfsruimten waar dit niet strikt noodig is en draai het licht uit indien gy de bedryfsruimte verlaat Zet uw machines stop wanneei zy niet in gebruik zyn Laat den motor niet doordraeien want dit kost stroom en heeft geen enkel nut Regel uw werkzaamheden in de linnenkamer zóó dat gy alles achter elkaar af kunt doen Stookt uw fornuis zoo voordeelig mogelyk Laat uw gasbranders nazien door een vakman en laat deze tevens den toevoer controleeren Op deze wijze krygt u het grootste rendement van uvf gasverbruik Wyst uw personeel op de absolute noodzakelykh d van bezuiniging op gas en electriciteit Laat het personeel beseffen dat men de bedryfsleiding beliulpzaam moet zyn by het uitvoeren van deze besparingsmaatregelen De wereld na den oorlog WELLES NOEMT TWEE PUNTEN Oe plaatsvervangende Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Sumner Welles heeft in en redevoering over de organisatie van do wereld na den oorlog twee eischen opgesteld waarvan de tweede vooral gericht schynt te zyn tegen de monopoliepolitiek van het Britsche ryk aldus het dJi B Welles verklaarde dat hy vast overtuigd is van twee dingen 1 De afschaffing van de aanvalswapens en de limiteering resp beperking van de verdedigingswapens benevens van de werktuigen tot vervaardiging van eeii dergelyke bewapening kan alleen geschieden door een streng internationaal toezicht en controle Zonder een dergelyke practisch doeltreffende controle kan nooit een feitelyke ontwapening bereikt worden 2 Geen vrede die in de toekomst wordt gesloten zal hecht of duurzaam zyn wanneer hy niet zooals recht en billyk is gebaseerd is op het natuurlyke recht van alle volken op gelyke economische rechten Woordelyk verklaarde Welles Zoolang het een of andere volk of de een of andere regeering een monopolio heeft over de natuurlyke materiaalbronnen en grondstoffen die alle volken noodig hebben kan er geen grondslag bestaan voor een wereldorde die gegrondvest is op gerechtigheid en vrede Een na oorlogsche VoUcen bond In zyn redevoering heeft Welles zich ook bezig gehouden met de gedachte van een na oorlog chen Volkenbond die sterk genoeg moet zyn naar hij verklaarde om aan alle volkeren economische rechtsgeiykheid en ontwapening te waarborgen De oude Volkenbond zoo verklaarde Welles verder heeft wegens de blinde zelfzucht van politici der Ver Staten en andere werelddeelen gefaald Ook heeft hy gefaald omdat bepaalde machten hem misbruikten ten einde hun eigen politieke en economische eerzucht bot te vieren Meer heeft de Volkenbond echter nog gefaald omdat degenen die den Volkenbondsraad beheerschten hem als middel gebruikten tot handhaving van den status quo Ds oude Volkenbond heeft nooit al buigzaam en owpartydig in strument kunnen dienen om een vreedzame bylegging der geschillen mogeiyk te maken tusschen de landen op grondslag van rechtsgelykheid Ongetwyfeld moet er echter een instrument van evenwicht onder de volkeren gevonden worden zoo besloot Welles willen zD in de rampzalig geschokte wereld weer recht en orde gaan bouwen I iaHCHflUUUt Zon op 5A1 onder 21 45 Maan op 6 07 onder 21 28 Men if verpiicbi te verdoisteren o fOMo der ii iol zonsoplioonl i Lantaarn o voertuigen S noeteo ow os ïonsooder E i jfaotf oatstolien worden 8