Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 23 JULI 194 ByiTENLAMD De wijxising in het ritsdw kalwneL LONDEN8CHE PERS TELEI7BGMTKLD Volgens ecDfiuideode berichten van de Zweedschc bladen hebben de wüzigjBgen in bet Britsche kabinet bij de Engelsche per groote teleurstelling gewtict De Manchester Guardian noemt de reorganaatie der regeering jBoch opzienbarend noch imponeerend Times schrijft d t deze veranderingen geen antwoord vormen op den steeds krachtiger aan de regeering geflelden eisch in lake l etere controle en leiding voor de industrie De Daily Herald schrijft dat vele leden der regeering moede lijn en de energie van den vorigen zomer verloren hebben Slechts een drastische reconstructie van de geheele regeering kan het maximum aan krachtsinspanning tot tand brengen Het blad eischl vooral een minister voor de Productie en een minister voor de Burgerverdediging De News Chronicle schrüft Vastgeroest zitten nog altijd op de ministerzetcls eenige gentlemen wier positie niet gebaseerd is op werkkracht of Ijekwaamheid doch uitsluitend op een verouderde en mlsgeloopen politiek van het evenwicht der partijen Leaden heeft aiedcIUden met Bracken De beiangr jkate verandering in de Britsche regeering n l de vervanging van Duff Cooper door Brendan Bracken wordt naar de Londensche correspondent van N y a D a g I i g t A II e h a n d a meldt te Londen sceptisch opgenomen Boioze lieden beweren dat Brendan Bracken sedert jaren in bewondering aan de voeten van den meester heeft gereten HU heeft tegenover Churchill een gelofte afgelegd met de woorden Waar gij heen gaat heer zal ook ik heengaan Men heeft te Londen medelijden met den man die het ministerie van Voorlichting overneemt Niemand betreurt het verdwijnen van Duff Cooper en niemand begroet ijn opvolger Men vraagt zich echter af of het moed of domheid is geweest die Bracken aanleiding hebben gegeven deze post op zich te nemen Britsch Indië en de oorlog r EEN ENGEL8CH WITBOEK De taataeecretaria van Britsch Indië heeft bu het Britsche parlement een witboek ingediend naar Reuter meldt waarin hu maatregelen voor BritschIndië aankondigt waardoor het aandeel van het volk aan den oorlog moet worden verhoogd Dit wil men bereiken door den Britsch Indiërs grootere participatie in den uitvoerenden raad van den onderkoning en meer ministersplaatsen in de centrale regeering te beloven Voorts zullen in BritschIndië nieuwe ministeries voor voorlichting en civiele verdediging worden opgericht In het witboek wordt uiteengezet dat het geheele streven van den onderkoning geucht is geweest op het vinden van een middel om de openbare meening des lands in alle aangelegenheden die verband houden met den oorlog in nauwere aanraking met het bestuur te brengen De vertegenwoordigers van de Britsch Indische staten in den defensieraad moeten alle Indische vorsten zijn Tot minister van Voorlichting is Haidari de leider der delegatie van Haiderabad op de drie rondetafel conferenties te Londen benoemd en tot minister van Civiele Verdediging Ratsjavendra Rao die tweemaal minister in de regeering van de centrale provincies ia geweest Noodweer ïn Jaimn ENORMS SCHADE AANGERICHT Sedert ongeveer twee weken wordt geheel Japan door ononderbroken zware regens geteisterd welke een buitengewone hevigheid hebben aangenomen Ook de temperatuur in Japan is ongewoon laag en uit het Zuidoosten nadert met een buitengewone snelheid een typhoon welke gisteravond in midden Japan werd verwacht Beeds de voorloopers van den typhoon veroorzaakten eergisteren ontzaglijke hevige regenbuien die overal zware materieele schade hebben aangericht In Tokio en Yokohama zijn de dijken van de rivieren Tsoeroemi en Tama bezweken waardoor groote overstroommgen zün ontstaan die vooral de rijstvelden onder water hebben gezet Opnieuw zyn thans 12 000 huizen overstroomd De stad Tsjoesjioera is totaal onder water Daar het r abijliggende meer Kasoemigaura buiten zijn oevers is getreden is ook het spoorwegverkeer gedeeltelijk verbroken De poli tieautoriteiten nemen thans maatregelen om het uitbreken van besmettelijke ziekten te voorkomen In de gisteren gehouden zitting van het kabinet heeft de minister van Landbouw verklaard dat de rijsloogst In Japan desondanks waarSchUnlBk WBinig schade zal oploopen SJ1GEMIT80E OVER BEN TOESTAND IN ENGCLAND De Japansche ambassadeur te Lon de SJifetnitsoe heeft zich gisteren Daar het Japansche ministerie van Buitenlandsche Zaken begeven waar hij e conferentie beeft gehad met den minister van Buitenlandsche Zaken weOte twee uur heeft geduurd Sjigemitioe heeft op deze conferentie uitvoerig verslag uit fancht ovar dn totatand in Engeland De strüd m CUna JAPAMSCHE RESERVmXN IN SJANGHAI OrCEROEPEN De Japansche reservisten in Sjanghai rün onder de wapenen geroepen hetgeen door den woordvoerder van het Japansche leger luitenant kolonel Akiyama is medegedeeld Al reden voor dezen maatregel werd ojigegeven dat het noodzakelijk is Japansche reservisten op te leiden teneinde de wcermacht dusdanig te versterken dat z j in staat is aan iedere situatie bet hoofd te bieden Conunaaistlsehe troepenafdeelingen verslagen Tengevolge van succesvolle acties met het doel het rcsteerende deel van de communistische strijdmacht in het Noordelijke deel van de provincie Kiangsja te vcmsetigf n is op 20 Juli t belangrijkste steunpunt der communis tische troepen Yensjien veroverd Blijkens een mededeeling van den woordvoerder van het Japansche leger is het hoofdkwartier der communisten gevlucht Gedurende de jongste operaties tegen deze troepen afdeelingen zijn 6600 communisten gesneuveld en meer dan 40 000 man gevang engenomen AMERIKAANSCHE VREDESPOGINGEN IN CHINA Amerika probeert tusschen Tsjang Kai Tsjek en het Chineesche communistische leger een vrede tot stand te brengen teneinde te voorkomen dat een burgeroorlog uitbreekt zoo verklaarden Araerikaansche regeeringsambtenaren volgens een United Pressbericht uit Washington Dit is ook naar de ambtenaren mededeelden de voornaamste taak van den onlangs door Roosevelt aan Tsjang Kai Tsjek gezonden specialen afgezant Owen Lattimore Lattimore s eerste taak zal zijn wegep en middelen te vinden om de botsingen tusschen de beide groepen in Tsjoengking China onmogelijk te maken De woordvoerder van het Japansche leger luitenant kolonel Akiyama heeft mei tietrekking tot de poging van den Amerikaan Lattimore om te Tsjoengking tusschen de Kwo Min Tang en de communisten te bemiddelen dat de geschiedenis geleerd heeft hoe de bestrijding van den communistischen invloed slechts met machtsmiddelen mogelijk is Een dergelijke Amerikaan che bemiddeling aldus Akiyama moet wel mislukken want de Chineesche communisten wier trot penmacht volgens een overeenkomst met Tsjang Kai Sjek slechts 45 000 man mag bedragen zün in werkelijkheid 800 000 man sterk en zouden deze thans bereikte machtspositie niet meer prijsgeven DÜIT5CHE NOTA AAN DE BOLIVIAANSCHE REGEERING De Duitsche gezant te La Paz heeft aan de Boliviaansche regeering in opdracht van de rijksregeering de volgende nota overhandigd De Boliviaansche regeering heeft mü op 15 Juli laten mededeelen dat zy mij niet langer als persona grata beschouwt en dat zij wenscht dat ik voor 22 Juli vertrek Eenigerlei motief dat dit optreden van de Boliviaansche regeering zou kunnen rechtvaardigen is mij noch de rijksregeering medegedeeld en bestaat natuurlijk ook niet De door een vertegenwoordiger van de Boliviaansche regeering naderhand aan de pers medegedeelde motiveering typeert zelf als een zuiver verzinsel waaraan iedere basis ontbreekt In opdracht van de rijksregeering protesteer ik ten scherpste tegen het optreden der Boliviaansche regeering dat in strijd is met alle regelen van het internationale verkeer De rijksregeering heeft zich harerzijds genoodzaakt gezien den Boliviaanschen zaakgelastigde te Berlijn mede te deelen dat hij niet langer beschouwd wordt als persona grata en binnen drie dagen Dtiitschland moet verlaten HET SOCIAALECONOMISCH GENOOTSCHAP NEDER LAND EN EUROPA Vraaggesprek met prof dr J van Loon N AAR aanleiding van het samengaan van den Nederlandschen SociaalEconomischen Kring en het genootschap Nederland en Europa thans beide vcreenigd in het so ciaaleconomisch genootschap Nederland en Europa had de V P B een vraaggesprek met den voorzitter van dit genootschap prof dr J van Loon bijzonder hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht De oorlog tusschen het Duitsche rijk en de Sovjet Unic aldus prof van Loon zal zonder twijfel ten gevolge hebben dat de uitgestrekte Russische gebieden binnen afzienbaren tijd weer deel uitmaken van het Europeesche economische geheel Rusland zal dan een enorm afzetgebied voor Europeesche industrieele producten blijken Het zal zelf zeer veel grondstoffen leveren en evenals voor 1914 zün oude fun4 tie van graansrhuur van Europa vervullen Men moet zich echter goed realiseeren welke groote problemen als deze nieuwe elementen in het economische leven van ons vasteland zullen scheppen Er zal een groote behoefte aan leiders bestaan die inzicht hebben in de economische vraagstukken en mogelijkheden van ons vasteland onder de nieuwe omstandigheden Ook Nederland heeft op dit punt een taak te vervullen Wij zijn zooals de Rijkacommissaris het in ziJn rede van Ï7 Juni heeft gezegd mede verantwoordelijk voor het lot van Europa Zooals bekend is heeft prof dr G A S Snijder eenige maanden geleden eveneens met het oog op de vraagstukken van Europeeschen aard welke zich na den oorlog zullen voor De V actie EN OVEBWINNING ALDUS BERLIJN In politieke kringen der rijkshoofdstad beschouwde men zoo verneemt het A N P van welingelichte zij de de Duitiche propaganda actie voor de letter V niet meer als een veldslag doch als een overwinning De poging vai Churchill om zich in deze actie te mengen en mede te spelen is volgens de meening in deze kringen jammerlijk mislukt In dit verband wijst men hier op een bericht van de Londensche radio volgens hetwelk van Britsche zijde de V actie definitief is gestaakt waarbij als motief werd opgegeven dat in de Engelsche taal niet alleen het woord overwinning doch ook het woord wraak met de letter V begint een opmerking die in politieke kringen te Berlijn belachelijk wordt genoemd Wanneer alle gevechten om het alphabet zoo eindigen hebben wij geen zorg In officieuze kringen te Berlijn achtte men het gisteren op de persconferentie van geen belang om te onderzoeken wie met de propaganda voor de V is befeonnen Van belang is alleen het feit zoo voegde men hieraan toe dat men van Duitsche zijde op het denkbeeld is gekomen de V tot een teeken van de Duitsche overwinning aan alle fronten te proclameeren en dat dit in Europa een overweldigend succes is geworden De kleine v van Churchill zoo verklaarde men tenslotte nog zinkt hierbij geheel in het niet De verklaring van Roosevelt COMMENTAAR IN DUITSCHE PERS In de door Roosevelt voor het Congres afgelegde verklaring zien de Duitsche bladen een nieuwe poging van den Amerikaansciien president om door de leugen van een dreigenden Duitschen aanval en om door demagogische be zwermgen de oorlogspsychose in de Vereenigde Staten voort te zetten De Berliner Boersenzeit u n g schryft dat Roosevelt thans strudt voor de voortzetting van zijn politiek welke een sterk Duitschland alsmede een gezond Europa verafschuwt daarom bedelt hu thans m het Congres om gehoorzaamheid De Berliner Nachtaus jabe verklaart dat Roosevelt eenvoudig de conclusie trekt dat de Vereer igde Staten er eigenlijk lederen dag rekening mee moeten houden door Duitschland overvallen te worden De president doet zoo schrijft het blad alsof Duitschland verplicht geweest zou zijn kalm af te wachten tot het door Engeland en Frankrijk via België en Nederland was overvallen Wat er met Duitschland zou moeten gebeuren acht Roosevelt principieel in overeenstemming met het volkenrecht Wat Duitschland echter ter afweer gedaan heeft of doet acht Roosevelt een misdaad Zi n politieke moraal ij gebaseerd op den wensch dat Duitschland vernietigd wordt De Berliner Lokalanzeiger verklaart dat Roosevelt met zijn l Oodschap grvaren heeft opgeroepen die van een werkelijk groteske onwezenlijkheid zijn ROOSEVELT ALS VRIJMETSELAAR In de archieven van een Noorsche vrijmetselaarsloge zijn sensationeele bewijzen gevonden voor de activiteit in de loge van den Amerikaanschrn president Roosevelt aldus het D N B Het betreft een geheime foto welke Roosevelt in vrumetselaarsdracht in gezelschap van Joden en bekende personen als lid van een New Yorksche loge vertoont doen het initiatief genomen tot de stichting van het genootschap Nederland en Europa Waar dit genootschap nu een groot aantal terreinen speciaal het economische bestreek waarop zich ook de onder mijn voorzitterschap arbeidende Nederlandsche Sociaal Economische Kring bewoog leek ons een samengaan onder den naam sociaal economisch genootschap Nederland en Europa gewenscht Daar verschillende departementen en bestuurskringen ons wezen op eenige belangrijke problemen waarin initiatief van ons genootschap op zijn plaats zou zün stellen wij ons voor een aantal commissies te vormen voor een deel is dit reeds geschied welke zich zullen bezighouden met de bestuijeering van een aantal actueele onderwerpen De volgende commissies zullen binnenkort haar Werkzaamheden beginnen I Een commissie ter bestudeering van de vraagstukken der oorlogsgeweldschade welke wegen zal trachten te vinden om de op dit gebied gerezen moeilijkheden o a in verband met de prijzenpolitiek op voor de getroffenen bevredigende wijze te regelen J Een belastingcommissie welke aandacht zal wqden aan de vraagstukken welke de aanpassing der fiscale maatregelen aan het principieel gewijzigde Europeesche bestel de staathuishoudingen met zich zullen brengen 3 Een commiasie ter bestudeering van de Nederlandsche deelname aan den wederopbouw van Europa waarbij in het bijzonder gedacht moet worden aan de problemen op finan cieel handels industrie en verkeersgebied 4 Een commiasie voor oedkooper hypothecair crediet en wel m verband met prijzen en loonpolitiek huren vaste goederen bevroren credieten enz S Een commissie ter beatudeering van de verkeersproblemen welke in Nederland actueel zjjn en van de mogelijkheden voor ons laiid in bet kader van het verkeer van het nieuwe Europa Beraadslagingen van Roosevelt VERSCHILLENDE WEREN BESTUDEERD President Roosevelt heeft Dinsdagochtend met den plaatsvervangenden minister van BuitenJandsche Zaken Welles en andere persoonlijkheden een uitvoerige bespreking gevoerd die naar Roosevelt op de gisteren gehouden persconferentie mededeelde bestudeering ten doel had van verschillende wetten Men heeft besloten zoo zeide de president deze wptten niet te veranderen Op desbetreffende vragen gaf Roosevelt toe dat de neutraliteitswet behoorde tot deze reeks van wetten die IS bestudeerd Op de vraag of ten aanzien van de zwarte lijsten verdere stappen in het voornemen liggen antwoorde Roosevelt misschien Engeland en Finland DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN VOORLOOPIG GEHANDHAAFD In het Britsche Hoogerhuis heeft Lord Snell naar Reuter meldt een verklaring afgelegd omtrent de diplomatieke betrekkingen tusschen Engeland en Finland De Engelsche regce ring zoo betoogde hy heeft besloten voorloopig de diplomatieke betrekkingen met Finland te handhaven Zij heeft de Finsche regeering evenwel duidelijk te verstaan gegeven dat deze beslissing elk oogenblik al naar den loop der gebeurtenissen kan wo rden gewijzigd Engeland geeft geen navicerts meer sf voor goederen die naar Finland gaan en evenmin wordt aan schepen met bestemming Finland eenigerlei facihteit verleend AMERIKAAN CHE LEENING AAN ENGELAND Reuter mrldt dat tusschen Engeland en de Ver Siaten een overeenkomst onderleekend is volgens welke Amerika aan Groot Bnttannië 425 m iUioen dollar tegen drie procent zal leenen De leening wordt verstrekt door de Reconstruction Finance Corporation teneinde Groot Britlannië te voorzien van deviezen ter betaling van de oorln sIfvcranties welke waren overeengekomen voor het in werking treden van de leen en pachtwet Als onderpand worden in p t eringen en courante effecten verstrekt Korte berichten Vülgens fen b rjcht uit Cairo 7ur de ha r en docka beid rs m A exai drie Maand Tg in ialdr e saan Zfj w ï pïi mei h t one op het voc tdiirend dreUerwie gevaar vmv nii uwe bon bardemenlen niet m Aleaandriè blijven Volaena den Londen chen beilch fndlcnst IS de biiznndere pen acïillBde dei Vereen gde S pn Harrv Hf phin die zic+i vf rn de leen en pachtwet Ie l rd n bevirdf P leien door Aen kontng In B boor ontvanifenOok Omrchn i door den konirR on vansen Alle Britsche vrouwen ifebnren m heflaai 1816 moevn Hch Za e dai 2 Auifiistuslaten inbrhrijveii naar de Engelsche beich tendfen t me dt Vice a4inpaa Markies Teroebi a Komt ftoe is benoemd tot opi ert eveIhebb r var deJapansclie vloot in de Chinee ie waterenaV opvf ger an vice adinliaal Bosjire Ho okaja Pie idenl Rof evelf hee t hel Conti e een cred et van 1 35 nihliloen dollar itevraaFdvnor den beuw van een nieuwe HrMnmfabfitk ter beviediginE an d ingende behoeften van tiet tlewapening prcgram De ee ste vrouwe ijke BriNche EentM T Tlde jTige generaa niajoor Jane Knov heeft n ar Assof tated Press utt Londen me dt het bevel over het viouwelijke Britsche te ritorta e hulpleper aanvaard Volttna een hei cht van A ioc atad Pie uit New York is de bekende Snfelsc e duik bootcommandant uit den weretttoortOE en dxiikboo s ec a t Ahslair Ciimming in 7ifr buitenverblijf dondt etichotcn gevonden Men er r Q dt zelfmoord Een commissie ter bestudeering van de mogelijTcheden tot koppeling der kracht en lichtbedrijven Een commissie voor de volkscultureele opbouw van de Nederlandsche dorpen en steden Een commissie welke zich zal bezighouden met de vraagstukken derkleine neringdoenden en andere middenstandsproblemen Een commissie tot opstelling vaneen voikseconomiseh plan waarbij de belangen van ontginning en natuurschoon moeten worden afgewogen Een commissie tot heroriënteering der visBcherij ter bestudeeringvan de toekomstmogelijkheden vandeze belangrijke bedrufstak in hetnieuwe Europa Een commissie welke de mogelijkheid tot oprichting van een bouwcredietbank bestudeert met het oog op een sterkere coördinatie van het bouwcredietwezen in verband mat de moeilijkheden van den opbouw Een commissie welke de tjprichting voorbereidt van een maatschappü welke algemeene maatregelen zal bevorderen ter verhoogiog van levenspeil en levensvreugde dér bevolking Een commissie tet bettudeering van het prijzenvraagstuk welke zich o a zal bezighouden met de moeilijkbeden welke de aanpassing der Nederlandsche prijzen aan het Duitsche plafond in verband met de loonkwtstie hlijkt mede te brengen Een tommissie ter bestudecring ecner meer geperfectionneerde kartelwetgeving in verband met de eischen welke door de bedrijfsurdcning hieraan worden gesteld Aan sfaande Donderdag vindt in het Kurhaus te Scheveningen een samenkomst plaats van het sociaal economisch genootschap Nederland en Europa waar na den gemeenschappelijken maaltijd overleg tusschen de verschillende leiders der werkcommissies zal plaats vinden Behalve de voorzitter prof J Van Loon zal bij deze gelegenheid ook de ondervoorzitter prof G A S Snijder een inleidend woord spreken BIIIERLMO OPROEP Waar wacht U op Afwachten de kat uit den l oom kijken Dat is een eigenschap die ons en vaak niet ten onrechte in de schoenen gescbovei wordt Uaar dit geMt toch zeker niet in de uren des gevaars Door Ue eeuwen heen wisten Nederlanders op het juiste oogenblik te handelen bliksemsnel en afdoende ia te grijpen Zoo n oogenblik is het nu ook nu moet snel en krachtig gehandeld worden Het bolsjewisme heeft een aanslag gepleegd op Europa De horden van StaUn de barbaren van de Sovjet Unie moeten vernietigd worden de Westersche beschaving moet gered worden Reeds voegden legioenen van andere landen zich bU de Duitsche legers waarmede zij schouder aan schouder strijden tegen de moordbenden van de duivelsche misdadigeTs uit Moskou Reeds is de Stalln linie op alle belangrijke plaatsen doorbroken reeds melden de couranten nieuwe schitterende wapenfeiten reeds maar genoeg Nederlanders waar wacht gij op De kat uit den boom kijken terwijl anderen aan den strijd deelnemen en alle krachten inspannen om Europa dus ook u te redden Dat nooit dat verdraagt onze eer niet dat zou een onuitwischbare schande zijn dat zou ons stempelen tot n volk van lafaards dat zou ons voorgoed onmogelijk maken in het nieuwe Europa En omdat wij dit niet willen daarom groeit ons legioen van uur tot uur Duizenden zijn er die zich scharen om onze vanen gereed om zich in te zetten ons volk en vaderland te dienen de gevaren die het bedreigen te bezweren EKiizenden Nederiandsche strijders haken naar het oogenblik dat zij zich in den strijd kunne werpen en gij Waar wacht gij 0p i uw plaats is bij ons dus Meldt a aaa bij bet VtïjwilUgei legjoen Nederand Keningin egraelit 22 VGravrnhage Gift van ƒ 70 000 VAN DE NEDER1 ANDSCHE NATIONAAL SOCIALISTISCHE VROCWEN AAN HET DUITSCHE ROOOE KRUIS Het ANP meldt o a Nederlandsche mannen strijden aan het front tegen de bolsjewieken Nog duizenden anderen melden zich aan en maken zich gereed hun kameraden te volgen Neacrianri vhe vrouwen willen met achterblijven en zoo ZIJ a niet naar het front zullen gaan willen zu toch mede hun offer brengen voor de gemeen schappelijke zaak bescherming der Europeesche v cultuur De beste vorm van steun is voor de vrouwen steun aan het Roode Kruis In zeer korten tijd is reeds een aanmerkelijk bedrag bijeengebracht een belargnjke som is thans reeds afgedragen Gistermiddag overhandigde mevr O de Ruiter van Lankeren Matthes uit Amsterdam de leidster van de Nederlandsche Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie ten huize van den Rijkscommissaris aan mevrouw SeyssIrquart een bedrag van 70 000 gulden gevat in een enveloppe welke gesierd was met een lint in de kleuren der N S B en met een gouden trouwring als symbool een offer van een nationaal socialistische vrouw Mevr SeyssInquart dankte geroerd voor deze prachtige gave Een aangenaam onderhoud tusschen de gastvrouwe en haar tot enkele personen beperkte gezelschap volgde waarna mevrouw Scyss Inquart een telegram aan den Führer heeft gezonden dat in vertaling als volgt luidde Mijn Führer Heden heeft de leidster van de Nederlandsche Nationaal Socialistische Vrouwenorganisatie 70 OOO gulden voor het Duitsche Roode Kruis oveAandigd Deze zyn door de N S V O voor den gemeenschappelijken nationaal socialistischen strijd tegen het bolsjewisme ingezameld Ik acht mij gelukkig u mun Führer deze bedrage als teeken van de solidariteit der Nederlandsche nationaal socialistische vrouwen te kunnen doen toekomen Heil myn Führer Ten slotte vernamen wij nog dat als restant v ao de bovengenoemde inzameling die ruim ƒ 80 000 opleverde een bedrag van f 10 000 heden is overgedragen ten behoeve van de Nedlfrlandsche oorlogsinvaliden DE VERKOOP VAN KANTOORVOUWMACHINEi De directeur van de secti grafische industrie van het Rijksbureau voor verwerkende industrieën deelt mede dat met ingang van hedm van het verbod bedoeld in het ee ste lid van artikel 5 van de t escbikl ing verwerkeade industrieën IB40 iio 2 dispensatie wordt verleend t n aanzien van het verkoopen an af iveren van kantoorvouwmachines aan afnemers welke die machines uitsluitend gebruiken voor het verzorgen van eigen vouwwert lUAnAttlBRIEK OVER SOnALE mANGELEGENBEDEN Donderdag 24 Juli begint de Niederlandsche Omroep met een veertiendaagsche rubriek over sociale aangeleg cheden De eerste uitzending op genoemden datum zal plaats vinden van 18 15 18 30 uur over Hilversum L Hierin wordt door d heer G van Ovêrl eek persthef aan het departement van Sociale Zaken gesproken over Sociale zorg ook voor u Wat het d artement doet Het is en naüonale plicht Weea zauug met gas en licht De 45ste Nederlandsche Jaarbeurs GROOTE BELANGSTELLING Voor d konModi Kederland Jaarbeurs die van 9 18 Septemberl Utrecht zal worden gehouden besU van deebiemerszude groote batangs ling Alle drie d Jaarbeungebouw alsmede de industridial en het gehi terrein Vredenburg zullen in gebn worden genomM SeaM belangrijk deelncjning Is begrypeHjk De Neder landsche Jaarbeurs brengt handel cq Industrie met elkaar in contact voos welke aanpassing aan de veranderd tijdsomstandighedfcn thans een aller eerste vereischte Is De komende naJaarsbeurs zal een belangrijke taak ii dit opzicht vervullen en het Jaarbeursbestuur twijfelt niet of de Nederlandsche zabenoian zal r zijn voordeel mee vitten te doen WINTERHUiP NEDERUNQ CIPTEN WINTERHVLP In de periode van 7 tol en met 12 Ju i ma door lie Winterhulp Med Tland de volgend giften ontvangen T lens en Zoon N V Apeldotjrn f 100 N V fteiKsche Houthandel en Timmerfabriek neh v n Miüsem i Gravenhaje f474 02 NV Zeep Eau de Cologne en Parfurreneënr br v h Sanders en Co Lelden t lOO N V Neder landsctte VIas pmnerij Tilburg fSflO NV Lankhorat Touwfibriek Sneek f500 NV Hevea fabrieken Heveadorp f 250 N V Auto matic Screw Works NUmegen f 100 N N Nijmegen f 100 NV Kon Papierfabr v h P nnekoek en Zn Heelsum Rendum f loti Ned Baialt MIJ Zaandam f 1 9 47 B oemenlust Aalsmeer f 500 J W L Haarlem 1 100 N V Cacao en Choc Faliriek Union Haarlem f 100 1 besommlng K W 91 Vel 9 f 17t Slaatsvtsschershavenbedrijf IJmuiden f 218 33 Staalsvisseheishavenbediijt Umutden f2oe 2S Staatsvisschen havmibedrilt IJmuiden f 75J 17 1 besommlng Y M T X 14 Y M 27 KW 8 TM 27 Vellen f 252 20 N V Mr NE M Umuiden f145 F W D Koog a d Zaan f WO N V Sixtus Hilversum f 143 3eref Weeshuis Grootebroek S iO E N K K v Edam f lOO mr C N v d Spek Buasum f 150 A F B Bussum f 100 G D Heemstede f 500 C O Heeinslede f 100 Zandvort s Duin N V Zandvoort f 100 A 15 D Hlllegersbere f 100 P S Hlllelier beTg f l N V Mij Industrie HiHegersberg 1 100 P van R Zoeterwoude f 10 J K v d M Zo terwoude f 100 Fa Schenker en Co Rotterdam f lao Kitten beneden f too f 5 5 fl m totaal f 12 711 28 DEBONNENLIJS T AARDAPPELEN A 27 reserve t m 36 Juli 3 kg BLOEM BI 1 t m 10 Aug 60 gr brood of H rantsoen gebak ot 38 gr meel bloem BOTEBMABGABINS Bo U en 25 t m 3 Aug 250 gr boter Vetkaart Um met reductie BBOOIM KBAK Br 27 t m 28 Juli één rantsoen Br 27 4 rant t m 26 Juli 4 ran EIEBCN 27 t m 26 JuU n ei GOKT MOITT GROTEEN 45 t m 10 Auguatua H pond HAVERMOUT VLOKKEN ENZ 44 t m 10 Auxiutui H pond JAMS e d IM t m 10 Ati 1 pood KAAS 6 ea 7 t m 27 Juli 2 en 27 t m 27 JuU 10 Au 1 ons KOPPn THBE IM t m 16 Aug p koffiesurrogaat of 40 gr thee KOLEN Kookdoeleinden letter M en N Bob N 3 ILP SI JulL Verwarming 61 te 63 baarden en kachels J tl t m M haarden en kachels K U t n II centrale ver warming één eenheid vaite brandstoffen W M 7 haarden en kachels J H Um M burden en kachels K een aenheld turl Geldig t m 31 Decanbcr MACARONIVERMICELLI ENE M t m 10 Augustus 1 ons MAURNA ENZ S t m 10 Augustus 1 ons MELK 27 t m M JuU m liter PAP voor kinderen geb na l 7 37 A rijst papkaart B 1 A havermout papkaart B I t m 10 Aug p ryst haverm e d PEULVRUCHTEN Niet aangewezen PETROLEUM Per il t m 10 Aug voor keuken 2 L RIJST IM t m 10 ug H pond SCMBEXXCEP K textiel t m 31 Aug I ranuoan SUIKER tai l m 3 Auguttua i k g VLSIC SCH VI 27 t m 2S Juli één rantsoen Timacn vn rriwarrn Vleaarhwarea VI 24 en 27 t m 2 Juli één rantaoen of verduurxaamd gevogelte ZEICP 3S l m 3 Augustus 1 rantaeen VBKKLARlNUl A a rnarpeien Me melk BI bloem Bo boter Bt brood Per pertode VLvleesch Geen toevoeging is Alg Boakaart