Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 23 JULI 1941 AT 1 ANMEEII STADSNIEUWS D Kalf oer NAA o AANGENOMEN n OP 3 Juli j l oor Jen kerkeraad Ved Herv Gemeente m de va H d E E de I oze beroepen ÏÏ kanV cU H F J Kalf te Rens n de heen het beroep naar de Ned noiW BXAMEN BUa i J 8CHOOL idatn deBo oAl heft i Onze stad linl 1 Vin Meerdel laagd vo kundige Th DIPLOMA BOEKHOUDEN Voor het Mercuriua diploma boekhouden en voor het diploma van ie Ver V Leeraren in de Handel wetenichjppen U geslaagd de heer A A C Jjfeber alhier KBONWONGCLÜB TAHITI In de laatft gehouden vergadering is het bestuur als volgt samengesteld P Jacobs voorzitter mej N de Groot jecretarcise Nieuwe Haven 45 i Spruyt penningmeester H Stams comm V4B Materiaal D Kok Algem comnt Uit vroeger tüden t OODDSCHE CODRANT HELODE 75 JAAR GELEDEN Burgemeester en Wethouders der gemeente Moordrecht maken per advertentie bekend dat de kermis in die gemeente dit jaar niet zal plaats hebben Deze kennisgeving ia geteekend door den Burgemeester J J gnei en den secretaris N J Francois JAAR GRLEDEN De burgemeester van Goiida overwegende dat blijkens bericht van den districts veearts in deze gemeente een geval van hondsdolheid is voorgekomen beveelt dat gedurende vier maanden alle honden die zich buiten woningen of vaartuigen geene openbare middelen van vervoer zijnde in de gemeente bevinden en niet binnen een afgesloten erf aan den ketting liggen moeten voorzien zijn van ten muilkorf volgens het model door den minister van Binnenlandsche Zaken vastgesteld e jAAit i L uL Bij beschikking van B en W van Gouda is de cassette met album den 19en Juni 1916 aan Gouda vereerend aangeboden door de Belgische vluchtelingen Ier bezichtiging van het publiek gelegd in het stedelijk museum in het gebouw Arti Legi SPORT WATERPOLO STAR G Z C 5 3 In n zeer spannender wedstrijd die te Utrecht gespeeld is is Star er in geslaagd van G Z C te winnen met 5 3 Dank zij dit resultaat is Star kampioen van afd E der N Z B Star pakt onmiddellijk enthousiast aan en slaagt er in een 1 O voorsprong te behalen welk even later tot 2 0 wordt verhoogd Dan is het echter A van Weele die met een hard schot den stand op 2 1 weet te brengen Hierna gaat het spel met wisselende kansen snel op en neer en wordt doelman Meulman met een doorslagbal verrast 3 1 Nog voor de ruit maakt Wout den Boer uit een keurig opgezette aanval 3 2 Na de rust gaat het spel volkomen ge Uk op het is echter Star die uit een corner weet te doelpunten 4 2 i it IS echter te machtig voor G Z C ei met een hard schot is het Wout den Boer die den Star keeper geen schijn van kans geeft 4 3 Reanie Bioscoop Artisten pension met Ida Wüst Theo Lingen R Romanowsky en Sabine Peters en Revue Show Feestklanken Schonwburf Bioaeooit De Spooktrein met Jan Musch Fientje de la Mar Louis Borel Ad Engen en Nico de Jon Aaavang 8 15 uur Thalia Theater Suikerfreule met Aaf Bouber Joh Elsenaohn Annie van Duin Louis Borel Louis de Bree en Hans van Meerten Aanvang 8 15 u Tot 25 Juli Schoolgebouw Burg Martenssingel 72 Inschrijving Gem Midd Handelsavondsschool 5 e 24 Juli 16 uur Inlevering van metalen aan de in den oproep van den burgemeester aangegeven adressen 24 25 Juli 4 30 5 3 uur en S 9 uur Aangifte Leerlingen Goudsche Montessorieschool Van Swietenstraat 1 26 Juli 3 uur Openbare lagere school no 2 Elisabeth Wolffstraat Afscheid C de Bode als hoofd school voor buitengewoon lager onderwijs 4 uur afscheid voor belangstellenden 26 Juli 8 uur Sociëteit Ons Genoegen Tuinconcert Goudsche Orkest ereeniging en Schoonhovens Kamerorkest 0 1 V Gijsb Nieuwland 26 Juli 2 30 uur O N A terrein Uitvoering Gymnastieken Athleliek Ver Excelsior 31 Juli 8 uur Sint Janskerk Orgelbespeling H C J de Man met medewerking van Maria Struyeken Van den Adel sopraan Den Haag Th de Groen tenor Den Haag Lucien Louman Haarlem een koor van de Goudsche Muziekschool en het orkest Euterpe uit Den Haag Een ïtrafworp biedt Star de gelegenheid haar voorsprong te vergrooten 5 3 waarna het einde komt COMPETITIE ÜITSLjAGEN Ved Zwen Bod ra lfc S Z en P C 1 6 Bod avlti II S Z en P C II 1De Gliwe II AZ C II 1 2 PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop SCHAKEN 13 Schakers van Inter Nos alhier speelden in Waddinxveen een wedstrijd tegen de Schaakclub W S V aldaar Het resultaat was 5 8 m het voordeel van Boskoop De gespecificeerde uitslag was W S V Imter Nos W van Vuuren S J van Wijte 1 OP BroerJ A Loef Pz 1 0 T JJister A Stzema i 0 1 J Tol W Tradnw 0 1 K V d Gaarder P de Ruyter 0 1 C Tromp J ClBklk Cz 0 1 W V d Water fcïlN Kolster 0 1 P Valk H Trifipl 1 0 W Verstoep DSn van Wijk 1 0 J Valk A van Oyen 1 0 A Doornheim J P C Bouwman O 1 J Spek D Lanlchuyzen O 1 C Broer C Slingerland 0 1 COÖP VEREENIGING DE BOSKOOFSCHE VEILING Rozen per bos Orange Triumph 82 104 et Rose Mundi 34 60 et Ellen Poulsen 26 32 et Briarclif 18 29 et Wilh Kordes 15 et Royrfndia 18 29 et Hadley 15 ct ifechlBld 30 49 et Edith Helei lM i t Sweet Heart 60 78 et BfKerfll m 41 et Better Times 62 aait Inp oissen 42 74 et Else Poulsen 6 76 et Vierlanden 30 45 et Juweeltjes 42 78 et Diversen per bos Clematis Durandi 63 76 et idem Mevr Ie Coultre 1 10 1 30 et idem Prins Hendrik 85 1 00 Perziken per stuk 5 7 et Moordrecht JBIUARTWEDSTBUD oordrecht J van Vliït 90 1 7 Voor de biljartwedstrijd MoordrechtD O S te Reeuwyk werden weer vier partijen gespeeld De uitslag hiervan luidt F van Dijk 48 J Bos 51 60 41 Het getal tusschen haakjes geeft de handicap aan die jj 30 beurten behaald moest w verliest 22 ri 70 G v i Moordrcchu fl V d Bos aO llOvMoordfcHt verliest 14 carj M Slappendel 40 C v d 55 72 Moordrecht wint 18 les Echter Moordrecht sto ramboles voor zoodat het vei 18 bedraagt Ouderkerk a d IJssel GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer H VonkNoordegraaf sli g le te Wageningenvoor het eindAamen Maalderij enBakkerij f Onze dorpsgeisot H Groen slaagde te Gouda voor let diploma Duitsche Handelscorrespondentie van de V ereen van Leeraren HEi ÜNTVEER IN DE SPREEUncJNHOEK VERDWIJNT In verband met het steeeds geringer wordende autoverkeer zal het Pontveer Ouderkerk Nieuwerkerk a d IJsel van de Gebrs De Bruin in de buurtschap De Spreeuwej oek met worden voorheen Müniieff irde nfê n A 1 J voltooiing van de ken aan den HoU en door de tegenwoordige eigenaars Hiermede zullen de berijders van motorvoertuigen in onze gemeente de eenige oeververbinding met Nieuwerkerk a d IJsel en daarmede ook de kortste verbinding met Rotterdam verliezen Oudewater GEMEENTERAAD VAN 21 JULL In de Maandagavond alhier gehouden raadsvergadering waren alle leden tegenwoordig Nadat de voorzitter de vergaderinghad geopend werden eenige ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen Hieronder bevond zich o m een missive van de Stichting Zwembad Oudewater inhoudende de exploitatierekening over 1940 De Raad besloot hierna tot wijziging van de verordening betreffendeden Burg Stand in deze gemeente Debedoeling hiervan was het aantalambtenaren bij den Burg Stand voort aan inplaats fan op 4 vast te stellenop 3 I De doktorel E A I t erheek en J J Hoving Iverden merop met algemeene stemn rl benoemd in de vacature van g Wente arts met dien verstande dat deze functie door een van belden om het jaar wordt waargenomen Aan den heer B Rietveld en Wed A Sille wrrd restitutie verleend van de helft der betaalde hondenbelasting Besloten werd tot verlaging van de vergunningsrechten 1941 42 ingevolge de Drankwfet De heer van Manen vroeg of het in do bedoeling lag deze rechten voor allen tot het minimum te verlagen waarop de voorzitter bevestigend ant woordde Hierna sloot de voorzitter de vergadering Rccuwü i DE WERKLOOSHEID Over de afgelooAn week werd aan 5 werkloozen stelpuitkeermg verstrekt 22 WerkIoo4n ziin wcrk aani in de centrale werlSverschaffing BURGERLIJKE STAND iEBOREN Helena GeertruidaAaltje dr van A 8 v d Voorn enA Blankera I ONDERTROUWDIh van Bodegraven 25 j en A Vermiet 21 j LOOP DER BEVOLKING INGEKOMEN Q v d Kleij uit Eindhoven in WetÉ Vcnteweg H VERTROKKEN 1 H Stevens naar Alkmaar Oude Vracht 287 J Japhet naar Westerbork Vreemde Ungerkamp A J v Staveren naar Rotterdam Rechthuisstr 5 bj M C Verkleu naar Waddinxveen Bloemend weg 19 H Nagtegaal naar Leiderdorp Spanjaardlaan 5 Th Mulder naar Haastrecht p a M de Roos BovenHaastrecht G J van Dam naar s Gravenhage NoorderbeekdwTSstraat 38 J C Bunnik naar Soesterberg Rademakersstr 6 M v d Hoogen naar Leiden Hooge Rijndük 55 A J v d Meulen naar Boskoop Voorkade 57 Waddinxveen De nieuwe burgemeester van Waddinxveen H B N MUMSEN H B N MUMSEN B rcre7neester vaMWoubrugge gustus 1941 bevon Wad Met ingang noemd tol dinxveen Bij besluit van den secretorisflene raal van Binnenlandsche Zaken is de heer H B N Mumsen met ingang van 1 Augustus 1941 tot burgemeester der gemeente Waddinxveen benoemd met toefcenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Woitbruffee Foto G C De nieflu yit Pgemeester van Waddmxveenld de plaats van zijn algemeen gSchten voorganger den heer P A Troost gaat innemen is sedert 1 April 1935 burgemeester der gemeente WouUrugge Do heer Mumsen werd geboren te s Gravenhage op 12 Maart 1907 en is dus thans even 34 jaar oud In zijn geboorteplaats be ocht hij de lagere en de middelbare school om daarna de suikerschool te Amsterdam te volgen teneinde te worden opgeleid voor de suikercultures in Nederjandsch Indië Na beëindiging dezer studie vertrok de heer Mumsen in 19C9 naar Java waar hij gedurende 5 jaar in een suikerfabriek werkzaam was In Mei 1933 keerde hij naar Nederland terug Na zijn terugkeer hier te lande werd de heer Mumsen benoemd tot Rilk scontroleur inzage de steunverIcening bij het departement van Sociale Zaken welke functie door hem werd vervuld tot zijn benoeming tot burgem estcr van Woubrugge op 1 April 1935 volgde Na 6 jaar die gemeente te hebben gediend is thans iin benoeming tot burgemeester van Waddinxveen gevolgd Bij de stemm ng over t Saargebied fungeerde de heer Mum scn als voorzitter van een der stembureaux De thans benoemde is lidmaat der Ned Herv Kerk Zevenhuizen onderwiAbenoéming Mej M N JJKrijn onderwijzeres aan de openbarBagcre school alhier is m gelijke functie benoemd te Schiebroek GEMEENTrtSECRETARIE Tot tijdelijk Enbtenaar ter secretarie alhier is fcnoemd de heer A Dijk te MoordrecSt INLEVERINGA AN METALEN In deze gemeelte wordt a s Vrijdag een aanvang gejaakt met de inlevering van metalen zoowel aan de Rotte als op het Dorp KERK EN SCHOOL BEROEPEN OENOEMINGEN ENZ reformeerde femeeatea Beroepen te Vlaardingen ds J van den Berg te Kiabbendiltk Gerefarmecrde KcrkoB Aangenomen naar Rotterdam Delf shaven As P Veenhuizen te Den Helder naar Olst cand J Bos thans hu pprediker aldaar Aangenomen naar D i n Haag Zuid ds J L Wielenga te Laren NH ChrlsteUlk Gereformeerde Kerk Beroepen te s Gravenhage Oost cand drs B J Oosterhoff te Zwolle Bedankt voor Drlcbeigen d J G v n Min nen te Huizqn N H voor Arnhem da C Smits te Sliedrecht Doopsgeilnde Broedertehap Bedankt voor Wierinfen prop G Kater te Amsterdam Uulppredlker De kerkeraad der Nederlandsch Hervormde gemeente te Apeldoorn benoemt den heer F Slump zendeling met verlof hier te iande tot hulpprediker voor het Jeugdwerk Afscheid bevestiging en latrede Gereformeerde kerken Ds J Kapteyn overgekomen uit Umuiden deed op 18 Juli jl zijn Intrede te Groningen Bevestiger wa d D van Dyk te Groningen Jubileum ds P Kuytman Ds P Kuyiman ementus piéd der Ned Herv gemeente te Eemnes Blnncn thans wonende te HUversum hoopt op 9 Augustus a s zijn vijftigjarig ambtsjubileum te vieren Ds Kuyiman aanvaardde In 1801 te Bunnik het predikambt en stond daarna te OudAlblas Zegveld Barneveld Oosterwolde Geld Lunteren Houten Doo ik en Eemnes Binnen waar hem op 1 Jum 1935 eervol en eritaat werd verleend Nederlandsihe Hervormde K rk Aangenomen naar Kampen Verceniglng v Viijz Hervormden dt A Faber t Renesse en Noordwelle naar Ee Fr cand G J van d Poll thans hulpprediker blj de evangelisatie in de Wienngermeer Beroepen te Valburg en Hornet ds J Groot te Hauierwijk Gereformeerde Kerken Bedankt voor s Gravenhage 5e predikantaplaats di G Meynen Naaldwijk voor Harderwijk 2e predikant plaats ds J VrolOkte Epe Beroepen te Winsum ds J DiJk te Zevenhuizen Aangenomen naar Ton Post cand G Janssen thans hulpprediker te Dedemsvaart Christelijk Gereformeerde Kerk Tweetal te SneeK cand H W Eerland te Apeldoorn en cand drs B J Oosterhoff te Zwolle Bedankt voor Middelburg dr J van Doorn te Ouderkerk a d Amstel Peremptoir examen Cand C Gilhuis legde met goed gevolgvoor de classis Woertlen der Geret Kerkenhet peremptoir examen af Afscheid bevestising en intrede Nederlandsch Hervormde Kerk Ds Fred J Broeyer die het beroep naar s Gravenhage aannam neemt op 7 September afscheidvan Katwijk aan Zee Hij wordt op 14 September tfe s Gravenhage door ds C J t aar man aldaar bevestigd en doet opHi September zijn mtrede Cand H G Abma te Ede do Cop t Aug a s zijn intrede te Driesum beves tiger is ds H A Leenmans te Ede Ds J H W Warmers te Alkmaar neemt op 27 Juli as afscheid wegens vertrek naar Apeldoorn waar hij op 3 Augustus door ds J C Karres aldaar bevestigd wordt en op 6 Augustus zijn intrede doet Geref Kerken Cand C Gilhuis die naar Leijmuiden beiocpcn werd doet op 17 Aug ald aar zijn Intrede na door ds J C Gilhuis te Katwijk aan Zee bevestigd te zijn Doopsgezinde Broederschap Ds H J de Wiide overgekomen van Wlerineen deed Zondagmorgen zijn intrede te Stadskanaal a middags had de intrede te Assen plaats Unie van Baptiste Gemeenten Cand H D Hooghwlnke overgekoiren van Haarlem deed Zondag J 1 te Almelo zijn intrede be Hulppre iker Cand R IJbema te Doom werd tot hulpptedtker bij de Nederlandsch Hervormde Evangeh atie in de Wienngermeer benoemd H j weid Zondag jl tct zijn werk ingeleid UIT DE PERS Rassenpsychologie In D e W a a g heeft Jacq Delsing onlangs den stijl van het Noordras als prestatiestijl gekarakteriseerd en beloofd dat hij dit nader zou uitwerken Hij doet dit in de laatst verschenen aflevering en betoogt o a Een gevolg hiervan is dat deze mensch de wereld waar hij in binnen stapt ziet als een stof een materiaal dat hij moet bewerken niet ï ls iels waar hij in opgaat maar als iets waar tegenover hij afstand moet bewaren Dit uit zich vooral in den omgang met andere menschen echter ook in de stoffelijke en geestelijke wereld Hij ziet die wereld tegenover zich liggen als iets waaraan hü iets presteert Dit alles geeft den Noordrasmeiueh iet koels vooral uiterlyk Maar dat neemt niet weg dat deze mensch ook een warm gevoel een diep geloof een rijk inneriyk kan hebben Echter zal hij dit ook al weer door het afstand bewaren nu tegenover zichzelf niet spoedig en overdadig laten Wijken HU houdt het in toom Resumeerend kunnen we dus zeggen de styi van het Noordras is prestatiestijl d w z in zijn systeem van waarden neemt de prestatie de eerst plaats in Hij bevordert alle eigene schappen die t mogelijk maken dezen stijl te verwezenlijken De rust waardeert de Noordrasmensch slechts voorzoover ze noodzakelijk is om krachten te verzamelen voor nieuwe prestatie Een ras dat voor de Germaansche landen erg belangrijk is is het Faalsche In het Germaansche immer heerscht een zeer sterk Noordraselement maar tevens ook een sterk Faalsch Eveneens blond van haar en blauw van oog is het gelijk het Noordras Ongeschoolde oogen die meestal alleen maar afgaan op deze kenmerken zouden dus geen verschil kunnen ontdekken Beschouwen we echter de geheel gestalte dan ontdekken we essentiëele verschillen Streefde de gestalte van het Noordras als het ware verticaal de hoogte in de gestalte van het Faalsche ras is horizontaal in den grond gepoot Zij schijnt met den grond waarop zy breed uit staat vergroeid Het heele bouwsel van deze gestalte schijnt zwaar naar beneden te drukken Op zware beenen die als wortels uit den grond komen drukt de zware bijna onbehouwen romp De zware lange schedel het breede gezicht staat op een stierennek Als een knots staat de breede neus in het gezicht In het heele gezicht overheerscht de horizontale lijn die door de breede vorm der oogholtes nog geaccentueerd wordt De Faalsche mensch is over het algemeen nog iets langer dan de Noordrasmensch Zijn zware massale gestalte steekt dus wel scherp af tegen de slanke ranke Noordrasgestalte De Faalsche gestalte schijnt geschapen om vastgeworteld in den grond t blijven staan Zij komt niet gemakkelijk in beweging en als zij zich beweegt hebben deze bewegingen ieti zwaars iets logs en drukkends Het i alsof de gestalte zich tegen de beweging verzet Deze wet die we uit het uiterlijk aflezen beheerscht ook het innerlijk van den Faalschen mensch Zijn rassenstijl is moeten blijven volharden in een toestand Berusting mogen we dat niet noemen Een stijl van bemisting wijst op iets passicfs De Faalsche rassenstjjl is echter geen passjeve volharding Deze volharding is ven dynamisch als de prestatiestijl van het Noordras Dynamisch echter in zijn pogingen om bij het oude te blijven het nieuwe niet over zich heen te laten gaan maar zich met hand en tand er tegen te verzetten Oud en nieuw hier natuurlijk niet slechts in politieken zin bedoeld maar in den algemeenen zin dat de Faalsche rassenziel zich verzet tegen elke verandering Men zou dezen stijl een conservatieve kunnnen noemen Is de Noordrasmensch de veroveraar van zijn wereld van de wereld de zes vaarder ontdekker kolonist de pionier der wetenschap in het groot of in het klein naar gelang den persoonlijken aanleg de Faalsche mensch is de boer de boer als koning op zijn eigen grond de boer die niet weg kan van zijn grond zonder zichzelf in zijn diepste wezen te schaden Ook al heeft de Faalsche nvensch een ander beroep steeds zal hij iets boersch over zich hebben boersch zonder den minachtenden democratischen bijsmaak Deze stijl werkt de ontwikkeling van een bepaalde eigenschap in de handt de trouw Echter slechts trouw die ge grondvest is op zijn eigen wezen zoo is hij trouw aan zijn grond trouw aan zijn streek en tehuis trouw zijri stamgenooten zijn familie zijn vrienden trouw aan zeden en gewoonten trouif aan zijn geloof trouw aan zijn besluiten zoolang deze wortelen in zUn gemoed en zijn gevoel Niet echter trouw aan iets dat men hem logisch heeft voorgeredeneerd Mist iets de gevoelsbasis is iets niet op het eigen wezen gebaseerd dan kan de trouw van den Faalschen njensch gauw in ontrouw omslaan ten passeeren Hij keek niet meer naar haar Zijn dochter zag tot haar verwondering grodte droppels op zijn voorhoofd Traill niet minder verbaasd aan de anderen bood aan om mevrouw Vansittart naar haar kamer te brengen Neen zei ze ik hen lieveralleen Ik ben er aan gewoon na zooveel jaren Er was een klank van bitterheid in haar stem die niet naliet indru ta maken Toen de deur achter haar was di tgevallen scheen Olsen zijn zelfbeheersching terug te krijgen Ik moet u excuus vragen meneerTraill zei hij rustig r Ik veronder stel dat de dame die juist heenging niet verwachtte dat zij mij hier vanavond zou ontmoeten Het is nuttelooste ontkennen dat deze ontmoeting ónsallebei een schok heeft gegeven Zeheeft pijnlijke herirmeringen wakkergemaakt Traill die zoo van streek was thij ternauwernood wist wat h zti riep tjit Mevrouw Vansittart zei dat u emoude bekende wa Het eigenaardigeis dat u dat niet eerder hebt ontdekt De vuurtorenwadite r keek de kamer rond SHiJ zag verslagenheid fa de oogen n de meestep maar a die van Payne twinkelde iets van aaa tWordt vtTVotgSJi FEUILLETON Nadruk verboden De Vuurtorenwachter 33 Waarom ben je al dien tijd henenen gebleven vroeg hij Het was eerlijk aan dek en het was de moeitewaard te zien hoe de menschen hierverwelkomd zijn Zie je die menigte g op de kade Ik ben volkomen uitgeput antwoordde ze Breng me naar het note Je l ebt toch zeker kamers be Proken nietwaar Natuurlijk rk7 neer ben je van plan uit hristiansand weg te gaan vpT S sen deel van de errassmg waar ik in mijn brief op so gezinspeeld hn i kunnen we beter in het hier J8 o Ja Op hetzelfde oogenblik kwam Charen hif s vooi schijn Vanuit J en mevrouw gevr r Aagaard en zijn moeder ihltTl Wdag bij ons in Jochtert sn En de twee eg mee een h inn i Vansittart met Nee Etta je mag ons vanavond niet in den steek laten Het is een te bijzondere gelegenheid dat we allemaal onder deze omstandigheden kunnen samenzijn Ik vind het alleen jammer dat Olsen niet van de partij kan zijn ik vind dat ze hem wel van den verderen dienst op den toren hadden kunnen vrijstellen na alles wat hij de laatste dagen heeft doorgemaakt Ze hebben aangeboden hem af telossen maar hij heeft ervoor bedankt vertelde Payne Twee uur later wachtten oom en neef hun gasten in den gereserveerden salon waar ijverige kelners bezig waren de tafel voor het diner in gereedheid te brengen Een auto reed voor Daar zijn Aagaard en zijn moeder kondigde Payne aan en Traill haastte zich de kamer uit om zijneerste gasten te ontvangen Mevrouw Aagaard was een edgeconserveerde dame met aristocratische manieren Maar toch mist zij op dit oogenblik iets van haar gev one zekerheid Ofschoon het heele Jand weerklonk van de glorie van Baar zoon en haar moederhart zwol ivan trots had zij toch smartelijke i ren doorgemaakt voor ze afstand had gedaan van haar lieflijk ideaal van een rijk huwelijk voor haar zoon Toen de beide meisjes kwapèen trad zij ze heel statig en met vertoon van al haar waai Jigheid tegemjèt maar Hildur slaagde erin de onmiskenbare reserve waarmee Bjöün s moeder haar begroette te doen verdwijnen U wist het zei ze zacht Wijniet Ze wilden het ons niet vertellen Wat moet u een angst hebben uitgestaan tot u wist dat hij in veiligheidwas Mevrouw Aagaard was ontwapend Ze trok het verlegen meisje naar zich toe en kuste haar Lief kind fluisterde ze ikbegin nu te begrijpen waarom Björnzooveel van je houdt Hij is mijneenige zoon maar jy bent hem waard Tijdens het diner was er heel wat te vertellen en te luisteren Alleen me vrouw Vansittart sprak weinig Ze haastten zich niet met den maaltijd Ze waren op mevrouw Vansittart na allemaal bijzonder opgewekt en de misère van de dagen op de rots kon een boore droom zijn geweest als het uiterlijk van vier leden van h t gezelschap niet de dtjidelijke sporen van vermoeienis en ontbering had gedragen Toen de vroolijke conversatie haar hoogtepunt had bereikt kwam een kelner het gezelschap storen Hij boog zich over naar Traill en deed hera een mededeeling Dat doet me buitengewoon veelgenoegen riep de Amerikaan uit Laat meneer direct hier binnen Het zal u allen genoegen doente hooren vervolgde TraiU datmeneer Olsen aan land is en hierheenis gekomen om zich bij ons gezelschap te voegen Mevrouw Vansittart onderdrukte een kreet Het beetje kleur dat weer op haar gezicht gekomen was verdween en maakte plaats voor een doodelijke bleekheid ToevaUig keken de anderen in de richting van de deur en namen geen notitie van haar Olsen trad binnen Hij beantwoordde Traill s hartelijke begroeting en verklaarde de oorzaak van zijn plotselinge verschijning Mijn superieuren hebben mij nadrukkelijke orders gestuurd dat ik maar te verdwijnen had vertelde hij en er bleef me niets anders over dan te gehoorzamen Ik heb Cronstedt op behoorlijke kamers ondergebracht ben daarop naar huis gegaan en merkte daar dat mijn meisjes aan het fuiven waren Mijn huishoudster stond er op dat ik eerst wat zou eten anders wilde ze niet gelooven dat ik nog leefde maar ik ben toch zoo gauw ik maar kon hier naar toe gekomen Op dat oogenblik bleven zijn oogen die van de een naar de ander waren gegaan rusten op mevrouw Vansittart Hij stond als versteend De vriendelijke woorden van zijn gastheer de blijde uitroepen van de meisjes bij zijn komst hij hoorde er niets meer van Zijn oogen donker onder gefronste wenkbrauwen schenen te vragen of hij misschien het slachtoffer was van een hallucinatie Ze waren strakgespannen op mevrouw Vansittart gericht en j ijn samengetrokken lippen en In ellidr geklemde handen bewezen dat hij het besef had dat er geen gezichtsbedrog in het spel was dat hij naar een levend wezen staarde en niet naar het fantoom van een koortsig brein Haar heftig zwoegende borst bewees dat ook zij ten prooi was aan een hevige emotie Ze slaagde er in overeind te komen Het bewustzijn dat Dagmar Hildur en vooral mevrouw Aagaard naar haar en Olsen keken in angstige verbazing hielp hadir zich eenigermate te beheerschen Meneer Olsen en ik zijn oudebekenden stamelde ze Het ismogelijk dat hij mijn aanwezigheid hier verkeerd uitlegt Maar hetis werkelijk mijn schuld niet ik kaner niets aan doen Ik heb altijd alles willen uitleggen maar het is niet gelukt Ze eindigde met een snik en wankelde Ze zou gevallen zijn als Payne haar niet had ondersteund Maar ze was wanhopig besloten niet flauw te vallen niet hierl Ze wilde zich niet laten gaan onder de oogen van de menschen vp haar krmg Vaag keek ze het gezelschap rond van het gezicht van den man bij de deur naar de gezichten van de anderen Dagmar v as op haar toegesneld om haar te helpen en het besef daarvan hield haar overeind Ze vermande zich en greep den rug van een stoel U moet het me niet kwafljk nemen maar ik moet heengaan stamelde ze weer Ik ben zoo moe ifervreeselijk moe Resoluut stapte ze naar de deur Axel Olsen ging op2J om haar te la til