Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 23 JUU is j OmCIEUE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVER HEID EN SCHEEPVAART DISTRIBtJTIE MINERALE SMEEROLIEN EN VETTEN Aanvragen aanvulüag voorraad De Directeur van het Ryks bureau voor Aardolie Producten daartoe gemachtigd door den Secretans Generaal van het Ete parlement van Handel Nijvefh ld en Scheepvaart brengt onder de aanoacht van verbrujkers en leveranciers dat voor 11 Augustus 1941 een aanvraagformulier kan worden ingediend De formuheren zijn verkrygbaar bi het Rijksbureau voor Aardche Pioducten Sectie 1 Zee s raat 100 104 te s Gravenhage in moeten by genoemd bureau woider mgelevero De aanvraag om toezending van deze formulieren dient te ge schieden per briefkaart waarop vermeld door verbiuikers ver zoeke toe endmg verbruiksformulier minerale oieeroben en V e ten en door leveranciers ve zreke toezending leve ar ners formulier minerale smeciolien en vetten Naam en adre moeten in bloKletters wordei aargc sever Inmaak zonder risico Natuurlijk maakt U thans groenten 10 dat komt dezen winter van pas Doe t valig en goedmet NEZO bet hygiënisch vetpakte en bereide keukenzout van Boekelo NEZO Btnniii mille Jagai ptmtfU tmi 4 01 TT I L lumf nafleniti i ttt mI ▼ j as per Kllopai maim Vnugnt llxmigramut N A tmJiiifaa tmita tMrUHageb het Rotterdamsch Nieuwsblad het aangewezen Orgaan ai m Aui of Medicinale phai m uiische cetanetiscfae rioeleind Het verJeenen van veigunninEen voor verkci p en Ilcveiing van vaselines en paraff ne oiiof aan vtrbruikers en daarmede gelijkgestelden ten behoeve var deze doeleinden geschiedt door het Rijksbureau voor Genees en Verbandmiddelen Vondélstraa lie Amsterdam Scheepvaart en Visscher De bes aande regelingen voor bmnenscheepvaart groote scheepvaart of kustvaart en visschenj blijven ongewijzigd van krachL 3042 57 uitgerust meer dan 60 kg weegt en waarvan het motorvolume niet meer dan 125 kub centimeter bedraagt ont heffing wordt verleend van zyn aan lag naar dien grondslag over de maanden die by het m werking tre den van dit besluit rog niet zyn aaiigevangcn KOLONIËN Algemeene dienstplicht in NederlandschInd PROTEST VAN INLANDSCHE ZUDE Naar Svenska Oagbladet nit Londen meldt is thans definitief beslaten tot de mvoeriDg van de algemeenen dienstplicht in NederlandsehIndie De upperbevelbebber beeft meegedeeld dat de regeering geen verschil lal maken tusscben inlander en Nederlandsche dienstplichtigen Als protest tegen de invoering van de wet op den algemeenen dienstpbcht hebben volgens een A NJ bericht nit Berlun alle Indonesisehe politieke partyen zicta lat koningin Wilhelaüna m Londen gericht met het verioek de gedwongen recmteering van inlanders te staken De Indonesiërs uia echter bereid van dezen wensch af te iien wanneer de Nederlandaehe regeering de inlandsche bevolking naast militaire plichten Mk giwrtere politieke rechten zou verleenen ONS KORT VBRHAAL SLECHTE TIJDEN door W GASCOGNB Het tapyt in onze woonkamer was V ei sleten Het had in de eerste tyden van ons huwelyk zeer veel te lyden gehad We kregen veel aangeloop en een der geregeld terugkeerende bezoekers was een nerv eus iemand die zyn voeten geen moment stil hield Als hy wegg ng lagen er steeds groote vlokken wol by de plaat s waar hy gezeten had losegtrapt uit het tapyt Als je pas getrouwd bent ben je erg trotsch op je boeltje vooral als je het door zuinigheid en spaarzaamheid byeen hebt moeten brengen Ik ergerde me dan ook telkens stierlyk aan het getr ip van den bewusten bezoeker en myn Super taks BuiTcmm n yfïhdtmiiaxxd str dt voor Europa VERDEDIGINGS FRONT DER SOVJETS VERSNIPPERD Geen eensgezinde leiding meer Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend De doorbrsakoperatiet van de Duitsche weermacht en haar bondgenootcn hebben het verdedigingsfront van de Sovjets in ünsjn eiiliangende groepen gesplitst Ondanks taai plaatselijk verzet en hardnekkig onderno men tegenaanvallen valt er geen eensgezinde leiding van den vtjand meer te onderscheiden Aan het geheele Oostelijke front wor den de operaties gestadig voortgezet De krygsvernchtingen zijn hier gericht op verstrooiing en vernietiging van de afzonderlyke gevechtsgroepen der Sovjttweer macht Ais vergelding voor de bolsjewistische luchtaanvallen op de open havensteden der bondgenooten Boekarest en Helsinki heeft het luditwapen vannacht voor liet eerst Moskou aangevallen Sterke formaties gevechtsvliegtuigen bombardeerden bu goed uitzicht zonder ophouden i militaire inrichtingen van het bolsjewistische verkeergen bewapeningscentrum In de buun van het Kremlmen van de Moskwa verwektenbonitreffcrs groote branden Gebouwen van hooge dienstiii itanlips en overhrflen der Sovjetsalsmjde ravitsi pnngsbednjvender stad wrrdei verwoest ofrwaar getroffpn In het zeegebied om Engelandplaatsten gevecht i liegtuigenvoltr ffers op twei grootevrachtschepen Andere gevechts V hegtuigen bombardeerden inden afgeloopen nicht havenwerken in het Zuidoosti n vanhet eiland Aan het Surzkanaalbestookten Duitsche gevechtsvliegtuigen in den nacht van 21 op 22 Juli militaire werken metbommen van allerlei kaliberJagtrs schoten bij pogingen vanden vijand om overdag de kustvan het Kanaal aan te vallen zesBrilsche vliegtuigen reer Bnt che gevechtsvliegtuigen lietenvannacht op verschil ende plaatsen in Zuidwest Du tschland brisant brandbomm i vallen Onder dt buigerb ojking ontstonden eenige verhezen aan doodenen gewonden Overwegend werden woonhuizen verwoest of beschadigd Luchtdoelartillerieschoot een der aanvallende Britsche gevechtsvliegtuigen omlaag J fTAUAAWSCH LEGKHBEIUCHT Malta opnieuw gebombardeerd DE STRUD OM TOBKOEK In zuo weermachtsbericlit No 412 maakt het Italiaansche opperiwvel het volgende tiekend Italiaansche vliegtuigen bombardeerden opnieuw steunpunten op Malta m den nacht van 22 Juli In Noord Afrika werden nieuwe pogingen van den vyand om aanvallen te doen aan hel front van Tobroek snel verydeld Italiaansche en Duitsche vliegtuigen bombardeerden verdediging iwerken batterijai en gemotoriseerde strudmiddelen in de vestmg Ten Noordoosten van Mersa Luch hebben Duitsche vliegtuigen een Engelsch tankschip aangevallen en tot zinken gebracht De vijand ondernam vluchten naar Benghasi en Dema In Oost Afnka heeft een van onze colonnes bestaande uit Italiaansche en inlandsche troepen van het garnizoen vaji Uolchefit met succes een gewapende verkenning gemaakt naar de v andelyke stellingen Op den avond van 20 Juh wierp een vyandelyk vliegtuig ADOLPHUS eenige bommen op de woonwijk van de plaats Mazzarino provincie Calta nisselta Twaalf burgers werden ge dood en zestien gewond MOSKOU GEBOMBARDEERD Zware verwoestingen aansrericht ONDO£LTE£FFEND £ AFWEER In den nacht van 21 op 22 Juli is Moskou getroffen door de eerste hevige slagen van bet Duitsche luclitwapeii Sinds de eerste uachteluke uren van 21 Juli was de Sovjet luiofdstad het doel der aaavallen Van onze gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers welker bommen zuare verwoesttiagen aanncbtten aldas bet tl N B Zonder ophouden wierpen de Duitsche eskaders tot den achtend toe brisantbommen van allerlei kalilier en duizenden brandbommen op belangrijke militaire doelen van de Sovjet hoofdstad Reeds bij het tiegui van de aanvaliactie ontstonden vooral ten Zuiden van de Moskwa groote branden van vernietigende uitwerking die met hun gloed den later aanvallcnden eskaders den weg wezen In het gebied van het Krembn werden onge veer twaalf zware treffers waargenomen De afweer van de Sovjets bleef tegenover bet geweldige Duitsche optreden practisch volkomen ondoeltreffend hoewel talrijke batterijen luchtdoelgeschut en zoeklichten een groote actie ontwikkelden De Duitsche aanval op Moskou kan vergeleken worden met de zwaarste slagen welke het Dnitwhe Inchtwapen heeft toegediend aan belangn ke militaire doelen in Engeland De vliegtuigbemartningen die aan den aanval hebben deelgenomen rapporteeren dat de hemel eerst bedekt was doch m den loop van den nacht volkomen opklaarde Men zag het krtmlin en de afzonderlijke gebouwen a smede de Moskwa duidelijk beneden zich Het luchtdoelgeschut vormde nauwelijks een hindernis voor de Duitsche vliegtuigen Naast talrijke voltreffers in de buurt van het Kiem lin werden m het stadsdeel ttn Oosten van het Kremlin twintig groote branden waargenomen In deze buurt bevinden zich het radiogebouw het huls van het Sovjet leger de hoofdlf iding van de buigeriuchfvaart en vericheidene voIkscommi£ jr aten It de buurt van de bocht van de Moakwa die zich ten Zaïden bij het Kiemlin aansluit braken talnike groote bran den uit die zoodanig in elkaar ovet gingen dat deze geheeJe buurt als verwoest beschouwd kan worden In deze buurt bevinden zich het bestuur van de bolsjewistische party en de electTche centrales De striid b j Smolensk Hardnekkige poginger van de bolsje wisten om de over Smolensk opruk kende Duitsche strijdkrachtten op 20 en 21 Juh te vefliliijven zijn onder zware bloedige verhezen voor de Sov jets in het Duitsche vuur verydeld Er werden vele gevangenen gemaakt er talrijke Sovjet pantserwagens vernietigd Dnikboat tot zinken gebraefat Een Duitsche duikboot heeft op 21 Juli m bet Oostelijk bekken van de Oostzee een Sovjet onderzeeboot tot zinken gebracht zonder dat deze van haar wapens gebruik kon maken Duff Cooper naar het Verre Oosten VERSCHERPING VAN DE ENGELSCBE POLITIEK De Bntsche politiek in het Verre Oosten verscherpt zich zoo verklaart de Yomioeri Sjimboen ver wyzende naar de uitzending van Duff Cooper naar het Veire Oosten waar hij een samenwerking met de Sovjet Unie via Tsjoengking moet vooioerei den De gebeurtenissen m Syne heoben de gro van de Gaulle in Franreh Indo China een impuls gegeven en daarom moet aangenomen worden dat die zich thans openlyk tegen Japan zal toonen nu generaal Catroux in Singapore is aangekomen Kort samengevat beteekent het uitzenden van Duff Cooper een sterkere activiteii van Engeland ter verstormg van de Japansche politiek in het Verre Oosten Advertentiën R LvaflDETH Tandarts praktijk hervat TE KOOP ZM goad als iriavwa IJZEREN VEERTONT gabauwd 1936 Lang 16 M zonder kleppen breed 5 2 op dek hoi 09S Te bezichtigen te Zwolle bij M V d VELDEN Scheepawerf Het Zwartewater Bneven met opgaaf van prijs ir te zenden vóór 1 Aug aan M J GEIST Veerman 0 2368 15 Olst O Kunstaar de werk fabriek I N A Ridder v Catsweg 43 vraagt voor spoedige in diensttreding een KnEUUZIMJVFFUDI en een lEIWUH EHUllEI Aanmelden aan bovenstaaiid adres of B Martenssmgel 86 O 2369 20 Bg den wederopbomv van bet normale zakenleven Is adverteeren een der machtigste hulpmiddelen Engelsche luchtaanvallen EEN DOODE In den nacht van 21 op 22 Juli werden door Kngelsche vhegtuigen wederom hier en daar brisart en brardbommen op ons gebied neergeworpen Fv ont stond eemge sc hade aan woonhuizen Een drietal huizen werd geheel vei meld Een aantal andere kregen glas schade Een man erd gedood Twee personen werden gekwetst Voorts werd 1 een boerenhoeve nog eenig vee gedood Kunstgebitten VOORTAAN WORDT KUNSTHARS GEBRUIKT Tot nu toe was de voorraad tand rubber de gebruikelijke grondstof ter vervaardiging van kunstgebitten van dien aard dat geen bijzondere maat regelen t a v dit artikel genomen be hoefden te orden Langzamerhand zijn de voorradai echter verminderd zoodat de tandrubber welke nog be schikbaar is gereserveerd dient te worden vooi het verrichten van epa raties aan kunstgebitten en voor be langrijke medische doeleinden Nieuwe gebitten zullen thans uit kunithant ver vaardigd worden De e kunsthars werd reeds voor den oorlog in verschillende gevallen gebruikt Zonder deze maatregel ïouden bm nen geer korten tijd ook reparaties van oiide rubbergebitten met meer moge lijk zyn hetwelk voor de betrokkenen tot gevolg zou hebben dat rij nieuwe gebitten zouden moeten aanschaffen en daa ioor m aanzienlijk hoogere kosten vervallen C A O IN HET BOEKDRUKKERS EN RASTERDIEPDRUKBEDRUF De Staatscourant van Maandag bevat een beschikking van het college van ryksbeniiddelaars betreffende de verbindendverklaring van bepahngen der collectieve arbeidsovereenkomst voor het boekdrukkers en rasterdiepdruk bedryf in Nederland Deze verbindendverklarmg geschiedt voor het tydvak van 28 Jnm 1941 tot en met 11 April 1B42 MOTORRUTUIGBELASTING De waarnemend secretaris generaal van het departement van Financien heeft bepaald dat aan den belasting plichti e dae over het belastingjaar 1941 IS aangeslagen naar den grondslag motorrytuigen wegens het houden van een motorruwiel dat volledig KV KOM NEDem ZOUTINOUSTme Voor publiciteit in Groot Rotterdam is B Het Nieuwsblad wordt door ieder gelezen vrouw niet minder Het tapyt werd zienderoogen kaler en toen het werke Ii k onoogehik werd bleef de bezoeker uit Mot gehad Niet om het tapyt want daar had ik noch myr vrouw ooit iets van gezegd Enfin het tapyt was versieten en niiin vrouw zanikte al eenigt dagen dat er een nieu moest komen Ik heb er al zoolang tegen aanmoeten kyken voerde ze nog aan Dan kun je het ook nog wel eentydje volhouden beweerde iV Je benter onderhand aart gewend geraakt eenversleten tapijt te zien En je weet welde tyden he Het zit er met aan Wekunnen ons die uitgaaf voorloopig besli niet veroorloven Och wat wierp myn vrouw tegenJy klaagt ook altyd harder dan noodig IS Nu was dat een absoluut valsche be schuldigmg maar ik hoor tot de degelyken die er met van houden iets aan te sd affen en den leverancier op zyn geld te laten wachten En daar ik bovendien met dnftig van aard ben wachtte ik eênigen tyd alvorens te antwoorden Daarvan maakte myn viTuw natuuriyk een dankbaar ge biuik orr nog eens op het thema terug te komen Het is heelemaai geen luxe be toogde ze Het is beslist noodig Watmoeten onze kennissen er wel van denken Het is niet alleen kaal maar erzyn ook al gaten in gevallen Kun je die dan niet stoppen Dat was een onvoorzihtige vraag van irq en dat wetxl me m krachtige ter men in een tempo dat ik zelf nooit heb kunnen bereiken duidelyk gemaakt Maar ik ken de draagkracht van myn portemonnaie en dus hieW ik voet bu stuk Het gaat eenvoudig niet verzekerde ik voor de zooveelste maaL Dan moet er iets op gevondenworden dat het wel gaat vond mynvnMiw Als je my zoo n middeltje aan de hand kunt doen kryg jy je tapyt was myn i escheid en ik dacht daarmede van het geval dat ra danig de keel begon uit te hangen voor goed af te zyn Natuuriyk had ik het weer by het Verkeerde eind Ik was er nog lang niet af Mnn vrouw had een middeltje Manlief zei ze Manlief het tapyt moet er komen En omdat onze mkom sten rooals die zyn op het moment de aanschaffing van een nieuwe vloerbedekking niet veroorloven moeten ze op de een of andere manier vermeerderd worderi We hebben boven twee gemeu bileerde kamers die we tuet direct noodig hebben Die moeten we maar verhuren Ik moet eerlyk zeggen dat tk me eroiuniddellyk tegen verzet heb en mynega er op gewezen heb dat we danonze vryheid kwyt waren en zoo meeren dat het verhuren van kamer eerstaan de orde kwam wanneer de noodhet hoogst was Maar myn wederhelftvond dat het zoover al gekomen wasAls er niet eens meer een nieuw tapytje voor de woonkamer aangeschaft konworden een Upyt dat toch hoog hoognoodig was dan was de toestand volgens haar wel zoo cntiek dat het verhuren van kamen allesxgft gemotiveerd was f Het was oonaequent geiSeneerd en ik zat er du mee Ik moest me btj haar vocisfei onze bovenkamers te verhuren neerlagen Ik deed het zuchtend Het was myn idee met En dat heb ft later op de geschikte plaats en Hjd ook onomwonden gezegd Maar laat k de geschiedenis met voormtloopen Ik adviseerde myn vrouw dus maar met de eente de beste in buis te nemen Ook wat dat betreft heb je ver plichtmgen niet waar Het is waar Je hoeft je voor zoo iets niet te schamen maar enfin men weet wel hoe dat gaat Myn vrouw begre ook wel dat het verhuren van kamers heel wat last meetiracht maar ze zette door Ze had zich hu eenmnal voorgtnomen dat er een nieuw tapyt moest komen en daar w ik het ge d er voor net had zou zy et wel op deze wyze voor zorgen Dienzelfden avond spöiJr mija vTouw in de advertenties En ze vond at ze zocht Manhef zei ze lees eens en zeg eens wat je er van denkt En ik las Een heer b b h 11 zoekt twee gemeubileerde kamers Alleen ontbyt thuis Bneven enz enz Ja moest ik toegeven Dat lykt wel wat Een heer met bezigheden buitenshuis lykt me het geschikste Schnjt maar op die advertentie En dat deed e Twee dagen later k am de heer De kameis tonden hem aan en mijii rouw bedong vyf en veertig gulden in de maand De huur zou duêct ingaan Myn vrouw m de nopjes Nu zou ze V ooriaan ruimschoots m het geld zitten Vyf en veertig gulden in de maand meer of minder dat wiJ m deze tyden wei wat zeggen Al spoedig bleek dat er m ons buishoudelyk leventje heel wat veranderd moest worden Mynheer moest s mor gens zyn onttHlt hebben en myn vrouw moest dus een half uurtje eer der op Met myn rust w as bet dan ook gedaan Mynheer had wel zyn bezigheden buitenshuis maar het aantal keeren dat ik naar de tiei moest loopen omdat iemand hem wenschte te spreken was legio Onbegrypelyk hoeveel relaties mynheer had en hoe die zoo spoedig wisten dat mynheer bg ons zyn intrek had genomen Kwamen we eens laat thuis dan moest ik H de voondeur mijn sclioenen al uittrek ken om mynheer met wakker te maken En gingen wy eens vroeg naar bed dan werden we nmidden in den nacht opgeschrikt door mynheer die thuis kwam alles behalve zacbtjes de trap opklom en met de deuren smeet Kortom we waren de knechtjes van mynheer geworden In een ommezien tje Maar het uitzicht op de belooning aan het einde van d maand vergoedde veel en dat deed me ook al terwille van myn vrouw volhouden Zoo kwam het emdeWan de maand en in sierlyke letters had ik een kwitantie geschreven voor een maand huur Daar kwam nog een twintig gulden by die ik mynheer voor allerlei boodschappen had voorgeschoten Intens verheugd gmg myn vrouw dien avond tóén mynheer thuis was naar boven om het geld te innen En het duurde niet lang of ze kwam terug Een kleur als vuur Haar in haar oogen stonden tranen Wat IS het nou vroeg ik Die slechte tyden kwam het over haar lippen Mi heeft een veert en dagen uitstel gevraagd had op het moment het geld met Wat Heeft hy niet betaald Ik geloof dat ik liet geschreeuwd heb Was ik daarvoor s avonds op nu sokken m mijn eigen wonmg naar boven gestopen Was ik daarom telkens en telkens weer naar de deur geloopen om de twodschappen van mynheer ii ontvangst te nemen Was ik daarvoor een maand lang vroeger opgestaan en was ik daarvoor de onderdanige dienaar geweest Betalen of het huis uit gaf ik verbeten te kennen Van veertien dage uitstel komt een maand en van maand een half j ar en tenslotte kunnen we heelemaai naar onze centen fluiten y hebt hem er m gehaald o ly gooit hem er ook weer iit Maar je neemt een onderpand voor de huur die hy nog te betalen heeft Myn vrouw ging gewilhg naar boven Ik schyn dus wel verbazend woedend geweest te zyn Enfin mynheer IS vertrokken Kryg ik nu het lapytT vroeg m vrouw zachtzinnig toen hy weg wa Nee zei ik We hebben fanmerJ geen bijverdienste gehad B t SiKiMrcdKteur O W jr ter € Wr S Clief redBCteur voor Gowla en Oib i r TUrter Gouda Maar den volgenden dag hebl en samen gewinkeld en nu Ja het J J pyt In de woonkamer verdwenen nieuw e staat goed