Goudsche Courant, donderdag 24 juli 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 24 JULI cr Pe Amerikaansche olievoorziening BDBLEIDIHO VAN TEXAS NAAS HET OOSTEN De Amerikaansche minister van Binneolandsche Zaken kkes heeft Is codrdinatar van de Amerikatmsehe olievoorziening de olie industrie opgeroepen terstond een begin te maken met den aanleg van een buisleiding uit Texas naar de raffinaderijen ven New York en Permsylvanie teneinde een tegenwicht te vormen vao bet gebrek aan tankschepoi en de dreigende olie schaarschte in het Oosten der Ver Staten tegen te gaan De buisleiding waarvoor een bedrag van rond 70 millioen dollar noodig geacht wordt moet da elijlts 250 000 vaten ruwe olie leveren Ickes stelde tevenj voor 50 snelle en groo e tankschepen te doen bouwen door de petToleummaatschappijen en verklaarde dat hij er voor zou pleiten dat de bouw van deze tankschapen niet belemmerd zou worden door het bewapeningsprogram Ook de aanleg van leidingen voor benzine en stookolie van Texas naar de Noordoostelijke staten is wenachelük De bouw van de leidingen zal mmstens acht maanden kosten eo mag derhalve niet langer worden uitgesteld QEEN PBKSCBNSmm W JATAN Naar in welingelichte kringen verluidt aldus Domei moet men het uit Washington verspreide bericht omtrent het invoeren van een persoensuur in Japan beschouwen als zijnde of een onjuiste informatie of een kwaadwillige propaganda Deze zelfde kringen deSen mede dat feen enkele censuur van persberichten m Japan in het le ven geroepen is Slechts onlangs heeft men de censuur van bepaalde telegrammen in buitenlandsche talen namelijk Ëngelsch eo Duitsch ingesteld ROOSEVELT ALS VRUMETSELAAB Ook te Parijs rijn nieuwe bewijsstukken gevonden voor de nauwe samenwericing van den Amerikaan schen president met de vrijmetselaars aldus het D N B De Fransche loge van het GrootOosten heeft onder haar WM evDlste herinneringen ook een opVijde geborduurde afbeelding van Roosevelt Behalve het vrijmetselaarsteeken draSgt dit als opschrift F D Roosevelt De loge vap het Groot Oosten in Frankrifk Verder is in de loge van het Crtot Oosten te Parijs een levensgroote buste van Hoosevelt gevonden gemonteerd op een driehoekige standaard omgev en met de vrijmetselaarsinsignes FILOFF EN POPOFF ülT ROME VERTROKKEN De Bulgaarsche premier Filoff énde minister van Buitenlandsche Zaken Popoff zijn Woensdagmiddag om 18 uur 15 met een specialen trein uitRome vertrolcken Onderweg van devilla Madama naar het station Ostiawerden de Bulgaarsche staattliedendoor de bevolking hartriijk toegejuicht Op het station waren verschenen de minister van BuitenlandscheZaken graaf Ciano de partüsecretaris Serena de Duitsche ambassadeur vonMoltke de Japansche ambassadeur dediplomatieke vertegenwoordigers dertot het driemogendhedenpact toegetreden staten en talrijke persoonlijkheden van partij staat en weermachtOp hun terugreis zullen de Bulgaarrche staatslieden particulier e n daglil Venetië blijven vergissing maar dat nemen de verhuizers niet Zoo n vrek mompelden zij nog juist hard genoeg dat Jakob het duideliik kon hooren en maakten rechtfomkeert Een uur lang wachtte onze vriend in de nieuwe woning op de dingen die komen zouden Toen begon hij zich in te richten Hü wae nu heer en meester over zeven kamers Ih de eerste sjouwdf hij het bed in de tweede plaatste hü het oude koffertje i n de derde de vier leege wünflesschen en de overige meubileerde hü elk met een manchet Ziezoo dat zaakje was in ord e Daarop ging hü op het balcon zitten in het zonnetje Te jnpuienen kwam een heer opiSS i die al proestend en kuchend een piepend Randkarrétje voor zich uitduwde Een tikje medelüdend keek Jakob naar diert zwoeger en lot zyn niet geringe verbazing constateerde hy dat de vreemde zonder aarzelen zün karretje den tuin binnenreed Hé hé wat moet dat riep Jakob die al aardig aan zün nieuwe omgeving begon te wennend Verbaasd blikte de man naar liet balcon Dat zou ik wel eens aan u willen vragen riep hy geprikkeld Wacht ik kom wel eventjes boven Een paar seccaiden later vertelde Jakob van zijn wedervaren Zoo zei de ander hoofdschudden dus eh u heet óók Meier net als ik Tja wat e n toeval En u woonde in de Gersteslraat 13 Ha dan snap k het al O moet weten ik woonde in de Gerkestraat 13 En toen ik voor die vérhuizing telefoneerde hebben die ezïOs Btluurlyk Gerstestrrfal 13 genoteerd En het beroerde is er is nergens een verhuiswagen meer te krügen Ik moet nu het heele zaakje zelf sjouwen met dat ongelukkige handfcarretje Op die manier ben ik vanavond nog niet klaar Tjonge wat een strop voor u zei Jakob meewarig De vreemde heer zag er niet sympathiek uit maar hü was het wel Want laat in den nacht toen Jakob voor het laatst met een pig end handkarretje vol meubels naar de villa reed rekende hü met bekwamen spoed uit dat hü precies veertien uur aan een stuk gezwoegd had De villabewoner liet zich niet van zyn slechtste zücle kennen Met zün bankje van vüf en twintig voelde Jakob zich den koning te ryk Op de zolderkamer in de Kniesteeg prykten reeds de volgenden avond zes leege wünflesschenü uit te oefenen in den zin van het bC de vormt voor een aanstelling op een bluit op de Omzetbelasting 1940 en derkantoor f halve niet als ondernemer kunnen Talryke Weven en rapporten van meisjes die reeds in Duitschland wer en toonen dat de Nederlandsche vrouwen zich in haar nieuwe omgeving goed gevoelen en dat zij algemeen in staat zijn haar familie economisch te steunen Om verkeerde aanstellinga te vermijden wondt iedere SollicitanIe alvorens in Duitschland aan werk geholpen te worden medisch onderzocht en krygt zy uitvoerig advies ten aanziöi van den soort van atbeid de pikats waar gewerkt wordt de loonvoiirwaarden enz Met de wensehen der afzonderlijke sollicitanten wordt by het aannamen in hooge mate rekening gehouden Nauwkeurige inlichtingen verstrekken de Nederlandsche beraiddelj arsters der arbeidssbureaux tezamen metde Duitsche vakbemiddelaarsters Hetinwinnen van inlichtingen bindt totniets óe bemiddeling is volkomen vrüwillig A k JAKOB STEBLER lOfTENLAill Een na oorlogtche Volkenbond Japfn s bmtenlandsche politiek JATANSCH AMBASSADECB Wi VON BIBBENTROP Naar e bevoecder plaatse te Berlijn verhiMI b de Japansche ambassadeur te BerlöD fcBccaaJ Osjima dcaer daten door den rijksminister van BuitenlaaAnhe Xaken von Ribbentrop ontvaacen M DIPLO OVBB VEBia AItINGf N VAN SUMMER VBLLES Ten aanzien van de verklaringen van den pJaatsvervangen4en Amerikaanschea minister vaa Buitenlandsche Zaken Sumner Welles over de gedachte yan een na oorlogschen Volkenbond et den eisch dat in de toekomst een werkelijke vermin dering van Je bewapeningen en toegans van alle volken tot de grondslotteribronnen ter wereld mogelijk moet zyn schrijft de Deutsche diploma tiseh politische Korreïpondenz o m Kwatemik s bezoek Duitschland aan OtTICIEELE KHOATISCHJS VEBKL4KING In een o ficieele verklaring naar aanleiding van het bezoek van maarschalkKwatemdk aan Duitschland wordt gezegd De Kroatische regeering is diep bewogen en voldaan over de tegemoetkomendheid endeopmerkiaamheid die de Führer van het root Duitsche rijk en het geheele Duitsche volk aan het Kroatische volk hebben bewezen De reis van dtn eersten Kroalischen maarschalk naar het Oostelijk front op het oogenblik waarop de eerste Kroatische foimaties vrijwilligers zich scharen in het Europeesche front tegen den aartsvijand van Europa symboliseert het beste de eeuwenoude Kroalisch Duitscbe wapenbroederschap en brengt de rot van Kroatië in het nieuwe Kroatië tot uiting De politiek der Ver Staten zou waarlijk reeds vroeger niet alleen de gelegenheid maar ook de macht hebben gehad om de menschheid nader te brengen tot zulke doelstellingen Zij heeft dit niet alleen nagelaten maar integendeel juist de krachten bevorderd die het tegendeel van alles wilden uitvoeren wat Sumner Welles Hians als lijn ideaal naar voren brengt Een ber r zakt in elkaar HALF MILUOEN KUBIEKE METEB AAR G m BEWEGING Naar U P uit 2ürich meldt heeft Woensdagmorgen om half acht op den Gspaltenberg by den Gonzepberg inde buurt van de plaatsjes Ragnatschtusschen Wanenstadt en Sargans een geweklige aardverschuiving pUaXs gevonden Sen rotswand van ongeveereen half millioen kubieke meter geraakte aan het glüden en overdektebijna den groeten autoweg tusschenSargans en Wallenstadt Kort daaropraaktfn nieuwe rotsmassa s los en stortten den geheelen morgen m t donderend lawa in bet da l In den Gspaltenberg kwam een geweldige scheur enhet ziet er raar uit alsof de geheeleber langzamerhand in elkaar laki De inwoi er i vqn het m de nabijheid liggende dorpje Ragnatsch weiden tereïlittr tijd gewaarschuwd en kiendenihet hun have hun bedreigde huizenvcrliien Boven het geheeie Obwlarci van St Gallen hangt een ge Aeidi6P etolwolk s In dit verband zet de Korresp o n d e n 2 uitvoerig uiteen dat Welles thans eindelijk schijnt te hebben ingciien dat de wereldorde voor dezen oorlog op geenerlei wijze in overeenstemming was met de behoeften der menschheid en dat de Geneefsche liga jamme riijk gefaald heeft De Amerikaansche politiek heeft zich in het verleden naar de Diplo verdtr uiteenzet van de kuiperijen van den Volkenbond zooals Sumner Well die zoojuist heeft verooideeid op geen enkele wijze onderscheiden Integendeel parallel met het streven van de Geneefsche leidende mogendheden Engeland Frankrijk en hun satellieten hebben de Ver Staten niets nagelaten om gedeeltelijk mft gebruik van de Geneefsche instcilinBen hun eigen en economische doelsleüihgen verder te brengen De politiek der Ver Staten streefde er uitgesproJten naar tezamen met andere gelijkgezinden de rijkdommen van deze wereld te mpnopoliseer n De veroordeel ing die Sumner Welles heeft uitgesproken ten aanzien van de Geneefsche politiek van den status quo doet juist uit zijn mond buitengewoon merkwaardig aan want juist de Ver Staten streefden er naar zoodra het ging om het nationaalso ciali i sche Duitschland alle rechtvaardige eischen tot wijziging van den status quo te saboteercn NA IJSLAND MBERIA De beftende Amerikaansohe publidsten Pearson en Allen deelen mede indeTirtes He ra ld dat de mogelijkheid bestaat Liberia tot een tweede IJsland te maken Liberia ligt in de nabijh d van Fransch West Afrika Het werkt met AmerikMnsch geld en staat onder Amerikaanl e contró e ten aanzien von de doiSi ft inkomsten De vrije staaTv n derhalve goed gebruikt worden als steunpunt voor de Amerikaansche vloot GEEN AGITATIE IN MEXICO Zuinig met ga en electriciteit Is een plicht van tiezen tgd De Mexicaansche regeenng koestert geen vrees ten aanzien van de veiligheid in eigen land verklaarde de minister van Buiten landscjie aken Padilla ten aanzien van de geruchten over de beweerde agitatie van opstandige elementen in Mexico In het geheele lani zoo verklaarde de minister neerscht rust en vrede en nergens valt het geringste symptoom an agitatie Ie bespeureh Acht handen giepen toe en of Jakob al protesteerde het hfelp geen zier Onverstoorbaar deden de mannen hun werk en onze dichter had al zijn welsprekendheid noodig om te beloogen dat zijn meubilair zich beperkte tot een witgleakt ijzeren ledikant een verveioos tafeltje met drie pooten een kapotte divan een versleten valiesje vier leege flesSchen en twte paar rafelige manchetten Als jullie dan met alle geweld willen miJ is het goed wies hy snel zijn handen in onschuld Toen Jakob de kanjer van een verhuiswagen op straat ontdekte was hü meteen de situatie meester Met zijn fraaie stenstorstem deelde hy de lakens uit en eigenhandig plaatste hij in elk der hoeken van den wagen één zijner manchetten Voor een gelijkmatige belasting beweerde hy trots Stiekum gluurde hü naar den slager en den kruidenier die beiden aan de deur tonden toe te kijken en zün borst zwol van trots Ja die twee hadden er nu vast en zeker spijt van dat zü zoo hardnekkig geweigerd hadden op de pof te leveren Want iemand die zoo vorstelijk verhuist heeft minstens een lot uit deilotji ij gekregen Zelfbewiist nam Jakob plaats op den t ok naast den baas en weldra genoothij van Jjet koele ochtendritje Na eenkwartier kwam de Kniesteeg in zicht ziJn nieuwe domicilie Eén kamertjemet stroomend water Tenminste voorzoover het door het kapotte dak naarbinnen regende En air conditioned want van de twee ruiten was er éénstuk Nu links af mannen commandeer de Jakob Onzin lei de voerman ziJn tabaksprWm in eeti wijden boog op het trottoir deponeerend Meneer kan de zaak gerust aan mij overlaten We zijn er nog lang niet Meneer is zeker artiest die houden wel van een lolletje Jamaar Klets klets ging de zweep en de twee brave schimmels zetten zoowaar n drafje in Meier zuehtte üel was wel een dag vol verrassingen vandaag Ratelend rolde de verhuiswagen door de buitenwyken om eindelijk voor een mooie onbewoonde villa te stoppen Opnieuw maakten de viergedienstige geesten zich van Jakob s meubilair meester en droegen het zwijgend de nieuwe woning binnen In een vrip was het karwijtje afgeloopen en toen stelden de mannen zich keurig in het ge d de rechterhand ophoudend als een iresenteerbjaadje Beduusd greep Meier in zijn leege vesztakje Toen kwam de reddende gedachte Opnieuw weidde hij in den breede uit over de ONS KORT VERHAAL DE VERHUIZlf G Aan geheugenzwakte leed de levenslustige Jakob Meier dichter en boemelaar van professie zeer zeker niet Toch kon hij zicl met herinneren ooit langtr dan twte maanden op dezelfde zolderkamer gewoond te hebben hetgeen overigens niet zoo verwonderiijk was want er zijTn vaji die nuchtere hospita s die een bankje van tien aan het einde der maand verre prefereeren boven he bundeltje gedichten waarmede Jakfob haar bij gebrek aan contanten üjSchtte te verteederen Zoo viel het te verklaren dat hij ook dezen morgen voor het laatst op zijn zolderkajhertje in de Gerstestraat 13 op erj neer liep en weemoedig oogde naar het verschoten behang datliier en daar in flarden naar böieden hing Resoluut nam iiij leen oud jampotje en trachtte met veel geduld en weinig stijfsel het papier uteer netjes op den muur te plakken Terwijl hij druk bezig was werd er op de deur geklopt Zeker weer de hos 5ita mompelde Jakob waardig Baar de deur schrijdend Maar ditmaal w as het de hospita nu eens niet Op den drempel stond een forsche man metseen leeren schortje en verfiere wildyest kleedij Ik komi voor de verhuizing meneer De man tikt e met zijn wijsvinger tegen zijn pet en stapte naar binnen Wij kitnnen zeker meteen wel beginnen Jakob lach verbaasd Voor de verhuizing U bent zeker abuis De paar spulletjes die ik heo kan ik om zoo te zeggen wet hi mijn vestzakje stoppen Meneer hoiidt van een grapje dat zie ik wel vjel de verhuizer in de rede een veelzeggende blik op een leege wijnflesch die naast Jakob s sponde stond rpend Nou ik ook hoor Maar het II al zeven uur WH moeten opschitt i Om negen uur heb ben j weer een verhuizing Kom jon geils aanpakken Onmiddellijk doiien drie flinke knapen op uit het duister van het trapportakl Ku lachto Meier niet meer Beste man ik verzeker je Zou ti vandaag verhuizen j ofnee T Ja dat is zoo maar En bent u meneer Meier uit de Gerstestraat 13 ja of nee vroeg de verhuizer nadrukkelijk naar de leegi wijnflesch kijkend Dat ben ik Nou meneer dfifflwe t7ik genoeg Kom jongens wü befejnnen ONTWLOFFING IN SPAANKlHE DNITIE OPSLAarLAATS De bevolking van Sevilla werd gisterochtend door twee geweMIfe cntplotfincen opgeschrikt waan een rerfts kleinere ontploffhigen vcrlgde Zij waren afkomstig van een artillerie depot waarvan de munitieopslagplaais als gevolg van de buitengewoon groole hitte die daar op het oogeoblik heerscht door zelfontbranding in de lucht gevlogen was Talrijke woonhuizen die schade geleden hadden moesten ontruimd worden Over het aantal slachtoffers is tot dusver niets naders bekend geworden Over de ontploffing wordt nog het volgende medegedeeld Het munitiedepot bevindt zich op ongeveer vijf kilometer afstand van het centrum van villa in de nabijheid van de voorsteden Punta del Verde en Guadaira De burgemeester en de minister van Landbouw Miquel Primo de Rivera die zich op zijn inspectiereis te Sevilla bevond i eg ven zich opmiddellijk naar de plaats van het ongeluk Door dit ongeluk zouden vjjf personen gedood en verscheidene gewond zijn Korte bericfdetu BlUlwtis het Staatsblad h ben 12S persoiwn 6 Fr n che n tii na t lt vertoren VoornatneJijk bctcvft het Jod n Aao boord van het Partug esch s Ntja ea fs DinMjag te Lissabon een o p vaü 36 KChlpbrmikelingen sangekotnen van het op 4 Juil Jl door pen Duitsche duikboot tat zinken gebrachte Eni elsche ss Inverness In Chalons sur Mame zijn 3000 Fransch krtfï gevangenen aangekotn n tf ook aan den werejdooloa van 1A14 1918 hebben deetgencflien Namens m rschaik Pétatn werden 2ij ioor officieele vertegenwoordigers der regeerlnjr ontvangen Volfms een officle e opitave van het aantal slav btoffer wn den Engelscben luchtaanval op Napele in den nacht van 20 op 21 Juli ifin hierhil 20 personen gedood waaronder zeven le len v n de weermacht en S7 personen waaronder 12 ieden van de we macht gewond BINNENLAND Werken in Duitschland OOK ARBEIDSBEMIDDELING VOOR VROUWEN He A N pI meldt De Rüks Mtnmissaris beschouwt Jiet mede als een van zyn beiangifijkstle taken om de loosheid der NederlMidsche bevolking m samenwerking met de Nederland sche irstant op te heffen en daarf mede de eco iomische positie der gezinnen te vejfbeteren Terwijl het eigisfl land niet voldoende arbeidsmogelijkheden biedt zün in Duitschland talrijke arbeidsmogelykheden van velerlei aard aanwezig Duizenden Nederlandsche mannefi hebben in het Duitsche rijk werk gevonden Maar ook aan vrouwen en meisjes worden in Duitscjjilai d veelzijdige en goede artjeidsmogelijkheden geboden vooral voor helpsters bij landarbeid hulp in de huishoiA ding arbeidsters en kantoorpersoneel In den landbouw kunnen vrouwen en meisjes van 15 tot 40 jaar en in de huishouding van 18 tot 40 jaar werken Zij bthoeven niet over eenigerlei vakkennis te beschikken De Duitsche huisvrouwen zün gewend jonge in de huishouding onervaren meisjes op te leiden De betrekkingen die voor Nederlandsche meisjes werden aangeboden zyn alle gecontroleerd Een met begrip opleiden voor het werk goede b handeling en goed loon worden toegezegd Er wordt op gelet dat de meisjes zoo veel mogelyk aan werk geholpen worden in do naburige Quitsche streken opdat de afstand van het vaderlawd mei te groot zal zün In byna alle steden die in aanmerking komen voor de bemiddeling voor huishoudieltjke hulp werken reeds Nederlandsche meisjes joodat te allen tyde contact veikregen kan word n met Nederlandsche vrouwen en meisjes Ook voor arbeidsters zoowel geschoolde als ongeschoolde bestaan talrüke arbeidsmogelijkheden in Duitschland Bij het plaatsen van de arbeidstei s wondt evemeenK uitgegaan vah het beginsel dat de afstand tusschen vaderland en werkplaats niet te groot moet zyn In den regel zyn de plaateen waar werk wordt aangeboden gelegrn in de naburige Duitsche streken De Nederlandsche meisjes werken tegen d ezeifde voorwaarden als haar Duitsche collega s Bü een normale arbeids prestatie wordt een goed loon verkre l gen Voor onderhoud logies en het beJ lighouden van de meisjes in den vryen tüd wordt voldopndc zorg gedrag Aangezien de Nederlamische meisjes tteeds groepsgewijze in b wh yven worden aangesteld Wijven zy met elkander in CüiVtact en wennen zy snel aan de nieuwe omstandigheden X Voor kantoorpersoneel is esn tydlang werken in het buitenland altyd waardevol weest Het vcrbiyf in het buitenland geeft niet alleen een ruimeren blik op het eigen vak maar bevordert ook de persoonlüke ontwikkeling Voor goed onderlegde kantoorbedienden zy goed Ijetaalde posten in Duitschland in groeten getale aanwezig Het spreekt vanzelf dat behejtsching van de Duitsche taaf in woord en schrift voorwaar GRIJPT HET ZWAARD de gaat om Europa De Sovjet Unie een land waar de beschaving ten onderging aan een regiem dat zich slechts handhaven kan door dood en verderf te laaien onder hen die er tegen opkomen Een land waar de boerenstand uitgemoord en uitgehongerd werd waar de kinderen m een commune werden opgevoerd ea echtscheidingen even oorbaar en gemakkelyk zijo als het verwisselen van een hoed L nfa rv een stad In de Sovjet Unie wier historie na de gruweldaden der vluchtende com nunistisehe horden met bloed in het boelc der historie geschreven zal worden een stad waar gewonden vrouwen kinderen en grijsaards als beesten weiden neergeschoten Dat is de terreur van het bolsjewisme de terreur van een duivelsch regiem dat in eigen land 14 000 kerken platbrandde en 428 000 geestelyken vermoordde Zulk een lot stond Europa te wachten Zulk een lot stond ook ons land te wachten Reeds had de Sovjet Unie tallooze divisies dreigend gereed tot den sprong langs de Oostgrens van Europa opgesteld Reeds vlogen de Sovj etvliegtuigen over de demarcatiegrenzcn tot het doen van verkenningen Toen kreeg het Duitsche leger marschbeveL C het juiste moment bond het den strijd aan De inzet is Europa zyn beschaving zgn vrüheid en zijn kerk De inzet is ook onze Nederlandsche cultuur ook onze kerk ook onze vrijheid Waar het gaat om het hoogste goed kunnen wy in dezen strijd niet toezien en aan den kant biyven staan Nederlanders uw volksgenooten de geuzen van den nieuwen tijd strijden reeds in de Waffen S S tegen de bolsjewistische horden Zü gaven het goede voorbeeld zy bleven niet aan den kant stac doch zetten zichzelf in J Nederlanders u kont niet bUjven toezien grypt het zwaawi en verdedigt uw bodem uw huis en haard tegen de bolsjewistische wereldpest Nederlanders meldt u aan bü bet VrijwiUigenlegioen Nederland Koüinginnegiaeht tt s Gravenhage VERVALLEN EMOLUMENTEff De N V V persdienst meldt Nu het besluit loonbepaling werkverruiming afgekondigd is en op 28 dezer n werking zal treden heeft de wnd secr gen van het departement van Sociale Zaken in aansluiting hier op het volgende aan de gemeentebeturen medegedeeld Tot dusverre werden aan diegenen die by de weritveiafujmingsobjecten waren geplaatst bpven het loon in geld zgn emolumenten verstrekt Daar by de samenstelling van het loonbesluit de gedachte voorgezeten heeft de arbeidsvoorwaarden m de wêrkverruimmg zoo nauw mogelyk aan te passen aan die geldende m het vrye bedrijf zal er wanneer de nieuwe regeling in werking is getreden geen plaats meer zijn voor de bedoelde emolumenten Voor de personen die bij de werkverruimingsobjecten geplaatst zijn zullen met ingan van 28 dezer niet meer gelden 1 De regeling tot verstrekking van goedkoope levensmiddelen 2 De regeling voor extra hulp in den vorm van kleedmg dekking en schoeisel zgn B steun 3 De zgn spaarregeling 4 De regeling voor df brandstoffen bys lag 5 De regeling voor toekenning van een extrabydrage van inwonende kinderen 6 De in enkele Groningsche ge meenden geldende regeliag voor den Indus trie byslag Er zal geen enkel bedaar tegen bestaan dat de gemeentebesturen doorgaan met het verstrekken aan bü de werkverruiming geplaatste personen van een tegemoetkoming in de contributie wegens het lidmaatschap van een ziekenfonds GEEN OMZETBELASTING VAN KELLNERFOOIEN halve niet als ondernemer kunnen worden aangemerkt AANBEiSTEDING Het hoofd van den dienet der Zuiderzeewerken heeft aanl es eed het vervaardigen en stellen van den yzeren txivenbouw van een ophaalbrug over het kanaal Blokzyl Kadoelen nabü VoU nhove met bijkomende werken Hoogste inschry ver N V de Croo en Brauns Amsterdam voor 12 608 Laagste inschrijver N V mach br Bosman Rotterdam voor ƒ 8 S52 t11 Te Alphen a d Rün is aanbesteed de bouw van 14 arbeiderswoningen aan de Gveman Borgesiusstraai en Jan Nieuwenhuyïenstraat voor de NutssUchting tot verbj t ing van de volkshuisvesting Hoogste inschrüver was L van Beusekom te Alphen a d Ryu met 78 933 Laagste A Berghoeff Alphen a d Rün met f 70 230 In verband met het feit dat er inspecteurs der omzetbelasting waren die de fooien der kelLiers beschouwden als inkomsten wegens bewezen diensten met het gevolg dat zü hiervan omzetbelasting verlangden vari de kellners heeft het hoofdi estuur van den Nederlandschen R K Bond van Hotel Caféen Restaurant geëmpl Sint Antonius zich tot het departement van Financiën gewend Naar aanleiding hiervah is van de züde van dit departement een aanschryving gericht tot de desbetreffende ambtenaren der invoerrechten en sccynzen waarin wordt medegedeeld dat kellners ook al ontvangen zü geen vaste vergoeding doch uitsluitend fooien niet geacht kunnen worden zelfstandig een beroep I94f oe RooBE KMvisccajLEcrr v HET OCITSCHE ROOOE KKHs OOR DE NJLV O De persdieest van d K B n e De oationaal Socialitfische Vrou Organisatie doel ons nadere gegev ohntrent de totele opbrengst va hSJ collecte toekomen In totaal Itr deze inzameling ƒ M a4 M t Wn ten hier enkele byzonderheden x lij Terwül Amsterdam f 8S27 9 i jT bracht pry kt n provinciestad aN Qn Diogea met ƒ 47U M op deaeifde W Tegenover Rotterdam met S9 in slaat Eindhoven met ƒ 9427 S09 m vo rtreffelyk figuur Het droeviènc beeW biad ons Zeist met tiin ze4Xa en schriive 4 zes gulden Vergelüken wü de bedragen welii in de verachiUende plaatsen van og land werden ingezameld dan bhjkt d Den Haag met zijn opbrengst y ƒ 10 861 52 de kroon spant DISTRIBUTIENIEUWS De zeepkaart p en q MOG NIET GClDIG De destijds in de dagbladen plaatste opsomming van de verschil lende distributiebonboekjes en kaar ten welke thans in omloop tyn heen bij enkelen de meening dijen ontMaan dat de bonnen van de leepkaaiicn P en Q thans reeds gebruikt kenden worden Dit is hter niet het geval Met ingang van de volgende distnbu tieperiode voor zeep d i dus 3 vAuguj tus a s zal iwkencl gemaakt worden welke tx nnen van deze zeepkaartea geldig zün DE VOEDERKAARTEN VOOR BONOEN EN KATTEN Het Ryksbureau viMr de votxlselvoorziening in oorlogstüd vestiRt d aandacht op de bepalingen vermeld op de achterzüde der verstrekte voederkaarten waarby uitdrukkelyk is vermeld dat bü vermindering van het aantal dieren door verkoop sterfte 4 anderszins de betreffende voe erkaarten onmiddellyk moeten worden inge zonden Overdracht van voederkaarten of bonnen daarvan is verboden Mocht bij controle blyken dat gehandeld is in stryd met de voorschril ten dan zal uiteraard U t strafvervolging worden overgegaan DEBONNENLIJST AARDAPPELEN A 2Ï reserw t m 2 JuU 3 kg BLOf L BL U t m 10 Aug SO gr brood at U rantsoen gebak of SS gr meel bloem jPOTER MARGARINE Bo 24 en 25 t m 3 Aug 250 gr boter Vetkaartj idem itaet reductie BROOD GEBAK Br 17 t m 26 Juli één rantsoen Br 27 4 rants t m j26 Juli 4 rant EIEREN 27 t m J6 Juli een ei GORT MOOT OSUTTEN 5 t m 10 Augustus H pond HAVERMOUT VLOKKEN ENZ 44 t m 10 AugvMtus H pond JAH S cA 103 t m 10 Aug 1 pond KAAS 69 en 7 t m Tl Juli M en 27 t m 27 Juli 10 Aug 1 ons KOFFIE TBKE IM t m 16 Attg H p koffiesurriH gaat of 40 gr thee KOLEN Kookdoeleindeo letter M n lf Bon Ne 3 Kjr SI JulL Verwarming U K M haarden tt kachels J 01 Vm M haardeo m kachels K 01 t a 11 centrale ver warming ééo eenheid vasfa brand stoffen 05 06 07 Jnuden es kachels i 05 t m 8 Jiaarden kachels IC een eenheid tprf Geldig t m 31 Dtcember MACARONI VERMICELLI CNZ U t m 10 Augustui 1 oaa MAI2BNA ENil 5S t m 10 Augustus 1 ons MELK 27 t m 28 Juli H4 Uier AP voor kinderen geb na l 7 37 A r st papkaart B 1 A havermout papkaart B 1 t m Ifl Aug u p rijjt liaverm t A ftULVBDCBTBN Niet aangewexcD FBTBOLEtlM Par Ut t m 10 Ang voor keoken 11 BUST Itk t m 10 Aag M pond SCHEERZEEP f K textiel Urn 31 Aug 1 rantsoel SUIKER Itl t m i Auguatua 1 k VLESSCH VL 27 t m 28 Juli één rantsoen Tleeicli iee cnwaren Vleesehwar VL 26 en 27 t m 26 JuU één rantsoen of verdiiHrzaamd gevogelte ZEKP 38 t m 3 Ai ttttaa I raataoen VBKKLAJUMGt A a rdarpelen Me melk BI bloe Bo boter Brbrood Per periode vleescb Geen toevoegmg is AJg Bo kaart