Goudsche Courant, zaterdag 26 juli 1941

rW££DE BLAD ZATERDAG 26 JULI 1941 Productiecontróle band met de veelevering in ver Regg ng van den gezondheids en melkcontrólediejist voor vee in Zuid Holland ZOET ROGGEBROOD Uxo bakker levert het U DfiDULR IIDlIL DBN HAAG ROTTBRDAM Goud che Induflrieen Huishoudschool gESUtTATEN VAN HET iAAR n leerlingen der Goudsche Indus n Huishoudschool besloten het f Jiaar met het maken van ver irHlÊexcuniJes zooala naar het an vfn Ouders en Opvoeders te S U rdam kaasfabnek Oud Holland r Bndecraven Pateelfabriek Zuid iSTd een boerderij te Rozenda I oud w ter Melkfabriek Nuü icia en iï Goudsche StoomWeekeru De jong cerlingen maakten bovendien een Itawe naar de Diergaarde Blijdorp1 Rotterdam en de Bloemententoonif ilinz Polyantha te Schiedam Oo Vrijdag 25 Juli vond de jaarliiksche overgaat en diplomauitrei tiiiï fats door de voorzitster van het bestuur mevr J N v Dantzig Bevordering Bevorderd Primair I naar Primair II45 leerlingen Voorwaardelijk bevorJerd 2 leerlingen Niet bevorderd leerlingen Bevorderd Secundair I naar SecunM t II H leerlingen Niet bevorderd en 1 overgeplaatst naar Primair II Getuigschrift primaire opleiding ontvinaen J v d Aard J Boot A van Dijk c V d End L C v Gent B M Gons E E Meyer C Revet en A Zaneii allen te Gouda J v d Lecq Bergambacht M Muilwijlc Gouderak La Lau Haastrecht A Breedük UT C Splinter en C A Moonen Moordrechl J Dul M v Hoevelaken en N Verstoep Nieuwerkerk a d IJssel J A kooy en J v d Lecq Reeuwijk M K v Dam A A Noomen N B vérbur en J Zuderlaan Stolwyk E Oskam Vlist L M Buitelaar N v d Linde n F Zwijgers Waddinxveen Geen getuigschrift 1 Getuigschrift Hulp i d Huishouding iSec opi ontvignen E J Dekker W Hlbrands C M L Kusters E G L Leyennk en H v d Pavoordt allen e Gouda B A Aalhuizen Bergambacht H Pastoor Bodegraven C H V d Maan Boskoop W C de Knikker Gouderak L B v Erkel en A M van Vliet Nieuwerkerk a d IJssel M v Hoevelaken en C Holdermans Ouderkerk a d IJssel A P Bouwer en M Stalenburg S ioonhoven F W CamIticraat J M C v Hojten en A Verkade Waddinxveen Verbouwingr en modernikeering PAND FIRMA MULDER EN OOMS öoor een grondige verbouwing heeft het winkelpand Gro nendaal 58 waar gevestigd i de wijnhandel en slijtefy van de fa Mulder n Ooms een belatiigrijke verbetering ondergaan Het inwendige dier zaak is geheel kunnen worden gemodemiiseeird en dat is op perfecte wijze geschied waardKX r het aanzien van de Groenendaal als winkelstraat er stellig door is toegenomen Melkvoorziening door De Producent Blijkens me ïedeeling in De Producent zal de Coöp Producenten Handelsvereeniging Dé Producent afdeeling melk ingaande Augustus een belangrijk aandeel krijgen in de melkvoorziening van het halfwettelijk gebied van de Ki impenerwaard waaruit De Produoent een eer groote hoeVeelheid melk onitvan gt en waarin een groot aantal leden dezer Seöperatieve Vereeniging vormt ƒ Het is ook zoo goed als ze r dat De Producent binnen enkele dagen zal worden ingeschakeld in de consumptie rnelkvoorziening tn die gemeente Gouda SERVIEZEN M SLIEDRECHT Unge Tiendeweg 50 Telef 3525 Ingu Med O 2396 8 AT f AAR ANfi€ER Thalia Theater 3 op de Huwelijksreis met Theo Lingen Paul Hönbiger Johannes Riemann Maria nder gast Aanvang 8 15 uur Zonüag van Sf 3 30 uur Réunie Bioscoop Pareh de macht van de Kr Ctis geheel door Söendaneezen gespeeld Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag IMBuur Maja s dubbele huwelijk f Schouwburg Bioscoop Verdachte ontkent met Olgp Tschechowa GustavDiessl Albrecht Schönhals HanneMertens Aanvang 8 15 uur Zondaivanaf 3 30 uur 28 en 29 JuU 9 16 uur Inlevering van metalen aan de in den oproep van den burgemeester aangegeven adressen 2 JbU 8 nor Sociëteit Oiis Genoegen Tuinconcert joudsche Orkest ereeniging en Schoonhovens Kamerorkest o l v Gijsb Nieuwland 31 JuU 8 uur Sint Janskerli Orgelbespeling H C J de Man met medewerking van Maria Struycken Van den Adel sopraan Den Haag Th de Groen tenor Den Haag Lucien Louman Haarlem een koor van de Goudsche Muziekschool en het orkest Euterpe uit Den Haag ZONDAGSDIENST DOKTOREN Van Zaterdag tot en met volgende week Vrijdag zal de avond nacht en Zondagsdienst worden waargenomen door P de Boer arts Gouwe 113 telefoon 2273 C van Elk arts Kattensingel 79 telefoon 2561 APOTHEKÉRSDBENST Van Zaterdag tot en met volgende week Vrijdag zal de avond naoht en Zbndagsdienst worden waargenomen door Apotheek Weüer Gouwe 131 telefoon 3337 gast Aanvang 8 15 uur Zondag ONZE BIOSCOPEN Schouwburg Bioscoop VERDACHTE ONTKENT Verdachte ontkent I Er is een moordaanslag gepleegd op den architect Heinz Ottendorf en zijn vrouw Nora wordt er van beschuldigd den dader den acteur en avontuurlijken wereldreiziger Lennart die zich jpor zelfmoord aan een gerechtelijke raf heeft onttrokken tot die daad te hebben aangezet Hij heeft een bnef ac htergelaten waaruit voor Nora een ernstige beschuldiging te lezen is Deze houdt echter voor de rechtbank haar onschuld vol al schenen de aanwijzingen voor haar schuld zich steeds meer op te hoopen Haar vriendin Marianne die een zeer belangrijk getuigenis zou kunnen geven weigert een verklaring af te leggen De mogelijkheid hiertoe wordt geschapen voor een beëedigde getuige wanneer deze zich daardoor zelf aan een strafvervolging zou blootstellen Zoodoende krij gt dit proces een sftnsationeele wending en het slot er van is eenigszins anders dan men verwacht zou hebben Deze rechtzitting vormt het laatste gedeelte van de film Verdachte ontkent die deze week in de Schouw burgBioscoop gaat Echter maar een klein gedeelte want de film Iaat eerst in een vlot en spannend geregistreerd relaas zien hoe alles zich werkelijk toedraagt Olga Tschechowa geeft een prachtige uitbeelding van Nora de vrouw die zich verwaarlopsd weet door haar man en een nieuw leven wil beginnen met haar j gdvriend Lennart maar zich niet kan losmaken van haar man waneer die in moïilijkheden geraakt Haar prachtige creatie bcheerscht de geheele film Albrecht Schönhals speelt op sympathieke wijze de rol van Heinz Ottendorf den man van Nora Naast deie tw is het vooral Hanna Mertens die als de vriendin Marianne De Gezondheids en Melkccntróledienst voor Vee in Zuid Holland Waohtelstraat 57 te Gouda schrijft Öns Vele veehouders staan thans voor df vraag welke dieren zij van hun veestapel moeten leveren Een ieder is het er natuurlijk over eens dat de dieren waaraan men t minste heeft het eerst hiervoor in aanmerking komen n l de dieren met de minste productie Verder is het van belang te weten welke dieren al of niet teageeren op tuberculose want bü de levering moet er ook I naar gestreefd worden zooveel mogelijk reactiedieren op te ruimen Hoewel het melkvee reeds geruimen tijd wordt gemolken kan tooh nog een inzicht worden verkregen in de productie productiecontrole hoeveel heid en vetgehalte is hiervoor noodzakelijk De Gei4 a jheid en Melkcontróledianst voor Veè in ZuidHolland zal daarom voor veehouders die zich thans opgeven als aangeslotene ingaande met het dienstjaar 1942 een bijzondere regeling treffen voor de melkcontróle Voor ieder dier blijft maar een korte contróletijd over en daarom moet deze controle tenminste 1 X per veertien dagen of beter nog 1 X per week plaats vinden Een dergelijke controle zou natuurlijk kostbaar worden maar dit te ondervangen door voor deze veehouders Voor hét resteerende gedeelte van 1941 deze controle uit te voeren volgens het systeem van de zelfmonstername d w z dat de veehouders zelf de monsters nemen Veehouders die zich hiervoor opgeven zullen natuurlijk de noodige instructies voor deze monstername ontvangen Het spreekt vanzelf dat de Dienst een dergelijtke vorm van monstername alleen tydelijk invoert als noodmaatregel om voor veehouders die hun vee nog niet laten contróleeren de gelegen het meest op den voorgrond treedt Ook zij geeft ovalr het geheel een mooie vertolking van haar rol al weet zij haar houding tijdens het laatste gedeelte van dit echtelijke drama niet voor de volle honderd procent aanvaardbaar te maken Deze film die door Otto Linnekogel op voortreffelijke wijze werd geregisseerd boeit den toeschouwer van begin tot einde Het is een ontroerend drama van menschen die elkaar hartstochtelijk lief hebben en toch door den loop der omstandigheden elkaar in het ongeluk dréigcn te storten Vooraf gaan de journaals en eenaardig stemmingsfilmpje Als de lentekomt 1 Reunie Bioscoop PAREH DE MACHT VAN DE KRIS Waar ons schoone Insulinde meer dan ooit de algemeene aandacht vraagt verdient de film Pareh de macht Van de kris ieders belangstelling In het bijzoncter is deze film interessant omdat zij op ongezochte wijze ons telkens weer een blik doet slaan in het leven der inlanders hun godsdienst en hun werk De vervaardigers van Pareh Mannus Franken en Albert Balmk hebben zich alle moeite gegeven de sfeer van het inheemsche leven zoo goed mogelijk te benaderen een opgave waarm zij zeker zijn geslaagd Dé schitterende natuur vormt daarby een zeer dankbaar decor als achtergrond van het verhaal dat in deze füin wordt uitgebeeld en dat werd samengesteld naar een gegeven van Albert Balink De inhoud van de film is vrij simpel en verhaalt ons van de liefde die bestaat tu schen Wagini de dochter van den Loerah Troeno en Machmoed een kranige jonge visscher Wegens eea oude overlevering mag een visscher geen omgang met een meisje uit het dorp heljben Geschiedt dit toch dan stellen beiden zich bloot aan den toorn der goden terwijl met hen het gansche heid open te stellen Slsnog roet de minste kosten waardevolle gegevens te verkrijgen omtrent de productiecapaciteit van het melkvee in verband met de huidige veelevering Het komt dus hierop neer Vpor veehouders die zich thans reeds opgeven als aart slotene ingaande 1942 met ingang va 1942 worden dus de volledige werkzaam heden verricht zooals t b c onderzoek bestrijding van het besmettelijk verwerpen 3weke lijksche productiecontróle wordt voor het resteerende gedeelte van 1941 de productiecontróle verricht volgens het sysfeem van Ae zelfmonstemarae wekelijks of om de veertien dagen Als voorwaarde Voor deze controle geldt dat alle normale bedrijfsdieren moeten worden gecontroleerd tot het droogzetten tioe voor zoover de dieren niet worden opgeruimd De benoodigde materialen worden door den Dienst beschikbaar gesteld voor het bemonsteren het laborato riumonderzoek geschiedt deor de melkcontróleurs van den Dienst De verkregen gegevens worden door de controleurs in een melkboekje bijgehouden Het vervoer van de materialen monsterfleschjes e d van den controleur naar het bedrijf en na het bemonsteren naar den controleur zoonopdig moet de betrokken veehouder hiervoor zelf zorgdragen Het tarief is gebaseerd per dier per onderzoek Verdere inlichtingen oT betreffende het tarief zijn te verkrM gen bij decontroleurs vn den Dienjt bS wie menzich ook kan opgeven s Xlaar het moeilijk is thans nog een dit onderzoek particulier te laten verseeren ih verband met de veelevering dient men zidh hieromtrent met zijm dierenarts in verbinding te stellen om dit onderzoek partciulier te laten verrichten dorp zal worden getroffen Eén is er in het dorp die meer nog dan de anderen alles in het werk stelt om de ge lieyen van elkaar verwijderd te houden dit is Djahal die zelf een welgevallig oog op Wagini heeft laten vallen en daarom er steeds op uit is Mach moed te benaderen Bovendien is hy jal ersch op het gezag dat de Loerah in Jret dorp geniet en om zich op hem te wreken ontsteelt hij hem zijn heilige kris Deze krft geldt voor Loerah Troena als een beschermer van hem en zijn huis en als deze Kern ontstolen is wotdt hij dan ook door het ongeluk achitervolgd Machmoed wi trachten hem te helpen echter bij een gevaarlijken tocht vergaat zijn visschej sboot Hij wordt op t nippertje gered en als hij weer in t dorp verschijnt verneemt hij tot zijn ontsteltenis dat de Loeirah gestorven is en zijn gezm in diefe armoede heeft achtergelaten Bij toeval hoort hij wie den diefbtal yan Troeno s kris heeft gepleegd en na de begrafenis weet hij den ischurkachtigen Djahal te ontma keren Deze vindt den dood in de rivier en Machmoed stelt zich nu tot taak voor Wagini en haar familieleden te zorgen Deze prachtige film werd geheel door inlanders gespeeld men moet bewondering hebben voor hun natuurlijk en ongedwongen spel waardoor de film een geheel aparte bekoring heeft gekregen Thalia Theater Di E OP DE HUWELIJKSREIS Zelden zal men zooveel zotte verwikkelingen in één film bijeen hebben gezien als in Thalia s hoofdimmmer van deze week Drie op de huwelijksreis De welhaast onuitputtelijke serie begint al in de eerste flitsen een bruidje met bybehoorende familieleden wachten op t stadhuis op den bruidegom maar die heeft t te drijk op t kantoor en telefoneert dat de plechtigheid maar even uitgesteld moet worden Als dat even voorbü is begaeft de bruidegom zich naar t Vacantia Wij brengen en prachtvoll keuza Zomer aponnen In gebloemd en effen zijde linnen enz 6edrut Fe kumlzi den japonnen verkn gbaar op bon K Vlotte collectie dah i Regenmonteli in gummi popeline en tweed tnónn r Ingez Med G 2406 40 stadhuis maar nu laat t bruidje hèm wachten zij is intusschen al vast op de huwelijksreis gegaan Onderweg ontmoet zij een ingenieur op vacantie die zoojuist aan de opdringerige attenties van een wat erg temperamentvolle zangeres is ontsnapt door haar in kennis te brengen met een professor Ter bestemder plaatse wanhty tante Clotilde eigenares van een pen sion met haar gasten en bovendien een muziekcorps onder leiding van Klinke de portier van t pension hef bruidspaar op Onkundig van t gebeurde houden zij den ingenieur vonr den bruidegom het paar wordt g en gelegenheid geboden zich te verklaren wat aanleiding geeft tot alleriei dolle verwikkelingen De geschiedenu raakt nog meer verward als ook de professor in pension Bellarista komt logeeren Deze blijkt n l ver liefd óp tante Clotilde hetgeen hij haar al sedert geruimen tijd in zijn brieven had laten weten maar waar tante desondanks toch niets van wist omdat de al te ijverige portier de brieven in haar naam had beantwoora Nog dwazet wordt de situatie wanneer de zangeres op haar beurt in Bellarista verschijnt De zothe en bereiken hun hoogtepunt als ookide verlaten bruidegom daar arriveert Alsof een en ander nog niet genoeg vroolijkheid brengt zorgt Klinke de portier daar tusschendoor voor allerlei bükomstige vermakelijkheden hij is clown no 1 in deze grappige historie Theo Lingen is het die deze rol op onnavolgbare wijze vertolkt De overi ge personeh worden echter eveneen uitstekend getypeerd Maria Andergast is zoowel als teleuraestfld bruidje als in de rol van meisje in moeilijkheden en daarna in haar nieuwe verliefdheid voortreffeliik Grete We ser Mimi Shorp Paul Hörbiger en Johannes Rieman die de andere hoofdrollen vervullen doen dit op een niet minder uitmuntende wüze Rijwieldiefstal ELKEN DAG OPNIEUW Een tuinder uit Stolwijk heeft bij de politie aangifte gedaan van het veimisfen van zijn rijwiel dat hij bg het gebouw van de Coöp Groenteveiling aan den Bodegraafschênstraatweg had neergezet Uit yroegar tüden Ol QOUDSCBK CODBANTMKLDDI TS JAAB GBLEDEN De Commissaris de Konings in de provincie ZuidHolland heeft ter kennis der belanghebbenden gebragt dat vgo het instellen van een onderzoek nir den toestand der Mallegatsluis alhier de vaart door die sluis zal zün gestremd van 27 Aug des voormiddags 6 ure tot 28 Aug daaraanvolgende des namiddagï te 9 uur se JAAR GELEDEN De Stedelijke Zwemschool leverde bü den op Zondag 26 JuU 1891 door de Goudsche Zwemclub georganiseerden zwemwedstrijd een recht gezelligen aanblik op Decoraties van vlaggendoek wapperende wimpels bloem versiering een estrade met muzikanten tal van gespierde jongelui uU alle oorden des lands herwaarts gekomen en een groote schare belangstellende toeschouwers waaronder het schoone geslacht een eere plaats innam en waarbij ook de autoriteiten de beide wetho uders en verscheidene leden van den gemeenteraad met genoegen werden ofigen eri t Vonze cer het kostte eenige moeite om ons voor te sipJWn op de pouasche Zwemschool te zyn waar gewoonlijk al het althans niet snik warm is slecht een paar troepjes jongens en een enkele volwassene te zien is en waar het schoone geslacht trots den aandrang van tal van ingezetenen krachtens besluit van den gemeenteraad nooit toegang heeft dan op dien éénen dag van het jaar dat de Goudsche Zwemclub het uitnoodigt De animo was groot en er werd hevig gestreden In de pauze bood een zestal iomfa dames mej A van Vreumingenj Cosijn Krom Van de Weg Begeer ende Raadt aan het bestuur der Goudsche Zwemclub ter herinnering aanhet vijfjarig bestaan een vaandelai i vi n ïwart fluwefl ni it zilverenfranje omzet waarop de Goudsohekleuren zijn gewerkt met een zilveren ster terwijl de aanduiding Goudsche Zwemclub 1886 1891 in zilver daarbij zijn aangebracht 25 IA AR liBLEpEIS Onder de gemeente Nieuwerkerka d IJsel is een aanvang gemaaktmet de verzwaring en ophooging vanSchleland s Hoogen Zeedijk BüKortenoord is de heg aan den rivierkant weggehakt Verschillende krommingen in den dyk zullen geheel ofgedeeltelijk worden weggenom waardoor de kruin van den dijkwordt verbreed TOERIS ME IN EIGEN LAND Bezoek aan het historische slot Loevestein Op 17 Augustus wordt door een t vaa ftol afdeelingen van de Ncderlandsche Reisvereeniging n l de afdeelingen Amsterdam Haarlem Leiden Den Haag Delft Dordrecht Gouda Rotterdam Utrecht Breda Tilburg en Den Bosch een groote boottocht gemaakt naar het historische slot Loevestein De deelnemers komen bijeen te Rotterdam waar gewandeld wordt naar de Oosterkade waar de boottocht aanvangt die wordt gemaakt met een der salonbooten van de Reederij De Lek De tocht gaat langs Nieuwe Jrlaa en Noord naar Dordrecht waar de deelnemers der afdeelingen Breda TtU burg en Den Bosch aan boord komen Verv9lgens wordt de tocht voortgezet over de Merwede naar Loevestein dat onder deskundige leiding wordt bezichtigd M U L O EXAMEN Ingez Med ü 2380 20 Bi het hedeii gehouden M U L O examen te Leiden slaagden onze stad genooten de dames E Kropman ea J v d Pavoordt As FEUILLETON Nadruk verbodenj De Vuurtorenwachter Geef me nu maar allebei een s en dan moesten we maar eens een stevig glasWarme punch nemen tenzij jullie de Voorkeur geven aan Champagne Hildur a zonnige neiging om den Kr PPigen kant van de dingen te zien vam weer boven Wenscht u een schijfje citroen in r = professor vroeg ze met de Mtonaue van een sociëteitskelijer uagmar zette een kleinen koperea h t f Ze hadden hun som Ia van zich afgemin eerden zich tot een stemin J opgewekts had want een i landhuis was verdriet w rr t toen ze verrast = bC d i nel T I berg en het dienstWfc bed uitgeput lot vai 1 ï ® onzekerheid over het Dm 1 il S te 9 den toren beifi ar de deur en Hing les luisterden in span haïï J Usen wat is er aan Mikkilsen was een brigadier van politie dien ze heel goed kenden Het spijt me dat ik u lastig moet vallen zei de man maar er is iets heel eigenaardigs gebeurd Ik l am een minuut of tien geleden een dame tegen een vreemdelinge die me den weg naar uw huis Vroeg Dien wees ik haar m aar omdat de dame me erg van 6treek leek volgde ik haar langzaam Ik was erg verbaasd toen ik liaar door het raam van uw woon kamer naar binnen zag kijken Zoover als ik kon zien stond ze te huilen om steenen te vermurwen en ik verbeeldde me dat ze wilde kloppen maar toch niet goed durfde Waar is ze niaj Waar is ze gebleven Olsen trad naar buiten in het maanlicht Dé meisjes bleek en trillend op haar beenen volgden hem Ze holde weer het tuinpad af en viel als een blok neer vlak bij het hek Ik was net te laat om haar op te vangen Ik heb haar opgebeurd en op een bank gezet Daar is ze Ik dacht dat het het beste was voordat ik haar hierheen bracht om u even te vertellen Voordat Olsen zich bewoog snelde Dagmar den tuin in gevolgd door Hildur Aan een hevige aandoening ten prooi volgde de vuurtorenwachter haar Hij zag Dagmar bukken over een onbeweeglijke gestalte die half ineengezakt op de tuinbank zat De siacieuse figuur xan de bewuste looze vrouw vormde een lichten last voor de sterke jonge armen Olsen hoorde Hildur fluisteren Oagmar zij is hettMa r de dochter haar moeder tegen zich aandrukkend zei rustig Vader ze is naar huis gekomen misschien sterft ze We moeten haarnaar binnen brengen Hij gaf geen onmiddellijk antwoord Wat mpest hij zeggen NéénT Hij wendde zich tot den brigadier Ik ben je zeer verplicht Mikldlsen zei hij We kennen mevrouw Je zou me een groot plezier doen tenminste als je dat met je plicht overeen kunt brengen om met niemand over dit voorval te spreken Maar wacht Als je langs hotel Bellevue komt wil je daar dan even zeggen dat mevrouw Vansittart plotseling op straat is flauw gevallen en dat er in mijn huis voorhaar wordt gezorgd Ik zal er voor zorgen zei de politie beambte en salueerde Toen hij het tuinpad afliep vroeg hij zich af wie die mevrouw Vansittart wel kon zijn en waarom juffrouw Dagmar had gezegd dat ze naar huis was gekomen Daarop draaide hij zich om en keek naar het huis waarin de anderen juist waren binnengegaan Hij lachte in zichzelf Stel je voor bromde h j Ik behandelde hem alsof hij een onvervalschte baron is En ik denk datmijn baantje nog heel wat beter betaalt dan het z ip Maar in elk geval het is een dappere kerel I En ik ben blij dat ik he t mtfar heb gedaan voor hem en voor die meisjes Wat zagen die er anders weer pieUtijn uiti Het is me altijd een raadsel geweest hoe ze op die manier kunnen leven van het traktement van een urtorenwachter Maar enfin dat zijn mijn zaken niet HOOFDSTUK XVIII HUdor draagt een end sieraad Het was nog niet laat in den avond toen mevrouw Aagaard het hotel verliet Haar zoon vergezelde haar Hun huis lag aan den rand van de stad en ofschoon Björn graag neg wat bü de beide andere heeren was gebleven om wat na te praten over de gebeurtenissen van den avond voelde hij dat zijn moeder thans in de eerste plaats recht had op zijn gezelschap Inderdaad zij had hem veel te zeggen 7j was evenals de anderen onder den indruk gekomen van mevrouw Vansittart s persoonlijkheid zelfs In de buitengewone omstandigheden waiironder de kermi making had plaats gehad De vrouwelijke intuïtie is onbarmhartig critisch bü het beoordeelen van andere vrouwen Zy ziet en taxeert met één oogopslag die duizend kleinigheden en nuances van toilet en manier van doen welke een man dikwijls ontgaan en waardoor zi onmiddellijk een vrouw van goede geboorte en uit de kringen van hoogere beschaving kan onderschei den van de als darAe vermomde burgerjuffrouw Het was voor de dames in Christiansand altijd een onopgelost raadsel geweest waar Dagmar Olsen haar Fransche manier van zich te Meeden vandaan had Mevrouw Aagaard wist nu dat zij een rechtstreeksche erfenis was van haar moeder Deze ontdekking was in zekeren 7 i een bevestiging van een vermoeuen dat zü altijd diep binnen in had gehad namelijk dat Axel Olsen iemand van voornamen huize was Tijdens hun rit naar huis vertrouwde ziJ een en ander van deze denkbeelden aan haar zoon toe en ze was hoogst verontwaardigd dat hij zich daarvan allerminst een aanhanger betoonde Mijn beste jongen riep ze metpathos uit je schijnt heelemaal degroote waarde voor je carrière nietin te zien van een vrouw van goedefamilie I r Moede maakte hij een eindaan haar woordenstroom u hebtdaarnet gehoord dajt Hildur de dochter is van mr Traill Meneer Trainen ik hebben heel wat over haar afgepraat de laatste paar dagen Ikheb u voor vanavond niet meer gezien zoodat ik geen gelegenheid hebgehad om u alles te vertellen wat erbesproken is Hoe we er zelf financieel bijzitten behoef ik u niet te vertellen Het zou u ntet gemakkelijk vallen mijn toelage te verdubbelen en toen ik meneer Traill vertelde dat ik al van Hildur hield lang voordat ik wist dat ze zijn dochter wa gaf het me een kolossalen schok toen ik hoorde dat hij van plan was haar een bruidsschat van een tiaU millioen dollar te geven De kwestie waarover het nu gaat is niet meer of de aangenomen dochter van een armen vuurtorenwachter die in werkelijkheid misschien een vermomde graaf of baron is een geschikte partij voor mij zou züh maar omgekeerd of een arme luitenant ter zee dat is voor een millionnairsdochterl Mevrouw Aagaard hijgde van opwinding Dit overtrof de stoutste verwachtingen welige ze ooit omtrent do toekomst van haar zoon had gekoesterd Het is natuurlijk een buitengewoon gelukkige omstandigheid ging deze jongeman voort dat Hildur en ik het tevoren al met elkaar een waren anders zou ik me in deze omstandigheden als fatsóenlök man natuurlijk hebben moeten terugtrekken Maar luistert u nu eens moeder Voorloopig mag over alle Wat vanavond is gebeurd atuur k geen woord worden gesproken we moeten eerst van roeneer Olsen er van meneer Traill hooren of zü den tijd al gekomen achten om alles publiek te maken iWonU iwn ol d JS