Goudsche Courant, maandag 28 juli 1941

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHÉ Maandag 28 Jkli 1941 gOe Jaaigant No 20691 CCIBAHT Barean llu T SI TKU t74S FiM eiilBg HM Chefredacteur F TIETER CSoud Belangwekkende verMaringen van Stalin Jr Alles was bij ons zoo liederlijk onordelijk opgebouwd 100 000 k g brisantbommen op Moskou Tegenstand bij Mogilef gebroken Het vrifwilligerslegioen defileert Op het Spui werd door het vrijw legioen Nederland een défilé gehouden V n r S S Gruppenführer der PoUzci Rauter luitenant generaal Seyffard en generaal Schumann Polygoon Fransch Indo China door Japènfche strijdkrachten bezet Engeland z de verdragen met Japan op AmerikaanschéXyloot met verzegelde orders vlan Hawaii vertrokken i 07 60 50 mpen 2 30 8 et eek 3 S1 meer ngen meer De oudste zoon van den Sovjet iictator Stalin Jakob Dsjoegasjwili ijie zooals reeds bekend is zich bij Ljosno met het oog op de kanslooshei i van verderen tegenstand en tegen het Bitdrukltelijke bevel van zü i vader had overgegeven heeft bij zija verhoor opmerkelijke verklaringen afgelegd over de gebreTckige bolsjewistische organisatie m de Sovjet legerleiding De nauwkeurige tekst van dit verhoor is reeds in het origineel dus met de verschillende verklaringen van den zoon van Stalin m de Russische taal door den Duitschen omroep uitgezonden zoodat eventueele pogiftgen van Sovjetzijde om de verklaringen zelf in twijfel te trekken reeds van te voren mn veroordeeld aldus het D N B De zoo buitengewoon interessante Tjijzonderheden die de zoon van Stalm bij zun verhoor mededeelde bewijzen ondubbelzinnig hoe onsystematisch heel divisies door de Sovjetleiding het vuur m werden gezonden ook wanneer geen kansen bestonden cp jen voortzetting van den stryd Zinnslooze of zooals Jakob DsjoegasjwiU zeide idiote bevelen van de commandanten en de t vrees voor de beweerde gruwelen der uitsche soldaten die hun door de poli l e commissarissen op opruiende wijzè teeds weer ingepraat was deed de troeW ook bij de meest hopelooze omsingelms nog als zelfmoordbenden tegenstand roMen Uit de verschillende verklaringen öis men duideUik de diepe depressie w sronder Jakob DsjoegasjwiU leed ZyiKwootden werden langzaam en nadenl od uitgesproken Vaak herhaalde hij zmhzelf om zijn verklanngen kracht bij te tten Het verhoor begon met oKsgebruikelijke zuiver persoonlijke vrst i waarbij Jakob DsjoegasjwiU ferstorfa verklaarde dat hij de oudste zoon was an den voorzitter van den Ra ad V Volkscommissarissen Stalin Na ver sclieidene mededeelingen omtrent zijn rang zijn regiment en zijn divisie gaf hij een waarlijk karakteristiek beeld van zijn troepenonderdeel tot het oogenbhk waarop hij het besluit nam zich met zijn menschen over te geven Volgens zijn verklaringen waren de resten van zijn divisie reeds op 7 Juli verslagen en bij de stad Ljassowo omsingeld Maar eerst op 16 Juli dus negen dagen later heeft Jakob DsjoegasjwiU den volkomen hopeloozen tegenstand opgegeven en zich overgegeven Omtrent de effecten van de omsingeling deelde de zoon van Stalin net volgende mode fcht v il t d Neder he U flf T Nederland WiUigerslegioen Polvsoon Helaaso deed de door de Duitschers oereikte omsingeling zoo n paniek ontstaan dat alles uit zijn verband liep Ik was toen bij den divisiecnmmandant DIJ to staf Ik ging mijn menschen zoekRi want ik was van mijn artiUeristen gescheiden en ik weet niet waar ZIJ zijn gebleven ik heb er niet één van gevonden Eergistemacht 16 Juh op anderhalven kilometer van Hassowol waren wij omsingeld Er ontstond een paniek De artiUeristen nebbra zoolang het ging geschoten waarheen zij toen verdwenen weet ik met ik was van hen weggegaan en wachtte in den wagen van den divisie commandant Hy zelf was er niet Op oat oogenblik begon de beschieting De Uitsche troepen beschoten den rest van onze pantserdivisie Ik besloot naar den commapdant te snellen om an de verdediging deel te nemen By mjm wagen kwamen uiteengedreven daten bijeen menachen van den trein Zij vroegen mij Kameraad commandant leidt ons in den srtrijd Ik wilde hen in den aanval leiden doch stellig heeft de angst hen te pakken gekregen Toen ik mij omkeerde stond er niemand meer bij mij Ik kon niet meer terug naar mijn mannen aangezien de Duitsche mijnenwerpers een krachtig vuur openden Ik wachtte eenigen tijd en bleef heelemaal alleen omdat de strijdkrachten die met mij tot den aanval moesten overgaan om eenige Duitsche mitrailleurnestcn te onderdrukken dat was noodzakelijk om te kunnen doorbreken er niet meer waren Het begon al dag te worden Ik wachtte op mijn artilleristen maar er was niemand te zien Ik ging verder en ontmoette kleine groepen van de g m 5toriseerde divisie van den treip allerlei gespuis Er bleef mij echter nmts anders over dan met hen ïpee te gaan Toen zag ik dat ik onffilngeld was dat men nergens meer kon heen gaan Ik kwam en zei toen Ik geef mij over dat is alles Op de verdere vraag waar hij voor het eerst een gevecht had meegemaakt antwoordde hij dat hjj den naam van deplaaU 25tot30km van Wrtesbk af vergeten had Ik had geen kaart wij hadden heeleihaal geen kaarten Alles was bij ons zoo liederlijk onordelijk opgebouwd onze marschwijze de organisatie Toen hem gevraagd werd hoe de zending van versterkingen functionneerde antwoordde hij Ik zal u openlijk zeggen dat de geheele divisie een zoodanige zending van versterkingen was En wat was de reden van het falen van het leger Dank zij den Duitschen duikbommenwerpers zoo verklaarde de zoon van Stalm en s ank zij de onverstandige bevelen vap onze bevelvoering domme bevelen idiote kan men zegwaren de aivisies direct het vuur ing tuurd Zêfer interessant was vervolgens Jat de zoo an Stalm nog geen mededeeling haff pntvangen over de nieuwe machtsbevOTigdheden van de politieke commissarissen Hii zelf was nog van meening dat dewlitieke commissarissen de helpers wlsen van de commandanten De verbino e met de lagere Sovjet staven moet y buitengewoon slecht hebben gefunctiot erd of wel wel men heeft bewust ft officieren niet op de hoogte gebracht vun de beslissende veranderingen Hij sp k zich echter ondubbelzinnig uit tegeh t eze politieke commissarissen want de ding van de troep kan alleen bij di commandant berusten Niet de commis saris maar de commandant moet de eerste persoon zijn Over de hulp van Engeland liet hij zich zeer sceptisch uit Hij had door den omroep van het bondgenootschap gehoord Of Engeland hulp zal bieden wist hij niet Tot dusver heeft Engeland nog Viemand hulp verleend Jakob Dsjoagasjwili moest toegeven dat alle bewerfag en van slechte behandeling der gevangetep gelogen waren Hij zelf was goed behandeld en kon niet klagen en hij is er vast van overtuigd dat de gevangenen alle precies zoo zijn behandeld als hy Ten slotte werden hem nog vragen gesteld over zijn gezin Hy heeft een vrouw eh een driejarig dochtertje Op de vraag of zijn vader bij de vlucht der reg ering zyn vrouw zou meenemen antwoordde hii vaag Misschien wel misschien niet Er werd hem aan geboden eenige regels naar zijn vrouw te schrijven Hij bedankte voor de tegemoetkoraendheid maar verklaarde dat dat voorloopig niet noodig was Nieuwe luchtaanvallen op Moskou Het Duitsche luchtwapcn heeft Zaterdagavond opnieuw militaire doeler in Moskou aangevallen Welgerichte treffers verwoestten spoorlijnen bruggen magazijnen neu M r dan 100 000 brisantbommen en veischeidene duizenden brandbommen werden uitgeworpen De Duit sche vliegtuigen voerden alle opdrachten met goed succes uit en keerd n zonder eigen verliezen terug aldus het D N B Van het front De ring om de in verscheidene sectoren ten Noorden van Smolensk ingesloten Sovjettroepen is op 25 Juli naar aan het D N B wordt gemeld nog nauwer toegehaald Tydens hevige gevechten hebben de Dyitsche troepen de ultvalspogingen van de bolsjewisten afgeslagen waarbij i zij zware verliezen Ipden De buit aan wapens en alle mogelijke soorten oorlogstuig stijgt van dag tot dag Aan de Dnjartr De Duitsche luchtmacht heeft naar aan het DJI B wordt gemeld op 16 Juli door hevige bomaanvallen op kazematstellingen op den Oostelijken oever van den Dryestr den tegenstand der bobjewisten die hiertoe door Joodsche commissarissen waren geprest gebroken In samenwerking n et de Duitsche gevechtsvliegers zijn infanteristen in de verdedigingslinie binnengedrongen waarna de kazematten tijden gevechten van man tegen man werden veroverd waarbü de eigen verliezen gering waren Dnitsch pantsercorps vernletigt 1086 pantserwagens Met geringe eigen verliezen heeft een Duitsch pantsercorps tijdens de gevechten tusschen de Boeg en den Dnjestr naar het D N B verneemt 1086 Sovjet pantserwagens vernietigd Een enkele divisie van dit corps heeft hiervan 502 pantserwagens vernietigd Een andere pantserdivisie stiet zijdelings van den opmarschweg van het corps meer dan 50 kilometer diep in de bolsjewistische stellingen en hakte J twee heele pantserbrigades der Sovjets totaal in de pan BU Mogilef Bij de gevechten in het gebied van Smolensk heeft een enkele Duitsche divisie op 25 en 26 Juli 62 stukken geschut van allerlei kaliber buit gemaakt In het gebied Mogilef werd het laatste verzet van de omsingelde Sovjctstrijdkrachten met zware ver liezen voor de bolsjewisten verbroken Twee sovjetdivisies werden volkomen in de pan gehakt Er werden 23 000 gev iiigenen gemaakt 116 Üstukken geschut en luchtdoelkanonnen 80 Stukken pantser afweergeschut en 750 voertuigen vielen in Duitsche handen 342 vliegtuigen verloren Vrijdag en Zaterdag hebben d Sovjets 342 vliegtuigen verloren Daar van werden in luchtgevechten op 25 Juii 62 en 26 Juli 112 vl egtuigen omlaag geschoten Op den beganen grond vernield werden op 25 Juli 30 en op 26 JuU 138 Sovjetvliegtuigen SoTJetkogels vernietigen SoTjettanks Met twaalf Sovjetpantserafweerkanonnen hebben Duitsche infanteristen in de omgeving van Smolensk vUf Sovjettanks vernield Zaterdagochtend overweldigde eencompagnie Duitsche infanterie in debuurt van Smolensk omsingelde bolsjewiki en maakte darbij een omvangrijken tros buit waaonder ook twaalfstukken pantserafweergeschut en eaavrij groote hoeveelheid bijbehoorendemunitie Toen de Duitschers de laatstehaarden van verzet hadden gedoofd doken plotseling aan den Oostelijkenr nd van het dorp Sovjettanks op DeDuitsche compagniescommandant nameen snel besluit en liet de zoojuistbuitgemaakte kanonnetjes langs denweg in stelling brengen Kwieke infanteristen hadden de bedieningstechniek weldra onder de knie en overstelpten de naderende strijdwagensmet Sovjetpantseraf weergranaten Weliswaar stuitten verscheidene projectielen af op de dikke stalen wanden van de kolossen van 52 ton hiaar na welgemikte schoten op de pantserkoepels bleven twee der rijdende monsters buiten gevecht gesteld liggen Een derde dat een treffer in de Als gevolg van de vriendschappeiyiCË overeenkomst tusschen Frankrijk en Japan is de vreedzame bezetting van Fransch InduChina en zijn wateren reeds de lorige week door Japansehe mili airen en marinestrijdkrachten ult Evoerd zoo schrijft het blad Japan Times and Adver t i s e r dat nauwe betrekkingen onderhoudt met het Japansehe departement van Buitenlandsche Zaken Deze operaties zijn in de meest volledige samenwerking met de autoriteiten van Indo China snel en zonder wnjving voltooid DE JAPANSCH ENGELSCHE VERDRAGEN Het Japansehe ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt officieel mede dat de Britsche ambassadear Craigie een bezoek heeft gebracht aan den minister van Buitenland srhe Zaken en hem namens zyn regeering schriftelijk van het voornemen der Engelsche redering in kennis gesteld om het op 3 April 1934 gesloten handels delsen scyBpvaartverdrag tusschen de beide laflOen alsmede het op 21 JuU 1934 gesloten handelsverdrag tusschen Japan en Brilsch Indië en het v jrdrag van 7 Juni 1937 tusschen Japan en Burma op te zeggen flank hSd gekregen vloog in brand Nbg twee Sovjetstrijdwagens werden door samenwerking van drie antitankkanonnetjes van zeer geringen afstand uitgeschakeld Finsch communiqué Omtrent de gevechtshandelingen tegen de bolsjewisten is Zondag tegen middernacht officieel te Helsinki het volgende medegedeeld In de omsingelde gebieden in de richting van Repola waar een regiment infanterie is vernietigd bevond zich bovendien een regiment veldartillerie Daarbij werden o m buit gemaakt 37 stukken geschut 15 granaatwerpers 2 stukken pantserafweergeschut 6 stukken luchtafweergeschut 13 tractoren 50 vrachtauto s 17 veldkeukens 200 paarden en talrijke zware infan teriewapens Van het zeefront wordt medegedeeld dat de vijand op 28 Juli getracht heeft Bendtsker te nemen door uit vier motorwachtibooten 120 man en de bemanning der booten aan land te zetten De landingsmanoeuvre geschiedde onder bescherming van vijandelyke torpedobootjagers en het vuur der batterijen om Russare De Fmsche troepen hebben den anval met steun van zware kanonneerbooten en luchtstrijdkrachten afgeslagen De Finsche kanonneerbooten schoten een van de vijndelyke motorwachtbooten in brand De opmarsch der Hongaarsche formaties De opmarsch der Hongaarschc snelle formaties duurt voort zoo meldt het Hongaarsche telegraafagentschap van het Oostelijk front De vijnd tracht de Hongaarsche troepen door optreden van tanks tegen te houden Do achterhoede der Sovjets is echter herhaalde malen achteruit geworpen De strijdgeest der Hongaarsche troepen is ondanks de moeilyke verkeersomstandigheden en de groote hitte uitstekend De Hongarsche verliezen zijn uiterst gering it Japansehe ministerie van Buitenl JBdsche Zaken wijst in dit verband er op oat het verdrag tu chen Japan en Engeli d een jaar na oj egginj en de verdragten met Britsch Indié en Burma zes mkuiden later buiten werking treden BEWEGINGEN yAN DE AMERIKAANSCHR VLOOr Naar Aftonbladet it Londenmeldt heeft de AmerikaansMte vlootin den Stillen Oceaan volgens n tegram aan een Londensch ochtendUad Pearl Harbour op Hawaii met vfe zegelde orders verlaten In dit verband wijst men op do mogelijkheid van een effectieve blokkade van het Japansehe eilandenrijk door de vloot Te Londen neeft men evenals in Washington ieder hoop op een vreedzame regeling met Japan opgegeven MOBILISATIE DER PHILIPPIJNSCBE STRIJDKRACHTEN President Roosevelt heeft alle georganiseerde militaire strijdkrachten op de Philippijnen opgeroepen voor den actieven militairen dienst Deze strijdkrachten zullen voorloopig geplaats worden onder het bevel van eon Amerikaanschen legerofficier mi t den rang van een generaal tot het oogenblik waarop deze afzonderlijke eenheden bij de Amerikaansche stryd Briefwisseling tusschen Churchill en Stalin Volgens een in Dagens Nyheter gepubliceerd bericht van United Press uit Londen hebben Churchill en Stalin brieven uitgewisseld die in den vriendschappelijksten geest waren gesteld De correspondent van Dagens N y h e t e r zegt vernomen te hebben dat Stalin in zijn brief den nadruk heeft gelegd op de beteekenis van de gemeenschappelijke zaak welke elke slag van Engeland tegen het Westen heeft Stalin zou den wensch to t uiting gebracht hebben dat Duitschland van het Westen uit zal worden aangevallen By de briefwisseling tusschpn Stalin en Churchill zou de Engelsche premier naar United Press uit Londen meldt aan Sialin hebben medegedeeld dat Britsche hulp voor de Sovjets bijna geheel afhankelijk is van den omvang der Amerikaansche hulpverleening Churchill heeft daarmede indirect Stalin uitgenoodigd rechtstreeks den Ver Staten om hulp te vragen aangezien Engeland niet in staat is een belangrijke bijdrage te leveren Nederlandsch vrij williger slegioen Wegens den sterken toeloop van vrywilligers werden de meeste bureaux v aanmelding voor het Neder landsch Vrywilligérslegioen voorloopig gesloten Het Amsterdamsche bureau blyft nog open tot Donderdagavond 31 Juli a s Geopend blijft daarna alleen het aan ij eldingsbureau te Den Haag Koninginnegracht 22 Aanmeldingen moeten schriftelijk geschieden krachten zullen worden ingelijfd ilet oproepen van de strijdkrachten geschiedde onmiddellijk na het blo kkeeren van de Japansehe saldi m de Vereenigde Staten De vroegere chef van den generalen staf generaal Douglas Mac Arthur is benoemd tot bevelhebber van de PhiUppijnsche strijdkrachten Volgens het ministerie van Oorlog zal Mac Arthur het bevel voeren over 75 000 man die vereonigd worden in het Amerikaansche leger van Oost Azië Associated Press mykt hierover op dat het genoem de getal waarschijnlijk niet de half opgeleide Philippijnen bevat die geraamd worden op ongeveer 100 000 man Naar de Nieuw York Post uit San Francisco meldt zijn de viceminister van Marine Forrestal en de leider van de luchtvaartafdeelmg der marine admiraal Towers in een marinevliegtuig ter spoedige inspectie van de verdedigingswerken naar Hawaii vertrokken TEGENMAATREGELEN VAN DE JAPANSCHE REGEERING Tokio Nitsji Nitsji me dt dat de Japansehe regeering in nauwe samenwerking met de regeeringen van Mandsjoekwo en NanWng terstond tegenmaatregelen zal nemen tegen het blokkeeren van de saldi in de Vereenigde Staten h Domei meldt dat de kroonraad heden een bespreking zal hebben over het aapansch Fran sche accoord inzake de meenschappelijke verdediging van IndaChina Na de goedkeuring door de hiervoor bestemde commi = sio zal dienzelf en middag de ratificatie van de overeenkomst plaats hebben in een buitengewone bijeenkomst van den kroonraad in tegenwoordigheid van den keizer hipr verk aarf De fronten zijn thans duideli ik af gescheiden zoo kan de eerste reactie zoowel in politieke kringen en in de pers nn v de gebeurteniison worden samïr gevat aldus het D N B uit Tokio Met de bekendmaking van de cvreei k m t tusschen FrankriiU en Janan eenrr iids en het blokkeeren van de Jno nsehe saldi f j óok dS iaMk rïwijfelaar duidelyk züds is ni T men Weest in uw bediyf zuinig met gas Haalt uit uw toestellen wat er in zit een v o 1 b e 1 a s t toestel werkt zuinig Streeft daarom naar volle bezetting van ovens voor gloeien meden drogen en bakken en van baden voor reiniging en galvanische behandeling Verkort zooveel mogelijk de pauzen voor laden en lossen tusschen twee charges Is er wiet eiken dag volop werk vao uw ve i of kooktoestel zamel het werk d n op tot het toestel een dag volop kan branden Hebt ge voor hetzelfd werk vier matig belaste ovens of baden in gebruik stel er dan een of twee buiten bedrijf zoodat de rest volbelast is Verspilt de warmte niet Steekt brandergereedschap pas aan als uw werk gereed ligt Vergeet branders vooral minder zichtbare branders niet af te sluiten als u klaar bent Weest zuinig met warm water Past op warmteverliezen Een ovendeur mag slechts openstaan zoolang er geladen of gelost wordt Kopkketels reinigingsbaden e d moeten normaal afgedekt zyn waterverdamping kost veel warmte Laat hoogedrukbranders van groote ovens en van ovens voor hooge temperatuur instellen door deskundig personeel Kleine kost groote baat Vaak kanmen een aanzienlijke gasbesparing bereiken door een kleine verbetering vande installatie of door beter onderhouder van j Rust ovens en baden die s morgens nog waiTO zijn uit met een schoorsteen afsluiting maar zoodanig dat de hoofd gaskraan eerst gepoend kan worden als het kanaal weer vrij is s Nachts sluiten hiervan leidt tot een hoogere aanvangstemperatuur s morgens Voorziet de kranen van branders die regelmatig getemperd moeten wor den van een schaalverdeeling of aanslag voor kleinstelling Voorziet brandgereedschap dat aan moet blijven van een afzonderlijke waakvlam Beperkt de warmte uitstrating door warme buitenwanden van ovens en ketels in alummiumkleur te verven Controleert regelmatig het goedsluitend zyn van ovondeuren en ketel deksels Laat de gasbranders regelmatig nazien n schoonmaken Laat defecte thermometers pyrometers en tempertuurrcgelaars herstellen Ze kannen u veel gas besparen Vraagt desgewenscht advies aan het plaatselijk gasbedrijf of aan het industrielaboratorium van de Gasstichting Parkweg 17 Den Hiag geworden dat thans de f cherpe scheiding tusschen de vertegenwoordigers van de oude en nieuwe wereldorde defiriiief is voltrokken Met voldoening constateert men dat Japan met met tegenmaatregelen gewacht heeft Het optreden van de Ver Staten zoo verklaart men in handelskringen is in de eerste plaats van politieke bedreiging tegenover Japan en pas in de tweede plaats een economische maatregel Het bevel van Roosevelt zal de Japansehe industrie en handel nauwelijks verstoren want daarvoor zijn reeds sinds langen tyd voorbereidende maatregelen getroffen Veeleer zal het bevel van Roosevelt reeds binnen niet al te langen tijd een gevaarlijke boemerang blij ken te zijn voor de Ver Staten zelf In een persgesprek heeft de minister van Financiën verklaard dat de bevriezing van de Japansehe saldi in de V S en de opzegging van de han delsovereenkomst door Engeland voor Japan geenereli aanleiding tot ongerustheid vormen Men kan er vertekerd van zyn dat Japan daarop zal weten te reageeren Oost Azië met Japan Mandsjoekwo en China a s centrum besrhikt over groote hoeveelheden grondstoffen Het is thans de voornaamste taak van Japan alles te doen voor de totstandbrenging van een onafh inkeUjk Oost Aziatisch economisch blo Bovendien zal men zorgen voor beveiliging en stabilisatie van de levensbehoeften des volks i èo eft 1 lflaaH Zon op 5 SS onder 21 37 Maan op 12 08 onde 23 52 Men is verplicht te verdnistereo var zoosooderjiaBj tot zonsopkomst j Lantaarns vao voertuiiien moeteo viiorlna zoniJohHtjr ö ootefoVei wof Hen i£ wv w nn Wiw iVM n V