Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1941

GOUDSCHE COIBANT Dinsdag 29 Juli 1941 gOt JMffant No 20092 Bnicaa MABKT SI 1 EL t14S Portrekcniiii 84A Chefredacteur F TIETEB Gouda NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREK EN Nieuwe doorbreking van de Stalin linie In het Zuiden van Bessarabië 21 kazematten veroverd Groote slag ten Oosten van il9 Stalin linie duurt voort Prof dr T Goedewaagen over WIJSBEGEERTE EN POUTIEK Steeds gebonden aan tijdsgebeuren en socialen strijd Een phU K fl der blo dg m nschcip Op 27 JuU I naar het D N B veraeerot eea DultKche divisie vanuit IM Zuiden van Beiwarabiè naar te SUlinUnie opgerukt In een dspperen aanval werd de zwaar versterkte Unie doorbroken De Dnitsche troepen braken den hardftikifta tegenstand der bulsjewis en en veroverden 21 kazematten iraaronder een zwaar l ólwerk met lepanlscrde baterijen van 7 5 centtnetrr In tul achterwaartschc bied van den centraien Irontlector werden op 27 JuU Sovjettormalie welke zich in de bosschen hadden teruggetrokken door een Duilxche divisie omsingeld en ver Sietij il De bobjewisten hadden buitengewoon zware verliezen aan sneuvelden en gewonden Pe in Duitsche gevangenschap geraakte Sovjetluitenant Pjotr Misjoek heeft een indrukwekkende relaas gedaan over de wijze waarop de Sovjetjoldaten de bestorming van de kazematten der SUllnlinie door DuitschRoemeensche pioniers hebben be leeU Luitenant Misjoek was in den Dnjestr sector commandant van een iware kazemat welke met 27 man was bezet en met twee kanonnen was bewaitend De Sovjets voelden zich m de kazemat buitengewoon veilig want de maren waren anderhalve meter dik Begin Juli hodrden wij dat de Duitichera van Roemenië uit bij de Proeth tolden aanval waren overgegaan doch dat hun inval in Bessarabië was afgeslagen Alleen hadden zich in het binnenland van Bessarabië de boeren tol berden vereenigd wejke strijd leverden met Sovjet troepen K lf Juli namcB wü aan den overkant van den oever van den Dnjestr bewegingen waar en zagen wij ook alofwolkên en colonnes Wy schonken hier geen aandacht aan Op zekeren morgen om vier uur werden wij wakker geschud door een vreeselijken ilag Door de dikke muren van de kazemat heen hoorden wy een helsch lawaai van artillerievuur en ladingen dynamiet Ik gaf ênmiddellijk bevel met beide kanonnen te vuren Een doel kon ik niet opgeven doch voordat de kanonniers konden vuren schudde de kazemat opnieuw van eèn hevigen lag Onze soldaten werden door den luchtdruk tegen de wanden gedrukt Het stonk naar kruitdamp en metsclkalk Walm en rook kwelden onze oogen Een voltreffer had beide kanonnen volkomen vernield Een ben inereaervoir ging in vlammen op Ieder oogenWik kon de munitie ontploffen Talrijke soldaten schreeuwden van angst of steunden van pijn over de opgeloopen verwboflingen Uoor angst en schrik opgejaégd Terpen wy toen uit de kazemajr en gaven wU ons over aan de Duitsche stoottroep die voor de kazemat lag Van de fronten dlechte weer tautandigheden Aan het front tégen de Sovjets wordt het oppikken in den Zuidelijken sector door de weersomstandigheden zeer bemoeiiykt aldus het D N B Niettemin worden ondanks de erjflechte wegen in de Oekraïne ïeniks vorderingen gemaakt Aan net overige front wordt de zuivering vanihet omvangryke strydgebied van Jyloten troepen voortgezet Ook in den NoordeUjken sector ir widanks den taaien tegenstand van n vyand de aanval van Duitsche en in che troepen voortgezet De iroote vernietigende en Vermurwen i g ten Oosten van de StaUnlinie efdt voortgezet Naar het D N B verneemt hebben SovjeU op 2 en 27 JuU bloedige fk 8 leden bU hun pogingen 52 i bevryden uit den yteren greep r Duitsche troepen In het gebied Smolensk n dit gebied zgn op 26 JuU de res nten van een Sovjetbataljon ge menUjk naar de Duitsche troepen vwgïloopen Divtaie vemleUgd n Tf ten van Wyasna heeft een uitachc panUerdivUie op 26 en 27 Juli j ï he uit het Oostcnfeaangevoer J l tdivisle vernietigd In dezenanrt e or van het front heeft eenv Duitsche divisie 83 pantsereen niieW welke poogden door n uitval aan een Duitsche omsingeWelfc omen Acht batterüen ond l boUJewistischen uitval Ügl werden eveneens ver Bavea van Mean febom bardeod mZV gisternacht omb rdee H fJ iflden kW KTuke en ver cea V j branden bewezen het d n aanval aldus het D N B Verliezen van de Sovjetluchtmacht Duitsche jagers en luchtdoelartillerie hebben op 27 Juli en in den nacht van 27 op 28 JuU 12 1 Sovjetvliegtuigen neergeschoten Bovendien werden 17 toestellen op don grond verhield zoodat de Sovjets ondag 140 vliegtuigen verloren hebben Finsch legerbericht Van officieele Finsche zijde wordt het volgende meriegedeeld Aan het Noordelijk front zün weer omsingelde vüandeUjke troepen vernietigd waarby een zeer aanzienlüke hoeveelheid anlitankkanonnen mitrailleurs automatische wapenen granaatwerpers en ander oorlogsmaterieel IS buitgemaakt De andere operaties hebben een gunstig verloop genonKn geheel overeenkomstig de plannen De Finsche vliegers en de luchtafweer op den grond hetyben tot Zondagavond m totaal 191 Sovjet vliegtuigen omlaaggschoten Hieronder zyn niet begrepen de op den grond vernietigde vliegtuigen en die waarvan niet met zekerheid kon worden vastgesteld dat zu wanen neergeschoten Arrestaties De comgnandanten an de brandweer in Moskou Jarisj Blomberg en Borston zün volgens Aftonbladet wegens daden van sabotage bü de blussching van de door Duitsche bommen veroorzaakte branden gearresteerd Naar Aftonbladet verder meldt hebben Sovjetradibzenders de bevolking van St Petersburg opgeroepen mede te helpen by de opsporing van tMndieten die 29 jaar lang hun ware gezicht hebben verborgen Reeds is een aantal contra revolutionnairen gearresteerd ea dood geschoten Duitsche waardeering voor den Finschen steun Het verantwoordeUj kheidsbesef waarmede Finland op den Unker vleugel van het Europeesche afweerfront tegen het bolsjewisme zoowel in miUtair als ook in politiek opzicht zyn bydrage levert verzekert het land niet alleen zyn eigen toekomst maar ook een vooraanstaande plaa ts in den Noordelyken sector van hét nieuwe Europa zoo zet de Deutsche diploma tischpolitische Information uiteen Het Finsche volk heeft geen oogenbUk gétwyfeld tezamen met het IXiitsche ryk en zyn bondgenooten zyn positieve houding ten opzichte van de Europeesche solidariteit op het slagveld tie bewyzen inlandF heeft niet geprobeerd zyn eigen belangen tegenover die van Duitschland en Europa op een gouden schaal te wegen Het land heeft niet getracht in den schaduw va een verkeerd betrepen neutraliteit een politiek van voorzichtig balanoeercn te voeren of zélfs een oogenbUk afzydig te staan en toe te kijken waar het U t van Europa ook die volk wakker houdt die geloofden dat de historische ontwikkeling voor hen tot stilstand zou zyn gekomen De vastberadenheid de dapperheid en het begrip waarmede het Finsphe volk in de moeilijke oogenbUkken der laatste jaren heeft stand en vastgehouden hebben het Finsche volk de vriendschap die altyd aamweirig was en de bewondering van het Duitsche volk verzekerd Sovjetunie vraagt veel i Mt et fnaoH Zon v SJ6 onder 21 35 Maan op 13 25 onder 00 20 Men ia verplicht te verdaiatercn van cooaondergaag tot consopkoniaL Laotaarna van voertnigcB moeten h nnr na toosondcr jang onlatoliea worden De te Washington vertoevende militaire Sovjetmissie onder genreal Golikof heeft den directeur van het ministerie in het staatsdepartement Ache on de verlangiyst der Sovjets betreffende Amerlkaansche leveranties overhandigd Volgens de International News Service overtreffen de Russische wenschen verre aUe wat de Ver Statn op het oogenbUk in staat zün te leveren WAPENVERORDE NING VERSCHENEN Het Verordenlngenbbui heyft verordening van den Rijksconunissaris betreffende wapenen munitie springstoffen en ontstekingsmiddelen Wapenverordei ing Deze verordening omschryft in de eerste plaats wat onder wapenen vuurwapenen incl alarmpistolen slag en steekwapenen munitie onderdeelen van vuurwapenen springstoffen en ontstekingsmiddelen moet worden verstaan Wapenen of munitie mogen slechts op vertoon van een wapen o ntvangstvergunhing waarop het wapen of de munitie welke men moet rimvangen naar soort en hoeveelheid nattWkeurig is vermeldf worden afgegeven ef ontvangen Deze vergunning is zes maanden geldig Wapenen welke iemand verkrygt als onmiddellijk uitvloeisel van het overjyden van een ander dienen door de personen die deze ondfer zich hebben by het plaalseUjk hoofd van politie in voorloopige bewaring te worden afgegeven Hy dje vuurwapens of munitie onder zich heeft behoeft een wapen bezitvergunning indi en hy geen wapenvergunning heeft De wapenbezitvergunning geeft den houder slechts het recht hft vuurwapen of de munitie binnen de voortdurend door hem gebruikte woon dienst of bedryfsrifimte of binnen zoodlinige andere afgesloten plaats te bewaren en daarin by ziqh te dragen Hyidie buit de voortdurend door hem gebruikte woon dienst of bedryfsruiHt of buiten zoodanige andere afgesloten plaats wapenen by zicii draagt moet een wapen vergunning by zich dragen Deze vergunning is in het bezette Nederlandsche gebied onbeperkt geldig tenzy uitdrukkelyk is bepaald dat zQ slechts gelslt voor bepaalde nader ve melde gelegenheden olu plaatsen De wapenibezitvergunning en de wapenvegunning zyn een jaar geldig gerekend vanaf den dag van uitreiking tenzy daarop een kortere geldigheidsduur is aangeteekend Wapen ontvangst vergunnmgen wapen bezit vergunningen of wapen vergunningen mogen slechts aan personen omtrent wier betrouwbaajheid geen twyfel bestaat en slechts wanneer de noodzakeiykheid er van wordt aangetoond worden uitgereikt De verordening somt aaij wie uitreiking in het byzonder m t plaats vindt personen beneden 1 jaar tot vryheidsstraf veroordeelden zigeuners enz Wie geen vergunning behoeven De volgende personen behoeven niet in het bezit te zyn van een wapenontvangstvergunning een wapenbezit IN een vraagges frek met een redacteur van d VVereenigde Pewbureaux heeit prof dr T Goedewaagen secretarisgeneraal van het departement van Volluvoorlichting en Kunsten naar aanleiding van zyn benoeming tot byzonder hoogleeraar in de nieuwere wysbegeerte aan da Ryksuniversiteit tè Leiden een uiteenzetting gegeven over wysbeg erte en politiek Vraag Welk verband bestaat er naar uw meening tussdien philosofie en politiek Antwoord In de eerste plaats wil ik op historische gronden vaststellen dat de grootate wüsgeeren zich diepgaand met de politiek hebben bezig gehouden en dat zy philnsofisch gefundeerde politieke stelsels ontwierpen Het waren de wysgeeren Plato en Aristoteles die de politiek van Alexander den Groote hebben voorbereid terwyi de school der Stoa de wysgeerige rechtvaardiging gaf voor een imperium politiek der Romemen Thomas van Aquino stelde de algemeene politieke leer voor de Roomsche kerk op welke nog tot voor kort de gangen van het politieke katholicisme heeft kunnen leiden Ook Kant levert als overtuigd aanhanger van de Fransche revolutie een bewys voor myn stelling evenals Schelling en Hegel die sterk antilibcraUstisch in den zin der restauratie hebben gedacht Tenslotte mag zeker ook lüiusseau niet vergeten worden in verband met de leer der volkssouvereiniteit vergunning of een wapenvergunning 1 De ambtenaren van de Nederlandsche politie de ambtenaren die in gevangenissen of andere inrichtingen waar straffen ten uitvoer worden gelegd toezicht uitoefenen de Nederlandsche inen uitklaringsambtenaren en douaneopsporingsambtenaren voor de hun door hun dienst geleverde en hun ingevolge hun dienstinstructie toekomende wapenen met inbegrip van de daarvoor bestemde munitie Delambtenarep van het Staatsboschbehèjer voor het onder zich hebben en hfet dragen van ten hoogstedrie jaclitwapenen welke volgenshjm constructie bestemd zyn voor dejacht op in het bezette Nederlandschegebied in de natuur levende wildsoorten en van de voor zoodanige wapenenbestemde munitie De houder van een geldige Nederlandsche groote jachtakte voorwion een verklaring van geen bezwaar afgegeven door den R ikscommissansvoor het bezette Nederlandsche gebied commissarisgeneraal voor de Openbare Veiligheid of door de door hem aangewezen instantie aanwezig is voor het onder zich hebben en hetdragen van ten hoogste één jachtwapen hetwelk volgens zyn constructie bestemd is voor de jacht Op in liftbezette Nederlandsche gebied in denatuur levende wildsoorten en vande voor zoodanig wapen best njcemunitie Personen die wapenveaameungen onder zich hebben voor zooverdeze verzamelingen wapenen of munitie van geschiedkundige of cultureele waarde bevatten voor de voorwerpen uit deze verzameling welkeheden ten dage niet meer bruikbaarzyn of gebruikt plegen te worden Personen die de Duitsche nationaliteit bezitten in het Duitsche rykhun vaste woonplaats hebben en eenDuitsche wapenvergunning hebben voor het onder zich hebben en hetdragen van een wapen en van dedaarvoor bestemde munitie De officieren van de voormaligeNederlandsche Zeeen Ljindmachtvoor het onder zich hebben en hetdragen van slag en stootwapenen inovereenstemming met de bevelen vanden Duitschen commissaris voor dedemobUisatie van de NederlandscheZeeen Landmacht Het dragen vandeze wapenen is den officieren echterslechts geoorloofd wanneer zy inuniform zyn gekleed Hy die een wapenverzanieling onder zich heeft is verplicht tinnen vier weken na het in weriring treden dezer verordening een nauwkeurige lyst van de zich in deze verzamelipg bevindende vuurwapenen en munitie by het plaatselyk hoofd van politie van zyn woonplaats m te dienen en veranderingen binnen een week op te geven Springstoffen en ontstekingsmiddelen mogen slechts op vertoon van een springstoffenontvangstvergunning worden afgegeven of ontvangen Zy mogen slechts door vakkundige krachten en met byzondcre schrifteUjke vergunning worden gebruikt Personen die zich bezighouden m i de vervaardiging en het onderhoud van wapenen munitie springstoffen of ontstekingsmiddelen behoeven daarvoor een vergunning voor zich zelf en Men mag gerust zeggen dat elke sgeer die op volledigheid aanspraak wil maken zyn poUtieke stel sel heeft zooals hy dit moet hebben in verband met zyn eigen bepaalde sociale en religieuze opvattingen De wysbegeerte en d politiek zyn onscheidbaar en hun eenheid is noodzakeiyk wiUen beide niet onvruchtbaar zyn OntwikkeUnc gebonden aan tfe historie Vraag Wordt de vryiieid der philosofie door dezen band met de poUtiek niet te zeer beperkt en is zy onder deze omstandigheden nog wel tot eigen werkzaamheid in staat Antwoord Men moet vooral niet denken dat er een eigen werk zaamheid der philosofie kan bestaan geheel en al los van den politieken stryd Integendeel de ontwikkeling van de philosofie en haar denkstelsels voltrekt zich juist door en in de concrete historische situatie De vryheid der wystwgeerte toch beteekent geenszins dat zy los van de maatschappy staat doch dat zy midden in den socialen stryd geplaatst deze op haar eigen wyze belicht Dit is geen ontdekking van onzen tyd doch een historisch vaststaand onveranderiyk feit Een karakteristiek voorbeeld hiervan dat voor ons Nederlanders voor de hand Ugt levert Thorbecke die in Duitschland philosofie studeerde en in Leiden de ideologie van het liberalisme schreef en beleed Ik zou niet gaarne ontkennen dat Thorbecke eon wysgeerig denker was o m d a t hy de geestelijke vader van de liberale po = VICTORIE = DUITSCHLAND wint voor Eunpa op alle fronten Y MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN HET 4 BIJZONDER ONDERWUS voor de in hun bedryf werkzame personen voor zoover niet de Duitscheweermacht of een door deze daarmtedebelaste instantie voortdurend oiiderhun eigen verantwoordelykheid toezicht houdt op heTbed kf Voorsch leerplan ten inzake ermiddelen Wapenhandelaren hebben vooj de uitoefening van hun bedrijf een vergunning noodig Verboden hapde SCHOLEN KUNNEN EVENTUEEL GESLCriEN WOKDEN Het vervaardigen het dragen het onder zich hebben de in uit en doorvoer van alsmede de handel in de navolgende artikelen is verboden Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rykscommissaris vopr het bezette Nederlandsche gebied houdende maatregelen op het gebied van het byzonder onderwys iHierin is bepaald dat ten einde een ontwilikeling van het gesubsidieerde Bijzonder onderwijs in overeenstemming met de onder de huidige omstandigheden te stellen cischen te waarborgen de secretaris gfneraai van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultnurbescherming bevoegd is de wettelijk vastgestelde voorwaarden voor het vcrkrUgen van subsidie uit openbare kassen aan te vullen door scherper omUjnde voorwaarden lietreffende de samenstelling van bet leerplan en het gebruik van leermiddelen Voor het geval in een inrichting voor byzonder onderwys de handhaving van de orde of nlst op niet voldoende wyze wordt gewaariwrgd is de secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming bevoegd 1 Het eboolbcstnur aanwijaingen te geven voor het geval hei schoolbestuur bedoelde aanwijzingen niet of niet genoegzaam opvolgt iian de seeretaris g ier eoa gemachtigde aaawijzen die de rechten en verplichtingen van het bestuur geheel of ten deelé moet waarnemen 2 De school voor bepaalden of oni bepaalden tijd te sluiten De secretaris generaal kan de hem ingevolge t bovenstaande toekomende bevoegdheden op onder hem ressorteerende instanties overdragen Het Jjepaalde by hek besluit no 62 1941 betreffende hanqhaving der ordeonder de studenten a n uiuversiteitenen hoogescholen in het bezette Nederlandsche gebied blijft onverminderdvan kracht Deze verordening treedt heden In werking iTuurwapenen welke in meer dere mate dan zulks m het algemoenvoor jachtof sportdoeleinden gebfinkelyk is dichtgeslagen in elkaar genomen kunnen worden dan wel instokken zonof regenschermen kokersof op dcrgclyke wyze zyn verborgen Vuurwapenen welke zyn voorzien van een inrichting tot empin van den knal of van een geweerschynwerper alsmede zoodanige inrich ingén of geweerschynwerpers afzonderUjk Slag en stootwapens welke bestemd zijn om op arglistig wyze teworden gebruikt by voorbeeld degenstokken ploertendooders en boksbeugels Uitzor deringen zyn slechts voor dienst of overheidsdoeleinden geoorloofd De aanvraag tot uitreiking van een vergunning wordt by het plaatseUjk hoofd van politie ingediend Strafbepalingen Overtredingen worden gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden en met geldboete van ten hoogste vierhonderd gvlden of met een dezer straffen Herhaling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vyf jaren en met geldboete van ten hoogste vyftigduizend gulden of met een dezer straffen De wet houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen Staatsblad ISSO no 81 en de Vuurwapenwet 1918 benevens het tweede lid van artikel 13 van de Jachtwet 1923 treden buiten werking Houders van een door een Duitsche of Nederlandsche burgerlyke of militaire instantie uitgereikte thans nog geldige vergunning welke met eenige vergunning als bedoeld in de onderhavige verordening overeenkomt kunnen binner een week na het m werking treden dezer verordening een aanvraag indienen tot uitreihjing van een vergunning als bedoeld in deze verordening Tot op het tijdstip der overhandiging van de beslissing op deze aanvraag uiterUjk echter tot 1 November 1941 bhjven de oude vergunningen van kracht IJeze verordening treedt heden in werking Utiek is waarvan ik als nationaalsocialist een bestrijder ben Thorbecke kwam op grond van zyn philosofisch denken tot zyn politieke stelsel en wat voor hem geldt geldt mutatis mutandiff ook voor een wysgeer die een nationaalsocialistisch politiek stelsel aanhangt De eigen werkzaamheid van de wijsbegeerte is overal en altyd gelegen in den blik op het geheel en het logisch doordenken cyan alle begrippen die op een bepaald en byzonder geval betrekking hebben Zoo heeft byvoorbeeld Plato niet alleen een meenschapsideaal in theorie en met de daad nagestreefd doch ook de vraag naar het wezen en het begrip van de menschelyke samenleving gesteld Een vergeten hoofdstuk Vraag Welke beteekenis hecht u aan het rasvraagstuk in de philosofie en hoe stelt u zich voor dit te behandelen Antwoord Het rasvraagstuk is niet alleen in wysgeerig en politiek opzicht doch voor de geheele wetenschap langen tyd een vergeten hoofdstuk geweest De taak van de philosofie ten aanzien van dit begrip is myns inziens tweeledig Ten eerste moet zy historisch laten zien hoe dit vraagstuk ondanks het feit dat men het langen tyd heeft genegeerd wel aan de orde moest komen Ten tweede zal zy zich systematisch moeten bezinnen op dit begrip Ik wil hierby vooral den nadruk leggen op het feit dat het rassenvraag stuk niet alleen biologisch gezien moet worden doch dat het ook en zelfs in de eerste plaats van cultuurweten schappelyken aard is Het inzicht zal meer en meer baan moeten breken dal het ras in belangryke mate medebepaleird is voor het menschelyk zieleleven en de volksziel Het is dan ook noodzakeiyk dat de raspsychologie in alle richtingen wordt uitgebouwd Wy mogen ons nu eenmaal niet ontveinzen dat byvoorbeeld de poBtieke geschiedenis de kunstgeschiedenis en de geschie Bnis van het geesleiyk leven niet begrepen kunnen worden als men het rasbeginsel niet als uitgangspunt neemt Men denke hierby byvoorbeeld aan zoo typisch Germaansch was tegenover Rembrandt of aan de gothiek welke de overige wereld Ook de Leidsche universiteit zal zich eens wysgeerig moeten bezinnen op begrippen als volk stam en ras Zoowel voor de wetenschap alsook voor den poUtieken stryd is dit onmisbaar Ik stel my dan ook voor by myn onderwys een niet gering deel te besteden aan de philosofie der bloedgemeenschap Wiisbegeerte geeft In2icht in het geheel der wetenschap Vraag Hoe ziet u de zuiver theoretische functie van de wysbegeerte in het geheel van het universitaire on derwys Antwoord De universiteit is in de laatste eeuwen geworden tot een ondoordachte chaos van speciale vakken waar een ieder in zyn eigen hokje werkt terwyi de bUk op het geheel althans voor een zeer groot deel verloren ging De philosofie heeft van oudsher tot taak het encyclopaedisch stelsel van wetenschap te ontwikkelen en het was Hegel die dit uiteraard met de mid delen van zyn tyd het meest vcflledig heeft gedaan Zooals thans in de politiek de idee van het geheel op den voorgrond treedt tegenover die v n de byzondere deelen zoo gaat heV ook met de verschillende wetens appen Gestaltspsychologie moderne sociologie en zoo zal het ook gaan met de wysbegeerte Deze begrypt steeds meer als haar taak met de wetenschappelyke middelen van dezen tyd de encyclopaedic van alle wetejischappen dialectisch te ontwikkeld In de stad waar Bolland doceerde i dit geen onbekend geluid Zelf heb ik in 1932 in myn Summa contra metaphysicos een bydrage in dit streven willen geven en het verheugt mUt dat ik nu in de gelegenheid wordt gesteld de nieuwe phisolofie in dezen geest niet alleen historisch beschryvend maar ook stematisch te ontwikkelen d a bO knoopend aan het roote voorbeeld der t i e r c PV hC Sife SSh Me ho0gte van de wetenschappen is