Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 29 JULI I94i BOITENLAND DE UITWIJZING VAN DUITSCHEN GEZANT UIT BOUVIA Verklaring v n Belmonte Na een anti Duitsche campagne haalt é BoUvitaiiKhe regeering looalï gemtld etn Duilsch o gezant Dendlir zonder opgave van redenen uitcenoodild binnen driemaal 2 uur Boliv te verlaten Naderhand publicerde de Boliviaansche regeer jng et n brief di afliomstig heette t zijn van den BoUvia n chen militairen atUché te Beriijn majoor Belmonte en gericht was aan den Dultachen gezant Wcndlcr Daatmede motiveerde zu haar ongehoorde maatregel tegen den vertegenwoordiger van hst Croot Duilachc rule Bolivia beweenSe dezen brief van een bui t nland he mogendheid te hebt on gfkregen Vorm en inhoud benevens de begekndende onutandigheden waaronder de i g ontdel klng ge chiedde doen op het eerste gezicht blijken dat dit een vervalsching van het domste onbeholpenate aoort was Dit ia thans definitief bewezen door de verklaring van genoemden majoor Belmonte die hij gistermiddag heeft afgelegd ten overstaan van de Duitiche en buitenlandache pers Deze verklaring luidt Mijn regecrlng heeft ongewonemaatregelen tegen den gezant vanhet GrootDuitache Rijk gemotiveerdmet de publicatie van een brief dienik uit Duitaehland aan den Duitschengezant Wendler in La Paz zou hebben geschreven De gepubliceerdebrief ia naar de regeerin heeftmedegedeeld haar door een derdemogendheid ter beschikking ge teld Deze zoogenaamde brief aldus deattaché waarvan ik pas door depublicatie op de hoogte kwam is doormij nooit geschreven In het belangvan de waarheid sn in het belang vande betrekkingen tusschen het Duitsehe volk en het mijne acht ik hetmijn plicht hier voor vertegenwoordigers dej pers op mijn eerewoord Is officier te verklaren dat ik nóc dezen brief nóch een ander epistelof mede lceling aan den Duitschengezant Wendler ooit heb doen JCoekomen Deze brief is een ve valfching Het is in Bolivia bekend dat ik te allen tijde mijn heiligste plicht in het feit gezien heb de belangen van mijn vaderland te dienen Dt we t dat ik tengevolge van deze houding sedert geruimen tijd door politieke kringen en door geüeime organisaties achtervolgd word Ik ben er Van overtuigd dat dit de reden is óm mij dezen brief in de schoenen te schuiven en met deze vervalsching zoowel mijn eerlijke nationale bedoelingen als tegelijk de Duitsche rijk iregeering te treffen Ik heb an mijn segeering na kennis te hebben genomen van de afsehuweiyke verwijten de volgende irtededeelini gedaan Ten behoeve van het welzijn van mijn vaderlahd en ip dat d regeering niet zal handelen op Bt ond van valsche inlichtingen verklaar ik dat het volkomen onwaar i dat ik revolutionaire betrekkingeh onderhoudt of haar gekant in Bolivia Evenmin hefe ik noch een bri T nAch eenigerlei andere mededeeling aan den Duit chen gezant Werwler geschreven nèch dusdanige van hem ontvangen Deze verklaring w l geen verdediging van mijn perséon lijn doch wordt afgelegd om niijn vaderland te dienen Ik zou het derhalve dankbaar begroeten wannwr de Boliviaansche regeering de eventueel tegen mij genomen maatregelen niet zou wyzigcn D Duitsche regeering heeft op grond van het bovenstaande en van de onthulling van de onbehouwen vcfValscherstruc waaraan de Boliviaansche regcerlng ten slachtoffer is gevallen in onbegrijpelijke lichtvaardigheid en zonder ook maar een poging om een onderzoek in te stellen in vervolge op de reeds gepubliceerde protestnota van 22 Juli de volgende oota gezonden aan de Boliviaansche regeering Daitsehe note aan BoUviaanscbe regeering In opdracht an de Rijksregeering heb ik de eer het volgende m ie te deeicn Nadat de Boliviaansche regeering in het eerst zonder opgeven van eenijfrlei motieven den Duitschen gezant in ha Paz den heer Wendler de uanoodiging had doen toekomen bin r en enkele dagen het and te verlaten heeft zij den volgenden dag tegenover vertegenwoordigers dêr pers en wel wederom zonder mededeeling van concrete feiten het verwijt uitgesproken dat de stap tegen den gezant genomen is omdat hy zou hebben deelgenomen aan kuiperycn tegen de Boliviaansche regeering Deze bewering die uiter arrt s volkomen uit de lucht gegrepen nxoct w orden gekenmerkt en die lederen grondslag miste is reeds in de rota van den gezant Wendler van 22 Juli ten scherpste verworpen Daarop heeft de Boliviaansche regeering aanleiding gezien een document te publiceeron dat haar volgens hasr eigen mededeeling door een derde mogendheid in handen is gespeeld Zij beweert dat dit document een do r den Boliviaanschen militairen attaché te Berlijn den heer Belmonte aan den gezant Werdier gericht schrijven is dat het bewiji vormt voor de verwijten die tegen JaaUtgenoemde uitgesproken lyn Zocwel vorm en inhoud van dezen brief alsook het geheel der begeleid ende omstandigheden bü de z g qfildek king daarvan doen reeds op het eerste oog zien dat het hierbij niets anders betreft dan een vervalsching van dei meest plompe soort De gezant dr Wendler heeft de Hijksregieering terstond na de publicatie van het document telegrafisch jiet dienstbericht doen toekomen dat hij een dergelijken brief noott twlvangen heeft en in géenerlei contact heeft gestaan met deo heer Belmonte In volledige overeenstemming daarmede heeft de heer Belmonte lelf in het departemeqpran Bui tenlandsche Zaken t Berlijn op 20 Juli de v rldanng afgelegd dat h i den getant Wendler nodi den gepubüccerden noch een anderen brief heeft gefchreven en van zyn kant nooit een brief van hem heeft ontvangen Hat gepubliceerde doctiment Is een volkomen vervalsching De heer Belmonte heeft daarbij eigener beweging den wensch uitgesproken deze vin verklaring ook in het openbaar af te leggen De Ryksregeering moet thans vaststellen dat de Boliviaansche regeering op grond van stappen eener derde mogendheid en zonder ook maar een poging tot op heidering van den feitelijken stand van zatken te hebben gedain feereid geweest is tor een In het intetaationale verkeer weergaloos optreden tegen den diploimatieken vertegenwoordiger van het Rp De rijksregeering spreekt htórtegen opnieuw haar scherpste pro t uit Duitsche koeriersbagage In Argentinië in beslag gewiBMn Uit een vliegtuig zün 25 iuli op Argentijnsch gebied te Corl óda drie koerierszakken verwijderd die als diplomatieke bagage kenbaar waren gcmiakt en van het DuitsChc gezantschap te Lima onderweg w aren naar de ambassade te Buenos Aires Toen deze ambassade terstond reclameerde deelde de vertegenwoordiging van de betrokken luchtvaartmaatschappij mee dat de zakken op beVel dei commissie van onderzoek der Argentynsche kamer vlak voor het vertrek uit Corboda toen de motoren al draaiden uit het vliegtuig zijn geladen en per auto naar het Congresgebouw te Buenos Aires zjjn overgebracht De Duitsche ambassade in de Argentijnsche hoofdstad heeft terstond ten scherpste geprotesteerd tegen deze krasse schending van het volkenrecht eh teruggave van de koeriersbagage geëischt Italiaansehe persstemmen Het geval Relmonte trekt zeer de aandacht van de Italiaansehe bladen die in deze sensationeele onthulling een nieu v onweerlegbaar bewijs zien voor de intriges van Washington en de verv lschersmethoden waarvan Hoosevelt ch bedient bij zijn pogingen om de Zuid Amerikaansche staten te knechten DePopolodiRo mv herinnert aan het optreden van BuUitt Biddies ex Donovan Het blad constateert dat het gevalBelmonte weer eens Iwvestigt hoe incorrect de politieke majhoden van de Vereen Staten zijn De Messaggero verklaart dat Roosevelt met zun oorlogsvoornemens zelfs niet terugschrikt voor falsificaties De strüd in Oost Afrika ITALIAANSCHE HELDEN OP EEN BERGTOP De bezetting van het steunpunt Woltsjefit op een berg van 3000 meter hoogte in Abessinië waarvan in de meeste Italiaansehe weermachtberich ten van de laatste weken melding is gemaakt strydt sedert l onderd dagen een heldhaftigen stryd naar Stefani meldt Steeds weer poogt de tegenstander het handjevol mannen te Woltsjefit die slechts over weinige stukken licht geschut beschikken te vernietigen Maai steeds weer worden de aanvallers in de gevechten op de steile hellingen van den l erg om de steunpunten adelaarsnesten gelyk teruggeslagen Ook de herhaalde pogngen van den vyandelijken bevelhebber om de verdedigers vaA Woltsjefit over te halen de wapenen neer te leggen werden slechts beantwoord door uitvallen uit de rotsstelling Eiken morgen gaat de Italiaansehe driekleur opnieuw aan den mast van de hoogste stelling omhoog De strijd bij Tobroek Met het doel den steeds gevaarlijkerwordenden druk op Tobroek te verminderen hebben de Britten ook op 26 en 27 Juli hun pogingen voortgezet omde Duitsch Italiaansehe stellingen tenaderen Steeds weer werden Indischeen Australische soldaten het vemie tigende vuur der spiltroepen ingestuurd Overal werden de Britten doorhet optreden van de Duitsch Italiaan sche artillerie uileen gedreven De Britsche verkennincien stoottroepen trokken zich met achterlating van gewonden en gesneuvelden terug in hun versterkte stellingen Duitsche jachtvliegtuigen hebben in den nacht van 25 op 26 Juli Britsfhe vliegtuigen die naarpei ghazi vlogen aangevallen De Engelschen lieten zich niet tot den strijdverleiden maar keerden om voor zij destad hadden bereikt C hun vliegtuigen te ontlasten en hun vlucht te bespoeiiaeii wierpen zij htui bommen inhet waler AANVAL OP CmiRCHILL De critiek op de passiviteit van de Engelsch oorlogsvoering waannee enkele Engelsche kranten een begin hebben gemaakt is Zaterdag door het weekblad New States and Nat i o n voortgezet met een feilen aanval op Churchill zelf Het blad schrijft o a Als wordt gevraagd wj arom geen expeditielegeinaar het vasteland wordt gezonden of waarom niet talryke aanvallen van het type der Lofodden expeditie op touw gezet dan luidt het antwoord gewoonlijk dat de Britsche scheepvaart en oorlogsproductie daartoe oittocreikend zijn Als dit antwoord juist is en daaraan twijfelen wij niet dan is dit een vreeselijke illustratie van de verwarring der laatste jaren op het gebied der bewapeningspolitiek AMERIKAAN8CHE HITTEGOLF EISCHT 80 DOODENj De Oostkust van de Verecnigde Staten wordt sedert eentge dagen geteisterd door een hevige hittegolf waSrWj temperaturen van veertig graden zijn geregistreerd Aan de gevolgen van de warmte zjjn tot dusver minstens tJtchlig personen o rleden Bij den buitengewonen toeloop naar de zeebaden zijn alleen tydens het lajtste weckend meer dan negentig menschcn verdronken OOK MIUTAIR FRANSCH APANSCH ACCOORD m Amerika maakt uitzondering voor Japansche schepen K BLOKKIUUNQ DB SAUH Naar van uwoonlijk wel ingelichte zijde te Viciyr wordt vernomen is thans ook definitieve overeenstemming l ereikt over de militaire kwesties van de FranschJapansche samenwerking Naar men zich zal herinneren zijn tot dit doel te Hanoi technische besprekingen gevoerd tusschen den gouver neurgeneraal van bido China admiraal Decoux en den chef van de Japansche militaire missie generaal Soemita PACT GEBATIFICEESD Het pact tot gemeenschappelijke verdediging van Indo Ohina is gisteren geratificeerd door den Japanschen Geheimen Raad in een buitengewone zitting in tegenwoordigheid van den keizer Alle leden van den Geheimen Raad onder leiding van den voorzitter Josjimitsji Hara en den vicevoor voorzitter admiraal Soezoeki waren aanwezig terwijl de premier Konoje en alle leden van het kabinet de jsgeering vertegenwoordigden Naai verluidt hebben de leden van de commissie van onderzoek niet alleen het nieuwe pact goedgekeurd maar ook de regeering aangemoedigd voorbereid te zijn het hoofd te bieden op iedere situatie die zich wellicht zal voordoen i de Oost Aziatische sfeer van gemeenschappelijke welvaart DE JAPANSCHE SCHEEPVAART OP AMERIKA Sumnér Welles heeft den Japanschen anjbassadeur Nomoera toegezegd dat dp Japansche s diepen niet vallen onder de blokkeeringsmaatregel vaa Roosevelt De Japansche schepen die AmerUtaansche havens aanloopen zullen afgehandeld worden onder de tot dusver geldende bepalingen Op het oogenblik liggen rond 40 Japansche schepen buiten de Amenkaansche wateren voor de Westkust bijgedraaid o m het passagiersschip Tatoe Maroe dat talrijke Amenkaansche burgers aan boord heeft Volgens Associated Press wordt verwacht dat de schepen Amerikaansche havens zullen aandoen om nieuwe brandstof in te nemen BARVCH BM ROOSEVELT Roosevelt heeft volgens een bericht van de New York Times tijdens het weekeinde in Hydepark den vroegeren leider van het Amerikaansche oorlogsbureau in den wereldoorlog Bernard Baruch ontvangen De president zou met Biaruch de economische gevolgen van de anti Japansche maatregelen besproken hebben BRITSCHE SALDI IN JAPAN GEBLOKKEERD Officie wordt te Tokio medegedeeld dat de Japansche regeering de blokkeering en controle van de Britsche saldi in Japan heeft gelast nu uit Londen een officieel liericht is ontvangen over de blokkeering van de Japansche saldi in Engeland Volgens een mededeeeling Van het ministerie van Financiën heeft de Japansche regeering ook besloten alle saldi van Canada in Japan te blokkeeren en wel als repressaille voor een soortgelijke maatregel van Canada De Japai sche regeering heeft ook Hongkong geplaatst op de lyst van landen welker saldi geblokkeerd worden Semiofficieel wordt hier verklaard dat Japan zijn handelsbetrek kingen met Engeland en Amerika xal liquideeren en daarvoor in de plaats dien economischen ruil met de landen van het yenblok zal versterken evenals met de landen die zich uitgesproken hebben vóór de gedachte van een Oost Aziatische economische ruimte De regeering heeft een lijst gepubliceerd met de namen van 46 Britsche en vooral te Hongkong gevestigde firma s die terstond vallen onder d nieuwe blokkeeringsmaatregel JAPANSCHE PERSSTEM Sedert den aanvang van h t Chineesche conflict hebben de Ver Staten systematisch gestreefd naar e n afsnoering van de Japansche opkomst Nooit echter hebben zij hun ware bedoelingen laten zien zoi schryft de Miyako Sjiraboen in e n artikel waarin het blad de meening dat een overeenstemming met df Ver Staten toch nog mogeliJK zal zijn een gevaarlijke illusie noemt Thans moet men duidelijk inzien dat de Ver Staten ecri politiek van haat jegi ns Japan voeren en zich wapenetf voor den luertsten slag waarbij Washington poogt nog steeds te iluffen en te doen alscf zekere mogelijkheden tot een overeenstemming open sta a Japan mtg daarom niet meer in het onzekere ïelati n worden over de ware bedoeImjen van de Ver Stalen aangezien men anders gevaar zou loopen v n een vreeselijke desillusie Deze arglistige politiek van de Ver Staten is tvaarlyker dan openlijke oorlog dien de Ver Staten voorloopig nog willen vermijden ten einde zich te wapennn voer den laatsten strijd De oorlog ter zee BRITSCHE TORPEOOJAGEB GETORPEDEERD Tijdens een gevecht tusschen Italiaansehe motortorpedobootcn eh lichte vijandelijke eenheden is naar et n speciale correspondent van Stefani meldt een Engelsche torpedojagex door torpedo s getroffen De torpedojager vertoonde onmiddellijk skgzij Italiaansehe verkenningsvliegtuigen konden Waarnemen dat de bemanning kort daarop de reddingsbooten uitzette Het Britsche nonstopoffensief BCHUm E GAAN BAPBRIN Het Britsche non stopoffensief aan het Kanaal schijnt naar aan bel D N B in aanvulling op het weermachtsbericht van gisteren wordt gemeld na üe zware nederlaag van 23 en 24 Juli te haperen Terwijl tot en met drie dagen riigelijks aanvallen op de bezett Kanaalkust werden ondernomen zijn thans reeds drie dagen en nachten verstreken zonder dat deze aanvallen der Britten zyn voortgezet Vergelijkt men eens dit z g npnstopoffen lef van de Britsche luchtmacht met de activiteit van de Duitsche luchtmacht in dezelfde periode dan blijkt dat bijna dagelijks het een of andere belangrijke doel op het Britsche eiland met succes is aangevallen en wel van de Brjtsche Zuidkust lol NoordSchotland en zelfs tot aan d e Faroereilanden Deze aanvallen waren vooral gericht op militaire en haveninstallaties vliegvelden en bewapeninsgbedrijven Hierbij werden meermalen ie installaties van Great Yarmouth HuH Liverpool aan de Zuidkust en aah de mondng van de Theems gebombardeerd In dezelfde perode dus sedert 18 Juni heeft de Duitsche luchtmacht alleen in den strfld tegen de Britsche ravitailleeringsscheepvaart een vrij groot aantal koopvaardijschepen met een gezamenlijke inhoud van 217 000 brt vernietigd en 37 andere koopvaardijschepen beschadigd Bij deze vergelijkin g vallen de resultaten van het Britsche nonstopoffensief totaal in het niet Aan den anderen kgnt is gebleken dat ook de nog niet lang geleden zoo hoog geroemde viermotorige vlieg tuigen der Britten in een steeds toenemend aantal zijn neergeschoten geheel afgezien van de zeer veel hogere Britsche verliezen aan jachtvliegtuigen Engelanda deviezengebrek VERKLjmiNG VAN DEN MINISTER VOOR DEN OVERZEESCHEN HANDEL Naar deFinancialTimes mededeelt heeft de minister voót den OverzecBchen HamJel Harcourt Johnstone op een hem in het Lagerhuis gpstelde vraag waarom hij den uitvoer van katoeren goederen en andere textielproducten naar de Ver Staten ondanks het gevoelig gebrek aan klewiingstukk i in Groot Brittannië bepleitte schriftelijk geantwoord Onze behoefte aan dollars is zeer gwxit en het is derhalve van essentieel b ng dat wij zooveel mogelijk uitvoer naar die Vereetiigde Stater zelfs als ieïe uitvoer op kosten van onze vwxrzi ing geschiedt Aïet dit veelgelende antwoord heeft de heer Johnstone slechts het genoegaEKim bekende gebrek aan deviezen van GrootBHttanrië toegegeven aldus het A N P Dit is nog dezer dagen door het sluiten van de leening van 425 millioen dollar In Amerika aan den dag gelredcn Zijn omvang is zoo groot dat men gi en rekening meer kon houden met de eigen voorzieningspositie en voorkeur moet verleenen aan de verwerving van deviezen ter betaling van de aankoopen in de Vereenipde Staten volgens de leen en pachtwet Britsche vloot voorhoede van Amerika VERKLARING VAN aMERIKAANSCH ADMIRAAL De Amerikaansche admiraal William Standley heeft in een ook door de radio uilgezonden redevoering gesproken over die noodzakelijkheid om Engeland alle mogelijke bewaperfingsmateraeel te levieren zelfs met gievaar voor verlies van eigen menschenlevens en schepen Ieder ware Amerikaan zOo verklaarde de vroegere chef van den adiiiiiraien staf verder zou zelts dcH oorlog en het gebruik van NoordAme rikaansche troepen op vre flnden bodem goe flreuren wanneer dit dienïtig zou zyn voor de veiligheid van de Ver Slatiiv I e Amerikaanache vloot bevaart thans den Atlantischen Oceaan en is sterk genoeg om den slag op den Atlantischen Oceaan te winnen De Britsche vloot opereert slechts als voorhoede van Amerika vanaf de Britsche eilanden dje in feite een vooruitgeschoven basis van de Ver Staten vormen TSJOENGKING HEVIG GEBOMBARDEERD Ruim honderd Japansche vliegtuigen hebben Maandag Tsjoengking en de ten Westen daarvan gelegen steunpunten Tselioetsing Neikiang en Loehsien gebombardeerd Tsjoengking zelf onderging in negen uur gedurende welken tyd golf na golf van Japansche vliegtuigen de stad aanviel den langdurigsten luchtaanval dien het nog beleefd heeft aldus het D N B De luchtafweer van Tsjoengking zwaeg Daarentegen stegen voor de eerste maal weer Chineesche vliegtuigen op naar de Japansche vloot mededeelt Van twaalf Chineesche vliegtuigen die werden gezien werden er volgens Chineesche berichten drie neergeschotan INSPECTEUR OENERAAL VAN NIEUW ZEELAND8CHE LEGER AFOETREDKN De waarnemende Nleuw Zeelandsche pretiiier Nash heeft volgens een Reuterbericht uit Wellington bekend gemaakt dat de Inspecteur generaal der strijdkrachten sir Andrew Russell is afgetreden als gevolg van de benoeming van sir Guy Williams lot militair adviseur en ook om gezondheidsredenen De regeeriiig heeft Russell benoem4 tot lid van den oorlogsraad Vrouwen van Nederland Herhaaldelijk h bt u deze oproep gehoord en gelezen Het werd u angstig en moede omdat deze opmapen gericht werden tot hen die uw mannen verloofden en uw zoons zyn lil gedachten hoort u hal bulderen van het gcSChlit het rttelen der maehlsegewftFép Begrijpelijk is uw angst Maar imuWen van Nederland bedenkt dat eï veel ernstiger gevaren di igen dje gekeerd moeten worden wp jptegei4 noe ers kinderen waartigen ook u bescherming behoeft Vrouwen van Nederland bedenkt dat op uw mannen verloofden en zoons de heilige pli it rust Christendom beschaving en cultuur te verdedigen bedenkt wat er van uw kinderen en ons vaderland lou worden itidli n ar geen njannen waren die moedig en onversaagd zich in den strijd zouden werpen om het bolsjewistische monswr te vernietigen Door alle eeuwen heen stonden fiere Nederlandsche vrouwen hun mjnnen verloofden en zoons af wanneer het vaderland in gevaar was wanneer onze heiligste goederen bedreigd werden Door alle eeuwen hebben Nederlandsche vrouwen bewezen een waardig deel te zyn vap ean moedig volk dat zichzalf wist te handhaven dat e n geschiedenis bouwdei waarop wy nu nog mei trots kunnen terugzien Vrouwen van Nederland er wordt een beroep gedaan op uw mannen verloofden en zoons Dezen hebben den oproep gehoord Zy kennen hun plicht Zy weten dat de strijd hard zal ziJn beseffen wat het voor u is te jnoeten achterblijven maar als goede vaderlandera weten zü zich uw i eschermerB en wenschen zy zich te scharen in de gelederen van hen die op de bres staan voor een gelukkige toekomst van h et nieuwe Eutopa 1 ViRUWILI E6I0EN 0 Vrouwen van Nederland het is de plicht die uw mannen verloofden en zoons roept Hel is uw plicht hen daarbij moreel te steunen Zorgt er voor dat zy zich aanmelden by het Koninginnegracht 22 s Gravenhage Voor de ambulance NED BANK SCHENKT fZS Wtr Voor de Nederlandsche ambulance die naar Oost Europa zal vertrekken kwam op het eerste liericht in de bladen reeds dadelijk ƒ 6000 aan giften binnen welk bedrag spoedig tot ƒ 10 000 opliep Heden stelde mr M M Rost van Tonningen president van de Nederlandsche Bank namens deze f 26 000 ter beschikking der ambulance Dil mooie bedrag is tevens bedoeld als voorbeeld ter naVolging voor anderen Er zyn tonnen gouds noodig en in de kringen die druk t ezig zijn met de voorbereidmg der uitzending reken men op minstens evenveel medewerking als in de dagen van den eertert Pmschen vrijheidsooricg eind 1939 De propaganda afdeellBg De propaganda afdeeling van het Nederlandsche vrijwilligerslegioen leider kapitein W B D Hulstyn is naar hel A N P verneemt compleet en hoopt 6 Augustus as te vertrekken De directeur generaal van den Ncderlandschen omroep dr ir W A Herweyer heeft een complete radioreportagewagen ter beschikking van de propaganda afdeeling gesteld en oefent persoonlijk de onderofficieren en manschappen in het goede gebruik van den wagen Dr Ir W A HERWEYER Eigen foto De propaganda afdeeling heeft den directeur generaal haar oprechten dank voor dit prachtige hulpmiddel betuigd afdeeling ons nog te pubbceeren afdeeling ons nog om te publiceeren dal tij moeite Iwni met het aanschaffen van de noodde iiutctunenten Sommigt zijn niePW iterst moeilijk te verkrijgen Wie helpen kan aan normaal maalen smalfilmcamera s alsmede Leicatoestellen kan daarmee een goeden dienst doen die zeer gewaardeerd wordt Men gelieve dan te Khryven aan het departement van Volksvoorlichting en Kunsten Princessegracht 21 ter hand van de propaganda afdeeling van het Nederlandsch vrijwilligers legioen Het is de bedoeling voor even tueel over te nemen instrumenten of toestellen den er voor geldenden prijs te b talen I lil IMM MK Zuinig met ga en electriciteit Is een plicht van dezen tijd BIIINa UllP Vennakelükheidsbelas ting Vreugde en Arbeid VRIJSTELLING IN BEPAALDE GEVALLEN De commissaris generaal voor fie stuur en Justitie hjeeft den secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken medegedeeli dat de Rijkscommistaris voor het bch zette Nederlandsche gebied het op prijj zou stellen dat vSor de byeenkomslen van Vreugde en Arbeid werkgemeen schap van het N V V vrijstelling vaa verniakelykheidsbelastlng wordt ver leend Er zou bij deze instelling e m belangrijk nadeelig saldo bestaan Daarnaast wordt de omstandigheid dat deze de vreugde tot den arbeid van de malder draagkrachtigen tracht te ve hoogen een reden tot teêfmoeU koming geacht aldus de secretaris generaal in een circulaire aan de gemeentebesturen Voor een uniforme vrijstelling zou een algemeen besluit moeten wordea uitgevaardigd doch de secretarisgeneraal meent zich voorshands er van te moeten onthouden aldus in de gemeentelijke belastingheffing in la grijpen Hij zal echter zeer waardeeren indien de gemeentebesturen hun medewerking willen verleenen om aan da wenschen van den Rljkfcommusarit tegemoet te komen De secretaris generaal teekent daarbij aan dat de vryetelling beperkt kan blijven tot de gevallen waarin de bij eenkomsten uitsluitend of vrijwel uit sluitend door leden van het N V V worden bezocht terwijl van de vrij stelling teviena zijn uit te zonderen d bijeenkomsten waarbij gelegenheid lot dansen bestaat DE BONNENLFJST 27 JULI T M 2 AUGUSTUS 28 4 brood 4 rants brood of gebak 28 brood 1 rantsoen brood of gebak 28 vleesch M rantsoen vleesch ofvleeschwaren 28 vl waren 1 rantsoen vleesch at vl waren 28 kaas 100 gram kaas 28 eieren 1 stuks eieren 28 melk 1 Kter melk 28 eserve 3 kg aardappelen 7 JULI T M 3 AUGUSTUS 101 algemeen 1 kg suiker 21 JUU T M U AUGUSTUS 104 algemeen 250 gram koffiesurrogaat 14 JULI T M le AUGUSTUS 103 alge meen 900 gram jam 10 oloem Ml rantsoen bloem brood o f ebak 02 algemeen 290 gram rijst A rijst 250 gram r st A havermout 290 gram havermout Of gort 16 JULI T M ia AUGUSTUS algemeen 250 gram havermout olgort algemeen 250 gram gort algemeen 100 gram vermicelli algemeen 100 gram maizena 17 JULI T M 3 AUGUSTUS 24 25 boter 250 gram boter 24 25 vel 250 gram boter met reductie 1 JULI T M 31 JULI 23 katten IH kg kattenbrood 23 honden groep I Il 10 kg groep III 8 kg gtoep IV 5 kg groep V 4 kg groep VI 3 kg hondcnbr OPGEPAST ï e volgende bonnen zHn na Zaterdag 26 J ili niet meer geldig 7 BROOD 27 MELK 26 27 VLEESCH V1£ESCHWARI1 27 RESERVE AARDAPPELEN 27 EIEREN N B de bonnen 26 27 en 28 voor KAAS blijven geldig t m 9 Augustus 1941 WAT IS KN RANTSOEN BROOD tao gram brood GEBAK TS sruQ iMKhult w els biscuits kOflcjn M 140 sram qxoulus koek Al 300 irim oke it 400 sr m gsvuld klfi kORlïeLo 6f 500 rram gevuld groot kotstg bak óf SoO sr m t rt eebakju BLOBM gr l tarwebloem nK I rofge bloera meel elfiAjtend bakmeel RIJST 250 gram rust rljstemeel Dloenu gries gnittemeel gemengd meel HAVtRMOUT MO gram havermout vloic ken b oem ardappelvlokken COftT 250 gram gort gortemeal grtltten veRMICELLI too gram vermicelli macaronlt spaghetti MAIZKNA 1 0 gram msuen Mgo aardalk pelmeel 6 100 gram Mt nieel verwerkt in puddmgpoeder of puddingi aiu poeder VLEÏSrH 100 gram lee$ch gewicht van been Inbegrepen VL113CHWAREN 75 ram gtrooHt X gekookt vlee ch óf 75 gram gerookte worstsoorten óf lOO gram gekookte worattoorten óf 125 gram leverartlkelen ton enworst nierbrood 6t ISO gram bloedworit JAM 800 gram Jam iiroop homng eni Andere distributie vtikelen KOUCN Kookdoelelndw letter M en N Bon No 03 K P 31 JulL Verwarming 91 W 3 haarden e kachels J 01 t m 4 haarden eo kachels R M t tn 11 centrale verwarming n eenheid vaste brandstoffen 05 6 haarden ea kachels J 05 t m 08 haarden kachels K tm eer heif turt Oeldig t raZl December PETROLEUM Per II t m 10 Aug voor keuken 1 SCnBKRZEEP K textiel t m 1 Aug 1 rantsoen ZEEF m t m 3 Augustus 1 rantsoen