Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1941

£ eDE BLAD DINSDAG 29 JULI 1941 CONTmOLEl R STEFNVERLEENING Wegens z jn benoeming tot tijdelijk ambtenaar tef secretane van Zevenhuizen IS met mgang van 1 Augustu as tam den heer A Dtjk als contro w T voOT steunverleenmg en werkverschaffing alhier eervol ontslag verleend Tot nader order is met de waarneming van het controleurschap bdas de heer J A de Jong alhier klerk ter secretarie Ouderkerk A d IJssel MTRCERLUKE TAN GejixMiwd Cwneiia Heuvelman M SC Christina Antonia Hmkoop M j ZevtmiaiBZtn os n HAK JCBILCKKr sni8 €iivs lierdacht HJJDK OAOEN VOO VAW KtAVE MIW g pM e M tc fcMiclince Opnieuu if r te dezer lede een t tmdtr hutoel kefeeet ffeiHerd Mtt echtpaar Stephanuii van d it Z g en Maria eau Klaveren hee t gifttren den dafl mooen herdenken het t t en vvlüg jaar geleden In den echt uierd uerbonden Dat ptlwurde hier in Oouda waar de bruidigom te geboren en getogen en wear de bruid die in Zu vndrecht het levenslicht oantchoutode haar latten grootendfeU heeft doorge brt t Het zun krMM oudjei dit meer dan fouden echt aar Feitelijk kan men den bruidegom ondanke zijn fl jawn nog niet oud noemen want IriMche leveMluit i pgewektheid gijn hem van het oolijke gelaat d t met zilveraohtige ktiilharen ia omkranad t lezen Ook de vrouw die tachtig Jaar oud ia mag er zUn De éeenen bewegen Jflch wat moeilijk maar de bruid ia monter en helder van geut en zoo ia het een vitaal en gelukkig echtpaar dat blij deze feeattiyke gebeurtenlj heeft herdacht Het ia met dit paar als mét allen dte een bUzonder feit jeleven in werken heeft hét levenavrcugde en geiondheid gevonden De vrouw had de zorg over acht klndereS die de uden inmiddel vijftien kleinkinderen hebben geachonkfn en de man heeft Jot z n 77 te jaar gearbeid JEerst il hij 25 jaar grocntenboer geWteat In dicnjit by den heer Verheul in llen Moordrecl t chen Tiendeweg en na dieni overlijden heeft hü nog eenige jaren met den hem vermaakten wagen het bedrijf voortgezet Daarnaast was hU in de avonduren kellner in de tociëteit Ons Genoegen wat hij 26 jaar geweest la Toen hü met het roenleboeren uitscheed is hy veste kellner In de yoormalige lunchroom Hollandla op d Markt geworden n hier heeft Steef 22 Jaar trouw lijn gasten bediend Bij de stopzetting van het bedrijf en paar jaar geleden was het welletjes en nu geniet hU van ttjn in z n arbeidzaam leven welverdiende nut In den intiemen familiekring is iondag het heugelijke feit gevierd Alle kinderen en kleinkinderen waren aanwezig en met hun tegenwoordigheid is het voor het paar een gelukkigen dag geweest Gisteren kwamen vrienden buren en belangstellenden het echtpaar gelukwHjnschen Bloem tukken hadden aan de woning in de Keizerstraat een feestelijk aanzien gegfven en In deze gezellige omgeving hebben de echtelieden degenen ontvangen die hen de hand kwamen drukken Ook deze dag is voor hen een prettige weeat Politierechter te Rotterdam ZUN KAMERAAD BESTOLEN Twee Gouwenaars de 22 jarige A 8 en A M Wieiw waren tewerkgesteld ni DultaohUnd é ging met varlof navr Gouda en daarom vroeg lün kameraad S beloofde het nam afscheid Tei naar Gouda dnoh miaakte van het zuur venüende geld van zijn kaïneraad flrooten sier Alles werd in drank etc omgezet Nu S voor den politaereoliter te Rottwiam voor deiaen laaighartigen diefstal UoeM verscbqnenv liet Hij verstek gaan De oftifiler deeld xaeia daX S reeds VMT veroard selin en w zijn strafblad heeft en het la t 11 1937 Mg tot 5 maanden gevangenisstraf werf veroor W Gervordsmd werd drie maanden wsnganiaatrat D rachter heeft deze straf aan S l l d FBQILLSTON De Vui rt 4awaditar AbaolaMU AaMud e ttmim er is zo li MtMKlWc wa a n ee mannen Lynn AndwtAB Ie indertijd OUen a coUega s wamt den vuwtofen hMi a ml gatMt Mn hoocrt aiiMwnwnilre tiM i m vartoop rw 4k aw cUe Hate 2 b Ho m Hat tel iwrt din 4 T kwt bidetdM aM gezonkto taa ék g a g ttM Nr van da h i yV o t bij da ing aHaw liiaar bagchadlgd zijn w haar ntMl moat rijnlw roken In I Mia welniat h w r apumpm heb 2 rtL ïSü i hBk mil rt op dtoi oogea W arnta ttoow met e n laatste J f k K t iB paimtog het Hrlt f 5 rondgedreven Een nva di ook aan boord wa w AT 1 AAH ANfiEEIt Tbalia ThMter 3 9 de Huwelijksreis mat Theo Lingen Paul Hörbiger Johannes Riemann Maria Andergast Aanvang 8 IS uur tenlc BloacMp Pareh de macht van de Kris geheel d r Soendaneejpen gespeeld Aanvang 8 15 uur U JbU 11 uur Kantaor N V J van Dm Algemeene vergadering van aarideelhotiders M lidi Ï M uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 31 JuU 7 3 uur VtUe EvangeUsche Gemeente Bijbellecing en bidstond 31 Jnll TM uur Leger de Hells Heiligingsdienst 31 Juli uur Sint laiiakerk Orgelbespeling H C J dè Man met medewerking van Maria Slruycken Van den Adel sopraan Den Haift Th de Groen tem r Den Haag LuclStl man Haarlem een koor vati Goudsche Muziekschool en het orki Euterpe ui Den Haag APOTHEKERSDIENST Steed geope tdea nachts alléén voOT Teoeplien Apotheek P Weijer Gouwe 131 H B S ers uit Leersum terug MET EEN VROOLUK GEMOED EEN PRACHT HONGER EN TWEE BEKEURINGEN In vroolUke en uitgelaten stemming zijn gisteravond de deelnemers aanIhet H B S kamp te Leersum tegenhalf negen in Gouda teruggekeerd De leider van het kamp dr W iuydam die reeds negentien jaren achtereen er in de zomefvacaTOe met de H B S jeugd op uit ia getrokken wasreeds wat eerder gearriveerd met don vrachtauto Waarmee de koffers en de verddre kamp outillage vervoerd werden Dr Zuydam kent zijn pappenheimers en binnen enkele oogenblikk n stonden eenige tafeltjes op hettrottoir er waren nog wat brooden boter en jam overgeschoten en weldra lagen heele stapels boterhammen opde van het fietsen hongerige jongeluite wachten Di verschenen toen ook al spoedig vroolijk zingend in bonte kleurige rij De boterhammen gingener gnï in Onderweg hadden zij nogal bandenpech geh d in totaal wel tienmaal Maar dat had d stemming niet kunnen bederven net zoo min als de twee bekeuringen wegens het fietsen op den rijweg D stemming is trouwens gedurende het geheele kamp uitstekend geweest Zaterdagavond is er een feestavond geweest met tal van leuke voordrachten en heerlijke tractaties Aan hen die zich in het kamp verdjpnstelijk hadden gemaakt werd bij die gelegenheid een aardig aandenken aan geboden Voor zij uiteengingen heeft dr Zuydam der traditiegetrouw zijn 85 kampeerders toegesproken Nog eenige kampliederen werden gezongen nog eens weerklonk de krachtige yel en dit opnieuw zoo geslaafde H B S kamp behoorde tot het verleden Gevonden voorwerpen Aan het bitreau van Politie Markt 72 zijn onderstaande voorwerpen die als gevonden zijn aangegeven in de week van van 20 Juli tot en 27 Juli tusschen 8 uur des voormiddags en 8 uur des namiddags te bevragen zilverbon koperen gewicht paarhandschoenen kinderjekker schortje booid van overhemd jongensjasje diverse portemonnaie s rozenkras wit te en zwarte gymschoen divers Sleutels ring met sleutels kindwtaschj enkele pafsoto s riem seho rsteenlooper leefhet springto w haarstrik schaartje brlevenmap njet inhhoud schepnet Tevens zijn in ichtingen te verkrijgen omtrent een bonte ygelsche foxterrier i STAATSEXAMEI e sta tei oc Voor het staatsexamen moet het kind vi edael hebben gegeven anders was een kind van een jaar niet in he leven gebleven Waar schijnlijk is de mistbank op de opper vlakte vaii i zee blijven bangoi en heeft de boot den getijstroom gevolgd want er was geen wind in de dagen Ma 9m ondergane v het jacht volgden Nog iets iganaardigs at waren wel leveasndddelen aan tüord van de reddin boot maar geen water Hoe Fwam dat Er zijn twee mogelijkheéen 6f door de bot g Is het waterreservoir beschadigd en leeggeloopen df een zorgelooze steward heeft vergeten het te vullen Ean volgend punt is de Identiteit van da boot Door de domheid van een matroos verbrandde één van de reddingbooten van de Esmeralda op de Noorsqbe kust Htf smeet een blik petroleum onft terwijl hij bezig was het open te maken en een brandende lucifer deed dk rest Ze kochten een nieuwe boot maar door een of ander toeval of in de haast werd vergeten den naam van het jacht er op te schilderen Er was wal een Noorach kavetmummer aan bevestigd maar dat moet er atgeslagen lijn dosp den neervaOenden mast Uit het feit dat het zeil door het water sleepte op het oOf enblik dat Olsen de Jxiot vopd blijkt met absolute zekerheid dat de overlevende of overlevenden mlsKblen ilek of gewond is geweest Uit vrocgerliïden 01 4 OUUSCHRVCUURANr HELODI IS JAAR OELEOEN De Goudsche Ccyirant ontleen aan De Ruiiderpest het ifolgende De rund rpe t oeemt van week tot week loe j y Zich ven preicl ide van weide tot weide etoiort zi rich met aan eenige lijn van ataluiting In Zuid Holland an Utrecht laat men dooiaieken zooals de moderne veeartMji dat noemen Verplaatst mei of moet men verplaatsen d pin van afsluiting zoo als reeds zoo dikwijls geschied is dan kan een klein kind wel bespeuren waar dit heen lïnoet heel Nederland zal aangestoken worden Dat kan weiken en maaifipen en jaren duren maar dat h t zop zal geschieden is niet twijfelachtig De vigerende tallooze bepalingen op het stuk der veeziekte baten lüet zü kunnetv zooals krachtens df ondervinding blijkt nieu beletten dat de runderpest zich maar steeds vMtftreidt De conclusie ligt voor de hand de maatiragelen verordwiing i zijn j slecht en hooren dus veranderd te worden M Ik Na Buivering van de achttien bacht opgei zij alle uit en het begin d zijn t Zijn alle groote waarde dien van Karel nen Karel VI vi David van Boüri van Hoorne By de opgravj schijn gekomen sche pot erf een Zuivermg zage ongeschonden s ja4 GIELEDENm onderzoek te Leiden nlangs te Berg Am munten blijkt dat at8te gedeelte dr r 15e 16e eeuw afkomstig Iverstiikken van niet gende de b r4tbed V Philips den Schoo in Frankrijk Bisschop opdië en Bisschop Jan igen zijn ook te voorzoogenaamde KeulJacobakannetje Na er ze r gaat en OKLBOBN Benoemd is t t leeraar aan de RUks Hoogere Burgeraohool te Groningen de heer J H iflofil leeraar aan de R H B S Handei vondtchool EXAMEN Aan de Gamieentelijke Mkidelbare Handelsavóndscnool met 5 jarigen cursus is het eitlfd xamen afgenomen dat de volgende Vakken betrof boekhouden handelsrekenen en iiandelskennis bkh Nede rl ndsclie Fransche Duitsche en EnMsohe taal en handeUcorre wndentijB N Fr D en E Voor het jeuldexamen slaagden voor de achter hin amen vermelde vakken de dames jianne Bloot bkh M Fr D E Ag afi van Essen bkh en D Fnda Ficfciirdler bkh Jeanne Imbens bkh N j Br D en E Lena van Maaren oWh Fr D en E Truus Moons bki N D en E Jeanne Spee bkh N Fr D en E Annie van Vlia bkh N Fr D en E AU Zorgman Ibloh en N Rie Schouten bkh Ni en D allen te Ckiuda Maartje Weeda bkh N Fr D en E te s ira enh ge de heWen G Baas bkh N en E A Dekier bkh N Fr D en E M Oojétland bkh N D en E Dij J Hertoi bkhj an bkh N ert E D den bkh en N l Nieuwvekl N Fr D en E P van d r bkh N Fr D ei E J Steyn a N P Stenen bkh en N an Waas bkh N e K Jan van bkh N Fr D en E Jacob van bkh N en E C Zoeteman en E B van Maaren E allen Gouda A Doctere van Leeuwen bkh N Fr D en E ta Ouderkerk ad Ussel W Poot bhfe en N te Waddinxveén G Rietveld bkh N D en E te Moordrecht Afgewezen werden voor boekhoudetk 1 candidaat voor Nederlandseh 2 Fransch 2 Duitsch 4 en voor EngeSch 3 candidaten 10T QNDERWUZERES TH Z4 DVOORT BENOEMD Mej L G Marwitz onderwijzeres aan de openbare lagere school no B alhier ia in dezelfde functie benoemd aan die openbare lagere school C te Zandvoort en te zwak om het zeil binnenboord te halen Het lijk van een man werd in de boot gevonden en die moet al eenig dagen dood zijn geweest Tenslotte hebben we nog het bewijs van de kleeren van het kind De meisjes hebben me op derots een en ander van de geschiedenis verteld zei Payne ik had niet durven droomen dat Hildur of beter gezegd Helen mijn nichtje wast Je weet ging meneer Traill voort dat Kaar Itleeren gemerkt warenH T en dat een kleine sjaa l om haai heen was geslagen di was yastfestoken met een broche Die Wochewas met smaragden bezet en had hetmodel van een klaverbl£d vaa vier Neen dat hebbciyïeme niet verteld De arme kindnen hadden wd wat anderé e doen op di n ellendigen vuurtoren dfh y lei bijzonderheden te vertellen Het is A mooi dat ik de hoofdzaak heb gehWirdt Maar ik wist van vroeger van die broche en als zij er over hadden gesproken geloof ik vast dat de grijze massa achter mijn st del in beweging was gekomen en een glimp van de waarheid was gaan vermoeden Natuurlijk Ik praat tegen je alsof je die droeve geschiedenis vow het eerst hoort I Zij klinkt mij op het oogenbUk als nieuw In de ooren Ik bekijk haar uit een nieuwen gezichtshoek en dat maakt bekende dingen altijd M U L O exam na G siercn zijn alhier dif M U L O cxamcns begonnen diejnde sociëteit Ons Genoegen worden afgenomen Op dezen eersten dag zi n geslaagd voor diploma A H Roest A Schouten N M V d Velden en C van Zoest aHen te Lekkerkerk G C V r hoef te Willige Langerak P Bakker te Ammerstol A E Westerweel er A Brand beiden te Scheefkerk M A Viser en J Hetkhof beiden te Schoonhoven C P Koster J Otten H G van Die W A Terlouw en B J Mighout alten te Gouda A M A Doorenwaard te Waddingxveen en C Grooter dorst te Boskoop DUrrSCHE HANDBLSCORRESPONDEfiTIE Voor hiet Mercuriusexamen in Ouit che handelscorreijpondentie is geslaagd de heer P U Waber alhier SPORT WIELPENNEN HOrSTEDE HAD PECH De Goudsche renner Jao Hofstede heeft weer pech gehad In een avondzesdaagsche te Bergen op Zoom waarin hij met VAi Swelm reed stond dit koppel na den vierdin avond aar den kop met een ronde voorsprong Tijdens de felle jachten op den vijfden avond kwam het hoog op de baan tot aen valpartij waarvan Hofstede die in dezen wedstrijd al herhaaldelijk pech had gehad de dupe werd Hij werd gewond en na verbonden te zyii moest hü van verde rijden s zien PLMTSELIJK NIEUWS Berkenwoude HOOrOAKTI SXAMEN De heer P Stoiker onderwijzer an de openbare lagere schooi is te Rotterdam geslaagd voor het hoofdakteexamen deel A GEMEENSCHAPPELUKC DISTRHIVTIEREGELING Stolwük Haastrecht Vlist Gmiderak en Berkenwoude sanengeveegd Bij beschikkirg van den secretarisgeneraal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart is bc iaald dat de distributie iensten van dMgemeenten Siolwijk fiaastrecht Viml Gouderaksen Berkenwoude zullen worden samengevoegd tot één distributiekrmg welke te Stolwijk zal zyn gevestigd Oexe samenvoegmg moet 10 Augustus as zijn geregeld RESTACRATIE VAN Ot DE BOERDEKU Hoewel de gemeenteraad atwqzer d beschikte op een verzoek om subsidie voor de restauratie van de boerderu B 16 wordt deze boerderij welke een typisch voorbeeld is van HoHandschen renaissancebouw uit het midddl der zeventiende eeuw door de zorg vin den eigenaartiewoner gedeiïlteluk weer in overeenstemming gebracht met den ouden toestand Zoo wordt b v de pleisterlaag welke jarenlang den voorgevel ontsierde verwyderd waardoor het oude metselwerk var IJsselsteen weer lichtbaar wordt Voorloopig zal in verband met de grondstoffenschaarsehtic van het aanbrengen van glas m ood ramen worden afgezien vrntBniNo persoonsbektuzen BEGONNEN Gisteren is ter gemeente secrtarie een aanvang gemaakt met de uitreiking van de persoonsbewijzen welke uitreiking zal geschieden door den heer Gautier ambtenaar ter secretarie die daarin voor het nemen van vmgerafdrukken wordt bygestaan door den gemeenteveldwachter De Krijger De eerste uitreiking had een vlot verloop INSTELLING VAN EEN OBBAiU OIENST VOOR AFVALLKN Dezer dagen zal ten gemeentehutze een bespreking worden gehouden tusschen den burgemeefter en eenige ambtenaren van het Rijksbureau voor oude materialen fn afvalstoffen voor het organiseerenAan een wijkophaaldienst voor afvallen etc heelemaal trisch Maar vertelt v verder van die broche I Die kocht ik in Bergen Ik weetnog dat je vader er geweldig schik in had dat we zoo n oud lurltiach aanbleem ia dezen uithoek van de werdd vonden Ik heb het ding nog niet we gezien maar het lijkt me toch volkomeQ buitengesloten dat het toeval spel zoo grimmig zou spelen datdenzrlfden tijd twee verschi ende eddingbooten zouden ronddobberen p het ontmoetingspunt van het Skagerrak de Noordzee en flen Atlantische Oceaan Neen gaf Charles toe Hettoeval doet wel gekke dmgen maar dat zou toch wel al te gek zijn Maar overigens wat toeval betreft ik heb juist een ontdekkitig gedaan met betrekking tot mijzelf Zoo En dat iaT Het had toch eigenlijk beat kim nejf gebeuren dat niet Hildur iieemt o me niet Itwalijk Helen maar Ik het kind was geweest dat in die ronddobberende boot was te land gekomen Zekse dat had beat kunaea labeuren Eln dan zou Qt opgegroeM zijnals de broer van Dagmar Neen ikgeloof achteraf dat het Noodlot vande dingen heeft gemaakt wat w vante maken was Zijn oom stond op hat punt eaalca opheldering te vrana omtraat 4a ia Nederlandsche VoethalBond SECRETAWAAT AFDEEUNG GOUDA Kamemeiksloot 209 Gouda Telefoon 2764 v OFFICIEELE MEDEDE Ei INGEN DttUniA 8 1M1 1M2 H H Officials wordt vriendelijk ver zocht zoo spoedig mogelijk de ormuren bevattende de gegevem voor het verkrii gen van een diploma op te zen den aan den N V B v d Spieg slstraat 21 s Cravenbage Talriike dtncials bekleeden echtereen functie m den N VB al ok inde afdeeling Indien men in dat evalprijs stelt op het verkrijgen ook vaneen afdcelingsdiploma is het noodzakelijk het formuliar der afdeelmg m te zenden wenscht men dit diploma niet dan kan inzending achterwege blijven Bü betaling per postwüiel of giro wordt verzocht te vermelden of bet bedrag bestemd is voor N V B dan wel voor afdeelingsdiploma l$ SCHRUVl t VAN ELFTALLEN VOOR 1 AVGl STVS A S In verband met de begin Augustus te houdeir bestuunvergadering is het noodzakelijk te 1 Plnen bexhikken over de gegevens hoeveel eUtallan moeten worden ingedeejd Geaefaiedt dit niet dan is het ni t uitgesloten dat een elftal later moet worden mgedeeld m een afdeelmg die wat reisgelegenheid betreft veel ongunstiger IS dan wanneer men tüdig had mgcsefc reven ZAnROACMIDDAG deNPETrm Bij voldoende animo zal een Zatef dagmiddagcompetitie worden gevormd doch tot dusver schreef alleen de vCTceniging Jodan Boys hiervoor in Elftallen die hiervoor w nschen fai te schreven kunnen zich aenmelden aan het secretariaat alwaar ook inlidL tingen te bekomen zijn Imdeze competitia kan deelname van fabrjeksof ka t re ftallen overwogen worden mits hierin g en spelen uitkomen die lid zqn van ee vereenC ging die aan de Zondagcompetitia deelneemt aangezien het spelen vo w twee vereenigmgen niet kan worden toegestaan LEDENLUSTEN Men denke aan tijdige inzending der ledenjiisten en wordt beleefd verzocht deze vooral duidelijk leesbaar in te vuUen Namens het Bestuur G VAN TILBXJBG Secretaris compl Snijgroen 11 ct Leeuwbekken U ct Lathyrua ï 5 ct Lelies 36 4C ct Anjers 30 32 ct Perziken 10 ct ct pcc stuk Bodegraven EXAMEN HOOFDAKTE Gouderak Te Utrecht is bij het examen hoofdakte geslaagd voor akte B de beer A C de Groot alhier ARBEID IN WERKVERSCHAFFING In de werkverschaffing waren deztf week dertien personen werkzaam BENOEMItW TOT a NTROLErR De heer G W de Jong plaatsvervan gend leider van den distnbutiedienst IS met ingang van 4 Augu us as benoemd tot controleur bij den Centralen Crisis Cmitrobtdienst te s Gravenhage Boskoop DIAMANTEN PAAR D na Wt G Schalien scsUg Jaar getrouwd Moordrecht Op i Augustus e k hot en onze plaatsgenooten DtTk van Wi k en Ger ngje Scholten wonende aan de Nieuwstraat 127 den dag te gedenken waarop zij 60 jaar geVedei in het huwelijk werden verbonden De echtelieden die respectievelijk 88 en 38 jaar oud zijn genieten nog een goede gezondneid en zien zich omringd door tal van kinderen klemen achterkleinkinderen BENOEMING HlLPrCEDKER NED Hf V KERK De kerkeraaa der Ned Hert ïemeente heeft ui de va ture van den here J Zwanenburg beroepen predikant te Noorden die met September de gemeente gaat verlaten lot hulppredikcr benoemd den heer P Holst car didaai te Tiei CO r VtREENKJING DE BOSKOOPSCJIE VEILINC Veertig jaar predikaat Tj Tak Nederlandseh Herrvormd predikant alhier herdenkt op Il Augustus de dagf waarop iüi leoor 40 jaar te Zijderveld m het predikambt bevestigd werd Daarna stond hij ta Nieuwen Sint Jooaiand en FÖBaait Sinds 14 Septembn 1914 is hü predikant te Zevenhuizen SS Jun Rozen per bos Oranje Triumph 8 94 et Doru Rflkers 66 84 ct Kosa Mundi 72 82 ir Had ey 38 81 ct Butterf 2 + 34 ct Ednh Helen 26 30 cl Briarclif l 55 ct PechtoM 40 M t Wendiar d 21 ct Queen Mary Z3 3S ct Sweet Heart 7il M CU Florex 23 3J ct August Noacti I2 lg ct Rosaiandïa 24 42 et Prinsse Ju iana 30 4 ct Pfi j antha rozen S6 96 ct Setter Times 60 IIS ct Else Poulser 48 72 ct Gloru Mundi 70 f 2 ct EUen Poulsei 20 30 ct Juweeltjes 7 106 ct Ma Keiler lï ct Ingar OUson 48 79 ct Jules Bouche 40 ct gemengde rozen 14 30 ct Diversen per bos Clematu Durandi 3S 62 ct idem mevr e Couitre UO 130 ct idfm Pnrs Her dnk 75 110 ct Wegens inuenfarisafle wm 4 t m 9 AugwsIM gesloten A L J f d VSR S KLEEOINeBEORUVEN GOUDA lag Med O 24 30 om de boodachap ea hl het hold at te geven Niettemin verliet hij het hotel rt ker dan hij het had betreden Meneer Trafll schonk zich een wlila kraoda in Op de verxoeniDg van Ols i es zijn vrouw zei WJ opgewekt op een toon die vijf minuten tevoren oomogelijk a u zijn geweest Den vdgenden morgen waren beiden uiterst nieuwsgierig naar nieuwa wt Olsen s huis Maar zij waren ta kiesch om er heen te gaan en zij waren overtoiad dat Aael niet w aalaten in d i loop van den dag bertetit te zenden et self te komen Inmiddels was het noodig dat CharllPPayne enkele boodaehai en Indten het hotel ging doen Ik zal de veatkif wel commaa deeren terwijl jij weg beit id tija oom Maar je komt toch zeker zoo ganw mt elijk terug Met een haU uurtje Ik w derwcg ook aog aaar dan loo d waa de fweAlaaWormaef A ptotna ad dB lIl n a1 iMii lilgiia van aa nf Bet Is dsi die den be Charles Payne dexc opi king Of sulk een danltbaren toon deed maken taen da ober bianentrad Neem mü niet kwalipt heeren dat ik u stoor zei hij beleefd maar ik dacht dat u er prijs op stekle opde heogte te lijn omtrent de dame op no 11 mevrouw Vansittart 4a wat ia er met haar vroeg meneer TVaill nel terwiji Payne zich minder op zijn gemak voelde dan Indertijd bij de worsteling op leven en dood aan boord vah de zinkende Dovrefjeld Ze is een aar geleden uitgegaaa meneer en T Is ze nog niet terugf Neen mmeer Er is il WgaAer van poUtie hier om te zeggen dat te flauw is gevallen en vertorgd wordtin iWt huis van meneer OlseB Oom en neef keken eOtaar aaa fla twee menschen die absohmt niet teiv hoe xe het hebben enk dat aBes kwüt Oiariie aas f J Waar ia die poUtiemanT sdtfeeude Pajme Öi is noc bMMdo aiaacer ZalOc hem hierha MeatitaT MBbdHierlül Bttn MM MBT OtoMlB Brigadier Mikkeiaen ecbtai vodde iteh aan zijn genegenheid voor Aas Oisen verplicht om niet la uitvoer te tija in zijn ied ieelÉ i B H s ta A aUeen dat M e bW dan weg had ewasao hds dat ae la elka 2 dat meneer Oiaea bem had gevraagf