Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1941

TWEEDE BLAD DINSDAG 29 JULI 1941 TE KOOP Nog eenige BUR6ERW00NHUIZEC1 enlitla ptrcielen BOUWaROND en HEERENHUIS Bevr Woningbureau HET CENTRUM K Tiendeweg 10 Tel 3509 O 2432 8 ORQEL aEVRAAQD Jongelui Rtet trouwplannen zoeken modern gcbr huisorgel met Harp Aanschaffingsprijs ongeveer f 125 Br onder no O 2424 bur v d blad 5 Advertentiën Eenige en Algemeene kennisgevmg Tot onze groote droeüheid II heden rustig van or a heengegaan onze innig geliefde Man Vader Behuwd en Grootvader ROELOF BLOMBERG in den ouderdom van 70 jaar W J C BIXWBERG Zeeman Crbuda H BLOÏJBERG Nien4iuis i NIENHUIS Haarlem W C BLOMBERG en Kle nkjnderen Haarlem 28 Juli IMl Delltlaan 75 De teraardet o illing zal plaats hebtoen lop Donderdag 31 Juli as te J2 uur op de Algemeene Begraafplaats ingang Kleverlaan U 2431 31 Door klein Handelskantoor in Gouda wordt gevraagd een 18 20 jaar Kennis van talen hebben voorkeur Brieven met copISAigetuigschriften onderno 0 24 tlr v d blad 10 Dame h b b h ïoekl Zit SIëapkarDer per 10 Aug Brieven met prijsopg Obrechtttraat Ib Utrecht G 2426 6 INLEVERING van METALEN DE BURGEMEESTER VAN G o D o A maakt bekend dat oproepingen tot het inletaren ïim Terionden voor Inlcveringsburean Straten gevestigd Rotterdamiche Veer no 4 Kuiperstraat Peperstraat Ie en 2e gedeelte Spieringstraat no 1 Wet shuis Gebouw Hinderbroedersteeg no 6 Varkenmarkt St Anthoniestraat Looierspoort Nieuwe Markt Houtmansgrachl K F Holwagensteeg Muilenpoort Geuzenstraat Baanstraat Dubbele Buurt Markt Ie gedeelte B Marlenssingel 2e gedeelte Gym fastjieklokaal Rijks HooDu Toitstraat P Mantzstraat gë Burgerschool Ingang Goejanvenvellcdijk Bothastraat Krtigerlaan St Josepbstraat Ie gedeelte Centrale Kopschool Ingang A G de Vrtjestraat Sopliiastraat Jan van Renesseplem Graaf Florisweg Ie gedeelte JU 6 Lethmaetstraat St Jöfttraat Gebouw Vondelstraat 3 Mosstraat Meidoomstraat Lys terbesstraat Naohtegaalstraat Gymnastieklokaal sfdiool 7 8 aan de Ie Schoolstraat 7 Karekietstraat Gansstraat Onder de Boompjes Ie gedeelte Gelegenheid tot inlevering bestaat Woensfag 30 Juli 1941 16 mir DondeJdag 31 Juli 1941 idem Zie verder de optoepingskaarten vooral wat betreft het daarop aangegeven tijds ip van inlevering WAARSCHUWING Het niet ontvangen van een oproeping ontheft niet van de verpIicHting tot inlever g De Burgemeester voornoemd Gouda 28 Juli 1941 DE WITT WUNEN lo B G 2429 76 In DORDRECHT en de MERWESTREER51IS het DORDRECHTSCH NIEUWSBLAD de dagelijksche courant in vrijwd ieder gezin Voor algemeene publiciteit het aangeijoezen dagblad Officieele pubKcctie faa het Departement van Landbouw en Visscherij SCHEUREN VAM GRASLAND Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend dat ook dit iaar wederom en in nog grootere mate dan het vorige jaar het soieuren van Grasland zal worden bevorderd Daarom is de scheurpremie verhoogd tot ƒ 125 per HA gemeten maat Evenals voor oogst 1941 wordt echter de eisch gesteld dat het te scheuren grasland wil het voor scheurpremie in aanmerking komep eerst door den Productiecommissaris goedgekeurd moet worden Bib de beoordeeling hiervan wordt nagegaan of het grasland als bouwland gebruikt een behoorlijk gewas kan opleveren terwijl tevens is bepaald dat het perceel van dien aard moef zijn dat het als grasland i H uikt in 1942 een behoorlijke opt rengst aan gras kan doen verwachten Voor het scheuren van versleten kunstweidc stoppel van Westerwoldsch raaigras of klavervelden wejke toch gescheurd moesten De teelt van peulvruchten op gescheurd grasland is verboden Gescheurde graslanden waarvoor ter verhanging in 1942 bouwland als kunstweide of klaver wordt gebruikt komen voor eenovereenkomstige oppervlakte niet voor scheurpremie in aanmerking Boven de soheurprranie van ƒ 125 per H A wordt ter bevordering van den verlxiuw der volgeiide gewassen nog een extrapremie gegeven van ƒ 75 per H A indien op het gescheurde land koolzaad wordt verbouwd engeoogst en indien en voorzoover op het bedrijf waar gescheurd wordt méér aardappelen worden verbouwd dan in 1941 Over dezelfde oppervlakte wordt natuurlijk slecjits één keer deze extrapremie uitgekeerd Opgaven van de te scheuren perceelen moeten geschieden aan de gewestelijke LandibouwCrisis Organisatie en wel zoo spoedig mogelijk Voor gronden waarvoor de aanvrage na 1 Maart 1942 binnenkomt zal alsregel geen scheurpremie worden toegekend Zooals vanzelf spreekt is iedereen vrij om grasland te scheuren zonder dat hij voor scheurpremie in aanmerking Wensoht te komen In dit geval is hij geheel vrij in de keuzen van zijn gewassen behoudens de vertoden gewassen en gele mosterd 2633 98 DISTRICTS ALLEENVERKOOPER voor reeds met su es ingevoerd Huishouiiatllk Merkartikel zonderconcurrentie voor dristricten GOUDA WOERDEN gezocht Vereischf Actief verkooper v eigen rekening Br onder no 89578 aan BOLREK Kon pi 1 Amsterdam G 2427 14 A S MAANDAG 4 AUGUSTUS AANVANG DER 6 PREMIETREKKING DER N V HAIGHTON CO De uHslagen der trekking zullen regelmatig in DIT BLAD verschijnen G 24 78 Nieuwe nterkoop mogelyhheden diè zijn er thans voor den actieven zakenman Het pubbek moet tengevolge van allerlei omstandigheden wel anders koo pen Dit levert nieuwe verkoopmogelükheden Laat Juist thans weten waarmee U bet publiek kunt helpen N u opbouwen met courantenreclame Cebuco In v n kan L Schoonhoven M U L o EXAMEN Mej G Slraver en mej S van Baaren iiieiden alhier slaagden rejsp te Sdiiedam en te s Gravenhage voor het M U L O xamen A GEVONDEN OORWERPEN Oèitrent onderstaande gei onden vcHjW erpen zijn inlichtingen te verkrij fi aan het bureau van politie paar sokjes zakdoek foto étui roode hootddüek 2 dameshandschoenen sleutel reparatie doosje witte handschoen ketting hangertje bout van gasgenerator karometje in étui 2 kinderportemonnaies met inhoud knipmes stukje gummi dameskous vulpen stektltrekker en een fluitje BEZOEK UIT VLAARDINGEN Maandag bracht een gezelschap van ruim 250 personen een bezoek aan Schoonhoven Dit gezelschap werd gevormd door het peisoneel eener meuIselfabriek te Vlaardingen Het gezelschap arriveerde hier 5m ± 11 uur en vertrok in opgewekte stemming om 4 uur weer per speciale lx ot BUITENLAND DE STRIJD IN HET OOSTEN Amerikaartsche militaire missie naar de Sovjet Unie De New York Herald Tribune meldt uit Washington dat de Amerikaansche regeering ovetwee en militaire missie naar de Sovjetunie te zenden Officieel is weliiswaar verklaard d at mèn daar niets van weet mSar het is bekend dat i deze kwestie sedert eenigen tijd bespibken IS in het ministerie van Oorlog enlmen gelooft dat een in deze richting g and voorstel reeds door de regeerinf is gowlgekeurd De Amerikaansche militaire missie zou naar het blad verder mededeelt waarschijnlijk onder iefstaan van kolonel Philipp Faymonville die eenigen tijd geleden m de Sovjet Ume gestationneerd is geweest Een gedachfenWisseling met de kortelings uit Lond in Washington aange komen Sovjetmissie I waarschijnlijk binnenkort tot eedlRshssing leiden In dit verban Aneldt Associated Press uit WashingtJh dit Harry Hopkins waarschijnlijk deïe week uit Londen zal terugkeeren Tegelijk met ham zal Averoll Harriman aankomen die de organisatie van de uitvoering der leen en pachtwet in Londen vertegen woordigt Beiden zal waarschij lijk om advies gevraagd worden bij die uitwer king van plannen tot hulpverleening aan de Sovjets Sovjet generaeJs voor den krijgsrattd Onder den vijandciyken buit heett men naar de Finsehe pers meldt ook en dagorder van St alin gevonden van 33 Juli waaruit de verwarde toestand blijkt die bi de Sovjetleiding beerscht De pers publiceert den tekst van deien dagorder waarin o m gez gd wordt 4at weNe troepen vaak tot tevi enheid hebben gestreden maar dat er ook velen zijn die angst en paniek hebben verspreid en die iabreuk hebben gemaakt op de discipline aan het front Caaroi zijn wegens smadelijke vlucht paniekzaaien en onbekwaamheid tot hef geven van leiding ondermijning van de oorlogvoering zondec strijd prijsgeven van wapens aan den vjjand n eigenmachtig verlaten VMi de stellingen de volgende generaals gear restcerd en ter vcraordeeling voor déh krijgsraad gebradit de commandant aan het Westelijk front legergeneraal Pawlof de chef van den generalen staf aan het Westelyke front generaalmajoor Khmowski de chef van den nieuwsdienst aan het Westelijke front generaal majoor Grigorjef de chef van het vierde leger aan hel Westelijke front generaalmajoor Korobkof de commandant van het 41ste inlanterielegercorps aan het Noord Westelijke front generaal majoor Kosobutski de commandant van de 60ste divisie t ergjagers aan het Zuidelijke fron Sohnof de plaatsvervangende coiYimandant van de 60ste divisie bergjagers aan het Zr delijke front regimentscommissans Koerotsjkm de commandant van de 30ste divisie infanterie aan het Zuidelijke front gepfraal majoor Galak inof en de plaatsvervangende commandant van de 30ste divisie irtfanterie commissaris Jelissejef Leider van Sovjet mili taire commissie te New York Gallikof de leider van de sovjetmilitaire commissie te Londei is te New York aangekomen zoo meldt de Londensche berichtendienst Gallikof zal zich naar Washington begeven om Ie Amerikaansche hulp aan het Soviets te bespreken hkof verklaarde dat de Sovjet et voorftemens is haar militaire missié m Washington zoolang te laten blyven als noodzakelijk is om de inkoopen in de Vereenigde Staten uit te breiden en de levering van het oorlogsmateriaal aan de Sovjet Unie te bespoedigen S u a w M MHMat n i VMi Duitschland strijdt voor Europa SLAG BIJ SMOLENSK NADERT ZIJN EINDE 4 1le uitbraakpogingen jerüdeld Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend De slag yan Smolensk nadertzijn succesvol einde Alle pogingen em de vernietiging van deingesloten Sovjetformaties teverhinderen zijn verijdeld In deOekraïne dringen de verbondentroepen ondanks 4en uiterst moeilijken toestand der wegen voort durend achter den wijkenden tg genstander op Aan bet Finschefront hebben Duitscfiê en F ische troepen tegenover taaien vüandelijken tegenstand verder terrein gewonnen Umdea gebombudecfd Als vergekling foor de herhaalde lucIKaanvalien van Britsche gevecl tsvliegtuigen op woon wijken in Duitsche steden heeft het luchtwapen in den afgeloopen liacht de Britsche hoofdstad gebombardeerd Ten Westen van de Theemsbocht werden zware branden ontstoken Gevechtsvliegtuigen betjbcn bij de Faröreilanden een vi groot vrachtschip in den grond geboord n een koopvaardcr zwfiar beschadigd Voor de Schotsche Oost kust heeft eeh groot koopvaardijschip een treffer gfekregen van een luchttorpcdo De vijand is overdag noch des nachts het rqksgetfied binnengcvljicp ITAUAANSCH LEQERBgRlCHI Nieuwe aanval op La Valett OOK BENGHASI WEER BEZOCHT Het Itaüaansche weermachtbericht luidt als volgt In den nacht op 28 Juli hebben onze vliegtuigen opnieuw het vlootsteunpunt Ia Valetta op Mal ta gebombardeerd In CAfe4a heeft de vijand aanhet front van Tobroek opnieuw aanvalspogingon gp onze stelhngen ondernomen doch werd gestuit en tot denterugtocht gedwongen Aan het front van SoUoem activllteitder artillerie Vijandelijke vliegtuigen hebben opnieuw een vlucht gemaakt naar Benghazi In Oosl Afrika wederzijdsche activiteit der artillerie in den sector Woltsjefit Britsche vliegtuigen hebben Gondar geboifitvardeerd 8INNENUND DE REGISTRATIE DER VOLKSTUINTJES Ter w egneming van misverstand Het AN P meldt o a Zooals eenigen tyd geleden is meegedeeld ligt het in het voornemen over te gaan tot een registratie van de volkstuintjes Deze is Doodig omdat de overheid een volledig overzicht behoort te krijgen van de beteekenis en den onwang van het volkstuinwezen in ons land Uit den opeet van het onderzoekblijkt dat van de registratie eh vande daarna te nemen oveirheidsmaatregelen geen nadeelen zijnVe duchtenvoor de van oudsher gevestijide bonafide volkstuintjes uitgegeveiVaan leden van volkstuindersvereentóngen Ook is het duidelijk t de bewerkersvan tuintjes aangelegd op aUe buitendé normale productie vallende gronden bijvoorbeeld op bouwterrein langs spoorlijnen verkeerswefen kanalen op gedeelten van fabrieksterreinen enz geen reden hebl en om zichongerust te maken Veeleer kunnen debewerkers van deze tuintje slechtsvoordeelen van een ordening van hetvolkstuinwezen verwachten Anders staat de zaak voor de sedert den oorlog vrq sterk opgekomen particuliere te h van voedingsgewassen op landen tuinbouwgronden welke daarvoor aan hun normale bestemming zön onttrokken Aan de hand der resultaten van het te boaden onderzoek zal de overheid moeten vaststellen in hoeverre de voedselvoorziening van het volk doof deze onttrekking van gronden aan de normale agrarische productie wordt benadeeld en welke maatregelen hiertegen moeten worden genomen UU de publicatie betreffende de voorgenomen registratie hebben sommigen meenen te kuimen afleiden dat bonafide volkstuinders eén deel van de oogstopbrengst zouden moeten inleveren Deze conclusie is geheel onjuist Van bevoegde zijde is ons verzekerdT dat in dit jaar geen inlevering zaHjehoeven plaats te vinden van groenten n fruit door particulieren in eigeti tuin ofop geiwurden grond in volkstuinen geteeld Ook van de bruine bdonen en andere peulvruchten door particulieren op deze wijze gekweekt behoeft niets te worden ingelevwd en evenmin sullen de desbetrefende rantsoenen welke hun zijn toegewezen wenden gekort Slechts voor de aardappelen do r j arti ulieren geteeld zal los vaa 4e VMrfenomen registratie een bijzondere regeling worden getroffen Aardappelen zijn een hoogst belangrijk voik woedsel De voorraad ervan moet rechtvaardig worden verdeeld De meniSjhen die zoo geluklug zijn geweest voor hun gezin een eenigszms belangrijke hoeveelheid aardappelen zelf te hebben kunnen telen kunnen daarom niet tevens aanspraak maken op een rantsoen even groot als zal worden verstrekt aan de andere Nederlanders die niet in staat zijn uit eigen tefelt zich een voorraad te vormen Eerstgenoemden zullen een bepaald aantal aardappeltionnen moeten inlevereen Maar deze verplichting zal niet gelden voor de beweikers van volkstuintjes waarvan de grootte beneden een bepaalde oppervlakte blijft Vermoedelijk zal het desbetreffende voorschrift aldus komen te luiden dat het meerendeel der volkstuintjes onder deze vrijstelling zal vallen En van de overige zal gelijk reeds eerder is gemeld bij de berekening van het aantal bonnen dat zal moeten worden ingeleverd de aardappelenopbrengst zeer laag worden gesdiat De vaste norm voor deze Inlevering zal laag worden gesteld Wie zich de moeite hebben getroost voor eigen gezinsver bruik aardappelen te telen zullen daarvoor in den vorm yan een ruimeren voorraad worden seiiadeloos gesteld De desbetreffende regeling zal binnenkort worden bekend gemaakt Verhooging van pensionprijzen ZONDER TOESTEMMING VERBODEN Na een uitgebreid onderzoek zoowel bij kleine als bij groote pensions is het den gemachtigde voor de prijzen gebleken dat zich enkele gevallen voordeden waarin de pensionprijzen door de pensionhouders eigenmachtig werden verhoogd boven het peil van 9 Mei 1940 Hij herinnert er hierbij nogmaals aan dat dit ten eenenmale verboden is en dat degene die hiertoe overgaat zich blootstelt aan strafverwüteing door de inspecties voor de prijsbeheerschiAg De eenige algemeene uitzondering die hierop is toegestaan houdt zooals reeds eerder werd bekend gemaakt verband met de omzetbelasting Deze mag zooals bekend is niet meer afzonderlijlk in rekening worden gebracht Om deze belasting op den gast te kunnen verhalen is het noodzs telijl den Of 9 Mei 1940 geldenden prijs te verhoogen De volgende percentage gunnen in rekening worden gebracht a Bedrijven die vroeger de tarie ven exclusief omzetbelasting berekenden d w z die de omzetbelasting apart op de rekening zetten mogen de prijzen met 5 verhoogen b Bedrijven die vroeger de tarieveninclusief omzetbelasting berrflenden enop langen termijn verhuren mogendeze tarieven met 2 4 verhoogen c Bedrijven die vroeger de tarieveninclusief omzetbelasting berekenden enop korten termijn verhuren mogendete tarieven met 3V4 verhoogen In het algemeen kunnen de pensions gerekend worden onder b te vallen Voor den pensionhouder die met de opr9 Mei 1940 geldende prijzen niet uit kan komen staat de mogelijkheid opep om vergunning tot prijsverhooging aan te vragen bij het Bijksburéau voor het liotel café restaurant en pensionl edr jf Raamwes 14 te sGra venhage BET CHtKIBELIED Het dei rteinent van Volksvoorliehtinc en Kunsten maakt alle belunghebb d n en p opmeriizaam dat tekst en muziek van het Grebbelied van Willy Derby verboden iijn daar de eer van onze gevallen soldaten niet gedoogt dat hun negedachlenis in een koffiehuisof variétésfcer wordt ontwijd MAXIMUMPRUZEN VOOR NOTEN De geinachtigde voor de prijzen deelt mede dat met ingang van heden maximum prijzen zijn vastgesteld voor noten Voor hazelnoten varieeren deze prijzen naar gelang van de kwaliteit van ƒ O 27 4 tot ƒ 0 29 per 250 gram vWalnoten mogen hoogstens ƒ 0 34 tot ƒ 0 36 per 250 gram kosten In een officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen kan men een overzjcht van de nieuwe prijzen vinden In de voorafgaande maanden werden vrij aanzie lijke partijei noten in ons land ing Voe d Nu de prijsregeling tot stand i gekomen kunnen zij in den hBdel WOTden gebracht DISTRIBUTIENIEUWS DISTRIBUTIE JAM De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend In verscheidene gemeenten de lands heerscht tengevolge van een persljericht lietreffende twschbessenpluk die opvatting als zou boschbessenjam niet onder de distributie vallen Deze opvatting is onjuist Boschbessenjam mag evenals alle overige jamsoorten uitsluitend tegen afgifte van bonnen wor den verkocht f HET RANTSOEN VERMICELLI Or MAIZENA In de toelichting tot de vereenvoudiging van de bonaanwijzingen wordt vermeld dat inplaats van vegaicellitwn van 100 gram en 1 maizenabon van 100 gram per acht weken zal komen 1 keuzelx n Mh 250 gram vermicelli of maizena per vier weken Het rantsoen op den nieuwen keuzebon zal echter n i e t 250 gram bedragen doch 100 gram dus overeenkomende met het tegenwoordige rant VERBOD vAN VLEESCHVERKOOP OP MAANDAG EN DINSDAG Het Rijksbureau voor voedselvoorziening in oój log maakt ten aanzien van het verbod van den vleeschverkoop op Maandag en Dinsdag bekeod dat in uitzonderings vallen des Maandags wèl vleesch isj OKcn werden verkocht op Wehnriachtsmarkcn Ook mag uitsluitend ipor den verkoop aan zieken vleesch worden afgeleverd tegen inlevering van z g rantsoenbonnen dit zijn bonnen waarop gedrukt is een rantsoen vleesch Op genummerde bmnen mag dus in geen geval op Pnoemde dagen vleesch worden afgeleverd UIT DE PERS De waanzin von den haat Naar aanleiding van het in Amerikaverschenen boek waarin de totale uitroeiing van het Duitsche volk aanbevolen werd schrMt Het Vaderland o a A Deze Nieuwyorkscae Roseman werkt op de oveitgrootc meudertieid van de menschheid nog wen als dit dronken heloot Zoo gek zijn ilechts zeer weinigen Het zou echter goed zijn als men naar aanleiding der publicatie van dit monsterachtig plan niet alleen de uiterste domheid er van bestreed in zich zelf bestreedl niSar ook alles wat tot een dergelijke verdwazing kan leiden Als men den oorlog opvat a s een eenvoudige vemietigincsmachiBe komt m n vanzelf tot zulke extreme dwaasheden Wat de oorlog in een beschaafd tijdperk voor den beschaafd menieh dan wel is Een middel tot 0Td lnt Meii kan er natuurlijk over debattceren of het middel nog wel goed is Wie terugdenkt aao het specialle geval rm dezen oorlog die zal dienen te erkennen dat men juist van Duitsche zijde een ander middel heeft voorgesteld Te Berlijn en in Berchtesgadeh werd er telkens gevraagd om een vreedzame herzien ng der verdragen een herziening van die verdragen welke onder het booze oog van den man waren tot stand gel omen waarover Schweitzer het had Dit voorstel werd steeds afgeslagen Wel voelde men zich blijkbaar te zwak om Duitschland te verhinderen op eenzijdige wijze tot verdragswijziging over te gaan Deze veranderingen die door samenwerking tot stand gebracht alle belangrijke verbeteringen zouden geweest zijn werden nu door de Westersche democrat tieèn misbruikt tot verbreiding van den haat Zoodat men den duur de volkomen abnormale situatie kreeg dat de haat van Duitschland om het groote leed dat het was aangedaan minder groot v zs dan de haat der andere volken die het kind was van den angst om iets van hun overschot te moeten prijsgeven teneinde het Duitsche volk mede van de rijkdommen der wereld te laten genieten In piaais van het natuurlijke verlangen van de Duitschers naar revanche in een broederlijke samenwerking onVTuchtbaar te maken en zelf tot een v ruchtbare competitie b v op het gebied van de koloniale werkzaamheid te sublimeeren wist men niets anders te doen dan nieuwen aiitiDuit schen haat a an te kweeken Dat de joden dit bij uitstek rationeele volk dat ook alle ziekten vertoont van het extreme ratrónalisme daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld als slachtoffer en als voorganger ligt geheel in de lijn der historische ontwriikeling Tli ns zijn alle sluizen van den haat wijdppengesteld Wat men in d n winter vin 39 c 40 al zei en het was toen een woord der d nocratiachc probaganda n l dat de Finnen jacht maakten op Russen en er op pit trokken om Russen te dooden wordt than aan het Oostelijke front gruwelijke waarheid en helaas ook ia redding van de Europeesche beschaving gruwelijke noodzakelijkheid En intusscfaen zit een half intellectueel losgeslagen vun alle waarlijk menschelijke gevoel i3 in Nieuw York een boek te Schrijven over de meest pn tache methode om het Duitsche volk te vernietigen De geheele wereld in den greep van den waanzin van den haat Neen niet de hecle wereld Gelukkig slechts een kleine minderheid Weliswaar heerscfat bier in bet eigen kleineland sinds eenifc wekeo ook een afschuwelijke haatatmoefeer tussdiengroepen en partisan aaasr dat is allestoch maar de uitvraséaains van het zoogenaamde politieka leven Van menschtot mensch voelt men dien haat niet Zelfs de mtttt vewtokle autiNS B er kaat slechU bet laiifocai en niet den BMsecfa Eks MÜ anet den man m unifenn kan hü nog wel overweg als dezetkm niet te zetr den indruk geeft vandeobts deor cweld het feweld van en prooterea bracr te wincn dwingfn Deze lalima haat croelens zijnechter niet loa hui belaogryk In ieder4olk leeft er todi Mjd og een gevodvan solijdaiilett anwioec haeft mesook wel feUca poUtiekfen aMM gekendWat eohter vaM belangri ber i en veelgelukkiger mag heetea dat is de nofaltijd goedmetucheiyke mgang tusschen Nederlao4acfee ea DuiiKbe menschen al of aiet ki tmifenB Hlar weetmen den mcDaA BOf tWié U vinden Sm men begrtol 4at 0 Ma vitit kan beetaaa door T taiat lac maaralleen door ordening Aan aan méaiiat van Europa door OuitatMaatf wil mendan ook graag meeweiken co ylanneaals die van den Nieuwyoikachen Rose man zijn voor den nermalen Nedwlander daarom niets anden dan een bewijs te meer van de Doo zakelüIdKidom tot zulk een ordening te kgmeD Men mag de Europeesche wereld nietlaten vernietigen door den waanzievao den haaV in