Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1941

$ i X Jh VOORMALIGE SOVJET STELLINGEN ZIJN DOOR 0UITSCHE TROEPEN BEZET Hollmann UJH f UMK£K ONTVING IN ZIJN HOOFDKWARTIER MAARSCHALK KWATEKNIK Oe Fuhrer ontving vorige week Maandag In zijn hoofdkwartier den vooreen kort bezoelc in Oultschland vertoevenden plaatsvervangenden KroatischenStaatsleider en minister van Defensie maarschalk Kwatemik en haa met hem eenhartelijk onderhoud De Führer begroet maarschalk Kwatemik Rechts Rijks minister van Buitenlandscfae Zaken von Ribbentrop IBoftmann DUIT8CHE JACHTVUEGTDIGEN ZEGEVIE REND IN HET OOSTEN Onza foto toont een neergeschoten Rata jachtvliegtuig op de velden bQ Dubw Orbii HoUand EUROPA MARCHEERT TEGEN DEN WERELOVUAND TEGEN HET BULSjJWISME De Blauwe Divisie verlaat Madrid Het eerste groote transport van iwillige Spaansche strijders die zich via Duitschland naar het front tegen de W Unie begeven verliet Madrid Onze foto toont in het midden generaal M Mi £Gti lde den opperbevelhebber der Blauwe Divisie links exe Serrano Suner rechts vicesecretaris der Falange Arreze Hollfliidl ifiï ii i i iitl mL IN ALLE UEELEN VAN DEN HAAG zijn groote spandoeken landkaaiien fficbes aangebracht met de V van Victorie want Duitschland wint voor Europa o 1 alle bonten IPohnml Een stelletje ondergoed in eenvoudig breiwerk Knnstwol met zijden draadje geeft alleraardigst effect Op de vindingrijkheid van de moeders komt het nu aan Méér dan ooit zal het er nü voor de moeders op aankomen vindingrijk te zijn opdat deze lange vacantieperiode prettig zal verloopen aldiu het Orgaan Van de Nederl Montessorivereeniging Immers allereerst is het véél moeilijker geworden om er met z n allen eens heelemaal uit te trekken kampeeren b v Is niet meer mogelijk en ook het uit logeeren gaan van de kinderen brenc t tn deaeo tijd van distrtbutiemoeilijkheden be iwaren mee terwijl als voornaamsten factor dan nog wel daarbij zal komen dat Vader en Moeder liever Hen bij elkaar houden Zoodat moeder zal moeten probeeran haar kiekens in eigen omgeving Kooteel mogelijk afleiding te bezorgen Nu hangt de aard van dece afleiding natuurlijk af van den leeftijd van de kinderen en voor een deel óók hiervan of rollen In bet gras haasje over Ept gen ze tot een hoogte van 8 cm Nti loajet fkanten en een tweede stuk breien Wat voor soort vrouw bent u tjd v aar an zij toch wel d geiijk iets t Komt er mpar op aan dat we d n kin bcnerken hoe opccwckt wij ook trachten deren hun spelletjes gunnen en niet mop I te ztjn mm fi met kinderen in dezen tifd plan beslist noodig omdat de heele organisatie van de huishouding moet worden ingeschakeld anders kan moeder maar niet een heelen dag mee op stap gaan het jongens of meisjes zijn want die hebben tenslotte toch verschillende soort belangstelling En tenslotte ook van de plaats waar men woont Maar èllemaal zullen de kinderen toch dit verlangen hebben in de vacantia moet er wat Anders zijn dan In het gewone leven van alten dag Daarom zal het goed zijn na te gaan of aan dat verlangen kan worden voldaan Woont men buiten dan heeft men al dadelijk véél voor Woont men in de stad dan zal moeten worden nagegaan welke interessante uitstapjes in de omgeving kunnen worden gemaakt en welke bezienswaardigheden de eigen stad heeft Het beste zal zijn dat moeder een vacantieplan opstelt telkens b v voor een week waarm dan als het kan zeker tweemaal zoo n bijzonder uitstapje voorkomt Maar dan is het maken van een De kinderen zullen graag hun aandeel in moeders huishoudelijke beslommenn gen nemen vooral als ze weten dat moeder dan ook méé gaat Leer ze dus b V even hoé ze behulpzaam kunnen zij btj het schoonmaken van de groenten booncn afhalen boonen doppen e d aardappelen boenen enr Als allen g e z am e n 1 ij k s morgens het noodzakelijke werk doen kunnen we b v orrt tieq uur klaar zijn boterhammen worden ingepakt voor twaalf uur en drinken maiegenomen Want d t is al het begin van Je pret dat je aemen den heelendag er op uittrekt Behalve dat de kinderen behulpzaam kunnen zijn bij t schoonmaken van het eten kunnen ze natuurlijk óók helpen bij de afwasch eigen bed opmaken den planten in de huiskamer water geven enz Er zijn veel kleinighedfen die allemaal toch even gedéón moeten worden en als leder daarvan iets doet kan moeder ook vroeg klaar zijn en xe is dan niet doodop v in het gedraaf Als we dan gezamenlijk naar bulten trekken hebben we allemaal gemakkelijke goed wascfabare kleeren aan zoodsrt moeder niet den heelen dag behoeft te roepen pas op je kleeren Want eenmaal buiten moeten de kinderen kunnen enz Imprimé s vieren hoogtij Vooral moet men wet spelmateriaal meenemen ballen bijvoorbeeld en als het wèrm is een gezellig boek waaruit moeder voorleest of als er al grootere kinderen bij zijn om beurten de groeten Dat la een heerlijke afwisseling na het ravotton 0e tilcte plooien aan de voorbaan al halioarneerinff kleine revers en sluiting met een lange rt hnoapen Tenslotte een modek dat rich slechts voor slanke dames leent gezien het overbloiuende bot endeel en de ingehaalde ruimte langs de taille Haltafuerking met shaurlfcraag fcnoopstuiting middenvdór Slechts een enkele maal zal tut gewentcht ztfn een gameering in afstekende effen kleur toe te passen meesfa bliikt het evenwel overbodig want imprimtf s tellen zeer bescheiden eischen en de eenvoudigste uitvoering heeft de meette kans van slagen Ver Persbur Ala da omgeving het mogelijk maakt om met een schepnct de aloot langs te gaan Is dat ook een zéér geliefde bezigheid En als wij den tegen vijf uur weer tbuia zijn en moeder voor het eten gaat zorgen kuiwen de kinderen helpen met tafeldekken enz Deze gezamenlijk genoten uitstapjes zUn een heerlijk bindend element Natuurlgk kunnen de moeders ook om beurten vriendjes en vriendinnetjes meenemen Als t warm is zullen vooral de meisjes behalve lezen misschien ook graaf eens wat handwerlcen als ze moeder bezig zien die natuurlijk in haar tasch behalve txiterhammen ook wat naai of stopwerk heeft meegenomen Voor de endere dagen waarop we thuis blijven moeten er véél mogelijkheden worden geboden tot p r e 11 1 g b e z i g zijn want ledigheid is dés duivels oorkussen luidt het spreekwoord En dat 1 juist als de kinderen zich gaan vervele te 4i t mis I Daarom laten we zorgen voor prettige boeken de mogelijkheid tot knutselen zoowel voor jongens als voor meisjes Linlu n donfctrblauu zijdt japoHnttjt tnit uttte ttipju uHt zV i n Vittaé In hef midden een jopon mtt pedeelteli lc op Het is natuurlijk in den tegenwoordigen tUd allemaal véél moeilijker omdat er zoo weinig materiaal is maar laten we onze kasten goed nakijken dan valt het misschien nog wol mee Kinderen zijn vindingrijk Als wc ze maar wat geven dan gaan ze zélf wel aan den gang Zooats moeder van oud er nieuw maakt zoo maken zij vaakban oude door ons afgedankte dingen weer wat aardige waarmee ze een jonger broertje of zusje kunnen verrassen Voor alies gan het er dus om dat we zoek n naar pre ti TC werkjes Bootje varen in een tobbe watrr de poppenwasch zélf moren doen enr zijn ook héérlijke vacantte bezir Dit aardige stelletje ondergoed is heel eenvoudig zelf te maken Hiervoor is heel goed de op het oogenblik in den handd gebrachte kunstwol te gebruiken vooral die waarin een zijden draadje is verwerkt geeft een heel aardig effect We beginnen met het hemdje en zetten hiervoor op 100 steken waarop 5 cm Hbbels worden gebreid dus 1 recht 1 averecht Hierna wordt verder in trlcotsteek gebreid dus één naald recht één naald averecht tot de geheele hoogte 32 cm bedraagt Op de volgende naald moeten vier steken worden bijgeminderd en wel na den 2Sen steek den SOen den 75en en den laatsten Nu staan er dus 104 steken op de naald Nog 10 centimeter breien en dan gaan we aan het patroonstukje beginnen We zijn geëindigd met een averechtschen toer dus be nnen we nu aan den rechtscben kant 1 recht 2 recht draad naar voren halen 3 steken recht draad naar voren 1 recht en herhalen vanaf laatste steek recht Tvreede naald averecht Derde naald 1 recht 2 recht draad naar voren leggen 3 recht draad naar voren t recht samenbreien draad naar voicn 3 recht herhalen vanaf tot de laatite t e iteken draad naar voren recht samenbreien Vierde naald averecht Deie vier naalden vormen het patroon DU kon gahael op dezelfde manier worden tedaan maar het kan ook zender patroon lootlait dit stuk dan het rugpand wordt Ztin de beide deelen klaar dan worden ze aan elkaar genaaid en de bovenkant met een haahaaald op de volgende manier afgewerkt beginnen bQ den zijnaad S ketUngateken een vaste teek in den vierde van d kettingsteken dan in den bovenl ant van het hemdje 1 vaste waarbtt twee steken van het efkantael worden mrerfedagen herhalen vanaf tot de rand klaar i Nu een paar schouderhandtea eraan zetten en het hemdje is af Het broekje Beginnen aan den o Oerkant van één been Hiervoor 110 steken opzetten en 3 c m in ribbels breien dus 1 recht 1 averecht Dan S cm in patroon zooals aan den bovenkant van het hemdje Nu verder breien In tricolitcek tot het geheele stuk 34 cm lang is Dan recht tot op de laatste 10 steken na en bet werk omkee ren Ie naald averecht 3e naald recht tot op de laatste 20 steken na en omkeeren 4e naald averetht peren dat ze nu weer rommel gaan maken Geeft ze voor de vacantie een eigen speeldomein en maakt u dan de afspraak dat ze lederen dag zélf er voor hebben te zorgen dat s avonds vóór het naar i ed gaan hun speelhoek weer netjes wordt geruimd Dan kan het zelfs in dezi moeilgke tijden toch voor onze kinderen nog efii prettige vacantie worden omdat 7e ve diept In hun spel zich daaraan geheel geven en zich weten los te maken Van den voor ons zoo drukkenden Se naald recht tot op de laatate 30 steken na en omkeeren 6e naald aYerecht 7e naald recht tot op de laatste 40 steken na en omkeeren 8e naald averedit 9e naald recht tot op da laatite M steken na en omkeeren 10e naald averecht 11e naald recht tot op de laatate SO steken na en omkeereiL 12e jiaald averecht I3e naald recht tot op de laatste 70 steken na en omkeereni I4e naald averecht en de Ite naald heelemai recht Nu 7 c m breien in ribbels dua 1 recht 1 averecht Dan sluit hei broiskje aan den bovenkant mooi at Na die 7 c m 1 recht 1 averecht 1 recht 1 averecht 2 steken samenbreien draad naar voren 2 steken samenbreien en herhalen vanaf I Techt 1 averecht Nu nog ï naalden rll l els en dan weer losjes afkanten Een tweede stuk breien op dezelfde manier alleen erop letten dat het tegenovergesteld wordt dus na de 34 cm averecht tot op 10 steken na en recht overbreien en dan weer averecht tot op 30 steken na en recht overbrden enz Voor het kruis van het broekje zetten we 2 stelcea op en breien hierop in trlcotsteek Aan den reebten kant a tet ds aan begin en eind I steek meenleren en averecht overbreien tot er 30 steken op de naald staan en nu teruggaand steeds op den reebten kant aan begin en einti 1 steek minderen tot er weer 2 steken overblijven Afhechten en In bet broekje naaien Op ongeveer T en van den Als ge op de votsende vragen met een gerust hart neen kunt antwoorden bent ge imiaachien nog wel geen volmaakte maar in ieder geval een goede moeder Denkt ge werkelijk dat ge het vollevertrouwen van uw Itlnderen bezit Noemt ge uw grooter wordend kindin het bijzijn van meneclMn die niet tothet gezin bebooren bij den naam dien hijof zij kreeg toen er nog sprake was vaneen wieg en van luiers Gevoelt ge u belcedigd o aetaterult gezet als üw kind zonder a wensdit uit tegaan en ook op ander terrein teekenenvan zelfstandigheid begint te vertooaea alzoo geen copie belooft te worden van uzelf Kunt ge u betweradieo als zich bi uw kind op een gegeven oogenblik neigingen openbaren welke u nlot bevallen 9 Klaagt ge tegen vreemden over de ongehoorzaamheid van uw kinderen en dat nog wel waar zti Ml zUn 8 Spreekt ge In tegenwoordl ö eld van anderen tegen uw kinderen op dien Uefknozenden beschermcoden toon die eigenlijk bestemd is voor een samenzlja tussrhcn u tweeen Er komt een leeftQd dat dit hen prikkelbaar en gemelök maakt Maakt ge ook ta tegenwoordigheidvan vreemden luide opmerkingen overvuile handen en slechte Ufelmanieren Spreekt ge als uw kind ieU verkeerd heeft gedaan altijd over Jen slechten Invloed van buurjongetje Zus of schoolvriendinnetje Zoo Bent a gewend oude kooien uit de tr f i onderkant van de pijp be gin w I naaien Dan de lengtenaden SA allee luchtig onder een vociitlfl persen met een warm Qzer Door de gaatjes Iwvenln d i een eleatiekje halen en wanneer al hebt een koordje haken van wol il door trekken Boven aan den het hemdje wordt door den opj laattften toer een smal satijnen T haald en dat wordt weer mat je gesloten Een goede in sloot te halen Ken heelen ttXI te spreken over dingen die beurd zijn 10 Staat ge arep mee te i grooter wordende zoon of doeW een avond alleea uit wil 11 Leest i xtlB of bur bcievca i 12 Heeft uw kind eeall bij het kleedproblecm at t g eel aan uw rlan asa Schuimvla I Liter verdund vruduuisaP J griesmeel sullcar naar sauuik J tepel kunstelwit angeraaoid deaaertlepels water Bet vruchtensap Icolun de i oplossen en het griesmeel J daarna roereode ecnlge mlninP doorKoken ie pan van liet 1 en het opgeloste fcuastelwlt ar dfl daarna wordt ila maaaa aooiaeCj tot ze koud en schuinug la i vlugst kan ijeu dit met een Wil men Inplsats van vla schu maken dan neemt men 75 gr g klopt alles zoolang tot het een en schuimlg geheel is g e w o r d e n J dcsverklezende met vanillesaus r