Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 30 JULI I94j Buitenland Duitsche nota aan Spaansch Amerikaansche staten De achtergrond van de affaire Belmonte Hét streven van Roosevelt Geheime omierhandellngen over steunpunten De vertegenwoordigers van het Duit che rijk in U Siuid Araerikaansche taten hebben in opdracht van de Rijksregeering de regeeringen der Spaansch Amenkaansche staten in kennia gesteld van de nota welke de Duitsche zaakgelastigde te La Paz aan de Boliviaanscke regeenng wegen haar treden tegen den Duitschen gezant aldaar heeft gericht Deze nota luidt als volgt Namens de Kijkregeering heb Ik de eer hierbij een copie in te sluiten van een nota welke de Duitsche zaakgelastigde te La Paz aan de Boliviaansche regeering wegens haar optreden tegen den Duitsehen gezant aldaar heeft gericht De Ryks regeering acht het juist de aandacht der regeering te vestigen op het in de nota weergegeven voorval dat in het internationale verkeer zonder weerga is 4 OIXARIMPERALISME Naar het A N P meldt wordt in politieke kringen der rijkshoofdstad met aandacht het steeds duidelijker aan den dag tredende dollarimperialisme gevolgd Vanzelfsprekend zoo verklaart men bestaat formeel gezien een handel tusschen Duitschland en de Zuid Amerikaansche staten Wanneer Engeland dezen handel thans blokkeert dan zijn de slachtoffers hiervan volgens de meening in toonaangevende kringen te Berlijn de Zuid Amerikaansche landen zelf en vrel vooral daarom omdat de economische compensatiefactor voor Zuid Amerika Europa en in dit verband in het bijzonder Duitschland is Naar Duitsche opvatting bestaat er geen twijfel dat Amerika door profijt te trekken uit de tegenwoordige dwang positie waarin de Zuid Amerikaansche landen zich bevinden met behulp van leening en dergelijke daar groote economische belangen tracht te verkrijgen niet in het minst met het doel langs dezen omweg politieken invloed te ver krügen en Zuid Amerika in den geest van de oorlogszuchtige plannen van Roosevelt onder druk te zetten Men verheelt hier niet dat bU een dergclilken toestand Zuid Amerika zelf het meeste te lijden heeft temeer daar het voor Amenka geen natuurlijke handelspartner is en men acht het derhalve van Duitsche zijde onvermijdelijk dat de ZiiidAmerikaansche staten onder deze omstandigheden met betrekking tot hun economische ontwikkeling ernstige en groote gevaren tegemoet gaan In de Wilhelmstrasse noemde men gisteren de methoden waarmede het Joodsche dollarimperialisme der Ver Staten munt ffföbeert te slaan uit deze dwangpositie van Zuid Amerika ten t ate van zijn eigen plannen een voorbeeld voor de manier waarop zekere economische machten en economische groepen door middel van leeningen in vloed probeeren te verkrijgen BEN SENSATIE TE WACHTEN De RUksregeerlng zoo verluidt hier in dtt verband Is in het bezit van gegeveng over de nuddelen en methoden waarmede de Vereenigde Staten trachten Zuid Amerika ecoBomisch binnen te dringen met het deel df landen van het Zuid Amcri kuntcbe continent in een koloniale Thankelyke positie te brengen Deze ngevena hebben naar men ta BcrB vcmeemt ook betrekking op leheime onderhandelingen met bet doel voor Amerika fai Znid AmcrUui idiere militaire tenapantea te verkrUgen In Berlijnsehe poUtfeke kringen acemt men aan dat binnen enkele dagen net de publicatie van dit materiaal dat een sensatie belooft te worden sal werden begonnen DE ACHTERGROND VAN DE AFFAIRE BELMONTE Het A NP schrijft uit Berlijn o a De affaire Belmonte weegt vooral daarom zoo zwaar omdat hier door middel van een concrete vervalsching een IWreuk moest worden veroorzaakt die niet slechts de betrekkingen van Duitschland met Bolivia maar blijkbaar met alle Ibcro Amerikaansche staten moest treffen Niemand dan Roosevelt kon juist op dit oogenblik dergelijke spanningen wenschen Sinds jaar en dag streeft hü er naar den indruk te wekken dat Zuid Amerika door Duitschland wordt bedreigd Hü wil eindelijk het resultaat van zijn bemoeiingen zien om zijn rol van beschermer in Zuid Amerika te aanvaarden waardoor het mogelijk zou worden In de eerste plaats in de Zuidelijke helft van het Amerikaansehe continent ook militair vasten voet te krugen en zijn aanspraak op hegemonie door steunpunten te bevestigen fn voorts daar bruikl are springplanken voor zijn aanvallen op Europa en Afrika te verwerven Het misdadige valsche spel dat in de affaire Belmonte werd gespeeld en waartoe de Boliviaansche regeering ich leende kwalificeert op unieke wijze de gangstermethoden die Roosevelt toepast Aan de affaire Belmonte komt detelfde beteckenis toe als destijds aan die van de Alhenia of de Baralong In dit geval is evenwel gebleken dat de regie van Roosevelt niet klopte Ofschoon in het D N B bericht Roosevelt niet is genoemd is de affaire Belmonte een van de vele actie v n Roosevelt die bestemd zijn tot camouflage van de IniperiaUstische oorlogsbedoelingen van 3 den Amerikaanschen president Dit is een vervalsching van het onbeholpen te slag waarbij men met zeldzame gewetenloosheid is opgetreden om met een even naïeven als onbeholpen vervalschers truc het weergalooze optreden tegen Duitschland te rechtvaardigen Dit gedoe is door een opzienbarend bewys ontmaskerd De affaire Belmonte is voor alle vredelievende volken een waarschuwing tegen de invasie van het internationale Jodendom De Deutsche AUgemeine Z e i t u n g publiceert een commentaar op het incident in Bolivia Het blad schrijft o m De Duitsche nota aan Bolivia vormt wel de uiterste grens van wat in het diplomatieke verkeer onder de volken kan worden gezegd Als Duitschland zich gedwongen zag zijn standpunt zoo scherp te formuleeren dan geschiedde dit omdat Bolivia zonder eenig onderzoek naar de juiste situatie zich liet misleiden door den vervalscherstruc van Roosevelt Een regeering die zich dermate de voogdij van een ander land laat aanleunen kan niet meer eischen voor een vrije zelfstandige mogendheid door te gaan De Ver Staten hadden tin noodig daar de toevoer uit Zuidoost Azië m gevaar scheen Zy kochten de totale productie van vele jaren vooruit en sparden geen geld om Bolivia niet Slechts economisch maar politiek geheel in handen te krijgen DE DUITSCHE KOERIERSBAGAGE IN ARGENTINIË Het A N P verneemt van welingelichte zijde In politieke kringen der Rijkshoofdstad heeft men met belangstellmg kennis genomen van het in beslag nemen van Duitsche koeriersbagage op Argentijnsch gebied in Cordoba waarover reeds is gemeld Naar hierover verder laekend wordt is het door den Duitsehen aml assadeur te Buenos Aires onmiddellijk na de ontdekking van de diefstal van de koeriersbagage welke intusschen met behulp van verschillende auto s naar het parlementsgebouw is overgebracht bij de Argentynsche regeering ingediende protest door haar als zijnde in overeenstemming met het volkenrecht aanvaard Ondanks herhaalde verzoeken van de Argentünsche regeering welke zoodoende naar men hier constateert de hand houdt aan het internationale volkenrecht heeft de Argentijnsche parlementaire commissie voorloopig geweigerd de gestolen koeriersbagage terug te geven Klaarblijkelijk echter zoo verklaarde men gisteren m de Wilhelmstrasse heeft deze commissie ten slotte het toch beter geoordeeld aan het verzoek van de Argentynsche regeering te voldoen en de Duitsche koeriers bagage terug te geven Verdere mededeelingen over dit voor val zijn volgens de meening m Ijevoegde kringen te Berlijn eerst nadat het incident gesloten is te verwachten ENGELAND FINLAND VERBREKING VAN DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN Tot dusver is van officieele Finsche zijde nog niets bekend gemaakt over de omstandigheid dat zooals de Engelsche nieuwsdienst meldde de djplomatieke betrekkingen tuaschen Finland en Engeland zouden zijn verbroken In antwoord op een desbetreffende vraag werd volgens t D N B toegegeven dat dienovereenkomstige stappen genomen woden en werd meegedeeld dat hierover nog in den loop van den ochtend een officieele verklaring verwacht kon worden Een hierover uitgegeven Reuterbericht loopt op de reeds sinds eenigen tyd verwachte ontwikkeling vooruit en stemt ook wat den inhoud betreft niet met den werkelijken stand van zagen overeen Het door Reuter verspreide bericht heeft den volgenden tekst Finland heeft het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met GrootBrittannië verlangd Het Finsche ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt mede dat het Finsche gezantschap te Uonden zijn wekzaamheden tot nader order moet staken op grond van den veranderden toestand De Finsche regeering zou zoo wordt tenslotte in het communiqué medegedeeld dankbaar zijn indien zij mocht vernemen in hoeverre de Britsche regeering mt betrekking tot de werkzaamheden van het Britsche gezantschap te Helsinki deze opvatting deelt DOODVONNISSEN TEGEN ROEMEENSCHE LEGIONNAIRS Het militaire gerechtshof te Boekarest heeft een reeks doodvonnissen geveld tegen legionnairs die in Novmber 1940 in de militaire gevangenis van Julava en in de politie gevangenis te Boekarest leden van het regiem Carol en de hoogleeraren Jorga en Magdearu vermoord hebben De meesten vaü deze bgfclaagden hadden ook deelgenomen aan den Januari opstand van 1941 In totaal werden 21 legionnairs ter dood veroordeeld Het vonnis kon echter hij velen hunner niet worden voltrokken omdat zij voortvlachtig zyn AMERIKAANSCHE LEGERBEGROOTING AANGENOMEN Ten bedrage van acht milliard BOUW VAN 9M NIEUWE KOOPVAABDERS EN UITBREIDING VAN LEGER BM Ameiikaaaaeiw Bnia van Afgevaardigden heeft de nieuwe legerbegrooting ten bedrage van acht milliard aangenomen Bet antweip is thans doorgestuurd naar den Senaat International News Serviee meldt dat het ontwerp eredieten behcbt voor 9M nieuwe koopvaardijschepen voor de bewapening van een leger van drie millioen manschappen en voor de verhoofing vao da tegenwoordige legersterkte van 1 4 millioen tot 2 72 milBoen manschappen ROOSEVELT LUDT NKDKRLAAO Met 255 tegen 114 stemmen heeft het Amerikaansehe Hnis van Afgevaardigden het wetsontwerp verworpen waardoor president Roosevelt gemachtigd zou worden fabrtekcB over te nemen als een onderbreking dreigt bfl de productie van belangrijk oorlogstuig Dit wetsontwerp gaat thans naar de tietrokken commissie terug voor nieuw overleg AMEBIKAANBCH E MAN OEUVRES IN DB HITTB Ten gevolge van manoeuvres van de 44ste legerdivisie in den staat Virginia welke twee dagen hebben geduurd moesten 415 soldaten door de heerschende ongewone hittegolf naar het hospitaal gebracht worden De New York Times merkt op dat de zon meer slachtoffers heeft geëischt dan de vijand f ITAUAANSCH LEGERBERICHT Treffen tusschen marineeeiüieden BRTTSCHE TORPEDOJAGER EN TWEE ITALIAANSCHE VAARTUIGEN VERLOREN In zijn weermachtsbericht no 420 dd 29 Juli maakt het Italiaansche hoofdkwartier liet volgende bekend Onze snelle mannevaartuigen die tot steun gediend hadden van de vlootstrijdkrachten welke in den nacht van 26 Juli de haven La Valetta op Malta waren binnengedrongen hadden op bun terugtocht een felle ontmoeting nvet lichte eenheden en vhegtuigen van den vyand waartegen Italiaansche vliegtuigen op doeltreffende wijze optraden Een Engelsche torpedojager werd door een torpedo van een onzer snelle marinevaartuigen tot zinken gebracht zooals onze vliegtuigen konden waantonen Twee snelle marinevaartuigen zijn niet op haar basis teruggekeerd NoordAf rika Tijdens een van onze aanvalsacties aan het front van Solloem welke werd uitgevoerd op den middag van 27 Juli maakte ern Duitsche afdeeling krijgsgevangenen en bracht zware verliezen toe aan vooruitgeschoven posten van den vijand waardoor deze genoodzaakt werd zich terug te trekken Aan het front van Tobroek heerschte levendige activiteit van de artillNÏe atn beide zijden Oost Afrika Activiteit van vooruitgeschoven posten en van de artillerie in het gebied van Gondar Gistermiddag deden Britsche vliegtuigen van geringe hoogte een aanval op eenige plaatsen op Skilië Eenige personen werden gewond en onbeteekenende schade werd aangericht Onze jachtvliegtuigen kwamen tusschenbeide en schoten op ongeveer SO km van Augusto een vliegtuig van het type Fighter brandend omlaag Het toestel stortte in zee Een van onze duikbooten om der bevel van den luitenant ter zee Giacomo heeft in den Atlantischen Oceaan een tankschip geladen met 7000 ton olie tot zinken gebracht Toespraak van Mussolini TOT DE VOOR HET OOSTELUK FRONT BESTEMDE TROEPEN De duce heeft gisteren tot de voor het Oostelijk front bestemde eenheden de volgende toespraak gehouden Zwarthemden Laat my het als een goed voorteeken beschouwen dat ik v ir daag in uw midden ben Uit de uitlatingen van onwankelbare trouw en geestdrift heb ik den strijdvaardigen geest van uw land en de ziel van Virgilius herkend Begeeft men zich onder dit prachtige Italiaansche volk dan knjgt men de absolute wiskunstige zekerheid dat wij zullen overwinnen Sedert ze jaar heeft het Italiaansche volk uit stad en land in al zijn geledingen het hoogste bewijs van zyn taaiheid zijn bereidheid tot het brengen van offers en zijn stalen hardheid geleverd Ik bevestig u dat wanneer gij met my zyt ik met het Italiaansche volk zal zijn en voeg hieraan toe dat ik mij nooit als heerscher over het Italiaansche volk doch als zyn dienaar en zijn opvoeder heb beschouwd en nog beschouw De door het bloed en zweet van de volken der aarde gevulde brandkasten van Londen en Washington zyn niet voldoende Ik zou wenschen dat het uit uw borst omhoog stijgende geroep door de bankiers aan de overzijde van den Oceaan zou worden gehoord Zy dienden z ch er van ta overtuigen dat diegfme moet overwinnen die met bet Italiaansche volk is Het heeft weinig te beteekenen of Vlij nog lang moeten strijden Wat echter wel iet te beteekenen heeft en wat het belangrijkste is dat s de overwinning en de overwinning is aan ons Verklaring van Churcliill in het Lageriniis TCGEN EEN PRODUCTIBMINISTERIB Omtrent het voorstel tot instelling van n productieministerie heeft Churchill in het Lagerhuis verklaard dat hij hiervan niet alleen geen hulp zou krijgen bij de vervulling van zyn taak maar dat nog meer verwikkelingen zouden ontstaan Als de ministers als hoofden der departementen het hun opgelegde program niet kunnen uitvoeren dan kon Churchill zich niet voorstellen hoe een superminister van elders dit voor hen tot stand zou kunnen brengen Churchill stelde aan de afgevaardigden de vraag waar deze superper soonlijkheid te vinden is Als u omtrent dezen man een beslissing hebt genomen Iaat u mij zijn naam dan weten zoo vervolgde de premier In het verdere vsrloop van zyn verklaring wees ChurchiU op het feit dat na de ineenatorting van Frankrijk de Fransche opdrachten in Ammka door het Britsche ministerie van fliegtuigproduetie overgenomen waren Hij noemde dit een onverwachten meevaller en deelde mede dat aan de door de Franschen bestelde vliegtuigen na aankomst in Engeland talnjke wijzigingen waren aangebracht De speciale gedelegeerde der Vereenigde Staten Harry Hopkins heeft met Amerikaansehe deskundigen van het luchtwapen de moeilijkheden onderzocht die voort sproten uit de wijziging van de vliegtuigen die de Franschen hadden besteld Voorts gaf Churchill te kennen dat de Engelsche bewapening vooral op het gebied der vliegtuigproductie een aantal onvermijdelijke tegenvallers en slagen te boven had moeten komen Het was een tijd lang niet te vftmijden geweest zoo verklaarde hij de productie onderbreken daar een vliegtuigtype als verouderd verlaten en een nieuw in l ewerking genomen moest worden De uitvoering van het bewapeningsprogramma ChurchiU heeft gisteren in het Lagerhuis bestreden dat er zooals onlangs dpor verschillende afgevaardigden is beweerd bij de Britsche bewapeningsproductie chaotische toestanden zouden heerschen Hij gaf echter toe dat zich by het uitvoeren van het bewapeningsprogram zekere kwesties hebl en voorgedaan daar de dne bewapeningsdepartpmenten een gebrek aan energie hebben getoond of zich hebben schuldig gemaakt aan hel maken van ruzie of hun bevoegdheden te buiten zijn gegaan Vervolgens gaf Churchill een overzicht van de werkzaamheden van de bewapeningsindustrie waarbU hy opnieuw beweerde dat Engeland reeds de superioriteit in de lucht op Duitschland heeft behaald Met zyn NoordAmenkaansche vrienden heeft Engeland een nauwkeurig omlynde overeenkomst gesloten Zy verlangen nalu 5lyk zoo ging ChurchiU verder zeer complete opgaven over hetgeen gebeurt met de door hen geleverde goederen Het is onze plicht hun de verzekering te geven dat zy voor hun geld ook de overeenkomstige tegenwaarde ontvangen Churchill heeft in het verdere verloop van zijn uiteenzettingen zyn aandacht gewijd aan de verandering die de oorlog in de Engelsche volksvoeding heeft teweeg gebracht Hij verklaarde dat de Engelschen in aanzienlijke mate van vleescheters planteneters zijn geworden Men heeft vooral vleesch noodig voor de arbeiders in de mijnen en gieterijen en ook meer kaas Voorts moet terwiUe van de handhaving van het uithoudingsvermogen een week vacantie per jaar worden verleend ChurchiU sprak vervolgens over het doodelyke gevaar dat als gevolg van de Duitsche luchtaanvallen is ontstaan voor de Britsche vliegtuigproductie en de andere takken van de bewapeningsindustrie De buitengewoon hevige bliksemaanvallen op de havens en industriecentra het verlies aah werkuren ten gevolge van verduistering en onderbrekingen benevens vertragingen bii het transport hebben alle hun deel bijgedragen tot het oponthoud en de wanorde in de productie ChurchiU verklaarde daarop dat hij het zijn plicht achtte als hy het onrustige tooneel van dezen oorlog overzag die zich steeds meer uitbreidt het Lagerhuis en het land ernstig te vermanen zich zoowel voor pessimisme alsook voor optimisme te hoeden Men mag zich geen oogenbUk laten verleiden tot het vermoeden dat het ergste al voorbij is In dit verband sprak ChurchiU van de ontzaglijke macht van Duitschland en zei dat het waanzin zou zijn aan te nemen dat de SovjetUnie of de Vereen Staten dezen oorlog voor Engeland zoude winnen Wy krijgen deze situatie slechts onder de knie aldus eindigde ChurchiU als wij ons voortaan met de laatste vezels van onze kracht op de gemeenschappelijke zaak werpen en zoo noodig onzen laatsten druppel bartebloed ten offer brengen Engeland Amerika en Vichy Volgens de Times verwacht men dat Engeland en vooral de Ver Staten him houding zullen verscherpen tegenover de landen die zich buiten den oorlog houden maar tevens de asmogendheden helpen In de eerste plaats heeft men het oog op Vichy De Fransche regcering heeft eerst in Syrië en daarna in Indo China doen blijken dat haar besluit tot verdediging van de overzeesche bezittingen slechts gericht is tegen de tegenstanders van de as Zal dit zich in Noord wettAfrika herhalen zoo vraagt men zich met toenemende ongerustheid af De Times eischt strraige maatregelen van Engeland en de V S tégen Spanje met verwyzing naar de laatste rede van Franco en de houding van de Phalange die doen blijken dat de politiek van toegevendheid een einde moet nemen ORANJE WIT BLAUW Onder deze aloude kleuren xal het vTÜwUligerslejioen Nederland trgden aan het Ooctmmt Bet zqb de roemrijke kleuren van het vaandel der Nederlandsche legioensoldaten Djt vaandel volgen zij ah zij vertrekken uit Nederland EHt vaandel zal hen voorgaan in den strijd op leven en dood tegen de bolsjewistische horden Dit vaandel zal fier wapperen overal waar zij den vyand iuUen aanvallen terugslaan en vernietigen En oidE deze oude kleuren zullen het zyn die met nieuwen roem beladen door hen zullen worden teruggelnwrht in ons vaderland straks als de strijd gestreden de Westersche beschaving veilig gesteld en de ovcrwinninf behaald is Oranje wit blauw Het zyn de kleuren die getuigen van een tydperk waarin Nederlanders geschiedenis maakten Eei tüdperk waarin Nederlanders daden wisten te stellen die de wereld met ontzag vervulden ISt wordt een beroep op de edelste eigenschappen van ons volk gedaan Weer moeten er daden gesteld worden Weer staat de toekomst van ons vaderland op het spel Weer lyn het de kleuren oranje wit blauw die ons zooals eens onze voorvaderen oproepen ten strijde Nederlanders bolsjewistische benden bedreigen Europa de communisüadhe klauw graait naar Christendom beschaving en cultuur uw doodsvyand zwaait de toorts der vernietiging maar daar wappert hoog het YRUWI tOEN vaandel met de vertrouwde kleuren daar wijst het oranje wit blauw de kleuren onzer voorvaderen en tlians weer van de Nederlandsche legioensoldaten die zrch opmaken den strijd te strijden deze kleuren roepen u toe uw plicht te doen u aan te melden bij het Koninginnccraeht 22 l GravoAace BIKNENLANO De handhaving van de openbare orde SASIENVATTING VAN ALLE BETREFFENDE VERORDENINGEN Het gisteren verschenen Verordeningenblad bevat een verordenmg van den Ryltscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de handhaving van de openbare orde Deze zeer uitvoerige verordenmg behelst een zeer welkome samenvatting en vereenvoudigmg van alle tot dusver op het gebied der handhaving van de openbare orde uitgevaardigde verordeningen en bepalingen Reeds uit de voorafgaande inhoudsopgave blykt dat al deze voorschriften thans op logische wijze gegroepeerd zijn z K dat een snel overzicht mogelijk geworden is Eerst worden de maatregelen behandeld die genomen kunnen worden wanneer de openbare rust en de arbeidsvrcde gevaar zouden loopen Vervolgens worden voorschriften gegeven om ontoelaatbare politieke propaganda tegen te gaan en om de bevolking in bescherming te nemen tegen het verspreiden van onjuiste berichten De andere hoofdstukken behandelen de vorming van corpsen de actie van vereenigingen en het voorbereiden en houden van vergaderingen In twee andere hoofdstukken worden openbare inzamelingen van geld en goederen alsmede verkeersbeperkingen sluitingsuur van eafé s e d het openbare dansen en de verkoop van alcoholische dranken behandeld De laatste hoofdstukken hebben betrekking op andere overtredingen en op voorschriften voor de uitvaardiging en de bekendmaking van politie verordeningen alsmede het opleggen van straffen en boeten Van bijzondere l eteekenis zijn hierbij de artikelen 47 en 50 welke op overzichtelyke wijze de kwesties der bevoegdheden regelen Naast de vermelde samenvatting en vereenvoudiging zyn er in afzonderlijke gevallen ook verscheidene wijzigingen resp vernieuwingen ingevoerd Zoo zijn met name bepaalde bevoegdheden welke tot dusver uitsluitend in handen waren van Duitsche overheidsorganen overgedragen aan Nederlandsche autoriteiten Zoo is b v voortaan de eventueele vorming van korpsen onderhevig aan de goedkeuring van den secretarisgyieraal van het ministerie van Justitie Met betrekking tot de vereeniginijen is de commissaris voor vereenigingen en stichtingen welke geen economisch karakter dragen injfeschakeld Voorts is de bescherming van de be volking tegen het verspreiden van valsche berichten aldus aangevuld dat in art 14 de oprichting en het exploiteeren van ge heime zenders met straf bedreigd wordt Ten slotte zün er bepaalde vernieuwingen hoewel niet van ingrijnenden aard ingevoerd op het gebied van het dragen van uniformen en het vervaardigen en verspreiden van aanplakbiljetten en drukwerk HET BINNKNLAItfDSCH TOERISME BLOEIT Ondanks de belenuneringen welke door de tydsomstandigheden in den weg gelegd worden aan het toerisme en vooral aan het zwerven van plaata tot plaats en het maken van z g trektochten blijkt in dezen zomer het biniienlanddch toerisme een buitengewone vlucht te nemen De Kon Ned Toeristenbond A N W B verstrekte reeds in de maanden April t m Juli 40 000 relsinli tingen voor het binnenland tegenover ± U OOO in noirmale jaren In de laatste weken trad i per week meer dan 700 nieuwe leden tot den A N W B toe KSTAImATlEKANNEN VOO n MARTINIKBKK TE SOLSW De plannen voor de restauratie v de Martinikerk te Bolsward b g nn thans vasten vorm aan te nemen 2 totale restauratiekosten die loÓflSzullen bedragen suUea verlicht o den door het Rijk dat ƒ 50 000 zslbZ dragen terwyl de kerkgemeente reedi ƒ 20 000 heeft toegelegd Gedeputee Staten adviseeren J 15 000 subsidie ti geven terwijl de kad van Bo1sw m eveneens bereid is ƒ 15 000 bij dragen DISTRIBUTIENIEUWS SchoenoslxHinen in beperkte mate GEDURENDE AUGUSTUS De secretaris generaal van het d partement van Handel Nyvérheid a Scheepvaart maakt het volgende be kend Gednrende da d Augustus loi len er wederom la beperkte nut schocnenbonnen bcsokikbaar worden gesteld Degenen die vvlgcnk reeds tiS der gepubliceerde richtlijnen voor eef schooicnlMn in aanmcrkiaf kaaun kunnen viör 10 Angnstus aj schriHcJ lijk aan den plaatselijken distribuUet dienst om tont aümg van een aaa vraagforainlier venoeken DH enia lier dient eveneens vóór U Augustag weer bii den distributiedienst t zi ingeleverd Pormniieren He na M Augusta worden ontvangen knusea niet nw t in behandeling worden genomen Voorts wordt er de aandacht op ge vestigd dat degenen die een ifwij zend antwoord op hun aanvraag he ben ontvangen niet direct by de vok gende gelegenheid deze aanvraag die nen te herhalen daar dan toch o ik d volgfude maal afwijzend zal wcrdeij beschikt Een en ander bezorgt deij distnbutiediensten slechts noodelool werk en werpt geen resultaat af DE BONNENIIJST 27 JUU T M t AUGUSTUS 28 4 brood 4 rants brood of gebaki 28 brood 1 rantscen brood of gfbak 28 vleesch rantsoen vleesch a vleeschwaren 28 vl waren 1 rantsoen vleesch o vl waren 28 kaas 100 gram kaas 28 eieren 1 stuks eieren 28 melk IVt liter melk 28 reserve 3 kg aardappelen 7 JULI T M 3 AUGUSTUS 101 algemeen 1 kg suiker a JUU T M U AUGUSTUS 104 algemeen 250 gram koJEfiesurrogaal 14 JULI T H M AUGUSTUS 103 algemeen 500 gram jam 10 oloem rantsoen bloem brood ol gebak 102 algemeen 290 gram r st A ryst 250 gram rijst A havermout KO gram havermout o gort 18 JUU T U M AUGUSTUS algemeen 250 gram havermout oj gort algemeen 250 gram gort algemeen 100 gram vermicelli algemeen 100 gram maizena 17 JULI T M S AUGUSTUS 24 25 boter 250 gram boter 24 25 vet 250 gram boter met reductlei 1 JULI T M n JULI 23 katten V i kg kattenbrood 23 honden groep I H 10 kg groep IH t kg groep IV 8 kg groep V 4 ltg groep VI 3 k hondenbioód OPGEPAST Oe volgende boooen zijn na Zater dag 26 JuU niet meer geldig 27 BROOD 27 MELK 26 27 VLEESCH VLEESCHWAHEM 27 RESERVE AARDAPPELEN 27 EIEREN N B de bonnen 20 27 en 28 voat KAAS blijven geldig t m 8 Augustu 1941 WAT IS tN RANTSOENT 15ROOD 100 gram brood CRBAK 79 fram bMchnit wafels blscuIM koekjes ól M gram apeoulua kael tt 300 gram cake 61 0 gram gevuld kl l korstgebak 6 500 gram gevuld grool kont gebak A SOO gram taart gebakje BLOEM 70 gram Urwebloem nuel roggM bloem meet 7 elfrïjzend bakmeel RIJST 390 gram rflaf rUitemeel bloen gries gruttemeel gemengd meel HAVERMOITT 200 gram havermout vlo ken bloem aardappelvlokken GOBT 250 gram gort goiiemeel grutter VERMICFIXI 100 gram vermfceHI macara spaghetU MAIZENA 100 gram maizena aago aardajj pelmeel 61 100 gram iet meel verwerkt M puddingpoeder ol puddlngsauspoeder VUBESCH 100 gram vlee ch gewicht v a been Inbegrepen VLEBSCHWARDI W gram gerookt o kookt vIe Kli U n gram gerookte wwrrt soorten M 100 gram gekookte wontaoorlej M 119 gram leverartlkelen tonaenwort nierbrood tt IS gram Woedworsl JAK 900 gram jam stroop honlna asii Andere distributieartikelen EOLBN M en Kookdoelelnden letter Bon No n K r 31 Juli Verwarming 01 8 OS haarden kachels J 01 t m 4 haarden kachels B 01 t m 11 centrale ve warming én eenheid vaste bran stoffen 85 M f haarden kachels J W t m 08 haarden kachels K een eenheid turt Geldig l m 31 December rEXROLEUM Per 11 s t n 10 Aug voor keuken J SCHBERZEEr K t atM S t m tl Aug 1 rantsoA ZEEP M t m 3 Aufustua 1 ranlaoen