Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1941

YV EDE BLAD WOENSDAG 30 JULI 1941 BEKENDMAKING DE BURGEMEESTER VAN GOUDA maakt aan de burgerij bekend dat door den Ortakommandant te Gooda ii ctrokkea t de nuatrcfel aan de iMvoiking medegedeeld bij publicatie in de pen d d 22 Jnlt 1941 waarbij de Ort k imandant gelaat had dat door bepaaUo daarvoor aangewezen pcnonen g oat Boeat wMcn bij de bUfcttcn De Ortakofiandant ▼ ertroawt er thans op dat door deze welwillendheid zi ierzijda de Goodacho bwger nog eer dan tot heden ervan doordrongen zal zijn dat de ganschc bnrgerq zich te onthovdcn heeh van elke Dnttsch viiattdige aaifettatie ia het bqzonder van schending in welken Torm ook van biljetten die onder bescherming staan van de WeerSMchL Ik onderschrijf dit standpunt Ons NedcrUttdschc Toik heeft alt bekend gestaan Toof zijn nnchterheid ea kalmte Laat ook thans de Goudsche burgerij na hetgeen verleden week gepasseerd is zich wederom kalm en waardig gedragen waarmede de stad en de burgers meer gediend zijn dan door kinderachtige en onbekookte daden Oefent oek Uw invloed ten goede uit de bekende opgeschoten jongens opdat ook deze zich zutten onthouden ran kwajoogensstrelien waarvan zq d gevolgen niet begrijpen of Itehoeven te dragen De Burgemeester van Gouda DE WiTT WUNEN h B Een ƒ Unfce jongen Arte Corncüs Vreeiwyk Foto G C STADSNIEUWS Concert van de Lofstem voor dxs Rotterdammers EEN GENOTVOLLE AVOND Maandagavond concerteerde voor de Botterdambche vluchtelingen in het Ttlims aan de Oosthaven het Goudsch Ohristehjk Mannenkoor De Lofstem ondar leiding van zyn directeur den heer Gysb Nieuwland met medewerkin van een gtrijkorkestje van de Goudsche Orkestvereejiiging De heer J S van Soest opende nameai het Comité ter behartiging der belangen van de vluchtelingen den vond met een welkomstwoard aan de aanbod van De Lofstem om den bewoners een prettigen avond te bezor De G O V opende hierna het propamma met de K L M marsch en een wals waarna De Lofstem l e Zan lenimlirsch van De Vliegli en Nocturne van Nico Hoogerwerf zong De avond werd gevuld met een om enom programma Uit het herhaaldelijk applaus bleek hoe het gebodene Hl de toehoorders m den geest viel Der Apotheker een humoristisch oomummer voldeed ook by zonder Marsoh en wals instrumentaal of vocaal hadden eveneens veel insteinming heer Signer van de G O V met zün woolapel en de heer Van Esschoten met Un baritomi solo Ik hou van jou n Califoniië ooMtten meèe veel iccei Het dankwoord dat aan het einde werd geeproken toonde hoe bijzonder aanwezigen hadrirai genotem EXAMEN DROGIST ijoor het te Amsterdam gehouden f P te amen is geslaagd de heer C i Rwet B c zoon alhier voor hetzelfde vakdiploma slaagde e stadgenoot de heer Joh Langeraar M U L O examen Voor het M U L O examen in Ons Genoegen zijn gisteren geslaagd voor diploma A P van Tongcrloo P Roskam M J ïlem J J Hazelbag H G de Griiyl W L Verbruggen J Barend H M G Stravers T J Geeverdinig E Blbm H W N de Jong en G Teunissen allen te Gouda W Kersbergen C J Oostrom en M van Kleef allen te Boskoop C H W Baron te Nieuwpoort A Weissbarth te Lekkerkerk en A M Bos te Ouderkerk a d IJsgel EXAMEN FRANSCH M O Te Utrecht is geslaagd voor het exsr men Fransdh M O akte A de heer A Herstel alhier Uit vroeger tüden Dl GOUDSCHE COURANT MELDDE 15 JAAR GELEDEN Alhier overleed in den ouderdom van b na 92 jaar de heer Jonkheer Hugo van Kinschot oud lid van den getaeenteraad enz 5 JAAR GELEDEN Benoemd is tot controleur der directe belastingen invoerrechten en acctjnsen te Gouda de heer P J Clavareau ontvanger te Haarlem tS JAAR GELEDEN De burgemeester heeft besloten eene lijst te doen aanleggen van grossiers handelaren en winkeliers die op ernstige wijze voorschriften hebben overtreden voor de besehikbaarstelling van artikelen van regeerings wege verstrekt of daarmede fraude hebben gepleegd I e plaatsing op de lyst brengt mede dat den betrokkenen geen dier artikelen welke ook wordt geleverd en door hem ook niet op de tusschenkomst van den burgemeester ter verkrijging daarvan behoeft te worden gerekend AT AAR ANflEER 38 Juli 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 31 JuU 7 3 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 31 JuU 7 3 uur Leger des Beils jHefOgingsdienst 31 JuU 8 uur Sint Janskerk Orgelbespeling H C J de Man met medewerking van Maria Struycken Van den Adel sopraan Den Haag Th de Groen tenor Den Haag Lucien Louman Haarlem een koor van de Goudsche Muziekschool en het otkesl Euterpe uit Den Haag APOTHEKERSDIENST Steeite geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P W jer Gouwe 131 Uitreiking distributiebeicheiden uur Duiiëi Inruiling melkkaarten kinderen geiboren na 1 Febr 1927 en arbeiders voortdurend aangaande met giftige stoffen voor verkrijiging van nieuwe melkkaarten voor degenen wier geslachtsnaam begint met de letters Denderdag A tot en met L VrUdag M tot en met Z DAPPERE JONGEN ONDERSCHEIDEN 12 jarige Arie Vreeswijk redde kind uit Kromme Gouwe HORLOGE VAN CARNEGIE HELDENFONDS AANGEBODEN Er is vandaag een moedige jongen gehuldigd Arie Comelis VneswUk twaalf jaar oud die laatst de kranige prestatie heeft geleverd een ventje van drie jaar dat in de Kromme Gouwe was gevallen en reeds in zinkenden toestand verkeerde te redden en die voor deie ferme daad thans een welverdiende b iooning heeft ontvangen Arie Vreeswijk had op IHnsdag 20 Mei aardappelen Voor zijn moeder gehaakt en toen hü Onder de Boompjes liep om naar zijn huis aan de Goudkade terug te keeren wa4 juist Jantje Leeflang uit de Koekoekstraat een aardige blonde kruUebol bij het spelen langs den waterkant in de Kromme Ckiuwe gevallen Meteen sprong Arie gekleed in de breede gracht De drenkeling was al heelemaal naar den overkant gedreven en vrijwel onder water verdwenen alleen een hand stak nog Öhven de oppervlakte uit De redder wist hem te pakken en met hem naar den kant te zwemmen Onderweg maakte het ventje het den zwemmer knap lastig maar als een volleerd redder hield Arie hem ondrt water tot de greep verslapte en toen kon hij hem vlak bij den oever brengen waar anderen de zorg over den drenkeling overnamen Ifct kereltje was bewusteloos maar me slaagde er in de levensgeesten op te wekken en zoo is de kleine Jan het avontuur gelukkig te boven gekomen Het gebeurde wüst op het groote belar g dat de juegd iji dit waterrijke land kan zwemmen Arie Vreeswijk heeft het op eigen gelegenheid in het water voor zijn woning geleerd hü is een poosje lid van de Reddingsbrigade gewetst en het sthoolzwemmen waarvan het nut met deze gebeurtenis wel heel duidelijk is gebleken heeft de rest gedaan Huldiging te midden der jchooljeugd De lessen op de openbare lagere school no 7 in de Eerste Schoftlstraat welkte Arie bezocht werden vanmorgen voor eenigen tijd onderbroken De leerlingen van de vijfde en zesde klasse waren naar het gymnastieklokaal gekomen en daarheen begaven zich ook de kinderen uit de vijfde en zesde klasse van de openbare school no 8 n huurschool die met school ï onder één dak huist Naar de school waren ook gekomen de waarnemend burgemeester mr H P C M de Witt Wijnen mr S H Smit en de heer P de J6ng namens het bestuur van de Goudsche Zwemclub de heeren J C den Boer en H Harms namens het bestuur van het Spaardersbad en verder waren er de vader en moeder van Arie Vreeswijk de moeder van Jantje Leeflang en de geredde zelf een schat van een jongen die aanvankelijk gezellig b zijn redder op schoot zat Ook woonden het waarnemend hoofd van school 7 de heer J D de Jong en het hoofd van school 8 de heer J Torensma en de klasseonderwijzers de huldiging bij Middelpunt van het samenzijn was Arie Vreeswijk die op eeü stoel voor het front van de scholieren zat Allereerst heeft de waarnemend burgemeester den jeugdigen held toegesproken Mr de Witt Wynen bracht het gebeurde in herinnering èn hij wees er op dat Arie niet alleen pardoes in het water was gesprongen maar ook den drenkeling volgens alle regelen der kunst naar den kant had gebracht Je hebt je z e de heer De Wttt Wijnen een flinke joTigen getoond en je hebt een knappe daad verricht door het leven van dit kind te redden Wat dit voor de ouders beteekent zal je SPORT WATERPOLO VITSLAGEr VAN GISTERAVOND Néd Zwembond Forel Boskoop 7 1 Zwemkring Gouda Bodegraven Boskoop II 2 2 Bodegraven II Boskoop III 5 1 De Gouwe II S Z en P C 0 De Gouwe III S Z en P C II 2 2 Vriendschappelijk De Gouwe Elfhoeven 2 2 PUUTSEÜJK NIEUWS Alphen a d Rijn EXAMEN FRANSCH L O Voor het examen Fransch L O zijn te Ulirecht gesSaagd de heeren F H Brand en J Eikerhout alhier Boskoop COÖPERATIEVE VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 29 Juli Rozen per bos Gloria Mundi 24 56 et Hadley 46 60 cl Butterfly 17 29 et Pechtold 39 51 et lugar Olsson 36 76 et Else Poulsen 56 74 et Sweet Heart 92 et Orange Triumph 64 90 et Briarclif 20 35 et Dorus Rykers 50 80 et August Noach 12 17 et Rosalandia 19 27 et ïlorex 26 40 et Edith Helen 24 35 et Queen Mary 26 46 et Wendland 42 et Better Times 0 57 1 00 Rosa Mundi 44 74 et gemengde Rozen 15 26 et Diversen per bos Clematis Durandi 46 66 et idem Mevr Le Coultre 1 20 idem Prins Hendrik 50 65 et Lelies 34 et Haastrecht RAAD KOMT BUEEN De gemeenteraad is byeengeroepen op a s Vrüdag des voormiddags IJ uur Onderwerpen ter behandeling zün o a Voorstel van B en V tot verhuur van het perceel C 93 Voorstel van B éri W tot verhoo ging van het crediet voor de aan schaffing van leermiddelen voor on eerst later beseffen De burgemeester stcMe Arie voor de jeugd ten voorbeeld en hü wees er op dat de kinderen nu hebben kunnen zien hoe belangrijk het is dat het schoolzwemmen IS ingevoerd Mr de Witt Wijnen deelde Arie mede dat het gemeentebestuur hem had voorgedragen voor een blijvende herinnering en h j reikte hem deze thans uit een zilveren horloge met een zilveren ketting van het Carnegie Heldenfonds met een inscriptie die het moedig gedrag vermeldt De burgemeester dankte Arie Vreeswijk voor diens daad waarmede hij zioh een flinken Hollandschen jongen heeft getoond en feliciteerde de ouders en de moeder van het geredde kind Met een driewerf hoera stemden de aanwezigen met de hulde in Wuudeering vsn hoofden en xwemiMstDren De heer J Torensma hoofd van school 8 heeft den redder eveneens gelukgewenscht op de waarde ï an het sohoolzwemmen gewezen en de hoop uitgesproken dat de andere kinderen zich even flinke jongelui zuHen toonen Als voorzitter van de Goudsche Zwemclub die zich al zooveel jaar beijvert om tot aller nut geoefende zwemmers op te leiden sprak mr S H Smit groote waardeering uit voor de daad van Arie Vreeswijk Als geschenk van het bestuur bood hy hem een enveloppe met inhoud aan om daarvar en mooi boek of iets dergelijks ts koopen De heer J C den Boer voorzitu r van het Spaardersbad zeide tot Arie Vreeswijk dat detè kleine jongen zich een jrroot zwemmer heeft getoonj en een voorbeeld voor de leus iedere Nederlander awenuner Hü verraste den redder met een aboiuiement op het Spaardersbad Teri slotte heeft het waarnemend hoofd van school de heer J D de Jong den daok vbn de familie Vreeswük voor de sympathieke derwüs in lichamelijke oefeningen en het in orde brerigén van het Iqkaal en speelplaats der openbare lagere school Voorstel van B en W om aan het bestuur der R K lagere school medewerking te verleenen tot aanschaffing van leerftiiddelen voor het onderwijs in lichamelijke oefeningen HAASTRECHTENAREN OP REIS De meisjesvereeniging van de Rgzertde Kerk alhier maakte Dinsdag een reisje ijaar Bilthoven Het was een gezellige dag Ook het dameskoor Nieuw Leven maakte een uitstapje dit had Wassenaar uitgekozen Het weer was minder goed maar de stemming werd niet verstoord integendeel er werd zeer veel genoten Reeuwijk STAND DER WERKLOOSHEID Over de afgeloópen week werd aan 5 werkloozen steunuitkeering verstrekt Er zyn 22 werklojozen werkzaam in de centrale werkverschaffing GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden kano te bevr by A M Bouters s Gravenbroekscheweg rozenkrans te bevr ter gemeente secretarie portemonnaie met inhoud te bevragen by H Kalkman Raadhuisweg BCRGERLUKE STAND Overleden Cornelia van der Manden 67 j echtgenoote van Th van Leeuwen Michiel van den Berg 66 j echtgenoot van M Burger LOOP DER BEVOLKING Ingekomen A C Vollebregt uit Zoetermeer in Spoelwyk B 5 A Soet uit Rotteitiam in s Gravenbroekscheweg F 20 J Kloet uit Rotterdam in Raadhuisweg E 70 Vertrokken f T Huisman naar Giessendam C 162 J Kusters naar Hooge en Lage Zwaluwe Steenweg 49 A Klaver naar Sluiskil ziekenhuis H O ftudicke naar Sennheim Ober Eisas Dtl R TeitkK naar Gouda Sophia V d Goudestr J de Vries naar Voorburg Heeretistraat 140 Scho iihoven LOOP DER BEVOLKING Vertrokken A M Borgdorf van Haven 16 naar Stellendam Nieuwe weg 327 A J van Dyk van Oude Haven 34 naar Baarn Java straat 12 A P van den Bergh van Ol van Noortplein 34 naar s Gravenhage Haagweg 379a J D Hooy kaas van Korte pyk 5 naar Amersfoort Ütrechtsch g 266 C P T Driesen van Hayen 10 naar ApeUoom Brinklaan 124 T W van Torfleren van Hav Wal 114 naar s Gravenhage Laan v Nw O Indië 277 P van Bruinessen van Oude Haven 18 naar Naaldwyk Prinses Julianastraat IS G J J M Hompe y n Koestraat SS naar Amsterdam Runstraat 11 II A Goudiaan van Oude Singel 16 naar s Gravenhage Waldorpstraat 24a J Starrenburg van Opweg 22 naar Gorinchem Visschersdijk 52 J C Prins van Havenstraat 132 naar Capelle a d IJssel Fr Hendrikstraat 3 J Diephuizen van Opweg 30 naar Amsterdam Adm de Ruyterweg 519 J C van den Berg van Lopikerweg 1 naar Voorburg Gr v Prlnstererl 14 C Swynenburg van Opweg 20 naar Katwyk a Z Rott Zeehospitium A van Beuzekom van Havenstraat SO naar Stellendam p a J Oostenbrugge Gem Secretaris B eVer en jech ie van Oude Singel 12 naar Rotterdam Brielschelaan 304a Jhr W H van de Poll van Albr Beylinggracht 34 naar Bilthoven Overboschlaan 12 Ingekomen G J Struüs van Rceifwük Raadhuisweg E 68 in Haven 64 G J Verburg van Lopik Benedenelnd 278 in Lopikerstraat 7 A M van de Bunt van Gouda Westhaven 11 in Haven 19 A Vtrmeer van W Lapgelrak Tiendeweg 2 fa Kerkstraat 1 T A van Itom van Hilversum J Catsstraat 34 In Ol v Noortplein 31 I Simonsma van sGravenhage Ruychrockl 128 in Hav Wal 46 S M J Jansen van Amsterdam Oranje Nassaulaan 77bisin L Weistraat 59 B Gruis van Utrecht J S Bachtsraat 49 in Koestraat 134a J H D Wernsen vanHaarlem Zylweg 107 in Haven 64 J Zuidervliet van Alblasserdun D 134 in Koestraat 109 J de Ridder van s Gravenhage Hoogewal 17 ld Haven 64 Waddinxveen RECHTBANK TE ROTTERDAM Diefstal van melk en kippen De rechtbank te Rotterdan heeft gitseren den 41 jarigen los werkman A van der B uit Waddinxveen en gedetineerd in het Huis van Bewaring die terecht stond omdat hy op verscljillende boerderüen in zyn woonplaats hoeveelheden zoete melk en kippen had ontvreemd veroordeeld tot 1 jaar gevangcnistsraf met aftrek van voorarrest Het O M had 1 jaar geëischt INSTALLATIE BURGEMEESTER MUMSEN Speciale raadsvergadering op Vrijdagmiddag De rtadsveTgadering waarin deAiistallalie van den heer H B N Maunsen als burgemeester dezer gemeente zal geschieden is bepaald op a s Vrydag 1 Augustus des middag 4 uur Zevenhuizen DERTIG SOLLICITANTEN Voor de betrekking van onderwyzeres aan de openbare lagere school hebben zilih 30 sollicitanten aangemeld NIET ZONDER LICHT FIETSEN Deze week werden door de marechausse een groot aantal personen bekeurd wegens het fietsen zonder licht S MARKTBERICHTER KAASMABKT WOERDEN 30 ïuli Aanvoer aSS stapels k u Prtls srt SI ƒ0 Wem le t SJ SO Itendet matig KAASMARKT BODEGRAVEN 20 Juli Aangevoerd 230 patljen Goudsche icaaa alle met rljlcsmerlc totaal 10 350 stuka wegende 93 140 kg PrUs met R M I Mort 61 2 90 3e art 9 40 Handel matW ROXTEROAMSCRE VEEMARKT 20 Juli Heden werden ter veemarkt aanren 12 paarden 11 veulens 17 schapen m gevoerd 2090 dieren waaronder llSl rundenuchtere kalveren en 337 graskalveren tf bokken Prijzen per stuk irelkkoelen 949 I 440 330 halfkOelen 5S0 440 ƒ 339 varekoelen 360 275 226 vaa ren 380 as 200 pinken 2S3 I 210 165 De aanvoer van kalfkoeien en melkkoeien was Iets grooter met luien handel en goed prtjshoudend Vatvkoeien aanvoer vorige week met tamelljken handel en de prijzen bleven constant Vaanen en pinken aanvoer gewoon met slechten handel en de prijzen la vorig week FEÜILLKTOH Vuu rtorenw achter r r 11 eWtteitndt k SuiwT Mft lM j £ i I V Yjii juL oniM hmmi nog I eij w dow het ewaldnc i Si httketu Maar Bc zou C aag één van de heeren als vertegenwoordiger van a aUen i oogenblik alletn spreken kondigde hQ Toen hlJ met den periman aUeen waa zei hij Over een uur zal ik u allemaal woord staan Dan kunt u me interviewen ultteekenen fotografeeren Bat zoo hard als u wilt U kunt haarlokken van mij krijgen autografen Kljn meening over de aanstaande Bidentsverkiezing en wat u maar verlangt als u zich tot één ding wUt verbindeoi En dat iaT teder de geredde passagiers vande DovreQoId bevindt zich een zekere mevnniw Vansittart Ze is ernstig ziek I wordt verpleegd door dedochters van meneer Olsen in diensvilla Maak geen bijzondere melding nat haar niets anders dan da pid U catie van haar naam in da Ujst van degeredden Beloof ma dat as Oc zal eenheele pagina volpraten fr weet zdrar dat ik dat kaa balBven zonder mijn collega s te raadplegen antwoordde de verslaggeverlachend Pa aa gia de ttcMt tv maar kü was nog niet ver of hij zag Hildur die haastig in de richting van het hotel liep Na een vluchtige begroeting vertelde ze dat mevrouw Vansittart in bed lag in een toestand van volkomen uitputting en tangelijk koortsig De dokv ter was van oordeel dat er wel eenig levensgevaar was maar dat er tocb ook groote kans op herstel bestond als ze met de uiterste zorg werd verpleegd en volkomen rust kreeg Is Dagmar bQ haar vroeg Payne Ja En waar is meneer OlaenT m Die komt aanstonds in het hoteL Hi vroeg mij om vast vooruit te gaan en jou en meneer Traill te vertellen wat er is gebeurd Hildur deed deze eenvoudige mededeeling met vreemd geëmotioneerde stem Payne keek haar scherp aan He meneer Olsen Je gevraagd om mQii oton ta gaan opzodnnT vroeg hij diplomatiek Ja zei ze heescb Heeft bij nog iets andMS gezègdT Ja neefi Hjf li met iwt meisja aaa t pg naar het hotel begeleidde haar naar boven gooide de deur van zijn oom s itlcamer open en riep vroolijk Oom daar is iemand om u tespreken Daarop snelde hij de trappen weer af en hervatte zijn onderbroken wandeling Hildur en haar vader stonden een oogeoblik oog in oog in zwijgende ontroering Daarop stond Traill op en kwam op het meisje toe Z wist niet wat ze ioen of zeggen moest Deze rijzige man moest haar dierbaarder zijn dan iets of iemaSa anders in de wereld SSJ was zijn dochter en toch op dat oogenblik waren zij twee vreemdmi voor elkaar a ik Maar ze kwam niet verder Wat be teekendea conventioneele woordem op zoo n oogenblikT Haar lippen trilden en tranen Icwamen ia haar oogen Toen zag hij het De kaatMt kraag on haar hals was bevestigd met e i gouden mat smaragden boette tptiid te den vorm van een Uaverblad van vier Hij keek naar baar nwt ftnvige beweedeiing ea lacbt legde hij zijif handen op haar schouders Lieveling zei hij met tranen in zijn stem i Je lijkt ontzettend veel op je moeder I Daar ben ik erg blij om antwoordde ze zacht en gat hem een kus HOOFDSTUK 19 Bet bols gebouwd op aea rots Een week ging yoorblj In de vluchtig belangstelling van de wereld was het drama van de Dovrefjeld alweer verdrongen door andere schokkende gebeurtenissen en brandende vraagstukken die de kolommen der bladen vulden Maar de gemoederen in het stille Christiansand waren nog steeds ervan vervuld vooral door het mysterieuze naqwl Iedereen wist maar niemand wist eigenlijk iets precies Mevrouw Aagaard i ewaarde op verzoek van haar zoon een diep stilzwijgen wat haar tamalUk moeilijk viel en tantaliseerde haar vete vriendinnen 4 or raad tachtlg te gUmlachen en se mot nletszegijnde antwoorden af te sciwpen als M haar met vragM bestormden Over oe dame die verpleeg wwdta bet land huis van den vuurtorenwachter sprak Ze heelemaal niet en ze vervulde haar bezoeksters met intense spanning als ze onbegrijpelijke toespelingen maakte over wonderlijke dingen die er met Dagmar en Hildur stonden te gebeuren Het was in een kleine plaats als Christiansand natuurlijk onmogeUJk ta voorkomen dat zich een waas van geheimzinnigheid en een krans van legenden rM aw J