Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 30 JULI 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM MM f 100 l law r MM 31 HM 01 100 7 1 M 01 MO 11 l T 0 1 100 I IMf O I ƒ BOO i 1 17 AO I t 100 t UCI AO1 MO trn n Oam Itmlafaa A dam UM H Hh 06 Dito la 1N7 31 M K Apald Ie n Ji J Arnhem 1 M i Davantar Ulo K r Bamaadlto 143H MOi 113 137H BEÜRSOVERZfiCHT Het zakenverkeer op de Effectenbeurs U Amsterdam bleef zich gisteren weliswaar jn rustige tunen bewegen maar de omzetten waren toch iets grooter dan gisteren Op eenige afdeelingen viel geregeld handel te constateercn tn daardoor kreeg de markt eoi voorkomen van betrel elijke levendigheid De orders waren wel met dik gezaaid maar voor zoover er opdrachten waren hadden deze meerendeels betrekking op aankoopen zoodat de koersen geneigd waren tot optoopen D stemming was dan ook goed prlj oudend en by het scheiden vj n de markt werd In de meeste rubrieken op ongeveer de beste prijsen van dem dag gehandeld Omtrent de directe oorzaken van een en ander tastte men in het onzekere daar r geen bUcondere tactm en waren welke een bijzondere stroomlnfi te voorschijn hadden kunnen roepen Maar er Isehoeft tegenwoordig niet veel te gebeuren want zoodra de koopers of de verTcoopers zich terugtrekken kan weinig aanbod of geringe ko H lu t onmidde lijk een tendens in het leven roepen zonder dat daarvoor een direct voor de hand liggend motief kan worden aangegeven Van de industrieelen werden Aku s tamelgk druk verhandeld en daarbij liep de koers onder beurstijd naar boven van 140V4 ttft 1413 4Unilevers waren kalm maar vast op 12 130 De Phjlip aandeelen stegTi door de vraag van slechts weinig stukken van 2217 525 In Calvé en Van Berkel was nfet veel te doen de koersen waren let i hooger Voor de minder courarrte Industrieelen was de steioming door eengenomen verbeterd en daarbij ging er ook wat meer Hn Er c enbaardè zich kleine vraag en het gevolg hiervan was dat in verscheidene gevallen de noteeringen op een hooger peill kwamen Voor de Indische cu tuurwaarden bestond gisteren eveneens wat meer belangstellmg m de rubberrubriek werd op kalme wQze bijna geregeld zaken gedaan in Amsterdam rubbers waarbij een koersverbetering kon worden waargenomen van 263 2 tot 267 Ook eenige minder courante soorten werden wat hooger afgedaan De Tabaksafdeeling was stil onregelmatig een kleinigheid lager voor Oude Deii s en Senembah s terwijl Dell Batavia s een flinke bprong naar bovon maakten Onder de suikerfondsen onder=cheidden H V A g zich door eenige bewegenikheid en daarbij kon het Maandag geleden krieine verlies geheel worden achterhaa d De koers bewoog zich tusschen 416 en 418 In scheepvaartpapieren ontwikkelde zich eenige bedrijvigheid in Ned Scheepvaart Unie waarvoor eenige kooplust aan den dag werd gelegd de koers ging langzaamaan omhoog van 173 tot 174V2 Oude booten oude vaarten en Japan lijnen waen mede iets beter De affaire op de pctroleummarkt waa kalm OUes lagen overigens stevig in de nvarkt an bewogm sich ttrsschen 337 en 240i De Nederlandsche beleggingsafdeeling kenmerkte zTdi eveneena door een goede t idens De nieuwe vieren Nederland waren practlsch onveranderd De gcfataXfelde ieenJng werd op 9a Vi ingeiet maar kon naderhand 93 bedingen Ovetigt p J geen veranderingen van bete kMji wr Ge meenteUlke en provinciale f goed gedisponeerd De Z èlfah Sm oS het i welSÏ vS iMren stil verdeeld nwar aeei weimg v anderd Prolongatie V t iOv f te hit m on Benen nacht r op pn in ff VS Vin Pn de fwa r1 19 i Ictht Vren ver al So rakter zich Mtfler liiiiien van niet al in all lied te lieven imbt clitin fcijzon Itic en I moge en be t swe£e h b Moe iiiyper is van rijping islovi n Ide be irakter voor tflijke heer e K rh iKcrkes Mofi Irdfltm nam dt Üeiet ierledra fiippd te pitflU hiepnten i t prei Snrek evenltT Verleend bhaafe ufI te htrI 1916 ta liU te fcutphen elenbon l e ten bo II lib v an l vet imi pr U dtka t l ibeunle nf ri i t rj r It tr au i na t d Tsait B hui in v Kf r pirke cand H J t ti r 1918 KM81 BIIIIENUIID Upood en ons in den ban I m KKKOvmmcMH vam I ÏI T or OEWICHI I Ma nog alU l wtekebers en I Xndeldrüvenden die in adI i rop etiquetten by goederen l fVtrouderde namen al el pond It N T nwleur van het Ukwezen J e aandacht op dat dit een ï Pr vonnt van artikel 5 der n ert P 5 jt welke overtreding u gesteld in artikel 27 dier uniondigingen betreffende goe welltc bij lengtemaat of ge u worden verkocht mogen aUeen Moen mel r en kilogram en hun SdCT en onderdeelen gebezigd iSrOe kleinhandel behoort zich Se voor zulke aankondigingen ïljijnen van de namen meter imlter kilogram gram indien JjjJj ooit van decimeter hekto rrflOl e Valtche munters gearresteerd ttH HAD E£N ZAK MET 556 CHË GOUDEN TIENTJES iji den centralen opsporingsdiensti Haagschc politie was ter oore gekomen dat in Rutterdam vermoedelijkïilKlié gouden tientjes werden vervaanfigd en dat daarvan een hoeveelM waarschynlük in Den Haag MU Korden verkocht In verband daarmede zün rechercheurs gedurenii langen tjjd verscheidene personennauwkeur S geschaduwd totdat menB lucht van kreeg dat Maandagavondvmiioedelijk een bepaalde persoonnel een hoeveelheid valsche goudendailj van Rotterdam naar sGra vtnhage JOU komen om ze daar te yerkoopen Onder leiding van commissaris N D Pooi is toen het station H S op vtrechiUerde punten bewaakt Na iigen tyd raehten arriveerde de gedochte persoon inderdaad met den flectriichen trein uit de richting RotterdaBi In de drukte bleek het niet gemakkelijk den man in de gaten te houden Hij kon hierdoor slechts met groole moeite worden gevangen Dit jdukte toen hij bij den uitgang gekomen even aarzelde Hij keek even om lil voelde hU dat er iets niet in orde was Men kon toen onmiddellijk naderbij komen Hy werd aangehoiidon en ov rpebracht naar het hoofdbureau van politie waar bleek dat ta goede stóg geslagen was Bij fouilleerini werd op hem een 38 jarigen meljaldraaier uit Rotterdam een zakje met 550 keurig nagemaakte gouden tientjes aanEclroffen De centrale opsporingsdienst heeft tiek onmiddellijk naar Rotterdam be r en waar nog in lamenwerking met Rotterdamsche politie een 48 3arige hllder werd aangehouden Bij huisioeklii blj de p persoon zijn verschillende ingrediënten voor het vervaardiW van val sche munten aangetroflei De belde verdachten benevens een Bjarlge mctaaldraaier die door ilen rentralen opsnorinHsdienst in Den Hmj werd aanRehouden zijn in Rot eidim in bewaring gesteld AANBESTEDING Onteren hettben de Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht aanbelte i 1 Het maken van twee viaducten M gewapend beton ten behoeve van ekniuing van den spoorweg Utrecht leiii met den Traaiweg te Driewj en met den verbmdingsweg Hwgite inêchrüver was F H van w Pluim te Rosmalen voor ƒ 95 400 Uagite Spoorweg Bouwbedrijf wrecht voor ƒ 52 800 Het maken van twee viaducten n gewapend beton aan den Rijks e nummer 12 ten behoeve van de J van den Traaiweg te Dnfewrgen en met den vei bindingsweg te Hoogste mschrijver de heer f H Y der Pluim voor ƒ Sl flOO UirüSf Spoorweg Bouwbedrijf ht voor ƒ 39 100 U HKT KANOVAREN VERDRONKEN J drietal jrfn ens afkomstig uil C S5 op len eeraten dag van c tt f PJ len t van K K ghel kampeerted £ F 1 ven uur fsfhJïr S kanovaren ZT zwe iun t niet vol J eester waren De kano van JwieeT oeg om waarop de 17 we en hel omgeslagen M lee j duw gaf Hierdoor kan lUn kano en geraakte hy WS fJ f ï e e irenkeiMuf fiK Wen doch toen hiT i wfroge werd gebracht Funf J rï bew istzyn Lan 1 le i spoedig aanweziN C kunstmatige ademha W W evenwel zonder resul I gj VERDRONKEN b zwönmen in de Waal is de N vSi f t J C ViMer uit 1 jltó£1 gekomen IfSTmm JV en langdurig dreg Bhft J het slach wlfer op w n ƒ ï 1 man ZVLJ vermoeden de ZSfF MPU kunnen i n BiJr SEl k van WdBT il lnif T toebehoor 4 f J Jonkera NEDERLAND ZENDT AMBULANCE Gieccnd suizen de jirojectielai over bet slagvekl ratelend spuwen mitrailleurs hun kogelregens hoog laaien de vlammen van het krüsaaewoel la het Oosten ia een g antiadie atirijd ontbrand Natuurlek worden daar wonden geslagen maar ook geheeld er moet hul geboden wonden Reeda snellen Roode Kruis mannen toe Gewonde strüders wonlen liefderyk opgmomen er wordt niet gekeken of het vriend of vyand is zoodra de strijder buiten gevecht gesteld is Zoo verricht het Roode Kruis zyn zegenrijken arbeid op het slagveld Het is de plicht van iedier mede te werken Mndat deze arbeid zoo intensief mogelijk kan geschieden Natuurlijk zal ook Nederland een ambulance uitzenden Nederlanders de vrijwilligers van onae ambulance doen een beiroep op U Helpt deze dappere mannen en zendt uw bijdragen in stort deze op girorekening No 87600 Nachteiyke fietser overvallen VERWONDINGEN TOEGEBRACHT Op den weg van Tiel naar Buren hebben drie mannen een inwoner van Buren den heer H D toen deze s avonds per fiets uit Tiel huiswaarts keerde overvallen waarbij een der aanvallers zeUs van een mes gebruik gemaakt heeft waarmede hij D enktile flinke steek en snij wonden toets acht Een toevallig passeerende auto van den Centralen Crisiscontroledienst iHiaoht uitkomst De vijf gewapende controleurs waaronder zich een oudmareehaussee bevond hadden D spoedig bevrijd ESn zij voorkwamen tevens dat de aanvallers het hazAipad kozen Toen de inmiddels gewaarschuwde Burensche politie ter plaatse verscheen kon zjj de drie vechtersbazen de gebroeders Z uit de gemeente Zoelen dan ook zonder meer in ontvangst nemen De hoofddader werd in Buren in verzekerde bewaring gesteld de beide anderen werden eWers ingesloten VERKOOP VAN BOUWMATERIALEN NAAR T BUITENLAND VERBODEN De directeur van het Rijksbureau voor bouwmaterialen heeft besloten de bestaande intrekking van de dispensatie van het verbod zonder een van hem verkregen schriftelijke vergunning bouwmaterialen te verknopen of af te leveren voor zoover betreft den verkoop of de aflevenng van metselsteen kalkzandsteen en straatklinkers naar Duitschland mede te doen gelden voor den verkoop en de aflevering van deze producten naar ftndere landen dan Duitschland alsmede voor den verkoop en de aflevering van dakpannen bimsstecn slakkensteen en steengaas naar het buitenland Derhalve zal tot nader order de verkoop en de aflevering van metselsteen kalkzandsteen straatklinkers dakpannen bimssteen slakkensteen en steengaas naar het buitenland slechts zijn toegestaan met schriftelijke vergunning van dezen directeur ONJUISTE INTERPRETATIE PRIJZENBESLUrr 1941 ZEÉVI8CH De gemachtigde voor de prijzen deelt mede dat het in de practijk is gebleken dat verschillende grossiers in visch de bepalingen van het Prijzenbesluit 1941 zeevisch verkeerd interpreteeren Deze grossiers verhandelen hun artikelen niet aan detaillisten maar aan inkoopvereenigingen van ambtenaren employe s arbeiders waarbij zü een prys in rekening brengen welke iets lager is dan de detailprijs Op deze wijze verdienen zij hun grossiersmarge en daarboven nog een deel van de winstmarge van de detaillist Een dergelyke wijze van winstberekening moet in strijd worden geacht met het doel en de strekking van het genoemde besluit Grossiers die aan inkoopvereenigingen leveren mogen boven hun inkoopsprijs uitsluitend de grosaiersmarge berekenen Op de naleving van deze bepaling zal door de inspectiies voor de prijsbeheersching nauwlettend worden toegezien TOCH VLEESCH OP DINSDAG Door gebruik te maken van een valsche sleutel is het inbrekers gelukt een slagerswinkel aan den Willemsparkweg te Amsterdam binnen te dringen Zy namen ruim vijftig kilo vleeschwaren mee en bovendien nog een geldkistje waarin 5600 vleeschbonnen waren geborgen Officieele berichten Bii bcêluit v n den secretaris generaal van het departement van Blnnen andsche Zaken la I M H F J Baron Ot Weictis e Wenne mat tnsang van 30 Juli 1941 opnieuw tot bur Kctneester van de gemeente Wanasum benoemd Bi besluit nn den ecretaris eneraal van het dtpartement van Btnnen andRChe Zaken li F Tjaberlngs met Ingang van 1 Augiistus IMl fol burgemeester van de gemeente WHmbritaeralIeel iMnoemd met toekenning van eHlkltJiJlg eervol ontilag als burgemeester der gemeente Hoogkerk Bi besluit van den secretarls feneraal van bet departement van Blimen amkche Zaken la H van der Heflden met ingang van lï September 1941 opneuw tot burgemecste van de gemeente Sehatfk benoemd Hi ees xuinig met gas en electriciteit SPORT WATEBPOLO h SAMENSTELLING NATIONAAL ZEVENTAL Op Zaterdag 10 Augustus a s zullen de nationale zwemkampioenschappen besloten worden met een walerpolowedstryd Haagsch jevental Nederlandsch zevraital De samenstelling van de nationale ploeg is als volgt Doel K Udens Poelmeer Achter A van Overhagen U Z C H Stam H Z en P C en R den Hamer H Z enjf C Voor H v RooUclaar Y Cl an Aelst Y en H Maier Y Als scheidsrechter is uitgenoodigd de heer A Verhoeff jr te Rotterdam DE FILM DUrrSCHB BEMBBANDT FILM RTET NBOERI4AMDSCHE ARTISXEN Naar wy vernemen zal de Terrafilm maatschapptJ blrmenkort beginnpen met de vervaardiging van een film welke hfit leven van den groeten Nederlandschen sc ilder Rembrandt tot onderwerp heeft De film we ke door de Ufa In chu land ui worden gebracht wordt geregisseerd door Hana Steinhof Voorloopig zijn Ewakl Balzer en Hilde Krahl aangewezen voor de rollen van Rembrant en Saskia Voor de andere figuren heeft men Nederlandsch acteurs en actrices willen engageeren die hun tekst in de Duitsche taal zullen moeten zeggen De Terra fiIm Is tot dit doel met een aantalNedK Iandsche tooneelkun sten aars Ing contactgetreden KUNST EN LETTEREN HET NEDERLANDSCHE TOONEBL8TUK Gisteravond heeft de heer F Primo hoofd van de afdeeling Theater en Dans van het departement van Volksvoorllchting en Kunsten In een raddo vraaggesprek eendge mededeellngen gedaan over de plaats van het oorspronkelijke Nederlandsche tooneelstuk en het aanstaande speelseizoen onzer schouwburgen In den aanvang verduidelijkte de heer Primo de beteekenls van volksche louist welke uitdrukkng In het geheel niet wil aeggen dat slechts Boerenstukken ed daaronder worden verstaan Volks rtie kunst kan rijk zijn aan alle aantrekkelijkheden van het vo le gezonde leven Vervolgens zette de heer Primo uiteen dat door het departement met veile kracht gestreefd zal worden naar het ten tooneele voeren van typisch Nederlandsche stukflcen waarbij hij wees op vele verdienstelijke Nederlandsche tooneelschrijvers Het tooneel heeft den plicht tegenover hef Nederlandsche volk om ffoede Nederlandsche stukken tot een succes te maken waartegenover het Nederiand che volk den plieht heeft om goed voor rijn Kunstenaars te zorgen hetgeen beteekent dat de sociale positie van de tooneeUst i vastgelegd dient te worden GELD EN GOEDEREN VERKORTE BALANS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N V Voornaamste cijfers 28 Ju i 21 Juli Btnnenl wissels 44 626 975 ƒ 38 576 IW Papier op hel 396 912144 379 579 M 170 364 798 173 800 63 buitenilaiKl Beleeningen Waarvan aan Ned Indie 55 341825 55 311 825 Voorachotten aanhctrflk 14 J16 901 IS 0 000 Munt en 12 485 037 1 035 067 2TÏ materiaal goud l 022 585 138 l flBJStS 236 12 a63S3S Zllv munt enz Totaal munt 1 034 48 7 en materiaal Bankbiljetten 1 704 983 44B 1684 605 720 In omloop Bankassignatiën 42 432 168 242 595 M7M0 138 32 0000 00 161 4M 173 146 538 173 146 538 286 751 154 In omloop Rek cour saldo s van het rtjk Rek cour saldo s van anderen Totaal rek cour saldo s Beschikbaar iietaalsaldo m ti Schatkistpapier b d bank 38 000 000 DAGELIJKS INDEXCUrat Medegedeeld door t Centr Bur v d SUt IndexcijJer aandeelen koenen op 20 JuJl 181 7 Om tcijfers aandee en op 36 Juli 1367 KERK EH SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ Nedertaüdsch Hervormde Kerk Bedankt voor Leiderdorp da D J Karres te Sloten Fr voor Uitwierda ds H J Barnouw te Wolteraimi voor Butuen Geld da J Bouwera te Hall Geld Beroepen te Houten toez ds W L Mu der t VeenendaaL ChrlstelUk Gererormecrde Kerk Beroepen te Sne cand drs B J Ooster hoff te Zwolle AfKheld bevestiging en Intrede Nederlandsch Herv Kerk Ds L Nieuwpoort voorheen predikant bij d Prote tantsrtie kerken In Nederlands Indlé werd Zondag J l te Haarlem door dr E Emmen aldaar als hulpprediker tot ztjn arbeid ingeleid Cand J Zwtjnenburg te ReeuwiJk die het beroep naar Noorden aannam is voomemei U op 28 September aldaar zijn intrede te doen Zondag J l werd dr J Koopmans oudsecreUrl der Nederlandsche Christen Studentenvereeniging te Amsterdam door dr G Oorthuys bevestigd De avonds deed dr Koopmans zljn intrede ïereformeerde Kerken Ds f C J Kuiper die naar s Gravenhage vertrekt neemt op 7 September afscheid van Arnhem Dt J Dalllngft ovcrledea In den ouderdom v n 78 Jaar overleed te s Gravenhage ds J Dallimga ernerituspredi kant der Vrije EvangeU ïche gemeente aldaar Db Dalünga werkte tot 1888 bU het Christelijk onderwijs Daarna was hij gedurende 20 jaar diecteur van het Koning Wtllenwhuis te An sterdam van 190e 1911 voorganger der Evangelische gemeente Vilvoorden In België en tevens diecteur van de Vlaamsche opleidingsschool aldaar van I9I1 tot 1921 evangeli t te Amsterdam in de aöiterbuurten In 1921 ontving hij een b oep naar Geeraardbergen in België nadien werd hij predikant der Vrije Evangelische gemeente te s Gravenhage waar hem in 1932 neritaat verleend werd Jabflram ds D J van de Graaf Ds D J van de Graaf Ned Herv pred te Schoonhoven hoopt op 13 Augustus a s den dag te herdenken waarop hl voor 25 taar te Nieuwpoort het predikambt aanv ardde Ds Van de Graaf stond nadien te Raanx donk Riddekerk Ede en Inds ae JuU 1935 te Schoonhoven ALO 8TN00E DÜI NED HEKV KERK Ue xttting Na epenlngsgebed vaststelling d notuTen De zitting werd voor een groot gedeelte in beslag genomen door de behandeling van het wetsontwerp inzake de rechtspositie en lïezoldii ing der predikanten Namena de commissie die de eonddcratién d i kerk over NoteerlnfCB van 29 fuU OBuaAini nTlHanfciiüi V K IMO 1 f MO IM U f KO 4 1 40 MOO 4 IMS kU 10 IM MO 4 IM klï I IM ia41 bU r lOO 4 1 41 bit 500 4 1 8 MO vm I lat 9 n 10 I vn I IM t I wiab Rbjgk4 mu Zitltfai llTP b I utu 4 10014 D o aar Ki P 6 IJH Hypb m t Ttrpl ulU MK wat Nad 8 h verb 4 MH 4h h Bjrp b 4 IM Dlta H M MiMe nianMalagaa AX O abt § 104H HXH Bargta B aa Jurg Fvd Obl li7 M H Bark Pat v l 17 Obl 4 NM Lé m ee p UU lOlK lOIH Obl 417 lOax 101 Warkip NV 1 lirp abL 4 WUtoo 1 Umb Itaankja Obl 4 IOOh 101 Bat P UU O 41 1004 100 ld ld Obl V M K Nederl Obl 41 101 H 101 h Uoormann Cult On Obl i Anut Grb b UOUai I Mh Nat Gr baa 1 I IOOh Idem 1 M 4 Ned Gr b b 4 Nad Ind Sp Ittt 1901 obl Hlaa Kana an T OJava St Obl i ciemarang Joana U91 U01 ld 4 A dam 1174 100 I ld Adam Olriap L 100 I ld W Kr NHV HatI IIU s 06 92 t6 86 3 7 WH Dordr M il I nndh l u IVi D o 3e Ig 37 01 965 M 7 H 74H S3H 3SH WH 7 H Geld M 11 3o 8 1 Iels 381 O olOj 2e lg 38 2 sGrhase IStl Dit UN l t Dlt 1137 I ai i Dito M Il i ironing 1938 31 Dito U 1 M 3 aarlem liM 3 Dito M 31 I aint U37 iVt s H b un 31 Bilvara lIM 31 4 Dito 10 M 2Vi Leauw ItM 3 Leiden 1817 11 N Holland M 3 Do Ie M 131 I Dito 8 M 21 D a SalO J MV i NIjm ta 1 17 31 K dana UM IT 4 O o 1 an 1 n 11 Olta 1 1 M V l Dito UN 11 1 chladJal l7 i i Tilb 1 17 11 ütr Pr r IV lOU 55 ai 93 san ir 91 een 91 4 91 X S9 ÜH 97M MH 9Gh B8M 92 32 90H 84H M 116 j 80 AANDEBL Bank an CraglatlsateUiiigen A d Bank aand USH 118 Hou BsnkU dito 102 Ine Bank dito 117 U7h Jav B MO T 228 230 Kasvarean dito 118H 113H ju 9 u 93h 92h 90 96 N 1 tsc m dito 86 Nedarl BinkA 134 131 B T Z A 900 4 IIOH 114H N B Utl UO a U6 Rott B Var aan 127 TwantacbaBjkJL 133 132H IngiiaC asdarBamlngan Alg Norltgaw A n4H A d Dr MU a 240 240 A d Buparl 118 116 D o gam 17 11 Zaaland 1 17 1 ï HoU un I Zk Ie 1 UM 1 Dito Ie Ig M 1 NG la I IJ i Dit UM 1 T Onr I 17 4 em Crad 9001 MOOO O P t Dit 1 l MOO I N BBktnat II 4 AaavmlllBgeB ypotkaekbaakad All fr Hjp b m 1 varpl atl Pandbr 31 A H baerXY3V A dam Ifyp L 4 Dito 11 S6U Arob H B Sar IJ P br 11 Bat Dypb NJf PJ 4 Dit CO 11 Dr BB d o 11 Pr Gron Hyp Bank Pd 4 96 9214 92 88H 88H 9tM MM 94 4 7 Aut Screw W L 114 Bat Marg Fabr 1141 V d B 160 10 0 O A 16S 16SH T d B p wAlOOO UO 13 93 96 961 Dito BMOOO nOH 110 Berk a Pa Afgaat V aand nu Bh C en P r Scholta 156 Gouda staar dito 400 Gruytar en Zn A prat aand lio 145 Dito B wlnatd p i4 h 146 4 Haamat aand jfifi isg Hotnek aand 306 210 llaro Cona aand iff Holl St m t t 17JH 175 Rollandla aand 231 236 MH 95 It lOOVt S6H Holl Bet MH A 310 330 6H lOOH HolL dr en k A 264 4 Holl Kunati I A 1 IS9 93 Int Ovt X dito 11 Intam Viae A 9 H 80 77H Mh 96 94H 102 1 9914 83H 83H 96H lOOH nti 99 KonJ JI ni b 75 9e 94 85H Dito prat 76 K N Hoogov do 139 Kon N Zout I A 4 1 D a Da en Va IV D a p b 11 i sGiav HB d oli Or Ujp BPb IV Bi n P er A C 4 Dito sar BD IV Ball njrp Bdito 4 Dito tar K IV n p b V Nad Oar M IVi taanl Nrp b aar AB AA BB 4 D a ser T TA IV K T n Crad Pandbr 4 D a a 1 varpl uitk IV N Uirp b d o 11 N Ojrp b Vacnd sarle K 3V D a i diU I Noordw Hyp b Pandbr V i OvorUaa n bd 4 Itott i p b d a 4 M II 11 tc nrp b i r K L H irtr Otp k 4 Dito ae ia K 4 Dils B ia E IVi DMa ll varpl UIU V 2 WaaU Ibp b Es rri r 9M M K S6H 100 K Br Sthaam do 24 H 251 Koranachooi N V de dito 137 Lev Br en tJ C 100 c pr aand 117 Ji7 Dito 1000 C v pr A 116H 118 Do 100 l CprA 1111 12 DolOOOg C pr A llSH IHH 206 Ljempl U en Ut 206 Maall d Ned 6X 270 US Cv a 276 N G o 3 W 414 Mii 97 Nad Kabelt dito aa 181 N Scb b ran dito 115 N St f Keraar A u 6 PhU Gloell 7I afgest C V A 3 6 4 7m Mh 6H s 4 Rott O ua dito 824 S24 96H t7H 115 207 246 Schalde K M dJI iiSh Scholten dito 206 SmlU tranaf 247 StokT M4 1 MO Stokv lOO lOOO d 160 1514 Stspinn Sp do 129 13 99m 99H Stork dito ai 225 TvHJnstra Pret A 142 15 Utr Aspb t QJL 190 189 Ver Dl fb aand 230 230 3 lOOX IOOA lOUH 6H Var Ck Laand 119H 117H Dito pra 131 129 Var GU HS yJi 164H Ver Pi V Gelder 153H 155 7B 7H Dito dito p aaad leOH Ver N R lab a 170 Ver Touwt dlie 189 140 IVlIaatnfan KI d IM deze materie te verwelken had bracht ds Bounirtra het eindrapport uit De conclusie van het rapport luidde 1 de behandeling van de consideration der kerk over de onderhavige ontwerpen op te schorten 2 de consideratien der kerk met dit rapport over Ie brengen naar de commU ie van ontwerp met verzoek haar advies te wiUen verstrekken tegen een datum door uw ho oge vergadering aan te wijzen 3 dit advies te doen toekomen aan de leden van uw hooge vergadering ter kennlsriemlng 4 de gewone vergadering der a gemeene synode van het jaar 1941 tot beëindiging van de tiehandehng in ae lezing van de ontwer en te verdagen tot een wederom door uw hooge vergadering te bepalen datum De conclusie van het rapport w rd aanvaard Daarna sluiting der zitting en vcrdagtng tot heden 10 uur RADIONIEUWS Danderdag SI Juli BILVERSUM L 41S M 6 45 Gramofoonmuz 8 50 Ochtendgymnastiek 7 00 Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Dagopening Voorbereid door het Vryi Protest Kerkcomité iJti Gramofoomnuztek 9 15 Voor de hiusvrouw 9 25 Gramofoonmuzlek 11 00 Voor den boer 11 20 Orgelconcert en gramofoon muziek 12 00 Oniroepork t 12 49 Almanak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 1 00 Enbemble ErltA Helen en gramofoonmuziek 2 00 Gramofoonmuzlek 3 00 Voor de vrouw 3 20 Gramoïoonmuziek 4 30 Causerie rfiet gramofoonplaten Galerij van hedendaagsche Italiaanbche zangers J 15 BNO Nieuwi economische en beursberichten S 30 Amabtlesextet 8 15 1OO 00O O0O ratten en het kwaad dat zij aanrichten causerie 6 30 Ensemble Bandi Balogh 7 00 BNO Vragen van den dag 7 15 Klaas van Beeck en zijn orkest 7 45 Voor den boer 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Omroep Symphonie orke t en sopraan In de pauze Boekbespreking 9 30 Berichten Engelsch 9 45 BNO Nieuwsberlth ten 10 90 BNO Uit ndlng in de EngeUche taal National features of the Netherbmda HILVERSUM n 391 5 H 9 4S Gramofoonm jc 8 M Ochtendgymnastiek 7 00 Gramofoonmux 7 45 Ochtendgymnastiek 8 09 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuzlek 9 15 Gramofoonmuzlek I0 99 Morgendienst 10 20 Pianovoordracht 10 49 Voordracht dracht11 80 Het Sylveslre Trio en gramofoonmuïiek 12 09 Politieberichten 12 13 Ramblers 12 45 BNO Nieuws en eccmomlscheberichten 1 90 Bont programma 3 39 Voor dezieken 4 99 Gramofoonmuzlek 4 39 Voor deJeugd 5 99 Lezen van Christelijke lectuur Voorbereid door de Chr Radto Stlchtlng 5 15 BNO Nieuws economische en beur berichten 5 39 Het Haagsch Trio 9 45 Reportage 7 99 BNO Persoverzicht voor binnen en buitenland 7 IS Gramofoonmuzlek 7 39 Brandende kwesti causerie 7 45 Gramofoonmuz 8 99 BNO Nieuwsberichteti 8 15 Sp egel vanden dag 1 39 Omroeporkest en soltsten 9 39 Sport 9 45 BNO Niéuwiberlchten 9 99 ChranHtfoomnuziek 1 330 vn m U4H ITS BlH K mM Warkapoor A dito Waataftulkar dlts WUtoa r taw A Olio C pr AWyara I an Am Ckrratal Am amalttiis C V Stand Br C V lOA Am rob Cr T A 3 n OH M IK 4 I Colg C e lOA n Oan 1 Cï et 1 4 a k a Buds iicc ita Kaaap 114 T PI cSrp C T A N It CM A R n Uolt St Bubbar C f 1 I a 33 347 347 340 240 3 166 A N IB lltlA Dito Nat B NX Gaa Mtl A Dito N Tw C St V Jj Am Tal Tr K C A Baa alavar aiJglBg a B C an U g A 34M Bom S H M A IH UO 0 U At B Md lUH Ounti an Sch A 136 I Cr anBvJt A 315H mUnda an Tavaa a 188 JiS Nad Wol Ut A 74 HUnbe v id ra BilageB BU Uit la rul A 608 Otto ta A 433 410 Boeten U MH a UM Uh Slngkap TXS a 186 1 5 PatroL oadaraaaüngaB Drd Ptr I C T A 311 K N Pati U l 100 Ond A 3KH 340H dito C V A 3S H Uoeara Cnlm A 370 263 Tarakan PJ A 840 SUnd 011 10 4 25 C T A 137H RubbaroBdarmemIBgan Beaaa Rubber 133H 137 Ind Rubb C 173 Java caoutcb 13SM Praangar B UI 73 74H Rotterd Tap 8 H 73 Salatrl PUnf 7 Wal Sumatra 188 Zuid Praangar 74M Tl IcbaapvaartaaaaladUppIlML Pumass S nA U 146 Ml Zaev aand 100 106 Nlav Goxxit A 230 387 M DaUaaaCvA 130 Ut Oostaa A 161 ISIH Handalav A dam 421 431 CaltagrataalarlMippIlaab Krlan Eulk r A 80 Pagottan A II16 1 3 Suiker Ct MO A 183 178 Tjaweng Laatori 97H 4 Arendsburg 121 Besoekl A 7t 73 Soek Undb A IMH Amn The C A 288 Ban Thee Ru A 2814 Goalpara Cu UQ 406 Pangkeoum The 131 PastrNangkaC MD 410 Rongga Landb A 186 Sedcp Cult A 383 Slndangs Cult A 194K 110 Talaga Patangan 160 W JavaThacC Jm 63h Ins Cult Syndic 68 KslITslIoCuUJiII 228 Mlchial Am 196 WJavaKlnaCJgg 135 Dlvaraaii W 166H 136 Blauwh Vrlaa A S6H Bijankorf A 166 Gam C W ao vr 135 Dito Prat WA 11U Gouda Kaaab Ut 93 Houth AjbcrU A lU Houth Jongon A 133 Houth Pont A 127H Mullat W B I A 114H Do 93001 76000 A 66 nu 104 KM V Hav w A 30H Z Sab 1000 Cv JL 100 Woolworlh e Co wagai i6H 54N 23H 8 4H 1 15 4 80 140 e WH 46 8H H U 1 H 2M Spoor an Trai 17 66 Dall Spoor A NI Sp w un A Alcb T C v gA KansCS C v gA K CSouthR Ca Idem pref a Dito Gert v g A Un Pac C V jA Gold Taamw MD Kedlrl Dito pret A Malang St lr A O Java Sttr A Cem Joana Al Sera Chorlbon A Soeraioedal Sttc Prolongatta ACTIEVE FONDSEN 4 1 UM UCIi wou Nft M M 1 M WK M kU M IOOH IOOH 4 bU UU 4 Wls MII wu WH ua 1 N MH MH IMH UM UM M 1 ÏÏH 7K C rt InaNu I nj4 7H ar tk k aM H H UM 1 N 1 J x 86H u r 1 M S 8H UM f 1 M 1 ü i H 2tt H 8ft C rtitla t i WH 76H Or ib ii M ü i TS Tii UM UdM f ie 0 I M Uil Indtt MM 1 ti H un iBdit 1 00 A 1 HH 8H Buik B Cnd iBSt lUL Bank NmL Ud BandaUb IM lU I84H 13U Mad Band lUf H UO iiulnaMai Alg KuBMcDda Urn 141H 142H I40H MIH Sarkal s Patent 83H 83H 83H Mh alT OIM C Hw 88H i8 8H 89H ftitkac 313 313 rakker 18b 187 13lH l H 129 130M I d r rd A t 311 MüUp O B A 211 313H 1H 1 Bi Prat A 161 163 AU Ludl St C V U f a B n Km a Bb rg A C V M 1 MS Aai prat a Aaa Car aad r a Am Bnka C T ld Ana Capp a v 14 Batkl Ot p T 10 ld Chrral CoF C A Cwtlaa Wt C r C V Ideas 4 Baoaral Motae Idaa hstarm Niakal Cy Cv 11 a m Kaan CC U A ni I aartb Ara Av C A a n M Nartk Aat B A e A Bep 8t l C A 1 Uo Btat a St M ld m iiwiaa Clt S nr C C IC H C 11 SoutlL C T M A E U u North A Ct Cv A Um Badlo Corp C T A ld Ooat Bom UU A U3 Idem prX Aaad i06 P Cr OBd n BlBt a DorC Pair üuL UU S Aand llOH 313H iCon PaD M t Utem a4H 236H 07 243 Cont OU C C U tdam 17N Uld ConUn Dt l P t C f A 111 PUI P t C V MUL 82 Sh ll Un C 1 M 9 i M iT Wat Aa OU a T 1 Idaii ab pTa rtMUtatluip a BolL Am LunAasO il6H U6H n yi ilvi Cblna Japan M o idara 141 140 143H Kon N d St UU ld lii6H ICon Pakate U ld ain va 285 Nad Scb epv Un ld I6Ii 170h 173 175M Rott rd Uo7d Idem 135 116 139 Stoomv UQ N d ld 186 liSlSaInt Mere Uar Cj 416 419M U6U8J4 C T 10 A 9 Salkar d ia Handelsv Amat A 413 417 Javaacb CuljnD ld 33U N d Ind S Ua ld 238 Var Vorst C M 3iO S 0 A 115 U6H TabakBond na iiitBgan Oell Bauv MIJ A iW 334 226 DeU MI f 100 CL ï ld na 3 h HM 17BH 276K Suwsbab Ua ld a 231m imi tèt Wll o 4Co C A Ealttm and Obl C T Idam ié N Skaaap li Obl C V 16 I 3 iS H IlllnoU C nt Cvid H M N York Centr CvJd U P n ylï a 10 13 C A K aiN Soutb Pac Cl T g Uain ld lUUwaj O ioh 04 1 CanMt Pa C M B kb ra d n Mlngaa AmcUrdaaa R Cult Aand m MH Mh MI Cindar Bub oiU ld 211h DaU Bat R UlJ ld ai3H UtM Kcndang Lambo Bub Idwa INM i Uajanglandao Ktm 14 Wh H Ooit Java Rubber uq idaa iS Oeatk a lOOCv IA J fbadjadl Quia B Idam U 1S9 Cilau Sum Bubbar Uit Idem U3 m Sum Bubb Cult ld a39 Ver Ind CuU Obd ld m UOh M iBtara Bubbar C n Ou s a t m 3 i kattawTb b b rwtk f I l 11 ld ld ld ld UL UL ld ld li M ld ld ld M ld ld m R n n H 70l 71 117 8 67 74 153 111 61 m e 68H 61 lOM 4 85 53K sa H TIM H t ua Utl t p uu 11 l W tt p UM r 1 p U4 ltt 104 c 1 1 a p utl s p l M r t KoartrsiaBa kaaa obL 4 Dito Neu Auat ekL I rarbcnUid LG C T O ICaU Sjrnd 30 100 t Dito 0 100 ei i I WlntarabaU obl i a rubanind I O C T A Var KorfciBd C A Oultaebi g L Bil M O 1 1 Bukrv n ti t i V O vn Vt Olto t i s i s o f D R ntenbank M 7 Var D Stodcnl O Bajrr Hyp an W B Pb M 7 D Unolaumw O 1 ObL ObL ObLT 0M Galsonk Berg Obt Rn CulaboKattngsliOtM OM T Uarp n r Bwgbaa Pko alx Akt Gaa Ek lib Unionukrthaml A O Itnana o Balak Obl i V Siakiwu k ObL f O M aari A IS ObL Victor 0 w Obl l a Vogel D a K ObL f BlMla w B M ObL 1 Dlts 17 ObL I kagaaar StraaaMibalui 0 trarb ninduatn taaA Si in ns en Haisk aand Tar OlaniatoU Fabr a ad WUlKrakaU Akt Gaa KOBBSEN NI0ERLAM08CB CXCAXINO iNsmuus Ko r en voor storüngoi op 3 JuU tegen verplichtingen luidend fai Be ga s 30 1433 Zwilserscne ranca 43 31 rranaehe ranoa 1 7 Llraa 1 De nacb kron W JJ Nooraehe kronao Zwaadseb roBjn 4 a IPlMCb mark U Dinar oude Kb SSÏ inlauw eehjSdBi H rurksch ponden 1 Swa da acbjjlden MM PenaA nliuwa Heulden tSJN Zlot oud schalden M Zloty Blenwa schulden fIJ Lel IM S owaakacbe kronen e tS