Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1941

GOUDSCHE ponderdag31 Juli 1941 go Jaargang No 20694 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Baraia MASKT n IVL tltS rMtrefccalM MN piefredacteur t TIETER Souda Iedereen in Japan moet steeds op het ergste zijn voorbereid aldus Konoje Engelsch Chineesch militair pact te wachten Gebied van Petersburg in een tang slag in het vrije veld ten Oosten van de Stalin linie Beslissing niet binnen enicele A dagen te wachten Angelsaksische vreós voor de wereldrubberproductie teit verkregen De stichting van den Nederlandschen Volksdienst houdt daarmede verband ïning gehouden bü de belastingpolitiek aliiiis i t heer Piek die als directeur iii 4 U nV aitna Kü A t Aiiretttii Noorden van Ktef volgt de Hnie dan dezerivier en daarna buigt ztl naar het Z O af passeert Berditsjef en loopt vandaar verder naar Kamenez De Unde is dan doorgetrokken via Kamenka den Dnjestr tot Odeasa Deliaarl loont T ee der belangrijkste doorbifflkpjaatsen de sector Mtnsk SmoletMk en de ector SjitonürKlef iien de gewenzchte hulp te verschaf1 De Nederlandsche Volksdienst is niet ten I gebonden aan eenige politieke partü ot United Prein meldt uit Helsinki M eclooft hier dat de kroote tangvoimW bcwejiui der utitsche en yini bflroepen die het geheele gebied ui pet rsburg dreigt t omvatten lufzaam maar eker voorgang maalit m dal binnen enkele dagen groote inccfsoen iverwachte jzijn Het Dtjitsche oHensief tea Zuiden nn Petersburg vordert met den dag en wnrilt door omvangrijke luclitaanïjjlen P de wegen en spoorlijnen ichter l el Sovjet lront ondersteund Mftmern is men hier van meening dal de tegen de transportwegen der Hevjcts imclemomen luchtbombardenenlen de levensmiddelenaanvoer van Petersburg reed ernslig verstoord iMbbcn De vier doorbraken door de Stalinlinie Uit Duitsche militaire kringen worden voor tiet eerst nadere bijzonrlerhedra bekend gemaakt over de vcrscliillende doorbraken door de Stalinlinie Dewrste doorbraak door deze linie gC Ktiiediie op 4 Jiili aan de grens vari Letland m de Sovjet Unie Op 11 Juli bi on 200 km Oostelijk van Minsk de bcslurtning van de Stalinlinie in den lector Mogilef Oreja Witebsk Polosk Zy leidde ojp 16 Juli tot volledig lucces daar op dieii dag het 120 km an KCnp zijde van de Stalinlinie geleion SmihfiiBk kon worden ingenomen Op 11 enil2 Juli braken Duitsche formaties door de op 150 km ten Oost en tn de Sereth gelegen vestingl Aen der Stalinlinie in het gebied van oerdilsjef en Sjitomir Op 19 JuU werd de Drijestr overgestoken en drongen de Duilachp fiiimatics door de aioaar gelejen vistingwerken der Stil ii nie heen Op dit Zuidelijkste ou van de Stalinlinie begon op 21 Juli de achtervoljins i an de i lerugtickkenden vij no Dl doorbraak van de Stalinlinie boson diLs op den Noordelijken vleugel van liet Duitsche front ging vervolr gens over naar het centrum van het front rn naar hel gebied ten Noorden en ten uiden van de Pripetmoerassen Wdama eenige dagen later de Zuidelijke vleiiKel doorbroken werd Deze vior doorbraken geven de vier voortaamsle aanvalsrichtingen aan van de Duilsclie legers Begonnen bij den fecliter Duilschen vleugel zijn het de Volgende van de kaartje zich de OBtrof X naar 5 U vla Mohllet ver Ï W viïai Z i HO rl Ui iL 1 o om ach onlteveer Onjeor T te voegers rot aiMrAu u n I feveef w km ten 1 Uit Moldavië en Boekowina naar öen benedenloop van den Dnjestr 2 lil Galicie naar Kief 3 uit het gebied Van Minsk via Smolensk naar Moskou 4 door de Baltische landen naar Petersburg In Duitsche militaire kringen wijstmen er op na de succesyolle doorbraken door de Stalinlinie de gigantischestrijd in het Oosten het beslissendestadium is ingegaan Het is than s geenstrijd meer om de Stalinlinie het iseen vrije veldslag die ver aan genezijde van het front wordt gestreden De beslissing van deze veldslag valtniet binnen enkele dagen te verwachten l Dc strijd bij Smolensk De vernietiging van de omsingelde Sovjel formatics ten NoordrOosten van Smolensk blijft vtuderen aldus het D N B Op een plaats verloren de bolsjüwiki 78 op een andere plek 60 tanks wparonder 18 van de zwaarste In twee dagen bedroegen de verjiezen der bolsjewiki in een slechts kleinen sector van dit front 230 gepantserde vechtauto s d w z meer don de uitrusting van een Sovjet pantserdivisie en meer dari de helft der maandelijksche productie van de Sovjet tankinduslrie toen deze nog stelselmatig en op volle kracht kon werken Alle uitvalspogingen uit deze omsingeling waartoe door de po litieke commissarissen bevel wordt gegeven bezwijken onder de bloedigste verliezen voor de bolsjewiki Door brandende bosschen Duitsch Finsche formaties hebben opnieuw aan het Finsche front succesvolle aanvallen op de Sovjets onderno men Na hevige gevechten trokken de bolsjewisten terug Bij hun terugtochl goten zij nafta in de bosschen en schoten ze vervolgens in brand Hun plan om zoodoende den opmarsch der Duitsche süi Finsche formaties tegen te houden mislukte De verbonden troepen trokken door de brandende bosschen en zetten de achtervolging voort Hopkins by Stalin Naar de Moskousche radio meldt heeft Stalin in het bijzijn van Molotof den vertegenwoordiger van Roosevelt Harry Hopkins ontvangen Naar Reuter uit Moskou meldt heeft Stalin den vertrouweling van Roosevelt Harry Hopkins eon boodschap voor den Amerikaanschen president overhandigd De krijgsraad te Mo kou heeft naarReuter meldt drie hooge functionarissen van het syndicaat voorautoonderdeelen ter dood veroordeeld omdat zij onvoldoende maatregelen hadden j genomen tegenbrandbommen Bij e n Duitschenluchtaanval was in de fabriek eenbrand uilgebroken die groote schadehad aangericht Naar de Sovjetradio meldt heeft Harry Hopkin na itjo onderhoud met Stalin en Molotof de cdrrespondentender buitenlandsche persontvangen enverklaard dat hü op speciaal verlangen va Roosevelf naar Moskou is gekomen om met Stalin te spreken Hopkins kondigde ah dat hü noftwee of drie besprekingen met Stalin zal voeren Voorts gewaagde Hopkins van de bewondering die in de Ver Staten waargenomen kan worden voorden strijd der Sovjet Unie en van dehulp die de Ver Staten den Sov jetswillen verleenen echter zonder dat höbijzonderheden omtrent deze hulpverleening verstrekte Omtrent de kwestieder betaling van de Amerikaansdteleveranties aan de Sovjet Unie verklaarde Hopkins nog dat Slalin daardoor geen moeilykheden zou krijgen Hopkins i naar dt Moskousche radiohi aan toevoegde vergezeld door tweeAjifierikaan ché deskur digen Hij hééftafin intrek genomen in de ambassadefier Ver Staten De aanvalsvoornemens der Sovjets Nadat reads bijzomdarhejien gepubliceerd konden worden over de samenstelling de aanvalsrichting e d van zes holsjtwistische legers te en OostPruisen en het Noordelijke gebied van het gouvernementgeneraal welke gegevens geput waren uit gevonden documenten is thans e enrtieuw bewijsstuk beschikbaar voor de aanvaisvoornemens vafl de Sovjets aldus het DN è In Luck ia in een dicnjtgebouw van liet Sovjetlegeiopnieuw een getloten kluis ontdekt waarin behalve bevelen aanwijzingen en geheime stukken van allerlei aard ook de gegeven der oorlogssterkte van het 15e Sovjetleger gevonden werden Dit leger moest oor den 17den Juli des moi g ens om acht uur met 313 569 man op ifolle oorlogssterkte tot den aanval gereed staai Het leger wasvsamengesteld u it het 13e 10e 2e en 4e corps jagers Het 13e corps bestond uit twee divisies met 42 138 iflan 9000 paarden 1207 machineg eren 344 stukken geSchut en 8500 voertuigen De drie andere corpsen bestondeh elk uit drie divisies en waren versterkt met regimenten artillerie tankbrigades en chemische bataljons De reserve bestond uit 31 880 man Bovendien was bü dit leger ingedeeld de 5e divisie jachtvliegers en de 7e divisie torpedovliegtuigen met 516 machines © eze geheele bolsjewistische strijdmacl t dfg met anderen bestemd was voor een inval in Midden Europa werd door het tijdige ingrijpen van de Duitsche weermacht volkomen verslagen j DE NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST Leniging van de nooden in het geain VRIJWILLIGE MEUEWERKEKS GEZOCHT Het Nederlandsche volk één aaneengesloten geheel gelukkig en welvarend dat is het doel dat ons voor oogen staat zoo sprak de persadviscur Hulstijn op het departement van VoIksvoorMchting en Kunsten ter inleiding van een persconferentie die daar werd gehouden om den leider van den Nederlandschen Volksdiemst den heer C Piek gelegenheid te geven dezen nieuwen dienst vandaag in het brandpunt van de langstelling dèr lezers te plaatsen Het Nederlandsche volk als één groote familie waarvan de sterkere leden hulp verleenen aan de zwakkeren indien deze hulp noodig is En in een zoo uitgebreide familie zijn er altij4 menschen die geholpen moeten worden Gezinnen wier inkomen ontoereikend is om in dringend noodige zaken te voorzien en die zleh geen andere middelen weten te verschaffen zoo bijvoorbeeld ingeval v n geboorte van een nieuwen wereldburger of in geval van ziekte of ongeluk en in verscheidene andere omstandigheden waar onmiddellijke hulp moet worden geboden De Winterhulp Nederland heeft in den nog betrekkelijk korten tijd van haar bestaan veel en moeilijk werk verricht en ondanks allerlei tegenwerking en wanbegrip haar onmisbaarheid trewezen en thans een zekere populan al4vs de heer Piek die als directeur generaal van W H N vele ervaringen hééft opgedaan waarvan de N V D zooais dê nieuwe instelling bü afiiorting genoemd wordt profyt kan trekken Beide instellingen zullen voortaan onder zijn leiding werken en zü zullen elkander aanvullen Beide berysten op den grondslag van vrijwillige medewerking met een zoo gering mogelük a ntal betaalde krachten Over de i esultaten van de Winterhulp is de heer Piek dankbaar doch niet voldaan Van October af heeft de Winterhulp een omzet van zeven millioen gulden bereikt er zou echter het dubbele noodig geweest zün om in alle gevallen gezien den grooten achter stand als gevolg van jarenlange werkloosheid in honderdduizenden gezin Dc Japan sphe Konoje he ft m opening van de minister president een rede bij de zestiende plenaire zitting van de onderzoekingsccmmissic vooi de nationaie mobilisatie gewezen op de noodzakelijkheid van een snelle nuitvQcrleggi ng van alie maatregelen welke bcoügen Japan voor te bereiden op iederA toestantH in li i Verre Obsten NaCer op gii wezcn te hebben dat de Eurcptesch e oorlog mtt ivet uitbreken van den Ouitscfibokjt V istischen oorlog in een nieuwe phase is getreden verklaarde prins Koüuje Ongetwijfeld lal deze oorlitg ernstige gevolgen vuur Japan hebben Met het oog op de snel veranderende wereldiAtsitie moet iedereen in Japi n steeds op het etgste zijo oorbereid De regeering doet alles t at in baar v rmbg n ligt om alle reserves aap men$chenmateriaal te mobitkeeren en om ai n lederen toestand het hoofd té kunnen bieden welke zich tn de toekomst zou kuniien voordoen Ten slotte nep de rainisier presider t de leden van de onderz ekmgsc ir missie oft alle vraagstukken te enderzoeken welke verband hooiden met ie snelle uitvoering van de mobilisatieplannen der regeering NAAK EEN ENGELSCH CHINEESCH MILITAIB PACT De sluiting van een Engelsch Cbi neesrh militair pact is binnenkort te verwachten naar Domei van betrouwbare lijde verneemt De volgende regeiiiigen zullen worden getroffen 1 Singapore wordt stapelplaats van oorlogstuig waarvan Tsjoengking via Burma wordt verzorgd 1 Engeland richt vliegii igfabrie In November besrfiiktc do Winterhulp nog slechts over 35u vrywiilige medewerkers in April was Uit aantil gestegen tot 15 50J Per culiccte war i er gemiddeld 26 850 collectanten e ir totaal zi n het er 215 000 gcwee i jic inzamelingen zijn in alle gemcent r van ons land dvor evoerd en er is groote liefde voor dezen arbeid betoond waardoor aa hondtrdduizer drn landgenoolen hulp verleend is geworden De heer Piek vertékie van merkwaardige ervar ngen die dt coilectanten hebben opgedaan Iji de z g betere buurten werd veelal de deur voor hen dichtgesmeten in dp volkS buurten werd over het algemeen in t liefde geofferd Kende men In dé kringen der beter gcsitueerdsn den nood niet of wilde men er om redenen van achterdocht of haatpolitiek niet rijede te maken hebben Hoe het zy de Wintelhulp heeft haar beslaarsrecht volop bevve en Op haar grondslagen is nu de Ned rlandsche Volksdienst opgebouwd Dc Winterhu p zal worden voortgezet i het komende seizoen en aan de voorbereiding wordt in deze zomermaanden binnenskamers hard gewerkt De Nederlandsche Volksdienst is uit de Winterhulp geboren en hij zal een speciale taak hebben die voornamelijk op de beschermirg van moeder en kind wat breeder op de leniging van de nooden in het gezin is gericht Maar al te zeer is in voorafgaande jaren het gezin als grondslag van de gemeenschap miskend Verkeerde loonpolitiek belemmerde jarenlang een gezonde gezinsvorming Ieder die over gezond verstand beschikt kan begrijpen dat het onderhoud van een gezm van vader moeder en drie vier of meer kinderen heel wat meer noodig heeft dan een echtpaar zonder kroost of met slechts één kind En toch hoe weinig werd in den tyd die achter ons Jjgt met die grootere behoeften reke bü de loonbetaling bü dc vdlkshuis vesting Men realiseerde zich niet dat de bescherming van het gezin een onderwerp van het grootste belang was voor een gezonde volksgeméenschap De loonbelasting zooais wii die te genwoordig kennen hoiidt inderdaad op redelijke wUze r ening met de geringere draagkracht v n kinderrijke gezinnen tegenover kinderloozcn die eenzelfde inuomen uit arbeid genieten Doch daarmede alleen is men er nog niet De kinderbüslag op de loonen is in vele gevallen ook nog onvoldoende en er kunnen zich zooveel onvoorziene omstandigheden voor doen waarbü hulp noodzakelijk is Hier ligt een prachtige taak voor den Nederlandschen Volksdienst een dienst die uitgaat van het gezonde beginsel voor het volk door het volk ken en bases voor Tsjaenfking in Briisch lndie Sinciporr en Burma op X De Chineest lie kuupliiden en firml s in hel iÜuiden van Brtt eltludle steunen het mitïtiire pael 4 Bij ten o irlogsvcrklatiiig van lüiteland aan Japan komt bet ietjer v in T jiM gking onder bevel van generaal fopban Voorti wordt volgens Domei u t be ta ouwbare bron gemeld dat voorberciJiager wirden getroöen voor de gtl neenschappeiijkc verdediging vaa Burma en alle toegangswegen naar China waarvoor refds vrtj sterke Chinecsche rmaties m Suriiia j n ge detacheprd DeAmenk n heUötn de Chineeiohe luchtmacht laten insptcli eren door generaal Claggt i bi Sc XmcrikaanscJte Jiaip georg i se rd vsaarby T iüengkihg vüe g ider tegen Japan ter b schikk ng van Üe nenkanen heeft gesteld Dt VLHHOOG E Si AXNI m Do Berlijiische c K r van oe N B C telefoneert V De iH ttUng van steuhpuatfn in Indo Ch na door Japansche troepen welke ahar s offiCit c s bevestigd heeft de spanning m het Verre Oosten zoo mogelijk nog meer vergroot Te Singapore begint men rekening te r o iden met een blokkade doof Japansche schepen AUe handèisschepen in de haven van Singapore worden bewapend Broake de i ianke radja an Serawak hield een rede waarm hu Japan beticht van plannen ten aanzien van Borneo in verband waarmede hij er op wees dat er voldoende strijdkrachten van het Engelsche iuchtAapen eii Britsch Vustralischtn troepen gestationneerd waren om een ventueelen aanval te kun ien afweren Op Java zijn graote manceavres gehouden teneuide de mogelijk hnd van een vijandelyke landing tos Cl nfpssisï cele opvatting Het Nederlandsche voIk m zun gehee üopaait de bele ekenis van der aard van ivr werk Als peet heeft dc Duitsche natio aaalsjciaiistife he Volkswohlfahrt j n desj ünde gestaan bü de geboorte vin denN D Van haar jarenlange enar ng die tut beft onder nswaard ge resultaten heeft geleid is de sttc htmgvan denNederlandschen Va ksaiens een profijt getrokken dat de boste verwachtuigen voor e n voorspoe i gengrcci waarljorgt t Voor Neder and is de N V D eer ilkomen nieuwe iiiSielUng Men ke ndc te onzent wel allerlei c h arktatieve geaootschappen en vcrecmginger doch zy hielden ge en reke ting met de voiksgomeensehap in haar niaatschappelyk verband Men kan met het geheeie volk dienen wanneer men zich aan een bepaalde po iekc party of kerkelyke richting bmae De tyd der politieke partyen is thans in Nederland voorby De overgebleven kerkelyke richtingcu zuU n den Nederlandschen Volksdienst niet van den voorgenomen koers kunnen aforengen Voor den N V D zal alleen het hart moeten spreken Hiervoor roept de N V E zyn vrywiUigc medewerkers bp Jarenlang heeft nood geheerscht in tjenduizBnden ja honderdduizenden gezimten De gevolgen van dien nood zün al werd reedi veel ten goede verkrijgen nog volstrekt met verdwenen Veel achterstand moet nog worden ingehiiaJd Vele verzwakte moeders en kinderen hebben herstel van gezondheid en kracht noodig Zjj zullen in verscheidene gevallen eeiugen tijd naar buiten moeten worden gezonden in een omgeving waar klimaat en versterkende middelen tot hun volledig herstel zullen bydragen De tandheelkundige verzorging is in duizenden gezinnen ve waarloosd o m dat ge en geld ervoor beschikbaar was Zoo zullen daden moeten worden verricht op velerlei gebied Langzaam maar zeker zal de gezonde toekomst van het Nederlandsche vo k zich verwezenlüken De Nederlandsche Volksdienst zoekt de kent van een gezond volk langs den weg van de liefde voor het volk Als leidende figuren zullen de elf provinciale directeuren en de drie stedclyke directeuren Amsterdam Rotterdam en Den Haag van de Wintorhulp worden ingeschakeld Wie lust heeft een deel tan zü vrijen tüd ter beschikking van den N V D je stellen kan zich by n dezer directeuren aanmelden Voo s rekent de N V D op toetreding van zeer vele Nedertaii rs tothet lidmaatschap ad ƒ 1 mWlmumper maand Men kan ervan op aan datdeze maandelijksche gulden op demeest doelmatige ü ten bate vanonze volksgezondheid zal worden besteed schen Batavia en Straat Socnda ta onderzoeken In Indo China is de verkoop van benzine geheel stopgezet waardoor het pariiculifre autoverkeer onraogelük is geworden Te Sjanghai hebben de Vmertkaa iache en Engelsche autoriteiten hun landgenooten aaifS üzing gegeven Sjanghai by de eerstvolgende gelegenheid te verlaten Mc Arthur de nieuw benoemdecommandant van de Amènkaanschestrydkjachttn in het Verre Oosten zeim en e de M Manilla dat presidentRoosevelWiéeft bepaald dat dc réchten van Amerika in den Pacific metalle 5iddeich moeten worden verdedigd Da Philippynsche troepen zijnin veroand hiermede on Ier comman iVan de Ver Staten g p aalst en alPmlippüasche reservisten Ander tiwapenen geroepen Het tot dusver mKvvelang gestationneerde Chmcesch r ileger van de regeAwg Je Tsjoengki hfxtl zxh ap marsch tsaar de grei Inda jjun begeven Bovendieri douriardnëkkige geruchten dc rohde volgens aéiji de Amerikaanjcfee Pacificflo it Peari Harbor met onbekende issttmmir g heeft verlaten De Engelsche en Amefikaar sehe Kactie ap de andw van Japanners in ndoChjisa woróeii in dc Duitsche pers toegeschxe en aas de vrees dat Japan van InJu Chin us de har J zou ktuftien feggen cp e wereidproduclèe VM ru l er Men Wijst tr daarby op dat Xeder landschIndiÉ waar mer i a verreweg h et grootste gede elte van zi n behoeften aan rufeoej defcl thans bincets het bereiitt van hel Japanscfte iteger de vloct en het Ittchtwaptm is gekomen Het resultaat van een m iütaire inter verriié var A Tterika za v ijgens êe iSaitscBe opvatting kurnen Zi n dat ia iie Ver Staleh spoedig geen vlieg uigen jheer vffiegen get n auto s meeir njden körto dat a s wat n et r obber té maiiea heeft T oet wortjén s p gezet De omstandigneid dat men ip Amerika de bevoiking heeft verzocht het benzm t verbruik te be c ken niel£egenstaan je het feit dat Amerika de graotste petroieumproducent van de wereld is irerkiaan men hier aldus dat men oprpept tot besparing van benzine omdat men weet iat daartïéSï ooji rubber waarvan dé imported wei eehs zouden kuniien uit 3ly n ttarit bespaard VEKKLA INC VAN EDEN Eden heeft in het Lagerhuis een ver klaring afgelegd over den toestand inhet Verre Oosiext waarbij hy de econ mische maatregelen opsomde welke deEngelsche regeering alsmede de regeeringejj van andere landen tegen Ja panhebben genomen Hy deelde mede dater ook 5 tappen zijn ór der rümen om decor ces a s an de Japansehe séheepviartmaatsc iappijen in te trekken endat Engeland sinds cenigen tiid ge npetroleum meer aar Japen heeft geleverd De thai 5 genomen maatregelenmaken een algèheele controle van a lemet Japan gesloten p rcleumcontrs ten door maatschappen welke onderBnt che Amènkaansche en Nfderland che cortrcle sjaan moae ijk ONDEKHOl D CBAIGIE TOYODA De Britsche am bassadeur te Toi io Sir Rob j rt Craigie heeft Woensdagnciddag naar Domei meldt een beïotk gebracn aan den minister van Buitjjnlandsche Zaken Toyoda en met hem eén onderhoud jgetiad dat meer dan dertig minuten heeft geduurd Craigie en To vpda hebber de laatste ontwikkelingsstadia bespreken der Japansch Britsche Jtwtrekkingen AMERIKA rROTESTEERT TE TOKIO Onderstaatssecretaris Sumner Wellesheeft medegedeeld dat de Amènkaansche regeering in Tokio een sCherpprotest heeft ingediend omdat bü hetbombardement op Tsjoengking doorJapansehe vliegers in de nabyheid v nde Amerikaansche ambassade en eenAmerikaansche kanonn ioot bommen zyn gffvaüfn V DE JAPANSCHE TROEPENLANDiNGEN Gisterochtend zyn de eerste japansehe troepen in Saigon aan land gegaan Twee vol geladen Japansehevrachtbooten kwamen in de vroegte indé haven pan THAILAND BLUFT STRENG NEVTRAAL De plaatsvervangende minister van Buitenlandsche Zaken van Thailar d heeft in een interview verklaard d at Thailartd de mïest strikte neutralite t zal bleven handhaven Alle andersluidende gruchten dementeerde de plaatsvervangende minister iOHtn iHaaH Zon op M oatkHr M J3 Maaa op 15 o i r 2 Meo it erpHchf Ie verdul Ier tontoadertmat tol xoasopbomitf Laalaaras o rl iee mociea o 5 tmt i o l ie wofHea