Goudsche Courant, donderdag 31 juli 1941

DONDERDAG 31 JULI 1941 In verband met int ntarisatie I is onze zaak gesloten van 4 tot en met 13 AUGUSTUS XVitEDE BLAD STADSNIEUWS Ontruimde zolder nVlES VAN INSPECTIE VOOR DE LIJCHTBESCHEBMING tv burgemeester wyst op verzoek Tden wnd ryksinspecteur voor de S herming van de bevolking tegen taanvallen op het volgende Het in den laatsten tyd sterk toe men gebruik van brandbommen KH luchtaanvallen vereischt een bij inder zorgvudige naleving van alle maatregelen tervoorkoming van brandgevaar Het opruimen van de zolders is daarbij een van de meest effectvolle maatregelen gebleken In de eerste plaate moeten brandu re voorwerpen en voorwerpen die ïoor hun grootte de brandbestrijdjng rjuden kunnen belemmeren van den lolder verwijderd worden Verder is hit van groot belang dat zolderraimte welke als opslagplaat wordt ehruikt geheel ontruimd wordt Bij de te houden controle zal niet UeeB worden nagegaan of de ont ruiming van zolder in voldoende nale heeft plaats gevonden dochtevens of in de woonhuizen voldoende brandbluschmiddelen zooalS emmer puiten vuurzwepen water en zandvoorrraden gereed taan Verhoogde activiteit van Goudsch borgctellings fond AANTAL AANVRAGEN GESTEGEN In het eerste halfjaar van 1941 heeft liet Goudsch Borgstellingfonds een verhoogde activiteit aan den dag gelegd hetgeen tot uiting s omt in een vermeerdering van het aantal ingekomen aanvragen en een grooter percentage toegestane borgstellingen Ingekomen zijn 95 aanvragen tot een bedrag van f8082 52 tegenover 82 tot f8940 in het eerste semester van 1940 Toegestaan werden 68 borgstellingen tot een bedrag van f4325 tegenover 4a tot f 3553 in 1940 Elf aanvragen werden verwezen naar instellingen op welker gebied de hulpverleening was gelegen 14 aanvragen moesten om verschillende redenen worden afgewezen Van de zes ingekomen aanvragen om chuldbemiddeling welke alle zes werden ingewilligd gingen er drie gepaard met een borgstelling voor het doen van onveriniidelüke huis haudelijke uitgaven In twee gevallen werd voor aanvrager een accoord met zun crediteuren tto stand gebracht Hierdoor werd de schuldenaar in staat gesteld zijn gezinsinkomsten weer op de normale wijze te verdeelen omdat in de plaats van de diverse terug betalingen aan crediteuren slechts één kleme terugbetaling aan de credietverstrekkonde instelling werd gesteld Er namen 28 cliënten deel aan de onlangs ingestelde spaarregeling Op dsje wijze zal het mogeluk zijn lang zamerhand de schulden we te werken en daarvoor in de plaats een kleine reserves te stellen waaruit men ifipgelijke onvoorziene uitgaven kaï strijden Burgerlijke tand Geboren Juli Corlina Aartje dr van J AnlonJsse en M van der Pol Tollenstraat 109 Eimert CMke zn van J Teekens en G de Beü Markt 4S Juli Annie Germonda dr van CJ van der Horst en C de Kruijk IJsvogelstraiit 10 Johannes AdrianusMaria zn van J C A Heerkens en J P vanger Sloot Coomhertstraat 22 Wilhelmina dr van J H Spruut en W Sterk Westhaven 35 Dick zn vanW Oskam en B M W Kunst GrBeatnxstr 9 Andreas Johajines Willebrordus zn van W J Groenewegenen A C M Beukers Burgvlietkad 75 Getroawd 30 Juli J Dekker en G M van der Toorn J Schlirugrr ann en M Roe ffs A C Verboom en J van Achthoven W de Bruin en M A Broer C Moor en M V Quiv oo P J van der Voorde en P Beekman C M Oostveen on G H Goudkuil BOOR GLASSCHERVEN GEWOND In een aak op de Markt werd Hedenoohtend bij de werkzaamheden ruit stnikgestooten Een op het wottoir passeerend juffrouw van TOiten de stad werd door de glas öim en getroffen Het liep goed af V J oetgiangsljer k i e g een wond aan bo a i d i winkel ver AT AAR ANNEER W 31 JuU TJt Dur Vrjje Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 31 7 30 nor Lecer des Heil Heiligingsdienst 31 JuU 8 Qor Sint Janslcerli Orgelbegpeling H C J de Mar met medewerking van Maria Struycken Van den Adel sopraan Den Haag Th de Groen tenor Den Haag Lucien Lou man Haarlem een Icoor van de Goudsche Muziekschool en het orkest Euterpe uit Den Haag Aag 7 3S Bur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt d Joh van Welzen 13 Aug S uur Geref Kerlc Populaire orgelbespel ng R M van Deth APOTHEKERSDIENST Steeds geopend de nachts alléén voor reoepten Apotheek P Weüer Gouwe 131 Uitreiking distributiebescheiden 9 t uur Daniël Inruiling melkkaarten kinderen geiljoren na 1 Febr 1927 en arbeiders voortdurend omgaande met giftige stoffen voor verfcrij girig van nieuwe melickaarten voor diegenen wier geslachtsnaam be nt met de letters Vrijdag M tot en met Z Verhuizingen binnen de gemeente M B van As vaA P C Bothstraat 82 naar Lemdulsteeg 3 A Veldhuizen van Bockenbergstraat 112 naar Kruidenierstraat 2 C W F Hofman uit Singelstraat 13 naar Lemdulsteeg 14 G C Verlaan uit Cronjéstraat 20 naar Prins Hendrikstr at 12 M Bus uit Van Itersonlaan 30 naar Kon Wilhelminaweg 170 A Krijgsman uit v Strijenstraat 24 naar Vrouwensteeg 4 E Haveman uit Zoutmanstraat 58 naar v d Palmstraat 84 G Bouwmeester uit Gr Florisweg 80 naar Kattensingel 93 J WicheVs uit Bothastraat 24 naar Oosthaven 34bov P Droog uit Gr Florisweg 80 naar Kattensingel 93 W Teekens uit Sophiastraat 92 naar v Baerle straat 26 E Aziria uit Goejdijk 25 n Burgvlietkade 26 C A Degenkamp uit ToUensstraaT 73 naar Rh Feithstraat 14 A VersliSs uit Snovstraat 119 naar bosstraat 30 L Gerritsen uit A de Vischmarkt 38 naaij Houtmansgracht 18 H Bameveld uit Boomgaardstraat 112 naar Baanstraat 44 J Ouwersloot uit Fluwcelensingel 57 naar Turfmarkt 42 Wed C J van Iperen Van der Weijden uit Cronjéstraat 8 naar v Itersonlaan 30 W Kempers uit Willens 14 n ilhelminastraat 41 D Zuiddam uit Heerenstraat 156 naar Vondclstraat 29 Z H A Linder Sommer uit Joubertsstraat 205 naar Boelekade 251 J G Prins uit Krugerlaan 32 naar Cronjéstraat 8 J Dorleijn uit Kon Wilhelmi naweg 151 naar Tweede kade 64 G H D de Groot uit Rh Feithstraat 18 naar Derde kade 47 VERGUNNING VOOR UITBREIDING B en W hebben vergunning verleend aan de N V Groothandel en Aardewerkfabriek V h Com Jonker Zoon tot het uilbreiden der aardewerkfabriek door bijplaalsing van een bloempottenpers met ingebouwden electromotor van 2 P K in het perceel Turfsingel 55 59 en de N V Fabriek van melkproducten der Vereenigde Zui elbereiders tpt het uitbreiden van de melkfabriek en het hebben dairin van totaal 17 elëctromotoren met een gezamenlijk vermogen van 65 4 P K een stoomketel van 10 M2 V O en 83 atm druk en een warmwaterketel van 0 5 atm in het perceel Bleekerssingél 40 BEVORDERING TOT ♦ INSPECTEUR VAN POLITIE 2DE KLASSE Onze oud stadgenoot de heer J W F Dorleijn adjifnctinspecteu van politie te Delft is met ingang van 1 Augustus a s bevorderd tot inst ect€ur van politie 2de klasse Kantonrechter kreeg puzzles op te lossen HAD GEWONDE KOE DOOR HET LOOFEN PUN De Reeuwijksche veehouder die zich gisteren voor den kantonrechter te verantwoorden had wegens het op pijnveroorzakende wijze vervoeren van een koe zette het gebeurde als voigt uiteen hij had in verband met de leyeringsplicht op den bewusten dag zijn koe moeten leveren Hij had moeite gedaan om ze per auto vervoerd te krijgen maar was daarin niet geslaagd Omdat nu eenmaal beslist op dien dag geleverd moest worden was hij met het dier dat een wond had gaan loo pen heel kalmpjes aan en zonder een stok te gebruiken De man had den veearts die het dier behandeld had als getuige meegebracht Deze veritlaarde dat de wond door den ouderdom daarvan reeds geheel afgesloten was en dientengevolge bü Ivet loopen geen pijn veroorzaakte Di s u kende het beest goea vroeg de kantonrechter mr A J M Oonincx Zeker ik had ze van December afsystematisch onder behandeling verzekerde de veearts De rechter besloot de zaak aan te houden ten einde de meening van een anderen deskundige te hooren Onwaarachtig niet waar Een Goudsche huisvrouw was bel eurd wegens het in t water werpen van afval met gevolg dat zij nu voor den kantonrechter verschünen moest Het is onwaarachtig niet waar verzekerde zij Maar de agent heeft t toch sezien merkte de rechter op Dat kan die niet gezien hebben hij reed wel tien huizen van me vandaan met zijn rug naar me toe toen ik een emmer met zeemwater weggooide De agent beweerde dat hetslabladen waren geweest maar ik heb hem gezegd dat ik alleen maar waterin t water had gegooid M n man zei later nog had hem in huis geroepen dan had hij kunnen zien dat je alleen maar bruinebooncnsoep op had staan Ten einde de verbalisant te hooren werd ook deze zaak aangehouden n Gezellige boel Een caféhouder uit Ouderkerk a d IJsel waren twee overtredingen ten laste gelegd hij had muziek gemaaktzonder vergunning en er tevens ra bezetten tijd bezoekers toegelaten Heteerste feit gaf hij toe het tweede ontkende hij echter beslist w Maar er waren toch menschenlhden herberg informeerde de rechter Nee absoluut niet de veldwaphter is nog met een zaklantaarn boven wezen kijken maar hij kwam met geenmenseh terug verzckerde de man En in de keuken vroeg de rechter verder Ja er waren er vier in de keukenen nog ecnigen in de gang gaf de herbergier toe Dan waren er toch menschcn inde herberg merkte de rechter op Nee in de herberg niet hield deman vol Er is nog bij gevochten 0 is hetniet vroeg de rechter De komst van de politie zette by de mcn chen kwaad bloe bovendienbestond er een veete tusschen de politieon eenige bezoekers Later hebben zedat bulten uitgevochten maar daarheb ik geen boodschap aan verklaarde de caféhouder De kantonrechter liet er de desbetreffende gemeentelijke verordening bijhalen De verdachte had er ook een maar beide waren verschillend Volgens die waarover de kantonrechter beschikte zou de man strafbaar zijn wijl daarin onder herberg het geheele pand begrepen werd volgens die van den herbergier niet omdat daarin onder herberg aWeen de a s zoodanig benutte lokaliteiten werden gerekend De kantonrechter besloot ook deze zaak aan te houden ten einde uit te maken welke van de beide verordeningen ten tijde dat het procesverbaal was opgemaakt geldig was GEBRS SPAAS Si Ing Mii O 2450 20 Van minderjarige gekocht Een Goudsche rijwielhandelaar moest zich verantwoorden omdat hij een fiets die gestolen Week te zyn gekocht had van een minderjarigen jongen Uit vroeger tijden DE tiüUDSCUE COUKAMT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit een advertentie De kermis te Berkenwoude zal dit jaar niet gehouden worden De burgemeester J A Snel M JAAK GELEDEN Het is heden feest in het Weeshuis De heer L P Hoofeendijk herdenkt den dag waarop hy 25 jaar geleden tot regent van die liefdadige instelling werd benoemd welke betrekking hü al dien tijd met yver en toewijding heeft vervuld Niet te verwonderen IS het dan ook dat de jubilaris heden veel belangstelling ondervond niet het minst van het college van regenten dat den jubilaris zoozeer waardeert doch ook van vele stadgenooten die den heer Hoogendijk hoogachten Ket Weeshuis zelf was keurig versierd Toen de jubilaris was aangekomen werd hem door de kinderen een welkomstlied toegezongen Daarop vin g de feestelijke maaltyd der kinderen aan en werd de jubilaris door verschillende autoriteiten gecomplimenteerd Daarna werd de heer Hoogendijk toegesproken door den president van het college van regenten den heer G C Fortuyn Droogleever die hem als aandenken namens de kinderen een fraaie penteekening aahbood van het Weeshuis vervaardigd door den heer J Bos De heer Hoogendyk dankte in gevoebvollf woorden Het college van B en W kwam eveneen den jubilaïis gelukwensdien 25 JAAR iiBLEDETS Naar wü vernemen zullen vanaf Zondag 3 September a s alle barbiersen kapperszaken des Zondags gesloten zijn Hoe kon ik dat weten van zoo njongen verdedigde hij zich De jongen had eenige dagen achtereen loopen zeuren of hij die fiets van hem wilde koopen vertelde de rijwielhandelaar verder hy had ze ten slotte gekocht m hoofdzaak om de banden maar later was hem gebleken dat hij ze drie ryksdaalders te duur had gekocht Voorts verklaarde de man van meèning te zijn geweest dat de jongeo minstens 19 jaar was maar al zou hij 15 zijn geweest dan zou hy hét nog gedaan hebben zoo goed kende hij rie menschen De ambtenaar vroeg ƒ 15 subs 4 dagen De rijwielhandelaar vond dat erg Veel hij had toch al ƒ 27 50 strop door het jtevÏL merkte hij op Hetiï een ernstig feit als je diemenschen zoo goed kende had je tochkunnen befcordeelen of die jongen aanzoo n fi9U kon komen meende derechter y hebben daar zooveel tietsen soms had ik er wel vier tegelijk onder handen verweerde de handelaar zich Uitspraak i 10 of 4 dagen M U L O examens Bij het M U L 0 examen in Ons Genoegen zijn gisteren geslaagd voor diploma A S E Dortland J Radder A Sekeris M M Bruine W J Rosbergen en M M van Groos allen te Boskoop G J Boekamp R D Hilbrands M J Middelkoop 1 J de Vries H P Fontaine H Naerebout M D van Leeuwen en J K Akkerman allen te Gouda M K van Dijke te Jaarsveld J Seton en A A van Zelderen beiden te Schoonhoven A C Tobt te Moerkapelle L Bezümer te Ammei slol A Duhen te Bergambacht Te Rotterdam zijn geslaagd voorhet R K M U L O examen diploma A C Bakker L Boonekamp C Dessing M Abel J Dcwsing E Hughes B v d Pavoordt W Roos S Savenge allente Gouda J Compeer te Nieuwerkerka d IJasel J van Hoorn te Stolwijk P de Knegt te Moordrecht Onze sladgenoote N van Blokland slaagde te Leiden voor hetM U L O examens diploma A BENOEMING HOOFDAGENT RECHERCHEUR Met ingang van 1 Augustus a is benoemd tot boofdagent recheroheur bij de politie alhier in de vacature wegens vertrek van den heer i Schilderman de heer D J C Petew thans agent recheroheur BENOEMING TOT HULPPREDIKER TE KATWUK AAN ZEE De heer C Jongeboer candidaat alhier is bemoemd tot hulpprediker bij de fifed Hervormde Gemeente te Katwij k aan Ze SPORT ATHLETIEK Turnkring competitie EXCELSIOR BIJ DE HEEREN T H O R BU DE DAMES KAIVÏPIOEN Van de dit seizoen door den Turnkring Gouda en omstreken georganiseerde athletiekcompetitie luidt de eindstand Afd dames T H O R Gouderak 6818 punten Excelsior Gouda 6328 pnt Velocitas Gouda 4856 pnt Afd meisjes Excelsior Gouda 9891 pnt T O O S Waddinxveen 8290 pnt Afd heeren Excelsior Gouda 11 584 pnt Velocitas Gouda 11 358 pnt T H O R Gouderak 10 948 pnt Hercules Bodegraven 7 745 pnt T O O S Waddinxveen 8 14 Lpnt Afd jongens Velocitas Gouda 12 030 pnt T O O S Waddinxveen 10 103 pnt VIRES IN ROTTERDAM Bij de gisteravond te Rotterdam gehouden plaatselijke avond wedstrijden op d ifenyto baan hebben enkele athlelen van Vires en Celeritas deelgenomen J Kuil werd op de 100 m klasse C derde tijd 11 9 sec H v d Kroef eindigde als tweede op de 800 M klasse C in 2 min 9 7 sec Hierdoor is hy gepromoveerd tot de B klasse WATERPOLO UITSLAGEN POLO COMPETITIE Ned Zwemliond A Z C W Z C 2 2 Zwemkring Gouda S Z en P C Bodegraven 2 O S Z en P C n Bodegraven II 2 0 PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop COOP VEREENIGING DE BOS KOOPSCHE VEaiNG 30 Juli Rozen per t os Oranje Triumph 84 100 cl Ingar Ólsson 42 58 et Pechtold 36 66 et Biarclif 41 et Better Times 90 120 et Else Poulsen 22 32 et Florex 26 35 cta Rosalandi a 26 40 et Gloria Mundi 50 76 et Hadley 34 45 et Dorus Rijkeirs 46 64 et Duisbur 17 et Butterfly 18 28 et Edith Helen 21 37 et Polyantharozen 30 48 et Queen Mary39 55 et Wendland 44 et Rosa Mundi 54 74 et August Noack 21 32 et Juweeltjes 56 84 et Prinses Juliana ét Diversen per bos Clematis mimonde 37 55 cl idem Prins Hendrik 70 110 et idem Mies Ie Coultre 1 00 1 20 et Leeuwenbekken 12 et Lelies 35 46 et Perziken per stuk 7 9 et DIPLOMA LINGERIE Aan de modevakschool der eerwaarde zusters Ursulinen slaagden voor het diploma lingerie Maria De Groot Marie van Meucs Marie Koot Marie van Zwieten Marie var Zuylen en Janny Stolwijk allen te Hazerswoude en Jo Streng Trees Ravestein Cobi de Korte Jo Rosbergen Agatha Klijn Tiny Moons Tilly van Fulpen Greta de Groot Bep Groenendijk en Tilly Maskot allen te Boskoop Moordrecht MOORDRECHT VERGROOT VOORSPRONG OP 9 O S Voor den biljartwedstrijd tusschen M ordrecht en D O S van Reeuwijk werden de volgende vijf partijen gespeeld C V d Kaa 39 R Sla pendel 40 3S 45 Het getal tusschen haakjes geeft de handicap aan welke in 30 beurten behaald inoest worden G v d Héyden 90 J van Vliet 70 59 66 T de Pater 45 W Schriek 30 5 27 Y V d Kaa 45 F Wallet 56 62 28 J Bos 51 F van Dijk 45 68 32 Met deze vijf partijen won Moordrecht 60 caramboles zoodat zij thans 81 caram tuples op D O S voorstaat Ouderkerk a d IJssel SCHUUR WORDT VERROLD Tengevolge van de diJkvferljoogingBwerkzaamheden in de buurtschap De Nesse staat de wagenschuur met pakhui van de l akkcrij van de wéd jG N x ftnen in den weg De schuur wordt nt ter hoogte van het oude dijko ppervlak geheel losgehakt opgevijzeld en een eindweegs achteruit gezet waarbij het achterste deel op een paar pijlers zal komen te staan Hierdoor wordt de weg verbreed tn het uitzicht verruimd T LÖQP DER HCVOLKING Vertrokken v ii C 124 naar Goudtl Helen Ge Hniida Roos van A 1 1 naar Zcislj Johanna W van Cappellen BUKGERLUKE STAND Ondertrouwd Johanne Schinkeii t hoek 25 j te CapeUe a d Ussel en I Lena Johantia Burger 27 j Getrouwd Cornells HeuveJman M J en Christina Adriana Honkoop 24 jaar GESLAAGD Onaa plaategenoot de heer G de Jong J P zn slaafde voor het diploma boekhouden van de Vereeniging van Leeraren in de Handelsweten chapt en te jouda Reeuwük INTREDE CANDIDAAT J ZWUNENBURG TE NOORDEN De heer J Zwynenburg candidaat alhier die het beroep naar de Ned Hervormde Gemeente Noorden aannam hoopt op 28 September as aldaar lün intrede te doen Schoonhoven JUBILEUM DS D J v d GRAAr 25 jaar predikant W Ds D J van de Graaf Ned Hervormd predikant alhier hoopt op 13 Augustus a s zijn 25 jarig ambtsjubileum te lierdenken D v d Graaf aanvaardde zijn ambt te Nieuwpoort en stond daarna te Raamsdonk Ridderkerk en Ede Smds 18 JuU 1935 13 hU predikant te dezer stede Het is de wensch van ds v d Graaf zijn jubileum onppgemerkt te doen voorbijgaan Hij is niet voornemen een gedachtenisrede uit te spreken Zeer waarschynlyk zal hy 13 Augustus uitstedig zijn LEERT ZWEMMEN Kind te water en twintig man keken toe Woensdagmorgen geraakte het ongeveer 2jarig dochtertje van den heer J G Saveur bij het spelen te water in de Scheepmakershaven Ongeveer 20 personen die het ongeluk agen gebeuren moesten werkloos blijven staan toekijken aangezien niemand de zwemkunst machtig waa Gelukkig passeerde juist mej M van den Oever die goed kan zwemmen Haar mocht het gelukken het kind te redden GESLAAGD Te s Gravcnhage slaagde de heer A van der Paauw alhier voor hel Mercurius diploma Duilsche handelscorrespondentie 40 JARIG JUBILEUM Op Zaterdag 2 Augustus a s hoopt de heer J Tanger alhier den dag te h rdenlf er waarop hij vóór veertig jaar i i dienst tijad bij de Zilver fabriek van d firma H Hooykaas BURG RLIJJCE STAim Geboren Pietertje Sijgje d van D de Jong en van M Mourik Wilhelmus Jacobus z van W van Hoof en A Rous Wilhelmijntje Adriana d van A Stam en van C Zwartenbol Gerrigje Johinna Pieternella d van P Brouwer en van T de Vaal Overleden A de Jong oud 72 jaar echtgenoot van P Stuurman Gehuwd H Zieldorff oud 23 jaar en E Koorevaar oud 19 jaar Ondertrouwd P K Kbk te Ammerstol oud 30 jaar en A van Rooijen oud 22 jaar MARKTBERICHTEN VEEMABKT GOUDA 31 JuN Aangevoerd In lotAftt 414 stuln uaarvan SI magere varkens 39 39 per atuk aZ4 biggen Ift 12 per stuk 100 run deren 16 nuchtere kalveren overgenafnen door N V C 13 bokkm en geiten 1 3 per stuk Handel stuf KAASMARKT GOUDA 31 JuU 172 partUen kaas Prijwn Ie kwal 61 3 ie kwal IM tO Handel nwUg EIERENMAKKT GOUDA 31 Juli Aanvoiir 900 stuks kipeicnn B geeringspriizen CENTKALE ZVID HOI L EIEReNVBBKOOP VEREENIGING TE GOUDA 31 JuU Aanvoer MMO stuks Upelmn R geerlniïbrljzen FEUILLETON Ofadnik verboden De Vuurtoifenwachler tenstette lekte een deel van het geTr i Aagaard ging met f n bezoek brengen aan Cron at den eersten officier van de uoyrefjeW die nog alt d nietheele al hersteld waa Hij zat toen ze vom P P rooken in het OwT van het huis waar Axel en hera onderdak had gebracht J schrok toen hij hen zag en op jw ver eerd gezicht kwam de hü Sï J Vkking weer waarmee eni h op den vuurtoren ook 1 giaa S f a ngekeken Zijn blik ont to4 Wet S ï e Cronstedt waa m iw u waarmee mijn lieren n i ter en twee kia E meraH 5 reiaden voor de j da verging Menigmaal had Cronstedt verteld van de reusachtig aardige reis die iij als jong stuurman had gemaakt toen hij dagelijks ipet daj vroolijke gezelschap aan tafel had gezeten Traill glimlachte Hij wist wat er in het brein van den ander omging Ziet u een gelijkenis tusscheniemand die u vroeger heb gekendT Wel meneer ik hoop dat ik geensmartelijke herinneringen bij u wakker maak en het is ook al weer zooveel jaren geleden maar ik zou ereen eed op kunnen doen dat ze hetsprekend evenbeeld is van uw overleden vroftw Ik dacht het direct toenik haar voor bet eerst op den tor zag Dat is ook geen wonder want zeia haar dochter Haar dochter Uw dochter stietCronstedt ademloos uit Een kleine daghit de ooren gespitst als een konijn stond verljorgen achter het openstaande raam te luisteren Dat was een uitgezocht nieuwtje voor den melkboer en den brievenbesteller de loopjongens van dea Icruidenier en den slager I Dit was het kabéelende beekje waaruit de bruisende stroom van gepraat pntstood die steeds boö ger wies tot liij tenslotte het deftige boudoir bereikte van mevrouw Jahloranta een van de hartsvriendinnen van mevrouw Aagaard Zü lik zich terstond naar het huis van Björn a moeder ryden en vwirde onmiddellük etui volle laag van vragen af O Ja zei haar gastvrouw zoetsappig het is volkomen waar Natuurlijk heb ik het direct geweten Ja ze trouwen In het voorjaar Kn Hildur s bruidschat is een haU miUioen dollar I Da eenige persoon die niet bijster tevreden was over den gang van zaken was Charlie Payne Dagmar kwam heclemaal niet te voorschijn Samen met juffrouw Lundberg de huishoudster verpleegde zij haar moeder Hildur zorgde ofschoon ze zich betrekkelijk veel in het publiek bewoog uitstekend en met opgewektheid dat in de huishouding alles vlot van stapel liep Ook Olsen was op een paar bezoeken aan het hotel na al dien tijd onzichtbaar gebleven Hij noemde mevrouw Vansittart s naam zeUs hiet Hij zag er bleek en afgetobd uit ala een nvin die voortdurend in innerlijk contUct leeft De sg Uijkhedien in den huize Olsen waren den jongen Amerikaan niet bepaald naar den zin hij zag er geen lieil in voor zijn eigen hartsaangelegenheidt Dagmar is natuurlijk geheel inbeslag genomen door de zorgen vanhaar vader redeneerde iiij bij zichzelf Er zullen onaangenaamhedenzijn in verband met haar moeder enin al die ellende vergeet ze mij natuurlijk Ik moet er eens goed overnadenken I Ne vele dagen vertelde Hildur dat de patiënte op advies van den dokter naar beneden mocht worden gtbracht om at en toe in den tu i te zitten Heeft meneer Olsen haar al gezieil £f gesproken vroeg Payne Neen antwpordde Hildur wiergezicht een beetje betrok Hijspreekt nooit over haar Hij heeftverdriet dat kun je zien maar liijzegt geen woord Dagmar en ik wetenook geen van beiden hoe we er meth over moeten beginnen Haar ia er geen oplossi g t vinden Wie zal het ggen Den avond waarop we uit het hotel zijn weggegaan heeft liij ons de heele geacliiedenis vaa zijn huwelijk verteld en w kregen allebei den indruk dat het niet absoluut onmogelijk zou zijn ze weer tot elkaar te brengen maar het belangrijkste is dat we niets weten van haar leven in al die jaren Is ze er zich van bewust dat Dagmar weet dat zij haar moeder is We denken van wel we zijn erzelfs zoo goed als zeker van Maar zeis zóó ziek geweest en ze is nu nog zoovreeseUjjc zwalc dat we haar niet deminste emotie durven bezorgen Daarom is Dagmar buitengewoon voorzichtig met haar maar iedere blik iederwoord toont dat haar moeder op ditpimt niet twijfelt Het is een harde noot om te kraken zei Payne terwijl hij peinzendblauwe kringetjes rook de lucht inblies Zeg Hildur ging hij fta eenpoosje zwijgen voort denk Je datals het morgen mooi weer is Dagmarzin zou hebben om een autotocht temaken nc weet l t niet Maar het 1 e feit dat ze bdioefte aan frlsache lacht lieeft Zee dan tegen Dagmar waarhaar vader WJ Is dat als de om chiji t Jk baar morgen n elf uut m een auto kom tialen Ia Mevrouw Vansittart dan al beneden Ja En als Dagmar met mij tiitgaat wil Jij dan zoo vriendelijk zijn om tezorgen dat Je toevalUg een boodschaphl de stad moet doen Zeg maar dathet met Björn in verband staat of ietsdergelijks Zorg vooral dat Je vaderhet weet A propos stuur JuttreuwLundberg ook de deur uit Maar wat ter wereld T Je ziet er ve 1 te aai dig uit om tedenken Hildur Van denken krijg Jarimpels I Ooe wat ik vraag dan benje een schat I Hildur waa buitengewoon verheugd toen ze merkte dat Olsen het plan dat Dagmar met Payne uit zou gman krachtig ondersteunde Deze Jongeman kwam precies op den tijd den volgenden mor J J gJ rieuzen twoseater voor het landlml S n Tstond reeds eel kJ jdte wachten en nadat Wj haar harteUJitbegroet had en zij naast hom wa gauzitten zei hö Ik denk datu Utr iBde buurt wel heel goed den weg wea Dus u moet maar een aardig toditi bedeakuta iVofdt Mnwi0 l