Goudsche Courant, donderdag 31 juli 1941

TWEEDE BLAD DONDERDAG 31 JULI ia van groote groepen die vroeger bestaan in de schaduw leidden alles maakt het noodzakelijk di leden van een volksgemeenschap van hun verantwoordelijkheid elkaar en vooral jegens de schap bewust worden Het Nederlandsche volk door uu en levensstrijd individualistischet fe menig ander zal op dit punt om belangrijke plaats in Europa te kntoT blijven innemen zich goedschifa kwaadschiks dit sterkere gennJJ schapsbesef dienen eigen te makej Vele teekenen wijzen er echter dat het gemeenschapsgevoel thans rt groeiende is Overigens heeft het a in onze Oostelijke gewesten grotpf waar de gemeenschapszin door ecuwen heen véél sterker ontwikJifi is dan in het overige Nederland en i daardoor bij het verkrygen van 4 nieuwe noodzakelijke instelling belangrijken invlocKl op het gèlii ivolk kunnen oefenen ci Nog geldt het hamsteren e hei ts trekken van goederen van den clan4f tienen handel bij velen niet als ernstig vergrijp en nóg worden zware straffen die de economisdi rechters aan plegers van dergel h vergrijpen opleggen niet begrepen HtL voortschrijden van den tyd is evenwt niet tegen te houden en ongetwyfey zal in de naaste toekomst de houdioi van breede lagen van ons volk tegenover vergrijpen jegens de gemeenschap reeds een heel andere worden jan thans Dat is noodig èn naar het lidi laat aanzien ook waarschijniijk zooaij de ervaring In andere landen leert Trouwens het goede wint het stééds van het kwade het licht van He duistemis Excessen by de V actw Het Nationale Dagblad 1 vat de volgende htededeeling van ir Mussert aan de leden van de N S B Heti is gebleken dat de uitvoerinj van de V actie op enkele plaatsen tot excessen heeft geleid die wij als na tionaalsocialisten ten sterkste afkeuren Zeer vermoedelijk is dit het werk jvan agents provocateurs Het is aan de N S B ers ten strengstt verboden op kerken en monumenten op protestantsche of katholieke pastorieën te plakken of te schlderen hetzelfde geldt vo sr woonhuizen In het algemeen is er zorg voor te dragen dat niets beschadigd wordt Het nalio naalsocialisme wil opbouw geen afbraak De tegenstanders zijn hier en daar aanvallend opgetreden Dtt deze aanvallen met kracht worden afgeslagen is vanzelfsprekend Daarbij is het voorgekomen dat p n huis werd binnengedrongen Dit is ten eenenmale ontoelaatbaar Het huis is de zetel van bet gezin en als zoodanig onaantastbaar Men stelt zich bij aantasting daarvan niet alleen bloot aan gerechtelijke vervolging maar tevens zal uitwerping uit de N S B als onwaardig daarvan het gevolg ziin N S B en N 5 N A P De Zwarte Soldaat het orgaan van de W A bevat naar De Waag mekit het volgende bevel van den Leider der N S B dat aan alle praatjes over de verhouding tussclien de N S B en de N S N A P part ij van Rappard een einde maakt Er mogen dan eenige idealisten in de N S N A P zijn die een verkeert ideaal najagen een groot gedeelle wan de leden dezer partü bestaat uit elementen die uit de N S B als onbruikbaar verwijderd zijn Elke ware Nederlander die zichzM respecteert wenscht met de N S N AJ niet uitstaande te hebben Op 25 Grasmaand 1941 heeft l Leider een waarschuwing in V o Ik in Vaderland doen plaatsen dat 4 leden der Beweging zich o a v n N S N A P volstrekt afzijdig diMrffHT houden en dat deze waarschuwing all bevel geldt Geaien de gebeurtenissen in Amsterdam op 27 Zomermaand j l beveelt it Leider thans dat geen enkel lid functionaris der Beweging een bijeenkomst mag bijwonen waar de N 8 N A P of leden dezer partij aanweiiJ zijn Wanneer tijdens de bijpenkowi vastgesteld wordt dat N S N A P cf aanwezig zijn dient men de bijcei komst onmiddellijk te verlaten In vergad ingen die door de N S B word belegd hebben ledren van d N S N Argeen toegang Overtreding heeft verwijdering J de Beweging ten gevolge wiens naam zij zijn gesteld en x 1 è T2tZ t P i Ji Z as Hoofdrcdscteur 1 U Weyi S Chcfred et ur voor Ooud n Omstr f Tleter Gouda Oog om oog Copyright V BoilKidaoucli NJeuwtBIwl 1 BUITENLAND Duitschland strijdt voor Europa UITBRAAKPOGINGEN TEN OOSTEN VAN SMOLENSK VERIJDELD De torpedeering van 19 Britsche koop vaarder Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Nieuwe pogingen van den vyand om zijn Oostelijk van Smolensk ingesloten strijdkrachten te bevrijden werden verijdeld De vijand leed hierbij zware verliezen In de overige sectoren van het Oostelijk front hebben de operaties een stelsmatig verloop Zooals reeds in een extra bericht is bekend gemaakt hebben duikbooten in den strijd tegen zwaar beschermde Britsche konvooien ondanks hevigen afweer Hoor torpedojagers korvetten duikbootvallen en huljkruisers 19 koopvaardijschepen met tezamen 116 500 b r t alsmede een tsrpedojager en een korvet tof zinken gebracht Voor de Oost kust van Schotla nd bracht het luchtwapen een vrachtschip van 6000 br t tot zinken Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht mat succes havenwerken van Great Yarmouth alsmede een vliegveld in Oosi Engeland gebombardeerd Voor de kust van Noord Afrika hebben Duitsche en Italiaansche duikbommenwerpers ten Noorden van Tobroek een groot tankschip tot zinken gebracht en een ravitailleeringsschip zwaar beschadigd Andere succesvolle aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen waren gericht op Britsche kampen bij Mersa Ma troeh Aan het Suez kanaal werden in den nacht van 28 op 29 Juli militaire werken gebombardeerd Boven het gebied van het Duitsche rijk vonden geen gevechtshandelingen van den vijandplaats In den ag op den Atlantischen Oceaan hebben de duikbooten onder bevel van luitenant kapitein Mützelburg luitenant kapitein Bauer en den eersten luitenant ter zee Schuier zich bijzonder onderscheiden tlt j Wt m I Mi W fc WFWlim m ITALIAANSCHE witRMACHTSBERICHT Larnaea op Cyprus gebombardeerd ZWARE BRITSCHE VEPLIEZEN BU EOBROEK In zijn weermachtsbericht No 421 maakt het Italiaansche opperbeve het volgende bekend Onze formaties vliegtuigen hebbej magazijnen en inrichtingen der havenstad Larnaea Cyprus gebombardeerd waarbij zware branden ontstonden Noord Afrika Aan het front yan Tobroek werden sterke vijandelijke patrouilles die onze linies trachtten te naderen door snellen en hevigen afjweer ontvangen waardoor den vijand zVare verliezen werdfeni toegebracht Aan het front van SoUOt m hebben onze formaties jachtvliegtuigen barakken en gemechaniseerde strijdmiddelen op doeltreffende wijlte met machinegeweren beschoten Britsche vliegtuigen hebben Benghasi gebombardeerd Oost Afrika Activiteit van de artillerie m den sector van Woltsjcfit In het gebied van Cuaquabert hebben onze vooruitgeschoven posten aanvalspogingen van den vijand verijdeld De benzineschaarschie in de Vereen Staten RANTSOENEERING TE VERWACHTEN Volgens de New York Daily News hebben Amerikaansche petroleumindustrieelen die op het oogenblik deelnemen aan conferenties over petroleumkwesties in Washington verklaard dat de Oostelyke staten van Amerika begin Spptember een rantsoeneering van benzine moeten verwachten Allereerst zal de regeering trachten de benzineschaarschte die veroorzaakt i door gebrek aan tankböoten op te heffen door des nachts de benzinepompen te Iruiten Wanneer dit niet voldoende Is zal men oveigaar tot rantsoeneeringsmaati egelen Waardoor in het bijzonder pleiierritten en weekend uiUtspjes getroffen zullen worden PERü EN EQITADOR Öffiiieel wordt te Lima medeeedeeid yat een aanval van Equadoriaansc troepen over een front van tiftjntneter is afgeslagen eir dat ü MHL achtervolgd en uiteengedrevéif B Bij de operaties is het eiiand Mata Io heroverd da in 1938 door EuqadorWas bezet Ook is een vrfl groot aantlli gevangenen gemaakt en oorlogstuig overd DUITSCHE TROEPEN OP DEN WEG NAAR MOSKOU Successen in de Oekraine TWEE DIVISIES BU FEIPDS UEEB VBBNI OD Ook op 29 Juli hébben de Duitscb Roemeensche en Hongaarsche troepen hun opmarsch in de Oekraine met succes voortgezet Aan den Zuidelijken loop van de Boeg hebben de verbonden troepen aan sterke afdeelingen der Sovjets den terugtocht afgesneden en hen veinietigd Naar in Berlüniche politieke kringen verlaldt bUikt nit de jongste ontraagen berichten over den strijd in het Oosten dat de Duitsche aanvallende colonnes reeds ver ten Oosten van Smolensk op den weg naai Moskou opereeren Twee divisies vernietigd In het gebied ten Westen van het Peipusmeer werden op 27 en 28 Juli twee Sovjetdivisies ingesloten en in de pan gehakt Door een snellen opmarsch uit het gebied van Pemau Fellin naar den Noord Westelijken oever van het Peipusmeer werd den beiden Sovjetdivisics de aftocht onmogelijk gemaakt In felle gevechten van man tegen man met handgranaten en ma chincpistolen werden talrijke bolsjewistische nesten van verzet vernietigd en werden divisies in n steeds nauwer gebied tezamen gedrongen Door voortdurend verder door te dringen in het groote boschgebied werden afzonderlijke Sovjetafdeelingen van haar divisies afgesneden en vernietigd Ondanks hun hopelooze positie werden de Sovjetinfanteristen door de politieke commiisarisscn steeds weer in breede golven tegen de Duitsche stellingen opgestuwd Al deze uitva spogingen stortten ineen in het Duitsche vuur onder bloedige bolsjewistische verliezen De beide divisies werden in den loop van den strijd volkomen vernietigd SPOORWEGONGELUK OP DEN GOTHARDLIJN Dinsdagmilddag is op de Gothardlijn een ernstig ongeluk gebeurd Door een nog niet opgehelderde oorzaak is de snelheid van een goederentrein tusschen Lavorgo en Giornico overmatig hoog geworden en ontspoorde de trein bij den ingang van den Piano Tondo tunnel Alle wagons sprongen uit de rails Enkele blokkeerden d eh ingang van den tunnel en zes wagons gleden van de berghelling af Een baanwachtershuisje bij genoemden ingang en een militaire barak raakten bij deze ontsporing in brand en werden volkomen in de asch gelegd In de barak kwamen drie soldaten om Op dit oogenblik is nog niet met zekerheid bekend hoeveel menschen bij het ongeluk den dood hebben gevonden Zeker is dat behalve de drie soldaten ook de machinist en een remmer zijn omgekomen Na de ontsporing van den trein geraakte de locomotief los en eed rrmi onverminderde snelheid voort tcPhij bij de halte Giornico op een vdptttit gereden goederentrein reed en dien ook ten deele tot ontsporing bracht De materieele schade is zeer groot en hervatting van het verkeer zal waarschijnlijk eerst na enkele dagen mogelijk zijn TIMES WAARSCHUWT TEGEN INFLATIE De Times waarschuwt tegen de gevaren van inflatie in Engeland Het is zeer verontrustend dat tegenwoordig bij verscheiden Engelsche groepen arbeiders verzoeken om loonsverhooging zijn binnengekomen aldus het blad die in totaal vele millioenen ponden bedroegen Een ander gevaar is dat de staatsuitgaven nog meer dan tot dusver de staatsinkomsten overtreffen want het grootste deel der arbeiders werkt aan staatsopdrachten Reeds thans bedraagt bet tekort op de begrooting SÖO OOO OOft pond NIEUWE ORGANISATIE VAN HET AMERIKAANSCHE LUCHTWAPEN Het Amerikaansche ministerie van Marme heeft bekend gemaakt dat een nieuwe organisatie is gevormd van het luchtwapen onder den naam luchtsteuncofejr ando die tot taak heeft de gevecht chniek va het leger te vergrooten jt het nieuwe commando behooren naar Associated Press hieraan toevoegt duikbommenwerpers lichte bommenwerpers VerkenningsvHegtuigen troepentransportvliegtuigen enz verdeeld over de vcldlegers en lankcorpsen ZWrrSERLAND EN HET BUITENLAND De Zwitsersche Bondsraad heelt strafbepalingen uitgevaardiged tegen verstoring van de betrekkmgen met het buitenland Vooral wordt het lastig vallen van buitenlanders gestraft Voorts ook de Zwitsers die deelnemen aan een bijeenkomst uitsluitend voor buitenlanders bestemd en de buiten landers die deelnemen aan een bijeenkopiit uitsluitend bestemd voor Zwitsers Dit geljit in de eerste plaats voor bijeenkomsten van politiek karakter FRANKRIJK ZAL WAARStfBUNLUK NANKING ERKENNEN Waarnemers meenen dat Frankrijk de nationale phineesche regeering te Nanking officieel zal erkennen na het sluiten van het Fransch Japansche part voor de gemeenschappelijke verdediging van Franseh Indo China BINNENUND PriisopdrUving TE VEEL BEREKEND VOOR TEXTIELGOEDEBEN Bü een begin April jL door het Rijks bureau voor de distributie van textielproducten gehouden controle bleek de winkelier R te Hoorn zijn goederen aanzienlijk in prijs verhoog t hebben In vele gevallen wa er een bruto winst van 100 tot 180 pet op den inkoopsprijs gezet in bepaalde gevallen zelfs nog belangrijk nteer Vóór 10 Mei 1940 was deze winstnulag in het algemeen echter niet grooier geweest dan 33 pet Deze werd m ƒ 2500 beboet Tev is werd een aantal in beslag genomen goederen verbeurd verklaard en openbaarmaking van het vonnis in een vakblad gelast Een N V te Steenwijk had zicheven eens niet aan de prijsvoorschriften behouden Stukgoederen en confectie werden in den detailhandel tusschen Hei 1940 en April 1941 tegen hoogere prüzen verkocht dan officieel berekend mochten worden De N V werd veroordeeld tot een boete van 2000 terwijl eenige in beslag genomen goederen zijn verbeurd verklaard Ongeoorloofde pitjsverhooging van verfprodncten Een lak verf en vemïsfabriek teSciiiedam verkocht haar producten inde laatste maanden van het vorige jaar en in het begin van 1941 tegen hoogereprijzen dan vóór 10 Mei 1940 berekend werden De N V werd tot een boete van van ƒ 5000 veroordeeld Tevens werd publicatie van het vonnis gelast Maximumprüzen voor zoetwatervisch EEN NIEUWE REGELING De groote belangstelling die er voor zoetv atervisch bestaat maakte het eenige maanden geleden noodig de maximumi rijzen en verhandeling daarvan in een besluit te regelen In een nieuwt beschikking die in de Staatscourant van heden is gepubliceerd zijn looals de gemachtigde voor de prijzen mededeelt de Voorschrften nader uitgewerkt en verschillende maximumprijzen gewijzigd Vooral voor visschers handelaren en rookers zijn er vele belangrijke bepalingen in opgenomen De maximumprijzen gelden per 4 kg met dien verstande tdat de winkelier de viEch niet schoonngemaakt weegt Hij is echter yerpheht volgens normaal handelsgebruik de visch zonder prijsserhooging schoon te maken De winkeUer mag voor het thuisbezorgen van visch een extra bedrag in tekening brengen Dit bedrag mag per bezorging van hoeveelheden tot een gewicht van twee kg 5 cents bedragen Voor hoeveelheden van twee tot vijf kg mag hij 10 cents bezorgloon in rekening brengen Voor hoeveelheden grooter dan D kg mag het bezorgloon hoogstens 20 cents bedragen VEELEVEIUNGSBONNEN ZIJN NIET MEER VERHANDELBAAR Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend dat van Vrydag 1 Augustus af dfi afrekeningsbewijzen terzake van veelevering door veehouders niet meer verhandelbaar zullen zijn Deze bewijzen zullen dus alleen kunnen worden ingeleverd door den veehouder op ken voortaan slechts als bewijs dat deze aan zijn leveringtplicht heeft voldaan Voortaan zal op de afrekeningsbe wyzen moeten worden vermeld a de naam van den veehouder die door deze inlevering aan zijn leveringsplicht voldoet b de naam van den markthandelaar dooi wiens bemiddeling het rimd wordt geleverd HET NOEMEN VAN DIENST NUMMERS DOOR POLITIE BEAMBTEN AmbteUjk wordt het volgende medegedeeld Met de Invoering van nieuwe uniformen bü de Nederlandsche politie zijn de dienstnummers op de unifoisnkragen der politiebeambten komen te vervallen Daarom is voorgeschreven dat elke dienstdoende politiebeambte of elke politiebeambte in uniform buiten diensttijd die een dienstzaak te behandelen krijgt op verlangen van den persoon die het voorwerp van het optreden der politie is zijn dienstniunmer moet noemen ADOLPHUS SUKSDUraSCHE KUNSTENAARS IN NEDERLAND Tot alle in Nederland wonende Rijksduitschers die zich als beroep of neven beroep op kunstzinnig terrein bewegen als kunstschilders teekenaars musici architecten tooneelspelers artisten en schrijvers wordt hiermede het verzoek gericht hurt naam beroep en geboortedatum schriftelijk mede te deelen aan het volgende adres leiding van het Arbeitsbereidt der N S DJVP in Nederland Kulturamt Den Haag Andries Bickerweg 8 Het Kulturamt neemt de zorg en de bescherming over alle Rijksduitsche kunstenaars in Nederland op zich Dit verzoek tot aanmelding geldt niet voor de leden van het Duitsche Arbeidsfront Nadere inlichtingen zijn bij het kulturamt verkrijgbaar AANBESTEDING Het hoofd van den dienst der Zuiderzeewerken heeft aanbesteed en aanleg van de aardebaan met gewalste verharding voor het wegvak Ramspold rp Kamperweg in den Noordoostc lyken polder met bijkomende werken Hoogste inschrijver was de firma Ir Vreede en Broersma Den Haag voor ƒ 106 100 Laagste de N V P Daalders Aannemersbedrijf Alkmaar voor ƒ 68 888 UIT DE PERS Hei geval BoUvië Het geval met Bolivië werpt een eigenaardig licht op de betrekkingen tusschen Washington en de ZuidAme rikaansche staten aldus Het Vaderland Een of andere geheime dienst in de Vereenigde Staten vervaardigt valsche stukken met het 1 te bewijzen dat Duitschland zijn maiht wil uitbreiden over de staten van Zuid Amerika en op grond waarvan men de regeeringen van die staten dwingen wil een vijai dige houding tegenover Berlijn aan te nemen Het blad vervolgt Wij beschikjien niet over alle documenten en kunnen ons dus geen volledige voorstelling maken van wat er eigenlijk gebeurd is Na de duidelijke verklaring van Belmonte kan niemand er echter nog aan twijfelen dat het document hetwelk men te La Paz uit de Vereenigde Staten schijnt gekregen te hebb n een vervalsching is Op grond van die vervalsching nu heeft de regeering van La Paz den Duitschen gezant verzocht het Jand te verlaten zonder hem zelfs een duidelijke verklaring te geven Zoo woeden uit de centrale der ruimte zonder dat men den oorlog eerlijk verklaard heeft en door allerlei slinksche middelen de betrekkingen tusschen de andere staten van de ruimte en de buitenruimtelijke mogendheden gesaboteerd Dat kan het doel niet zijn van een wereldordenende ruimtetheorie Het is er integendeel de ontaarding van en de vervalscKing Wat brengt Heel Zuid Amerika en Canada ook moeten in de orde van Nieuw York worden opgenomen Maar dat is nog niet genoeg Mocht het daarbij blijven dan zou men inder daad van toepassing der moderne ruimtetheorie kunnen spreken Men wenscht echter niet eens een harmonische ordening van die toch al zoo geweldige wereld van die heele Westelijke hemis pheer Neen wat men daar verovert imoet in de eerste plaats dienen om nog meer te veroveren elders in de wereld Op de Chineesche markt en in Afrika wil men ook zijn overschotten blijven spuien Daarom hecht men zooveel beteekenis aan de ijpenbare meening in Brazilië waar men hoopt een grootsche rubbercultuur te kunnen vestigen want rubber is een uitexst Jielangrijk product in oorlogstijd en men wil zich op oorlog voorbereiden teneinde de wereld geheel te kunnen beheerschen met zijn goud en zijn staal Tin is zuiver militair beschouwd al even belangrijk wellicht nog belangrijker Bolivië is in de laatste jaren een tinexporteerend land geworden qten wil nu van Washington uit voorkomen dat er tin naar Duitschland gaat hoc slechter de DuitschColumbi aansche betrekkingen des te giooter de kans dat men daarin ten volle slaagt De confesaioneele vakvereenigingen Naar aanleiding van de benoeming van den beer Woudenberg tot commislaris van de confessioneele vakvereenigingen betoogt de N R Crt o a Terwijl de bestaande splitsing reieds vroeger en bij herhaling verzwakking van de vakbeweging beteekende belemmert deze heden ten zeerste het werk zoowel bü de behartiging van de directe belangen van de arbeiders als bü en opbouw van een nieuwe sociale orde waarbij de vakbeweging een belangrijke taak wacht Het kan niet anders dan storend werken wanneer bij onderhandelingen met de instanties naast elkaar de vertegenwoordigers van verschillende organisaties optreden waarbij bÖyendien oude en heden door de ontwikkeling achter haalde tegenstellingen telkens een vlotten gang van zaken in den weg staan En het is op het oogenblik meer dan ooit ontoelaatbaar dat verschillen de organisaties om beurten een behaald succes als concurreerende ondernemingen tegen elkaar uitspelen of een bepaalde actie die meestal gevoeglijk binnen het kader van de bevoegde inslanties kan worden behandeld in hun pers breed uitmeten om hun activiteit te demonstreeren Dat tegenover de gewijzigde verhou dingen de leiding van de confessioneele vakbeweging haar standpunt niet heeft herzien bleek uit het feit dat bij herhaling meer de nadruk werd gelegd op wat scheidt dan op de punten van overeenstemming waarbij met name ten opzichte van het N V V maar al te vaak werd teruggegrepen op voorbye verhoudingen alsof deze heden ten dage nog volkomen ongewijzigd bestonden Vergrijpen jegens de gemeenschap Het Hbld schrijft o a Dezer dagen heeft de vice president van den Hoogen Raad prof mr B M Taverne enkele behartigenswaardige dingen gezegd over een nieuwe figuur in onze rechtspraak den economischen rechter Prof Taverne verklaarde dat hij de sub specialisatie van de rechtspra ak die de benoeming van economische rechters beteekent zeer toejuicht Voorls wees deze kenner van ons recht op de sociale taak die den economischen rechter op de schouders is gelegd © ij de economische rechtspraak aldus prof Taverne primeert het belang van de gemeenschap dusdanig dat bij de strafoplegging individueele elementen geheel op den achtergrond geraken Omdat het instituut van den nieuwen functionaris geboren is uit nood is zijn taak hard Waar het verwerpelijke van economische delicten tegen de gemeenschap nog lang niet algemeen door ons volk in vollen omvang wordt ingezien moet veel algemeens praventie in de straf worden verwerkt Doch al werkt men zoo zouden wij het betoog van den bekenden jurist kunnen samenvatten met zware straffen dat wil nog niet zeggen dat van onrechtvaardigheid sprake is De nood beslist Langzaam aan zal in ons volk ongetwijfeld het bewustzijn ontstaan dat vergrijpen tegen de gemeenschap even ernstig ja in vele gevallen ernstiger zijn dan individueele delicten De rechtspraak die prof Taverne wees er in eerder genoemd vraaggesprek op de laatste tien jaar gelukkig reeds het hyper individualistische systeem reeds eenigszins had verlaten en vooral de economische rechtspraak zullen dikwijls door onverwacht zware straffen ons volk zeker afhelpen van zijn overtuiging dat een vergrijp jegens de gemeenschap slechts een halve misdaad is Anderzijds zal ook een groeiend gemeenschapsbesef over de heele linie het inzicht in den ernst van gemeenschapsdelicten vergrooten en de waardeering vodr den economisthen rechter helpen vergrooten Dit gemeenschapsbesef is evenzeer als een op de gemeenschap en niet uitsluitend op het individu gebaseerde rechtspraak een eisch videzen tijd In de huidige en in de laatste tientallsn jaren oneindig veel gecompliceerder geworden same nleving is een vèr doorgevoerd individualisme onbestaanbaar De ontwikkeling van onze techniek en wetenschap het sterk gegroeide sociale verantwoordelijkheidsbesef de sterke groei der bevolking er de aanspraken op levensgeluk I t