Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1941

tOUDSGHE COUBAHT Vrijdag 1 Augustus 1941 gOe Jaaiganc No M695 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bai a MAKST U TBU n B PWIfekinliii W4M Chefredacteur F TEETER Oouda digec van Boosevelt Harry Hopkins ontt gen Het onderhoud duurde twee uur Molotof heeft gisteren Hopkin en den Amerikaanschen ambassadetlT in Moskou Steinhardt ontvangen Uit betrouwbare bron te Londen meldt Associated Press dat Hopkins uit de Sovjet Unie niet via Londen naar de Vereenigde Staten t t terugkeeren Dit wijst er op dat hij waarschijnlijk via het Oosten zal reizen Het vermoeden is gerezen dat Hopkins de gelegenheid zal waamenwn om een bezoekJanCbiI a te engèn Dé plaatsvervangende Amerikaansche staatssecretaris Sumner Welle midden op deze lange rü vUegtuigen Ijy fe kTlTsovjetreSg drfngend een chaos van verpletterde vliegtuigen w e e K i y de Jjovjetregeenng ormgena brandende hangars en diepe bomkra Soviet regiment infanterie vernietigd De Engehche hulp aan de Sovjet Unie Hoe staat liet met de zoo groot aangekondigde hulpverleening van Engeland aan zijn Sovjet bondgenoot zoo vraagt de Berlijnsche pers vandaag nu de veldtocht in het Oosten zes weken duurt Als antwoord op deze vraag constateeren de bladen dat beiialve een ter ondersteuning van de Sovjets ondernomen offensief n l het Britsche offensief met den mond alle overige z g ontlastingaoffensieven der Britten zoowel te water alsook in de lucht veroordeeld waren tot volledige mislukking De Völkischer Beobachter ver klaart onder het opschrift Churchill s eenige ontlasting voor de Sovjets ironisch Wy zijn er van overtuig dat de machthebi ers in het Kremlin het zeer geruststellend en verheffend vinden wanneer zij op hetzelfde oogenblik waarop zij de Jobstijdingen van het front ontvangen uit Londen bericht krijgen dat de aartsbisschop van Canterburry en lord Hallfax in de kathedralen van St Paul en St Patrick voor hen bidden Omsingeling in het Noorden voltooid ifopkins bif Stalin en M lotef BEKENDMAKING Van sreneraal Fr Christiansen De Weermachtsbevelhebber generaal der vliegers Fr Christiansen maakt bekend Ik herinner aan mijn jbededeeling van 17 Augustus 1940 Volgens welke elke waarrjCTning over een landing het springen uit een vMegluig of het verblijf van leden der vijandelijke weermacht alamede over het werpen uit vijandèlijka vliegtuigen op Nederlandsoh gebied terstond aan de dichtstbijzijnde Duitsche miTitaire instantie of Duitsche politieinsfantie gerapporteerd moet wonlen Voor eBce mededeeling over een val of een noodlanding van Duitsche of vijandelijke vliegtuigen op grond waarvan de plek waar het vliegtuig is neergekomen gevonden wordt krijgt degene die hiervan het eerst melding maakt een premie van twintig j lden De prwnie wordt ook dan uitl etaald wanneer onderdeelen van vliegtuigen gevonden en aangemeld worden welkr Jiet op ondubbelzinnige wijze mogelijk maken te constateeren dat een vliegtuig is neengestort De premie wordt uitbetaald door de dienstinstantie bij wie de aanmelding is geschied en wel onmiddellijk nadat het bericht gebleken is juist te zijn Onafliankelijk van deze aannjeldings premie blyyen evenals tot dusver bedragen betaald worden voor h zoTidere verrichtingen die verband houden met het neerstorten van vliegtuigen of noodlandingen zooals b v hulpverleening bij het redden van vliegtuigbemahningen het bergen van vjiegtuigen enz DE DISTRIBUTIE VAN MELK Nieuwe regeling gaat Zondag 3 Augustus in De seoretaris geperaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende beken fi mey betrekking tot de distributie van Jhelk Zooals vsai bevoegde zijde reeds uiteen ia gezet is het noodzakelijke gebleken de melkdis ributie in dier voege te wijzigen dat gestandaardis de melk nog slechts zal worden verstrekt aan kinderen tot den leeftijd van 14 jaar Dit brengt dus mede dat personen van 14 jaar en ouder of om het precies te zeggen persoïien di geboren zijn voor 2 Febuari 1927 aangewezen zullen zijn op het gebruik van taptemelk welke vrij van distributie en dus zonder bon verkrijgbaar is In verband hiermede is dezer dagen de gelegenbeid opengesteld om de tof dusverre gebruikte groene melkkaarten voorzoover hft die van kinderen beneden 14 jaar betreft bij de distributiediensten in te wisselen voor nieuwe lichtblauw gekleurde kaarten R waarvan de bonnen vborzien n van de aanduiding melk 1 De datum van invoering van bovenbedoelde wijziging is thans gesteld op Zondag 3 Augustus a s voor de distributJeperio te vai Zondag 3 Augustus tot en met Zaterdag 9 Auojstus a s is derhalve de met W melk T gemerkte bon van de nieuwe uitgei cikte lichtblauw gekleurde melkkaart aangewezen voor het koopen van IVi liter gestandaaidiseerde melk Het koopen met dezen bon i reeds op Zaterdag 2 Aug OOTloOfd M den vervolge zuUen ook de uit tereiken lone rantsoenbonnen voor melkhet c chrift een rantsoen melk 1 dragen Deze bonnen geven derhalvemet ingang van Zaterdag 2 Augi stusrecht op het koopen van 1 Uter melk I De nog in omloop zijnde met eenrantsoen mcHt geinerkte bonnen blijven echte eveneens gtWg Hetzelfdegeldt vOor ie met 1 7 rantsoen imelk gemerkte wisaelbonnen I Wehrmachtmarken voor melk welke in dén vervolge nog slechts in bepaalde gevaBen in beperkte mate fzullen worden uitgereikt blijven ook tn den vervolge recht geven op bet Hoopen van geirtasdiwrd eerde meUc 1 4 De holledigebezetting van Beuarabië voltooid an e even atemede de steden In BesaarabIC die dMcwtjli tlin enoemt tn de Ouitache weermaiAtsberlcfaten Het kaartje tn den Unkerhock e t de frenien i n van het huidlcé semeniC Kawt v B rat f KINA g ilk de ki oedl Mopp aniuflip het fflo Ter toelichting op het weennachtsbericbt van gisteren wordt het D N B om medegedeeld In het Oosten werd in den nacht op Donderdag de htste Duitgche lucht aanval op Moskou onderhomen en tegelijltertijd werden ten Zuiden van Moskou de spoorweg en verkeersin itallaties van het belangrijke knoop punt Orel doeltreffend met bommen beitookt Beide afvallen werden gedaan londcr dal van Duitsche zijde verlieren geleden werd Aan het front zelf ïijn n E steeds hevige ge £chten aan den gamg die echter niets aan het feit Wfanderen dat de Duitsche aanval overal vorderingen maakt Nog zijn de laatste pkiatsen waarin de vyandelijke troepen zijn omaingeH niet geheel geruiverd Nergens ia het echter dezen otrsinge den d elen der Sovjets gelukt lich van den Duitschen druk te bevrijden of weer uit te breken hoewel dit herhaalde malen met woedende aanvallen IS geprobeerd Daar ook alle pogingen om deze troepen te ontzetten lijn mislukt is thans reeds te constateeren dat het veldleger der Sovjets opnieuw zijn belangrijkste en waardevolste deelen heeft verloren Oimsingeliag in het Noorden voltooid De Duitsche troepen hebben op 30 Juli in den Noordelijken sector van het front de omsingeling van de Sovjet divisies voltooid Deelen van zeven sterk gedecimeerde Sovjet divisies wer den vernietigd Duizenden gevangenen werdeni gemaakt en op de vernietigde Sovjetti oepen werden 50 stukken geschut 2S pantserwagens 2 stukken luchtdoelgeschut en 68 machinegeweren buitgemaakt Voorts werden 78 vrachtauto s verscheidene pantserwagens 7 luchtdoelbatterijen de daarby behoorende munitie en ander oorlogstuig vernietigd of buitgemaakt Bij de gevangenneming van de bolsjewisten vielen duizenden geweren in Duitsche handen Regiment infanterie vernietigd Een ten Westen van t Peipus meer Ingesloten Sovjetregiment infanterie is op 30 Juli totaal vernietigd aldus het D N B Op het veld tusschen twee ongeveer duizend m uit elkaar ligende stukken bosch concentreerdeti zich de voortdurend herhaalde uitvalspogingen der bolsjewisten Over open terrein dat geen dekkingsmogelijkheden bood renden de Sovjet compagnieën in breede golven in het vuur van enkele Duitsche mitrailleurs en granaatwerpers Twee uitvalspogingen waren op deze plaats reeds afgeslagen Toen de derde golf midden in den aanval stopte en aanstalten maakte terug te k eeren hoorden de Duitsche soldaten in den rug der bolsjewisten plotseling rpitrailleurvuur Zü namen waar dat talrijke Sovjet soldaten neervielen De politieke commissarissen lieten nl op hun eigen soldaten schieten om een terugtocht te verhinderen In het vuur dat van weerskanten gegeven werd stortte ook deze derde golf totaal ineen Tilden den grooten slag in het ge J rondom Smolensk heeft naar het UN B verneemt de Duitsche luchtmacht op 30 JuU 87 kanonnen en 33 pantserwagens vernietigd De tijdens oezelfde operaties ondernomen aanvaU n op wagenstelUngen der omsingelde JolsJewisten hebben geleid tot de vernietiging van 140 vrachtauto s lU SOTJetvUegtiilcen vernietigd Het Duitsche luchtwapen heeft bij vin ï voUe operaties in den nacht v n Dinsdag op Woensdag i WoensK J et Oostelijk front f f y JKtuigen in luchtgevechten u W Voorts weKlen 55 toestel nop den grond vernield In totaal w en de Sovjet in 24 uur dus 112 lellen verloren on sn V r echtsvliegtuigen hebben vLJi i escorte van torpedo Pf n achter de Sovjet linies ten i s Smolensk een vliegveld M HU K P honderden zware ïe nmenwerpers jachtvlieètull rL Mnportvliegtuigen van het i £ viu l ond De Duitvuegtuigen wierpen hun bommen entHaan Wl o 21J0 = oodw 140 op 17 08 ters achterlatend Duitsche Messerschmitttorpedovlieg tuigen die op 30 Juli Sovjettransport colonnes in het Zuidelijke deel van het Oostelijke front met succes geibombardeerd hadden ontmoetten op den terug weg een sterke formatie Sovjetjacht vliegtuigen De Sovjet jagers kwamen in een kaarsrechte aanvalslinie aangevlogen toen hen ook reeds de salvi van de Duitsche boordwapens tegemoet vlogen De forrriatie stoof uit Ikaar om vervolgens zijdelings de MesSerschmitt vliegtuigen te naderen De Ratajacht vüegtuigen hadden echter geen rekening gehouden met den wendbaarheid der Duitsche vliegtuigen die iedere manoeuvre op hef juiste oogenblik afsloegen en met de boordkanonnen op d Sovjets schoten Nadat reeds vijf Sovjetvliegtui gen brandend omlaag waren gestort greep de Sovjet luchtdoelartillerie in ée luchtgevechten in en schoot zonder rekening te houden met de eigen jagers tusschen de vechtende vliegtuigen Doch de wolkjes van de granaten lagen zoo ver weg dat de Duitsche torpedovliegtuigen hun jacht op de Rata toestellen konden blijven voortzetten en nog zes vliegtuigen wisten neer te schieten Officieel wordt te Helsinki medegedeeld Gedurende de afgeloopen dagen was de vijandelijke activiteit in de lucht boven Finland zeer gering Zij bleef beperkt tot een bombardement van Tammisaari Schade werd niet aangericht Ten Noord Oosten van Het Ladogameer hebben de FinscKe luchtafweer en torpedojagers elf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Het Hongaarsche telegraaf agentschap Miti meldt De Honved troepen bevinden zich nadat ziJ de herhaalde tegenaanvallen van den vijand hebben afgeslagen in een snellen opmarsch Tijdens een bijzonder hevigen tegenaanval werd den vijand buitengewoon bloedige verliezen toegebracht De Hongaarsche luchtmacht bestookte de terugtrekkende Sovjetcolonnes met bommen waardoor groote vernietigingen in de Sovjet gelederen werden aangericht Militaire conferentie Tsjoengking Sovjet Unie Van gezaghebbende zijde wordt vernomen dat begin Augustus e n militaire conferentie te Tsjita gehouden zal worden tusschen vertegenwoordigers van Tsjoenking en de SovjetUnie ten einde de militaire samenwerking tusschen beide landen te bespreken Vernomen wordt dat vijf vertegienwoordigers van Tsjoenking die deze conferentie zullen bijwonen 25 Juli de stad hebben verlaten terwijl de Chineesche communisten die sinds het uitbreken van den Duitsch Bolsjewistischen oorlog heb ben aangedrongen op militaire samenwerking tusschen Tsjoengking en de Sovejt Unie twee vertegenwoordigers te Tsjita zullen hebben Tweede ontiAoeting Hopkins Stalin Aan Ro nenl lt n w rom de Bocknwlna crx Ë rabiè tocsevoefd twee heïftn Ti ke gebieden die ecrttjda door de Sovjet troeisen waren beset en sinds 3 Jxüi volledl door DuUnchc en Roeireenarhe strtJdlomiaUes op den vijand xtin heroverd Op de kuri zUn dea eMed a id ltjk Volgens den Moskouschen omroep heeft Stalin gisteren voor de tweede maal den persoonlijken vertegenwoor verzocht Amerikaansche militaire waarnemers toe te laten in d oorlogszone Dit verzoek is echter door Moskou zonder opgave van redenen afgewezen President Roosevelt heeft de te Washington vertoevende militaire Sov jetdelegatie onder leiding van luite nant generaal Polikof ontvangen Naar men weet bevindt deze delegatie zich in de Ver Staten om bewapeningsop drachten te plaatsen Aan dit onder houd heeft ook de Sovjetambassadeur Oemanski deelgenomen De reis van Hopkins naar Moskou beschouwt men te Berlün zoo ver neemt het A N P van fielingelichte zijde uit den gezichtshoek van de ondersteuning welke aan de Sovjet Unie in haar strijd tegen Europa van de zijde van Amerika zal worden ver leend Men neemt hier aan dat H kins tijdens zijn verblijf in de Sovjethoofdstad de modaliteiten van de Amerikaansche hulpverleening met de bolsjewistische machthebbers zal bespreken Volg ens de meenipg in officieuze Duitsche kringen is cfoor de aanwezigheid van den specialen afgezant van Roosevelt te Moskou de list van Amerika om een opmarsch van het bolsjewisme in Europa te ondersteunen thans definitief bewezen Daar men in de V S zoo verklaarde men paar aanleiding hiervan in de Wilhelmstrasse de terreur en de misdaden nauwkeurig kent welke de bolsjewisten in de door hfefi in de laatste jaren in bezit genomen landen hebben uitgeoefend en begain moet naar Duitsche opvatting een ondersteuning van de SovjetUnie practisch beschouwd worden als of men die misdaden zelf had gepleegd Nie uwe documentenvondst Bij de verovering van Tselwa tusschen Bijljstok en Baranowitsji hebben DuitscheOTBPeij aan den rand van het stadje eenf pas gedolven groeve ontdekt die me niet geheel was dichtgegooid Eert terstond ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat de vluchtende Sovjets hier in haast belangrijke documentenen kaartenmateriaal hadden begraven Behalve belangwekkende bevelen voorschriften en dienstinstructies van Sovjetsforma ties werd een groote hoeveelheid kaarten van Duitsche steden gevonden Deze kaapten zijn afkomstig van een bolsjewistisch vliegveld in d nabijheid Zij zijn In het voorjaar van 1940 vervaardigd in de Moskousche staatsdrukkerij en geen onmiskenbaar aanwijzing en voor bomaanvallen op steden die ver in het binnienland van Duitschland lig gen aldus het D N B Bp deze kaarten bevinden zich geografische economische en meteorologische gegevens voorts foto s en formulieren voor het invullen van spionnageresultaten van agenteri De deelen die de Sovjets belangrijk achtten zijn rood omhaald Op de kaart van Maagdenburg die het geheime nummer 155 draagt zijn de kerken en sociale instellingen rood omlijnd Met deze vondsten wordt naar men in Duistlhe kringen verklaart het omvangrijks bewijsmateriaal voor de anvalsbedoelingen der bolsjewisten Segen Duitschland dat reeds wis gevonden met nieuwe waardevolle elementen gecompleteerd Zegt Batavia de petroleumovereenkomst niet op Ned lndië heeft de gelegenheid zijn standpunt te herzien aMu $ Japansch blad Ameiikaanseh Japansch incidant biigelegd De Engelsch Amerikaansche druk op Japan zal voortdurend toenemen daar beide landen blijkbaar besloten hebben zich met alle middelen tegen den opbouw van een nieuwe OostAziatische economische ruig ie willen veijietten aldus de Japansche minister van Financiën Ogoera in een artikel in de T o k i o A s a h i S j m b o c n De minister spoort het Japansche volk aan op nieuwe moeilijkheden fvoorbere e zijn Het lot van Japan isnauw enTBlverbrekelijk verbondenlwt dat van China daarom is de succesvolle oplossing van het tegenwoordige conflict een levenskwestie voor Ja an en voor de ontwikkeling van Oost Azië Wij willen er hoegenaamd geen twijfel over laten bestaan dat Japan hoe sterk ook de druk der vijandelijke mogendheden zal zijn geen jota zal wijken van het besluit om een grooter Azië te vormen Ten slotte verkftiart minister Ogoera dat het economische offensief van de Engelsch Amerikaansche groep een groote uitdaging is welke Japan met dezelfde middelen heeft beantwoord Japan is thans vastbesloten ook in de toekomst met gelijke wapenen terug te slaan DE HOUDING VAN NED INDIË EN THAILAND De Japan Times and Advertiser bevat een hoofdartikel waarin de nadruk gelegd wordt op het beginsel van wederkeerjgheid in de Japansch Fransche gemeenschappMijke verdediging van Indo China Het blad schrijft o a Hier doet zich een bijzondere gelegenheid voor voor Ned Indië zijn standpunt te herzien en den weg vrij te maken voor een nieuwe overeenkomst met Japan Het is te hopen dat dezelfde stabiliteit welke thans gpkomen is over IndoChina zich ook zal uitstrekken tot Thailand De minister president van Thailand dient thans stappen te nemen om deJyijandig gezinde elementen onschadelijk te maken Hij kan dit beter nu doMi aangezien hij met den voUedigen pang van generaal de leiding heeft évergenomen over het leger de vloot en de luchtmacht De Berlijnsche correspondent van de N R C telefoneert N jr aanleiding van een desbetreffende informatie door Japan verklaarde mejn te Batavia dat NederlandschIndië niet van plan is het petroleumverdri g met Japan in zifn geheel op te zeggen De Amerikaansche berichten dienaangaande zijn onjuist te noemen Het zou echter niet te vermijden zl n dat door het blokkeeren van het Japansche dollartegoed in Amerika moeimkheden bij de betaUng ontstaan waardoor de olie exporten geringer zouden worden In principe blijft het petroleumverdrag echter zooals voorgenomen tot November v n dit laar bestaan De militaire overtigid in Ned Indië heeft naar Domei meldt met onmiddellijke inwerkingtreding verordend dat alle schepen die de havens van Ned Indië willen a pdoen om koten en proviand in te nemen alsmede om in dokken te worden opgenomwi een speciale vergunning van de rnilitaire overheid noodig hebben TSJOENKING EN DE BURMAWEG De nationale militaire raad vstn Tsjane Kai Sjeks beVind die de Japansche bezetting van Indo China opvatte als de inleiding tot een nieuw Japansch offensief ter isoleering van Tsjoengking is in spoedzitting bücengekomwi en heeft haar volle aandacht gevestigd op de Verdediging van den urmaweg en Koenming aldus een bericht uit Tsjoenking Naar verluidt is een besluit genomen nadat de faad een rapport had aangehoord van den chef van den staf en minister van Oorlog generaal Ho Jin Taing die onmiddellijk na Japan laatsten zet in Indo Chma overhaast was veïtrokken om met de Chineesche defensie autoriteiten ter plaatse te confereeren vitale verbinding gen eraal Il o mpt de volle verantwoordelijkheid voor de verdediging van de provincie Joenman generaal Hoeang Sjao Sioeng met het opperbevel van de strijdkrachten in Kwingsi en Kwantoeng en generaal Kwan Lin Tseng met de leiding der defensie van Burma AMERIKA AANVAARDT JAPANSCHE VEROtjTSCHLILOIUINQ De plaatsvervangende Staatssecretaris Sumner Welles heeft verklaard dat Ue Amerikaansche regeeririg de formeeie verontschuldiging der Japansche regec ring betreffende het bombardeerei van de Amerikaansche kanonneerboot Tutuila tijdens den aanval op Tsjoenngking heeft aanvaard en dat daarmede het incident is gesloten De Japansche ambassadeur in Washington Nomoera heeft tegelijk met de veront schuldigingen van ziJn regeering een aanbod gedaan tot schadeloosstelling en de verzekering gegeven dat maatregelen zouden worden genomen onj in het vervolg incidenten van delen aard onmogelijk te maken Sumner Welles legde deze verklaring af na een conferentie met president Roosevelt De Japansche ambassadeur Nomoera heeft volgens Associated Pre verklaard na zijn bezoek aan Sfimner WeUes dat hü alles doet wat in zijn vermogen jigt om de goede betrekkingen tusschen devfceide landen in stand te houden Japansche autoriteiten n Tokio hadden reeds te voren uitdrukking gegeven aan hun spijt over het incident De Amerikaanse regeering wai echter niet terstond èeréid het in cident als bijgelegd te beschouwen lAPANSCHE TROEPEN IN CAMBCNDJA Japansche troepen zijn d e hoofdstad van Camèodja Pnom Penh binner g rukt De overtocht Sk er de rivier de Mekong tusschen aigon en Pnora Penh verliep zonder moeilijkheden DE BEVRIEZING OER SALDL Na ontvarkgst van berichten dat Australië Burma en de Britsche Straits SéUlements de Japansche saldi hehbeii bevroren heeft het Japansche ministerie van Financiën deze landen onmiddellijk toegevoegd aan de lijst van landen welker saldi in Japan bevroren zullen worden De autoriteiten te Hongkong hebbeb nanr Donvei vandaar meldt de bevriezing van de Chineesche regeeriiigs saldi gelast benevens van de fondsen die zich in het bezit van de Chineesche onderdanen bevinden HALIFAX BU ROOSEVELT De Britsche ambassadeur te Washington lord Hallfax heeft een langdurig onderhoud gehad met president Roosevelt Naar de New York Herald Tribune hierover meldt is de toe tand in het Verre Oosten besproken evenals militaire kwesties betreffende de SovjetUni Lord Halifax gaf ir een verklaring aan de pers toe dat hij den toestand in het Verre Oosten had besproken en over to omstproblemcn van gedachten had gewisseld DE JAPANSCHE SCHEEPVAART OP AMERIKA Summer Welle heeft volgens United Press verklaard dat de Japanschei schepen Amerikaansche havens kunnen aandoen en hun ladingen kunnen lossen De geloste goederenladingen vallen echter onder de verordening op de blokkeering en de licenties De raad bekleedde als concreten I alleen iMen lekl n door het tandpuni stap te beveiliging van Tfjoengkings I van den handel VICTORIE p mJITSCHLAND wint ïoor Europa op Ite franten Y Op de persconferentie te Tokio voor de buitenlandschc correspondenten is den woordvoerder gevraagd een standpunt te bepalen ten aanzien van de verklaringen van Sumner Welle volgens welke Japansche schepen in Amerikaansche havens weliswaar niet zouden worden vastgehouden maar dat toch door de Ver Staten geen garantie kon worden gegeven ten aanzien van de vracht Van dez schepen De woordvoerder sprak da meening uit dat het nog voorbarig was ten aanzien hiervan een standpunt te bepalen wafit men moet eerst de practiiche uitwerking afwachten De Japansche koopvaardij op de Ver Staten wordt weliswaar voortgezet men zal echter van geval ♦ beslissingen hemen en zich a rb i