Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1941

EERSTE BLAD VRIJpAG 1 AUGUSTUS 1941 ENGELSqp AANTAL OP FINS STEDEN BOMMENWKKPERS EN GEVEC8TSVLIÉGTOIGEN IN ACTIE De Finsche havens Liinahamari en Petsamo aan de Noordelijke Usiee zijn Woensdag door Britschc vhegtnigen aangevallen naar van welingelichte Finsche zijde verluidt Aan deze actie namen omftteeks 30 bommenwerpcn at gevechtsvhegtirigen deel Daarbij werd een kade mstallatie in eigendom btj den Zweedschen staat getroffen en andere materieele schade durend een aantal koopvaardijschepen 4 r lUITENLMO SOCIALE TOESTANDEN IN POLEN EAU VEKREK ALS WOONKAME KEUKEN EN STAL Een oorlogicorrespondcnt van de Waffen SS schrijtt Onze divüie kwam op den weg naariKt front door Polen Wij hadden gelegenheid indrukken te versame nzooaU wij nog nooit beleefti hebben Verscheidene malen achtten wij hetriet mogelijk dat hetgeen wi zaieniets met de werkelijkheid te makenh d ia wij Éeloofflen onze eigenoogen niet Ik vroeg mij af waarbhjft d in Denemarken en in anderelanden zoo ijveng verdedigde Poolschebeschaving li iietgeen wij hier zienwerkelijk de bijdrage van het door dedemocraten der geheele ereld alsflmk en ijveng gekenmerkte Poolschevol£tot de be schavmg Voor ons diezoó jui st uu DuiUchland komen wasdit beeid verpletterend De Foolschen landbouw De beretking van het Pootaehe platteland heeft in Het geheel geen begripvoor menichwaardige omstandigheden In een dorpje in Zuid Polen waar wijverblijf hielden had ik gelegenheidhaar nader te le ren kennen doch menmoet er wel op letten dat dit met let teriyk gebeurt daar men anders metluizen en and ongedierte besmetzou raken Öit dorp bestond uit verspreid liggende hutten lij waren zooprimitief en onbeholpen gebouwd alsmen in de NoonJache landen zelfs nietin de vroege Middeleeuwen gekend heeft De hutten waren opgetrokkenuit ruwe steen en leem en voorzienvan een enkel raam dat was aange bracht in de goede kamer dwz in een van de bedde vertrekken diein de woning aanwezig waren In dezeruimte die hel minst smerigst was verbleven de men chen varkens ganzen kippen honden en katten Tevensdiende de ruimte als keuken en dus tond er een stook gelegenheid inDoor de deuropening trok de rooknaar buiten Het Mariabeeld aan demuur was Ket eenige voorwerp datmin of meer zonder vuil was In hetandere verttipk dat geeii r am had endiende zoowel voor het opbergen vangereedschappen ak voor graanschuur yag men bohalve eenige bergen aardappelen ook een zeer magere koe waarvoor men blijkb ar in de woonkamer f een plaats had S oo snel mogelijkmg ik nu naar buiton om fri sschelucht te happen Daar stond de boer wanneer men hem aithans zoo kannoenwn Gesprek m t een boer Hij sprak een beetje Duitsch aangerien hij vroeger in Duitschland gewerkt had h5 vertelde mij dat het den boeren hier uiterst slecht ging daar de stad hij wees op een grooie puinhoop op een paar kijometers afstand het eigenlijke afzetgebied was voor de armzalige prodilcten welke dit schrale dorp kon opbrengen Hij vertelde mij ook dat zelfs toen de stad er nog stond zij een ellendig bestaan geleld hadden daar zy in het geheel leen invloed hadden op de prijsvorming van hun producten Deze stad telde BOflO inwoners waarvan 6000 Joden Zooals overal had ook hier het uitverkVén volk de volledige feconomischejicontrole over dit dorpje in handen De Pool vertelde verder dat zy verscheidene malen geprobeerd hadden hierin erandering te brengen door zich te riehlen tot het gemeentebestuur van de stwi Doch alles was vergeefs geweest daar ook het gemeont cstuur onder invloed van de Joden 9tond Daardoor r ds kreeg men een uitstekend inzicht in de toestanden welke heerachten in een stad die zich geroepen voelde tezamen met Engeland de beschaving namens de menschheid naar het Westen te dragen en de Duitsche barbaarschheid te vemicti gen Hoewel wij over het algemeen de zonen van Polen niet al te zeer mogen vertrouwen kan men zich toch een beeld van den toestand maken Wanneer men dan tegelökerttjd van dit dorp uit het hoofdgebouw ziet behoorende bij een der geweldig groote landgoederen van den Poolschen geldadel goederen met een bezit aan land van meer dan 1000 morgen dan krügt men een helder bepW van de brutahteit en huichelarij welke Engeland aan den dag legde toen het een garantie gaf voor de onschendbaarheid en den foctaloi standaard van Polen Ervaringen van een StaaasclMB kapiMa De heele Spaansche pers publiceert in den vorm van verklaringen van den uit Odessa teruggekeerden Spaanschen kapiiein Rafael Meana een ooggetuigebencht over de ongeloeflöke toestanden m Sovjet Rusland Het Spaanxchje schip Jaan Sebastian Eleano werd m 1937 met nog acht andere Spaansche schepen door de Sorjet autoriteiteii in beslag genomen Suidi dit oogenblik waren de man chappni van de geconhsceerde adiepen in Odessa geijitemeerd vpn tij jtetegenheid hadden het leven der Sovjiet bevolking met eJgen oogen te leeren kennen De kapHem deelde mede dat de levensmiddelen buitengewoon dutir waren De nveriwudhig tu K en loonen en pnjïen voor levensmiddelen en kleedmg oitërst groot Om deae redenen wekte het een vertwiling dat d menechen uit alle lagen d r maataclupptt ki lompen gehuld waren Vij maken een jaar van offen door was gedurende het verM4 van vier jaar steeds tfH antwoord van de bewoners van Odessa De kapitein deelde verder nog het vnli iii mtOt Veel erger was het flcatetd met de geestelijke terreur Op bevel van de aepcaic verraadde ée eeoe krotr 4m mémrt verraadden vadat him mnen of omgeke tl vwnad het eene familielid het andere Da lende wad mo aldaaeen dat de ttnMeii kt Ödaaaa dn a 4asaéÉ iaibA mm CwMBdi f riM kli hM den aehsppen van het Spaansche schip fatanboeJ Genua naar Barcelona te onts liH pen Bij de aankomst in Spanje bleelc dat de Sovjet utori teilen telegrammen aan de Spaansehe politie hadden gestuurd waarin de Spaan die matrozen anarchisten werden graioemd die mt SovjetRus land moesten worden uitgewezen De ESritsche plannen met Syrië INLEVING nu PALESTINA Onder he opschrift Wordt Syrië eVeconoBuscfae kolome van Palestiiia houdt de Ff ankfurter Zeitung zich met de desbetreffende plannen van Engeland b zig Het blad schrijft Toen de EngelstAen Syrië binnenn en hadden zH den Syriërs de vrijheid en den Gaullisten de overdracht van Ijet landsbestuur beiooft Thans blijkt evenwel dat Engeland onder het motto van een Arabi3che concentratie Syrië bü Pilestina inlijft Met dit doel heeft net in Transjordanië dat totaal afhankelijk is van Engeland h ggeplaat£te Arabieren in gepubli êeéïde telegrammen den wenech laten uiten tot sanjcAsmelting van Transjordanië Syrië en Palestina Met dit d oel is ook een economische tjonferentie te Damascus bijeengeroepen waaraan officjeele vertegenwoordigers van Synë lil non en Palestina benevens leden van het Engelsehe opperbevel zullen deeln en Deze conferentie zal zich beraden over een te Jeruzalem opgesteld plan dat slechting vap de tol muren en munteenheid beoogt Engeland tracht daarmede Voor te bereiden hetgeen de Engelsehe regeerirg te Londen enkele maanden geleden den zionistisehen laders heeitt bejoofd Destijds was overten gekÜraen dat in een Groot Arabisch ryk dat gevormd zou worden onder Engelsehe leiding zekere rechten zouden worden ingeveetó voor de Joodsche nederzetting vooral ook m Syrie Ook was besloten in dit rijk dat op het gemed van geldwezen en doüane een eem eid zou vormen de industrialisatie vian Palestina ten gunste van de JoodscHe immigranten krachtiger zou wordon uitgevoerd en de oVenge meer agrarische Arabische landen afzetgebieden zouden worden voor de Palestynsche industrie Dat is dus het prègram waaraan thans van Engelsehe zijde wordt gewerkt Syrië moet een economische kolonie van Palestina worden waarbij de invloed van Franknjk zou worden uitgeschakeld HA blijft de vraag wat de mann n uit de omgeving van de Gaulle thans wèl denken die zich bereidwillig ter bfschikking vap de Engekchen in Syrië hebben gesteld bij de diplomatieke militaire conflicten De strijd in Afrika ENGELSCHEN BU TOBROEK TERUGGESLAGEN De wanhopige pogingen dfrr Britten om him steliingeii welkrfdoor de Uuitsch ItaUaansche forraatils ernstig worden bedreigd uit te breiden hebben naar aan het D N B wordt emeld in den nacht van 27 op 28 Juli opmeuw tot bloedige verliezen voor de Hntten en BritschIndiers geleid Tijdens een uiterst voorziditige actie van verkenningstroepen der Britten wierp een onnuddellyk hierop volgende DuitschItaliaansche tegenactie de Britsche verkenningstroep naar ïijn puhit van uitgang terug Wierbij moesten de Britten talrijke dooden en gewonden achterlaten Aanval op vliegveld Ismaila Over den aanwaf van Duitsche vliegtuigen op militaire doelen aan het Suezkanaal wordt nog gemeld dat het vooniaamste doelvan de Duitsche duiktfommenweipers een vliegveld m tet gebied van Ismaiia was dat door de Bntsche hjchlmacht tot een belangnjke overslagen verzamelplaats was uitgebreid Bij het heldere ficht van de maan wisten de Duitsche vhegtuigen snel de c gegeven doelen te vinden De Britsche afweer kwam pas in actie toen de eerste Duitsche bonwnen de hangars kwartierrumiten en vliegtuigen hadden getroffen Over een afstahd van meer dan 100 K M zagen de later komende formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen den vuurgloed Alle hangars van hqt vliegveld storiden in t rand Steeds nieiuwe ontploffingen deden zich voor en onderde len van vliegtuigen dwarrelden door de lucht Zwaar keattaaaUgdc Britsche rlogasehepca ia Gibraltar In Gibraltar zyn naar Stefani uit Tanger m Ht een zware kruiser twee kruisers een torpedojager en twee hulpkrtusers met zware beschadigingen aanjekansen Deze beschadigingen hebben deze oorlog odcms opgeloopen in de vorige wetik tijdens een gevecht met Italiaansche marineën luchtsfrijdkiachten in t Kanaal en Sicilië Tweehonderd gewonden werden aan land gebracht De pesneuvelden zün niet zooals anders te doen gebruikelijk is naar Gibraltar overgebracht om op het kerkhof atdsJar begraven te worden doch naar zcemansgtbruik op zee aan de golven prijsgegev Men Concludeert hieruit dat het aantal gesneuveL den aamieiilijk moet z n geweest DB STBUD TUSaCBEN PEBIJ RN ECUADOR De Péruaansche bladen publiceigisterochtend berichten van bureaux uit Quito en Guayaqtfiij datd Peraaansche troepen tjjdehs hurfverderen doormarsch Macara hehlrabezet en oprukken naar Sabian Sozoranga en Cariamanga KleinerePemaaraehe oorlogsschepen heblien hijJambeli en in de h 4ven vau BolivaiEroadoriaansche schepen beschoten De plaatsjes Machala eniPasaje lyndior Ppnaanticlke vliegert gebon ardcerd Péruaansche vliegers zijnae rts fivfer de Ecuadorijansche havenQujyaquil gevlogen en hebben vlueh ackrïitcn tegen de agressie vanEctiador uitgeworpen Bet BeuadMiaanaehe legerberieht bcsdiBldigt rem van en opzettelijke aanval Ook de pers sluit zich bu deze opvatting aan aangericht Versdieiden aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten In Finsche poHtieke kringen merkt men over dezen Engelschen aanval op dat Engeland daardoor nog vóór de officieele verbreking van de diplomatieke betrekkingen reeds met rechtstréeksche oorlogshandelingen tegen Finland is begonnen Het Finsche ministerie van Baitenlandsche Zaken overweegt thans naar men te Helsinki verklaart de situate zooals dezedoor den omiitgelokten aanval is ontstaan waarbij vooral gedacht wordt aan indiening van een protestnota Genoemde aanval heeft te Helsinki groot opiien verwekt en is door extra bladen bekend gemaakt Engdscben bcvestigea aanval op Petsamo In een commundqué vaii den Brit Schen admiraliteit verspreid door den EngeJsehen berichtendienst wordt zoo meldt tDNB uit Stockholm meegedeeld dat de luchjtmacht van de Engelsehe marine een aanval heeft gedaan op Petsamo de Finsche haven aan de IJszee Dit is de eerste keer a dus het communiqué dat Finland door Engeland is aangevallen Egyptische kabinet afgetreden SIRRT PASJA OPNIEUW FORMATEUR De HjN B seint uit Stockholm Het Egyptische kalMnet is afgetreden zoo meldt Reuter in een extra bericht uit Cairo Men neemt aan dat Hoessein Sirry Pasja belast zal worden met de vorming van een kabinet op breeder basis waaraan ook de onafhankelijke Saad partij zal deelnemen Hoessein Siny Pasja heeft reed zijn nieuwe kai inet gevormd naar uit Caïro wordt gemeld Sirry Pasja heeft in zijn ontslagaanvrage koning Faroek voorgesteld als gevolg van de moeilijke situatie een kabinet te vormen dat grooteren steun in het land en het parlement heeft Ook in het nieuwe kabinet bekleedt Sirry Pasja behalve het premierschap ook het ministerie van Binnenlandsche Zaken Minister van Buitenlandsche Zaken is Salem Sadek Pasja geworden De minister van Defensie Hassan Sadek Pasja maakt ook d H Uit van de nieuwe regeering De minister van Financiën Abdel Kawi Ahmed is belast met de leiding van het pas gevormde ministerie van luchtbescherming Verw eriag van miUtaire doelen uit Cairo geëisehL Naar volgens t D N B uit Caïro wordt gemeld hoeft de Egyptische regeering van de Engelsehe militaire autotjteiten geëischt dat alle militaire instaüSties en bureaux uit Caïro zullen worden verwijderd In het parlement en de pers wordt erop gewezen dat de Engelschen hun militaire installaties zonder rekening te houden met de burgerbevolking over alle Egyptische steden hebben verdeeld De afgevaardigde Milaigi spoorde de regeering aan den Engelschen autoriteiten duidelijk te maken dat alle lagen van het Egyptische volk ervan overtuigd zijn dat de luchtaanvallen van de spilMógendheden niet gericht zijn tegen het Egyptische volk doch t en Engeland en zün steunpunten en dat de verwijdering van de militaire inrichtingen uit de woonw ken ter bescherming van öe bevolking van het nia oorlogvoerende Egypte geëischt moet worden BENZmEBETERHING IN BET OOSTEN DER TER STATEN Naar Associated Pre uit Washington meldt heeft de mntist er van Binnenlandsche Zïtlten Ickes in zijn hoedanigheid van leider der olievoorziening de olie industrie verzocht alle benzinestations in de staten langs de Oostkust van Mahie tot Florida tusschen zeven nur s avonds en 7 irar s ochtens te sluiten om de benzineschaarschte te verminderen Dh ver zoek betreft waarschijnlijk in totaal 100 000 stations Het verzoek tot vrijwillige beperking varjbenzineverbruik heeft volgens A P geen succes gehad Indien ook deze maatregel niet mocht Jielpen zal meiT benzinebon invoeren PKTR EUMLEIDINGEN VAN WEST NAAR OOST DOOR DE V S Fresidsfit Rdocevelt beeXt bet wetsr teekend inzake den aanleumleidingen van bet Vereenigde Staten naar de r Op grond van deze wet kunnen particuliere mafitschappijen van de regeeriAg leeningen verkrijgen ter financiering van den aanleg dezer leidingen Ook overheids instanties kunnen doafeden president worden aa n ewezen Wf£Ulai aanleg van deigeliike Het is een twitianale plicht H ees xmrdg nutea en licht Maisky en Winant bü Eden VERKLARING VAN HiOKKADE MINISTER De Britsche minister van Buitenlapdsche Zaken Eden heeft gisteravond eerst den Sovjet ambassadeur Maisky en daarop den Amerikaansehen ambassadeur Winant naar Reuter meldt ontvangen De Britsche blokkade minister Daton heeft in he Lagerhuis medegedeeld dat van Eiigelsche zijde voort HALT Jfa jarenlanne voorbereidingen sa stelsehnatige ondennijning na een tijdp a van onafgeteoken cellejibouw dachten Stalin en zijn satrilieten eiqdeiijk tot den aanval op Europa te kun nan overgaan maar de Duitsche legers hebben die bolsjewistische horden een donderend halt toegerotpen Niet alleen hebben de beschermers van het nieuwe Europa den aanval verijdeld maar onmiddellijk zijn zij tot den te jan val oivergegaan bij aankomst te ot vertrek van Marseille worden aangehouden Men volgt de binnenkomende en vertrekkende schepen nauwkeurig die de Bntsche blokkade trachtten te ontduiken In Mei en Juni zijn per maand zes koopvaarders tusschen het Fransche moederland en de koloniën opgevangen Deze maand is dit weer met vier schepen geschied Bet aantal leidende figuren in Eogttand Engeland heeft niet voldoende knap pekoppen in de leidende en beslissende functies aldus een opmerkelijke conclusie van het Engelsehe Zondagsblad The People in aansluiting op een rede van Lord Addison in het Hoogerhuis Het blad verklaart vervolgens Wij kiezen onze leiders hoofdzakelijk uit de bezittende klasse welke nummëriek zwak is en dientengevolge over een overeenkomstig gering percentage kunnen beschikken Engeland is z g een democratie Iedereen heeft een kans Doch wie zijn het die op het oogenblik in het leger bij de vloot en de luchtmacht eert hooge functie hebben Of kijkt u eens naar het huidige Lagerhuis en het kabinet Of gaat eens na vrie de hoogste posten in het bestuuE voor zich hebben opgeëischt Hoeveel zonen uit arbeiderskringen zijn op plaatsen van veel verantwoordelijkheid te vinden Het ergste is dat wij duizenden begaafde jongens en meisjes hebben die het nooit tot iets zullen brengen omdat men hun geen kans geelt De huidige chaos van ons selectieprogram is misdadig Het vergooit sociale capaciteiten en zet de onbekwaamheid op den troon Zij hebben de verraste millioenenlegers teruggedrongen omsingEld en vernietigd geheele pantserdivisies teruggeworpen luchtvloten Vöhietigd vestingen en bunkerstellingen bestormd en genomen machtige linies opgerold Een donderend halt was het antwoord op de brutale provocaties van de gew tehlooze bandieten uit Moskou En dit antwoord donderend rollend langs Juizenden kilometers front uit de metalen monden van de kanonnen en stuika s der Duitsche weermacht heelt alle landen m Eun werftker geschud In al deze landen staan manntn op die begrijpen dat ook zij een tsak te verviillen heW en Overal wwden vrijwilligerslegioenen opgericht Overal maken da besten zich gereed de eer van bun land hoog té hoiKlen In Nederland is het luitenant generaal H A Seyffardt die het Nederlandsohe volk te wapen roept en zijn stem wordt gehoord en verstaan Ook in ons land worden de bataljons geforrr eerd klinken de commando s vertrekken de contingenten bestaande uit vastberaden strijders De Duitsche weermacht was het die StaKn een dwingend halt toeriep De vrijwilligErslegioenen zijn het die samen met de beste soldaten ter wereld het bolsjewistische gevaar voor altijd zullen afwenden die als een onoverwinnelijke Europeesche macht de communistische wereldpest zullen uitroeicn VRUWILI NI E6I0EN D Het nieuwe Europa vecht voor zijn toekomst Nederlandsche mannen hebben begrepen dat het gaat om de toekomst van onzi kinderen Daarom melden zij zich en bekken ten strijde en daarom is net ook uW plicht u aan te melden bij het Koninginnegracht 22 Oen Haag HEGHTSZAKEN De Britsche luchtaanval op Kirkenes MET ZWARE VERLIEZEN AFGESLAGEN ECONOMISCHE RECHTER SMOKKELHANDEL IN GI DNINGEN Van militaire zijde wordt het D N B ter volgende toelichting op het weermachtsbericht van gisttren o a medegedeeld Zware straffen opgelegd De economische rechter te Groningen mr J G A Kattenbusch heeft straffen van een jaar negen maanden en zes maan de n opgelegd a n verdachten die op de een of andere wijze betrokken zijn ge weest bij den ketting en smokkel handel waaraan de officier van justi tie mr W H Overbosch op krachtige wijze door sti pnge strïSfen een einde wil maken Hij wees op de immoreele zijde van dezen handel waarbij vanwege de groote verdiensten het eigen volk wordt benadeeld Buitendien deinst men bij dezen handel voor allerlei andere minderwaardige practijken als het leveren van ondeugdelijke waren e d niet terug In al deze drie zaketi wees de economische rechter overeenkomstig deneisch vonnis Voorts hlad zich o a nog te verantwoorden J P B exploitant van het stationsrestaurant te Winschoten 4 koffie thee zeep en kaas buiten de distfibutie om heeft gekocht De officier van justitie achtte dit de ernstigste zaak welke tot dusverre voor den economischen rechter te Groningen heeft gediend De verdediger mr Velthuis uit Winschoten pleitte clementie Hij wees er op dat l tgeen hier la gebeurd zich grootendeels heeft afgespeeltl voordat het institunt van den economischen rechter werd ingesteld n de clandestiene hSndel nog niet als zoo ernstig werd beschouwd Mr Kattenbusch verooiideelde echter ook dezen verd overeenkomstigden eisch dus tot een jaar gevangenisstraf f In al deze zaken werden groote hoeveelheden in beslag genomen goederen verbeurd verklaard Door gebruik te maken van twee vliegtuiginoedtrschepn hebben Briische torpedovliegtuigen Woensdag gelijktijdig met enkele Sovjet toestellen de Noorsche haven aan de Noordelijke IJizee Kirkenes aangevallen Evenals bij de vergeefsche acties tegen de Kanaalkust werd ook deze aanval van Britsche gevechtsvliegtuigen ondernomen onder een krachtig escorte van jachtvliegtuigen De Duitsche afwesr bleek echter op deze plaats precies zoo doeltreffend te zijn als aan alle andere fronten Van de veertig uitgevlogen Britsche vliegtuigen werden er door de luchtdoelartillerie en de artillerie van de marine voor het grootste deel echter tijdens luchtgevechten 28 neergeschoten Zoodoende is ook weer bu dezen afgeslagen Britsche aanval de superioriteit van de Duitsche luchtmacht met betrekking tot haar materiaal en personeel aan den dag getreden Ook uit dezen nieuwen vorm van z g Britsche ontlastingsoffensieven ten gunste der Sovjets blykt duidelijk dat het de Britten te doen is om politieke en propagandistische uitwerking De nieuwe mislukking in Noo d Noorwegen en het gelijktudig gemelde neerschieten van vijf Brjtsche ge echtsvliegtuigen boven de Duitsche Bocht nemen een waardige plaats in in de door de Duitsche luchtmacht en luchtafweer voortdurend behaalde afweersucce sen aan alle fronten Niet één van de tot dusver ondernomen Britsche luchtaanvalled ieeft de Bntsche leiding werkelijke uccessen bezorgd Wel echter zijn alle geworden tot een bron van de gevoeligste verliezen voor de Britsche luchtmacht Deze mislukking van ie Britsche luchtaanvallen schijnt juist thans bijzonder opmerkelijk daar bet toch geen geheim is dat het gros dter Duitsene vliegtuigen op het oogenblik nog gebruikt wordt aan het Oostelijk front Wanneer de Duitsche afweer desondanks dergel jke voortreffelijkeresultaten weet te behaleD dan kanhet met de optredende Britsche formaties vliegtuigen wat bemanning enmaterieel betreft niet p ge steid zijn AMERIRAAJilSCXn GEZANT IN IJSLAND rai OEMD U P BI TUINBPUW President Roosevelt hèMt den voormaligen Amerikaansehen gfeant in Griekenland Lincoln Mcveas beriöscpd tot eersten gezant van de Ver Statöï in IJsland Tot dusver waren zij door een consul vertegenwoordigd NilHUVE REGEUN6 VOOR T DORSCHEN ï AKKERBOUWPROlttJCTEN e berichten De AmeriStaansche minister van Öuitenlan sche Zaken CoEdeil HuU beemdigt Zaterdag zijn verlof tot herstel van ge2ondhelden keert naa r Washtngtcm terug aldus UnitedPrees De Senaat der V S heeft de l enoeiiünsvan Senator Cannally tot voör7Ïtter der commlaBie van buiten andaciie zaken bekrachtlsdDe De president vao d Fvrtuceesche re ¥ uUiek feneraal Carmona is op tiet eQand ereelra Azoren aancekotnen waar htj even over achttien uur in Angra do Heroismo IS gearriveerd Kaar officieel te A am wordt madegedeeld heeft ook MaWsjoekwo den omfiiankeijtiken Kroatischcn staat erkctW Als gevolg van sabotagedaden van com munist sche elementen in het Banaat ztjntegenmaatregelen der autoriteiten noodrakeIJpi gevi orden naar i an bevoegde zijde uit Belgrade wordt medegedeeld Derhalve zijn Isteren te Groot BeUllcerek 90 Idendeoommunisten uit bet Bónaat doodgesdioten Het Rljï fciniau voor d voedacivoorzlemng In oor o Hjl maakt bekuid dat doorden secretansgeneTAal van het departementvan Landbouw en VisS il erij een besluit isgenomen bevallende een heet nieuweregeling op het gebied van de ö ching vanakkerbouw producten Deze nieuwe regcimg t epaalt in dè C rate piaatfi dat in beginsel slechts mag worfifis gedorsch door teieri die voor zieh zelf dor ËOiea en door hen die als beroepa dorscher zijn erkend door de Nederlandsche Inkoopcentrale van Altkerboüwproducten en dal anderen dan erkende beroepsdorscbers iiechts dan voor rekening van derdrfn mogen dorschen Indien zij ook in hetfr Jaar 1938 den oo t der desljetreffende teleii geheel of voor het grootater gedeelte hebben afgedorscht De aandacht wordt er op gevestigd 4et de bevoegde Pica in door haar te b ordeel n gevallen van deze bepaling ontlietfing kan ver leenen Ala beroevadoncher kunnen lngeTo4ge de oMlertaavige regelliia alechta oroen erkend die dorschmachinehouders en doraehver eenigln n welke gedurende hJK jaar 1930 voor rekenirvg van anderen onderscheiden iJk van leden al naar gelang van de apaciteit hunner machine een hoeveelheid van tenminste 100 of 200 ton producten hébben ge b y1 dorscht tnnvnt bestaat de anogclijkheid dit iorichmachtne fcouders en derschvereenigiB gen ue ke niet aan deze elschen oldo door dtii seci etans gcneiaal worden erkenï Boveixiien fe ala vooi waarde voor de erkeru ning alb l roep lori chcr gt te d dal de betroltkenen sciiriftcMjk verU rea op verlangen van de Pica op een fcepaaldcn tijd bj een bepaalden teler te zulïen dorschen Voorts behelst de onderhavige regeUng een bepaling ingevoife welk een als beroeps dorïcher erkende vereeoiging sl hta dan voor rekeiung van andere dan bij haar als hd aangesloten telera mag dar chen btdien zij voor de desbetreffende telers ook in liet jaa 1938 de door lien geoogste producten alle o voor het grootste gedeelte beeft gedon ht Ook van deze bepaling Kan wedertmi onthef fmg worden verleend door de bei oegde Pica In verband met vorenstaande mededee ingen wordt de aandacht ir op gcvesügcL dat degenen die BOf feen sanvraagformulier voor de erkeninng als lieroeiasdor iehe heb ben ontvangen zich V9or de verkriigmg ztl een deigehjk iorniulier kunnon wenden tot het bureau der loederlandaclic inkoofieent e vaa AkkeTbouwprfidtsetcn t VGravenhace BONAANWIJZINGEN Voor het tijdvak van 3 tot en met 9 Augustus zijn de bonnen 29 aangewezen voor de gebruikelijke rantsoenen brood vlench en vleeschwaren kaas eieren en aardappelen bon 29 reserve Voorts is op bon 29 van de melkkaart I in dat tijdvak beschikbaar 7 liter melk voor kinderen tot en met 3 jaar en 3 liter melk voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar Tenslotte zal in het tijdvak van 3 tot en met 9 Augustus op bon lOS algemeen beschikbaar zijn 250 gram suiker Van de boterkaart zijn voor het tijdvak van 3 tot en met 20 Augustus aangewezen de bonnen 26 en 27 welke ieder recht geven op het koopen van 250 gram boter terwijl in dit tijdvak op elk van de bonnen 26 en 27 van d 5 vetkaart 250 gram boter met reductie verkrijgbaar zal zijn De aandacht wordt er op gevestigd dat na Zaterdag 2 Augustus niet meer geldig zijn de bonnen 28 voor brood vleesch en vleeschwaren eieren melk en aardappelen 101 voor suiker en na Zondag 3 Augustus met meer de bon nen 24 en 25 van de boteren vetkaarten De bonnen 28 27 28 en 29 van kaas blijven geldig tot en met 9 Augustus DE BONNENLIIST 27 JÜH T M 2 ACGVSTCS 28 4 brood 4 rants brood of gebak 28 brood 1 rantsoen brood of gebak 28 vleesch k rantsoen vleesch ofvleeschwaren 28 vl waren 1 rantsoen vleesch of vl waren 28 kaas 100 gram kaas 28 eieren 1 stuks eieren 28 melk l a liter melk 28 reserve 3 kg aardappel 7 JOU T M 3 AUGUSTUS 101 algemeen 1 kg suiker a JUU T M 10 AUGUSTUS 104 algemeen 250 gram koffiesurrogaat U JULI T M 10 AUGUSTUS 103 algemeen 500 gram jam 10 oioem rantsoen bloem brood o £ gebak 102 algemeen 250 gram rijat A rijst 250 gram rijst A havermout 250 gram havermout ol gort 16 JUU T M 1 AUGUSTUS 44 algemeen 250 gram havermout of gort 46 algemeen 250 gram gort algemeen 100 gram veraviceili algemeen 100 gram maizena 17 JUU T M 3 AUGUSTUS 24 25 boter 250 gram boter 24 25 vet 250 gram boter met reductie 1 JULI T H JULI 23 katten H4 kg kattenbrood 23 honden groep I IJ 10 kg groep IH 8 kg groep IV 5 kg groep V 4 kg groep VI 3 kg hondenbrood OPGEFASTf N B de bonoen 26 27 en 2t voor i VAS blijven geldig t m 9 Augtistus 1941 WAT 18 EEN RANTSOEN BROOD 100 granti brood GJEBAK 75 gram beicttuit wafek btsculli koekjes öf 140 gram speculaas koek óf 300 gram calu 6f 400 gram gevuld klem korstgebak óf 500 gram gevuld groot korstgcbak óf 600 gram taart gebakjes BLOEM 70 grarn Urwebloem nteti ogglbloem meel zeifrtjzend bak meel RUST 2eo gram rUst rtjstemecl Woei gries grutlemeel gemengd meel HAVEBMOUT 250 gram havermout blokken bloem aardappelvlokken GOKT 250 gram gort gortenwel grutten yERMICELU 100 gram verinIceUt macaroni spaghetti HAIZSNA 100 gram maizena aago aardappelmeel óf löO gram zet meel verwerkt in puddingpoeder of puddingsauspoeder VLBE8CH 100 gram vleeach gewicht van tiecn inbegrepen VLEESCHWAREN 75 gram gerookt ol gekookt vleesch óf T9 gram gerookte worslsoorten 6f 100 gram gekookte worsfsoorlen óï Ii5 gram leverartlkeleh tongenworsl nierbróSl óf 150 gram l loedworat JAM 900 gram jam ilroop lionlnc enz Andere diatribuHeartikelen KOI N M en N Kookdoeleinden letterBob No 03 H F 31 Juli Verwarming 01 02 03 haardeTf en igcheli I t m 04 haarden kalKeJs R 01 t m 11 centrale vejwartnm gCéén eenheid vaste brandstoffen Ost oe tn Jiaarden t kachelj J M saiW haarden en kaehelf R een e tïi4 turf Geklig t m 31 DecembèlS PETROLBDN Per 11 i m 10 Attg fyooT keukeo t SCHEERZEEP R textiel t m SI Aug 1 rantaoeo Z EP t m 3 Auguttut 1 rantsoen