Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1941

yweede blad VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1 1 AT AAR ANMEER mPSiiEuws Inlevering frapenen eo munitie VUtTLiCBTE OPGAVE VAN VEBZAMELINGEN n coinini ns van poHtie maakt k k id d kr ehtens het V rordemnr van den Rijkioommissan voor bejet e Nederlandsd e gebied bef ffende wapenen muniUe apringrriJ n en ontitekingsmiddelen waSiverortlening de navolgende wapeJ a i het bureau van politie moeten orden ingeleverd Ie Alle vuurwapenen met uitaonient t van jachtgeweren voor joover Ir Sedekt zijn door een geoMt J cht k en vuurwapenen die van gejSirtdkundige of cultureele waarde Alarm piMolen C Alle toot en slagwapenen Mronder worden verstaan wapenen ZZtmi om daarmede te slaan te JSoSrTte irteten of daarmede tetse toepte brengen Tevens is de handel pen en diTeen apenvenameling Jiet Jioh hebben behoeven deze met te leveren mits de verKlhieling n geschiedkundige of cultureele hm die een wapenverzameüng onder heeft is verplicht voor 23 Auguèto n nauwkeurige lijst van de ach in de e venrameling bevindendevuurwapenen en munitie bij due eomJnwari yan poUtie te Gouda m tedienen en verandermgen binnen eenweek op te geven Wapenen die iemand knjgt aU onmiddellijk uitvloeisel van het overluden van een ander dienen door dj personen die deze onder zich hebben bij den commissaris van politie te Doud in voorloopige bewaring te worden afgegeven Daders van kaa di fstal aangehouden BUIT AAN BESTOLENE TE KOOP AANGEBODEN De politie heeft een diefstal van kaas opgehelderd waarbü drie personen twee als daders en een ais heler zijn betrokken Dere week waren tien kazen tot een gewicht van 150 K G die een kaashandelaar aan een schipper ter verzending had gegeven uit het beurtschip verdwenen De daders hadden dat onopgemerkt gedaan maar minder gelukkig waren zij bij het vervoer van de buit Zij hadden de kazen zoo Ising in julcn zakken neergelegd op het terrein van de plateelbakkerij ZuidHolland en toen zij den volgenden dag terugkwamen om de buit te halen werden zij opgemerkt Twee jongens zagen wat er gebeurde maar voor een gulden elk werd hun zwygen gekocht Wal de dader s niet wisten was dat ook een derde per soon hen had gezien die er mededeel ing van deed aan de politic die aan de hand van het opgegeven signalement spoedig kon vaststellen mcj wie zij te doen had twee Inswerklieden te dezer stede Inmiddels had de kaashandelaar Iemand ontmoet die hem kaas te koop aanbood Toen de eigenaar die al riadeliik het vermoeden had dat dit z n eïgen kaas wel eens kon zijn ging kuken zag hü tot zijn verrassing dal het hier inderdaad de ge stolen waar betrof Negen kazen waren nog heel de andere was opengesneden en reeds gedeeltelijk verkocht De handelaar liet ergeen gras over groeien en transporteerde zijn eigendom prompt n at z n eigen pakhuis Aan den tus chenpersoon hadden de daders de kaas verkocht Deze is geverbaliseerd Wfgens heling De daders die bekend nebben worden naar het Huis van Bewaring e Rotterdam overgebracht Uit vroeger ty den Dl OODDSCHB COOItANT MKLDDBl Tl lAAB QKLCDKN Burgemeester en Wethouders van ouda doen te weten dat het kohiervoor df plaatselgke directe bolas tingi S neehte voor het dienstjaar WO door hen voorloopig vastgesteld f j rtien dagen ter secretarie der gemeente voor een ieder ter nedergelegd binnen welken yu elk aangeslagene tegen zynen aan r bu den raad bezwaren kat in r gen bu verzoekschrift op onge leld papier geschreven fi U JAAR ORLKDEN Rt groote vrü paarden fkl I dl jgjr op Vrydag 16 OctoJ mier plaats hebben Tevens is i u bestuur der afd Gouda van llnju he Maatschappü van ten besloten daaraan weder der van paarden te verbin Mi Li paardeji op genoemden r f nniarkl zullen wonden aange tuD l buitengewoon goede jwces j verloting ten trïkw J n verkoopen De Plaih £ e U heeft dm volgenden dag W JAA OBLEDEN n nter r l Vta hit n J t oemd tot conrector J r r M A Evelein MtoJ GjTnnaïium tot hoofd iSn ÜS der met Octolx as teS openbare bewaarschoola ri d hoofdohderwyzeres tüt rüT openbare bewaarschool htr n e thuiien de ♦ iii n P N verzoek is in 2 o s eervol M vïnTJ n beer J Qpc Ts vin T J eer J i cackoo i rwijaer aan de o woon lager onderwijs e ninu aj loodani Bauüa KaacBop De prins harer droomen met Paul Kemp Liana Haid en Victor de Kowa Aanvang 8 15 uur Zaterdag 2 uur en vanaf 8 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Wittebroodsweken met Anny Ondra Seh awburg Bioscoop Jud Süss met Ferdinand Marian Heinrich George Kristina Söderbau m Werner Kraus en Eugen Klöpfer Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur ThalU Theater Watt en i Watt als dakloozen Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Woensdig 2 uur matinee Aug 7 U uur Ne l Geret Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 7 Aug 7 3 uur Vrije Evangeliache Gemeente Bijbellezing en bidstond 1 Aug 7 3t uur Leger des HeiU Heiligingsdienst 13 Aug 8 uur Geref Kerk Populaire orgelbespeling R M van Deth APOTHEKERSOIEN8T Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weyer Gouwe 131 M U L O examens Bij de voortzetting van het M U L O examen dat in Ons Genoegen wordtafgemomen zijn gisteren geslaagd voordiploma A K M vah Groen C H S Fuerst W G Belgraver J A Broekhuizen P van Ham J A H ndriksen J Kroos E van Gogh en C J Hekker allen te Gouda J v d Heyden teReeuwijk J Anker te Gouderak J Kwakernaak en A P Potuit beidente Lefckerkerk G Rehorst te Berkenwoude W W Grootendorst P Boer B Jongejan en M Groenesteiri allente Bbskoop GAARKEUKEN In Juli zijn in de Hoffman s stichVolksgaarkeuken in de zaal gen ittigd 3014 en afgehaald 232 porties yal 3246 porties MEN FRANSCH L O Te Utrecht is geslaagd voor het examen Fransch L O de heer B J A Bakker alhier WEEK VACANTIE MET DVBBEL LOON Bij de firma Koole Vis wordt volgende week aan het personeel vacanlie gegeven Alle leden ontvangen bij het loon voor deze vacantieweek een extra loon zoodat as Zaterdag met de verdiensten over de thans loopende week een drievoudig weekgeld wordt uitbetaald KyMSTW Eyi1 S Kerkconcert Sint Janskerk Orgel H C J de Man Koorklasse MuziekschoolDe Man Begeleiding Orkest Euterpe Oen Haag Solisten Maria Struycken v d Adel sopraan Den Haag Th de Groen tenor Den Haag L Louman lias Haarlem Orkest en koor onder leiding van Theo van der Pas r Programma Fantasie e Fuga orgel J S Bach Terzet Pie Jesu Hubert Cuypers Terzet Justorum animae Hubert Clypers P èce Héroüque César Franck l Enjant prodigue soli koor enorkest Cl bébussy m2 191S S Marche solomnelle Alph Maitly Voor een leer goed gevuld kerkgebouw werd dit concert gegeveii met als hoofdnummer de cantate l Enfant prodigue van Debussy n werk waarvoor den genialen Franschman de prix de Rome is toegekend en bij t aanhooren van het werk zal men deze hooge onderscheiding kunn billyken De muziek is sterk impressionistisch en persoonlijk ze wekt gWachten op aan iets fijns iets zeer subtiels zooals bij de meeste werken van dezen Franschman die hoewel verwantschap toonend aan Wagner toch later geheel nieuwe wegen is opgegaan Veel doet denken aan bpera muziefc en ideaal Voor n kerk uitvopring i ze eigenlijk niet hoe goed t overigen look klonk in de SintJan Het orkest uitnemend geleid door Van der Pas he ft de grootste tol te vervullen daafnla de solisten om ten slotte met n koor te beëindigen Het koor was te zM ak vooral de mannertstemmen wafen nauwelüks te hdoren maar het gaf in ieder geval blijk van terdege te zyn ingestudeerd Het orkest dat naar we vernemen onder de zoo goede zoMen van Sam § waap is opgeleid ver MU lof en met name de fluitisten dieriefl oemd Pe gast dirigent onze eminente Nederlandsche pianist Th van der Pas we noemden hem reeds leidde het geheel rustig en met distinctie Zoowel in dit werk als in de twee werkjes van Cuypers traden de drie vocale solisteh op waarvan vooral sopraan en bas die zich bü het jgngsle Toonkjjnstconcert zoo onderscheidden nun partöfen aan de verwilking wair an in Debussy s werk hoo éischM werden steld in ieder oifüchTtSTnaar recht Aden komen de sopraan Iwldei gemakkelijk aansprekend de bas met sonoor als metaal klinkend geluid De tenor voldeed ons minder het geluid klonk af en toe teveel In de keel hoewel het timbre goede kwaliteiten bezil De twee terzetten van CJuVpers konden ont maar matig boeien en we betreuren ftet dat de mooie fragmenten uit Ha dn Schöpfung uit het prggramma geschrapt rijn Organist de Man opende met het bovengenoemde werk van Bach gaf mooie registratie adnirate phraseering en articulatie maai ken toe kwam het spel wat gejaagd vOTT en gaf he den indmk alsof inplaats van één twee personal aan het klavier zaten Als tweede orgelnummer het dankbare Piece héroique van Cesar Franck terwijl met het keurig vertolkte orgelstuk van den Èelgischen orgelvirtuoos Alph Mailly dit geslaagde conq ert werd besloten A P Vermeij SPORT ZEILEN GOUDSCHE SUCCESSEN Aan de nationale zeilwedstrijden vande Rotterdamsche Zeilvereenigin ophet Kagermeer hebben twee Goudsche B M zeilers leden van de watersportvereeniging Elfhoeven deelgenomen De heer H C Polman behaalde met Our Wish driemaal den eersten en de heer C Schoonderwoerd met Miek driemaal den tweeden prijs De heer P van Schalk Zillesen heeft deelgenomen aan den zeilwedstrijd van de watersportvereeniging NoordZuid te Nieuwkoop Hij wist met OJjeron eveneens in de B M klasse beslag te leggen op den eersten prijs DE POLOCOMFETlTie Ned Zwembond Boskoop De Gouwe O 3 Zwemkring Gouda Boskoop IB De Gouwe II 0 1 Elfhoeven G Z C IH niet doorgegaan PLAATSELIJK NIEUW Alphen a d Rijn REORGANISATIE BURGERLIJK ARMBESTUUR De heer W Karsemeijer hoofd van Vlcipschkeuringsdienst De gemeenteraad heeft besloten tot een belangrijke reorganuatie van het Burgerlijk Armbestuur dat voortaan onder de atdeeling Sociale Zaken zal worden ondergebracht Het ligt in de bedoeling een nader te benoemen ambtenaar in den rang van hoofdcommies met de leiding de belasten Ook een vrouwelijke kracht zal wor den aangesteld Voorts heeft de raad tot hoofd van den gecentraliseerden Vleéschkeuringsdienst kring Alphen a d Rijn benoemd den heer W Karsemeijer thans dierer arts te Nieuwveen en keuringsve arts aldaar BENOEMING Dr K Fokkema leeraar in de Nederlandsche taal fen geschiedenis aan het christelijk lyceum alhier is benoemd tot leeraar in de Nederlandsche taal aan de Christelijke H B S te Leiden EXAMEN HOOGDUITSCH L O Te s Graverhage is geslaagd voor het examen Hoogduitsche ta l l o de heer P Kruit alhier Berkenwoude PREDIKBEURT VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m lOVi uur Ds M J W Zevenboom GEVAL VAN MOND EN KLAUWZEER Nadat alle gevallen van mond en klauwzeer in deze gemeente als genezen waren aangegeven is thans wederom een geval van deze besmettelijke veeziekte geconstateerd Bodegraven AANBESTEDING Verbetering weg in Buitenkerk B en W hebben aanbesteed de verifiëring van den weg in Buitenkerk De uitslag luidt als volgt Fa wed H v Dtiel tè Kouderkerk a d Rijn ƒ 31 460 Gebr Hogenbiek te Laren 29 971 N V de Geruischlooze weg te Heeihstede 29 420 P C Zanen N V te Heemstede 28 870 NV Bitumenweg te Utrecht 27 200 Fa S Verlaan en Co te Zeist 24 260 De raming van het werk bedroeg ƒ 24 902 Het werk is aan do laagste inschïijfster gegund KLEINE BUTUDS GERED Donderdagmiddag geraakte het 2jarig kind van den landbouwer V aan de Noordzijde spelenderwüs t water Efiikkoopman zag het gevaar en braCfit mt kind in iwwusteloozen toest ndjBrp liet droge Na langdurige pogingen slaagde dr Beije er in de levensgeesten weer op te wekken GESLAAGD vóór het einddiploma U L O slaagde Nancy v Blokland Tilly v d Bosch Tonny v d Heuvel WiUy Gramée Zs Engelina eri Ton v 3 Heijden KIND G ob6 Donderdag was het bUna 2 jari2ge kind van den autoslooper R n s aan den Cïoudsclteweg op hftt erf aan het spelen toen dcfor onbeKende oorzaak een bané van een trciler omviel het kind waardoor het op slag dood werd PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Seref Kerk vjn 10 en nm 6 uur ds Dam Ned Herv Kerk v m 10 en n m uur ds J J Poot uit Améide Ev Luth Kerk v m 10 uur ds H H ten Bruggecate uit Den Haag G tt Kerk yjn 10 en n m 8 uur l esdienst Boskoop ZONDAGSDIENST DOKTOREN A s Zondag zal de Zondagdienst worden waargenomen dpor dokter P du Buy telef 40 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm half 10 Ds Jacobs nam 6 uur D Van der End van Melissant Chr Geref Kerk voorm 10 uur en nam 8 uur ds Kleispn Rem Geref gem voorm 10 uur Ds Zuurdeeg üeref gem voorm 10 en nam 6 uur ieesdienst COÖPERATIEVE VEREENIGING J E BOSKOOPSCUE VEILING 31 Juli V Rozen per bos Rosa Mundi 60 80 et Briarclif 13 27 et Ingar Olsson 28 36 et Pechtold 4159 et Sweet Heart 78 98 et Oranje Triumph 50 80 et Hadley 3350 et Butterfly 19 26 et August Joack 222é et Vierlanden 30 46 et Florex 2532 et Edith Helen 17 24 et Rosalandia 26 et Eisen Poulsen 2036 et Paul Grampel 18 et Better Times 63 110 et Doms Rijker 70 et Gemengde rozen 15 25 et Diversen per bos Clematis Durandi 63 et idem Mevr Ie Coultre 100 120 et idem Prins Hendrik 7595 et Lelies 29 et Haastrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 30 u v m Ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Ev 10 u v m en 7 u n m Cand J Zwijnenburg Reeuwijk Geref kerk 10 30 u v m en 7 30 u n m Leesdienst Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 u r prof dr M C van Mourik Broekman Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur ds Rijksen Nieuwerkerk a d IJssel Herv Geref Evangelisatie Mwp 9 30 en n m 2 uur de heer H kkerse MOORDRECHT S VOORSPRONG VERKLEIND Voor den biljartwedstriid tusschen Moordrecht en D O S van Reeuwijk werden nog de volgend partijen gespeeld W Rijnders 90 C Corbeau 126 153 93 Het getal tusschen haakjes geeft de handicap aan welke in 30 beurten behaald moet worden F Walet 56 IJ v d Ka a 45 49 52 M v d Starre 60 J Corbeau 72 56 121 H Uiterwiik 60 B V d Kaa 66 91 69 M v d Bas 40 C Trouwborst 42 80 70 Met deze partijen verloor Moordrecht 69 caramboles zoodat de voorsprong van 81 tot 12 caramboles is teruggebracht DAMCOMPETITIE Voor de competitie van de damvereepiging Moordrecht werden de volgende partijen gespeeld P Twigt J Verhoef 2 0 C Terlouw G de Bruin 2 0 G Twigt G v Jeveren 1 1 G de Bruin H Admiraal 0 2 P Twigt H Admiraal O 2 G van Jeveren C Terlouw 2 0 BURGERLIJKE STAND Geboren Johanna Cornelia d van L van Hesse en C Boon Petronella Leentje d van G N v Jeveren en C Verschoor Jo z van J Verboom en M den Hoed Arie z van P Heikoop en G M Kwakernaak CONCERT MUZIEKVEREENIGING De muziekvereeniging Kunst na Arbeid geeft a s Zaterdagavond een zomeravondconcert in de muziektent aan de Stcvensstraat Nieuwerkerk a d IJssel ZANGCONCERT IN MUZIEKTENT De geimengde zangvereeniging Perseverance en de afdefeling kinderkoor directeur de heer K de Beun uit Gouda zijn voornemens een concert te geven Zaterdag s in de muziektent aan den Onderweg GRAS DOOR DROOGTE VERBRAND Door de aanhoudende droogte is een groot gedeelte van den wegberm van de Capelscheweg verbrand Voor de pachter vap deze bermen beiteekent dit een aanzienlijk verlie temeer da de eerste snede eveneeihs veel geleden heeft onder de droogte PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAÖ Ned Herv kerk v m 10 en n m 6 u ds Vollenweider Geref kerk v m l 10 en n m 8 u ds G H Rijksen Geref Gemeente v m 10 en n m 6 u J eesdienst I Ouderkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG ed Herv kerk vjn 10 en n in 7 uur Ds J Rootselaar van Randwijk Wijkgebouw v m 10 en n jn 1 uur dheer A de Redelijkheid gd iienstonderwyzer ft Geref kerk v m 10 en n m 7 u Ds J G W Terhaak van Bergambacht GESLAAtjW De heer G de Jonf i zn dieeénige dagen geleden slaagde voorhet diploma boekhouden van de Vereeniging van Leeraren slaagde thansook voor het Mercurius diploma bockhouden StolwUk ItAABSVERGADERINa De raad dezer gemeente is bUeengeroepen op as Maandag de voormiddags 10 30 uur De r nda vermeldt o m Voc i van B en W om het maken van eei uitbreidingsplan op te dragen aan het Instituut SU I en Landschap Voorstel van B en W om aan de vuacherijvereeniging afdeelipg van de hoofdafdeelinpZoetwatervisschery een subsidie te verleenen van f 200 voor den aankoop van pootvisch Nadere vaststelling van de gemeenterekening dienstjaar 1939 Wijziging begrooting van het G B dienstjaar 1940 VaststeHing verordening regelende de wijze waarop de huishoudbeenderen bedoeld in het Afvallenbesluit 1940 I moeten worden bewaard en ter beschikking gesteld Vaststelling verordening regelendede wijze waarop de slagersbeenderenbedoeld in het Afvallenbesluit 1940 II moeten worden ter beschikking gestald PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds B J Kanis Evangelisatie v m 10 30 en n m 7 30 uur Ds Hooykaas van Benschop Waddinxveen BURGERLUltE STAND Geboren Maria d v D Peters en N van der Ben Christiana d v W J van delKraats en G Noorlander Petrus Johartnes Gerardus z v A Kleiweg en G A A Streng Comelis Albertus z v H J van den Berg en J C de Keijzer Johannes Hendrikus z V H J van den Berg en J C de Keijzer Gehuwd J Roubos en E Uithol Overleden P Kool wed van N de Zwart 77 j GEVONDEN VOORWERI EN Gevonden leeren sportriem bij N P de Zwart Noordeinde 26 rozenkrans bij H de Wit Kleikade 3 EXAMEN HOOFDAK Ti Vooi het examen hoofdaklé geheele examen is te Utrecht geslaagd de heer E van Putten alhier Woerden JUBILEUM DS JAC ERINGA Vijftig jaar predikant Ds Jac Eringa em predikant der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Woerden hoopt op 9 Augustus a s den dag te herdenken waarop hij voor 50 jaar het predikambt aanvaardde Hij werd in 1891 t Oostrum predikant en stond daarna tê Cubaard Gorinchem Workum en van 1903 tot 16 Augustus 1931 te Woerden toen hem eer ol emeritaat verleend werd Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur en n m 7 uur dr Tj Tak Geref Kerk v m 10 uur en n m 7 uurds W G Bovendorp BENOEMING WIJKVERPLEEGSTER Tot wijkverpleegster bij het proene Kruis is benoemd zuster G J Meijers BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd J C Stodbergen 26 j en M T Krijgsman 26 j SPREEKUUR BURGEMEESTER De burgemeester houdt spreekuur ten gemeentehuize lederen Dinsdagmorgen van 11 12 uur en lederen Donderdagmiddag van 3 4 uur BUITENLAND HET ONDERHOUD VAN STALIN MET HOPKINS Amerikaansche leveringen zullen direct beginnen Ten aanzien van de Woensdag gevoerde bespreking tusschen Stalin en Harry Hopkins meldt Reuter nader Hopkins heeft Stalin de verzekering gegeven dat de leveranties van oorlagsma terieel aan Sovjet Rusland terstoijrt zullen beginnen en dat zy ook verder zullen worden voortgezet onverschillig hoc lang de oorlog zal duren Het Britsche agentschap publiceert vervolgens woosdelijk de verklaringen die Hopkins voor de vertegenwoordigers van de pers heeft afgelegd Hij zeide o m Ik deelde Stalin mede dat wy den slag der Sovjet Unie met de grootste bewondering volgen Betreffende de boodschap van Stalin aan Roosevelt verklaarde Hopkins dat Stalin den Amerikaanschen president zijn voldoening te kennen heeft gegeven over de stangeboden hulp en zijn overtuiging heeft uitgesproken dat de president en het Amerikaansche volk zich niet vergist hebben toen zij hun vertrouwen stelden in de Sovjet Unie dat 4ez haar rdl zou spelen in den strijd tegen Hitler Hopkins is vergezeld door den Amerikaanschen brigadegeneraal Jfoseph Mckamey en luit John Alison Finland de leidende natie in het Noorden OFFICIEUZE DUITSCHK VERKLARING De Deutsche duilomatiscK politische Information d ófficieele uitgavevan de Deutsche diplomatitchpolitische Kor re sponden z bevat een voor voor de Scandinavische landen buitengewoon belangrijk standpunt van Duitsehland ten aaniien van de toekomstige positie van FinUnd m N Europa In deze e uiöng der meenin van Jf i sche kringen mag gelden wo P gewezen dat de bijdrage van Finland tot d bestrijding van het bolsjewisme i dit knd niet alleen lijn eigen komst doch ook een vooraansta plaats in den Noordelijken sector v het nieuwe Europa verzekert Finland kan er op rekenen dat zQ ruiterlyke houding in den gemeensobappeiyken atrqd niet verfetcB wordt De groote nationale doeSitellingen van Finland hebben in Duitsch land het grootste begrip gevonden aa verzekeren aan dtt land dat by de uitvoering van zün taak in het Oosten aü Noordsche staat krachtig aan de lijd van Duitsehland is opgetreden eea vooraanstaande plaats in het Scandinavische gebied dat zich door Finland liet verdedigen Duitsehland strijdt voor Europa DE ACHTERVOLGING IN DE OEKRAINL Nog 24 000 ton tot zinken gebracht Het opperbevel van de Duitsche weermacht nvaakt bekend Bii de achtervolging van de in de Oekraïne verslagen Sovjetlegers zyn Duitsche strijdkrachten diep in de vijandelijke acbterwaartsche verbindingswegen doorgedrongen De omsingeling v n den vijand ten Oosten van Smolensk werd verder verscherpt De in Estland strijdende formaties dreven den vyand naar het Noorden terug Gevechtsvliegtuigen bestookten in den afgeloopen nacht militaire doelen te Moskou alsmede het spoorwegknooppunt Orel op doeltreffende wijze met bommen Duikbooten achtervolgden deverstrooide resten van het in denAtlantischen Oceaan aangevallenconvooi en brachten vijf anderegewapende koopvaardijschepenvan tezamen 24 000 b r t tot zinken De gezamenlijke verliezenvan den vijand door deze operaties zijn daarmede tol 140 500 b r t gestegen In den strijd tegen Engeland heeft het luchtwapen met bommen een groot koopvaardijschip ten Oosten van Lowestoft zwaar beschadigd Andere bomaanvallen werden vannacht ondefnomen op vliegvelden in het Zuid Oosten en Zuid Westen van het eiland De aanvalspogi g van 40 Britsche vliegtuigen welke van een vliegtuigmoederschip in de Noordelijke Ijszee naar de haven Kirkenes waren opgestegen werd verijdeld De vijand verloor hierbij in luchtgevechten 23 vliegtuigen door luehtdoeïartillerie en marine artillerie 5 vliegtuigen Boven de Duitsche Bocht schoten jachtvliegtuigen 5 toestellen omlaag die tol een formatie van 8 Engelsche bommenwerpers behoorden Marineartillefie haalde 2 Britsche gevechtsvliegtuigen omlaag en n marinevaartuig één Engelsche machine Op eenige plaatsen van WestDuitschland wierpen Britsche vliegtuigen in den afgeloopen nacht brisant en brandbommen Onder de burgertievolking ontstonden eenige verliezen aan doeden en gewonden i MW a n annni kw ITALIAANSCH LEGERBERiCHT Engelsche afdeelingen op de vlucht gedreven Het hoofdkwartier van de Italiaan sehe weem cht maakt bekend In Noord Afrika aan het front van Tobroek werden vijandelijke afdeelingen die door pantserwagen gesteund werden op de vlucht gedreven Duit sche artillerie heeft de inrichtingen en verdedigingsstellingen van Tobroek beschoten In het verloop van den in het weermachtsbericht van gisteren gemelden aanval op Benghazi heeft onze bodemafweer een Engetsch vliegtuig neergeschoten Hettoestel viel in zee Vliegtuigen van de as hebben voor de kust van Cyrenaica een tankboot tot zinken gebracht en een ander schip zwaar beschadiad In Oost Afrika hebben zwarthemden en formaties inlanders dappere uitvallen en aanvallen ondernomen waarbü het hun gelukte in vijande lijke stellingen binnen te dringen De vijand bood verzet doch werd overal op de vlucht gedreven Hij leed verliezen aan menschen en materiaal De laatste dagen hebben eenige aanvallen plaats gehad op de woonwijken van Gondar fr vallen geen slachtoffers te betreuren Engelsche vliegtuigen hebben gistermiddag Cagliari aangevallen On ze bodemafweer en onze jachtvliegtuigen hebben de vijandelijke actie terstond afgeslagen Er valt slecht één slachtoffer t betreuren en Wi nog obonné op GoiMsclie C Ouront Doe het tocht zijn rfi h nog zich fa i op aan hat Bureau MA CT31 aO0BA nUF X7 5 of bij da ojionlan elder tz I l r di op d hoogt wU bleven le st de Goudsch Courant nul