Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1941

TWEEDE BLAD VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1941 De Confessioneele Vakvereenigingen t Verdere beperking van den veestapel De ▼ orkmis en het pluimvee aan de beurt OPROEP van den heer WOUDENBERG Er blijven zeer weinig f eieren overl Op Aa ptnfmlatmat vut kcdcn bc t de dJreeteur generaal voor de ToedMlvoaniailiK tt 8 L Louwes nedeKedeeld d t de leer slechte veeToederiwaitle ten fCToIge van het mltvmllen van den Import het noodiakeIDk maakt dat ten o lebte var bepaalde onderdeelen van den veestapel leer vergaande beperkende maatrecelen worden fcnemen Uit den aard der 7 aak zullen hierdoor in de eerste plaat worden getroffen die deelen van den veestapel die vrijwel geheel op den import van kraohtvoeder waren aangewezen Voomamelük du het pluimvee en de varken Voor d n rundveestapel js reed bekend gemaakt hoever de beperking zal gaan Verdere inkrimping van den rundveestapel zal in het nationale belang zooveel mogelijk worden voorkomen Ten einde de ingekrompen rundveeKapel zoo gezond en zoo productief mogelijk door den winter te krijgen moet een groot deel van het veevoeder voor dit deel van den veestapel worden gereserveerd Waar op het voer voor de paarden op wier werkkracht we nu meer dan ooit zijn aangewezen slechts zeer weinig bezuinigd kan worden spreekt het vanzelf dat datgene wat overblijft voor den pluimveestapel en den varkensstapel niet veel zal kunnen beteekenen Pluimvee De pluimveestapel zal op korten termijn moeten worden teruggebracht op ongeveer een derde van den huldigen omvang Slechts voor een deel van het pluimvee dat nog aangehou den mag worden zal voer worden beschikbaar gesteld Op de boerderij zal men een 10 a 15 stuks pluimvee mogen houden mits deze gevoederd worden met afval van de boerderij Het voer dat voor pluimvee beschikbaar is zal xoo moeten worden verdeeld dat de her opbouw van onzen pluimveestape T OO foed mogelijk verzekerd wordt Mocht dus blijken dat de omstandigheden in het voorjaar van dien aard zijn dat tot uitbreiding van den pluimveestapel kan worden overgegaan dan lal geen onherstelbare schade xijn aangericht Natujirlijk beteekent een en ander dat we over zeer weinig eieren de beschikking znllen krijgen welke slechts voor bijzondere instellingen en voor bijzondere oms ndigheden in de eerste plaats ziekenhuizen beschikbaar zullen worden gesteld De varkens Een zeer aanzienlijke inkrimping zal ook onze varkensstapel dienen te ondergaan Gezien de hoeveelheid veevoeder die we ter beschikking hebben is onze varkensstapel nog veel te groot Hèt Is niet alleen noodig dat de inkrimping plaats heeft maar deze moet ook zoo snel mogelijk plaats hebben Hier dofet zich nu een mogelijkheid voor door een wijziging In het met Duitschland gesloten ruilcontract veevoeder tegen varkens De DuiUsche autoriteiten zijn bereid gebleken het contract waarbij tegen veevoeder varkens zouden worden geleverd om te zetten in een waarbij gedeeltelijk gebruiksyee gedeeltelijk loopers worden geleverd Dit heeft voor ons twee voordeelen Onze veestapel en vooral ook onze veevoederpositie zijn er niet op berekend om het aantal stuks vee waarmede nu een keer deze veestapel moet worden ingekrompen op tijd slachtrijp te krijgen Dere kunnen nu als gebruiksvee worden afgezet Daarnaast zullen irf plaats van een groot deel gecontracteerde vette varkens loopers kunnen worden geleverd Deze loopers zullen door deze overeenkomst geruild worden tegen uit Duitschland te verkrijgen veevoeder Het IS voor een behoorlijke afwikkeImg van deze pfspraak noodzakelijk dat de hiervoor te leveren loopers op de overeen gekomen tijden en plaatsen ter beschikking komen Om in een regelmatige levering te voor ien zal iedere varkenshouder m hft bezit van loopers mededeeling kiijg gn van le oheveelheden en de plaats waar hij deze moet leveren Met deze voorgenomen export zün wü er tengevolge van onze veevoederpositie nog niet Ook aan die varkens die niet als loopers voor degenen die deze terra niet kennen zij medegedeeld dat dit Varkens van pl m 40 k levend gewicht zijn worden afgenomen zal geen lang leven tieschoren zijn Zü zullen teruninste voor zoover een deel nog niet op lichter gewicht dus practisch als looper hoogstens by een gewicht van O kg moeten wdrden afgenomen Engelsche luchtaanvallen ACHT DOODEN EN ZWAAS GEWONDEN Gedurende eenige dagen waren geen Èngelsche luchtaanvallen te vermelden In den nacht op Donderdag echter vloog weer een aantal Britsche vliegtuigen boven ons land en wierp vooral in het Oosten des lands Verscheidene hrisanten brandbommen In totaal werden hierbij zes woonhuizen volledig ver meld en ongeveer 60 woonhuizen meer of minder zwaar beschadigd Verder werden drie broeikasscn vernield Ook Jtreeg een vrij groot getal woonhuizen en broeikassen glasschade Helaas zijn bij deze aanvallen 8 dooien 6 zwaar en 18 licht gewonden te betreuren Op een gedeelte van het aangevallen terrein werden ook brandplaatjes gevonden Men maakt er opmerkzaam op dat het met het oog op den oogst en de eigen voedselvoorziening van ons land van groot belang is dat met name de bevolkmg van het platteland de oogen goed openhoudt en na het verschijnen van Britsche vliegtuigen de omgeving op de aanwezigheid van brandplaatjes controleert Men bedenke dat men deze niet met de bloote handen aan moet vatten en dat men gevonden brandplaatjes bij de politie ter vernietiging moet inleveren 8700 k g peper verbeurd verklaard EN EEN BOETE VAN f 1000 Een jnkoopvereeniging van winkeliers m koloniale waren had vóór Mei 1940 een groote partij zwarte pepergekocht In den zomer van hel vorigjaar werden alle specerijen dus ookdeze partij van 8700 k g gevorderddoor de Nederlandsche Groenten enFruitcentrale De aldus geblokkeerdevoorraden worden in gedeelten vnijgegeven voor aflevering aan winkeliers teneinde de voorziening met specerijengedurende langeren tijd veilig te stellenen tevens den sluikhandel tegen tegaan De directeur van deze inkoopvereeniging echter kwam met een zakenrelatie overeen dat deze bij een mogelijken kooper zou infomieeren naar den prijs welke moi voor de geheelc partij zou willen betalen Verwacht w erd dfit deae veel hooger zou zijn dan de normale handekprija van f 3 per k g De vermewwte kooper waarKhuwde evenwel het Rijksbureau voor voedselvoorziening in oorlogstijd en de peper werd in beslag genomen De directeur der inkoopvereeniging V d L te Rotterdam moest zich wegena poging tot prijsopdrijving voor den inspecteur voor de prijsbeheersching te s Gravenhage verantwoorden Hij deelde den inspecteur mede dat zijn nieuwsgierigheid wae gewekt door allerlei geruchten over exhorbitantc prijzen welke voor peper betaaW werden Hij had nu slecht zuiver informatorisch eens willen hooren wat men eventueel wel voor zijn peper zou villen betalen Echter bleek dat hij zijn relatie zelfs een monster had medegegeven deze noemde bovendien aan den kooper prijzen van 6 tot 8 gulden per k g waafbij hij verklaarde dat de eigenaar van de partij af wilde Dere feiten deden den iruspecteuï als vaststaand aannemen dat het voornemen tot verkoop te en oatoclaat baren prijs wel degelijK had voorgezeten Wegens poging tot overtreding van de Prijzfnbesohikking 1940 no 1 werd r d L veroordeeld fot een geldboete van ƒ 1000 Daarenboven werd de partij van 8700 k g zwarte peper verbeurd verklaard DE BENOEMING VAN PROF DR VAN LOON Zooals gemeld is prof dr J van Loon benoemd tot voorzitter van den HoOge Raad Johannes van Loon is op 5 September 1888 Ie Veere geboren Aanvankelijk werd hy tot onderwijzer opgeleid later deed fiij echtfr staatsxamen en in 1917 liet hij zich als juridisth student te Leiden inschrijven Na zijn studie te hebben voltooid vestigde hij zich als advocaat te s Gravenhage In 1928 werd de heer Van Loon privaat docent in het recht van den industrieelen eigendom aan de Technische Hoogcs ool welke functie hij vier jaar heeft vervuld Daarna werd hij bijzonder hoogleeraar te Utrecht en m 1935 eveneens bijzonder hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool Prof van Loon heeft in den loop d rjaren tal van nevenfuncties waargenomen In het buitenland heeft hijlezingen gehouden o a voor de Akademie für Deutsches Recht te Berlimen voor de universiteit te Munchen Vele geschriften zijn van zunhard verschenen Prof van Loon is voorziuer van het sociaal oeconomisch genootschap Nederland en Europa De commissaris voor de vakvereenigingen de heer H J Woudenberg heeft den navolgendeft oproep aan de roomsch katholieke en protestantschchnstelijke arbeiders gericht Sedert 25 Juli 1941 ben ik door den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden benoemd tot commissaris van het R K Werklieden verbond en net Christelijke Nationaal Vakverbond Deze benoeming heeft plants gevonden in het behang van den Nederlandschen arbeider nu en in de toekomst en heeft in geen enVel opzicht dt bedoeling de godsdienstige overtuiging van de leden dier organisaties aan te tasten of geweld aan te doen Mijn benoeming heeft het volgende tweeledige karakter De noodzakelijke economischeordening in Nederland waardoor ookeen hechtere samenvatting van de Nederlandsche arbeidersbeweging noodzakelijk is te bevorderen De bestaande rechten der georganiseerde arbeiders te beschermen Ie handhaven en te verbeteren Deze beide voor de Nederlandschearbeiders belangrijke doelstellingenkunnen alleen dan verwezenlijkt worden indien alle groepeeringen in devakbeweging centraal worden geleid Het terrein waarop de sociaal economische positie van den Nederlandschenarbeider wordt bepaald is voor alleNederlandsche arbeiders gemeenschappelijk Ten opzichte van de productie van de arbeidsvoorwaarden en sociale maatregelen hebben alle Nederlandsche arbeiders in hetzelfde beroep in dezelfde fabriek in dezelfde werkplaats op hetzelfde kantoor hetzelfde getr eenschappehjl belang Deze nieuwe o re voor de toekomst noodzakelijke ordening tast de religieuze gevoelens van de arbeiders in geen enkel opzicht aan De practijk lieeft reeds bewezen dat bij soci aalecor omjsche vraagstukken in welker oplossing de vakbeweging in eerste m stantie haar taak vindt religieuze onderscheid in gen van geen beteekems zijn Zoowel het opheffen van de werkloosheid bij de sociale verzekering bij het arbeidsrecht bü de rechtspositie als bü de loonvraagstukken van den ar beider namen reeds de laatste jaren allen steeds hetzelfde standpunt in en men werkte Jn contact samen Nu in het belang van den arbe et een snelle oplossing van al deze vraagstukken noodzakelijk is mag de verwerkelijking niet worden bemoeilijkt door de veelheid van instellingen die daarbij betrokken moeten worden Ik roep u roomsch katholieke en protestantsch christelijke arbeiders van Nederland op lid te blijven van uw organisatie Ik rOep u daartoe op in uw eigen belang Ten eerste ten einde zelf mee te bouwen aan de toekomsttgè ordening waaruit de stand der arbeiders zijn gerechtvaardigde plaats in het volk kan verkrijgen Ten tweede ten einde uw rechten bij werkloosheid bij ziekte bij noodigen reclftsbijstand en bij het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten te behouden Ten derde ten einde een achterstelling die in de toekomst voor nooit georganiseerden en ex georganiseerden zou kunnen ontstaan te voorkomen Lu tert niet naar verkeerde raadgevers Werkt mee aan een sterk Nederlandsch leger van den arbeid waar da welvaart van het Nederlandsche volk ook na den oorlog mee moet worden bevochten H J WOUDENBERG EERSTE KINDERTEHCIS OER N S3 DOOR MVSSERT GEOPEND Het eerste van de reeks kindertehuizen dat de N S B binnen afzienbaren tijd hoopt te stichten is Woensdagmiddag op feestelijke wijze door den leider der N S B geopiend Jlet is het groote heerenhuis Westerhelling gelegen aan den Sophiaweg No 40 op de grens Berg en Dal bij Nijmegen Hüofdredacleiir J G Weysters autuidam Chcfredact ur vt r Gouda en Omstfeli n F Tieter Gouda TOB Ik ben een graansoort rangschik mijn letters anders en ik ben een vloeistof Mijn eerste lettergreep is een familielid mijn tweede een kledingstuk mijn derde een verkorte meisjes lowel ala jongensnaam Mijn geheel is een stad in Afrika 3 Wat klimt op bomen en op heggen heeft toch geen benen 4 Invulraadsel Hortiontaal en verUkaal atjii geUlkl 1 vlcTvoetig dier 1 wild iwtJn S verstand 4 rei van vog at r I I JlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlillllllllllt Uitdeieugd j j 5 ANDERSEN I van den sprookiesscnri ver = = niiiiiniiMiiiiiiiiiMMiiiiiitiMiiiiiiHiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiR JUL L1K hebt waariichljnlUk dikwijls van Hans Andersen genoten van het sprookje van het lelijke ionge eendje de Kieine teemeermin het tinnen soldaatje enz Het leven van Hans Andenen zelf lilkt ook wel een sprookje S Februari 1805 werd In d Deense stad Odense in het armelUke huisje van den schoenmaker Andersen een loontje geboren Dï vader as dol op lijn enige kind DU kind zou later naar n goede scho l gaan n beloofde hij tichcelf het zou zo ce1 mogen leren als het wou Hij had dat zeil In zijn l bfd niet gekund want zijn ouders waren altijd heel arm geweest Het jongetje groeide tussen zijn stille vlljllge moeder en zijn vriendelijken vader tevreden op Dat zijn ouders haast geer geld badden om van te leven lieten r m D jt betnerken Toeta Hans Christlaan naar school ging bad hl maar weinig vriendjes Hij vond bat het heerlijkrt als hij stil thuis kon sitt m en rustig spelen IJverig zat hij kl wrtje t naaien veor de noppen van de ppenkcat die zijn vader voor hem had gemaakt Ook keek hij graai urenlart aaar de tuin Soms kreeg hD e n toenengabcwils voor i schou 6urg Van wat hij daar ag auakte hij hele stukken vom zijn poppenkaat Dat was het begin ah zijn sprook KhrUveril Omdat iDn vader als achc nmaker ellaig verdiende werd bD c daat Soldaten Mi dan ic ia dt tOd altitd gebruiker Wdnt tijdens Napoleon Wdren er veel oorlogen Toen de vrede gesloten was kwam Hans Chrlstiaan s vader terug maar niet als luitenant zoals hij had gehoopt Zijn gezondheid was erg achteruitgegaan en hij stierf toen zijn zoontje nog maar een kleine jongen was Nu hadden ze het n6s armer Hans Chrlstiaan s moeder werd wasvrouw bij vreemde mensen om haar brood te verdienen Toch zorgde ze dat haar iongen er altijd netjes en schoon uitzag Toen zijn vader die altijd zon goede kameraad voor hem was gestorven was B s Hans nog meer alleen Zijn moeder had geen tijd voor hem Op de school waar Hans was leerde hu niet vee en wat had zijn vader niet een mooie plannen met hem gehad Ik wil beroemd leorden Hans zelf had echter ook mooie plannen in het hoofd Hij had niet veel lin om bij een kleermaker te gaan werken zoals zijn moeder wilde Wat Wil je dan worden vroeg ze Ik wU beroemd worden zei Hanseerst moet je een heleboel moeilijkhedenhebben en dan word je beroemd Zijn moeder vond het vreselijk Wat bad haar jongen nu voor gedachten In rijn hootd Wilde hij naar Kopenhagen gaan en daar geM verdienen HIJ had niet eens geld om naar een goede school te gaan en dan hij was pas veertien jaar Maar Han Chrtstiaan was niet te houden Hij wilde toneelspeler worden en op zekere dag ging hij op l ezoek b een beroemde danseres Hij speelde en dikste haar Iets voor e om zich beter te kunnen bewegen trok hij zijn grote schoenen uit Maar de danseres vond hem zo raar dat ze dacht dét hij niet goed wijs was en ze stuurdyhem weg Huilend stond Hans op straat Moest hij naar Odense teruggaan Dat wilde hij in geen geval Hij voelde dat hij tot iets bijzonders In staat was Eindelijk vond hij een kunstenaar die bereid was om hem voor zanger op te leiden Hans had ook werkelijk een goede stem Maar na een paar maanden stuurde de kunstenaar hem weg en raadde hem aan een vak te gaan leren Hans was namelijk in de winter hees geworden omdat hij geen geld had gehad om warme kleren te kopen Dus stond hij weer op straat Maar hij ging moedig verder Toen vond hij een dichter die geld voor hem bij elkaar bracht ert hem lessen liet geven Hans was overgelukkig Toen het bijeengebrachte geld op was brak er weer een slechte tijd voor hem aan Heel vaak at hij in plaats van een warme maaltyd een stuk droog brood Op een bank In het pkrk Toen ging hy tehrijven REBUS Ttkeiiiii mei C foppc Zou ik njjsschien geen toneelspeler maar dichter of achrtjver moeten word iT vroeg Hans zich op het laatst a Toen schreef hij een toneelstuk dat men met het volgende briefje terugstuurde WIJ wensen niet meer van dergelijke slechte stukken onder de oogen te krijgen Hans schaamde zich erg en bij had nu nog nuar é n wens te mogen leren De directeur van een schouwburg die bemerkte dat hU een goed verstand had gaf hem geld voor leasen Zo ging Hans die latussen achttien Jaar was geworden tussen de kleine jongens ep de schoolbanken zitten Dat was alle t ebalve leuk maar hti hield vol Toen hij van en mllden gever geld kreeg om een reUJe naar hul te maken was hij dolgelukkig De bewoners van itjn stadje waren stomverbaasd dat de zoon van dffn armen schoenmaker werkelijk in de stad vooruit was gekomen En wat W s zijn moeder trots op hem Toen Hans Chritti an drie en twintigJaar was werd hQ student en in 1839 deed hij examen Er waren al verBChetdene verhalen van hem uitgegevenen vele vooraanstaande families en schrijven in Kopenhagen nodigden hem ntt aodat het leek alsof hij eindelijk een maice loekomst voor zich had otaar mm op te t o Men tt hier ifaMti Ljiier kwamen er evenwel toch n9g enige tMUUke Jaren Rij vcrdicnfSc weinig met De groene page Die in een kikvors werd veranderd Heel heel lang geleden leefde in een groot bos de koningin van de leeèn Ze had een grote hofhouding en ieder had er 7ijn eigen werk Onder de pages die boodschappen voor ha ir moesten doen was er een die altijd heel gauw terug was Niemand kon het zo vlug als hij Hij droeg altijd een keurig groen jasje en werd daarom de groene page genoemdZijn tienen waren verbazend lenig en het eigenaardige van hem was dat hij nietvloog of liep zo ils de anderen maar overde grond sprong IJecl grote sprongenmaakte hij daarom was hij ook 70 gauwweer terug Maar hij had één fout hij was verbazend gulalg Hij deed niets liever dan eten en door dat vele eten had hij een heel grote mond gekregen en zijn ogen vielen bijna uit zijn hoofd Bovendien leed zijn werk eronder Als hij onderweg let lekkers zag ging hij het op z n gemak zitten opeten en intussen verliep de tijd Of wanneer hij thuis aan tafel zat en de koningin liet hem roepen dan gmg hij nooit voordat er niets meer op tafel over waa Hij l et haar kalm wachten De kon ngln werd boos op t laatst Ik zal hem nog eens moeten straffen zei ze als hij niet afleert zo gulzig te zijn Eens had ze een heel gewichti e boodschap en ze Het de groene page halen Niemand zou de brief zo buW kunnen wegbrengen a s hij Maar de groene pege zat juist te eten De koningin moet maar even wachten zei hl ik kan al dat lekkers niet Inde steek lat n Maar ze heeft gezegd dat Je dadelijk bij haar moeat komen er l haast bij Ik kan Ci niet aan doen Ik ben nog niet klaar En hij at en dronk lot er niet meer over was Toen stond hij op en ging al springende naar het palrfa van de koningin Maar door het springen na het haastige eten kreeg hij heel erg de hdk Onderweg dronk hl een paar maal xeyen slokjes water achter elkaar roaar ook dat hielp ditmaal niet Het werd hilrt hoe langer hoe erger Hik hik hik ging het maar loenhij voor de koningin stond Hij kon geenwoord spreken Alle hovelingen kekenangstig want het U erg ongemanierd omin tegenwoordigheid van een hoger geplaatst persoon steed maar te hikken Nu is de maat vol zei de koningin ik verdraag het niet langer Je gulzigheid moet worden geetraft ZU iwaaide haar Ut over de gr xoe page en 4eze veranderde dadelijk w een kleine groene kikvors roe een grote bek en uitAiUeode ogen Iedereen feeft s avonds wel eens kikvorsen hor kwaken maar weinig me i cn weten Idat dit eigenlijk hikken la Want kikvoKsen ttJn allemaal atsta n neUngen van die gulsig groene page die 1 Mkkend voor de konlnahi veiaeheen itin sehrijveo Maar het ergaU was dal hij zo dikwijls bespot en geboond werd Uit jaloezie meestal Vooral in zijn eigen stad gunden de menirti den achoennaker aoon geen beroemdheid Maar al ztjn vtjandcn konden hem toch niet de lust in zijn werk ontnemen De koning gaf hem leltt gdd am te reizen en later een vaste toelage Het meert werden zijn sprookjes geleren En toen Anderaen pin eigen l v beacb begeo b i atet d volgende Gansje toe blijf txin me af DU is weer een een pl t e om uit te knippen en op Itarto te plokkn J kunt et dam op je kaMMrtJt ophaimeu rrekening Ver Pmb RAADSELS t Probeer je krachten eens Houd de toppen van Je middelvingers tegen elkaar je banden voor je borst ea je ellebogen ter hoogte van ie schouders Vraag dan aan Iemand of hij je handen van elkaar kan krijgen door je bij Je polsen vast te houden Al is die persoon nog zo sterk het tal hem niet gemakkelijk gelukken je vingertoppen van elkaar te schelden Er xlt helemaal geen kunstje achtCT maar jie eigenaardige houding van Je armen maakt het voor de persoon tegenover Je heel itaoeilijk o flink kracht te zetten j S 5 s Zusje s verjaardag Snuit TuBi Spek pek I Bertha alUe Cata Agatka Una Vaa aae u Zasie Jong Ze eordt al vier Jaar Cadeautjes kreeg te se eel Ce iMuao luiaier maarf Eeit beeldig mooi aeriHcsje Sn pracMig aooie pep Mtt roec a dei jurkje Cu Monde kruUeufcov Ook nog eeu leuk jormsiajc Waar mH op koken kan O alles ia workanden Tot seijs de koekenpanl en doos mei mooie kralen Sen bat een poppenbed Ze is k t nu lo n wonder Dat Zuaje danH oen pret WmidBlM woordesi Mttn leven ia een heerlttk sprookje lo rijk en gelukkig Margarctba Jeanne KUsabcth Biehard Wago Kan paai maanden na zijn xeventigate verjaardag die met ve hilMer waa f Tlerd werd htj dotaellDg erg slck m stlert Maar ujn apiookjee leven verder aworden nat ataad oor groot en kMn talexen