Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1941

jlSTE BLAD VRIJdAG 1 AUGUSTUS 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM TiM 71 n 8eh b mK dito 194 jgj N StI Keyaer A mn 2 MW 9 OEüRSQUiZnZIGHT GEL O en 60E0EREN UTRECHTSCHE BANKVEREENiGINO Te ütreöit is de tweecle buitenfieworw vergadering v n aan JeeIhoud€rs der Utrechtsche Bankvereehlgmg gehouden con te beraacLsla gen over het voorsteï tot liquidatie waarby dc instetlinf door de Incasso Bank sou worden overgenomen Deze vergadering die een 4ikwt la rumoerig verioop had heeft het vooritfd t t liquidatie verworpen doordat de vereischt 2 a meerderheid niet werd bereikt Ter beurse van Amsterdam was de handel gisteren van beperkte afmetmgen en daarbij he echte een gedrukte stemming Er wa eenig aanbod en bij afwezigheid van kooplust voligden de koersen een benedemvaartsthe richting en in vrijwel aHH lubrieken werd m doorsnee op een lager niveau gehandeld Naar het scheen hle d deze tendenz verband met het op de bcura bestaande sentiment van onzekerheid te voorschijn geroepen door dc berichten omtrent de verhoudingen In OoetAzi waaraan men voor Ned Indiè de noodige consequenties meent te kunnen vastknoopen Evenals de laatste dagen werd de grootste beweging nog veroorzaakt door de Industrleelen Aku a werden aanhoudend in een open hoek verhande d en gedroegen zich Eooals tegenwoordig meer d n eens voorkomt tegenovergesteld aan de a gemeene koersrlchting Nadat aanvankelijk tegen 143 was gehandeld kon later op den middag 1441 4 worden bedongen ïn Unilevers ging het kalm toe De koeis bewoog zich tusschen 126 en 129Vi I e PlVlips aandeelen waren nauwelijks veanderd evenrmn als de aandeele an Berlwi Voor de minder courante indusfiee Ietï bestond weinig belangstelling De ko r Ai IA ai en weinig veranderd of iets la ger De Indische cultuurwaarden hadden on der de be rtaande marktstcmmlng het meest te lijden Niet dat dit voortsproot uit grootc omzetten of overste pend aanbod maar er was eenig materiaal aan de markt dat sl ccht tot wakende koersen plaatsing kon vinden Op de rubberafdeeling liepen Ameter m rubbers achteruit van 265 tot 261 terwijl TCr soheldene incourante fpoorten lager waren Van de suUterfondsen zakten H V A i ond r beurstijd in van 412 tot 407 zoodat icrgeleken met gisteren een belangrijk verities werd ge eden Ook Vorstenlanden en eenlge andere üoorten zagen zich iets van hun koens ontgaan De tabakken waren moeilijk verhandelbatr Oude DeUs liepen langzaam aan naar beneden van 27S tot 271 Voor Deli tavia s en Senemba s kon het vrijwel niet tot nota c4ng komen av gezien het aanbod niet gemakke t k kon worden opgevangen door de bestaande llmites zonder betrekkelijk groote koereversohuivlngen te veroorzaken De affaire m schcepvaartwaarde was van kalmen aard Ned Sche epv a ar turn es bewogen zich lussctien 171 a en 173 Japanlijnen kwamen beneden 140 Ook eenige andere soorten warert wat lager De petroleum markt bleek eveneens niet ongevoelig voor de ter beurze geldende stroomingen CMl s zakten langzaam hi van 340 tot 3371 2 Ook Ue belegginfismarkt ondterging den invloed van de geheele markton twikkeing De Nedetiendfche steatspapieren hadden een lustelops verloop en waren meerendeea een fractie lager De gestaffelde leening was by den aanvang zelfs gevoelig lager en gold 92 iB laler echter Kon hier een herstei intreden tot 92V8 Gemeentelijke en provinciale obligatiën waren prljshoudend zonder meer Pandbrieven waren a141 en vrijwel werati derd Prolongatie 21 4 INDEXCUraC VAN AANDBELBN Medegedeeld door nrJCd HCEüws Zattrdas 3 Angustiu HILVKRSVM I 413 5 M t4S Oramofoonmuz M Ochtendgymnastiek M Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 GramOfoonmuziek 915 Voor de huKvrouw 9 23 Gpamtvfoonmuziek 10 00 ErnsliEe muziek te o 12 00 Zang met pianobegeleiding 12 40 Atmanak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 1 00 Gramofoonmuziek 2 00 Voor hetgexin 2M Gevafl rd programma 4 00 Bijbellezing Voorbereid door de Chr RadloSlichtingï 4Ï0 Pianovoordracht en gramofoonmuziek 5 00 GramofoonmuBiek 5 30 Orge spel 6 00 Gramofoonmuziek 615 Voor debinnenschippers fi O Ramb erg 7 OO Ernstvan t Hoff en zijn 15 soltstgn 7 45 Voor denboer 100 BNO Ni uwsbefi ten 8 15 Vanét program ma 9 30 Berichten Engeisch 45 BiNO Nieuwsberichten 10 00 BNOUitzending In de Engeleche taal Dutch newsreel HILVERSUM U SOl M 45 Gramofoonmuz 6 50 Ochtendgymnastiek 7M Giamofoonmui 7 45 Ochtcnd vnlnastfek 8 00 BNO Nieuwsberichten 15 Gramofoonmuziek 10 00 Morgenwijding Voorbereid dopr het VrUz Prot Kerkcomllé 10 20 Kinderkoornng 10 50 Gramofoonmuz 1100 Revue e o 12 00 Berichten 12 15 Romancers 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 100 Cello met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 140 Voor de rijpere jeugd 2 00 Rotterdamsch Philharmonisch orkest en soti t Om 2 45 Voor de plattelands eugd 4 00 Omroeporkest en solisten 5 00 Cursus Over Godsdienst bij kinderen Voorbereid door het VrUz Prot Kerkcomité 515 BNO Nieuwseoomtmiaehe en beursberichten S 50 Viool piano én gramofoonmuziek S 15 Het Hdlendfich A Cappellakoor 8 45 Reportage 7 00 BNO Gronlnfich praatje 7 is Gramofoonmuziek T 30 De pUals van dc Univernitelt in de Natlonaa Soclal stI che Maatschappij eau serie 7 45 Gramofoonmuz 8 00 BNO Nieuws berichten 815 Spiegel van den dag 8 SO Ne derlandsch Kamerorkest en solist en gramofoonmuziek 9 45 BNO NieuwïbcriGhten 10 00 DaRslultmg Voorbereid door de Chr RadloSUchting 10 05 102 Brandende kwesties causerie order Ji n den u tvoer t f r jen U nieuwe rege 2 B rt rd waanrede ïr iMifn i Cm ralei er Uitvoer bcheUl 31 Juli 1 1 g k W iir rtiel B w anf B de uit oud n voor dc agr ri the harder elegdv tatMt Mn ♦ Me o i rtiifK ttf kurnen geVn u ff JtvoerverU ij r arulere lan 5 ihr Du fhlarc op alle gofae otpa ismg Voor industriee jM uct n wofdt dispensatie van rtv rv bod verletnd door jj i van het export certai aal ïï m bet vervolg wordt afge iaor den Centralen Dienst fj en Uitvoer Deze dienst is Iin bela t met de afgifte van S r Kenirgs cerUlicaten voor de mïn nt via de clearing en de JSrden exporteur noodige virgun r ii voor verknoR aflevering en SÏ r naar het huitenU H nn J var de diilnbutiewet at der grdrisrhpn export betreft ia uiiKoermachUgmgen afjege Whtens et monopoliebesluit JLtlvocmen door de centrale IZmoUehouditeri welke namens den Limn be st met de afgifte van de UrtiDg certificaten voor verrekei i U4e clearing attK en metaalindustrieën Paarenhficr is voor dm uitvoer van nriKUctni der ijzer en metaalvervi èrUde indui rif nog een bijzondere re getroffen Voor deze producten si ïullcn beven de hoeveelheden grond tMttn welke beschikbaar zyn voorde tuiiinilardioht voorzuning ten behoe van den u tvoer v in Nederlandsche fjbrikalcti i iuir derde landen door de Duiluche siitoiitt itpn extra grondstoffen beiichikh iji worden gesteld Toe gnng ten Ttc van dtze giondstoffen contingent n Meebiedt door middel vin een gromiitoffen eertificaa i af te jfvtndotr den Centralen Di sl voor In en Uitvoer liet giondstoffen ceiti fitjalhoudt een toe f i mg in tot verkrijging vir de nondipe grondstof ten m de vervaardiging van het te exportteren product Een afschrift van het frondstoffen cfrtificaat il door den Centralen Dienst ïoni In en Uitvnei worden gelonden aan de Zeni rttauftrage itellp die de Rijksbiireaux ii fttaat telt de itrdcr veifischte vermWungen al te I Het grondstr n certificaat m t m btfcinsd h t re ht in te zijner ld een exp t rtrertificant te verkrijgen Ten an ien vati Duitschland wordt bialaande regeling slechts in zooirte jetd igi dat voor goederen aarvoofip uitvoerverbod geldt de iport certificiten zullen worden af ven door den Ce t clen Dienst t In en Uitvoir V ir de agrari producten blijft O Tfg fte van r e CT machtigingen bi de eentra os ciopoliehoud rs Maatregelen In verband niet bovenstaande regeing nn de navolgende wettelijke lailrtgelen afgekondigd 1 Het be uit van d n secretansleraal van Handel Nijverheid en leepvaart dd fl Juli 1941 waarbii irdt Ingesteld de CenIVale Dienst ir In en Uitvoer Deze dienst is betó met de medewerking a n de uitaenng van de gewijzigde wet van 3 Jijusttts 11 14 Staatsblad no 344 de nbulie ft liil alsmede nader aan llten wettelijke en andere maatWen De ditnst neemt de taak van t nsis uitvoer bureau over De di ur van den dienst is dr Ch L H en plaatsv ervangend directelir de J Waeckerlin Het besluit van de secretanssen neraal van Handel Nijverheid en leepvaart en n Landbouw en Vis efi tot wiiziging van het besluit April 194D nr 6 Staatscourant w Door de daarin vervatte wgziIjig IS het uitvoer verbod Vaor den Jiïoer naar derde landen van toepas f alle goederen terwijl dispen kf uitvoerverboden zal plaat wen door middel van het export miticaat cq van de uitvoermachti De Di tnbutieuitvoerbeschikkmg 21 Deze beschjt g legt de bevoegd o A f mj vergunnKgen t P SJ E en verboer naar builenlard an goederen waar i f 8 n d van de distributi wet lOfL koop aflevenng en ver ïtaT ïl vereischt in handen WvoM f t voor In en h L if regeh Veedt m wer imet ingang van 12 Augustus 1941 GBliro l l 1J = N VOOR WRATOREN ANTHRACIET menr J het depar Sv I Nijverheid en Tl I bekend dat krach anj L l fj ferlandsche Staatskwid J Na 147 af Mthraciet No 1 voor iin ver eratnrin f 8 afgezeefde 1 7irk j = et nootjes per zakf W li navolgende maximum t teld omzetbelasung jn J VMkcop aan Nootjes 5 C 14 ƒ 0 35 ƒ 0 33 leachikltm bovengenoem ies 4 r verkoop van s i n l illf il fe D NGBOOT WGüWm nieuweT op plechtige wgze van Hl 2 ot D dok mevr 5 M al schen Wwijd dolt Je Wit Moltzer Nederlandsche ambfdance vratigt uw êteun Onder ée i te vjag met hit Roode Kniic nl straka de Neder tenAefae amb lxEce na r het Oostitii trafcten oen de wonden te heelen die de pgintisch strud weUce daar glyoerd wordt aan weerszuden eUU Het NederlamkcÉië volk zal dele onbaatzuchtig hulpactie natuurUik fteunen lumen ort lolk ataat bekend OBi zHo disntatievec inslag Nimman erd verkeek een beroep gedaan op ona voUt als het er om gin den nood elders te lenigen tiV dubbele mate dus wanneer het ODze eigen landszonen betreft Nederlanders ken t uw plichti Helpt mede aan het tot stand komen en het uirtobten van de NederkmdMhe ambulance van het Vrwwilliaerslefioen Ncder nd Ston uw büdrace ook d kleinste is wflkom op girorekeninig no 87600 ten rame vande NederlandsLhe Ambulance Koninginnegracht 22 s Giavenhage I I BEZOEK VAN ROTTERDAMS BURGEMEESTFR AAN BURGEMEESTERS VAN OP TE HEFFEN GEMEENTEN De burgemeester van Rotterdam heeft vergezeld van den gemeente secretaru en den chef van de secretarie afdti ling Algemeene Zaken een bezoek gebracht aan de burgemeesters van de met ingang van 1 Augustus as op te beffen gemeen b n Kethel en Spaland Oveii hie Schi broek HiUegersberg en IJsselmonde ter formsele ovememmg van het besljur van deze geheel of gedeeltelyk aan Rotterdam toe te vütgen gemeenten De burgemeester heeft dc verzekering gegeven dat voor zoover met de centrale belangen van Groot Rotterdam is overeen te brengen de plaatselijke toestanden van de betrokken gebieden aooveel doenlyk zullen worden ge eerbiedigd DE TROELSTRA OORDEN EN NATUÜRVRIENDFNHUIZEN De N V V persdienst afdeélmg Vr ugde en Arbeid verzoekt oire mede te deelen dat dff Troelstrioorden en natuurvi lendenhuizen vol geboekt zyn en Wel als volgt Beekbergen vol tot 16 Augustus Eb mond aan Zee vol tot 16 Apguslifs Hondsrug te NoordJaren vST tot 15 Augustus en 23 24 Augustus Hune huis te Havelte vol tot 23 Augustus en 14 15 September Ons Honk te Lage Vuursche vol tot 10 Augustus en 12 14 Augustus de Brummeii te Bennekom vol tot 23 Augustus In Over Holland te Iieuwersluis en Knkkenhaar te Bomerbroek hu Almelo zijn m de genoemde perioden nog een aanlal plaatsen vrij Algemeen inlichtende circulaire verknjgbaar bij Amstel 224 22fe Amsterdam C GEEN JODEN OF DE VEEMARKT TE ZWOLLE Ter handhaving van de openbare orde en van de veiligheid van het openbare leven in de gemeente Zwolle en in het byzonder daa waar de handel m vee pleegt plaats te vinden heeft de commissaris van politie te Zwolle het volg ncle bepaald Het IS aan Joden in den zin van artikel 2 van verordening 6 1941 verboden zich te bevinden op de veemarkt en aangrenzende straten en andere plaatsen m de gemeente Zwolle waar handel in vee pleegt gedreven te wordep Handelingen in strijd met dit voqrschrift zijn overtredingen en worden overeenkomstig artikel 43 der verordening 138 1941 gestraft met hechtenis van tep hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste dui zend gulden of met een dezer straffen ORGANISATIE VAN HANDEL IN QDDE RUBBER In de Nederlandsche Staatscourantvan 31 Juli is een beschikking verschenen van den secretarisgeneraalvan het departemebt van Handel Nyverheid en Scheepvaart inzake deorganisatie van den handel m ouderubber De beschikking verstaat ènder oude rubber gebruikte auto motorrywielen rywielouitenen binnenbanden gebruikte massieve banden alle slechts voor lioover zy niet meer vobr eenigerlei tractie bVuikbaar zyn et zyn te maken transparante rubberafvallen sponsrubberafvallen oude rubbertraneportbandén en dryfnemen rubber stansafvallen van elke soort ebomet afvallen alsmede andere rubberafval van elke soort Gelyk dit ook voor lompen en oudpapier is voorgeschreven dient bijden verkoop en doorverkoop van ouderubber de volgorde voortbrenger kleinhandelaar nnsschenhandelaar groothandelaar verwerkende industrie of eventueel export steedsm acht genomen te worden Evenwelemogen voortbrengers dit zyn de bedreven instellingen en huishoudingen die oude rubber als afval opleveren ook rechtstreeks aan tusachen en groothandelaren leverenmiets niet m kleinere hoeveelhedendan voor deze beide groepen afzonderlijk zyn vastgesteld zulks ter bescherming van de belangen der kleinhandelaren resp der tusschenhandelaren De verschillende soorten waann oude rubber verhandeld mag worden ztjn m een bylage by de beschikking vermeld Voor elk der drie handelsgroepen s aangegeven welke dezer soorten zy mogen verhandelen Grooth pdelaren dienen uiteraard ou e rubber te verhandelen en zoo noodig te aorteeren in alle opgenoemde soorten In dezelfde bylage zyn voorts de maximumprijzen vermeld welke voor de verkoopen door voortbrengers aan handelaren voor die tusschenhandelaren onderling alsmede voor levenufen door den groothandel aan de en arkcnde mduatrie zyn vastgeitelil De TtKHTschnften inzake het byhouden van voo raadboeken het veratre KPo van maandelijKSche voorraad ontvangst en verkoopopgaven door handelaren alsmede geldelijke erplichtingen die aan het verkrijgen en het bezit wan een vergunning all handelaar verlxjnden zijn komen vrijwel Overeen me de r s be staantle bepalingen te dezen aanzien geldend voor de handelaren m lompen en oud panier Een afj pnderhjke regeling was noodig voor de autoslooperijen welke noch als gewone voortbrengen noch als handelaren zijn te beschouwen Voorts bevat de beschikking nog een aantal voorschriften en conditifis waaraan de handel in oude rubber dan wel de autoslooperiien zich hebben te houden De belangrijkste ervan z n in een in de arvertentiekolommen opgenomen officieele publicatie vermeld i RIJKSDlTITSCHF UNSTENAARS IN NEDERLAND Tot alle m Nederland wonende Rijksduitschers die zich als beroep of nevenberoep op kunstzinnig terrein bewegen a s kunstschilders teekenaars musici aichitecten too neelspelers artisten en schnjveis wordt hiermede het verzoek gericht huin naam beroep en geboortedatum schriftelijk mede te deelen aan het volgende adres Leiding v n het Arbeitsbereich der NS DAP in Nederland Kulturamt Den Haag Andries Bickerweg 6 Het Kulturamt neemt de zorg en de bescherming over alle Rijksduit sche kunstenaars in lederland op ich Dit verzoek tot aanmelding geldt met vïor de leden van het Duitsche Arbeidsfront Nadere in lichtingen zijn by het kulturamt ver knjgbaar SCHAKEN DE WEDSTRÜD EUWE BOOOLJUBOF De achtste party tusschen Euwe en Bogoljubof werd remise De stand is nu dr Euwe 5 4 pnt Bogoljubof 2 4 pnt Euwe wint opnieuw DlÈ negende party was weer eendamegambiet Het scheen aanvankelyk alsof Bogoljubof m het voordeelwas doch des ondanks gelukte hetonzen landgenoot door een ser egoeddoordachte en interessante verdedigmgszetten vanaf de 335ten zethet mitiatief tot d aanval ovei tenemen Bogoljubol zag bet dreigendegevaar te laat m en geraakte langzamerhand m een hopelooze steUing daar dr Euwe er in slaagde met Idedame en een looper door te dringenNa een nauwgezet uitgcvoerden aanval won t otte onze landgenoot na 49 zetten Ue stand voor de laatsteparty is nu flr Euwe 6Vï pnt Bogoljuh f Vk pnt mm EN mmi BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ NcdelUndsclie Hervormd Kerk Bedankt voort Beetgum tFr ds P W van Ark voorganger van de Vereemging van Vrijalfcnige Hervormden te Hengelo Beroepen te Bussum Vereenjging vour evangelisaue voor h t werk onder de jeugdl de F M Knoyman te Zeist than predikant voor bijzondere werkzaamheden te Au ter htz Christelijke Gereformeerde Kerk Beroepen te Middelburg cand dre B J Oosterhoif te Zwolle Gereformeerde Gemeenten Bediankt oor Me i£kerke ds A van Stuyvenberg te Yerseke Halvprtaiken ï e kerkeraad der GerefornMerd Kerk te Hengela O beuoemdc cand A L Boa U Zeist tot hulpprediker I e kerkeiaad der Nederlandsche Hervorm de Gemeente te Katwyk aan Zee benoemde cand C Jwveboer t Gouda a bulivredikar Nederlandsche Zondagsscboolvereenging De Nederlandsche Zondagsachoolvereeni glng die haar 75 jarjg beslaan herdehkt houai op 20 Augustus aj te Utrecht haar JavlÜKscIn vergadering BeveiUgüig en intrede Nedelandsche Hervormde Kerk Cand P Moerenhout komende van Utrecht deed Zondag 1 ilJn intrede te Gi ssen Nieuwkerk bevestiger ds J GosUniga te tJtrecht D A van der Moet die het beroep naar Nieuwe Pekela aanmm neemt op l Augustus afscheid van Farmsum en doet op 31 Augustus te Nieuwe Pekela iljn intrede Roomsch Katholieke Kerk Tot prior van het Kruisheerenkiooster m Jk eterwoude werd gekojen pater P Bakker van het KruUheerenltlooster te Hees ALG SYNODE DEB NEO HERV KEBK Veertiende sitting Na opening en gebed vaststeUiog der Botulen Naftiens de comml voor de pereoonlijke kerkvisltatie bracht dr Fetlasr rapport uit waarin tevens verwerkt werden de opmer Wngcn tijdens de behandeling der verslagen over deio materie ter vergadering gemaakt Omter de verschillende aanwijzingen van dit belangrijk rapport werd de nadruk geJegd op het gewicht van het werk dat door de werkgroep kerk en gemeenteopbouw wordt verricht en kan worden ieAilKi Ook werden verschillende richt jnen gflrokken over de wijze waarop keritvisltatoren hun rapporten zouden samenstellen opdat er m deze verslagen meer eenheid zou ontstaan Tevens aangedrongen op d naleving van art 19 regi icerkivibUatie Na uitgebreide tiefipreking werd besloten de voorzutters van keikvleitatoren eenmaal per jaar uit te noodigen voor een gemeenachappeitjke vergadering te s Gravenhage te houden waarin deze hun gedachten uitwisselen zoljden over de m thode van arbeiden eir allerlei vraagstukken welke zich bij hun werk hadden voorgedaan Het rapport werd met dank aanvaard Twee aanvragen om rehabllltÉUe werden behandeld Tot diep in den middag hielden besprekingen over de belangen der kerk de Syruxle biëzig Daarna suiting di f zitting en veidaging der vergadering tot heden M uur PROMOTIE Op een proefschrift getiteld Seasonal movements and the osmotic behaviour of the Shrimp Crffngon Crsngon h nromoveerde tot doctor in de wis en natuurkunde a n de RiJkmnfvenrttelt te Groningen mejuffrouw M M M BroeWema geboren te Leeuwarden Noteermien aa 1I juli OBI iO TUa aUUlHBlBg V K L L Il iww 5 looti vn en t o u r MO 4 wte f iOO 4 1 4 te f U 4 1140 U r 100 4 40 te t MO 4 l W lt I MO 4 93 O K S4 1941 Ml r 100 4 1941 bM I 500 4 tau r IW t ISM f MO 3 1917 ƒ IM U i r aoc 1 2 £ 10 I lOO I IK IBM t 900 ii M 19M 01 f Ito 7 191 OI MO l l t7 O I IM J ion OI MO 1 i r Ao i 1100 i aa Ao I 900 94 8K Prav e Oem leenlageii A dam 1934 Si i S4k Dito Ie 1 J7 31 i Apald Ie 17 3i Arnhem 19U 3 Deventer 1 20 f Dor r IS li j S lindh lilt 31 D o 3e ig 37 31 Geld n SI 3 ofl J Ie Ig 38 3 O oio 1 2e Ig 38 2 BGrhage 1911 Dit 1I3 i Dito 1937 I 31 Dito 1 I 3 Jroning 1938 31 4 Dito te IIM 3 aarlem 1I3 3 Dito M 31 I alm 1917 31 91H i Hb 1917 31 93 livers ills 31 4 9liK uito lOj M 21 86 Leeuw 0 3 1 92k loeiden 1937 IV 91W N Holland M a 90 Do te U 31 1 91 Zf Dito t J M 21 7H Pete 10 J M 11 M j Nijm tel 7 31 SW R dam 19M 37 4 99 innDo 1 en 1 17 31 93 uDito 1 1910 31 Ks IJ2Dito 1931 31 1 9 JH S chied te 1 37 li 5H Tllb I H 95J Utr Pr 37 31 lOuDo lam 37 IV 96 Z i4 Keeland 1117 3 nn E Holl 1917 1 93l Zh Ie 1 1930 1 S9H Dito 2e Ig M t vNGÏal 17 31 9ii 71 Dit li 3 93 93 Onr Z 37 4 83 Oeiis Cred COOl 93000 O IV 96 6 Dito t j V 1 MOO 3 9 1 N Baklut ii 4 6i nu AuTBUiagen ftypotkeekbanken All Fr Hyp b m verpl uitLPandbr SV 961 97 A H bscr XY 31 1 Va 9 i Adam Hyp 1 4 iWh Wh Dito 31 i Ki Arnh H B Ser r Pbr 31 9S 9S t Bat nypb NN PP 4 9SJi 90 Dim CD 11 114 Dr BB do 31 töiV se Ft Groa Hyp B nk Pd 4 103H 1021 92H 9JH 2H 94 1001 IIX H 9I H 96H D Da cm Va H ü 99m D Pb 11 3 Grav HB d o3V O HypBPb 31 lil IIJkerAC 4 n to sw BD 31 Heli ypBdlto 4 lOO Dito scr K 3V H 94 i Uyp b T Ncd Der 31 2 Mm 991 99H 97 buul Nrpb Bcr AB AABB 4 De serT TA 11 3 Ui V n Cred Paadbr 4 Do m verpl uiut r H 94M na N Uyp b d1 31 2 N Uypb Vccnd orift K 31 D o CV dit 9 Noordw Hyp b Paodbr 3i Mm OverljMjl b d o 4 99x 99Kn lt UïP b d o 4 99 4 99 U diU t MH 94 Ucd Hyp ser K L i 9S Utr ny k 4 lOOK Dito K rio K 4 ï m DUO serie E 3V 4 I4J4 LU I verpl UIU 31 97 17 wc ti n k Ls rri 11 M 97 Z nMw a bak s £iüa f £ Itynb 1 UIUI 4 KOI 00 sar K L K Ml EB Hypb iiMi M 4 Ml irarpl aiu I IMs M mi N d aak nrs 4 M 4 aa a üf bL t i4 CNIO M K 94 Udaitt onaiimMlogea AJl U M aVi NEH B rghs n Juril F d I Obl i M 96 B rk l Pat it 17 Obl 4 MX M L ver £ c p UU Obl 417 IC2 W arkap m la WN I lOT abt ims IfmoD 4I 1 103H Ump attaakM Obl 4 Ml a P Mt O 4V MMld ld OM t i Wh NederI Obl 4i Ml 4 Moormann Cult On Obl t H Amst Grb b 95 Mauu 1 904 Nat Gr D ia i mow 991 994 98 79 2 321 Idem 19M 4 N d Grbb 4 N d ind Sp Ut 1902 obl Miss Kans n T O Java St Obl I üemarangJoana 384 SOM 1101 1901 ld 4 A dam 174 100 I ld A dam Olymp L too 1 ld W Kr NHV Hat IMt to AANDEIUIM Buk u GredtauaaUUUigen Ad Bank una 114H 118 Holl BankU dito iC4 Ine Bank dito U7l4 llSl Jav B 1 too T a 2314 238 Kasvarun dito 119 4 119 N I Esc m dito S7 8SH N d rl Bank A lil 132 NB v ZA SOOd 1141 116 N H Mtl 190 lat Rott B Var aan 127 128i TvHptachkBA t 133 adarafmlngML 241 115 ntl w A 2741 UU a 240 up rf a 115 rew W a 114 i Bat darg Fabr 114 i V d B MO lOM l 7H G A 167 lAM p WA 1000 110 Dito B 1 1000 Ito Berk s Pa Afg S2H t e V aand SJii C en P F Scholt ISB Gouda Etsar dito 400 Gruytcr en Zn A pref aand 144 143 Olto B wtnitd p M6 1474 168 4 2 r7 i 176H i26 H maf aand 158 Helnek aand 309 Hero Cünl aand 166 Holl St I 175 Hollandla aand 235 Holl Bet Mij A 320 HoU dc en k A i n j i Holl Kunstz I A 170 17J1 Int G w B dito lli9 170 Intern Vise A 94 95 751 467 K F Bcytics dito 14 1 1404 KoB N E m b a 30H 781 Dito pref iHVi K N Boogov do 129 Kon N ZoutI A 4 K Br Sthoem do SAH Korenschoof NV de dito 127J Lev Br en U C 100 c pr aand liaii 1181 Dito lOOOCvprA 119 119H Do 100 IT CprA 1131 113H Do 1000 C pr A 116 UbH Lysmpt U en m 20 1 Uoelf d Nad B C V a J7S 276 N G on S F a 416 413 Ned KabtU dito SS4 m Phll Gloeil 79 afaeet C v A 321 L17 Roti D Mtf dito 32S Schelde KM dJI 116 Scholten dito 20bH SmlU transf t l i46 StakT M4M a lao Stokv KMO1000 d U9H 157H Stapum Sa da laiK 130 stoik dito aa Twijnatra Prei A 143 Utr Aaph f OA 185 325 117 138 Vor BI b and 229 Var Ch aand 117 Duo praf 128 Ver QU N B tA U4i 164 Ver Pt v Gelder 156 154s Dito dito p asad 161 4 Ver N R fab a 170 Ver Touwt dito 1391 139h Vlisatngen Ki d 19U arkspooc A t è aa uas Waatarsulkac dii iX Tl loa r n Dito C pr T ld 168 171 t H 71 an Z 34 IH S 49 4H Wyara I aa Am Ckryaui Aia Saaaltttif C V A Slud Br C lOA Am fob Cy A tB R U Colg t lOA R n Gan El Cy Ct t l a R n Budi MCC IR II Kaaap IU4I T PI Corp C Y A N at CvG A R II Unit St Rubber C 10 I A N I tl HU A 268 Olto Nat B Ni Gas Ml A Dito N Bai e a TwCStvEsaXU Aai Tal Cft K C e A 276 249 249 166 MO 340 BaadaUiTaraaaigtagan BCanMgA 3 i TH 110 Born S H U A 194 Dell At R U d 119 4 Guntz en Seh iL g U54 1 Cr en H R A J2i 317 Lmde en Tave a Ned Wol Mt A 18814 in 74 74 H MUnkoHwpadaMieutngea BH HU ie nib A 608 Dito te A 440 Boeten U MO a SUlgkap TJIi a 166 118 Patrol aadaraaaungaa Ord Ptr IC VA 211 K N Patr MH I 100 Oad A H 23 4 dito C V A 241 Moeara Enlm A i63 Tarakan PJB 340 336 SUnd OU 10 1 19 C V A 137 4 Rubbaroadaraemlngaf 137 171 13SM 73 74 76 138 71 Heaaa Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Preanger R Mt Rotterd Tap Salatri Plant Wal Sumatra Zuid Praangar SckaepTUrtiBuMckapplleaL Fumess S anA U 146 149 4 Mtl Zeev aand 106 103 Nlav Goudt A 290 293 U DeMaasCvA 133 135 Mij Oostiea A 1S8 160 HandaUv Adam 422 413 CiUt uonauUchappUea 166 178 93 91 3A 73 102 4 2SS i 2914 405 131 410 IBS 370 M3 190 160 314 Krlan Suikar A Pagotun A Suiker C t Mtl A Tjeweng LastorlArendiburgBasoakl A 220 196 132 235 196 136 Soek Landb A Amst Thee C A Ban Thee Ru A Goalpara Cu Ut Pangkeotain Thee PasirNangkaC Md Rungga Landb A Sedep Cult A Slndaijgs Cult A Telagt Patcngan W JavaTheaC If tl Ins Cult Syndic KallTolloCultJda Mlchlol Arn WJavaKlnaCJiItl Olversan Blauwh Vrlat A 89 i Bilankorf A 167 164 Gam E W an W ld6 Dlto Prat WA MO Souda Kaasa Mi 90 Ml Houth Alberto A 116 Houth Joncen A 128 Houth Pont A 12S14 13 MuUei WH A 114 4 Do 92001 7M0O A M MJil V Havw A 31M 31H ZSab IOOOCtA 103 Woolwortb aa Co poor aa Traaiwagaa PeU Spoor A NJ Spw UtI AAtch T CvgAKansC 9 C V4A K C South R Ca Idam praf a Dltc Cert I g A 96 58 4 2aH 4H 3 14 4 46 9 4 l M U M IM 15 4 lA 80 Gold Traraw Mg 140 Kadlrl Sttr Uy 69 Mad Stoomti k Dlto prel A Malang St tr A O Java Ettr A Sam Joana A Sam Cheriboa A Soerajoedal Stt Proloagatia ACTKVE FONDSEN M te 1 MM 4 4 a run 40 kU 1 4 4 PU IMI 4 sur IM IMI aaTl rt 1 liiaa f t UM riMt Utl 1 IWO 1 IN i M i ir i Caru a iaa rewtpewB vet ip j INI Indlt rlIM 1 INI iBdl ƒ 1000 A 1 4 M i St M 1 1 M l l s 441 SItt W If a B N4 14H 2 N Buk M Ct IMI K MU U i U nii lad Bandalib 121 Nad mand HM C A IK IndaMripia Aig Kiuumoa uma HUH 143 H I43 1 Berkal t Palaal N Mm M CalT Oltal C ta i H VH W Caa SMkar 21t 2U rokkar M Mm Lavet Broa aa BaM lUK llO 128 4 Nad rara Apt BI PUUpa G B T A niH nbt niH Olla Pral A V4H IbS AU Ludl St C P It n Am Baaibarg A C I U ga Aa a prat A Car aad r C Aand Aat Inka C T I Aaaa Copp C f ld etlil at C f 1 14 Ckryai Corp C A Cwuaa nr Carp C 1 Mtrn Caaaral Moiac IdaM taiani MIakal C C 1 a m Kauaaa C C 10 A 1 U I flarik Am Aa a A a n Narth a A a Hep 81e c A i Ua Slalaa Btaal l m Ctt aarv C c h aout A a n i b M Maria K Cj ah A Kit Radio Corp C 4 A i Ooil Borneo Ml A 112 Ideal pral 200 Pau Oaaaraaauagaa Uara Peu la4 Ut Q Aaad 2J6X ta Kon Pair ut Maaa M 244 Ml Stll Com OU Cjp C ir idam IIH Mid Contlaaotal fat C A 10 PkU PaL C t It 14 82 bkali Un C a 10 UL H tK T Wat Aaa OU C a 10 Idem H taaaapTaanauutiaakappHaii UoU Am LqnAanA Il7 4 Ut la ütH Java Cbiaa Japan Lllo idan 142H 14e i lti Kon Nad t Uu Id Iti6 le£ 4 UH tMM Koo Paka Ml la 236 2t3H Nad Schaepv U Id 174 178 niH H Rotterd Lioya idem 139 4 137 Stoomv Ml Nad id 138 tB0 4 13bU7Ist Marc Mai Cj C a 10 A latkaraadafaaiitfagai Handeuv Amat A 414 42U 412 402 Javtacba Culjn Id 24li 3M Nad Ind S Ua Id iSU X Vac Vorit C M HO N A 116 U8 4 m ia Takaknadaraaauaiaa m I eU BaUv Ml A iHH lut OaltMQ k 1000 C Idem 278 277 4 Sanambah Mil Idem Oi Wilaoa A Co C a A Spaorwageip Balltm and Okla C 1 Idam Shaaap OUa C v 404 U m 10 t M a UllnoU Cant C aid N York Cantr C iX PaaaiylT a 10 k J M C a A aa Cy V I Idam Id nauwkjr 0 law lOi Idam 4 4 Canad Paa C a Id bbar a4erB Ama wrd M 366 311 SIS IM 73 U4 IN USM m SM a Cmt Atftd ib H H Ban tf Rub nU td 210 Dali Bat R MU i4 317 Kecdang Lamboe Rub Man l4 M Var M 14 M OoatJava Rqtobar MQ Mam OeaUi É 800 Cv 14 SarbatUadl uim R tdeari 133 Uau lum Rubbar MH idem H Sum Rubb Cult 14 286 Var Ind Cult OnC Idem 177 iKterc Rubbar Cort V I4 m SJi é ke44M TafklkrlM p 1940 a i r p U41 a 1 1 p t u t a p 1 41 a r a p UMcira p t u a f proalk ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld p IM A I l a I i tl V 16 TOH n M U7 m M n 74 111 IA ld ld ld ld ld p 1141 a r Kaaiaratou kame aW Dito Naua Auai oM I rarbaniad tlG C a O UU and M IM 1 Olto W lOS Hit WlnlarabaU obl Wi rirbaouid IG C v A Var Korklnd C a A Daitaahl BarL XB O M O lt Bpknr tl li f rl ♦ O m i E8 W 4 m Z 4 Z ac 4 47 4 m aa 4 7M 4 4 M 61 U2 tTl 41 4 uiio ao i r i o T D Rantanbank 45 t OM OU ObLt OH I Var O atadau O Bairt Hjrp ao W B Pb M 1 D l tnolaumw Of Galianlc Bargw OM 8 Ril Cutahoflnungihlltta Obl T Uatpaoar Bar ba PlioanU Akt Oaa Rk Elba UnloR Ruhrckcmie AQ Slamana an Baiaka Obl Vi V StaAlwerka Obt f OMo aarla A M t Okt f iVlitor Gaw ObL S Vogel O K ObL f Rheia BI ObL tDito Tl ObL I luganar atraaaaakaan Ok I rarbaniaduatrla aaad ïiaaMnB an Baiaka aand Tar GlanaatoCt rake aaad WintarikaU Akt Oaa KOERSEN NEDKBLANDSCB CLBABOiaIKSTITUUX Koereen voor storUngen op 1 Augiiatt U ttegen verpllehtlnfen luidenda Is Be ga 30 1413 witsaraeha trasoa 49 M Franjche Iran i n Urea Pranartit krgnea sajn Nuortcba krona 4J Bweedeehe kronen 44 nnaeba mark fN Turkaab poadao MB pïng o mda K huid MJjJ Knge niaawe fohuldenl 49M Zloty oiida tiuldm K Zloty nlauwa ichulden ÏIJ Lel 13 SlowaakatiM kronen O W