Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1941

OUDSCHE CCUBANT terdag 2 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN j gtf6 No 20696 BoTMo MABKX SL IKU Mtt rwlMkoilaf M4M Chefredacteur W TIETER Qouda lieESLOTEN SOVJET TROEPEN BIJ SMOLENSK VERNIETIGD Jn den Zuidelijken sector een diüi sie in den pan gehakt rienduizé nden gevangenen Waarom is koolzaad zoo belangrijk Omdat onze vetpositie er grootendeels van afhangt H t doel 24000 ton raapolie voor de nargorlnefabrieken De groote voor eiken dag vastgestelde doelen en het onbegaanbare moeilijke terrein stellen de hoogste eischen aan M de Duitsche troepen Hoifmann U1 m I U m 5 Im 5 61 IS5 lit terwü koiK mal toe Et geW Zeif J vrou St iMvige gevechten in het gebied Zuiden van Smolensk hebben talttche troepen op 31 Juli de al ingesloten Sovjetstrüdkrach la In den pan gehakt aldus het nO Stc ds nauwer werd in de al loopen dagen de ring om de bols j jiti5Che formaties gesloten Waar deSovjet soldatén een uilvalspoging proljeerden te ondernemen werden d bloedig afgeslagen Uit ontelbare IcK en van Duitsche batterijen kwim hen e n vernietigend vuur lejemoet Uit de lucht hagelde het bommen van Duitsche gevechts ilijjluigen In dappere aanvallen breven Duitsche yooröioeden de Sovjetstrijdkrachlfln uiteen die jiirna door nakomende eenheden jjifmterie op verschillende plaatsen Koden omsmgeld en overweldigd Een ontelbaar aantal gesneuvelden bedekte hel slagveld Kapot gejclioten en uitgebrande voertuigen en kanonnen liggen langs de wegen Behalve tienduizenden soldaten hebben de Sovjettroepen 24S kanon jien van elk kaliber verloren 35 000 Sovjetsoldaten werden geyangen genomen De ten Noordoosten van Smolensk jjesioten Sovjettroepen hebben ook ip 31 Juli getracht door de DuiCpche msingelmg heen te breken Zij Werlen op alle plaatsen met bloedige veriefen afgeslagen Optredende pantserwagens bleven m lel vuur der Duitsche artillerie liggen De pogingen der Sovjets om door de msingelmg bü Smol onsk heen te eken zijn volkomen mislukt Divisie vernietigd In den Zuidelijken sector van het telelyk front is een vjetdivisie loor Duitsche en Roemeensche tfoepen tgesloten en totaal ventietigdA naar Un het D N B wordt gemeld Tijdens wanhopige m valspogm en leluhe het den bolsjewisten voor een genbiik een wig te drijven in a DuilsohRoemcensche stellingen Onlanks het uiterst hevige Duitsche én ïoeraeensche artillerievuur werden Iwr de Sovjets steeds weer nieuwe tmheden aan de veaniotiging prijs tgeven AUe pogingen om de wig tot i doorbraakplaats te vargrooten Iflten njet de bloedigste bolsjewistiitiie verliezen ineen Een onmiddellijk itgevoerde tegenaanval van Duitsche 1 Boemeensche formaties ondersteund wt Roemeensche artillerie drakte de Vjetstellmgen ineen In het gebied aardeSovjetaanval was meengestort IJSeii de oprukkend troepen een mtm beeld van vreeselijke vernietiging Duitsche afdeelingen zijn op 31 Juli r hel DJ B verneemt tot den aaniZ 8egaan op veldversterkingen f ooUjewisten m den Noordelijken J Oostelijke front In felle dM I aken de Duitsche troepen j Kenstand der Sovjets en drOngen Mlsjewisten terug Tevergeefs htit u bolsjewisten een door de iBchers gevormd bruggenhoofd aan lop ï Duitsche afdeelmgen tlli s SovjeUtrijdkrachten w2z e dooden moesten de feet = Het optreden van de luchtmacht tDN n luchtmacht heeft naar Wdei t ingrypen leioJlf Jlte land op 31 Juli aan an n volgens tot dusver SnviJ onvolledige berichten j vjetpantserwagens 246 vracht iia h pantsertreinen twee laiotS goederentrein drie We 1 luchtdoelbatterijen 8o eL ioelkanonnen vernietigd al 8on f B aan een groot jl soortgelyke militaire objecten ilen SP toegebracht De bolsje en z tijdens deze fie len bloedige verliezen ge 8 Legerbericliten T I Teldf Sraafagentschap Hong le H k iJgsbedrijven It r6n k Honved aan het Oos Bnèll 8 iccejvolu oepen hebben tijdens d verdJ elingen den or 7iteruggeslagen De vijand Z eigen verliezen od naeht heeft te eela wordt officieel medege CS e t4r vr heelt onze P Pen tot i J e transport token gebracht In het Ladoga meer hebben twee vüandeltjke ki nonneerbootep een eiland voor Sortavala met machinegeweervuur beschoten Door onze artillerie werden treffers op beide schepen geplaatst twee vijandelijke Jachtvliegtuigen hebben in de scüeren van Provoo een visschersboot met bommen en machinegeweervuur aangevallen zonder echter schade aan te richten In het Noorden heeft de Finsche luchtmacht vijandelijke transportschepen en convooien gebombardeerd De Moermansk spoorlyn is opnieuw op enkele plaatsen opgeblazen Een schip van 1000 ton is tot zinken gebracht In OostKarelië is wederom een vijandelijk bataljon vernietigd Muiterij onder Sovjetsoldaten De Duitsche soldaten eten goed daarom overwinnen zij ook overal zoo heeft da Sovjetsoldaat Rriwonogm verklaard naar biykt uit de protocol len van den krijgsraad die door de Duitschers op 31 Juli ten Oosten van Smolensk zyn gevonden Onder belangrijke documenten van een Sovjetdivisie hebben Duitsche soldaten bij de verovering van een Sovjetstelling krijgsraadprotocollen gevonden waarin de verklaringen waren vastgelegd van opstandige en muitende soldaten In deze verklaringen is o m wpordelijk gezegd Aapgezien de eenheden niet tijdig van hrt noodige werden voorzien zijn de laatste dagen herhaaldelijk gevallen van muiterij en critische uitlatingen der Sovjetssoldaten voorgekomen Zo verklaarde op 26 Juli kameraad Joekin van de 2e compagnie pioniers Men moet jullie allemaal doodschieten wat een eten drie dagen geen brood en geen beschuit dat houdt geen mensch uit De Sovjetsoldaat van de verk eerscompagnie Kriwonogin zeide dienzelfden dag Wij zullen spoedig doof uitputting allemaal in elkaar storten De Duitsche soldaten eten goed en daarom overwinnen zij ook overal De l uitsehe spoorwegi oniers De Duitsche spoorwegpioniers hebben in de afgeloopen weken van den veldtocht in het Oosten naar t D N B van bevoegde zijde wordt medegedeeld schitterende prestaties vol racht door de Sovjets vernielde spoorlijnen zijn door hen weer gerepa reerd en grootendeels op Duitsche spoorbreedte gebracht In vele geval len werden deze werkzaamheden onder het vuur der Sovjet artillerie of infanterie verricht Verkenningstroepen der spoorwegpioniers bevonden zich bij de voorhoeden van de divisie infanterie en de pantserdivisies ten einde den toestand van eventueel aanwezige spoorlijnen te cdntroleeren en vernielingen te voorkomen Bij den aanval van Duit sche troepen in het gebied van Estland ten Westen van het Peipus meer heeft een afdeeling Duitsche spoorwegpioniers uit de overblijfselen van een door Duitsche Stuka s vernietigde Sovjet r pantsertrein en andere wagons een geïmproviseerde pantsefTFein samengesteld en hiermede een aanval ondernomen tot ver in de Sovjet linies In bloedige gevecltten van man tegen man werd door deze stoottroep pionier deiMlsjewistische bemanning van n brugvernietigd en het opblazen van de brugverhinderd De bobjewMiaAc Micrberiehtw In de officteele Moskousche legerbericbten treden de laatste tien dagoi steeds dezelfde plaatsnamen op Dit zijn plaatsen naar het D N É verneemt die zich reeds sedert geruimen tijd in Duitsche handen bevinden Het zijn Noworsjefs Newel Smolensk en Sjitomir die reeds haU Juli door de Duitschers zijn veroverd De opsomming van deze namen bewijst dat Moskou zonder eenige samenwerking met het front de plaatsnamen in de officieele berichten opneemt De kennelijke bedoeling van Moskou n l misleiding van de wereld ten aanzien van de ineenstorting van de Sovjetlegers treedt in dez e officieele bolsjewistische berichten len duidelijkste aan den dag Amerika en de Sovjet Roosevelt heeft op elpn persconferentie verklaard dat hij geen nieuwe eischen omtrent uitgaven volgens de machtigingswet zal indienen zoolang Hopkins nog niet Van zyn reis naar Europa terug is Bovendien ontkende hij dat de Sovjet Unie op grond van de machtigingswet geldeij krügt daar zij volkomen in staat is voor oorlogsmaierieel te betalen Verwijzende naar de onderhandelingen tusschen Hopkins Ten Stalin over Amerikaansche leveranties aan de Sovjet Unie schril ft de Yomioerl S j i m b o en dat deze toenadering tusschen de Vera Staten ep de Sovjet me idee neming van de Sovjet Unie beteekent aan de EngelschAmeri kaansche politiek tot omsingeling van Japan De Ver Staten schijnen aldus het bladv ook de laatste geweteiisbezwaren ten aanzien van hun houding jegens de Sovjet Unie te hebbai overwonnen Voor de aangekondigde Amerikaansche leveranties blijft Ipractisch alleen de weg over den Siillen Oceaan open Wanneer de Stille 10c aan op het oogenblik al geen gevechtsgebied vormt Japan wordt uiteraard toch als bondgenoot van de spilmogendheden geraakt door de Amerikaansche leveranties aan de SovjetiUnie Amerika acht het naar het sc iijnt niet meer noodig rek nmg t houden met de gevoelens vafli Japan De Amerikaansche hulp aan de SovjefiUnie verdient de groorsle aandatfit want zoo vraagt het blad welke tegenprestatte bieden de Sovjets daarvoor In du verband herinnert de Jlapansche krant aan de sinds Jangen jtijd in omloop zijnde gerucht Volgens welke de Ver Staten luchtsteunpunten eischen op Kamsjatka teneinde via Aljaïka en de Aleoetir strijdkrachten daarheen te kunnen zenden Tenslotte schrijft hetl bhd dat ielfs wanneer de Ver Staten en de Sovjet Unie deze strategische plannen mochten tegenspreken niemarjd kan garandeerjr dat de mogelijkheid voor een derge lijkeovereenkomst niet aanwezig is Aanj zien de Stille Oceaan de levcïantieweg is geworden voor de Ame ikaarsche hulp aan de Sovjets moet Japan aan deze ontwikkeling de allergrootste aandacht schenken De 1 Amerikaansche minister van Bmn rlandsche Zaken Ickes heeft in zijn kWaliteit van coördinator voor de petroleuhi bekend gemaakt dat hij voor 10 000 stalen vaten voor ben De stryd tegen de modder Men schrijft ons van bevoegde zijde Voor het oogenblik is het van het allergrootste belang voor de toekomst van ons land en volk dat zooveel mogelijk in de voeding door producter van eigen bodem wordt voorzien De productieslag 1941 onder de leuze Nederland voedt zich zelf is in vollen gang Wil deze productieslag het beoogde resultaat hebben dan dienen onze boeren op groote schaal hun medewerking te verjeenen Ir Lcfufres heeft gisteren in zijn appèl tot de boeren een krachtig beroep gedaan om alle krachten in te spannen voor het welslagen van een der belangrijkste onderdeden van den slag de uitzaai van koolzaa in den aanstaanden nazomer met héVdoel het dreigende vettekort aan te vullen Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd heeft echter twgrepen dat men de voorwaarden voor den IJoer aantrekkelijk moet maken Het is in dit opzicht niet bü woordefc gebleven dooh uit den oproep van ir Louwes spreken ook de daden waai oe de otrerheid bereid is et zal velen wellicht fiiet duidelijk zajEhoe nauw h t vertyand is tusschen koöTiaad en de vetvoorziening Laten WIJ daarom enkele toelichtende opmerkingen mogen geven RaapoUe grondstof voor de margarine fabricage Om met het tielangrijkste te beginnen de raapolie die uit koolzaad wordf bereid is onder de tegenwoordige omstandigheden een voortreffelijke grondstof Voor de margarine fabricage De overheid streeft eAaar de oppervlakte jand met koolzaafj beteeld tot 40 000 hectaren uit te brei den Daarvan zal 80 000 ton zaa d kunnen worden gewonnen Vara d e hoe heelheid za dertig dus 24i 0OO ton raapolie kimnen worden gemaakt En dit kan 30 000 ton margarine ber jaar opleverep Wanneer men nu woet dat voor het verbruik van boter lei margaiine in Nederland in totaal 95 OüO ton noodig is dan begrypt mén de beteken s van oe koolzaadwinning voor de vetvoorziening van ons volk De laatste jaren intusschen was de gemiddelde koolzaadopbiengst in ons land slechts ongeveer 5000 ton per jaa Hiervan kon maar 15C0 ton raapolie worden gevvonnen Men stelle deze genree hoeveplheid tegi nover de 24 OCi ton olie die men hoopt te krijgen Dan wordt het duidelijk hoe sterk de vert ouw van koolzaad wil men hel beoosde doel bereiken zich zal moeten uitbreiden zinetransport naar de Sovjet Unie prioriteit heeft aangevraagd De leveranties zullen geschieden met vrachtschepen der Sovjets Ickes verklaarde Volgens Associated Press dat de SovjetUrtie het gebruik van Amerikaansche tankschepen heeft voorgesteld voor het transport van barzine over den Stillen Oceaan De wonderen der techniek Bü het l enutten van raapolie voor de margarinefabricage kunnen wij profiteeren van de zegeningen der moierne techniek Dank zü haar kan men ie raapolie thans reukeloos en smaak loos maken en kan men ze nu omtooveren in een smeerbaar vet Voor de vervaardiging van margarine heeft men ondermeer olie en vet noodig Kokosvet en palmolie waarvan men zich in normalen tüd bedient kunnen nu niet van overzee worden betrokken Maar raapolie kan worden gehard d w z van een vloeibaar product kan er een vast product uit worden gemaakt En bij dit aldus gevormde vet l an men ongeharde raapolie voegen Zoo wordt het mogelijk een smeerbaar vet voort te brengen dat een zeer behoorlijk product is niet of nauwelijks te onderscheiden van de margarine welke wij tot dusverre hebben gekend Men heeft tot nu tóe dit procédé niet toeg ast oriidat het duurder uitkomt dan de fabricage ifan margarine uit kokosvet eo palmolie Mtiar onder de tegenwoordige omstandigheden zal de uit raapolie vervaardigde margarine een heel waardevolle aanvulling van onze voedselvoorziening beteekenen Raapolie als bakmiddel Vermoedelijk wisten vele stadsmeoschen niet eens dat uit koolzaad raapolie wordt verkregen Maar by het hoor n van dien naam zal menigeen een licht opgaan Raapolie of boterolie De oudere generatie krijgt bij die klanken herinneringen aan den tijd omstreeks het begin dezer eeuw Onze moeders en grootmoeders plachten met boterolie of raapolie te wer ten zooals de moderne huisvrouw m normalen tijd de sla olie gebruikt Laatstgenoemde olie wordt gemaakt uit grondnoter of om Ijet hi iselijker ie zeggen uit pinda s of apenootjes Het is goedkooper om sla olie uit grondnoten dan om raapolie uit koolzaad te produceeren Daardoor heeft de slao4ie de raapoüe in de keuken verdrongen Maar nu de productie van spijsohe uit overzeesche grondstoffen Raapkoeken een welkom veevoer Tenslotte moeten wij nog een zear nuttig product noemen dat uit koolzaad word gemaakt namelijk de raapkoeken een m dezen tijd zeer welkom veevoeder geproduceerd uit ds bestanddeelen van het raapzaad welke de ülieslagerijen na de olie uiti het zaad te hebben geperst óverhoudafc Het vraagstauk van den agra rischen kant bezien Laat ons thans de zaak eens van den agrarischen kant bezien Het koolzaad dat in Juli 1942 zal worden geoogst moet in Augustus a s worden gezaaid Hoe belangrijk de koolzaadverbouw zich zal moeten uitbreiden zal het inderdaad tot een beteelde oppervlïOife vÉfn W OOO lï tafert komen blijkt ook als men weet dat op het oogenblik slechts ruim 3000 neet aren met koolzaad zün beteeld en de voorafgaande jaren was deze oppervlakte nog aanmerkelijk kleiner In den ouden tijd echter werd veel meer koolzaad verbouwd dan tegenwoordig Voordat de oliefabrieken die grondstof ten van overzee gingen gebruiken waren opgekomen fungeerden de boeren zelf als olieslager Ook lieten zij het zaad wel slaan op den oliemolen in het dorp Wie dien tijd hebben beleefd en dit lezen zien in ge dachten de stoopen weer voor zich de dikbuikige aarden kruiken met nauwen hals waarin de boeren de olie van den molen kregen De groote vermindering van de kool zaadteelt nadien vond mede haar oorzaak in het feit dat de uitkomsten ervan eenigszins wisselvallig zijn In een strengen winter gaat er wel eens een deel van hel gewas verloren Maar wanneer men de opbrengst aan koolzaad per hectare op 2000 kilogram schat is men aan den veihgen kant Bij gunstige weersgesteldheid kan de oogst heel wat grooter zijn Geschikte gronden Gescheurd grasland leent zich bijzonder goed voor de teelt van dit gewas Eertijds ging men voorts in ingedijlfte polders bü voorkeur als eerstegewas koolzaad verbouwen Men begrijpt nu al wat wü willen zeggen ditgewas is het aangewezen product hetvolgende jaar voor de nieuwe NoordOostelüke inpoldering van het IJsselmeer De laatste jaren werd koolzaad vrijwel alleen op kleigrond verbouwd maar de verbouw ervan hoeft heusch niet tot kleigrond te worden beperkt gezien de goede uitkoTsten van de koolzaadioeit welke dertig of veertig iaren geleden de goede zanogion den opleverden Voor koolzaadteelt is veel stjisiof tuyodig Maar d $ toewü zingen vtn stikstof zijn da i ook roodanig dat men daarmee zeer wel op de goede randgronden koolzaad kar gaan verbouwftt Voor de zaai ziiadvconiening zün de noodige maa egeleD genomen Mocht in bepaalde treken geen zaaizaad beschikbaar zijn dat kan de Nederlaildsche AkkerbouwCentrale de boeren m het bezit ervan stellen Vertrouwd mag worden dat de boerenstand het züne za büdragen tot het welslagen van het initiatief door het RÜksbureau voor de voedselvoorziening genomen opdat de heilzame gevolgen daarvan aan ons volk het volgende jaar zullen ten goede komen DE I ANNING IN HET VERRE OOSTEN Onderhoud tusschen Sjigemitsoe en Konoje THAILAND VERLEENT GEEN STEUNPUNTEN De Japansche ambassadeur in OrootBrittannië Sjigemitsoe die onlangs te Tokio is aangekomen heeft een bezoek gebracht aan prins Konoje en met hem meer dan twee uur confereerd Hierna ontbood de minister president den voorzitter van het plannenbureau en minister zonder portefeuille luitetiant generaal Soezoeki en den voorzitter van hat inlichtingenbui eau Ito Met deze heeren heeff Konoje geconfereerd over belangrükc kwesties Hetgeen ambassadeur Nomoeia in Washingt sn heeft willen bereiken staat in schrille tegenstelling tot het geen den laatsten tijd gebeurd is aldus de H o t s j i S j i lm b o e n Wanneer Amerika op het oogenblik een gewapen conflict nog vermydt dan is dit geen succes van Nomoera doch uitsluitend een gevolg van de onvolmaaktheid van de Amerikaansche vloot Wü vreezen dat indien Nomoera nog langer in Amerika bUjft Amerika in steeds sterkere mate den indruk krüg t alsof wij om de gunst van Washington l cdelen DE THAH ANDSCHE POLITIEK Het Thailandsche kabinet heeft in ceu buitengewone zitting belangryke aangelegenheden behandeld in verband met de bezetting van Indo Chlna de credietovereenlkomst met Japan en de betrekkingen tusschen Thailand en Engeland zoo m ieldt Domei uit Bangkoki De erkenning van Mantsjoekwo heeftreeds een aan duiding gegeven van den weg dien Thailand besloten is te gaan naar welingelichte kringen te Bangkok betoogen Voorts wei t Domei te melden dat Thailand zich zal losmaken van de economisch Jinancieele afhankeHjkheid jegens Engeland indien Londen mocht pogen versterkte pressie op Bangkok uit te oefenen wegens de sluiting van de credietoifereenkomst met Japan Volgens qen bericht van United Pie ss uit Singapot e heeft het consulaat generaal aldaar vaite Thailand tegengesproken dat Thailand met Engeland of Japan overeenkomsten zou hebben aan gegaan betreffende het inrichten van steunpunten op Thailandsch gebied Thailand Verleent aan niemand steunpunten zoöja rdt in het bericht gezegd DE JAPAiVSCHE OORLOGSSCHEPEN IN INDO CHINA De correspondent van de N i t s j i Nitsji Sjimboen heeft aan zynblad medegedeeld dat Japansche oorlogsschepeif in den middag van 31 Juliin de baai van Camranh zyn binnengeloopen Generaalmajoor RaishjiroSoemitii het hoofd van de Japanschemilitaire missie m Indo China kwamvoor den intocht der vloot aan om halfacht s ochtends teneinde met denFranschen bevelhebber van de marinebi sis te onderhandelen omtrent de nadere details van het binnenvaren derschepen Nadat de voorbereidendemaatregelen voltooid waren en volledige overeenstemming was bereikt vertrok Soemita met hetzelfde oorlogschip waarmede hy zyn intocht hadgemaakt teneinde naar de basis terugte keeren waar de hoofdmacht is gestationeeid Hierna deed het Japansche esltader zyn formeele intocht meteen vlaggenparade der schepen opdenzelfden middag REGEERING VAN BIRMA VERBIEDT TRANSACTIES MET JAPAN Het liieuwsagentschap Domei meldt i it Bombay dat de regeering van Birma alle transacties met Japansche firma s heeft verboden I Zon op 6 03 onder 21 29 Maan op 18 14 onder 2 15 Men is verplicht e erdui i leren vac zon nderfSanil tol 8 zonsopkoBisl 9 Laniasroi o oer oigr 3 moeteD oo fon onHer L nS onl toUen wnc en t