Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1941

mr oMM vATBooir DE DOn JO AI HS i Scheidsrechter Wat Is t heb Je een ongeluk gekregen Speler Nee maar ik kan niet opstaan Iemand heeft i n kauwgom hle laten vallen I Teekening Backer DE GOUDSCHE COURANT Öe man die een levensgroot pprtret van zijn vrouw wilde hebben fs het 100 naar uw n Teekening De Conlnck ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1941 Dezen zomer brengen hier toch zooveel knappe meisjes haar vacantia door ik begrijp niet hoe ze geweten hebben dat ik hier was Teekening Hann Deike Dultschl m Neemt u me niet kwalijk meneer maar m n vrouw heeft me gezegd datIk om lalarisverhooging moest vragen Uitstekend Jansen ik zal aan mijnvrouw vragen of Ik het je kan geven I PoUtiken Denemarken m GESPREK IN DE TRAM De jonge echtgenoot Ik wil nu niet bepaald zeggen dat er teveel zout in de soep is maar vind je ook niet liefste dat er te weinig soep in het zout ia 7 Vart Hjem Zweden m i lokaal maar uitgebreid is de verzameling Foto s en brandkasten sloten en geweren patronen enwapenstokTcen alles wat dienstig kan zi n om aan toekomstig politiemannen getoond te worden heef hier een plaktsje gevonden Vooral de verzameling sloten is uniek Mr Frima heeft ëco Indrukwekkend groot aantal bijeengebracht De maesten hoe groot en massief ze ook schijnen zijn mot een eenvoudig yzerdraadje te openen Met een zekeren trots toond de directeur on een zware brandkastdeur De drie zware grendels die door een grooten sleutel bewogen worden schynen weerstand te kunnen bioden aan alle pogingen van onbevoegden die hen wülen verschuiven Maar mr Frima zet de deur op haar ItT t en met een e voudig yzertje kliWcen de grendels open Een ander slot heeft een grooten bybehoorendcn sleutel D directeur heeft van den sleutel echter een stuk afgezaagd en zie daarmee kan toch het slot nog geopend worden De opleiding die de toekomstige wetsdienaren op de Model Politieschool krygen is veelzijdig en uitgebreid En dat IS maar goed ooli want de bevoegdheden welke de gemeenschap een aantal barer bur rs in handen geeft ztjn eveneen veel en velerlei Neemt u me niet kwalijk juffrouwhet Is hier geen kapsalon Dat heb ik al dadelijk gedacht Eris hier niet eens een spiegel I Hum Mat Dienst Hongarije m Hebt u soms wat eten voor een ultgehongerden man Jazeker I zei mevrouw Het eten s klaar en mijn man komt ginds al aan Teekening Backer Een fantastische lutvinding myn hart scheen te Verstijven groote druppels parelden op mijn voorhoofd Vasthouden siste ik radeloos Voor den drommel houd vast Joost weet hoe hoog we haar getild hebben houd vast of we slaanallemaal te pletter als ze omlaagsmakt Ik hóórde Gruebeler denken De aderen zwollen op zijn paarse voorhoofd tot dikke koorden Het leek of zijn hoofd zou barsten hij kraakte haast van het denken Hou vast Hou vast kermde hjj Zachtjes zachtjes laten zakken Al denkende keken we schuw omhoog We zagen niets dan alleen een groote witte wolk die door den sterken wind snel voorbij schoof en toen toen mijn hart bonst nog als ik er aan denk achter die wolk zagen wy te voorSchijn komen hoog en klein als een kinderballonnetje dat van haar draad is losgeraakt Betsy de olifant Ze bengelde evei voor onze oogen onder de blauwe zomeravondlucht toen schoof een nieuwe wolk onder haar door Schichtig keken wij weer voor ons en onze monden mompelden angstig de woorden van die ééne gedachte die ons bezielde Zacjatjes zakken rechtstandig zakken Zachtjes Even keek ik weer op Betsy zatalweer onder de wolken Ze daalde plechtig en indrukwekkend omlaag De anderen liepen allemaal schreeuwend en jammerend door elkaar de typiste die bijgekomen den directeur mr Frtma gedemonstreerd otc i Intern Fata Rep ScniteeJ Vervolg van pagina 3 Gekheid allemaal gekheid We doen het nog eens brulde de professor uitgelaten terwijl hij zenuwachtig op en neer wipte op de bank Maar laten we niet zoo hardvan stapel loopen raadde ik aan Kijk daar komt de directeur alaangehold en de typiste en hetheele personeel je krügt eenpaniek Goed goed stotterde Gruebeler nerveus Zachter zachter hè eoed goed nog eens hè nogeens En hij frunnikte en pluktezenuwachtig in het kistje Zoo Goed zoo Vooruit maar Een twee Er mankeert niets aan hetbeest zei de directeur tegen den oppasser Je hebt zeker staandroomen Wat het dan Betsy brave Betsy Drie gilde de professor Op dacht ik wild Op deed Betsy en wregwas ze Als een troep imbecielen staarden we allemaal naar de leege kooi wafr geen olifant meer te bespeuren viel Wat is dat nou kreunde de directeur De typiste viel flauw Betsy brulde de oppasser Waar zit je dan BeUyl S ar ben je dan Groote goedheid kreunde Gruebeler fe heb het toestel inplaats van te verminderen vyfen twmtig duizend malen versterkt Er kwam een dof geluid over roün Hppen Mijn adem stokte Toen de Eet meer fruft actie ook doordronlc tot het vogelrijk Hus og Hjem Zweden m was gilde wanhopig maar geen van hen kwam op de gedachte naar boven te kijken ze begrepen niet waar het beest gebleven was Wij prevelden als Tibetaansche lama s onze formules en wonden den gebedsmolen onzer gedachten steeds sneller af in een razend tempo Zachtjes zachtjes zachtjes Zakken zakken zakken Zachtjes zachtjes zachtjes Het duurde hoogstens vier minuten maar het leek mij wel vier dagen toe Zachtjes zachtjes zachtjes Zaldcen zakken zakken maar erkwam mets Er verscheen mets Betsy was en bleef onzichtbaar Toeh klonk opeens van den kant van de straat een wild rumoer Voetstappeij draafden aan Stemmen gilden Een olifant Een olifant Kijk es een olifant in de boomen Verschrikt keken wij opzij maar bleven denken Daar zagen we in de boomen opzij van den Dierentuin Betsy verwoed te keer gaan Haar rug kwam boven de kruinen uit grauw rond en donker als het omhulsel van een luchtballon Het leek preoies of de luchtvaarder Pottum weer een van z n hevelmgsplekjes had uitgezocht Maar Betsy ging wild te keer Ze trapte en sloeg en steigerde het was maar goed dat we haar in gedachten vast hielden Hoeraaaa juichte het publiek Er zit een ofifant in denboom Kom er uit commandeerdeeen agent die van z n fiets stapteen nn naar Betsy driftige gebarenmaakte Maar Betsy had niet te komen we hielden haar stevig vast ïk heb u toch twee weken geledenjenever met honing voorgeschreven Hebt u zich daaraan gehouden Nat turlijk dokter Alleen ben ikmet dra honing een beetje achter maar wat den Jenever betreft heb Ikal voor vijf weken gebruikt Teekening De Coninck H h hoe k k kan d d dat hakkelde ik Hemeltie schrok Gruebeler We hebberf geen rekenmg gehouden met den sterken zywind Hij greep weer in het toestel dat onder zijn nerveuze handen verschoof en concentreerde m wanhoop al zijn gedachten op dit ééne donderende bevel Hup Wat er daarna gebeurde zal ik nimmer vergeten Er klonk een slag of er een mijn ontplofte Betsy slingerde uit ten boom over onze hoofden heen en sloeg dwars door het dak van het ohfantenhuis Toen ik tot me zelf kwam was de heele situatie veranderd De typis te hing boven me in den top van een Japanschen tulpenboom De directeur was in het zeeleeuwenbassin terechtgekomen Verschrikt stoven de dieren uiteen Betsy s oppasser zat op het dak van het apenhuis Ik zelf lag tusschen de wijzers van de bloemenklok En professor Gruebeler was verdwenen Het auxmoetisch noemokymatodochium was ontploft Het schynt dat Gruebeler naar een der later gevonden onderde elcn van het instrument aanwees den luiddenker op drie miUioen maal versterking had gezet En het instrument had op het Hup van den professor dezen zelf de Jucht mgeslmgerd Geleerden hebben uitgerekend dat hi met zulk een snelheid is weggeblazen dat hij ongeveer begin September zijn hoogtepunt zal hebben bereikt en dat men hem tegen half October weer kan terug verwachten Hij zal dan vermoedelijk gens in de Stille Zuidzee neerkomen en van een weerzien stel ik me in verband met een en ander bitter weinig voor Een houten pistool uit ie erzamellna jn de Model PoHtieroIcjchoo tiiaormee m gevangene een keer zijn bewaker p de vlucht heeft toeten te drVven M IJN vader is politieagent Menige dreumes maakt zichzelf tot jokkebrok alleen omdat hit meent uit deze mededeeling het recht te kunnen putten de baas te spelen over zyn vriendjes Ik ga bij de politi zegt de schooljongen die nog maar nauwelijks het aap noot mies heeft ge leerd en hij maakt ich over de beroepskeuze verder geen zorg meer Maar als de kinderen die in het politieman zijn hun ideaal zien volwassen zijn geworden wjprdt er met meer gedacht aan tie heerlijkheden van het beroep Dan gaat ieder zyns weegs en maar weinigen trachten de droomen hunner Jeugd tot werkelijkheid te maken En als er dan ai een jonge man is die woord wil houden en zij best doet bij de politie te komen dan is hij zich meestal in het geheel niet bewust van de hooge eischen welke de gemeenschap stelt mag stellen aan hen die het gezag vertegenwoordigen van de vele goede hoedanigheden waarover hij dient te beschikken en van de lange inspannende studie welke van hem wordt gevergd In Hilversum staat een huis Het is gekocht door den Algemeene Nederlandsche Politiebond en op den muur staat met flinke letters Modei Pohtievskschool In dit huis worden Nederlandsche jongemannen opgeleid voor de zoo verantwoordelijke functie van pohtieambtenaar Want dat moet men leeren Men wordt geen goed agent alleen omdat men over een paar harde knuisten beschikt evenmin als het ïeit dat men een neefje is van den burgemeester een garantie is vqor de geschiktheid om op te treden als inspecteur van politie Voor politieman móet men studeeren En de jongens op de Model Politiesciwol studeeren dan ook Een jaar als zy agent willen worden twee en een kwart jaar Voor inspecteur Wij hebben eens een kykje genomen tn het huis te Hilversum en werden daarbij rondgeleid door den directeur mr Fnma Het is nog niet zoo vreeselijk lang geleden vertelde hy dat men in ons land een leerboek voor de Zeveixie jgargang No 12 De Model PoBtievakschool PoUHtttgenl ktl Ueaal van mttügen jtitgen Mütr mtn wordt gttn goti ageni aUtn omdal men ttn paar hardt knahttn hetlt Yoot poUlitttgent moti mtn ttndttrtr Leg een logisch velband tusschen de gende drie begrippen aansluipendemoordenaar spiegel redding Som een zoo groot mogelijk aantal oorzaken op die zouden kunnen leiden tot diefstal moord brandstichting De gegadigden voor een plaats krijgen soortgelyke vragan op en uit de beantwoording daarvan besluit de leiding van de school wie niet en wie wèl geschikt is Is de leerling eenmaal op school toegelaten dan wordt hy onder toezicht van de schooldirectie m een pension ondergebracht ep dan begint de studie En die is lang niet nfls Het lesrooster omvat o m de volgende vakken opsporingsleer signalementsleer geheugenleer opmerkingsleer geschiedenis en organisatie van het politiewezen rekenen strafrecht bijzondere wetten processen verbaal rapporten staatsinrichting verbandleer gymnastiek schermen boksen Nederlandsche taal aardrijkskunde geschiedenis schieten roeien zwenunen practische dienst bij de Hilversumsche gemeentepolitie enz PoMtmuteum In één van de lokalen van het gebouw aah de Graaf ïlorislaan bevindt zich een museum Klein is het te Hflversum politie iets raars vond Een eerste handleiding welke echter nauwelijks dien naam waardig w verscheen in 1860 van de hand van den heer Kaufmann gemeentesecretaris te Heerlen De deskundigen van vandaag halen daarvoor vol minachting den neus op want wat erin verteld werd leek naar niets Daarna zUn ér andere en betere leerboeken verschenen maar een noemenswaardige verbetering in den toestand trad toch eerst in toen direct na den vorigen oorlog de toenmalige bewindsman van Justitie minister Heemskerk een door den Algemeene Nederlandsche Politiebond ingestelde Commissie van Vakonderwys toezegde en beloofde een eventueel te stichten vakschool daadwerkelyk te zullen steunen De toezegging werd omgezet in daden en tot groote voldoening van de initiatiefnemers werd de school op 8 September 1919 te Hilversum geopend Sedertdien heeft zy regelmatig gezorgd voor de aflevering van theoretisch en zooveel mogelyk ook practisch geschoold politiepersoneel en de autoriteiten zyn over het peil der leerlingen buH tevreden De tatlatingseiscken Hoe men op de schoot komt Dat is niet gemakkelyk De toelatmgseischen zyn zeer streng en een zeer hoog percentage van hen die zich aanmelden moet worden afgewezen om diverse oorzaken Allereerst vallen gemiddeld van de dertig gegadigden vyfentwintig af by de medische keurmg die uiteraard zeer Streng is Vervolgens wordt de rest die van onbesproken gedrag dient te zyn onderworpen aan een psychotechnisch onderzoek Eenige vragen welke by zoo n onderzoek gesteld zijn nemen wij hier over Twee personen A en B spreken over de spoorweghalte te J A vertelt dat daar eindelyk een wachthuisje wordt gebouwd B beweert dat er reeds jarenlang een wachtlokaal stond Beiden houden hun beweringen staande en beiden hebben gelijk Hoe kan dat Vul op d iuiste wijze in Door het springen van mijn achter kwam iktS aan het station ik was toen een half uur Een paar on ctlbare handboeien door te wachten voor de volgende vertrok