Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1941

WEGENS VACANTIE van 4 tot en met 9 Aug 2l I GESLOTEN V JÊr WILLEM SCHULD A vIb SCHOENHANDEL vT 5 1 WIJDSTRAAT 23 OOUDA JjÉ 1 ZATERDAG 2 AUGUSTUS 19411 sMa aa INLEVERING van METALEN VANOOODA k het inleveren zijn v zonden Inleveringsbureau gevestigd Rotterdamsche Veer no 4 Spieringstraat no 1 Weeshuls Gebouw Minderbroedersleeg no 6 Gymnastieklokaal Ryks Hoogere Burgerschool Ingang Krugerlaan Centrale Kopschool iBganS A G da Vrüeitraat DE BURGEMEESTER maakt 1 ekend dat oproepingen tot voor Strtten Korte Noodgodsteeg Koroünsteeg Keizerstraat Ie gedeelte Boelekade 3e gedeelte Bleekerssingel Ie en 2e gedeelte S Wilhelminastraat Messemakorssteeg Rozendaal Swanenburghofje Spieringstraat Ie gedeelte 4 Jouibertstraat ïe gedeelte Karnemelksloot Ie geJéSlte t Gr V Bloisstraat 2e gedeelte P C Bothstraat Ie en 2e gedeelte Zwarteweg I Gelegenheid tot inleverirtg bestaat Maandag 4 Augustus 1941 16 uur Dinsdag 5 Augustus 1941 idem Zie verder de oproepingskaarten vooral wat betreft het daarop aangegeven tijdstip van inlevering WAARSCHCWDIG Het niet ontvangen van een oproeping ontheft I niet van de verplichting tot inlevering De Burgemeester Voornoemd Gouda 1 Augustus 1941 0E WITT WIJNEN lo B G 24P8 70 o 2474 34 BLAD EERSTE HjUTSE LIJK WIEUWS Bodegraven gptatUtU STAND knren Jacobu Petn Johan A Waliwy en A E Kok I i V t Verkad en J de W ltjc d V P V d Ent en E W Maiia Geertruida MaZ i v A J e Jon en C T M ïrif 2 V M Vervoom en A Tw j T uni Margaretha d v V TTen G H x gendijk Maria Piet 3 V M P A V Vel en f rtro u w d J Stlgter 32 j r A Verburg U j A v Hanswyk en G Slr ai d 24 M Hout i Öl enC d Jong 23 j o etro u w d J v Rijn 2 j en A t 1 Luinen 2 j n Érleden C Vermeulen 89 j e Kmrmt 8 j A de Rode 83 j lOOP DEK BEVOLKING r veitigd J P v RÜn v Schiek k L I Winter en echtg v s niam A H Oskam v Woerden j Tvcl n V Leiden N OlthuyL nehuwd met J T Sterk V Gou5f T T Kw y V Utrecht V rtrokk en C M Pauëlsen n w ndiun E Schuring n Beilcn rTortwier n Oud Vossemeer J ci iiik eh mt t C H Koene n Woerdm W 8 Gravenhage T Vliet n Langeruigerweide K Scbyurman en gezin n Koudekerk a d jL p V d I an n Arasterdam F Kobil li Noordwijk GI SI AAGD De volgende plaatsgenooten slaagden voor het MULO diploma Leni van Leeuwen h v d Nagel Joop Plauth Teun Poot Johan Snaterse Henk Smit Hel Zaal Tiny Zaal Kretha Koning Vf V Zeldcicn J Kok J Kropman i v d PavoorI H KnüUniann J Piiil j Spaas en W Voordouw GEVONÜKN VOORWERPEN Gevonden Drie tennisballen een kanarievogel ev n mandje een trouwring een heeiei badpak en een vulpenhouder BUZONDER JUBILEUM De lieer Wientjes 50 jaar bij TurkenGisteren herdacht de heer A W F Wicnljes W ini nde te Zwanmmerdam dsl hu 50 jaai geleden in dienst trad op hel kantidi van de N V Turkenburg Zaadhadeld De heer Wientjes is levens g moente ontyanger van Zwammerdani Boskoop SAMENVOEGING DISTRIBUTIEDIENSTEN Biskoop WaddiJixveen en Rceuwijk vormen een kring De di tribuliediensten van de gemeenten Bcikoop Waddinxveen n Reeuwijk zu kmi tot één distributi knng worden vamengevoegd Als centrale gcnieenti is Boskoop aangewezen DR m BOOM TE HEES BENOEMD l r ir B K Boum leeraar aan de Rtjkstuinbü uw school alhier is in gelijke betrekking benoemd aan de Bokstumbouwschool Hees bij Nymejen BURGERLIJKE STAND Geboren Margaretha d van D van Olttrloo en M van Wijngaarden Johanna Cürntlia d van R A Vurens er J C Coila Johanna Catharina AnIhonia d van C D Fase en C A van bigelen Ouderlrouttd D Romp en C Wiegel Getrouwd J Roest 38 jr en M J v f l 31 jt G J Kuyl 25 jr en A J Bakker M jr COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 1 Aug Rozen per bos Paul Grampel 3 et Poiyantharozen 60 90 et wange Triumph 40 80 et Rosa Mundi 3648 et Prmses Juliana 42 8 et E Poulsen 5064 et Butterfly 23 31 et Pechtold 45 49 et Queen Mary 51 et Wendland 49 et Edith Helen 2936 et August Noach 18 23 et Jlorcx 30 42 et Gloria Mundi 76 et Roéalandia 28 42 et Better rimes noi 50 Jules fiouché 64 et Uorus Rükers 60 4 et Hadley 45 r n per bos Lelies 30 40 J tlemstis Durandi 30 49 et idem Hendrik 75 95 et idem mevr ie Coultre O 90 30 Lathyrus 7 et 5 8 et Perziken p stuk 7 11 et Gouderak BPRGERLUKE STAND Ondertrouwd Gijsbert de BoiLf k V Corneli Grietje de Vos 27 l r uit Gouda Cb l l P Vink oud 59 j wSL J htgen vm L KBEURTEN VAN ZONDAG w viiS KeA vjn 10 uur Ds J 1 un r oopsbedienen des avonds Vee Kraats uit Waddinx HaaBtrecht 5EMEENTBRAAD Bait Mt geuwenie rekenliig 1M daS 5 i gemeente kwam Was mM ï I De heer Broere vin d 2 8 alwezig pw nkell r l ef end g f fdeliiv slo tot discussie of deriniK oo at de ver oten alt uur werd doo en onder den hamer h MwL i W huur nmg I C 95 Dit is de ambU f whld Durgemeester Deze W nj TB ÏÏ in verband met het trijk n van zijn Aibts periode te huren bij de maand tegen hetzelfde bedrag ƒ 450 per ja r van de tegenwoordige huur de voorloopige vaststelling van de rekening van het gem electr bwlryf 1940 De gemaakte winst hl dat boekjaar bleek ƒ 1976 28 te zlJn idem van het walerleidinebedpljf Hier was de winst ƒ 1179 62 idem gemeenterekening IWO De f ewone ontvangsten bedroegen 96 566 38 uitgaven ƒ 78 734 01 batig saldo ƒ 17 832 37 idem rekening 1940 Armbestuur van Roosendaal De ontvangsten bedroegen ƒ 5226 34 de uitgaven ƒ 3942 81 batig slot ƒ 1283 53 De begrooting werd vast gesteld m ontvangsten en uitgaven of ƒ 5252 53 Het voorstel van B en W tot verhoogmg van het crediet voor de aanschaffing van leermiddelen voor onderwijs in lichamelijke oefeningen en het in orde brengen van het lokaal en de speelplaats der openbare lagere schoo Op aanwijzing van den inspectejir moeten nog eenige werktuigen aangeschaft worden ten bedrage van ƒ 325 het voorstel om aan het bestuur der R K lagere school medewerking te verleenen tot aanschaffing van leernriiddelen voor het onderwijs in de lichamelijke oefeningen Dit vraagt een bedrag van ƒ 537 Het voorstel om over te gaan tot het sluiten van een molest verzekering voor de gemeente eigendommen De verzekering zal gesloten worden bü of door bemiddeling van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten Het vourrtel om aan de Vrijwilli Brandweer die blijkt ten allen tijde hoogst actief te zijn een bedrag van ƒ 100 het was tot dusver ƒ 5p toe te kpennen als blijk van waardeering Voor dit geld kan het corps óf wel een ftccursie maken óf wei een feestavondje organiseerert Moordrecht MUTATIES AMBTENAREN De heer C Lafeber te Reeuwyk die tot voor kort alhier behulpzaam was by 4e uitreiking der persoonsbewyzen IS thans ambt iaar in tydelijken dienst aan de afdeeüng bevolking ter secretarie van Krimpen a d IJssel De heer J van Eek leider van den diistributiedienst alhier is als zoodanig benoemd te Waddinxveen t BOUW TAPUTFABRIEK VORDERT De bouw van de nieuwe tapytfabriek in deze gemeente vordert ge stadig Mefi is thans beaig met het beton W rk boven den grond en men kan zich nu reeds een indruk vormen welk een groot fabriekscomplex hier zal verryzen BENOEMING TOT VERPLEGER De heer I van Vliet alhier is benoemd tot verpleger aan de Stichting Oud Rozenburg te Loosduinen Oudewater i WATERPOLO Donderdagavond werden ihier enige watcrpolowedstrijden gespeeld De uitslagen zyn als volgt dames O Z V Forel 4 Woerden 2 1 i dames O Z V Forel 1 2 O Z V 2 Forel 2 2 0 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk V m 10 en n m 6 30 uur ds Smit van JJeemstede Geref Kerk v m 10 en n m 7 uur ds W van Dyk GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden een zilverbon en een kinderbril Inlichtingen bij de gem politie ALS JONGENS MET EEN AUTO SPELEN Voertnig te water De dierenarts Vaal alhier die eenigen tijd van huis was had zyn auto voor zyn woning geplaatst op de rem Zyn zesjarig zoonrje maa e de rem los nam plaats achter het stuur en liet zith door eenige vriejidjes voortduwen Hel liep echter verkeerd m n reed de hnugte a ei de auto ging het water in De kleine sprong er nog bijtijds uit De auto zat zoo diep n de bagger dat een kraanwagen er aan te pas moest kómen om het voertuig op het droge te brengen BURGERLIJKE STAND Geboren Jacoba d van J de Vos en Z de boer Ma id Fri icrika d van J C v d Kay en M F Schurer VLEESCH VAN NOODSLACHTING In de noodslachtplaats is weder een varken en een gedeelte rundvleesch onder toezicht in het klein Verkocht Aangezien de prys slechts 60 cent per pond bedroeg kwam menig huismoeder ih het bezit van e n goedkoop stukje vleeseh Jteeuwük NIET FIETSEN OP DE GROENE RSEDE or ZONDAG BepaUng gaat morgen in De wQziginc vui de algMneene politieverordening dezer gemeente houdende de bepaling dat gedurende het tydvak van 15 Mei tot 15 October de Groene Reede des Zondags vdor het rijwielverkeer gesloten is is thans afgekondigd en daarmede van kracht geworden Van a s Zondag af dus niet meer met de fiets op de Qhxiene Reede PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwijk v m 10 u Leesdienst n m 7 30 uur ds W Vfoegindewey Ned Herv Kerk Sluipwyk v m ilO u ds Volleweider van Nieuwerkerk a d IJssel Doopbediening n m 7 uur deheer Van Teijlingen godsdienstoiiderwyzer te Leiden Geret Kerk v m 10 en n m 6 30 u ds P Warmenhoven UIT EEN BOOM GEVALLEN De I7 jarige Van Zijl Langhout wonende aan den Weth VenteWeg aihier was m den tuin van den heer J van HolBt aan den s Oravenbroekscheweg in een boom geklommen De jongen Ivad het ongeluk uit den boom te vallen en kwam met een grooten smak op den grond terecht De dokter constateerde dat de jongen een hersen udding had Na behandeld te zijn is hy per brancard naar zyn woning vervoerd EXAMEN niANSCH Voor het examen Fransch L O is te Utre fht geslaagd de heer H Brouwer alhier EXAMEN BOOFDAKTE Te Rotterdam is geslaagd voor het examen hoofdakte voor het geheele examen de heer A Eykelenboom alhier ARBEIDERS NAAR NOORDELOOS Nog twaalf werklooze arbeiders uit deze gemeente zijn aangesteld bij het werkverruimingsobject te Noordeloos Tot nu toe waren reeds 15 arbeiders aldaar tewerkgesteld zoodat het totaal thans 27 is Getracht zal worden voor deze arbeiders een bus te laten ryden Schoonhoven RUKSVAK EN KUNSTNUVt HEIDSSCHOOL Overgang en prijsuitreiking Donderdagmiddag is op de Rijksyak en Kunstnyverheidsschool de jaarlijksche overgang en prijsuitreiking egchüuden De uitslag was als volg t einddiploma horlogemakers C J M V d Bergh H v Dam J Dikhof J V d Greef G v Grinsven N Kool H M Mourik Ph t Riet einddiploma goud en zilversmeden J Breure W J Dresmé A Piederiet H Kort Bevorderd van de Ie naar de 2eklas A Barnard B Hoon J Henskes D de Jong J Lekkerkerkpr G J Righolt A v d Vring J H Woudsma H Huisman S Kan A Molenaar J Fetter J Pott P Schnabel J Tanger Bevorderd van de 2e naar de 3e klas J de Bruijn M v Dam W Endeveld J Noordefgraaf A J Pleiter B V d Pauw H J Verinfea G de Vaal W J Woudenberg F Weyens W v d Witte J de WiW J Bolle F N de Leeuw J H Huisman H Knuppe en W Kielman De prijzen werden als volgt behaald horlogemakers 3e leerjaar H V dam extra prijs J Dikhof Ie prijs G V Grinsven Ie prijs H M Mourik2e prys zilverimeden 3e leerjaar H Kort Ie prijs goudsmeden 3e leerjaar J Breure Ie prijs W J Dresmé Ie prijs L Steltman Ie prijs A Piederiet 2e prijs 2e kJas horlogemakers W J Woudenberg Ie prijs G de Vaal 2e prijs J de iBruiin 2e prijs J de Wilde en W v Jd Witte 3e prijs 2e klas goudsmeden H Kielman Ie prijs F de Leeuw 2e prijs Ie klas goudsmeden P Schnabel 2e prijs Ie klas horlogemakers G RighoU Ie prijs A v d Vring 26 prijs J Woudsma en D de Jong 3e prijs 2e klas zilversmeden J H Huisman Ie prijs H Knuppe Ie prijs Ie klas graveurs A Molenaar 2e prijs De diploma s werden met een toepasselijk wonrd uitgereikt door den vertegenwoordiger van het departement van Opvoeding Wetenschan en Cnltuurbescherming den heer G A Grobte Haar inspecttur van het nij verheidsonderwijs f De directeur dei Rijksvak en Kun stnijverheid holol de heer L Bosch deelde nog néede dat het aantal inschrijvingen voor den nieuwen cursus zoo groot isJ dat verschillende candidaten moest worden afgewezen PREDIKBEURTE J VAN ZONDAG Ned Herv Ker1 v m 10 uur Ds A P Plomp van Nieuwpoort n m 6 uur Ds J van Vliet van CJouderak Mindö heidsgroep Geen dienst ïeref Kerk v m 10 uur en n m 6 80 uur Ds J M Kroes van Dalfsen R K Kertt v fli 8 uur en v m 10 30 uur H Mis s aVonds 6 30 uur Lof Rem Geref Jem Geetl dienst Leger des Hells v m 10 uur Heiligingsdienst s niiddags 12 uur Zondagsschool n m 3 uur Kindesrsamenkomst n m 6 30 uur Bidstond n m 7 uur VerJossingssamenJjomst alles onder leiding van den heer PauWels uit Franeker tolwük lURÖERLUKE STAND Geboren 21 Juli Gerrit zoon van Gerrit IJff en Van Joianna ElisaR ith Zandyk 26 Juli pieter Neelus zoon van Jan Kool en v n Cornelia Timmer 29 J i Jacob aoon van Marinus Slingerilind en van Cornelia Wilhelmjna Mawus Overigen 30 Juli Johannes de Vreugi jd 73 jaren echtg van Joï Zuidervljet LOOF DER BEVOLKING Ingdtomen Joh Leferink van Hengelo Emmaweg 53 in B 56b D M G Buiiense van Gouderak B 134 in D 38 Vertrokken G J Kreukniet van A 113 naar Krimpen aan do l ek Rüsdijk 10 Joh Verwaal van G 126 naar Groot Ammers C 53 A Verwaal van G 133 naar lekkcrkerk OppsrMit 30J Korte berichtjgn Te Tniro Nieuw Scho41and hebben volgens AsBociatod Press SOf Canadees he oïdaten een lunapark aangefallen om een kameraad te wreken die bij ea ruzie as doodgeschoten Zij overweldlgëen de afaetting van vijtttg militaire pdlHhihianncn en vernie den alle kramen carousfJUft en andere inrichting en Hüotdredacteur J G ffeyiteri Rotterdam Chefred c eur voor Gouda en Om treken I TIcter Gouda AMBTELIJKE BEKENDMAKING Betreffende byzondere maatregelen na vü ande 4Üke luchtaanvallen Op grond van de Verordening no 20 1941 van den Rijkscommissaris Voor het bezette Nederlandsche cebied betreffende de strafbaarheid ♦ wn handelingen in stryd met militaire of politievoorschriflen wordt bepaald Het fotografeeren van plaatsen envoorwerpen welke ten gevolge vanluchtaanvallen zijn beschadigd isverboden Handelingen in strijd met het bepaalde in deze bekendmaking zijnovertredingen De daders wordengestraft met hechtenis van ten hoogste les maanden en geldboete vanten hoogste duizend gulden of meteen dezer straffen voor zoover nietingevolge andere bepalingen eenzwaardere straf is verbeurd Het bepaalde in deze bekendmakingtreedt in werking op den dag harerafkondiging De aandacht wordt er op gevestigd dat fotografische artikelen welke ijn gebruikt om beschadigde plaatsen en voorwerpen te fotografeeren Op grond van het bepaalde bij par S lid Z van de Verordening na 3 1940 van den Rijkscommiasaris oor het beiette Nederlandsche gebied door Duitsche politieorganénin beslag kunnen worden genomen s Gravenhage 25 Juli 1941 De commissaris generaal voor de Openbare Veiligheid Rauter S S Gruppenlührer strijdt voor Europa GEVECHTEN VERLOOPEN ONVERANDERD GUNSTIG LUCHTAANVALLEN pp ENGELAND EN HET SUEZKANAAL Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend De gevechten aan het Oostelijk front blijven onveranderd gunstig verloopen Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht militaire installatips m Moskou gebombar deerd In de wateren rondom Engeland heeft het luchtwapen een vrachtschip van 3000 b r t m den grond geboord en twee vry l oote schepen beschadigd Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht met goed resultaat haveninstallaties gebombardeerd aan de Oost en Zuidkust van Engeland benevens vliegvelden in het Zuiden van Engeland Mynenvegers hebben in het Kanaal vier Britsehe jagers neergeschoten Militaire installaties aan het Suezkanaal zyn ook in den nacht van 31 Juli op 1 Augustus door Duitsche gevechtsvliegtuigen aan gevallen De vyand is noch bij dag noch in den nacht naar Duitsch gebied gevlogen ITAUAANSCH LEGERBtfUCHT Duikboot tot zinken gebracht ZWARE BOMMEN OF TOBBOEK Het opperbevel van de Italiaansche weermacht maakt bekend In den nacht van 31 Juli op 1 Augustus hebben onze vliegtuigen de vlootbasis La Valetta op Malta aangevallen In Noord Afrika activiteit van de artillerie aan het front van Tobroek laten vallen welke branden verwekten De vijand ondernam een vlucht naar Benghasi Onder de burgerbevol king viel een doode te betreuren In Oost Afrika was de actie van onze verkennners gericht op de pas van Culquabert in Gondare vooral de vijandelijke afdeelingen aan wie zware verliezen werden toegebracht In het gebied van Woltsjefit was activiteit van artillerie en verkenners Afzonder lyke Britsche vliegtuigen vlogen in den middag van 31 Juli boven verschillende plaatsen van Siciliël In Palermo heeft onze krachtige afweer een yijandelyk vliegtuig genoopt zyn bommen in open zee te laten vallen In Messina vielen twee van gróote hoogte uitgeworpen bommen midden in de stad en veroorzaakten een doode eenige gewonden en lichte schade aan gebouwen In de Middellandsche Zee probeerden vijandelijke vliegtuigen een vanonze convooien aan te vallen Zij werden door de excorteerende jachtvliegtuigen verdreven Een vliegtuig werddoor een van onze torpedojagers neergeschoten By de met succes bekroondeondememmg in de haven van Maltahebben wy acht man verloren van wievier officieren Negentien man wordenvermist Onze duikbommenwerpershebben in de Middellandsche Zee eenvijandelijke duikboot tot zinken gebracht Voor de meer don buitengewone belangstelling bij do heropening onzer oude zaak in den vorm van bloemstukken telegrommen en persoonlijke bezoeken betuigen wij onzen besten ddnk Fa MUIDÉR OOMS Wijnhandel Groenondoal 58 53 55 Gouda 1 Drinkt Troesina Limonadesiroop De oude somenstelling uit fijne sinaasappelen geperst G 2488 40 GAAT U WINKELEN Voor Uw bloemen even kijken bij ons en U slaagt zeer zeker GLORIA MUNDI MARKT 4 TELEFOON 3603 O Ï473 22 Als U dat zag Wat zoudt U dan zeggen Maar toch waicht U nog zelf en boent U het goed waardoor bet haast net zooveel te lyden heeft Onze moderne iachte reinigings methode doet het goed aanmerkeiyk minder slijten Laat ons Uw wasch behandelen dan spaart U goed geld en tijd Uw ge d goot lanflcr mmm ah h t iiiM 9aat mt 4 MODiLWASSCHERIJ Oewda Talafeon aOM Bedrüfawater zoo zacht als regenwater 1 0 2489 35 ledere oanleg of reporati wordt door om vakkundig uitgevoerd Mathieu v Loon Gedipl alectrotechnicui DubbelebuurI 1 3 tel 3379 Gouda O 2472 24 Gebruikt tegen transpiratie TimiSPIROL f 1 25 pir groot fiaeo M L WEGENWIJS WIJDSTRAAT S Diverse huidcrèmes 15 ü 2471 a OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ OMBOUW DORSCHMOTOREN Het Rijkifbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt het volgende tiekend Op 27 Mei j I is aan alle bekende loondorschers en coöperatieve dorschvereenigingen in den lande door het bureau grondstoffen een schrijven gezonden waarin een t eroep op hen gedaan werd om hun dorschgarnituur te l tea ombouwen en te laten voorziea van een gasgenerator op kosten van de overheid onder bepaalde voorwaarden Daarbij was gevoegd een vetkla ring welke gezonden moest worden aan het bureau grondstoffen van het Ryksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlog tyd Lange Voorhout 10 s Gravenhage Aangezien de positie van demotorbrandstof steeds njpeilijkerwordt moeten op korten termyade hoodige maatregelen getroffen worden om in het uiterstegeval het dorschen op anderewyze dan met de gewone motorbrandstof te kuimen doen plaat hebben 1 Degenen onder de loondorscher en coöperatieve dorsahvereenigingen welke tot heden de tiovenbedoelde verklaring nog niet hebben ingezonden hebbei hiertoe gelegenheid tot u i t e rlyk 8 Augustus a s d w z de verklaringen welke blijkens den poststempel op 8 Augustus gepost zyn worden nog als tjjdlg aangemerkt Mochten n a dezen datum met voldoende motoren voor dit d a aa ngemeld zyn dan ju£en de verder noodig zünde dor toren van overheidswege gevopderd worden ter o nbouw h aeen dan echter met langer op d elfde voordeelige J OTV a den zal kunnen geschieden al in het iKivenbedoelde rondschrijven van 27 Mei j I zijn bekend gemaakt 6129 61